BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI Công ty Cổ Phần Đầu Tư & Công Nghệ Quốc Tế Việt Nam

80 67 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2019, 09:49

BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH, QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI, Công ty Cổ Phần Đầu Tư, Công Nghệ Quốc Tế Việt Nam BÁO CÁO THỰC TẬP TRƯỜNG ĐH CN HÀ NỘI KHOA QUẢN LÝ KINH DOANH - - MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU .6 PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ VIỆT NAM Khái quát chung Công ty CP Đầu Tư & Công Nghệ Quốc Tế Việt Nam 1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty 1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh Công ty 1.3 Đặc điểm tổ chức máy quản lý công ty 10 1.4 Chức nhiệm vụ công ty 14 1.4.1 Chức công ty 14 1.4.2 Nhiệm vụ công ty 14 1.4.3 Đặc điểm sản phẩm 14 1.4.4 Quy trình cơng nghệ .15 1.4.5 Những thuận lợi khó khăn Cơng ty q trình hoạt động 18 1.4.6 Kết hoạt động kinh doanh Công ty năm qua 20 PHẦN II: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 21 Phân tích hoạt động Marketing .21 2.1 Tình hình tài tiêu tài 21 2.2 Vị khả cạnh tranh công ty 22 2.3 Thực trạng Marketing Công ty 23 SVTH: Nguyễn Hữu Ba Lớp : ĐH QTKD4 – K6 GVHD: Thầy Vũ Đình Gang  BÁO CÁO THỰC TẬP TRƯỜNG ĐH CN HÀ NỘI KHOA QUẢN LÝ KINH DOANH - - 2.4 Xây dựng chiến lược Marketing cho Công ty 23 2.4.1 Chiến lược an toàn kinh doanh 24 2.4.2 Chiến lược cạnh tranh 25 2.4.3 Chiến lược sách sản phẩm 26 2.4.4 Chiến lược sách phân phối sản phẩm 26 2.4.5 Chiến lược sách xúc tiến 26 2.4.6 Cụ thể hóa chiến lược Marketing chi phí Marketing 27 Phân tích tình hình lao động, tiền lương 28 3.1.Đặc điểm lao động công ty 28 3.2 Phân tích tình hình lao động, tiền lương 31 3.2.1 Cơ cấu lao động doanh nghiệp 32 3.2.2 Tình hình sử SVTH: Nguyễn Hữu Ba Lớp : ĐH QTKD4 – K6 dụng lao động suất lao động GVHD: Thầy Vũ Đình Gang  BÁO CÁO THỰC TẬP TRƯỜNG ĐH CN HÀ NỘI KHOA QUẢN LÝ KINH DOANH - - 33 3.2.2.1 Phân tích lao động .33 3.2.3 Các hình thức trả lương doanh nghiệp 37 Tình hình chi phí giá thành .42 4.1 Phân loại chi phí cơng ty 42 4.2 Phân loại theo yếu tố chi phí 42 4.3 Phân loại theo khoản mục chi phí giá thành sản phẩm 42 4.4 Phân loại theo cách thức kết chuyển chi phí 43 4.5 Phân loại theo quan hệ chi phí khối lượng cơng việc sản phẩm hoàn thành 43 4.6 Đối tượng phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 44 4.7 Phương pháp tính giá thành sản phẩm 45 4.8 Tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành tồn 44 SVTH: Nguyễn Hữu Ba Lớp : ĐH QTKD4 – K6 GVHD: Thầy Vũ Đình Gang  BÁO CÁO THỰC TẬP TRƯỜNG ĐH CN HÀ NỘI KHOA QUẢN LÝ KINH DOANH - - 4.8.1 Chi phí NVL trực tiếp .45 4.8.2 Chi phí NC trực tiếp 46 4.8.3 Chi phí sản xuất chung 49 4.8.4 Tập hợp chi phí sản xuất 51 4.9 Tính giá thành sản phẩm 51 4.9.1 Công tác kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang 51 4.9.2 Phương pháp tính giá thành sản phẩm Cơng ty 52 4.9.3 Phân tích tình hình thực giá thành 53 Phân tích tình hình tài doanh nghiệp 54 5.1 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 55 5.2 Bảng cân đối kế toán 60 5.3 Phân tích kết kinh doanh doanh nghiệp năm 2013 SVTH: Nguyễn Hữu Ba Lớp : ĐH QTKD4 – K6 GVHD: Thầy Vũ Đình Gang  BÁO CÁO THỰC TẬP TRƯỜNG ĐH CN HÀ NỘI KHOA QUẢN LÝ KINH DOANH - - 64 5.4 Phân tích cấu tài sản ng̀n vốn 65 5.5 Một số chỉ tiêu tài 68 5.6 Đánh giá nhận xét tình hình tài doanh nghiệp 70 5.6.1 Những ưu điểm 61 5.6.2 Những tồn 72 PHẦN III: ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 72 3.1 Đánh giá chung tình hình sản xuất kinh doanh công ty 72 3.1.1 Đánh giá nhận xét lĩnh vực trình hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty 72 3.1.2 Những nguyên nhân làm nên thành công nguyên nhân tạo hạn chế cho công ty 76 3.1.2.1 Nguyên nhân SVTH: Nguyễn Hữu Ba Lớp : ĐH QTKD4 – K6 làm nên thành cơng cơng GVHD: Thầy Vũ Đình Gang  ty BÁO CÁO THỰC TẬP TRƯỜNG ĐH CN HÀ NỘI KHOA QUẢN LÝ KINH DOANH - - 76 3.1.2.2 Nguyên nhân tạo những hạn chế công ty 77 3.2 Đề xuất giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh công ty 77 