Trc nghim

2 14 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2019, 17:37

I Trắc nghiệm ( 4điểm) Dãy sayu gồm chất phản ứng với dung dịch HCl tạo sản phẩm có chất khí? a NaOH , Al , Zn b Fe(OH)2 , Fe , MgCO3 c CaCO3 , Al2O3 , K2SO3 d BaCO3 , Mg, K2SO3 Dãy sau gồm chất phản ứng với dung dịch NaOH dư tạo sản phẩm dung dịch không màu? a H2SO4 , CO2 , FeCl2 b SO2 , HCl, Al c ZnSO4, FeCl3 , SO2 Trường hợp sau có phản ứng tạo sản phẩm dung dịch làm đỏ giấy quỳ tím? a Dẫn 2.24l khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch NaOH 1M b Trộng dung dịch chứa 0.1 mol HCl với 0.1 mol KOH c Trộng dung dịch chứa 0.1 mol H2SO4 với 0.1 mol NaOH d Dẫn 0.224 lít khí HCl vào dung dịch chứa 0.5 mol Na 2CO3 Trường hợp sau có phản ứng tạo sản phẩm chất kết tủa màu xanh? a Cho Al vào dung dịch HCl b Cho Zn vào dung dịch AgNO3 c Cho dung dịch KOH vào dung dịch FeCl d Cho dung idjch NaOH vào dung dịch CuSO Người ta thực thí nghiệm sau: TN1: đốt hỗn hợp bột S Zn bình kín theo tỉ lệ :2 khối lượng Sauk hi phản ứng hoàn toàn thu chất rắn A TN2: cho A phản ứng với dung dịch HCl dư thu khí B Thành phần chất rắn A a Chỉ có Zn c có H2SO4 b Có ZnS Zn dư d có Zn, ZnS S Thành phần khí B a Chỉ có H2S b có H2 b Có H2S H2 d có SO2 H2S Cho 0.8 g CuO Cu tác dụng với 20 ml dung dịch H 2SO4 1M dung dịch thu sau phản ứng a Chỉ có CuSO4 c có H2SO4 b Có CuSO4 H2SO4 d có CuSO3 H2SO4 Dùng dung dịch sau để làm Ag có lẫn Al, Fe, Cu dạng bột? a H2SO4 loãng c FeCl3 b CuSO4 d AgNO3 II Tự luận Sau làm thí nghiệm, có khí thải độc hại rieng biệt sau : H 2S , HCl, SO2 Có thể sục khí vào nước vơi dư để khử độc khơng? Hãy giải thích viết phương trình hóa học xảy Viết phương trình hóa học xảy khi: a Điện phân Al2O3 nóng chảy bể điện phân b Khí CO khử Fe2O3 lò cao c Sản xuất H2SO4 từ lưu huỳnh 10 Có hỗn hợp gồm CaCO3 , CaO , Al để xác định phần trăm khối lượng hỗn hợp người ta cho 10 g hỗn hợp phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư Dẫn tồn khí thu sau phản ứng qua bình đựng nước vơi dư thu vơi dư thu 1g kết tủa lại 0.672 l khí khơng màu đktc a Viết phương trình hóa học xảy b Tính phần trăm khối lượng chất hỗn hợp ban đầu I Trắc nghiệm Dãy kim loại xếp theo chiều tính kim loại tăng dần : a K , Na , Al, Fe c Cu, Zn , Fe, Mg b Fe , Mg , Na , K d Ag , Cu, Al , Fe Điều chế nhơm theo cách: a Dùng than chì để khử Al2O3 nhiệt độ cao b Điện phân dung dịch muối nhơm c Điện phân Al2O3 nóng chảy d Cho Fe tác dụng với Al2O3 Lấy 3.1 g Na2O hòa tan nước để 100ml dung dịch Nồng độ mol/l dung dịch thu là: a 0.5 M b 0.05 M c 0.10 M d 0.01 M Dung dịch ZnSO4 có lẫn CuSO4 Dùng kim loại sau để làm dung dịch a Fe b Mg c Cu d Zn Đơn chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng sinh chất khí cháy oxi là: a C b Fe c Cu d Ag Chất tác dụng với nước tạo thành dung dịch làm cho phenolphthalein không màu chuyển thành màu hồng là: a CO2 b K2O c P2O5 d SO2 II Tự luận Viết phương trình hóa học thực chuyển đổi hóa học theo sơ đồ sau: Fe2O3  Fe  FeCl2  Fe(OH)2 FeSO4 FeCl3  Fe(OH)3 Cho hỗn hợp A gồm Mg MgCO3 tác dụng với dung dịch HCl (dư) Dẫn khí tạo thành qua nước vơi có dư thu 10g kết tủa 2.8 l khí khơng màu ( đktc) a Viết phương trình phản ứng hóa học xảy b Tính thành phần phần trăm khối lượng chất hỗn hợp A Khơng dùng thêm hóa chất khác, nhận biết lọ nhãn sau đây: KHCO 3, NaHSO4 , Mg(HCO3)2 , Na2CO3 , Ba(HCO3)2
- Xem thêm -

Xem thêm: Trc nghim , Trc nghim