ĐỒ án nền MÓNG ( GÔM THUYẾT MINH VÀ FIE BẢN VẼ )

100 116 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2019, 20:30

Đồ án Nền Móng Đức GVHD: Trần Văn PHỤ LỤC Phần SỐ LIỆU ĐẦU VÀO 1.1 Số liệu địa chất công trình 1.2 Bảng tổng hợp số liệu địa chất cơng trình Phần THIẾT KẾ MĨNG NƠNG Chương Số liệu đầu vào 1.1 Địa chất cơng trình 1.2 Tải trọng cơng trình Chương Thiết kế móng nơng 2.1 Xác định kích thước móng 2.2 Kiểm tra điều kiện biến dạng móng 2.3 Tính tốn kết cấu móng 11 2.4 Các vẽ .15 Phần THIẾT KẾ MÓNG CỌC 17 Chương Số liệu đầu vào 17 1.1 Địa chất cơng trình 17 SVTH: Nguyễn Thị Hạnh Nhóm: 01 Page Đồ án Nền Móng Đức GVHD: Trần Văn 1.2 Tải trọng 18 1.3 Kết cấu 18 Chương .Thiết kế móng cọc 19 2.1 Chọn loại cọc, kích thước cọc .19 2.2 Xác định sức chịu tải móng cọc theo đất 20 2.3 Xác định số lượng cọc, bố trí mặt cọc 24 2.4 Tính tốn nội lực đầu cọc 25 2.5 Tính tốn cọc 38 2.6 Tính tốn đài cọc 45 2.7 Kiểm tra điều kiện đất mũi cọc 47 2.8 Các vẽ .48 TÀI LIỆU THAM KHẢO .60 SVTH: Nguyễn Thị Hạnh Nhóm: 01 Page Đồ án Nền Móng Đức GVHD: Trần Văn Phần 1SỐ LIỆU ĐẦU VÀO 1.1 Số liệu địa chất cơng trình Lớp 1: Bùn sét màu xám xanh, đôi chỗ lẫn thực vật mục nát, bề dày lớp thay đổi từ 10m (TH2) đến 20m(TH10) Đây lớp có khả chịu lực yếu Trong lớp phát loại thấu kính cát kết cấu chặt vừa ( dày khoảng 5.5m, lỗ khoan TH5 ) sét cát màu xám trắng, trạng thái dẻo mềm ( dày khoảng 1.7m, lỗ khoan TH6) Lớp 2: Đất sét màu sặc sỡ, trạng thái dẻo cứng.Lớp thay đổi từ 3.1m (TH6) đến 6.3m (TH5) Lớp 3: Cát mịn màu trắng đục, chặt vừa, bề dày thay đổi từ 9m (TH4) đến 29.6m (TH6) Lớp 4: Cát pha sét, màu xám trắng, nâu đỏ, trạng thái cứng, lớp gặp lỗ khoan TH1, TH2, TH3, TH8, bề dày lớp thay đổi từ 2.8m (TH8) đến 7m (TH2) SVTH: Nguyễn Thị Hạnh Nhóm: 01 Page Đồ án Nền Móng Đức GVHD: Trần Văn 1.2 Bảng tổng hợp số liệu địa chất cơng trình Bảng tổng hợp : Số T T Chỉ tiêu thí nghiệm Đơn vị Lớp 1: tính Bùn sét Độ ẩm Dung trọng tự Lớp 4: 2: 3: Đất Cát mịn 15.49 20.90 Cát pha sét % 76.4 sét 28.0 g/cm3 1.45 1.89 1.928 1.976 0.82 2.59 2.16 68.32 91.43 59.63 32.53 27.1 1.61 0.07 1.48 2.70 0.827 45.30 91.30 43.50 21.10 22.30 0.52 0.41 1.669 2.67 0.600 37.49 58.93 23.70 16.20 7.5 Cát 0.324 1.634 2.67 0.634 38.79 88.02 23.85 17.72 6.1 0.31 0.200 325 17 20 22 15 4.7 19.3 4.9 nhiên Dung trọng khô g/cm3 Tỷ trọng Hệ số rỗng Độ rỗng % Độ bão hòa % Giới hạn chảy % Giới hạn dẻo % 10 Chỉ số dẻo % 11 Độ sệt 12 Lực dính kết kG/cm2 Góc ma sát 13 độ 14 Chiều dày M SVTH: Nguyễn Thị Hạnh Lớp đất Lớp Lớp Nhóm: 01 Page Đồ án Nền Móng Đức SVTH: Nguyễn Thị Hạnh GVHD: Trần Văn Nhóm: 01 Page Đồ án Nền Móng Đức GVHD: Trần Văn Phần 2THIẾT KẾ MĨNG NƠNG Chương Số liệu đầu vào 1.1 Địa chất cơng trình Số liệu địa chất cơng trình Lớp 3: Cát mịn màu trắng đục, chặt vừa, bề dày thay đổi từ 9m (TH4) đến 29.6m (TH6) Lớp 4: Cát pha sét, màu xám trắng, nâu đỏ, trạng thái cứng, lớp gặp lỗ khoan TH1, TH2, TH3, TH8, bề dày lớp thay đổi từ 2.8m (TH8) đến 7m (TH2) Bảng tổng hợp Số T T Chỉ tiêu thí Đơn vị nghiệm tính Độ ẩm Dung trọng tự Lớp 3: Lớp 4: % Cát mịn 15.49 Cát pha sét 20.90 g/cm3 1.928 1.976 1.669 2.67 1.634 2.67 nhiên Dung trọng khô g/cm3 Tỷ trọng SVTH: Nguyễn Thị Hạnh Lớp đất Nhóm: 01 Page Đồ án Nền Móng Đức 10 11 12 13 14 Hệ số rỗng Độ rỗng % Độ bão hòa % Giới hạn chảy % Giới hạn dẻo % Chỉ số dẻo % Độ sệt Lực dính kết kG/cm2 Góc ma sát độ Chiều dày M GVHD: Trần Văn 0.600 37.49 58.93 23.70 16.20 7.5 Cát 0.324 0.634 38.79 88.02 23.85 17.72 6.1 0.31 0.200 20 22 19.3 4.9 Hình trụ hố khoan : SVTH: Nguyễn Thị Hạnh Nhóm: 01 Page Đồ án Nền Móng Đức GVHD: Trần Văn 1.2 Tải trọng cơng trình Tải trọng Ptc – Tỉnh tải thẳng Giá trị 500 + 5*56 = đứng Ptc – Hoạt tải thẳng 780 100 + 2*56 đứng =212 SVTH: Nguyễn Thị Hạnh Nhóm: 01 Đơn vị kN kN Page Đồ án Nền Móng Đức My – Hoạt tải GVHD: Trần Văn 50 + 1*56 = 106 kN*m Kích thước cột: 300300 (mm) SVTH: Nguyễn Thị Hạnh Nhóm: 01 Page Đồ án Nền Móng Đức GVHD: Trần Văn Chương Thiết kế móng nơng 2.1 Xác định kích thước móng Tính tốn theo tài liệu hướng dẫn “Bài giảng móng cập nhập tháng 2-2014 Thầy Trần Văn Đức” Đây tốn tính tốn móng chịu lực lệch tâm Góc ma sát = 20 ta tra bảng nội suy ta được: A=0.5148 B=3.0591 D=5.6572 (Tra bảng 2-2, trang 11 giảng móng Thầy Trần Văn Đức) Chọn chiều sâu chơn móng 1.5m Giả thiết tỷ số l/b=α với α=1.2 Trước hết ta tính tốn kích thước móng chịu tải tâm ta có công thức sau: Ptc6(m) lấy b = (m) h : độ sâu chơn móng γ’ : trọng lượng thể tích trung bình đất phía đáy móng (T/m3) K1 ,K2 (tra bảng 2.6,trang 26, Giáo trình Thầy Trần Văn Đức)  R = 1.2*(200(1+0.08(6-2)) + 0.25*19.28*(23-3)) = 432.48(KN/m2)  < RII = 432.48 (KN/m2) Vậy ứng suất mũi cọc (khối móng quy ước) thỏa mãn 2.8 Các vẽ MẶ T BẰ NG MÓ NG CỌC TL: 1/25 B B ĐOẠN CỌC C1 TL: 1/25 ĐOẠN CỌC C2 TL: 1/25 CHI TIẾ T1 TL: 1/10 1 CHI TIEÁ T2 TL: 1/10 2 3 CHI TIẾ T MÓ C CẨ U TL: 1/10 CHI TIẾ T LƯỚ T THÉ P ĐẦ U CỌC TL: 1/10 MẶ T CẮ T 2-2 TL: 1/10 MẶ T CẮ T 2-2 TL: 1/10 MẶ T CẮ T 1-1 TL: 1/10 MẶ T CẮ T 2-2 TL: 1/10 8Þ18 CHI TIẾ T BẺTHÉ P ĐẦ U CỌC TL: 1/10 1 TÀI LIỆU THAM KHẢO  Bài giảng móng, cập nhập tháng 2-2014 Thầy Trần Văn Đức, Đại học GTVT TP.HCM  Giáo trình Nền Móng, PGS.TS Châu Ngọc Ẩn, Đại học Quốc Gia TP.HCM  Tiêu chuẩn tham khảo: Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc 2051998  Giáo trình móng cầu đường Bùi Anh Định ... Page Đồ án Nền Móng Đức My – Hoạt tải GVHD: Trần Văn 50 + 1*56 = 106 kN*m Kích thước cột: 300300 (mm) SVTH: Nguyễn Thị Hạnh Nhóm: 01 Page Đồ án Nền Móng Đức GVHD: Trần Văn Chương Thiết kế móng. .. bề dày lớp thay đổi từ 2.8m (TH 8) đến 7m (TH 2) SVTH: Nguyễn Thị Hạnh Nhóm: 01 Page Đồ án Nền Móng Đức GVHD: Trần Văn 1.2 Bảng tổng hợp số liệu địa chất cơng trình Bảng tổng hợp : Số T T Chỉ tiêu... SVTH: Nguyễn Thị Hạnh Nhóm: 01 Page Đồ án Nền Móng Đức GVHD: Trần Văn 2.2 Kiểm tra điều kiện biến dạng móng Ta có : Áp lực gây lún đáy móng : = ( - ) = 205 (kN / m ) Ứng suất trọng lượng thân đất
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ án nền MÓNG ( GÔM THUYẾT MINH VÀ FIE BẢN VẼ ), ĐỒ án nền MÓNG ( GÔM THUYẾT MINH VÀ FIE BẢN VẼ ), Phần 1 SỐ LIỆU ĐẦU VÀO, Chương 1 Số liệu đầu vào, Chương 2 Thiết kế móng nông, 1 Xác định kích thước móng, 2 Kiểm tra điều kiện biến dạng của móng, 3 Tính toán kết cấu móng, Phần 3 THIẾT KẾ MÓNG CỌC, Chương 2 Thiết kế móng cọc, 1 Chọn loại cọc, kích thước cọc, 2 Xác định sức chịu tải của móng cọc theo nền đất, 4 Tính toán nội lực đầu cọc, 5 Tính toán về cọc, 6 Tính toán đài cọc, 7 Kiểm tra điều kiện đất nền dưới mũi cọc

Từ khóa liên quan