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng 01 Bảng 02 Bảng 03 Bảng 04 Bảng 05 NỘI DUNG DANH SÁCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CÔNG TY CÁC THIẾT BỊ THI CƠNG CƠNG TRÌNH CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHI PHÍ ĐÀO TẠO CB - CNV DANH SÁCH BỐ TRÍ NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY CP Trang 11 16 21 27 28 Bảng 06 ĐẦU TƯ & CƠNG NGHỆ QUỐC TẾ VIỆT NAM TÌNH HÌNH CÁN BỘ KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY 29 SVTH: Nguyễn Hữu Ba Lớp : ĐH QTKD4 – K6 GVHD: Thầy Vũ Đình Gang  BÁO CÁO THỰC TẬP TRƯỜNG ĐH CN HÀ NỘI KHOA QUẢN LÝ KINH DOANH - - Bảng 07 TÌNH HÌNH CƠNG NHÂN KỸ THUẬT CỦA CÔNG 30 Bảng 08 Bảng 09 TY CƠ CẤU LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG BĂNG MỨC 32 33 Bảng 10 BIẾN ĐỘNG TUYỆT ĐỐI GIỮA NĂM 2012 VỚI 2013 SO SÁNH NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG NĂM 2011- 34 Bảng 11 2012 SO SÁNH NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG NĂM 2012- 35 Bảng 12 Bảng 13 Bảng 14 2013 TỔNG QUỸ TIỀN LƯƠNG TỔNG GIÁ THÀNH CƠNG TRÌNH TẬP HỢP CHI PHÍ, GIÁ THÀNH TỒN BỘ CỦA 38 52 53 Bảng 15 CÔNG TY BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 55 Bảng 16 CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2011 VÀ 2012 BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 57 Bảng 17 CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2012 VÀ 2013 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN CỦA CƠNG TY TỪ NĂM 60 Bảng 18 2011 ĐẾN 2013 BẢNG PHÂN TÍCH CƠ CẤU TÀI SẢN CÔNG TY 65 Bảng 20 NĂM 2012 VÀ 2013 BẢNG PHÂN TÍCH CƠ CẤU NG̀N VỐN CƠNG TY NĂM 2012 VÀ 2013 BẢNG HỆ SỐ THANH TOÁN QUA NĂM 2011, Bảng 21 2012, 2013 MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN Bảng 19 SVTH: Nguyễn Hữu Ba Lớp : ĐH QTKD4 – K6 67 68 69 GVHD: Thầy Vũ Đình Gang  BÁO CÁO THỰC TẬP TRƯỜNG ĐH CN HÀ NỘI KHOA QUẢN LÝ KINH DOANH - - Lời Mở Đầu Sự nghiệp giáo dục nước ta trình xây dựng phát triển nhằm bắt kịp xu giáo dục nước khu vực giới, việc học tập đôi với thực hành biện pháp hiệu đắn áp dụng trường đại học Việt Nam, ngành kỹ thuật mà ngành kinh tế xã hội khác Đối với sinh viên nghành kinh tế việc tổ chức đợt thực tập cơng ty, nhà máy, xí nghiệp việc cần thiết giúp sinh viên tiếp cận, tìm hiểu làm quen với mơi trường làm việc thực tế từ vận dụng kiến thức học tập nhà trường vào điều kiện làm việc thực tế cách linh hoạt sáng tạo Đồng thời hội giúp nhà trường nhìn nhận đánh giá đúng, khách quan hiệu đào tạo đánh giá trình độ, khả tiếp thu, học lực sinh viên Được hướng dẫn nhiệt tình thầy giáo Vũ Đình Gang giúp đỡ cán công nhân viên Công ty Cổ Phần Đầu Tư & Công Nghệ Quốc Tế Việt Nam SVTH: Nguyễn Hữu Ba Lớp : ĐH QTKD4 – K6 GVHD: Thầy Vũ Đình Gang  BÁO CÁO THỰC TẬP TRƯỜNG ĐH CN HÀ NỘI KHOA QUẢN LÝ KINH DOANH - - Em có tuần thực tập công ty, tuần thực tập giúp em có nhìn đầy đủ tồn diện vai trò tầm quan trọng quản trị doanh nghiệp đồng thời vận dụng cách cụ thể kiến thức học vào điều kiện thực tế Quá trình thực tập giúp em hiểu trình sản xuất thực tế lĩnh vực quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty Vì nội dung nghiên cứu tìm hiểu đề cương hướng dẫn thực tập tương đối rộng nên khoảng thời gian ngắn (4 tuần) báo cáo thực tập khơng thể tránh khỏi nhiều thiếu sót, mong nhận bảo đóng góp thầy cô, cô chú, anh chị Công ty Cổ Phần Đầu Tư & Công Nghệ Quốc Tế Việt Nam Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2014 Nguyễn Hữu Ba PHẦN I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY Khái quát chung Công ty CP Đầu Tư & Cơng Nghệ Quốc Tế Việt Nam 1.1 Q trình hình thành phát triển Cơng ty CP Đầu Tư & Công Nghệ Quốc Tế Việt Nam + Tên Công ty: Công ty CP Đầu Tư & Công Nghệ Quốc Tế Việt Nam + Giám đốc cơng ty (Ơng): Nguyễn Quốc Duy + Địa chỉ: Số 178 – Phố Vĩnh Hưng – Phường Vĩnh Hưng – Quận Hoàng Mai – Thành Phố Hà Nội + Số điện thoại: 04 36370071 + Mã số thuế: 4600283639 Công ty CP Đầu Tư & Công Nghệ Quốc Tế Việt Nam tiền thân đội xây dựng tư nhân chuyên xây dựng cơng trình ngành qn đội SVTH: Nguyễn Hữu Ba Lớp : ĐH QTKD4 – K6 GVHD: Thầy Vũ Đình Gang  BÁO CÁO THỰC TẬP TRƯỜNG ĐH CN HÀ NỘI KHOA QUẢN LÝ KINH DOANH - - Từ năm 1989 – 1991 tham gia vào đội xây dựng Công ty xây dựng nhà Hà Nội Do yêu cầu quản lý phát triển đến năm 1995 thành lập công ty CP Đầu Tư & Công Nghệ Quốc Tế Việt Nam theo định số 204/QĐ-UB ngày 08/4/1995 UBND Thành Phố Hà Nội cấp Chứng hành nghề xây dựng số 84/QLXD Sở xây dựng cấp Tuy đời hoạt động chưa lâu Công ty CP Đầu Tư & Cơng Nghệ Quốc Tế Việt Nam có nhiều cố gắng tìm kiếm thị trường hoạt động, có nhiều hình thức huy động vốn sản xuất, khơng ngừng đầu tư, đổi trang thiết bị, nâng cao trình độ quản lý cán bộ, tay nghề kỹ sư cơng nhân…chính nhờ có đường lối đắn đơi với biện pháp thích hợp nên doanh thu, lợi nhuận đóng góp cho NSNN khơng ngừng nâng cao Đến nay, Công ty thực đứng vững môi trường cạnh tranh khốc liệt kinh tế thị trường phát triển mạnh Hội đồng quản trị công ty gồm thành viên: 1- Ơng: Nguyễn Quốc Duy Có số vốn góp 65,94% 2- Bà: Bàng Thị Thành Có số vốn góp 1,14% 3- Bà: Bàng Thị Thủy Có số vốn góp 32,46% 4- Ơng: Nguyễn Đình Thanh Có số vốn góp 0,46% Ông Nguyễn Quốc Duy có số vốn góp cao làm Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm giám đốc công ty 1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh Công ty CP Đầu Tư & Công Nghệ Quốc Tế Việt Nam SVTH: Nguyễn Hữu Ba Lớp : ĐH QTKD4 – K6 GVHD: Thầy Vũ Đình Gang  10 BÁO CÁO THỰC TẬP TRƯỜNG ĐH CN HÀ NỘI KHOA QUẢN LÝ KINH DOANH - - xây dựng dở dang Tài sản dài hạn 401.573.651 2.05 19.565.209.724 100 435.796.495 2.90 34.222.844 0.76 100 -4.524.493.600 100 khác Tổng cộng 15.040.716.123 (Ng̀n: Phòng tài kế tốn) Qua việc phân tích cấu tài sản qua năm 2012 2013, ta thấy tài sản lưu động đầu tư ngắn hạn giảm gần tỷ, tương đương với tỷ trọng giảm 9,38% năm 2013 Việc giảm tài sản lưu động chủ yếu giảm hàng tồn kho 12 tỷ Điều chứng tỏ doanh nghiệp có biện pháp nhằm làm giảm hàng tồn kho Tài sản cố định đầu tư dài hạn tăng không đáng kế năm 2013 424.492.485, làm cho tỷ trọng tăng 9,38% Tài sản cố định đầu tư dài hạn tăng tài sản cố định, chi phí xây dựng dở dang tài sản dài hạn khác tăng * Phân tích cấu nguồn vốn Bảng 19: BẢNG PHÂN TÍCH CƠ CẤU NG̀N VỐN CƠNG TY NĂM 2012 VÀ 2013 Chỉ tiêu Năm 2012 SVTH: Nguyễn Hữu Ba Lớp : ĐH QTKD4 – K6 Năm 2013 (ĐVT: đồng) Chênh lệch GVHD: Thầy Vũ Đình Gang  66 BÁO CÁO THỰC TẬP TRƯỜNG ĐH CN HÀ NỘI KHOA QUẢN LÝ KINH DOANH - - Mức Nợ phải trả + Nợ ngắn hạn + Nợ dài hạn Nguồn vốn chủ sở hữu +Vốn chủ sở hữu +Nguồn kinh phí quỹ khác Tổng nguồn vốn % 15.021.043.673 10.364.011.668 -4.657.032.005 31 15.021.043.673 10.364.011.668 -4.657.032.005 31 0 4.544.166.051 4.676.704.455 132.538.404 2.92 4.544.166.051 4.676.704.455 132.538.404 2.92 0 19.565.209.724 15.040.716.123 -4.524.493.601 23.13 (Ng̀n: Phòng tài kế toán) Ta thấy tỷ trọng nợ phải trả nguồn vốn từ năm 2012 đến năm 2013 giảm Cụ thể là: Nợ phải trả năm 2013 giảm 4.657.032.005đ so với năm 2012, tương ứng giảm 31% Công ty có nợ ngắn hạn khơng có nợ dài hạn Điều chứng tỏ việc xoay vòng vốn cơng ty tốt Bên cạnh nguồn vốn chủ sở hữu tăng lên không đáng kể Nguồn vốn chủ sở hữu năm 2013 tăng 132.538.404đ so với năm 2012, tương ứng tăng 2,92% Nhìn chung tỷ số mang lại tình hình khả quan cho cơng ty mà cơng ty cần quản lý tốt nguồn vốn để sử dụng hiệu cao nhất, tránh đầu tư không mang lại hiệu làm thất thoát nguồn vốn 5.5 Một số chỉ tiêu tài Tình hình tài doanh nghiệp thể rõ nét qua khả tốn Nếu doanh nghiệp có khả tốn cao tình hình tài khả quan ngược lại Do vậy, đánh giá khái qt tình hình tài doanh nghiệp khơng thể bỏ qua việc xem xét khả toán, đặc biệt khả toán ngắn hạn SVTH: Nguyễn Hữu Ba Lớp : ĐH QTKD4 – K6 GVHD: Thầy Vũ Đình Gang  67 BÁO CÁO THỰC TẬP TRƯỜNG ĐH CN HÀ NỘI KHOA QUẢN LÝ KINH DOANH - - Bảng 20: BẢNG HỆ SỐ THANH TOÁN QUA NĂM 2011, 2012, 2013 Chỉ tiêu HS toán vốn lưu động HS toán tức thời HS toán hành HS toán nhanh 2011-2012 Chênh lệch 2012-2013 2011-2013 0,13 -0,026 0,034 0,008 0,118 0,17 -0,008 0,052 0,044 1,04 1,232 1,308 0,192 0,076 0,268 0,175 0,164 0,93 -0,011 0,766 0,755 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 0,122 0,096 0,126 Tổng vốn tiền HS toán vốn lưu động = Tổng tài sản lưu động