HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA HỘ NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ GIAO HÀ HUYỆN GIAO THỦY TỈNH NAM ĐỊNH

113 60 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2019, 10:20

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN, TÍN DỤNG CHÍNH THỨC, CỦA HỘ NÔNG DÂN, TRÊN ĐỊA BÀN, XÃ GIAO HÀ ,HUYỆN GIAO THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ Mục lục 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thê 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu Phần II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ SỬ DỤNG VỐN TÍN DỤNG 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Một số khái niệm 2.1.2 Đặc trưng vớn tín dụng nơng thơn 2.1.3 Vai trò vớn tín dụng đới với nơng thơn 2.1.4 Phân loại vớn tín dụng nơng thơn 2.1.5 Hiệu sử dụng vớn tín dụng 2.1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vớn tín dụng 2.2 Cơ sở thực tiễn 2.2.1 Thực trạng sử dụng vớn tín dụng số nước giới 2.2.2 Thực trạng sử dụng vớn tín dụng Việt Nam 2.2.3 Bài học kinh nghiệp rút 2 2.2.4 Một số công trình nghiên cứu có liên quan Phần III Đặc Điểm Địa Bàn Nghiên Cứu 3.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 3.1.1 Đặc điểm vị trí địa lý 3.1.2 Điều kiện khí hậu, thủy văn 3.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 3.2.1 Đất đai tình hình sử dụng đất đai 3.2.2 Dân sớ lao động 2 3.2.3 Tình hình phát triên kinh tế xã Giao Hà 3.2.4 Cơ sở hạ tầng 3.3 Phương pháp nghiên cứu 3.3.1 Phương pháp tiếp cận 3.3.2 Phương pháp chọn điêm, chọn mẫu nghiên cứu 3.3.3 Phương pháp thu thập số liệu 3.3.4 Phương pháp xử lí sớ liệu 3.3.5 Phương pháp phân tích 3.4 Hệ thớng chỉ tiêu nghiên cứu2 Phần IV Kết Quả nghiên cứu thảo luận 4.1 Thực trạng cho vay vớn xã Giao Hà 4.1.1 Hệ thớng tín dụng thức xã Giao Hà 4.1.2 Tình hình cho vay vớn hệ thớng tín dụng thức 4.2 Thực trạng hộ điều tra 4.2.1 Tình hình hộ điều tra 4.2.2 Tình hình vay vớn hộ điều tra2 4.3 Thực trạng sử dụng vớn tín dụng hộ nông dân 4.3.1 Thực trạng sử dụng vốn cho trồng trọt 4.3.2 Thực trạng sử dụng vốn cho chăn nuôi 4.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vớn tín dụng 4.4.1 Các yếu tố ngoại sinh 4.4.2 Các yếu tố nội sinh 4.5 Định hướng mục tiêu Giải pháp 4.5.1 Định hướng mục tiêu 4.5.2 Định hướng giải pháp Phần V Kết Luận Và Kiến Nghị 5.1 Kết Luận 5.2 Kiến Nghị PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ NƠNG DÂN I Thơng tin chung vấn II Thơng tin tín dụng: Tình hình vay vớn hộ từ nguồn tín dụng thức III Lượng vớn đầu tư cho sản xuất VI: Kết sản xuất hộ V.Kết sử dụng vốn vay PHIẾU ĐIỀU TRA CÁN BỘ TÍN DỤNG PHIẾU ĐIỀU TRA LÃNH ĐẠO 2 DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt ADB BQ CC CN – XD CNH – HĐH GDP HTX IMF LĐNLN LĐNN NTTS NHCSXH NHNN&PTNT NHTM NLN NN ODA QTDND SL SX TCTD TDCT THCS THPT UBND WB Nghĩa đầy đủ Ngân hàng phát triển Châu Á Bình qn Cơ cấu Cơng nghiệp - xây dựng Cơng nghiệp hóa – đại hóa Tổng sản phẩm quốc dân Hợp tác xã Quỹ tiền tệ quốc tế Lao động Nông – Lâm – Ngư Lao động nông nghiệp Ni trồng thủy sản Ngân hàng sách xã hội Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Ngân hàng thương mại Nông – Lâm – Ngư Nông nghiệp Vốn đầu tư nước ngồi Quỹ tín dụng nhân dân Số lượng Sản xuất Tổ chức tín dụng Tín dụng thức Trung học sở Trung học phổ thơng Ủy ban nhân dân Ngân hàng giới PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài Nước ta nước nông nghiệp, với 70% dân số sống nơng thơn, thu nhập từ sản xuất nông nghiệp Mặc dù năm qua nông nghiệp kinh tế nông thôn nước ta có bước tiến đáng kể, song nhìn chung đời sống người dân nơng thơn gặp nhiều khó khăn, thu nhập thấp, nơng nghiệp lạc hậu, suất lao động chưa cao, thị trường chưa phát triển, hiệu sử dụng vốn thấp, cấu kinh tế nông thôn chuyển đổi chậm, công nghiệp nông thôn chưa phát triển, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp thiếu thị trường vốn Trước tình hình Đảng Chính Phủ rõ cơng Cơng nghiệp hóa- Hiện đại hóa đất nước với mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công dân chủ văn minh” bắt đầu việc phát triển kinh tế khu vực nơng thơn Từng bước nhanh chóng hình thành đầy đủ hệ thống đồng thị trường nông nghiệp nông thôn, gồm thị trường cung cấp yếu tố đầu vào cho sản xuất thị trường tiêu thụ sản phẩm, quan trọng thị trường vốn, thị trường dịch vụ kỹ thuật thị trường tiêu thụ sản phẩm Trong kinh tế thị trường đại, thị trường vốn thị trường quan trọng hệ thống thị trường nông nghiệp nơng thơn Sự hoạt động có hiệu ổn định thị trường vốn có ý nghĩa đặc biệt to lớn việc thúc đẩy phát triển nông nghiệp giải vấn đề xã hội nông thôn Với việc đổi ngành Ngân hàng xây dựng hệ thống ngân hàng chuyên ngành nông thôn Từ thực công đổi kinh tế, Chính phủ ban hành nhiều sách nhằm tăng cường, khả tiếp cần tín dụng hộ nông dân nghị định số 14/1993/NĐ-CP ngày 2-3-1993 cho vay đến hộ nông dân để phát triển sản xuất nông –lâm- Ngư – diêm nghiệp kinh tế nông thôn nghị đinh số 41/2010/NĐ- CP ngày 12/4/2010 sách tín dụng phục vụ phát triển nơng nghiệp, nơng thơn Nhờ hoạt động tín dụng cho nơng nghiệp nơng thơn thời gian gần có bước phát triển đáng kể Hiện nguần tín dụng cho nơng nghiệp nơng thơn nước ta bao gồm tín dụng thức, tín dụng bán thức, tín dụng phi thức, tín dụng thức ngày phát triển, thể tính đa dạng , nhiều thành phần sở hữu có tính đa dạng mở rộng quy mơ Mạng lưới tín dụng thức cho vay đến nơng nghiệp, nông thôn không Ngân hàng thương mại Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn (NHNN&PTNT), Ngân hàng Chính sách (NHCSXH), qũy tín dụng nhân dân (QTDND), mà tổ chức trị - xã hội đoàn thể Nguồn vốn, doanh số cho vay dư nợ tín dụng năm gần ngày tăng, đối tượng tiếp cận sử dụng nguồn vốn ngày mở rộng Mặc dù có thành cơng định, song so với mức tín dụng chung kinh tế, mức tín dụng cho lĩnh vực nơng nghiệp – nơng thơn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu mục tiêu phát triển Nơng dân gặp khó khăn việc tiếp cận sử dụng vốn tín dụng thức Trong năm gần chuyển đổi kinh tế xã có nhiều hộ xã sử dụng vốn vay để phát triển kinh tế nhằm thoát nghèo Tuy nhiên thực tế cho thấy, địa bàn nghiên cứu việc vay vốn hộ nơng dân gặp phải nhiều khó khăn: Các tổ chức tín dụng chưa đáp ứng đủ nhu cầu vốn tín dụng khu vực kinh tế nơng thơn, tạo điều kiện cho “tín dụng đen” tồn ngày nghiêm trọng vùng nông thôn Điều làm cho hiệu đồng vốn vay thấp, tình trạng dư nợ Hộ nơng dân vay vốn nào? Thời gian, lãi suất bao nhiêu? Thời điểm hộ có nhu cầu vay cao nhất? Hộ sử dụng vốn nào? Và hiệu sử dụng vốn đến đâu? Các yếu tố ảnh hưởng tới nguần vốn tín dụng hộ nơng dân sản xuất nông nghiệp ? giải pháp để nâng cao hiệu sử dụng vốn hộ nông dân? Xuất phát từ vấn đề nêu trên, tiến hành thực đề tài nghiên cứu: “Hiệu sử dụng vớn tín dụng thức hộ nông dân địa bàn xã Giao Hà huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 mục tiêu chung Dựa Trên sở khảo sát thực trạng thị trường vốn tín dụng nơng thơn sử dụng vốn tín dụng thức hộ nơng dân vùng nghiên cứu, từ có khoa học cho việc đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn tín dụng hộ nơng dân q trình phát triển sản xuất nơng nghiệp góp phần phát triển bền vững nơng thơn 1.2.2 Mục tiêu cụ thê - Hệ thống hóa sở lý luận sở thực tiễn hệ thống tín dụng nơng thơn nói chung tín dụng nơng nghiệp nói riêng địa bàn nghiên cứu - Đánh giá hiệu sử dụng vốn tín dụng thức hộ nơng dân xã Giao Hà huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định - Tìm hiểu phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn tín dụng hộ nơng dân địa bàn nghiên cứu - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn tín dụng hộ nông dân địa bàn xã Giao Hà huyện Giao Thủy Tỉnh Nam Định 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu Chủ thể : Các hộ nơng dân vay vốn tín dụng phát triển nông nghiệp địa bàn xã Giao Hà huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định Khách thể : Nhóm ngân hàng sách, nhóm ngân hàng thương mại, tổ trị – xã hội, đồn thể 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nội dung : Đề tài tập chung đánh giá hiệu sử dụng vốn từ nguần tín dụng thức hộ nơng dân q trình sản xuất phát triển nông nghiệp địa bàn xã Giao Hà huyện Giao thủy tỉnh Nam Định Phạm vi không gian : Đề tài thực xã Giao Hà huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định Phạm vi thời gian : Thu thập tài liệu liên quan đến đề tài năm gần ( 2011-2013) Thời gian thực khóa luận từ tháng 1/2014 đến tháng 5/2014 Phần II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ SỬ DỤNG VỐN TÍN DỤNG 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Một sớ khái niệm 2.1.1.1 Khái niệm vớn tín dụng tín dụng hộ nơng dân  Vớn Cho đến có nhiều khái niệm vốn góc độ khác Về chất “vốn” bao gồm toàn nguồn lực kinh tế đưa vào chu chuyển như: tiền, lao động, tài nguyên, vật tư, máy móc, thiết bị, ruộng đất, giá trị tài sản vơ hình như: vị trí đất đai, cơng nghệ, quyền phát minh, sáng chế, thương hiệu,… Trong kinh tế thị trường tài sản vơ hình ngày có vai trò quan trọng cấu vốn Ngoài nhà kinh tế “vốn” ba yếu tố đầu vào phục vụ cho sản xuất (lao động, đất đai vốn ), yếu tố thứ ba sản xuất kết hợp lại để sản xuất hàng hóa dịch vụ Các Mác nghiên cứu vốn thông qua phạm trù “tư bản” đến kết luận: vốn phạm trù kinh tế Ngày với phát triển, vốn yếu tố quan trọng q trình sản xuất kinh doanh nước có kinh tế phát triển mà yếu tố khan quốc gia phát triển giới Vì vậy, phạm trù “vốn” nhà kinh tế học đại quan tâm nghiên cứu họ đưa khái niệm vốn như: - “Vốn” loại nhân tố “đầu vào” đồng thời thân lại kết “đầu ra” hoạt động kinh tế - “Vốn” tiền bỏ lúc đầu, dung sản xuất kinh doanh nhằm sinh lời Ngồi vốn định nghĩa khoản tích lũy, tức phần thu nhập chưa sử dụng vốn bao gồm khoản máy móc, thiết bị, nhà xưởng, cơng trình hạ tầng, loại ngun liệu, sản phẩm trung gian, thành phẩm,… Các loại vốn vơ hình ( phát minh, sánh chế, vị trí kinh doanh, thương hiệu,…) khơng tồn dạnh vật chất có giá trị kinh tế yếu tố vốn cần thiết cho trình phát triển Tóm lại, cho “vốn” khoản tiền đưa trình sản xuất kinh doanh dạng tài sản nhằm sinh lời, góp phần đẩy mạnh tăng trưởng phát triển kinh tế Trong trình hoạt động kinh tế, vốn ln vận động chuyển hóa hình thái vật chất từ hình thái vật chất sang hình thái tiền tệ ngược lại  Tín dụng Xuất phát từ chữ Latinh Creditum, thuật ngữ “tín dụng” có nghĩa tin tưởng, tín nhiệm, tiếng Anh gọi Credit Theo ngôn ngữ dân gian Việt Nam tín dụng có nghĩa có vay mượn có tín nhiệm, tin tưởng định Tín dụng phạm trù kinh tế sản phẩm kinh tế hàng hóa, phản ánh mối quan hệ vay mượn chủ thể kinh tế theo ngun tắc có hồn trả gốc lãi thời hạn, có mục đích bảo đảm tiền vay Tín dụng đời tồn qua nhiều hình thái kinh tế - xã hội Khi chế độ tư hữu hóa tư liệu sản xuất xuất hiện, đồng thời xuất quan hệ trao đổi hàng hóa Thời kỳ này, tín dụng thực hình thức vay mượn vật- hàng hóa Về sau, tín dụng chuyển sanh hình thức vay mượn tiền tệ Theo đại từ điển kinh tế thị trường “tín dụng hành động vay vốn bán chịu hàng hóa người sở hữu khác Tín dụng khơng phải hành động vay tiền đơn giản mà họat động vay tiền có điều kiện, tức phải có bồi hồn tốn lợi ích Tín dụng hình thức đặc thù vận động giá trị khác với lưu thơng hàng hóa đơn Vận động giá trị dẫn đến phương thức mượn tài khoản bồi hồn q trình tốn” Tín dụng tồn hoạt động yếu tố khách quan cần thiết cho phát triển mạnh mẽ, với mối quan hệ cung cầu tiền vốn dòi hỏi cần thiết khách quan kinh tế Tín dụng tượng kinh tế nảy sinh điều kiện sản xuất hàng hóa Sự đời phát triển tín dụng khơng nhằm thỏa mãn nhu cầu điều hòa vốn xã hội mà động lực thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế Nghiên cứu tín dụng phương thức sản xuất tư chủ nghĩa, Các Mác rõ chất tín dụng: Một là: Xuất hiên chuyển nhượng quyền sử dụng lượng giá trị từ chủ thể cung tín dụng sang chủ thể cầu tín dụng Hai Là : chuyển nhượng quền sử dụng lượng giá trị khoảng thời gian xác định mang tính tạm thời Ba : chủ thể cầu tín dụng phải hồn trả gốc lãi cho chủ thể cung tín dụng Biểu bề mặt xã hội quan hệ tín dụng vận động lượng giá trị vốn tín dụng, qua giai đoạn phân phối vốn tín dụng, sử dụng vốn tín dụng hồn trả vốn tín dụng Sự vận động lượng giá trị tín dụng quay điểm xuất phát ln đảm bảo giá trị giá trị gia tăng thêm, hình thức lợi tức, thơng qua chế điều tiết lãi suất Tính hồn trả tín dụng sở khoa học để phân biệt pham trù tín dụng với phạm trù kinh tế khác  Tín dụng hộ nông dân Theo nhà khoa học Lê Đinh Thắng (1993): Hộ nông dân tế bào kinh tế xã hội, hình thức kinh tế sở nơng nghiệp nơng thơn Theo giáo trình “Kinh tế hộ nơng dân”, nhà xuất Nơng nghiệp, 1996: Hộ gia đình nông dân (hộ nông dân) đơn vị xã hội làm sở cho phân tích kinh tế, nguồn lực (đất đai, tư liệu sản xuất, vốn sản xuất, sức lao động, hạn hạn chế Ngân hàng Phục vụ người nghèo cho nông dân vay ngắn hạn Vì thời gian ngắn hạn lên hộ nông dân không đủ điều kiện sử dụng vốn vay để mua sắm tài sản cố định đầu tư phục vụ cho sản xuất lâu dài Chính vậy, đề tạo điều kiện cho nông dân đầu tư phát triển mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm Ngân hàng cần tăng lượng vốn trung hạn dài hạn cho nông dân vay Đây vấn đề khó khăn Ngân hàng nguồn vốn huy động Ngân hàng chủ yếu vốn ngắn hạn Để thực điều Ngân hàng phải có biện pháp tăng nguồn vốn trung hạn dài hạn: - Các tổ chức tín dụng ngồi việc cho vay vốn tiền cho hộ nông dân, hộ nông dân nghèo vay vốn vật, hạt giống, giống, phân bón, thức ăn gia súc… Để đảm bảo vốn sử dụng mục đích bền vững Đối với hộ nơng dân sản xuất nơng nghiệp, thời gian cho vay vốn tối thiểu cần dài (từ 12 tháng đền 24 tháng đến 36 tháng) Đối với hộ nghèo thời gian cần dài (từ năm trở lên) Muốn cần phải có phối hợp chặt chẽ Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn, Ngân hàng sách xã hội, với tổ chức đoàn thể địa phương Mặt khác cần phải có giám sát chặt chẽ bên để đảm bảo chất