BÁO CÁO BÀI TẬP CHUYÊN SÂU VỀ mạng cung cấp dịch vụ HSI

91 103 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2019, 10:00

BÁO CÁO BÀI TẬP CHUYÊN SÂU, mạng cung cấp dịch vụ HSI BÁO CÁO BÀI TẬP CHUYÊN SÂU Họ tên : Nguyễn Văn Trọng Lớp : D13VT5 Nhóm :2 Mã SV : B13DCVT231 CHƯƠNG 1: DỊCH VỤ HIS I CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1.Tổng quan dịch vụ HSI HSI High Speed Internet dịch vụ truy cập internet tốc độ cao cố định, lợi ích internet mang lại cho người lớn Thơng qua internet ta lướt web, xem phim, ca nhac, đào tạo trực tuyến, y tế từ xa, camera IP Các công nghệ sử dụng để truy nhập dịch vụ HSI để bao gồm: ADSL 2+, VDSL 2, Fast Ethernet (Truy nhập cáp quang FTTH), xPON (công nghệ mạng quang thụ động) , TDM ( Thường sử dụng cho dịch vụ internet trực tiếp ) Tùy theo công nghệ truy nhập mà tốc độ truy nhập có khác nhau, vd: tốc độ down/up lớn dịch vụ ADSL 2+ 24M/1M, VDSL 100M/100M, GPON 2,5G/1G, dịch vụ internet trực tiếp dựa công nghệ TDM 2M/2M 1.2.Các giao thức chủ yếu sử dụng dịch vụ HSI HTTP: Hyper Text Transfer Protocol giao thức thuộc lớp ứng dụng dùng để trao đổi thông tin máy chủ cung cấp dịch vụ web- web servser máy sử dụng dịch vụ web- web client DNS: Domain Name System Là giao thức sử dụng truy cập internet, có nhiệm vụ phân giải địa URL- www.dantri.com.vn thành địa IP-123.30.53.12 Bộ giao thức TCP/IP: Transmission Coltrol Protocol/Internet Protocol giao thức dùng để truyền tải thông tin mạng internet Bộ giao thức PPP/PPPoE: Được sử dụng để thiết lập kết nối Modem với mạng internet, kết modem BRAS cung cấp cho địa IP public dùng để truy nhập internet 1.3.Bộ giao thức PPP/PPPoE Phiên PPPoE: Được thiết lập trước dùng để đóng gói số liệu phiên ppp khung ethernet, kết modem bras biết địa MAC ID phiên thiết lập Nó bao gồm tin PADI, PADO, PADR, PADS, PADT Phiên PPP: Được thiết lập sau phiên PPPoE, bao gồm pha sau: − Pha thiết lập: LCP thiết lập, điều chỉnh cấu hình, hủy bỏ liên kết Kết thúc tin ACK − Pha xác thực: Được thực sau pha thiết lập, xác thực username password − Pha mạng: Được thực sau pha xác thực, thiết lập, điều chỉnh cấu hình, hủy bỏ việc truyền số liệu giao thức lớp mạng IP Kết thúc tin ACK cung cấp địa IP cho modem − Pha kết thúc: Được thực ngắt kết nối, yêu cầu đưa từ modem từ BRAS, tin termination LCP, PADT Hình 1: Chống giao thức dịch vụ HSI 1.4.Các thành phần mạng cung cấp dịch vụ HSI Modem: Đóng vai trò cổng kết nối tới internet cho máy tính thuộc mạng LAN phía khách hàng, tùy theo cách truy nhập mạng mà có loại modem ADSL, FTTH Thực phiên kết nối PPP/PPPoE tới BRAS, kết nhận địa IP public BRAS cung cấp để vào internet IP DSLAM, Switch L2: Đóng vai trò thiết bị mạng lớp switch mạng nhằm tập trung lưu lượng, thuê bao truy cập internet Với công nghệ truy nhập xDSL (dịch vụ ADSL, VDSL ) dùng IP DSLAM, với công nghệ truy nhập Ethernet ( Dịch vụ FTTHFiber To The Home) dùng Switch L2 có cổng truy nhập quang Các IP DSLAM, Switch L2 kết nối đến BRAS theo VLAN thông qua mạng truyền tải MAN E Mạng truyền tải MAN E: Dựa công nghệ EoMPLS, tạo đường kết nối lớp VLL(Virtual Leased Line), nối IP DSLAM, Switch L2 tới BRAS Bras Radius Server: Đóng vai trò xác thực username password th bao sử dụng dịch vụ internet, tính cước ngồi BRAS cung cấp địa IP public cho modem có chức định tuyến mơi trường Internet Các bước thiết lập sử dụng dịch vụ: − Nhà cung cấp dịch vụ khai báo Account thuê bao bao gồm thông số: username, password, tham số cổng kết nối IP DSLAM, L2 Switch, tốc độ truy nhập thơng qua Webserver Sau sở liệu xác thực