Metallothioneins trong động vật thủy sinh không xương sống: Vai trò trong giải độc kim loại và sử dụng như là chỉ dấu sinh học

54 66 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2019, 10:41

Metallothioneins trong, động vật thủy sinh, không xương sống, Vai trò giải độc kim loại, sửdụng như chỉ dấu sinhhọc Metallothioneins động vật thủy sinh không xương sống: Vai trò giải độc kim loại sử dụng dấu sinh học GV: SVTH: PGS.TS NGUYỄN VĂN CƠNG NHĨM Cần Thơ, ngày 12/02/2014 THÀNH VIÊN NHÓM Dương Hồng Gấm Trần Phạm Huyền Dương Mai Linh Nguyễn Thúy Nhung Phan Phước Toàn NỘI DUNG BÁO CÁO Giới thiệu Metallothioneins (MT) Đặc tính vai trò sinh học MT Nồng độ MT loài khác phân phối quan Cảm ứng MT phơi nhiễm kim loại Sử dụng MT dấu sinh học Kết luận Giới thiệu Metallothioneins (MT)  MT protein không enzyme với trọng lượng phân tử thấp, hàm lượng cysteine cao, axit amin không thơm ổn định nhiệt  MT có khả gắn kết kim loại nặng thiết yếu (Zn, Cu, ) không thiết yếu (Cd, Hg, Ag, As) => giữ vai trò q trình trao đổi chất giải độc kim loại Giới thiệu Metallothioneins (MT)  MT tìm thấy vỏ thận ngựa (Margoshes Vallee, 1957); nhiều loài cá (Olsson, 1998; ) động vật thủy sinh không xương sống (Roesijadi Fowler, 1991), chủ yếu thân mềm (Langston, 1998; ) giáp xác (Roesijadi, 1992; )  Nhiều đồng dạng MT phát hiện, đặc biệt động vật không xương sống  Sự khác khối lượng phân tử nghiên cứu, cho thấy có diện dạng thức monomeric dimeric (Langston et al., 1998) Giới thiệu Metallothioneins (MT)  MTs coi protein đóng vai trò việc kiểm sốt cân nội môi, thực nhu cầu enzyme trao đổi chất khác (Brouwer, 1989; )  MTs tham gia vào trình giải độc lượng dư thừa hai dạng kim loại thiết yếu không thiết yếu dạng vết  Tiến kỹ thuật sinh học phân tử cho biết xác đặc trưng MTs, làm rõ hai vai trò MT kiểm sốt cân nội môi giải độc kim loại Giới thiệu Metallothioneins (MT)  Sự cảm ứng MT với kim loại gây ô nhiễm (Ag, Cd, Cu, Hg, ) chứng minh nhiều loài → cho thấy khả sử dụng MT sinh vật dấu sinh học cho phơi nhiễm kim loại  MT công nhận dấu sinh học Châu Âu kiểm tra khuôn khổ công tác đảm bảo chất lượng sinh học chương trình giám sát (BEQUALM) (Mathiessen, 2000) Đặc trưng vai trò sinh học MT  Đặc trưng quan trọng MT có hàm lượng cysteine cao nhóm thiol (-SH) cysteine cho phép MTs gắn kết với kim loại nặng  Cysteine chiếm khoảng 33% số 61 axit amin cấu thành MTs động vật có vú, với giáp xác 30% 58-60 axit amin (Binz Kagi, 1999) Đặc trưng vai trò sinh học MT  Mason Jenkins (1995) đưa hai vai trò cho MTs:  Thứ nhất, kiểm sốt cân nội môi kim loại thiết yếu (Zn, Cu, ) nhiều trình tế bào  Thứ hai, MTs làm giảm gắn kết kim loại không cần thiết tế bào hạn chế tiềm độc hại chúng  MT có vai trò khác bảo vệ chống xạ ion (Cai et al., 1999) chống oxy hóa (Viarengo et al, 2000; ) Đặc trưng vai trò sinh học MT  Theo Vasak (1991), lực protein giảm theo thứ tự sau: Hg 2+ + + 3+ 2+ 2+ 2+ 2+ > Cu , Ag , Bi >> Cd > Pb > Zn > Co → Zn bị thay số kim loại khác bao gồm kim loại coi độc hại 10 5.1 So sánh lồi khác Bảng 5.1: Phân tích hồi quy cho thấy tầm quan trọng tương đối yếu tố khác tự nhiên chất gây nhiễm kim loại kiểm sốt nồng độ MT Cua (Legras et al., 2000) 5.1 So sánh loài khác  MT trai hàu mơ tả loại I MT, chia sẻ hầu hết đặc điểm động vật có vú (Mackay, 1993; Ceratto, 2002)  Nghêu Baltic M balthicabecause sống trầm tích với bùn cao loài hai mảnh vỏ khác Sự diện loại protein Cd- cảm ứng đặc điểm MTS, đặc biệt tỷ lệ dư lượng cysteine cao, amino acid cysteines OFM dư lượng balthicado khơng với lồi lớp MTS (Rigaa 1998) 5.1 So sánh loài khác  Lồi giun đốt ứng cử viên sáng giá xác định đại diện mơ hình sinh học cho đánh giá chất lượng trầm tích với dấu sinh học  Tầm quan trọng trình giải độc khơng hòa tan tồn kim loại địa điểm bị ảnh hưởng liên quan đến loài ứng cử viên cho việc sử dụng MT dấu sinh học (Wallace, Mouneyrac) 5.2 So sánh quan khác  Nồng độ MT cao thường tìm thấy tuyến tiêu hóa động vật hai mảnh vỏ so sánh với mang mô khác (Bebianno et al., 1993)  Trong trai (M edulisorM, Galloprovincialis), phân tích tuyến tiêu hóa xuất nhiều có liên quan so với mang (Raspor Pavicic năm 1991) 5.2 So sánh quan khác  Sự khác biệt quan thay đổi tùy theo tiếp xúc kim loại phòng thí nghiệm thực địa  Trong lồi trai M edulis, mang cho thấy phản ứng mạnh với nồng độ MT phòng thí nghiệm, tuyến tiêu hóa số lượng MT gây mạnh (Geffard cộng sự, 2000, 2005) 5.2 So sánh quan khác  Ngược lại trường hợp hàu (Roesijadi, 1994; Geffard cộng sự, 2001, 2002a) Do quan trọng hàng đầu lựa chọn quan, để đo nồng độ MT sử dụng protein dấu sinh học 5.2 So sánh quan khác Hình 5.2 Mối quan hệ tăng nồng độ metallothionein nồng độ cadmium mô khác trai Ruditapes decussatus tiếp xúc với 400 gCd/L 30 ngày 5.3 Yếu tố gây nhiễu  Các yếu tố khác không liên quan đến nhiễm kim loại gây tổng hợp MT như: đói, thiếu oxy, lạnh, diện kháng sinh, vitamin thuốc diệt cỏ (Baer), Mức độ cảm ứng thường thấp kim loại (Kagi)  Trong số yếu tố gây nhiễu ảnh hưởng đến nồng độ MT, số thơng số mơi trường xung quanh ví vụ: nhiệt độ (Serafim cộng sự, 2002) độ mặn (Leung cộng sự, 2002.) 5.3 Yếu tố gây nhiễu  Những lồi khác có liên quan đến đặc tính cá thể, đặc biệt kích thước giai đoạn thay vỏ cho động vật giáp xác Hơn nữa, yếu tố gây nhiễu kết kết hợp yếu tố vật lý sinh học, minh chứng hiệu ứng theo mùa (Baudrimont et al., 1997b; Cotou et al., 2001; Dragun) 5.4 MT đánh dấu sinh học  Sự thay đổi mô tả cần phải giải thiết kế cẩn thận chương trình lấy mẫu (Amiard - Triquet cộng sự, 1999) Và xử lý thống kê liệu thích hợp (Laurec Le Gall, 1975; Cossa, 1989; Andral Stanisiere, 1999), chẳng hạn người áp dụng chương trình loài trai 5.4 MT đánh dấu sinh học  Việc sử dụng MT dấu sinh học xác nhận nhiều nghiên cứu chỗ (Imber cộng sự, 1987)  Kết tích cực nói chung gradient nhiễm kim loại có thật Ngày có nhiều nghiên cứu chỗ kết hợp định lượng số dấu sinh học, có MT (Carajaville) Kết luận  Metallothioneins (MT) protein giống metallothionein (MTLP) chắn gây kim loại nặng đặc biệt, thiết yếu, không thiết yếu hai động vật có xương sống khơng xương sống (Piotrowski)  Cảm ứng thay đổi ngồi cá thể loạt lý môi trường sinh lý Kết luận  MTS xuất để đóng vai trò việc xử lý thường xuyên kim loại thiết yếu Cu, Zn giải độc lượng dư thừa tế bào kim loại thiết yếu kim loại không thiết yếu Cd , Ag , Hg Kỹ thuật sinh học phân tử tiếp tục làm rõ metallothionein, việc xác định đồng dạng khác nhau, đặc tính cảm ứng khác khác biệt vai trò sinh lý chúng Kết luận  Câu hỏi đồng vị MT có vai trò khác cụ thể? Tỷ lệ tiếp nhận giới hạn tổng lượng số phận cuối MTS tải lượng kim loại chúng ? Cảm ơn thầy bạn lắng nghe! ... CÁO Giới thiệu Metallothioneins (MT) Đặc tính vai trò sinh học MT Nồng độ MT loài khác phân phối quan Cảm ứng MT phơi nhiễm kim loại Sử dụng MT dấu sinh học Kết luận Giới thiệu Metallothioneins. .. sinh học chương trình giám sát (BEQUALM) (Mathiessen, 200 0) Đặc trưng vai trò sinh học MT  Đặc trưng quan trọng MT có hàm lượng cysteine cao nhóm thiol (-SH) cysteine cho phép MTs gắn kết với... al, 200 0; ) Đặc trưng vai trò sinh học MT  Theo Vasak (1991), lực protein giảm theo thứ tự sau: Hg 2+ + + 3+ 2+ 2+ 2+ 2+ > Cu , Ag , Bi >> Cd > Pb > Zn > Co → Zn bị thay số kim loại khác bao
- Xem thêm -

Xem thêm: Metallothioneins trong động vật thủy sinh không xương sống: Vai trò trong giải độc kim loại và sử dụng như là chỉ dấu sinh học, Metallothioneins trong động vật thủy sinh không xương sống: Vai trò trong giải độc kim loại và sử dụng như là chỉ dấu sinh học, 4 Những giải thích không dứt khoát