MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

14 56 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2019, 10:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HĨA NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH SÀI GỊN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (Font size : 16) Tên đề tài: (Font size : 20, 1,5 Line) NGÀNH: KHOA: HSSV thực hiện: Lớp: GVHD: (Font size : 14) Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2016 (fone chữ 13: in nghiêng) MỘT SỐ HƯỚNG DẪN CHUNG TRONG VIỆC LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP A KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU, THỰC TẬP  Tuần 2: Xác định đề tài làm quen với công việc nơi thực tập Thông qua Đề cương Nắm cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ mối quan hệ đơn vị Tìm hiểu quy trình …  Tuần 4: Lập thông qua dàn Sưu tầm số liệu tài liệu để viết báo cáo thực tập  Tuần Dự thảo Báo cáo Bổ sung, điều chỉnh, sửa chữa  Tuần 7, 8: Xin nhận xét nơi thực tập In ấn, đóng Nộp theo quy định Tóm tắt Báo cáo chuẩn bị trình bày B MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY Để thống mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp, Trung tâm thực tập hướng dẫn hình thức trình bày báo cáo thực tập sau: Trang bìa chính: Trang bìa phụ (bìa lót) Trang “Lời cảm ơn” Trang “Nhận xét đơn vị thực tập” Trang “Nhận xét giáo viên hướng dẫn” Nhận xét Giảng viên phản biện Mục lục Phần nội dung báo cáo thực tập tốt nghiệp Phần kết 10 Tài liệu tham khảo 11 Phụ lục (nếu có)  Sinh viên lưu ý: Bìa chính: làm giấy cứng (có bọc bìa kính: khoa Nghệ thuật màu vàng, Du lịch màu đỏ, khoa Ngôn ngữ anh Đông Phương học kinh tế màu xanh) Bìa phụ: bố cục bìa in giấy trắng thông thường Lời cảm ơn: lời cảm ơn cần chân thành, không khuôn sáo, nên dành cho người thực giúp đỡ việc hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp, khơng nên liệt kê nhiều người, làm ý nghĩa lời cảm ơn Trang nhận xét quan, doanh nghiệp thực tập: có chữ ký người có trách nhiệm đóng dấu tròn quan, doanh nghiệp (xem Phụ lục) Nhận xét giảng viên hướng dẫn (xem Phụ lục) Nhận xét giáo viên phản biện (xem Phụ lục) Mục lục: (tối đa trang) Bảng chữ viết tắt Nội dung gồm: phần mở đầu, chương phần kết luận; tối thiểu 30 trang học sinh trung cấp 40 trang sinh viên cao đẳng, khơng kể hình vẽ, sơ đồ, biểu bảng, phụ lục 10 Tài liệu tham khảo: liệt kê tài liệu người viết thực tham khảo để thực báo cáo ghi theo thứ tự abc với chuẩn tên Ví dụ: - Nếu sách: Họ tên tác giả, tên sách (chữ nghiêng), nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất Cụ thể: Nguyễn Ngọc Nam, Nghệ thuật ứng xử, NXB Thanh niên, Hà Nội, 2010 - Nếu báo tạp chí tập san: Họ tên tác giả, tên báo (trong ngoặc kép), tên tạp chí (in nghiêng), năm xuất bản, số tạp chí 11 Phụ lục (nếu có): phụ lục ghi nội dung có lien quan đến báo cáo không tiện để phần nội dung dài Nếu có nhiều phụ lục phụ lục phải phân biệt số (Phụ lục 1, Phụ lục 2, ) chữ (Phụ lục A, Phụ lục B, ) có tên C CÁCH TRÌNH BÀY Đánh máy in mặt khổ giấy A4 không xén lề Nội dung: chữ thường, sử dụng bảng mã Tiếng Việt Unicode (Times New Roman) VNI (VNI-Times), cỡ chữ 13, dãn cách dòng 1,5 lines Các tiêu đề, đề mục sử dụng chữ in, cỡ chữ to chữ thường in đậm, nghiêng, gạch Định lề trang giấy: Top: cm Left: 3,5 cm Header: cm Right: cm Các bảng biểu tăng giảm cỡ chữ để phù hợp với khổ giấy Các bảng biểu đặt theo chiều ngang đầu bảng đặt lề trái Số thứ tự trang đặt lề dưới, đánh số trang phần nội dung đến hết phần kết luận, phần phụ lục khơng đánh số trang Trình bày chương mục sau: CHƯƠNG 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 Header & footer: sinh viên viết họ tên phần gốc bên tay phải tất trang LỜI CẢM ƠN- (TRANG 1)  ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………… Sinh viên thực NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY THỰC TẬP (TRANG 2)  ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………… Ngày … tháng … năm …… Thủ trưởng đơn vị (ký tên đóng