BAO CAO THC TP

7 22 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2019, 07:27

BÁO CÁO THỰC TẬP I CHỈ TIÊU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG DẦU MỠ TỔNG, DẦU MỠ KHOÁNG, DẦU MỠ ĐỘNG THỰC VẬT TRONG NƯỚC VÀ TRONG BÙN BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾT: Nguyên tắc: - Các loại dầu mỡ ( bao gồm chất hòa tan dung mơi chiết ) có mẫu chiết vào n – hexane hay methyl tertbutyl ether, sấy khô đun khô hết dung môi xác định hàm lượng dầu mỡ tan - Lượng dung môi tổng mẫu làm silicagel để loại bỏ hợp chất phân cực ( acid béo ) cân định lượng hàm lượng hydrocacbon - Lượng dầu mỡ động thực vật mẫu định lượng hiệu dầu mỡ tổng dầu mỡ hydrocacbon Cách lấy mẫu xử lí mẫu nước: - Mẫu nước lấy với thể tích 400ml ( tùy theo loại mẫu mà lấy thể tích cần thiết để phân tích) cho vào chai 800ml - Sau lấy mẫu cho tiếp 2ml acid sunfuric để acid hóa hợp chất hữu có mẫu nước - Sau cho 60ml dung mơi n-hexane để hòa tan lượng dầu mỡ có nước Đem dung dịch sau xử lí lắc Tiến hành xác định hàm lượng dầu mỡ tổng, dầu mỡ khoáng nước: a Hàm lượng dầu mỡ tổng:  Lưu ý: - Mẫu chứa hàm lượng dầu mỡ nhiều cần chiết nhiều lần cho hết dầu mỡ - Nếu mẫu chiết có nhiều nhũ cho vào cốc chứa Na 2SO4 khan để hòa tan lớp nhũ b Hàm lượng dầu mỡ khoáng:  Lưu ý: - Mẫu chứa hàm lượng dầu mỡ nhiều cần chiết nhiều lần cho hết dầu mỡ - Nếu mẫu chiết có nhiều nhũ cho vào cốc chứa Na 2SO4 khan để hòa tan lớp nhũ - Cần cho lớp Na2SO4 khan vào phủ lên lớp silicagel trước lọc c Hàm lượng dầu mỡ động, thực vật: Tính kết quả: a Hàm lượng dầu mỡ tổng: Trong đó: X: hàm lượng dầu mỡ tổng (mg/L) m1: khối lượng cốc sấy (g) m2: khối lượng cốc + mẫu sau sấy (g) Vm: lượng mẫu thử nghiệm (ml) b Hàm lượng dầu mỡ khống: Trong đó: X: hàm lượng dầu mỡ tổng (mg/L) m1: khối lượng cốc sấy (g) m2: khối lượng cốc + mẫu sau sấy (g) Vm: lượng mẫu thử nghiệm (ml) c Hàm lượng dầu mỡ động, thực vật: Trong đó: II X : hàm lượng dầu mỡ động, thực vật (mg/L, mg/kg) XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG COD TRONG NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP PERMANGAT: Nguyên tắc: - Chỉ số permanganate nước nồng độ oxi tương đương với lượng ion permanganate dùng để oxi hóa hợp chất hữu có mẫu điều kiện xác định - Đun nóng mẫu với lượng permanganate biết môi trường acid H2SO4 khoảng thời gian định Sau them lượng oxalate để khử phần Permanganate lại Chuẩn độ lượng dư oxalate với dung dịch Permanganate Dụng cụ hóa chất: - Dụng cụ: erlen 500ml, bình định mức loại, buret, pipet, máy khuấy từ, cá từ, bếp điện, cân phân tích - Hóa chất: Acid sunfuaric đđ, Ag2SO4 bão hòa, dung dịch KMnO4 0.1N, natri oxaclat 0.1N, dd QC gốc ( 1.400g H 2C2O4.2H2O lít nước cất.) Thực nghiệm: Kết quả: Chỉ số Permangannate (mg O2/L) = Trong đó: Vc thể tích KMnO4 chuẩn độ mẫu thử Vbl thể tích KMnO4 chuẩn độ mẫu Blank N nồng độ KMnO4 Vm thể tích mẫu
- Xem thêm -

Xem thêm: BAO CAO THC TP , BAO CAO THC TP