thuê bao chuyển đến Server database LDAP − Thiết lập đường truyền vật lý MODEM IP DSLAM L2 Switch: cáp đồng cáp quang − Cấu hình MODEM, thiết lập phiên kết nối PPP/PPPoE tới BRAS xác thực, BRAS hỏi RADIUS, RADIUS hỏi LDAP Nếu xác thực thành công BRAS cung cấp 01 địa IP Public cho MODEM − Sử dụng dịch vụ, máy tính mạng LAN khách hàng vào Internet II CÁC BÀI THÍ NGHIỆM / THỰC HÀNH  Mục tiêu chung: o Hiểu mô hình cung cấp dịch vụ HIS nhà cung cấp dịch vụ internet o Bản chất giao thức kết nối PPP/PPPoE sử dụng cung cấp dịch vụ o Cách thiết lập, cấu hình, bảo dưỡng dịch vụ HSI 2.1.Tên bài: BTH-DV-HSI-01-CONFIG 2.1.1.Lý thuyết - Tổng quan dịch vụ HIS - Các thành phần mạng cung cấp dịch vụ HIS - Mơ hình thực 2.1.2.Mơ hình thực hiện, trang thiết bị, dụng cụ Tài khoản truy nhập internet khai báo BRAS: username=cdit, password=cdit Modem bật nguồn kết nối tới IP DSLAM qua mạng cáp đồng Máy tính bật sẵn kết nối tới modem qua cáp CAT5 RJ45 2.1.3 Nội dung 2.1.3.1 Các bước thực - Bước 1: Đặt địa IP động cho máy tính để máy tính nhận IP modem cung cấp - Bước 2: Mở trình duyệt web gõ địa http:// 192.168.1.1 sau nhập tài khoản password để vào cấu hình modem Bước 3: Cấu hình giao diện wan modem để kết nối tới internet với thông số kết nối sau:  Click Interface setup ->Internet, thiết lập tham số:  Các tham số mạch ảo PVC thuộc lớp ATM: VPI=0, VCI=33, tham số phụ thuộc vào cấu hình DSLAM  Loại kết nối: PPPoE  Kiểu đóng gói: PPPoE LLC  PPPoE: nhập username=hndsl-131217-718 password=d596715 ( tài khoản mật bị đổi, tài khoản mật nhà cấp dịch vụ cấp cho sau đăng kí internet) mạng Fpt telecom  Lưu cấu hình: Kéo chuột xuống click nút save lưu cấu hình khai báo 2.1.3.2.Ghi nhận phân tích kết Kết mong muốn: - Giao diện wan modem nhận địa IP BRAS cấp - Truy cập vào internet Kết thực hiện: - BRAS cấp cho giao diện wan Modem địa IP: 100.73.32.250 - Truy cập vào internet Kiểm tra kết nối đến http://google.com Kiểm tra kết nối tới BRAS Kiểm tra kết nối Internet đến trang http://ptit.edu.vn/ 10 Nguyễn Văn Trọng – D13VT5 + Phổ quang thu + Biểu đồ mắt ước tính BER 77 Nguyễn Văn Trọng – D13VT5 + Bảng kết OSNR thể phụ thuộc vào giá trị vòng lặp khác + Đồ thị quan hệ OSNR giá trị vòng lặp khác + Đồ thị thể đường cong BER phụ thuôc vào giá trị vòng lặp khác 78 Nguyễn Văn Trọng – D13VT5 10−10 + Tại BER= giới hạn vòng lặp tương ứng 14 vòng lặp, hay tương đương với 1400 km  Trường hợp tốc độ 10 Gbit/s + Công suất quang thu điểm phát + Phổ quang thu + Biểu đồ mắt ước tính BER 79 Nguyễn Văn Trọng – D13VT5 + Bảng kết OSNR thể phụ thuộc vào giá trị vòng lặp khác + Đồ thị quan hệ OSNR giá trị vòng lặp khác 80 Nguyễn Văn Trọng – D13VT5 + Đồ thị thể đường cong BER phụ thc vào giá trị vòng lặp khác + Do BER biến thiên không ổn định chạy với kết vòng lặp khác với chiều dài sợi khó dự đốn khoảng cách điểm có BER= 10−10 81 Nguyễn Văn Trọng – D13VT5 Bài 4: Khảo sát hệ thống truyền dẫn quang ghếp kênh theo bước sóng WDM Mục đích - Khảo sát hệ thống truyền dẫn quang ghép kênh theo bước sóng WDM Yêu cầu - Xây dựng hệ thống truyền dẫn quang khảo sát hiệu hệ thống Nội dung a Khảo sát hiệu truyền dẫn quang WDM xác định công suất phát tối ưu - Mô hình sơ đồ: - Thiết lập tham số: + Tốc độ bit: 10 Gbit/s + Độ dài chuỗi bit: 128 bit + Số mẫu: 64 mẫu/mỗi bit + Chiều dài sợi SSMF chặng 80 km + Chiều dài sợi DCF 20 km + Hệ số suy hao sợi DCF: 0.5 dB/km + Diện tích hiệu dụng sợi DCF: 20 um2 + Hệ số nhiễu NF: dB 82 Nguyễn Văn Trọng – D13VT5 - - + kênh bước sóng khoảng cách 50 GHz, kênh có tốc độ 10 Gbit/s Kênh 1: 193.1 