lượng giá kiểm tra tính kịp thời vốn vay vật, việc xây dựng vốn trung hạn dài hạn hộ nơng dân - Ngồi việc cho vay vốn theo dự án nên triển khai theo hình thức theo vụ mùa sản xuất – kinh doanh, hình thức đòi hỏi việc cấp vốn phải nhanh chóng, kịp thời gian vay thường ngắn người vay có khả phải chấp nhận mức lãi suất cao bình thường Hình thức phù hợp với địa phương phát triển nghành nghề dịch vụ thời gian vay tối thiểu từ tháng đến tháng Muốn đòi hỏi cán tín dụng cần phải bám sát nhu cầu thực tế bắt cho vay lúc, nơi cần vốn Tinh giản thủ tục cho vay vốn từ nguồn tín dụng thức 99 - Các tổ chức TDCT cần cải tiến thủ tục cho vay theo hướng đơn giản, gọn nhẹ, phù hợp với trình độ người dân, tránh tình trạng hộ nơng dân phải lại nhiều lần chờ đợi lâu Bên cạnh việc tăng quy mô vốn vay trung dài hạn hộ hoạt động hiệu cần thiết Ngoài ra, chế cho vay vật giống, phân bón, thức ăn gia súc,… cho nơng dân nghèo cần khuyến khích để đảm bảo vốn vay sử dụng mục đích Các tổ chức TDCT cần có chế lãi suất hợp lý, mềm dẻo cho phù hợp với đối tượng vay Tăng cường số lượng nâng cao chất lượng cán nhân viên tín dụng - Kiểm tra chức chủ yếu tín dụng sở đảm bảo cho vốn vay sử dụng mục đích có hiệu quả, cơng việc cần cán nhân viên tín dụng thực từ kiểm định dự án cho vay trình sử dụng vốn vay người vay vốn Thực tế Xã Giao Hà cho thấy nhiều cán tín dụng thực cơng việc chưa tốt Ngay từ thẩm định cho vay nhiều cán thiếu ý thức trách nhiệm thiếu kiến thức sản xuất – kinh doanh nên khơng điều tra xem xét khả trả nợ, tính khả thi dự án vay vốn, cứng nhắc dựa vào tài sản chấp để quy định cho vay Khi cấp vốn vay cán tín dụng thường tới tận nơi để kiểm tra việc sử dụng vốn, dẫn đến số hộ sử dụng vốn vay khơng mục đích, làm thất vốn khơng trả nợ hạn, từ thiếu sót cán tín dụng phần giảm kết tổ chức tín dụng hiệu kinh tế vốn vay Chính cần tăng cường công tác kiểm tra cho vay trước định cho vay, cán tín dụng cần phải đến tận làng xã, hộ nông dân để kiểm tra thực tế khả tài trợ, lực sản xuất - kinh doanh hộ điều kiện đảm bảo tính khả thi, tính hiệu phương án sản xuất 100 - Sau cấp vốn vay cần phải giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn vay hộ xã Việc kiểm tra cần hướng vào việc xem xét xem vốn vay có sử dụng mục đích hay khơng? Các hộ nơng dân có nắm khoa học kỹ thuật sản xuất – kinh doanh đem lại hiệu khơng? Liệu có rủi ro xảy khơng? Chỉ có giám sát chặt chẽ cán kỹ thuật kịp thời giúp đỡ hộ nơng dân khắc phục khó khăn trình sản xuất - kinh doanh - Kết hợp chặt chẽ với tổ chức có quyền, đồn thể xã việc hướng dẫn kiểm tra việc sử dụng vốn vay, tiêu thụ sản phẩm thu hồi vốn vay Đầu tư vốn tín dụng để phát triển nơng nghiệp - Nơng nghiệp vần giữ vị trí quan trọng kinh tế hộ nông dân hộ nghèo hộ trung bình Vì hộ cần đầu tư vốn cho mục đích phát triển ngành nghề, có lợi phù hợp với điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý huyện ngành công nghiệp, cần coi trọng ngành trồng cây lâu năm chăn nuôi nhằm nâng cáo tỷ trọng ngành cấu giá trị số lượng ngành nông nghiệp thực tế xã Giao Hà cho thấy hiệu đồng vốn mang lại từ ngành cao Đây ngành vốn đòi hỏi kỹ thuật tay nghề đặc biệt mang tính phổ thơng truyền thống, vốn đầu tư không lớn, phù hợp với hộ nông dân hộ trung bình hộ nghèo - Tuy nhiên quy mô đầu tư hộ ngành nhỏ, vốn đầu tư ít, nên giá trị sản lượng đạt giá trị thu nhập mang lại cho hộ khơng cao Vì hộ nên tiếp tục đầu tư vốn vay cho mục đích phát triển ngành nhằm mở rộng quy mô sản xuất, xây dựng sở vật chất (chuồng trịa, cải tạo đất…) thực thâm canh tăng vụ, tăng suất hiệu kinh tế hộ trung bình vươn lên thành hộ giàu, hộ khá, hộ nghèo hết nghèo vươn lên làm giàu 101 Củng cố phát huy mạnh mẽ vai trò tổ chức đồn thể, xã hội xã, thơn xóm, tạo điều kiện cho nơng dân tiếp cận nhiều với tín dụng thức - Các tổ chức đồn thể quần chúng hội nơng dân, hội phụ nữ, đồn niên, hội cực chiến binh… Có vai trò quan trọng việc vay vốn hộ nông dân từ nguồn tín dụng ngân hàng sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Hầu hộ nơng dân nghèo trung bình, khơng đủ điều kiện tài sản chấp, vay vốn từ nguồn tín dụng thơng qua tổ chức đồn thể quần chúng Chính vậy, để cung cấp vốn tín dụng cho hộ nơng dân nhiều hơn, đặc biệt nhóm hộ trung bình hộ nghèo, góp phần phát triển nơng hộ, thực xóa đói giảm nghèo, vấn đề củng cố phát huy vai trò tổ chức đồn thể quần chúng nơng thơn Việc củng cố đồn thể xã hội thực sở sau: - Các cấp hội trung ương thành phố cần có quan tâm tổ chức đạo hoạt động cấp hội, cấp địa phương cách thường xuyên chặt chẽ - Các cấp quyền địa phương cần có quan tâm giúp đỡ mức tới hoạt động tổ chức đồn thể quần chúng, coi lực lượng nòng cốt để thực chương trình kinh tế - xã hội địa phương, thực xóa đói giảm nghèo - Nâng cao lực quản lý, tổ chức đạo hội địa phương Đặc biệt cần phải tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức mang tính chun mơn nghiệp vụ hoạt động tín dụng sản xuất – kinh doanh nơng nghiệp cho cán tổ chức đoàn thể xã hội Giúp cho họ đủ phẩm chất, kiến thức trình độ tổ chức có hiệu huy động nguồn vốn cho nông dân 102 Phần V Kết Luận Và Kiến Nghị 5.1 Kết Luận Hệ thống tín dụng thức nơng thơn bao gồm nhiều tổ chức tín dụng NHNN&PTNT, NHCSXH Các tổ chức có vai trò quan trọng việc phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ khác chung mơt mục đích cung cấp vốn tín dụng cho nông dân phát triển sản xuất Trong tổ chức trên, NHNN&PTNT huyện Giao thủy tổ chức tín dụng thức lớn Nghiên cứu sở lý luận cho thấy, việc cho vay vốn tín dụng có vai trò to lớn sản xuất nơng nghiệp hộ nông dân, giúp cho hộ dân có vốn để đầu tư sản xuất, khắc phục tình trạng vay nặng lãi, tạo điều kiện cho hộ dân sử dụng nguồn lực đầy đủ có hiệu hơn, góp phần xây dựng kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật, nâng cao trình độ sản xuất, tăng thu nhập cho hộ dân, đầy mạnh phát triển kinh tế địa phương 5.2 Kiến Nghị 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn An Thạch,2003, thực trạng giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu kinh tế sản xuất vải nông hộ huyện cư jút tỉnh Đăk lắk,luận văn thạc sỹ khoa học kinh tế,trường Đại Học Nông Nghiệp 104 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ NÔNG DÂN (Phiếu số ) I Thông tin chung vấn 1.Tên chủ hộ ………………………………………………… T̉i…………… Năm kinh nghiệm…………………………………………… 2.Giới tính: Nam Nữ 3.Địa chỉ: (xã, thôn) 4.Trình độ học vấn Cấp Trung cấp Cấp Cao đẳng Cấp Đại học Không học 5.Sớ nhân gia đình………người, đó: Số người độ tuổi lao động…………….người Số người độ tuổi lao động…………… người Số người độ tuổi lao động…………… người Số lao động nam…………………………….người 6.Có tham gia tở chức kinh tế xã hội không ? ………………………… 7.Thu nhập bình quân gia đình từ sản xuất……………………./tháng 8.Chi tiêu bình quân gia đình cho tiêu dùng………………… /tháng 9.Nghề nghiệp hộ Thuần nơng Nơng nghiệp kiêm ngành nghề Dịch vụ, bn bán 10.Diện tích đất hộ Loại đất Tổng số (1000 m2 ) Diện tích đất có đỏ (1000 m2) Đất trồng trọt Đất chăn nuôi Đất thổ cư Tổng số 11.Tài sản phục vụ sản xuất chủ yếu gia đình Chỉ tiêu ĐVT Sớ lượng Ngun giá Máy móc, thiết bị sản xuất Phương tiện sinh hoạt Vốn tự có đầu tư Số tiền mặt sẵn có hàng tháng Tổng 105 12 Phân loại hộ Hộ - giàu Hộ trung bình Hộ nghèo II.Thơng tin tín dụng: Tình hình vay vớn hộ từ nguồn tín dụng thức 1.Gia đình ơng/bà có nộp đơn vay vớn tiền tở chức tín dụng thức khơng? (các ngân hàng, hợp tác xã tín dụng, quỹ tín dụng nhân dân….) Có Khơng 2.Nếu có làm đơn xin ông/bà cho biết có được vay vốn không ? Có Khơng Tại có vay ? ……………………………………………………………………………………… Tại không vay ? ……………………………………………………………………………………… 3.Thông tin khoản vay Nguồn vốn vay ĐV Vay Vay Lãi suất vay NHNN&PTNT NHCSXH Tổ chức tín dụng khác Khi vay ơng/bà có phải chấp loại tài sản khơng? Có Khơng Nếu chấp, ngân hàng (tổ chức) cho vay yêu cầu loại tài sản chấp nào? Nhà cửa Bằng đỏ quyền sử dụng đất Tài sản khác Gia đình sử dụng vớn vay vào mục đích gì? Trồng trọt Chăn ni Mục đích khác III Lượng vớn đầu tư cho sản xuất Vốn đầu tư cho trồng trọt  Cây lương thực Khoản mục Chi phí vật tư - Giống - Phân bón - Thuốc trừ sâu ĐVT Số lượng 106 Thành tiền - Khác Cơng LĐ - LĐ gia đình - LĐ th CP dịch vụ - Làm đất - Bảo vệ đồng ruộng - CP khác 107  Câu cảnh Khoản mục ĐVT 1.Chi phí vật tư - Giống - Phân bón - Thuốc trừ sâu - Khác 2.Cơng LĐ - LĐ gia đình - LĐ thuê 3.CP dịch vụ - Làm đất - Bảo vệ đồng ruộng - CP khác 108 Số lượng Thành tiền Lượng vốn đầu tư cho chăn nuôi Khoản mục Lợn Gia cầm Thành tiền Giớng Thức ăn - Tự có - Đi mua Thú y 4.Dụng cụ 5.Công LĐ - LĐ gia đình - LĐ th Chi phí khác VI: Kết sản xuất hộ Trồng trọt Cây trồng Diện NSBQ Sản lượng Lượng Giá Thành tích (kg/sào) (kg) bán (kg) bán tiền (m ) Cây lương thực Cây lâu năm Chăn nuôi Con giống Số Trọng lượng BQ Giá bán Thành tiền (kg/con) (1000đ/kg) 1.Lợn 3.Gà, vịt V.Kết sử dụng vốn vay Chỉ tiêu Đơn vị Số lượng Đơn giá Giá trị Tổng thu Trồng trọt Chăn nuôi Tổng chi Trồng trọt Chăn nuôi 109 Xin chân thành cảm ơn! PHIẾU ĐIỀU TRA CÁN BỘ TÍN DỤNG Họ Tên:……………………………………………………………… Nơi công tác:…………………………………………………………… Chức vụ:………………………………………………………………… Năm công tác:…………………………………………………………… Tuổi…………………………… Giới tính……………………… Trình độ học vấn………………… Trình độ chun mơn………………………………………………… Chun ngành…………………………………………………………… Hiện bậc lương/ Hệ số lương ông (bà) Bậc lương/Hệ số lương:………………………………………… Lương bản:…………………………………………………… Ông (bà) làm việc cho ngân hàng với lý do: Môi trường làm việc Thu nhập cao Đúng với chuyên môn đào tạo Chế độ đãi ngộ Muốn có cơng việc tạm thời Ơng (bà) có đánh mơi trường làm việc ngân hàng: Kém Trung bình Rất tốt Tốt Việc bố trí cơng việc anh chị phù hợp với lực Ông (bà) chưa? Phù hợp Chưa phù hợp Làm việc ngân hàng Ông (bà) nhận hội tham dự khóa bồi dưỡng để đào tạo thăng tiến hay không? Chưa tham dự Đã tham dự 10 Theo Ông (bà), đội ngũ làm việc ngân hàng hạn chế điểm nào? 110 Năng lực chuyên môn Kinh nghiệm thực tế Trình độ kỹ thuật Những hạn chế khác 11 Ơng (bà) đánh quy định, thủ tục cho vay ngân hàng? Đơn giản, thuận lợi Phức tạp Ý kiến khác ………………………………………………………………………………… 12 Theo Ông (bà) lãi suất ngân hàng có hấp dẫn, linh hoạt đáp ứng mong muốn hộ nông dân chưa? Hấp dẫn, linh hoạt Chưa hấp dẫn Ý kiến khác ………………………………………………………………………………… 13Ý kiến đóng góp Ơng (bà) để nâng cao hiệu cho vay vốn: ………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn! 111 PHIẾU ĐIỀU TRA LÃNH ĐẠO Họ Tên:……………………………………………………………… Nơi công tác:…………………………………………………………… Chức vụ:………………………………………………………………… Năm công tác:…………………………………………………………… I Thơng tin chung: Tuổi…………………………… Giới tính……………………… Trình độ học vấn………………… Trình độ chun mơn…………………………………………………… Chun ngành…………………………………………………………… Hiện bậc lương/ Hệ số lương Ông (bà) Bậc lương/Hệ số lương:………………………………………… Lương bản:…………………………………………………… Ông/bà làm việc liên quan tới lĩnh vực cho vay vốn tín dụng hộ nơng dân lâu chưa? Ngắn Trung bình Dài Xin ơng ( bà) vui lòng cho biết ý kiến số lượng đội ngũ lao động phạm vi ngân hàng quản lý nay? Thừa Đủ Thiếu Xin ông ( bà) cho biết cơng việc có phù hợp với lực sở trường ông( bà) hay không? Chưa phù hợp Gần phù hợp Hoàn toàn phù hợp Xin ông/bà cho biết ngân hàng tuyển dụng cán vào: Trình độ chun mơn Kinh nghiệm Bằng cấp Sức khỏe người lao động Mức lương phải trả Lý khác 63 10 Ơng/bà có kế hoạch đào tạo, phát triển nâng cao lực cho nhân viên hàng năm khơng? Có Khơng Hình thức đào tạo, phát triển nâng cao trình độ cho nhân viên sử dụng thời gian qua ( kèm cặp, đào tạo qua giao công việc, tự đào tạo, gửi đào tạo khóa ngắn hạn, tham gia hội thảo, tham quan, học hỏi kinh nghiệm,…) hình thức phổ biến nhất? hình thức hiệu nhất? ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Thực tế người lao động sau đào tạo có nâng cao lực không ? kết làm việc có tăng lên khơng? Có Khơng 11 Ơng/bà đánh giá hiệu sử dụng nhân viên cách chủ yếu: Năng suất lao động Doanh thu/ lợi nhuận Thời gian làm việc thực tế Tiền lương, thu nhập Bố trí lao động phận Bố trí lao động vào công việc cụ thể Khả sinh lời lao động 12 Theo ông/ bà giải pháp để nâng cao hiệu quản lý nhân viên gì? …………………………………………………………………………… 64 ... khơng ngừng nâng cao trình độ mình.Kết cuối ảnh hưởng trực tiếp đến thân gia đình họ Vì việc hăng say lao động, họ phải áp dụng quy trình kỹ thuật vào sản xuất để đem lại hiệu kinh tế cao Tín dụng... quan hệ trao đổi hàng hóa Thời kỳ này, tín dụng thực hình thức vay mượn vật- hàng hóa Về sau, tín dụng chuyển sanh hình thức vay mượn tiền tệ Theo đại từ điển kinh tế thị trường “tín dụng hành động... nghiệp, nơng thơn nước ta bao gồm tín dụng thức (TDCT) tín dụng phi thức, TDCT ngày phát triển, thể tính đa dạng, nhiều thành phần sở hữu, mở rộng quy mô Mạng lưới TDCT bao gồm: Ngân hàng Nông
- Xem thêm -

Xem thêm: HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA HỘ NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ GIAO HÀ HUYỆN GIAO THỦY TỈNH NAM ĐỊNH, HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA HỘ NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ GIAO HÀ HUYỆN GIAO THỦY TỈNH NAM ĐỊNH, PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ, Phần II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ SỬ DỤNG VỐN TÍN DỤNG, 1 Cơ sở lý luận, Theo phương diện tổ chức, 2 Cơ sở thực tiễn, Phần III Đặc Điểm Địa Bàn Nghiên Cứu, 2 Đặc điểm kinh tế - xã hội, Cơ sở giáo dục – đào tạo, 3 Phương pháp nghiên cứu, 4 Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu, 1 Thực trạng cho vay vốn ở xã Giao Hà, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH), 2 Thực trạng cơ bản các hộ điều tra, 3 Thực trạng sử dụng vốn tín dụng của các hộ nông dân, 4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn tín dụng, 5 Định hướng mục tiêu và Giải pháp, PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ NÔNG DÂN, III. Lượng vốn đầu tư cho sản xuất, V.Kết quả sử dụng vốn vay

Mục lục

Xem thêm