dấu) NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN – ĐÁNH GIÁ VÀ CHẤM ĐIỂM (TRANG 3)  ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Ngày … tháng … năm … Giảng viên hướng dẫn (ký tên ghi rõ họ tên) NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN (TRANG 4)  ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Ngày … tháng … năm … Giảng viên phản biện (ký tên ghi rõ họ tên) NỘI DUNG BÀI BÁO CÁO (trang 5,…….) (riêng khoa Ngoại ngữ Đông Phương học phần nội dung báo cáo công việc làm ngơn ngữ chun ngành ví dụ: tiếng trung, tiếng anh … ) MỤC LỤC LỜI MỜ ĐẦU (đánh số trang từ Lời mở đầu) CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY …………………… 1.1 Lịch sử hình thành phát triển  Nơi thành lập, thời gian thành lập, loại hình doanh nghiệp, địa chỉ/điện thoại trụ sở chính… 1.2 Nhiệm vụ chức Đơn vị/ Doanh nghiệp; 1.3 Hệ thống tổ chức ĐV/DN 1.3.1 Sơ đồ cấu tổ chức  Đánh giá cách tổ chức quản lý 1.3.2 1.4 Nhiệm vụ chức phòng ban Tổng quan tình hình nhân ĐV/DN  Số lượng, trình độ, loại hợp đồng ký với ĐV/DN (dài hạn, ngắn hạn, thời vụ…), cấu theo độ tuổi, theo trình độ…… 1.5 Tổng quan lĩnh vực hoạt động ĐV/DN 1.6 Tầm quan trọng hoạt động ………………… ĐV/DN  Làm bật lý chọn đề tài 1.7 Một số kết hoạt động chủ yếu ĐV/DN từ 2014 -2016 - Doanh thu, Lợi nhuận trước/sau thuế, tỷ suất lợi nhuận /doanh thu, tỷ suất lợi nhật chi phí… > đánh giá xu hướng thay đổi yếu tố ảnh hưởng tích cực/tiêu cực tới tiêu này: CHƯƠNG 2: MƠ TẢ VÀ PHÂN TÍCH ……………………… TẠI CƠNG TY……… 2.1 Giới thiệu phận thực tập…… 2.2 Phân tích tình hình phận: 2.2.1 Quy trình cơng việc, cách thức (các biểu mẫu thực công việc)… 2.2.2 Các tiêu đánh giá … ( Phần tuỳ công việc thực cụ thể) 2.3 Đánh giá chung … ( phân tích cơng việc đuợc thực hiệu chưa?) 2.3.1 Ưu điểm 2.3.2 Nhược điểm CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ ………………… 3.1 Triển vọng mục tiêu phát triển phận / cơng ty (trong phải nói rõ hoạt động NC) 3.2 Một số kiến nghị nhằm………………………………………………………… - Kiến nghị đuợc rút từ việc phân tích tình hình chương PHẦN KẾT TÀI LIỆU THAM KHÀO PHỤ LỤC Ghi : - Phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, Cách dòng 1.5 line - Trang bìa: Khoa Du lịch (màu đỏ); Khoa Kinh tế Khoa Ngoại ngữ (màu xanh); K.NT – MTCN (màu vàng) - Sinh viên Khoa Ngoại Ngữ phải có phần tóm lược báo cáo ngơn ngữ chuyên ngành đào tạo PHẦN I – NHẬT KÝ THỰC TẬP (Được ghi chép hàng ngày, hàng tháng theo công việc phân công theo thời gian hàng tuần, hàng tháng) Ngày tháng Nhiệm vụ phân công Nhận xét cán đơn vị phụ trách thực tập Ký tên II KHẢ NĂNG – THÁI ĐỘ LÀM VIỆC VÀ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC: Đánh giá theo mức độ: Thang điểm 10/100 Họ tên:……………………………….MSSV:……………………Lớp:……………… Cơ quan thực tập:…………………………………………………………………… Yếu: Khá: – 7,9 Trung bình: – 6,9 Giỏi: – 8,9 Xuất sắc: – 10 Những đánh giá cụ thể: STT 10 Tiêu chí đánh giá Thực đầy đủ yêu cầu cần thiết Mức độ thành thục thao tác Kỹ sử lý tình Khả tiếp thu, nắm bắt yêu cầu Tính chủ động công việc Tinh thần trách nhiệm công việc Mức độ hòa hợp thân thiện với đồng phận Tác phong làm việc Chất lượng thực công việc giao Khả giao tiếp công chúng Điểm trung bình: Điểm số Điểm chữ Nhận xét khác (nếu có): ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… PHỤ TRÁCH CỦA BỘ PHẬN THỰC TẬP (Ký ghi rõ họ tên) Ngày … tháng … năm 2012 TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu) KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… ... gồm: phần mở đầu, chương phần kết luận; tối thiểu 30 trang học sinh trung cấp 40 trang sinh viên cao đẳng, khơng kể hình vẽ, sơ đồ, biểu bảng, phụ lục 10 Tài liệu tham khảo: liệt kê tài liệu người
- Xem thêm -

Xem thêm: MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP, MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP, Doanh thu, Lợi nhuận trước/sau thuế, tỷ suất lợi nhuận /doanh thu, tỷ suất lợi nhật trên chi phí…..--> đánh giá xu hướng thay đổi và các yếu tố ảnh hưởng tích cực/tiêu cực tới các chỉ tiêu này:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm