bai tap on luyen cac dang toan lop 3

41 60 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2019, 10:19

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HƯỚNG DƯƠNG TOÁN TỐN ƠN TẬP LỚP NGÀY 1/8 Dạng 1: CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ Bài 1: Có bao gạo đựng tất 448 kg gạo Hỏi có bao gạo nặng kg? Bài giải: Bài 2: Một cửa hàng có thùng nớc mắm nh chứa tổng cộng 54 lít Cửa hàng bán hết 36 lít Hỏi cửa hàng lại thùng nớc mắm Bài giải: Bài 3: Lúc đầu có xe tải chở tổng cộng 210 bao đường vào kho, sau có thêm xe chở đường vào kho Hỏi có tất bao đường đợc chở vào kho? (Biết xe tải chở số bao đờng nhau) Bài giải: Bài 4: Một cửa hàng có hộp bút chì nh đựng tổ cộng 144 bút chì, cửa hàng bán hết hộp bút chì Hỏi cửa hàng lại bút chì? Bài giải: TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HƯỚNG DƯƠNG TOÁN Bài 5: Hùng có 56 nghìn đồng mua đợc truyện, Dũng có Hùng 21 nghìn đồng Hỏi Dũng mua đợc truyện tranh ? Bài giải: Bài 6: Lan có hộp kẹo, Lan cho bạn 24 viên kẹo Lan lại hộpkẹo ngun Hỏi Lan có tất viên kẹo? Bài giải: Bài 7: Một cửa hàng nhập 168 bao đường chia vào kho, sau lại nhập thêm vào kho 16 bao đờng bán hết số bao đường kho Hỏi cửa hàng bán bao đường? Bài giải: Bài 8: An có 64 viên bi chia thành hộp, Bình có 48 viên bi chia vào hộp An Hỏi Bình có An hộp bi? Bài giải: TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HƯỚNG DƯƠNG TOÁN Bài 9: Biết gói kẹo đếm đợc 40 viên Hỏi muốn chia cho 36 em thiếu nhi , em viên kẹo phải mua tất gói kẹo ? Bài giải: Bài 10: Dũng có 72 viên bi gồm bi xanh bi đỏ, Dũng chia thành hộp nhau, Dũng chia đợc hộp bi xanh hộp bi đỏ Hỏi Dũng có viên xanh, viên bi đỏ? Bài giải: Bài 11: Một cửa hàng có số thùng dầu nh chứa tổng cộng 72 lít , ngời ta thêm vào số dầu thùng số dầu có tất 99 lít Hỏi lúc đầu cửa hàng có thùng dầu? Bài giải: TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HƯỚNG DƯƠNG TOÁN Bài 12 : Huệ xếp thuyền 36 phút, Hoa xếp thuyền 30 phút Hỏi Huệ xếp thuyền Hoa xếp thuyền xếp xong trớc ? (biết bạn bắt đầu xếp thuyền lúc Bài giải: Bài 13: Có hai chở hàng , xe thứ chở nhiều xe thứ hai 400 kg gạo Xe thứ chở bao, xe thứ hai chở bao gạo Hỏi xe chở đợc kg gạo? Bài giải: Bài 14: Có tổ học sinh tham gia trồng rừng , ngời ta giao học sinh trồng 25 cây, nhng thực tế học sinh lại trồng nhiều nhiệm vụ đợc giao nên tổng số trồng đợc 238 Hỏi tổ HS có em? Bài giải: Bài 15: Cô giáo có 192 viên kẹo đựng hộp , cô giáo lấy hộp viên để chia cho em, sau chia xong lại 128 viên kẹo Hỏi lúc đầu giáo có hộp kẹo? Bài giải: TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HƯỚNG DƯƠNG TOÁN Bài 16: An có số hộp bi nh nhau, An đếm thử hộp thấy có 24 viên, AN