THz Kênh 2: 193.15 THz Kênh 3: 193.2 THz Kênh 4: 193.25 THz Số vòng lặp : N=10 + Cơng suất phát kênh: Kênh 1: -10 dBm Kênh 2: -5 dBm Kênh 3: dBm Kênh 4: dBm Các thiết bị đo sử dụng mơ hình mơ phỏng: Máy đo cơng suất quang: Optical power metrer Khối phân tích BER: BER analyzer Máy phân tích phổ quang: Optical spectrum analyzer Chạy mô + Thông số công suất kênh: + Kết OSNR mức công suất khác kênh bước sóng 83 Nguyễn Văn Trọng – D13VT5 + Từ bảng ta thấy OSNR điểm cuối bước sóng khác tăng dần công suất phát kênh tăng lên + Bảng kết BER kênh( theo thứ tự từ trái sang phải) + Ta thấy kênh thứ thường có BER cao kênh lại, nên coi kênh kênh có chất lượng kênh lại + Vẽ đường cong BER kênh tồi theo hàm công suất phát( kênh số 2) 84 Nguyễn Văn Trọng – D13VT5 10 −12 + Trong hệ thống WDM truyền dẫn quang thường BER= tối ưu thơng qua bảng ta thấy P= 2.5dBm công suất phát tối ưu cho hệ thống với vòng lặp 10, tương ứng với 1000Km b Khảo sát hiệu hệ thống truyền dẫn quang WDM xác định giới hạn khoảng cách truyền dẫn + Với công suất phát P= 2.5dBm + Các tham số vòng lặp: 85 Nguyễn Văn Trọng – D13VT5 + Bảng OSNR kênh ( thứ tự từ trái sang phải) khoảng cách khác ( vòng lặp) + Bảng BER kênh ( thứ tự từ trái sang phải) khoảng cách khác ( vòng lặp) 86 Nguyễn Văn Trọng – D13VT5 + Đồ thị đường cong BER kênh khoảng cách khác + Từ bảng đồ thị ta thấy kênh tốt kênh tồi tương ứng với kênh kênh + Vẽ đường cong BER tham số OSNR hai kênh tốt tồi hàm khoảng cách truyền dẫn xác định giới hạn khoảng cách OSNR hệ thống mức BER = 10 −10 hai tốc độ khác + BER Kênh tốt 87 Nguyễn Văn Trọng – D13VT5 Kênh tồi + OSNR Kênh tốt ( kênh 1) 88 Nguyễn Văn Trọng – D13VT5 Kênh tồi ( kênh 2) - xác định giới hạn khoảng cách OSNR hệ thống mức BER = hai tốc độ khác + với tốc độ 10Gbps 10 −10 89 Nguyễn Văn Trọng – D13VT5 Giới hạn khoảng cách truyền dẫn 15 vòng lặp hay tương đương với 1500km để có BER hệ thống 17,8dB + với tốc độ 2,5Gbps 10−10 OSNR hệ thống Từ đồ thị BER ta thấy kênh tồi kênh 2, nên coi kênh kênh chuẩn hệ thống để đánh giá giới hạn khoảng cách chất lượng cho hệ thống Bảng BER kênh ( thứ tự từ trái sang phải) khoảng cách khác ( vòng lặp) Bảng OSNR kênh ( thứ tự từ trái sang phải) khoảng cách khác ( vòng lặp) 90 Nguyễn Văn Trọng – D13VT5 Giới hạn khoảng cách truyền dẫn 55 vòng lặp hay tương đương với 5500km để có BER hệ thống 10,4dB 10−10 OSNR hệ thống 91 ... khai báo Account thuê bao bao gồm thông số: username, password, tham số cổng kết nối IP DSLAM, L2 Switch, tốc độ truy nhập thơng qua Webserver Sau sở liệu xác thực thuê bao chuyển đến Server... kết modem bras biết địa MAC ID phiên thiết lập Nó bao gồm tin PADI, PADO, PADR, PADS, PADT Phiên PPP: Được thiết lập sau phiên PPPoE, bao gồm pha sau: − Pha thiết lập: LCP thiết lập, điều chỉnh... 192.168.1.1 sau nhập tài khoản password để vào cấu hình modem Bước 3: Cấu hình giao diện wan modem để kết nối tới internet với thông số kết nối sau:  Click Interface setup ->Internet, thiết lập tham
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO BÀI TẬP CHUYÊN SÂU VỀ mạng cung cấp dịch vụ HSI, BÁO CÁO BÀI TẬP CHUYÊN SÂU VỀ mạng cung cấp dịch vụ HSI, I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT, II. CÁC BÀI THÍ NGHIỆM / THỰC HÀNH, Kết quả thực hiện:, III. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ, CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHẦN MỀM OPTISYSTEM, 2 Các đặc điểm chính của Optisystem, Bài 4: Khảo sát hệ thống truyền dẫn quang ghếp kênh theo bước sóng WDM

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm