bai giang cao dang khoa 5 (4)

124 214 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2019, 16:11

 www.environment-safety.com Chương KIẾN THỨC CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG 1.1 Mơi trường vai trò mơi trường 1.1.1 Khái niệm môi trường Rừng cọ September 27, 2019 R ưng Tây Nguyên  www.environment-safety.com S nước bao quanh trái đất September 27, 2019  www.environment-safety.com Nguồn nước phục vụ người September 27, 2019  www.environment-safety.com Khơng khí bầu khí September 27, 2019  www.environment-safety.com Môi trường -> Tập hợp yếu tố tự nhiên xã hội, bao quanh người, có ảnh hưởng tới người có tác động qua lại với hoạt động sống người khơng khí, đất, nước, sinh vật xã hội September 27, 2019  www.environment-safety.com 1.1.2 Phân loại môi trường a Phân loại theo chức b Phân loại theo sống c Phân loại theo hình thành tự nhiên d Phân loại theo vị trí địa lý e Phân loại theo khu vực dân sinh September 27, 2019  www.environment-safety.com 1.1.3 Thành phần môi trường a Thạch - Là lớp vỏ nằm trái đất có chiều sâu từ – 100km - Có cấu tạo hình thái đa dạng - Thành phần cấu tạo không đồng - Vỏ thạch chia làm hai lớp lục địa đại dương - Thành phần gồm nguyên tố hóa học từ – 92 - nguyên tố O, Si, Mg, Al, Fe, Ca, Na, K chiếm 99% trọng lượng thạch b Thủy - Lớp vỏ bao quanh trái đất gồm nước ngọt, mặn, trạng thái rắn, lỏng, khí - Chiếm khoảng 0,03 % tổng lượng trái đất - Thành phần quan trọng MT sống September 27, 2019 - Là nơi cung cấp nhiều tài nguyên sinh thái  www.environment-safety.com c Sinh - Có tồn sống nằm khoảng độ sâu 3km cao 10km - Là phần giao thoa thủy quyển, thạch quyển, khí - Là hệ sinh thái có khả thu, nhận, chuyển hóa, sử dụng lượng mặt trời September 27, 2019  www.environment-safety.com d Khí - Khí lớp vỏ nằm ngồi vỏ trái đất với ranh giới lớp thủy quyển, thạch khoảng không gian hành tinh - Khí Trái đất hình thành nước, chất khí từ thủy thạch - Thành phần khí có N chiếm 78%, O chiếm 20,9 %, Co2 chiếm 0,03 % lại nước, khí khác - Khí Trái đất có cấu trúc phân lớp với tầng đặc trưng từ lên sau: tầng đối lưu, tầng bình lưu, tầng trung gian, tầng nhiệt, tầng điện ly September 27, 2019  www.environment-safety.com * Tầng đối lưu - Nằm độ cao đến 11km - Nhiệt độ tầng đối lưu giảm dần theo độ cao từ +400C tới – 560C - Thành phần khí N2, O2, CO2 nước - Tầng đối lưu định đến nhiệt độ trái đất môi trường sống người Tầng bình lưu - Ở độ cao từ 11km đến 50 km - Nhiệt độ tầng bình lưu tăng dần theo độ cao từ – 560C đến +20C - Thành Septemberphần 27, 2019 chủ yếu N2, O2, O, O3 10 Chức tầng bình lưu hấp thụ tia tử ngoại  www.environment-safety.com 2.5 Sự biến đổi chất lượng nước sơng Kh¸i niƯm sù pha loãng Là trình hoà loãng chất môi trờng đồng vào với hai moi trờng thể lỏng với làm hoà loãng lợng chất m«i trêng níc Q trình tự làm ca nc sụng Khi ngồn nớc bị ô nhiễm mà ô nhiễm không vợt mức chịu đụng hệ sinh thái nớc thân nớc có khả tụ làm Quỏ trỡnh t lm nguồn nước diễn theo chế vật lý, hoá học sinh học Cơ chế vật lý: Là trình lắng đọng loại chất rắn vơ hữu xuống đáy Cơ chế hố hc: trình phản ứng hoá học thành phần vật chất môi trờng nớc tạo sản phẩm kết tủa, chất khí, nớc sản phẩm không độc September 27, 2019 110 khác www.environment-safety.com C ch sinh hc chế quan trọng bao gồm quang hợp thực vật nớc, phân huỷ chất ô nhiễm nhờ sinh vật kị khí sinh vật háo khí Sinh khối vi sinh  Động vật nguyên sinh  Động vật phù du  Cá nhỏ  Cá lớn Nhờ trình sinh học diễn mà nước làm Các nhân tố ảnh hưởng đến khả tự làm nước mặt - Nồng độ xy hồ tan nước - Loại lượng chất ô nhiễm nước - Loại số lượng vi khuẩn vi sinh vật nước - Nhân tố khí tượng nhiệt độ, gió - Điều kiện dòng chảy lưu lượng nước, tốc độ nước - Điều kiện mặt cắt sơng September 27, 2019 111  www.environment-safety.com HiƯn tỵng phú dỡng nớc Khái niệm Hiện tợng phú dỡng tợng nguồn nứơc có chứa nhiều chất dinh dỡng chủ yếu nitơ phốt ¶nh hëng cđa hiƯn tỵng phó dìng - Ảnh hưởng đến hệ sinh thái - Làm suy giảm chất lượng nước sử dụng người - Làm tăng bồi lắng hồ Biện pháp làm giảm tượng phú dưỡng - Kiểm sốt việc sử dụng phân bón vùng nơng nghiệp - Kiểm sốt nước thải sinh hoạt khu dân cư thượng lưu hồ - Loại bỏ tảo khỏi bề mặt nước - Dùng bơm xáo trộn nước hồ, sực khí nhân tạo vào nước - Nạo vét chất lắng đọng đáy để loại bỏ chất dinh dưỡng khỏi hệ sinh thái nước hồ September 27, 2019 112 - Xử lý hoá học nước hồ  www.environment-safety.com 2.6 Biện pháp kiểm soát bảo vệ chất lượng nước Ý nghĩa quản lý bảo vệ chất lượng nước - Không để xuất nguồn ô nhiễm - Không để gia tăng ô nhiễm nơi bị nhiễm có biện pháp để khắc phục dần tình trạng nhiễm nước nơi bị ô nhiễm - Nhà nước: Ban hành sách - Cộng đồng dân cư: Phải nhận thức trách nhiệm yêu cầu bảo vệ môi trường Các biện pháp quản lý chất lượng nước - Quản lý theo luật pháp + Ban hành luật pháp văn luật để kiểm sốt nhiễm nước Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt Việt Nam: TCVN 5942-1995 Tiêu chuẩn chất lượng nước ngầm Việt Nam: TCVN 5944-1995 Tiêu chuẩn thải nước thải công nghiệp Việt Nam: TCVN 5945-1995 + Tổ chức máy quản lý kiểm sốt mơi trường September 27, 2019 113 +Xây dựng mạng lưới giám sát chất lượng nước  www.environment-safety.com + Tuyên truyền giáo dục - Các biện pháp quản lý kỹ thuật để bảo vệ chất lượng nước + Biện pháp quản lý để giảm chất ô nhiễm nguồn Thu gom hết rác thải không để đổ vào sông hồ gây ô nhiễm nước Xử lý sơ nước thải vệ sinh hệ thống bể tự hoại gia đình Quy hoạch hợp lý xí nghiệp nhà máy vùng trọng điểm Quản lý chặt nước thải xí nghiệp + cải thiện điều kiện dòng sơng để hạn chế nhiễm Cải tạo lòng sơng tăng khả tự làm nước Cải tạo mặt cắt nạo vét lòng sơng để tăng khả tiêu thoát nước Dùng kỹ thuật khác (như bơm khơng phí, khuấy đảo nước ) để đưa nồng độ xy hồ tan nước sơng tăng lên vị trí nhiễm nhiều September 27, 2019 114  www.environment-safety.com xây dựng hồ chứa thượng nguồn để bổ sung nước hạ du thời kỳ mùa cạn để cải tạo môi trường Tăng tỷ lệ pha lỗng nước sơng để giảm nhiễm nước Hạn chế xâm nhập nước mặn từ biển vào vùng đồng ven biển + bảo vệ rừng trồng rừng rừng thượng nguồn Giảm xói mòn đất làm giảm độ đục, giảm lượng bùn cát bồi lắng sông hồ… Tăng khả điều hoà lưu lượng nước năm + xây dựng trạm nhà máy xử lý nước thải + September 27, 2019 115  www.environment-safety.com September 27, 2019 116  www.environment-safety.com September 27, 2019 117  www.environment-safety.com September 27, 2019 118  www.environment-safety.com September 27, 2019 119  www.environment-safety.com September 27, 2019 120  www.environment-safety.com September 27, 2019 121  www.environment-safety.com September 27, 2019 122  www.environment-safety.com September 27, 2019 123  www.environment-safety.com September 27, 2019 124 ... sống người Năm - 106 -1 05 -104 O(CN) 1 650 1840 1930 1994 2010 Dân số(tr.ng) 0,1 25 1,0 5, 0 200 54 5 1.000 2.000 5. 000 7.000 DT(ha/ng) 120.000 15. 000 3.000 75 27 ,5 15 7 ,5 3,0 Suy giảm diện tích... độ cao 50 km đến 85 km - Nhiệt độ giảm dần theo độ cao +20C đến – 920C nhiệt độ giảm khơng có lớp khí hấp thụ lượng mặt trời - Thành phần khí chủ yếu oxy, nitơ, số loại ion Tầng ion - Ở độ cao. .. cao 85 km đến 100 km - Nhiệt độ tầng tăng – 920C đến +12000C, nhiệt độ tầng tăng cao gần đến mặt trờ - Thành phần khí chủ yếu tồn dạng ion Tầng điện ly :- Có độ cao 800 km nhiệt độ tầng tăng cao
- Xem thêm -

Xem thêm: bai giang cao dang khoa 5 (4) , bai giang cao dang khoa 5 (4) , Chương 1 KIẾN THỨC CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG, * Tầng đối lưu, - Lưu trữ và cung cấp nguồn thông tin, b. Nội dung nghiên cứu của sinh thái học, b. Nhận thức về tài nguyên nước, + Đặc tính vật lý, hóa học, b. Thành phần chất lượng nước ngầm - Các ion nhưng Ca2+ , Mg2+ , Na+ , Fe2+ , Mn2+ , HCO-3 ,Cl- - Các chất khí hòa tan trong nước ngầm H2S , CO2 , CH4, - Ô nhiễm nước thải sinh hoạt chưa nhiều chất hữu cơ có nguồn gốc động vật, thực vật và các vi khuẩn - Gây nhiều dịch bệnh cho con người - Làm giảm nồng độ oxy trong nước - Ảnh hưởng tới hệ sinh thái nước - Xử lý nước thải trước khi xả thải vào môi trường, -> ô nhiễm hóa chất do các chất hóa học như thuốc trừ sâu làm giảm nguồn thức ăn của sinh vật trong nước. -Tích tụ hóa chất trong dây chuyền thức ăn - Làm ảnh hưởng tới sức khỏe của sinh vật và con người - Nước có mùi hôi thối, ảnh hưởng tới mỹ quan củ, b. Ô nhiễm do các chất hữu cơ khó bị phân hủy sinh học, Ô nhiễm nước do các chất vô cơ, Ô nhiễm do nhiệt độ, CHƯƠNG 2. Ô NHIỄM NƯỚC VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC

Mục lục

Xem thêm