lấy hộp viên để chia cho Bình, sau cho Bình An lại 48 viên Hỏi An có hộp bi? Bài giải: Bài 17: Một ngời mua 126 kg đờng dự định chia thành bao nhng sau bao lại chứa dự định 8kg Hỏi 126 kg đờng đợc chia thành bao? Bài giải: Bài 18: Có thùng dầu , thùng có 12 lít Nếu lấy số dầu chia vào thùng lít chia đợc thùng? Bài giải: Bài 18: Có hộp kẹo nh tổng cộng 144 viên kẹo, ngời ta chia cho em thiếu nhi, em viên hết hộp Hỏi có em thiếu nhi đợc chia kẹo? TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HƯỚNG DƯƠNG TOÁN Bài giải: Bài 19: Mẹ chia kẹo cho Hồng Lan, lần chia hồng đựơc viên Lan viên Sau chia xong Hồng đợc nhiều Lan 12 viên kẹo Hỏi Mỗi bạn đợc viên kẹo? Bài giải: Bài 20: Hai thùng có 58 lít dầu, thêm vào thùng thứ lít thùng thứ có số dầu thùng thứ hai lần Hỏi thùng có lít dầu Bài giải: Bài 21: An mua bút chì hết 21 nghìn, Hồng mua bút chì hết 25 nghìn đồng Tính số tiền bút chì, vở? Bài giải: Bài 22 Một quầy tập hóa có thùng cốc Sau bán 450 cốc quầy TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HƯỚNG DƯƠNG TỐN lại thùng cốc Hỏi trước bán quầy có cốc? Bài giải: Bài 23 Để chuẩn bị cho hội nghị người ta kờ hàng ghế đủ chỗ cho 81 người ngồi Trên thực tế có đến 108 người đến dự họp Hỏi phải kê thêm hàng ghế đủ chỗ? Bài giải: Bài 24 Ngày thứ bán 2358kg gạo, ngày thứ hai bán gấp lần ngày thứ Cà hai ngày bán số gạo bao nhiêu? Bài giải: Bài 25 Một cầu dài 100m gồm có nhịp Trong nhịp dài nhịp dài nhịp 10m Tính nhịp giữa? Bài giải: TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HƯỚNG DƯƠNG TOÁN Bài 26 bao xi măng nặng 350kg Mỗi vỏ bao nặng 200g bao xi măng có khối lượng xi măng làbao nhiêu kilôgam? Bài giải: Bài 27 Một vườn ăn có hàng hồng xiêm, hàng 12 có hàng táo, hàng 18 Hỏi vườn ăn có tất cây? Bài giải: Bài 28 Có 360 sách xếp vào tủ, tủ có ngăn Biết ngăn có số sách Số sách ngăn có quyển? Bài giải: Bài 29 Trong sân có 16 ngan, số vịt nhiều gấp đơi số ngan số gà Hỏi sân có tất gà, vịt, ngan? Bài giải: TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HƯỚNG DƯƠNG TOÁN Bài 30 Trong thi làm hoa, bạn Hồng làm 25 hoa Như Hồng làm Mai bơng nửa số hoa Tỳ Bài giải: Bài 31 Cứ hai bạn đấu với ván cờ Hỏi có bốn bạn đấu với ván cờ (mỗi bạn đấu với bạn khác)? Hỏi Bài giải: Bài 32 Mẹ mang chợ bỏn 25 cam 75 quýt Buổi sỏng mẹ bỏn số cam quýt, cũn lại số cam số quýt mẹ để chiều bán nốt Hỏi buổi sáng mẹ bỏn tổng số cam quýt? Bài giải: Bài 33 Một thùng đựng đầy dầu hỏa nặng 32 kg Nếu thựng đựng nửa số dầu hỏa nặng 17kg Hỏi thùng khơng đựng dầu nặng ki-lơ-gam? Bài giải: Hỗ trợ giải toán lớp trực tuyến Liên hệ: 0934.43.56.76 – cô Trang Gmail: boiduonghsgtoan3@gmail.com Bài 34 Có 234kg đường chia vào túi túi có số