Tổng số vốn tiền HS toán tức thời = Tiền mặt = Tổng nợ ngắn hạn Nợ ngắn hạn Tài sản ngắn hạn HS toán hành = Nợ ngắn hạn HS toán nhanh = Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn * Nhận xét: - Qua việc tính tốn số tiêu tài chính, ta thấy cơng ty có số vấn đề cần phải giả Cụ thể là: + Hệ số toán vốn lưu động công ty năm 2012 0,0961, điều chứng tỏ doanh nghiệp có đủ khả tốn khoản nợ ngắn hạn tình hình tài khả quan Bảng 21: MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN Chỉ tiêu 1.Tổng tài sản ( đồng ) Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 18.419.534.275 19.565.209.724 18.419.534.275 17.835.945.905 18.504.766.499 13.555.780.413 583.588.370 1.060.443.225 1.484.935.710 2.Doanh thu ( đồng ) 14.311.239.796 3.Vốn chủ sở hữu ( đồng ) 14.742.266.940 26.658.954.302 1.250.411.982 4.544.166.051 4.676.704.455 4.Lợi nhuận sau thuế ( đồng ) 53.833.294 63.876.916 132.538.404 5.Lợi nhuận trước thuế ( đồng ) 71.777.725 85.169.221 191.001.624 Tổng nợ ( đồng ) 17.169.122.293 15.021.043.673 10.364.011.668 7.ROE 0.04305 0.01406 0.02834 8.ROA 0.00292 0.00326 0.00720 9.ROS 0.00376 0.00433 0.00497 10.Doanh thu / tổng tài sản 0.77696 0.75349 1.44732 11.Lợi nhuận trước thuế/doanh thu 0.00502 0.00578 0.00716 12.Lợi nhuận trước thuế/tổng tài sản 0.00390 0.00435 0.01037 13 Tổng số nợ/ tổng tài sản 0.93211 0.76774 0.56266 * Nhận xét: - Qua bảng ta nhận thấy ROE = 0.02834 (năm 2013), tiêu có nghĩa đồng vốn chủ sở hữu tạo 0.02834 đồng lợi nhuận sau thuế số công ty cao đặc biệt tăng so với năm 2012 mà ROE năm 2012 0.01406 Có thể nhận thấy doanh nghiệp có bước chuyển biến kinh doanh làm cho đồng vốn doanh nghiệp bỏ tạo nhiều đồng lợi nhuận - Tuy nhiên số ROA ( lợi nhuận sau thuế / tổng tài sản) số ROS ( lợi nhuận sau thuế / doanh thu ) lại thấp Doanh nghiệp cần tăng cường công tác quản lý nguồn vốn SVTH: Nguyễn Hữu Ba Lớp : ĐH QTKD4 – K6 GVHD: Thầy Vũ Đình Gang  69 BÁO CÁO THỰC TẬP TRƯỜNG ĐH CN HÀ NỘI KHOA QUẢN LÝ KINH DOANH - - - Bên cạnh tỷ số nợ cơng ty giảm từ năm 2011 tới năm 2013, tình hình chi trả chi phí hoạt động cơng ty giảm, yếu tố tích cực mà công ty cần phát huy 5.6 Đánh giá nhận xét tình hình tài doanh nghiệp - Như biết phân tích tình hình tài có vai trò quan trọng hoạt động tài cơng ty Đó việc sử dụng phương pháp công cụ cho phép thu thập xử lý nhằm đánh giá tình hình tài chính, khả tiềm lực công ty giúp cho người sử dụng thơng tin đưa định tài quản lý phù hợp Để định hướng phát triển công ty thời gian tới bên cạnh việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc tồn công ty định hướng, chiến lược phát triển kinh doanh cho thời gian tới Cơng ty có kế hoạch xếp, đào tạo cán nhằm tăng sức mạnh đội ngũ cán quản lý, đồng thời sửa chữa bảo dưỡng, nâng cấp dây chuyền công nghệ, nhà xưởng để tăng cường cho việc thực kế hoạch chiến lược kinh doanh - Trong chiến lược dài hạn bên cạnh việc tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm nhằm đưa thị trường sản phẩm có chất lượng tốt nhất, đồng thời công ty cố gắng để thực chiến lược quảng bá sản phẩm nước chiếm lĩnh nhiều thị trường giới 5.6.1 Những ưu điểm - Nhận thức vai trò tầm quan trọng việc phân tích tình hình tài phát triển Công ty năm qua, Công ty CP Đầu Tư & Công Nghệ Quốc Tế Việt Nam sử dụng tốt việc phân tích tình hình tài chủ yếu kết tạo nguồn, kết hoạt động sản xuất kinh doanh Thông qua phân tích cơng ty xác định nguyên nhân yếu tố chủ quan khách quan ảnh hưởng đến tình hình tài kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty để từ đưa giải pháp khắc phục từ thực hịên tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề năm SVTH: Nguyễn Hữu Ba Lớp : ĐH QTKD4 – K6 GVHD: Thầy Vũ Đình Gang  70 BÁO CÁO THỰC TẬP TRƯỜNG ĐH CN HÀ NỘI KHOA QUẢN LÝ KINH DOANH - - – Năm 2013 năm đánh dấu bước phát triển vượt bậc công ty CP Đầu Tư & Công Nghệ Quốc Tế Việt Nam, doanh thu tăng: 26.658.954.302 đ lợi nhuận tăng 191.001.624 đ so với năm 2012 Song song với điều công ty mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tạo công ăn việc làm ổn định nâng cao thu nhập cho cán công nhân viên Các tiêu giá trị tổng sản lượng, sản lượng sản xuất đạt vượt mức kế hoạch - Năm 2013 cơng ty trích lập quỹ khen thưởng - phúc lợi giúp cho việc phát huy lực, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, ý thức tổ chức người lao động nâng cao Vấn đề việc làm đời sống người lao động tương đối đảm bảo Do vậy, việc khen thưởng xứng đáng động viên kịp thời vấn đề mà nhà quản trị cần ý vấn đề quan trọng hàng đầu chiến lược phát triển công ty - Cơ cấu tổ chức quản lý hành cơng ty nhìn chung gọn nhẹ, hợp lý Các phòng ban chức quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể Khơng có tượng chồng chéo chức phòng ban - Bộ máy kế tốn bố trí phù hợp, hoạt động có khoa học Bên cạnh đó, cơng tác kế tốn cơng ty hồ nhập áp dụng chế độ kế toán theo quy định nhà nước, đảm bảo thống phạm vi, phương pháp tính tốn tiêu kinh tế phận Các số liệu kế toán phản ánh chi tiết tình hình sản xuất kinh doanh cơng ty Các sổ sách lập cách có hệ thống, trung thực sát với tình hình thực tế - Việc lập gửi báo cáo tài cơng ty tiến hành thời hạn quy định nhà nước Báo cáo tài cơng ty lập mang tính chất khách quan, cung cấp kịp thời thông tin cần thiết tình hình tài cho đối tượng quan tâm Cơng tác phân tích tài ln sát thực cập nhật 5.6.2 Những tồn - Bên cạnh thành tựu đạt cơng ty nhiều khó khăn cần giải quyết: + Lượng tiền gửi tăng lên nhiều chưa đáp ứng nhu cầu tốn cơng ty SVTH: Nguyễn Hữu Ba Lớp : ĐH QTKD4 – K6 GVHD: Thầy Vũ Đình Gang  71 BÁO CÁO THỰC TẬP TRƯỜNG ĐH CN HÀ NỘI KHOA QUẢN LÝ KINH DOANH - - + Chưa lên kế hoạch lượng nguyên vật liệu nhập kho, kế hoạch sản xuất dẫn tới lượng tồn kho nhiều gây ứ đọng vốn công ty + Vay ngắn hạn tăng lên khoản phải vay dài hạn đến hạn trả chuyển sang điều gây ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Năm 2013 chi phí lãi vay 237.431.109 đ tăng so với năm 2012 121.559.614 đ cơng ty phải trích khoản không nhỏ từ lợi nhuận để trả lãi vay PHẦN III: ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 3.1 Đánh giá chung tình hình sản xuất kinh doanh công ty 3.1.1 Đánh giá nhận xét lĩnh vực trình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty - Doanh nghiệp xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với thực tế thời kỳ, đổi công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh Tiếp tục đầu tư công nghệ, trang thiết bị kỹ thuật đại, trọng đào tạo nhân lực có đủ trình độ tay nghề cao để thi công tốt cơng trình xây dựng Trung thành với mục tiêu chọn, Công ty tập trung thi công cơng trình giao thơng, dân dụng, thuỷ lợi, thuỷ điện địa bàn thành phố nói riêng địa bàn khác nói chung - Nhằm để hồn thành mục tiêu mà công ty đề công ty ln ln hướng doanh nghiệp theo hướng đồn kết, phát triển bền vững lành mạnh Có lẽ yếu tố liên kết dẫn đến thành công công ty Tuy nhiên không kể đến phương hướng chiến lược mà cấp lãnh đạo cao cơng ty đưa ra, ln phù hợp với xu hướng phát triển hay bắt kịp bước tiến công ty Bên cạnh đội ngũ cơng nhân nhiệt huyết có tay nghề cao - Các lãnh vực sản xuất kinh doanh cơng ty có bước tiến, bước phát triển lớn năm qua, chứng tổng doanh thu năm tăng so với năm trước Tuy nhiên bên cạnh đạt thành công lớn SVTH: Nguyễn Hữu Ba Lớp : ĐH QTKD4 – K6 GVHD: Thầy Vũ Đình Gang  72 BÁO CÁO THỰC TẬP TRƯỜNG ĐH CN HÀ NỘI KHOA QUẢN LÝ KINH DOANH - - trình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty tồn đọng vấn đề cần phải có điều chỉnh nhằm hồn thiện trình sản xuất kinh doanh + Tình hình cấu tổ chức, quản lý công ty Với việc công ty hoạt động lĩnh vực xây dựng, ln đòi hỏi đội ngũ nhân viên cơng ty phải ln có động, sáng tạo khơng ngừng phải có chun mơn thật vững khả chịu sức ép cao từ cơng việc bên cạnh cần có sức khỏe tốt Có thể kể đến phòng kế tốn, phòng quản lý thi công, đội xây lắp… Tuy nhiên với đội ngũ nhân viên có trình độ cao lực làm việc tốt vấn đề cơng ty ln hồn thành cách xuất sắc thời hạn, phục vụ cho trình sản xuất tiến hành theo kế hoạch đề Đặc biệt cơng ty có máy quản lý gọn, nhẹ có độ hợp lý cao mà vấn đề tồn đọng công ty cấp quản trị lãnh đạo nắm bắt xem xét vấn đề xảy để tìm hướng giải tối ưu + Tình hình Marketing cơng ty Là cơng ty tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu lĩnh vực xây lắp, sản xuất mà thành lập công ty không trọng nhiều đến hoạt động marketing Nhưng năm qua với cạnh tranh đối thủ đặc biệt lĩnh vực sản xuất buộc công ty phải trọng tới hoạt động Hiện chưa có phòng marketing nghĩa cơng ty có hoạt động nhằm tuyển dụng đưa hoạt động cho phận marketing Nhìn vào lợi ích mà marketing đem lại cơng ty dần xúc tiến thành lập phòng marketing + Tình hình sản xuất cơng ty Trong năm từ 2011 tới 2013, tình hình sản xuất cơng ty có bước tiến đáng kể lĩnh vực xây dựng bản… thực thành công lớn công ty Với việc tham gia xây dựng hoàn thành dự án với quy mô, lượng vốn lớn : xây dựng thủy điện, hay xây dựng cơng trình vành SVTH: Nguyễn Hữu Ba Lớp : ĐH QTKD4 – K6 GVHD: Thầy Vũ Đình Gang  73 BÁO CÁO THỰC TẬP TRƯỜNG ĐH CN HÀ NỘI KHOA QUẢN LÝ KINH DOANH - - đai, trung cư thị, cơng trình giao thơng cầu đường…nó cho thấy bước phát triển lớn công ty quy mô lớn dần tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp tư nhân thành cơng Thành Phố Q trình sản xuất có bước tiến thành cơng bên cạnh tồn nhiều vấn đề cần có phương hướng giải Cơng ty cần có biện pháp sản xuất nhằm tăng xuất để phù hợp với công suất máy móc thiết bị, việc tiết kiệm nguyên liệu đầu vào vấn đề cần lưu ý + Tình hình lao động tiền lương Do yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Công ty xây dựng cho cấu lao động phù hợp với đặc thù công ty, bố trí sử dụng đào tạo đội ngũ lao động ngày nâng cao hiệu lao động, nâng cao suất lao động Điều giúp cho công ty xây dựng định mức đơn giá hình thức trả lương cho nhân viên tồn cơng ty với cơng việc chức vụ mà người đảm nhận Tạo thu nhập ổn định cho người lao động ngày mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Đặc biệt cơng ty có cách trả lương theo đội phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh cơng ty, cách trả lương làm tinh giảm đội ngũ cán công ty đồng thời xây dựng đội ngũ nhân công thuê ngồi gắn liền với q trình hoạt động cơng ty họ làm việc đạo người đội trưởng thuộc biên chế công ty + Tình hình sử dụng tài sản cố định Với đặc thù công ty xây dựng từ ngày thành lập có mở rộng hoạt động thêm lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, gia công kết cấu thép nên việc sử dụng tài sản cố định tổng giá trị tài sản cố định lớn trình hoạt động cơng ty Chính mà cơng ty trọng đến tình hình sử dụng tài sản cố định tình hình tăng giảm, hỏng hóc, sửa chữa tài sản cố định nhằm phục vụ cho q trình sản xuất kinh doanh khơng bị trì trệ q trình máy móc thiết bị khơng thể tham gia vào q trình sản xuất Cơng ty SVTH: Nguyễn Hữu Ba Lớp : ĐH QTKD4 – K6 GVHD: Thầy Vũ Đình Gang  74 BÁO CÁO THỰC TẬP TRƯỜNG ĐH CN HÀ NỘI KHOA QUẢN LÝ KINH DOANH - - luôn trọng tới việc mua tài sản cố định năm nhằm thay cho tài sản hỏng hóc khơng tham gia vào q trình sản xuất kinh doanh cơng ty mua tài sản cố định nhằm phục vụ cho trình mở rộng sản xuất kinh doanh + Tình hình chi phí giá thành Cơng tác tính chi phí giá thành phản ánh tương đối xác thực trạng Công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý công ty Do đánh giá tầm quan trọng mà việc tổ chức hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nên cơng ty thực tiến hành đặn hàng tháng, sát thực tế Các khoản mục yếu tố chi phí liên quan đến cơng trình kế tốn chi phí xác định rõ ràng giúp giám đốc kỹ sư chuyên môn dễ dàng xác định tầm quan trọng yếu tố chi phí giá thành sản phẩm để lập kế hoạch ngân sách Mở rộng sổ theo dõi quản lý chi phí sản xuất chế độ nhà nước, ghi chép đầy đủ nghiệp vụ kinh tế phát sinh Việc hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tổ chức tương đối hoàn chỉnh, đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời cho ban quản lý công ty việc lập kế hoạch sản xuất điều hành thực chúng + Tình hình tài Tình hình tài cơng ty năm vừa qua có tiến triển khả quan từ năm 2011 tới 2013 vừa qua tình hình tài cơng ty có bước tiến đáng kể có gia tăng lớn doanh thu Tuy nhiên vấn đề nan giải tồn đọng cơng ty vấn đề liên qua đến vốn vay mà tỷ lệ vốn vay chiếm tỷ lệ lớn tổng nguồn vốn Trong năm tới cơng ty cần có biện pháp nhằm giải vấn đề nhằm giảm bớt rủi ro trình hoạt động kinh doanh 3.1.2 Những nguyên nhân làm nên thành công nguyên nhân tạo hạn chế cho công ty 3.1.2.1 Nguyên nhân làm nên thành công công ty SVTH: Nguyễn Hữu Ba Lớp : ĐH QTKD4 – K6 GVHD: Thầy Vũ Đình Gang  75 BÁO CÁO THỰC TẬP TRƯỜNG ĐH CN HÀ NỘI KHOA QUẢN LÝ KINH DOANH - - - Đầu tiên nói đến thành công công ty CP Đầu Tư & Cơng Nghệ Quốc Tế Việt Nam, phải nói đến nguyên nhân vô quan trọng, nguyên nhân làm nòng cốt cho thành cơng ngày hơm cơng ty đội ngũ lãnh đạo công ty, đội ngũ lãnh đạo công ty đề mục tiêu cụ thể cơng ty phải đạt q trình hoạt động, bên cạnh hành động cụ thể chi tiết ban lãnh đạo vạch với trình đạo sát tạo cấu tổ chức vững mạnh phát huy cao lực làm việc Cùng với tầm nhìn chiến lược cấp lãnh đạo cao công ty đưa phương hướng phát triển đắn cho công ty thời buổi kinh tế thị trường - Cơng ty có đội ngũ cán nhân viên có trình độ có lực làm việc cao đội ngũ nhân viên ngày đào tạo kiến thức chuyên môn làm cho lực làm việc họ ngày nâng cao Cùng với đội ngũ cơng nhân có tay nghề cao lâu năm phần đa số họ tham gia đội thi công sản xuất công ty từ ngày đầu thành lập yếu tố quan trọng - Nhu cầu xây dựng, nhu cầu nguyên vật liệu xây dựng, dịch vụ gia công xây dựng thị trường ngày tăng cao đời sống người dân nâng cao - Đối với lĩnh vực sản xuất bê tông dịch vụ gia công kết cấu thép khối sản xuất cơng ty có thành công phần lãnh đạo công ty hướng hợp tác làm ăn lâu dài với nhiều cơng ty địa bàn Thành Phố việc sản xuất vật liệu cho xây lắp không bị trì trệ 3.1.2.2 Nguyên nhân tạo những hạn chế cơng ty - Cơ cấu nguồn vốn phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn vay mà không tạo chủ động nhanh nhạy cho cơng ty q trình mở rộng sản xuất hay xây dựng chi nhánh Tỉnh, Thành Phố khác - Thủ tục hành cơng ty chưa phù hợp với thời đại công nghệ thông tin, máy móc thiết bị nhiều loại hỏng cũ mà không dùng SVTH: Nguyễn Hữu Ba Lớp : ĐH QTKD4 – K6 GVHD: Thầy Vũ Đình Gang  76 BÁO CÁO THỰC TẬP TRƯỜNG ĐH CN HÀ NỘI KHOA QUẢN LÝ KINH DOANH - - * Nhận xét: Qua trình phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội nguy cơng ty Cơng ty cần có biện pháp khai thác điểm mạnh, lợi Khắc phục hay phải nhanh tróng đưa biện pháp khắc phục, phòng ngừa khó khăn nguy nhằm tạo móng để có bước vững giai đoạn tới 3.2 Đề xuất giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh công ty Trải qua nhiều năm không ngừng phấn đấu, công ty CP Đầu Tư & Công Nghệ Quốc Tế Việt Nam đứng vững phát triển mạnh mẽ Công ty CP Đầu Tư & Công Nghệ Quốc Tế Việt Nam công ty có ngành nghề kinh doanh đa dạng phong phú, địa bàn hoạt động rộng với nhiều lĩnh vực mới, song kinh nghiệm chủ động kinh doanh Công ty ngày phát triển lớn mạnh, có nhiều cố gắng năm vừa qua Công ty đạt thành cơng lớn q trình sản xuất kinh doanh Bước sang kinh tế thị trường, lãnh đạo công ty đưa nhiều biện pháp kinh tế có hiệu quả, khắc phục khó khăn để hồ nhập với kinh tế thị trường có quản lý nhà nước Qua thời gian thực tập, góc độ sinh viên thực tập kết hợp kiến thức học trường, thời gian thực tập hạn chế song em xin đưa số ý kiến nhằm thực tốt mục tiêu công ty: Một là: Nâng cao tay nghề công nhân - Đối với lĩnh vực xây dựng có lẽ tay nghề cơng nhân khơng có giới hạn đủ, đặc biệt xây dựng nhà cửa khiếu thẩm mỹ người khác người thợ có tay nghề cao người thợ đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ người Để làm điều người cơng nhân cần có chun mơn tốt, tay nghề cao … mà muốn có điều cơng ty cần trọng đến đội thi công, đặc biệt cử người có tay nghề đội học tuyển họ làm nhân viên thức cơng ty, cơng nhân với người đội trưởng giúp cho chất lượng thi cơng cơng trình ngày nâng cao SVTH: Nguyễn Hữu Ba Lớp : ĐH QTKD4 – K6 GVHD: Thầy Vũ Đình Gang  77 BÁO CÁO THỰC TẬP TRƯỜNG ĐH CN HÀ NỘI KHOA QUẢN LÝ KINH DOANH - - - Đối với lĩnh vực sản xuất lĩnh vực việc tiết kiệm nguyên vật liệu lại vấn đề cốt lõi mang đến thành công lợi nhuận cao cho cơng ty Nếu người lao động có tay nghề kỹ làm việc cao họ tiết kiệm Để thực điều cơng ty nên có thời gian cho cơng nhân đứng máy xem tập huấn.đây bước mang lại lợi ích lâu dài tính phát triển bền vững công ty Hai là: Phát triển thêm thị trường đầu cho sản phẩm - Cơng ty nên tự chủ động tìm đơn đặt hàng cho q trình sản xuất khơng phải thụ động chờ đơn đặt hàng sản xuất - Tiếp tục đưa sản phẩm công ty vào dự án cơng trình mà cơng ty thi cơng vừa tiêu thụ sản phẩm công ty lại vừa phần đẩy nhanh tiến độ thi cơng cơng trình có doanh thu mong muốn Ba là: Giảm tỷ trọng nguồn vốn vay Q trình sản xuất kinh doanh cơng ty năm gần mang lợi nhuận cao công ty sử dụng phần số lợi nhuận để chi trả nguồn vốn vay công ty làm cho tỷ lệ vốn vay thấp xuống tăng nguồn vốn chủ với tỷ lệ cao tổng nguồn vốn Bốn là: Chú trọng môi trường làm việc đội ngũ công nhân Lĩnh vực sản xuất hay xây dựng vấn đề mơi trường làm việc, điều kiện an tồn làm việc ln công nhân quan quản lý nhà nước quan tâm trọng mà cơng ty cần có sách quan tâm đến mơi trường làm việc cơng nhân Có thể kể đến : công nhân sản xuất nên xây dựng vòi nước phòng cháy chữa cháy thuận tiện quy mơ lớn, với cơng nhân cơng trình xây dựng cơng trình có độ cao cần bảo hộ dây an toàn hay dàn giáo bọc lưới bảo vệ, quần áo bảo hộ dụng cụ bảo hộ cần đủ số lượng chất lượng tin dùng KẾT LUẬN SVTH: Nguyễn Hữu Ba Lớp : ĐH QTKD4 – K6 GVHD: Thầy Vũ Đình Gang  78 BÁO CÁO THỰC TẬP TRƯỜNG ĐH CN HÀ NỘI KHOA QUẢN LÝ KINH DOANH - - - Trong điều kiện kinh tế cạnh tranh gay gắt chế thị trường doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh đứng trước khó khăn thử thách lớn việc làm để tồn phát triển trước đối thủ cạnh tranh Những khó khăn thử thách giải doanh nghiệp trọng đến việc nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp - Trong thời gian thực tập phòng kế tốn Cơng ty CP Đầu Tư & Công Nghệ Quốc Tế Việt Nam, em tiếp cận với thực tế hệ thống quản trị công ty, cấu lao động, hoạt động marketing lĩnh vực không phần quan trọng quản trị sản xuất công ty, báo cáo tài cơng ty, từ em hiểu thêm nhiều điều chuyên ngành quản trị, hiểu kiến thức học có thêm số kinh nghiệm thực tiễn Q trình thực tập cơng ty giúp em thấy vai trò quản trị quản lý máy chung Đồng thời thấy phải vận dụng lý thuyết vào thực tiễn để đạt hiệu cao - Với trình độ học vấn thời gian thực tập có hạn việc tìm hiểu cơng tác quản trị Cơng ty chưa đầy đủ Điều kiện tiếp xúc với công việc thực tế nên khơng tránh khỏi sai sót trình thực Vì em mong bảo, góp ý, bổ sung thầy, giáo, ban lãnh đạo phòng kế tốn Công ty CP Đầu Tư & Công Nghệ Quốc Tế Việt Nam để em khắc phục hạn chế - Một lần Em xin chân thành cám ơn Ban lãnh đạo phòng kế tốn Cơng ty CP Đầu Tư & Cơng Nghệ Quốc Tế Việt Nam Thầy giáo Vũ Đình Gang thời gian thực tập giúp đỡ để em hoàn thiện báo cáo Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày… Tháng… năm 2014 Tài Liệu Tham Khảo Giáo trình phân tích hoạt động kinh tế Giáo trình kế tốn tài SVTH: Nguyễn Hữu Ba Lớp : ĐH QTKD4 – K6 GVHD: Thầy Vũ Đình Gang  79 BÁO CÁO THỰC TẬP TRƯỜNG ĐH CN HÀ NỘI KHOA QUẢN LÝ KINH DOANH - - http://www.ketoanthucte.com http://www.tailieu.vn http://docs.4share.vn Giáo trình marketing Bài giảng thống kê doanh nghiệp http://www.webluanvan.com Bài giảng quản trị tài SVTH: Nguyễn Hữu Ba Lớp : ĐH QTKD4 – K6 GVHD: Thầy Vũ Đình Gang  80 ... mức lãi thấp lợi nhuận cao nhờ vào thầu nhiều cơng trình  Chiến lược giá cao: Tùy trường hợp tận dụng ưu điểm công ty, đưa chiến lược giá cao, nhằm thu lại lợi nhuận cao, đồng thời tích lũy... nhân viên tham mưu, giúp việc cho Giám đốc, có trình độ chun mơn kỹ thuật cao, có tay nghề khơng ngừng học hỏi để nâng cao trình độ Thị trường lao động Thành Phố dồi ngày nhiều lao động qua đào... thiết bị, nâng cao trình độ quản lý cán bộ, tay nghề kỹ sư cơng nhân…chính nhờ có đường lối đắn đơi với biện pháp thích hợp nên doanh thu, lợi nhuận đóng góp cho NSNN khơng ngừng nâng cao Đến nay,
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI Công ty Cổ Phần Đầu Tư & Công Nghệ Quốc Tế Việt Nam, BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI Công ty Cổ Phần Đầu Tư & Công Nghệ Quốc Tế Việt Nam, Khái quát chung về Công ty CP Đầu Tư & Công Nghệ Quốc Tế Việt Nam 7, Khái quát chung về Công ty CP Đầu Tư & Công Nghệ Quốc Tế Việt Nam