đường ? Bài giải: Bài 35 Ngày thứ bán 2358kg gạo, ngày thứ hai bán gấp lần ngày thứ Cả hai ngày bán số gạo bao nhiêu? Bài giải: Bài 36: Hùng có 20 viên bi gồm loại: màu xanh, màu đỏ, màu vàng Số bi đỏ gấp lần số bi xanh; số bi vàng số bi đỏ Số bi vàng Hùng có bao nhiêu? Bài giải: Bài 37 Túi thứ đựng 18 kg gạo gấp lần số gạo túi thứ hai Hỏi phải chuyển ki-lô-gam gạo túi thứ sang túi thứ hai để số gạo hai túi nhau? Bài giải: 10 Hỗ trợ giải toán lớp trực tuyến Liên hệ: 0934.43.56.76 – cô Trang Gmail: boiduonghsgtoan3@gmail.com Dạng tốn: TÌM MỘT TRONG CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA MỘT SỐ Bài 1: Một bao gạo có 42 kg, người ta lấy 1/6 số gạo bao Hỏi bao kg gạo ? Bài giải: Bài 2: Lớp A có 32 học sinh, 1/4 số học sinh lớp A nữ Hỏi lớp A có học sinh Nam? Bài giải: Bài 3: Tấm vải xanh dài 18 m, vải đỏ dài 1/3 vải xanh Hỏi vải dài m? Bài giải: 27 Hỗ trợ giải toán lớp trực tuyến Liên hệ: 0934.43.56.76 – cô Trang Gmail: boiduonghsgtoan3@gmail.com Bài 4: Có thùng dầu , biết 1/3 số dầu thùng 1/4 số dầu thùng 2, biết thùng thứ có 18 lít dầu Hỏi thùng thứ có lít dầu? Bài giải: Bài 5: Có bao đường, lấy 1/4 số đường bao kg Hỏi lấy 1/5 số đường bao kg? Bài giải: Bài 6: An có viên bi, số bi An 1/3 số bi Dũng Hỏi bạn có tất viên bi? Bài giải: 28 Hỗ trợ giải toán lớp trực tuyến Liên hệ: 0934.43.56.76 – cô Trang Gmail: boiduonghsgtoan3@gmail.com Bài 7: Mẹ có 32 viên kẹo , mẹ cho Hồng 1/4 số kẹo, cho Huệ 1/3 số kẹo lại sau cho Hồng Hỏi cuối mẹ viên kẹo? Bài giải: Bài 8: Có thùng dầu, thùng thứ lúc đầu có 24 lít sau người ta thêm vào thùng thứ 14 lít dầu nên số dầu thùng thứ 1/2 số dầu thùng thứ Hỏi thùng thứ có lít dầu? Bài giải: Bài 9: Ba bạn Hùng , Dũng , Mạnh chia 48 viên bi, Hùng lấy 1/6 số bi , Dũng lấy 1/3 số bi Hỏi Mạnh có viên bi? Bài giải: 29 Hỗ trợ giải toán lớp trực tuyến Liên hệ: 0934.43.56.76 – cô Trang Gmail: boiduonghsgtoan3@gmail.com Bài 10: Một nhà máy có tổ cơng nhân, tổ có số người 1/2 tổ , tổ có số người 1/3 tổ Tổ có 54 người Hỏi nhà máy có cơng nhân? Bài giải: Bài 11: Có 72 lít dầu thùng, thùng thứ chứa 1/4 số dầu lít, thùng thứ chứa 1/3 số dầu Hỏi thùng thứ ba coa lít dầu ? Bài giải: Bài 12: Có hộp bi , hộp thứ có 48 viên bi, hộp thứ có số bi 1/2 số bi hộp thứ hai Hỏi phải chuyển từ hộp thứ sang hộp thứ viên bi để số bi hộp nhau? Bài giải: 30 Hỗ trợ giải toán lớp trực tuyến Liên hệ: 0934.43.56.76 – cô Trang Gmail: boiduonghsgtoan3@gmail.com Bài 13: Trên quãng đường người đi hết quãng đường ttrong 1/3 giờ, người xe đạp hết quãng đường 1/6 Hỏi người xe đạp nhanh gấp lần người bộ? Bài giải: Bài 14: Một cửa hàng có 42 kg xà phòng, ngày thứ bán 1/7 số xà phòng, ngày thứ hai bán 1/2số xà phòng lại Hỏi qua ngày hàng lai kg xà phòng Bài giải: Bài 15: An có số viên bi, An cho Dũng 1/5 số bi, cho Bình 1/2 số bi lại, cuối An viên Hỏi lúc đầu An có viên bi? Bài giải: 31 Hỗ trợ giải toán lớp trực tuyến Liên hệ: 0934.43.56.76 – cô Trang Gmail: boiduonghsgtoan3@gmail.com Bài 16: Có ba bao đường, bao thứ có số đường 1/2 số đường bao thứ hai Nếu bao thứ hai bớt 17 kg có số đường 1/3 số đường bao thứ ba, bao thứ ba có 45 kg Tính số đường bao thứ nhất? Bài giải: Bài 17: Có thùng dầu , thùng thứ có 48 lít dầu 1/6 số dầu thùng thứ thứ thêm lít 1/4số dầu thùng thứ hai Hỏi thùng thứ hai có lít dầu? Bài giải: Bài 18: Biết 1/4số gà thêm 16 con, số vịt 1/3 số gà Hỏi có Vịt? Bài giải: 32 Hỗ trợ giải toán lớp trực tuyến Liên hệ: 0934.43.56.76 – cô Trang Gmail: boiduonghsgtoan3@gmail.com Bài 19: Dũng có niều Minh 24 que tính, số que tính MInh 1/3 số que tính Dũng Hỏi bạn có que tính? Bài giải: Bài 20: Lan có số viên kẹo, Lan cho Hồng 1/5 số kẹo, sau lại cho Huệ viên kẹo lan lại 17 viên Hỏi Lan có tất viên kẹo? Bài giải: Bài 21: Có hai bao gạo, biết 1/5 số gạo bao thứ 1/7 số gạo bao thư hai, bao thứ hainhiều bao thứ 14kg Hỏi bao có kg gạo? Bài giải: 33 Hỗ trợ giải toán lớp trực tuyến Liên hệ: 0934.43.56.76 – cô Trang Gmail: boiduonghsgtoan3@gmail.com Bài 22: Một nhà máy có 63 công nhân chia thành tổ, biết 1/3 số cơng nhân tổ thứ 1/4số cơng nhân tổ thứ hai Tính số cơng nhân tổ? Bài giải: Bài 23: Trong hộp có 18 bi xanh 86 bi đỏ Hỏi phải thêm vào hộp bi xanh, bi đỏ để số bi xanh 1/3 số bi đỏ? Bài giải: Dạng tốn: CÁC BÀI TỐN VỀ GẤP LÊN MỘT SỐ LẦN Bài 1: Có hai thùng dầu, thùng thứ có 26 lít dầu, thùng thứ hai có số dầu gấp lần số dầu thùng thứ Hỏi thùng có tất lít dầu? 34 Hỗ trợ giải toán lớp trực tuyến Liên hệ: 0934.43.56.76 – cô Trang boiduonghsgtoan3@gmail.com Bài giải: Bài 2: Một cửa hàng ngày thứ bán 48kg đường, ngày thứ hai giảm so với ngày thứ lần Hỏi ngày thứ hai bán kg đường? Bài giải: Bài 3: Lan có 18 tem, Lan có số tem gấp lần số tem Thắm Hỏi hai bạn có tất tem? Bài giải: Bài 4: Ngày thứ hai nhà máy sản xuất 248 đôi giầy, ngày thứ hai sản xuất giảm gấp lần so với ngày thứ Hỏi ngày thứ hai sản xuất ngày thứ đơi giầy? Bài giải: 35 Hỗ trợ giải tốn lớp trực tuyến Liên hệ: 0934.43.56.76 – cô Trang boiduonghsgtoan3@gmail.com Bài 5: Có hai thùng dầu , thùng thứ có 46 lít dầu, thùng thứ hai thêm 16 lít có số dầu gấp đôi số dầu tùng thứ Hỏi thùng thứ hai có lít dầu? Bài giải: Bài 6: Một hàng ngày thứ bán 24 xe đạp, ngày thứ hai bán giảm lần so với ngày thứ Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán ngày thứ xe đạp? Bài giải: Bài 7: Có hai thùng nước mắm, thùng thứ có 36 chai, thùng thứ hai bớt chai số lại thùng thứ lần Hỏi thùng thứ hai có chai 36 Hỗ trợ giải tốn lớp trực tuyến Liên hệ: 0934.43.56.76 – cô Trang boiduonghsgtoan3@gmail.com nước mắm? Bài giải: Bài 8: Có hai hộp kẹo, hộp thứ có 12 viên kẹo, hộp thứ hai có số kẹo gấp lần số kẹo hộp thứ Hỏi phải chuyển từ hộp thứ hai sang hộp thứ viên để hai hộp có số kẹo nhau? Bài giải: Bài 9: Bình có 42 viên bi, Dũng có số viên, Bình cho Dũng viên bi số bi lại Bình gấp lần tổng số bi Dũng Hỏi lúc đầu Dũng có viên bi? Bài giải: 37 Hỗ trợ giải toán lớp trực tuyến Liên hệ: 0934.43.56.76 – cô Trang Gmail: boiduonghsgtoan3@gmail.com Bài 10: Hồng có 27 que tính, Hồng cố số que tính gấp lần số que tính Lan Hỏi Hồng phải chuyển cho Lan que tính để số que tính hai bạn nhau? Bài giải: Bài 11: Hai bao gạo co tổng cộng 80 kg, biết số gạo bao thứ gấp lần số gạo bao thứ hai Hỏi bao có kg gạo? Bài giải: Bài 12: Thùng thứ có nhiều thùng thứ hai 32 lít số dầu thùng thứ gấp lần số dầu thùng thứ hai Tính số dầu thùng? Bài giải: 38 Hỗ trợ giải toán lớp trực tuyến Liên hệ: 0934.43.56.76 – cô Trang Gmail: boiduonghsgtoan3@gmail.com Bài 13: Hai thùng xà phòng có tất 45kg người ta lấy từ thùng 9kg lấy số xà phòng thùng thứ gấp lần số xà phòng thùng thứ hai Hỏi thùng có kg xà phòng? Bài giải: Bài 14: Nhà Hùng nuôi gà heo Hùng đếm có tất 128 chân, số chân gà gấp lần số chân heo Hỏi nhà Hùng nuôi gà, heo? Bài giải: Bài 15: Một cửa hàng hai ngày bán 120 kg gạo, ngày thứ bán thêm 5kg gạo bán gấp lần ngày thứ hai Hỏi ngày thứ cửa hàng 39 Hỗ trợ giải toán lớp trực tuyến Liên hệ: 0934.43.56.76 – cô Trang boiduonghsgtoan3@gmail.com bán kg gạo? Bài giải: Bài 16: An Bình có tất 50 viên bi , An bớt viên bi số bi lại An gấp lần số bi Bình Hỏi bạn coa viên bi ? Bài giải: Bài 17: Có hai thùng kẹo, thùng thứ có số kẹo gấp lần số kẹo thùng thứ hai thêm vào thùng thứ hai 13 viên thùng thứ hai thùng thứ 21 viên kẹo Hỏi thùng có viên kẹo? Bài giải: 40 Hỗ trợ giải toán lớp trực tuyến Liên hệ: 0934.43.56.76 – cô Trang boiduonghsgtoan3@gmail.com 41 ... trợ giải toán lớp trực tuyến Liên hệ: 0 934 . 43. 56.76 – cô Trang Gmail: boiduonghsgtoan3@gmail.com Bài 38 Trong vườn có 35 gồm loại vải, nhón, hồng xiờm Số cõy... Hỗ trợ giải toán lớp trực tuyến Liên hệ: 0 934 . 43. 56.76 – cô Trang Gmail: boiduonghsgtoan3@gmail.com Bài 34 Có 234 kg đường chia vào túi túi có số đường ? Bài giải: ... giải: 23 Hỗ trợ giải toán lớp trực tuyến Liên hệ: 0 934 . 43. 56.76 – cô Trang Gmail: boiduonghsgtoan3@gmail.com Bài 19: Có 49 lít dầu đựng thùng có cai to đựng 13 lít
- Xem thêm -

Xem thêm: bai tap on luyen cac dang toan lop 3, bai tap on luyen cac dang toan lop 3, Dạng 4. CÁC BÀI TOÁN GIẢI TỪ HAI PHÉP TÍNH TRỞ LÊN

Mục lục

Xem thêm