báo cáo đánh giá tác động nuôi tuôi

78 77 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2019, 15:54

Đây là báo cáo đánh giá tác động môi trường khu nuôi tôm. Nội dung báo cáo trình bày rõ ràng các bố cục, đánh giá định tính và định lượng trong quá trình thi công xây dựng và đi vào hoạt động, Các phương án môi trường mang tính khả thi nhất. Đây là một tài liệu hữu ích giúp các bạn trong ngành môi trường có thể tìm ra các phương pháp để đánh giá chất lượng môi trường tốt nhất. DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BOD BTNMT BNNPTNT BVMT COD ĐTM UBND UBMTTQ KHCN KT-XH KTTV NTTS TCVN Th.S TNHH TCCP WHO QCVN QT&KT NXB CHXHCN : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Nhu cầu oxy sinh hố Bộ Tài ngun Mơi trường Bộ Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Bảo vệ môi trường Nhu cầu oxy hố học Đánh giá tác động mơi trường Uỷ ban nhân dân Uỷ ban mặt trận tổ quốc Khoa học công nghệ Kinh tế - xã hội Khí tượng thuỷ văn Ni trồng thủy sản Tiêu chuẩn Việt Nam Thạc sy Trách nhiệm hữu hạn Tiêu chuẩn cho phép Tổ chức y tế giới Quy chuẩn Việt Nam Quan trắc Ky thuật Nhà xuất Cộng hoà xã hội chủ nghĩa MỞ ĐẦU XUẤT XỨ DỰ ÁN: Trong những năm qua, nuôi tôm thẻ chân trắng vùng đất cát đem lại hiệu kinh tế cao ở hầu hết tỉnh Ở tỉnh Hà Tĩnh có tiềm để phát triển nuôi tôm cát, đặc biệt huyện Nghi Xuân Tuy nhiên, mô hình nuôi trồng thủy sản huyện thời gian qua chưa mang lại hiệu cao, chưa đánh thức tiềm vốn có, vì cần nhà đầu tư thực sự có lực, kinh nghiệm để làm điểm huyện nói riêng tỉnh nói chung Định hướng huyện Nghi Xuân thời gian tới ưu tiên phát triển nuôi trồng thủy sản Công ty trách nhiệm hữu hạn nuôi trồng thủy sản Việt Thắng có lực kinh nghiệm nhiều năm sản xuất giống nuôi tôm thương phẩm cát, vì chúng mạnh dạn đầu tư Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đồng ý chủ trương cho Công ty chúng khảo sát, lập dự án đầu tư dự án “Khu sản xuất tôm giống nuôi tôm thương phẩm cát tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh” tại công văn số 3364/UBNDNL1 ngày 29 tháng 10 năm 2009 Dự án vào hoạt động góp phần làm tăng ngân sách cho tỉnh nhà, tạo công ăn việc làm thường xuyên ổn định cho người dân khu vực, đồng thời kích thích phát triển kinh tế khu vực Thực Luật Bảo vệ mơi trường Quốc hội nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006, Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 Chính phủ về việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 Bộ TN&MT hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường, Công ty TNHH NTTS Việt Thắng hợp đồng với Trung tâm Quan trắc Ky thuật môi trường Hà Tĩnh tiến hành điều tra, thu thập số liệu, đo đạc, lấy mẫu phân tích thành phần môi trường để lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án “Dự án đầu tư khu sản xuất tôm giống va nuôi tôm thương phẩm cát tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Ha Tĩnh" trình quan có thẩm quyền thẩm định định phê duyệt Đây công việc có ý nghĩa Công ty Báo cáo ĐTM sở khoa học để đánh giá dự báo tác động tích cực, tiêu cực; tác động trực tiếp, gián tiếp, trước mắt lâu dài hoạt động thiết kế vận hành ao nuôi môi trường tự nhiên sức khỏe cộng đồng, từ đó đề xuất biện pháp nhằm giảm thiểu tới mức tối đa những tác động tiêc cực đến môi trường CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM 2.1 Các văn pháp luật: - Luật Bảo vệ môi trường Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ thông qua ngày 29/11/2005 Chủ tịch Nước ký sắc lệnh công bố có hiệu lực từ ngày 01/7/2006 - Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 Chính phủ về việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường - Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 - Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 Chính phủ về quản lý chất thải rắn - Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 Bộ TN&MT hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường - Luật Thuỷ sản nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2003 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2004 - Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/05/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh số ngành nghề thuỷ sản - Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 hướng dẫn thực Nghị định Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh số ngành nghề thuỷ sản - Quyết định số 4128/QĐ-BNN-KHCN ngày 25/12/2008 Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn về việc ban hành "Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường nuôi trồng thủy sản ven biển" - Quyết định số 07/2005/QĐ-BTS ngày 24/02/2005 Bộ Thuỷ sản về việc ban hành danh mục hoa chất, kháng sinh cấm hạn chế sử dụng sản xuất, kinh doanh thuỷ sản - Thông tư số 39/2009/TT-BNNPTNT ngày 29/6/2009 Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn về việc ban hành danh mục bệnh thuỷ sản phải công bố dịch - Thông tư số 57/2009/TT-BNNPTNT ngày 08/9/2009 Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ban hành “Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản phép lưu hành tại Việt Nam” - Quyết định số 56/2008/QĐ-BNN ngày 29/4/2008 Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn về việc ban hành quy chế kiểm tra, chứng nhận nuôi trồng thuỷ sản theo hướng bền vững - Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 Bộ Tài Nguyên Môi trường về việc ban hành danh mục chất thải nguy hại - Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006 Bộ Tài nguyên Môi trường về việc bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường - Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành Quy chuẩn ky thuật quốc gia về môi trường - Thông tư số 16/2009/TT-BTNMT ngày 07/10/2009 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định quy chuẩn ky thuật quốc gia về môi trường - Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định quy chuẩn ky thuật quốc gia về môi trường - Quyết định số 04/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/7/2008 Bộ Tài nguyên Môi trường Hà Tĩnh ban hành quy chuẩn ky thuật Quốc gia về môi trường - Quyết định số 3979/QĐ-BNN-KH ngày 15/12/2008 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn "Chương trình Phát triển ni trồng thuỷ sản đến 2020"; - Tờ trình số 17/CV-UBND ngày 09/10/2009 UBND xã Cương Gián gửi UBND tỉnh về việc UBND xã thống chủ trương cho Công ty TNHH Nuôi trồng thuỷ sản Việt Thắng khảo sát, lập Dự án đầu tư sản xuất giống nuôi tôm thương phẩm tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân; - Văn số 3364/UBND-NL ngày 29/12/2009 UBND tỉnh Hà Tĩnh đồng ý chủ trương cho Công ty TNHH Nuôi trồng thuỷ sản Việt Thắng khảo sát, lập dự án đầu tư sản xuất giống nuôi tôm thương phẩm tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân 2.2 Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5949:1998 - Âm học - Tiếng ồn khu vực cộng đồng dân cư - Mức độ tối đa cho phép - Tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống TCVS 1329/2002/BYT/QĐ - QCVN 03:2008/BTNMT - Quy chuẩn ky thuật Quốc gia về giới hạn cho phép kim loại nặng đất - QCVN 08:2008/BTNMT - Quy chuẩn ky thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt - QCVN 09:2008/BTNMT - Quy chuẩn ky thuật Quốc gia về chất lượng nước ngầm - Quy chuẩn Việt Nam QCVN 10:2008/BTNMT - Quy chuẩn ky thuật Quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ - QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn ky thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt - QCVN 05:2009/BTNMT - Quy chuẩn ky thuật Quốc gia về chất lượng khơng khí xung quanh - Quy chuẩn Việt Nam QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn ky thuật Quốc gia về số chất độc hại khơng khí xung quanh; - QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn ky thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp bụi chất vô - QCVN 24:2009/BTNMT - Quy chuẩn ky thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp 2.3 Các nguồn tài liệu, liệu sử dụng: 2.3.1 Nguồn tai liệu, liệu tham khảo: - Niên giám thống kê tỉnh Hà Tĩnh 2008 - Các tài liệu, số liệu về tình hình khí tượng thuỷ văn năm 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 - Trung tâm Khí tượng thuỷ văn Hà Tĩnh cung cấp - Các số liệu về điều kiện kinh tế - xã hội, nhân văn khu vực xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh - Số liệu điều tra, khảo sát trạng kết phân tích chỉ tiêu mơi trường Trung tâm Quan trắc Ky thuật môi trường Hà Tĩnh thực tháng năm 2010 - Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2009; nhiệm vụ giải pháp năm 2010 UBND xã Cương Gián - Báo cáo trạng môi trường Hà Tĩnh năm 2005, 2007, 2008 - Báo cáo tổng kết đề tài khoa học công nghệ năm 2000 - 2003: “Nghiên cứu công nghệ xử lý bùn ao nuôi tôm góp phần làm sạch môi trường nuôi trồng thuỷ sản sản xuất phân bón hữu vi sinh”, 2008, GS.TS Đặng Đình Kim, Viện Nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản I - Bộ Thuỷ sản - Mở rộng nuôi tôm cát ở Việt Nam, thách thức hội, Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế Viện Quốc tế về phát triển bền vững, 2003 - Nuôi tôm chân trắng ở Việt nam, Vụ Nuôi trồng thủy sản - Bộ Thủy sản - Bệnh học thuỷ sản, 2008, TS Bùi Quang Tề - Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nuôi trồng thuỷ sản mặn lợ ở xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh”, Viện Khí tượng Thuỷ văn, 2007 - Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: “Trung tâm công nghiệp nuôi trồng chế biến thủy sản du lịch biển Hà Tĩnh”, Trung tâm Khoa học, công nghệ, môi trường, 2005 - Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: “Cảng cá Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh”, Công ty Công nghệ khoa học Phú Quý, 2007 - Báo cáo đánh giá tác động môi trường - phương pháp ứng dụng, 2002, Lê Trình, NXB Khoa học Ky thuật - Đánh giá tác động môi trường - phương pháp luận kinh nghiệm thực tiễn, 2000, GS.TS Lê Thạc Cán, NXB ĐHQG Hà Nội - Mơi trường khơng khí, 2003, GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng, NXB Khoa học Ky thuật - Quan trắc kiểm sốt nhiễm mơi trường nước, 1997, NXB Khoa học Ky thuật - Xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ vừa, 2002, TS Trần Đức Hạ, NXB Khoa học Ky thuật - Nước thải công nghệ xử lý nước thải, NXB Khoa học Ky thuật, Hà Nội, năm 2003 2.3.2 Nguồn tai liệu, liệu chủ dự án tạo lập: - Dự án khả thi "Khu nuôi tôm cát tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh" - Hồ sơ thiết kế sở dự án: "Khu nuôi tôm cát tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh" PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM: Phương pháp khảo sát đo đạc ở trường Phương pháp phân tích phòng thí nghiệm Phương pháp xử lý tài liệu đánh giá lơ gíc Phương pháp so sánh, thống kê Phương pháp kế thừa số liệu Phương pháp điều tra xã hội học Phương pháp mạng lưới Phương pháp dự báo TỔ CHỨC THỰC HIỆN LẬP BÁO CÁO ĐTM: 4.1 Tổ chức thực lập báo cáo ĐTM Báo cáo ĐTM dự án "Khu nuôi tôm cát tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh" cán bộ, chuyên gia thuộc Trung tâm Quan trắc Ky thuật môi trường Hà Tĩnh lập Quá trình thực gồm bước sau: - Lập đề cương kế hoạch triển khai lập báo cáo đánh giá tác động môi trường - Thu thập tài liệu, số liệu liên quan phục vụ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, bao gồm: + Thu thập quy định pháp luật có liên quan (Trung ương, địa phương) + Đo đạc, đánh giá chất lượng môi trường nền khu vực dự án số vùng lân cận với chỉ tiêu chủ yếu về mơi trường nước, mơi trường khơng khí, môi trường đất + Thu thập số liệu về tình hình kinh tế - xã hội khu vực thực dự án + Đánh giá dự báo những tác động tiêu cực đến môi trường khu vực thực dự án đề xuất phương án giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường hoạt động dự án gây - Tổng hợp số liệu, tài liệu thu thập để lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Khu nuôi tôm cát tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh" - Tổ chức hội thảo mời chuyên gia xem xét, nghiên cứu dự thảo đóng góp ý kiến dự thảo báo cáo đánh giá tác động môi trường Đơn vị tư vấn mơi trường chỉnh sửa hồn chỉnh báo cáo theo ý kiến góp ý đó trước đưa bảo vệ tại Hội đồng thẩm định quan quản lý nhà nước về môi trường chỉ định - Trình UBND tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường để thành lập hội đồng thẩm định báo cáo tổ chức bảo vệ tại hội đồng thẩm định - Hoàn chỉnh báo cáo, trình Sở Tài nguyên Môi trường UBND tỉnh định phê duyệt - Cơ quan tư vấn lập báo cáo ĐTM: Trung tâm Quan trắc Ky thuật môi trường Hà Tĩnh + Giám đốc Trung tâm: Đặng Bá Lục + Địa chỉ liên hệ: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh + Điện thoại/Fax: 0393.690677 CHƯƠNG MƠ TẢ TĨM TẮT DỰ ÁN 1.1 TÊN DỰ ÁN: - Dự án: “Khu sản xuất tôm giống nuôi tôm thương phẩm cát tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh” 1.2 CHỦ DỰ ÁN: - Công ty TNHH nuôi trồng thuỷ sản Việt Thắng - Địa chỉ: số 59, Đường 2/4, phường Vĩnh Hoà, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà - Điện thoại/fax: 058.3450084 - Email: nttsvietthang@gmail.com 1.3 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN: Dự án khu nuôi tôm cát dự kiến đầu tư xây dựng tại khu vực bãi cát ven biển thuộc địa phận xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh Tổng diện tích ni 16,74 Vị trí tiếp giáp khu vực dự án sau: - Phía Bắc giáp: Đất rừng phòng hộ thuộc thơn Song Long, dài 278m - Phía Nam giáp: Đất rừng phòng hộ thuộc thơn Đại Đồng, dài 127m - Phía Đông giáp: Bãi cát ven biển Đông, dài 687m - Phía Tây giáp: Đất chưa sử dụng, dài 676m 1.4 NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN: 1.4.1 Quy mô xây dựng hạng mục dự án: Quy mô dự án bao gồm khu nuôi tôm thương phẩm 10 trại ương giống phù hợp với mức vốn đầu tư điều kiện quản lý cơng ty Tồn diện tích dự án khoảng 16,74 ha, đó: - Khu nuôi tôm thương phẩm: 15,74 - Khu sản xuất tôm giống: 1.4.1.1 Khu ni tơm thương phẩm: a Các cơng trình bao gồm: - Khu ao ni thương phẩm: 12 ha; - Ao xử lý nước cấp: 1,5 ha; - Kênh thoát nước, đường đi, nhà kho: 1,44 ha; - Ao xử lý nước thải: 0,8 Hình 1.1 Mơ hình ao ni tơm cát Chú thích: Máy quạt sục khí; Ống tiêu nước thải; Trạm bơm lấy nước biển; Giếng khoan lấy nước ngọt; Giếng khoan lấy nước mặn ngầm (nếu không lấy trực tiếp từ biển); Các bao cát bảo vệ khu vực bên mực nước thường xuyên; Nhựa ni long chống thấm; Khung bê tông dùng để cắm trụ đỡ cánh quạt sục khí  Ao nuôi: - Dự án đầu tư xây dựng với diện tích 12 ha, ao đào sâu khoảng 2,5 m hệ số mái từ 1,0 ÷ 1,5 - Lót đáy mái bờ ao màng chống thấm HDPE Loại có giá thành cao tuổi thọ bền - Gia cố chống sóng, chống thấm mái bờ cao bêtông tại chỗ Chiều dày lớp bêtơng từ 7÷10 cm, cường độ bêtơng đạt mác 150 ÷ 200 Phương pháp có tuổi thọ cao, độ an toàn cao nhiên vốn đầu tư ban đầu lớn - Lót đáy bờ cao nilon chống thấm, gia cố bảo vệ mái bờ bêtông đúc sẵn Hình 1.2 Mô hình lót đáy ao gia cố bờ ao  Ao xử lý nước cấp: - Được xây dựng với diện tích khoảng 1,5 ha, ao trải bạt, mặt xây dựng bê tông, chiều cao khoảng 1,5 m Ở dự án xây dựng hồ với hồ khoảng 0,3  Ao xử lý nước thải: - Dự án đầu tư xây dựng ao xử lý nước thải với diện tích 0,8 ha, ao đào sâu khoảng 3m hệ số mái từ 1,0 - 1,5 Toàn ao mái bờ lót vật liệu nhựa cao cấp HDPE  Khu văn phòng nhà ở công nhân: - Quy mô ky thuật: Nhà cấp 4, cao 01 tầng, diện tích xây dựng 300 m2 - Kết cấu chủ yếu: Nền lát gạch ceramic, mái lợp tole, tường xây gạch chịu lực, giằng bêtông cốt thép  Nhà kho để vật tư để thức ăn: - Được xây dựng nhà cấp 4, cao 01 tầng, diện tích xây dựng 300 m2 b Các cơng trình phụ trợ:  Hệ thống dẫn nước cấp: Được sử dụng ống nhựa PVC đạt tiêu chuẩn đấu nối từ hồ xử lý nước cấp đến cao ni Tồn hệ thống đều đặt mặt đất để dễ kiểm soát trình hoạt động Nước cấp xử lý ky để đảm bảo nguồn nước hoàn toàn sạch ổn định Nước bơm cách xa bờ 500 m Đối với nước mặn dùng bơm để lấy từ biển đưa về 02 hồ xử lý nước cấp Nước biển tại kiểm tra đạt yêu cầu bơm cung cấp cho ao nuôi, nước bơm từ sông My Dương sau đó đưa về hồ xử lý trước cung cấp cho ao nuôi  Hệ thống nước thải: - Hệ thống thoát nước thải sau thu hoạch thay nước trình nuôi xây dựng ống nhựa PVC đặt cống xi măng chìm Hệ thống thường xuyên kiểm tra nghiêm ngặt đảm bảo khơng rò rỉ nước  Hệ thống cấp điện: - Điện chủ yếu phục vụ cho hệ thống bơm cấp oxy cho ao nuôi điện chiếu sáng - Nguồn cấp điện: Sử dụng nguồn điện lưới quốc gia sử dụng 02 máy phát điện dự phòng - Đèn chiếu sáng: Lắp theo cột đỡ dây điện chiếu sáng số khu vực cần bảo vệ - Hệ thống điện thiết kế thi công lắp đặt theo đúng tiêu chuẩn qui định, đảm bảo an tồn sử dụng, đủ cơng suất phục vụ cho nhu cầu chiếu sáng vận hành máy móc  Hệ thống thoát nước mưa: - Nước mưa phần tự thấm, phần đưa vào hố gas theo cống đổ biển - Hệ thống nước bố trí rãnh nước mưa dọc đường xung quanh sân bãi (Rãnh đất, mái vỗ taluy: B mặt =1,1 m; đáy: 0,3 m; H=0,4 m; m=1) cấp chứa nước thải để xử lý trước thải môi trường, ao xử lý ao bị bệnh virus - Ngăn chặn sự xâm nhập mầm bệnh kìm hãm sự phát triển nó ao nuôi cách tẩy dọn, vét sạch chất thải tiêu diệt những mầm bệnh đợt sản xuất lại ao cách phơi đáy ao, dùng vôi số chất tẩy rửa formalin, chlorine, BKC, nước lắng lọc xử lý ky ao chứa trước đưa vào ao nuôi Chọn đàn giống khỏe mang mầm bệnh, cho ăn thức ăn tổng hợp, làm tốt công tác diệt tạp - Duy trì, quản lý điều kiện vệ sinh môi trường ln nằm ngưỡng thích hợp ổn định, công việc khó khăn người nuôi tôm, môi trường tốt có thể kìm hãm sự phát triển mầm bệnh, tăng cường sức khỏe tôm nuôi, cụ thể: + Không để tượng ô nhiễm hữu xảy ao, muốn tránh tượng tảo tàn đột ngột, cho ăn loại thức ăn có chất lượng cao, không dư thừa, nước lọc ky trước đưa vào ao dùng hệ thống sục khí để đảm bảo hàm lượng oxy cao đồng đều, dùng men vi sinh đường cát để làm sạch nền đáy ao, ổn định pH Sử dụng hệ thống sục khí, vơi sống (CaCO 3), dolomite (CaMg(CO3)2) để khống chế sự phát triển tảo ổn định yếu tố môi trường + Tăng cường sức khỏe tôm nuôi: Mật độ nuôi phù hợp với trình độ quản lý người nuôi, chọn thức ăn có chất lượng cao, cho ăn thêm vitamin C để tăng cường sức đề kháng tôm (2-3g/kg thức ăn), quản lý môi trường tốt ổn định, không để tượng sốc mơi trường xảy ao 4.3 CẢI TẠO MƠI TRƯỜNG SAU KHI DỰ ÁN NGỪNG HOẠT ĐỘNG Như đề cập chương 3, đất bị nhiễm mặn, ô nhiễm thối hóa sau q trình ni tơm cản trở mục đích sử dụng đất sau dự án ngừng hoạt động, đặc biệt trường hợp đất sử dụng để trồng trọt Do đó, việc cải tạo, hồn trả lại mơi trường diện tích đất dự án có ý nghĩa quan trọng Để thực công việc nói trên, dự án tiến hành thực giải pháp sau: 4.3.1 Hồn trả mặt bằng: Cơng ty tiến hành tháo dỡ tồn cơng trình xây dựng, thiết bị vận chuyển khỏi khu đất dự án Đồng thời thu gom toàn loại chất thải rắn (vật liệu HDPE, đường ống dẫn nước, bùn thải, chất thải trình tháo dỡ công trình, ) tập kết về bãi chôn lấp chất thải rắn địa phương để xử lý Sau đó, tiến hành san ủi hồ chứa nước, ao nuôi, kênh dẫn nước để mặt dự án có độ phẳng hợp lý Trong trình san lấp, dự án giữ lại phần diện tích trồng xanh, đồng thời khơng làm ảnh hưởng diện tích rừng phòng hộ ven biển 4.3.2 Tái tạo phát triển hệ sinh thái rừng phòng hộ: Kế hoạch phụ thuộc vào mục đích sử dụng đất sau dự án ngừng hoạt động Trong trường hợp diện tích đất dự án nhà đầu tư khác nhân dân địa phương tiếp tục nuôi trồng thủy sản, việc tái tạo rừng khơng cần thiết Nếu diện tích đất sử dụng cho mục đích xây dựng (đô thị, khu công nghiệp, công trình công cộng, ), Công ty vào quy hoạch mặt khu đất để có kế hoạch tái tạo rừng tại khu vực hợp lý, không trùng vào phần diện tích xây dựng cơng trình Đối với trường hợp diện tích đất sử dụng để phát triển rừng phòng hộ, du lịch sinh thái , Cơng ty học hỏi áp dụng kinh nghiệm nhà khoa học thực nhằm cải tạo cát vùng ven biển miền Trung để xác định loại trồng phù hợp chế độ chăm bón thích hợp Chương CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MƠI TRƯỜNG 5.1 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG Để công trình thuộc dự án triển khai thi công vào hoạt động tốt, đồng thời khống chế tác động tiêu cực môi trường xung quanh, hạn chế tối đa sự cố môi trường, chương trình quản lý môi trường giai đoạn chuẩn bị mặt thiết kế ao nuôi giai đoạn vận hành ao nuôi thực cách nghiêm túc đầy đủ theo hướng dẫn văn quy phạm pháp luật có liên quan, cụ thể sau: 5.1.1 Giai đoạn giải phóng mặt thiết kế ao nuôi: - Công ty TNHH NTTS Việt Thắng yêu cầu Nhà thầu lập chương trình quản lý môi trường bao gồm: + Chương trình quản lý chất thải gồm có chương trình quản lý chất thải rắn, nước thải, khí thải, bụi tiếng ồn; Chương trình quản lý sự cố môi trường; Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường không liên quan đến chất thải gây theo biện pháp giảm thiểu nêu tại chương báo cáo + Thiết lập thể chế cần thiết cho giai đoạn bắt buộc cán bộ, công nhân thi công thực nghiêm túc - Công ty phối hợp với quan quản lý Nhà nước về môi trường địa phương lập kế hoạch giám sát, quản lý đưa chế tài nghiêm khắc để thực tốt công tác bảo vệ môi trường cụ thể cho giai đoạn thực dự án - Cơng ty phối hợp với quyền địa phương làm tốt công tác giải phóng mặt để cơng trình sớm triển khai hồn thiện đúng theo tiến độ dự kiến 5.1.2 Giai đoạn vận hành ao nuôi: - Để thực tốt công tác bảo vệ môi trường trình hoạt động khu nuôi tôm, Công ty TNHH NTTS Việt Thắng thành lập phận chuyên trách về môi trường có chức giúp lãnh đạo Công ty xây dựng chương trình quản lý kế hoạch môi trường Khu nuôi tôm, giám sát vấn đề môi trường khu nuôi tôm 5.1.3 Các công trình xử lý môi trường Bảng 5.1: Danh mục công trình xử lý môi trường: TT Tên công trình Hệ thống thu gom xử lý nước thải sản xuất Hệ thống xử lý nước mưa chảy tràn Bể tự hoại Thùng đựng chất thải rắn sinh hoạt Thùng đựng chất thải rắn sản xuất Đơn vị Hệ thống Hệ thống Bể Thùng Thùng Khối lượng 1 04 08 08 5.2 CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MƠI TRƯỜNG: Quan trắc giám sát chất lượng mơi trường nhiệm vụ quan trọng công tác quản lý môi trường Giám sát chất lượng môi trường phức hợp biện pháp khoa học, ky thuật cơng nghệ tổ chức nhằm kiểm sốt cách chặt chẽ có hệ thống biến đổi về chất lượng môi trường yếu tố liên quan Giám sát chất lượng môi trường có thể định nghĩa trình gồm: Quan trắc, đo đạc, ghi nhận, phân tích, xử lý kiểm sốt cách thường xun, liên tục thơng số chất lượng môi trường yếu tố có liên quan Giám sát chất lượng môi trường công cụ thiếu để những người làm công tác quản lý môi trường Chủ dự án quản lý chặt chẽ nguồn thải gây ô nhiễm giảm nhẹ chi phí khắc phục, xử lý tác động tiêu cực đến môi trường 5.2.1 Giai đoạn thiết kế ao nuôi: Để hạng mục công trình dự án triển khai xây dựng tốt, đúng tiến độ tạo điều kiện thuận lợi cho dự án sớm vào hoạt động, đồng thời khống chế tác động xấu môi trường xung quanh, hạn chế tối đa sự cố môi trường, chương trình giám sát môi trường Ban quản lý dự án thực sau: 5.2.1.1 Giám sát chất lượng môi trường nước a Nước đất: - Vị trí giám sát: Tại giếng nước khoan hộ dân Hoàng Thị Khiêm, xóm Song Long, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân (giếng sâu 6m) - Chỉ tiêu giám sát, bao gồm: Nhiệt độ, độ dẫn, độ pH, Độ cứng, Clorua, Mangan, Nitrat, Sắt, Đồng, Độ muối, Sunfat, Coliform, Tổng chất rắn hoà tan, Asen, Cadimi, Xianua, Thuỷ ngân, Chì, Kẽm, E Coli - Tiêu chuẩn so sánh: Áp dụng quy chuẩn QCVN 09:2008/BTNMT (Quy chuẩn ky thuật Quốc gia về chất lượng nước ngầm) - Tần suất giám sát: tháng/1lần b Nước mặt: - Vị trí giám sát: Tại sơng My Dương, cách khu vực dự án 10m về phía Tây - Các chỉ tiêu giám sát bao gồm: Nhiệt độ, pH, Độ muối, DO, BOD5, COD, Fe, Cu, Amoniac, Nitrat, Coliform, TDS, Asen, Dầu mỡ, Chì, E Coli - Tiêu chuẩn so sánh: Áp dụng quy chuẩn QCVN 08:2008/BTNMT (Quy chuẩn ky thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt) - Tần suất giám sát: tháng/1lần c Nước biển ven bờ: - Vị trí giám sát: Tại bờ biển xóm Song Long, xã Cương Gián, cách khu vực dự án 100m về phía Đơng - Các chỉ tiêu giám sát bao gồm: Oxy hòa tan, độ muối, pH, TDS, TSS, H2S, BOD5, tổng Coliform, NH+4, As, Fe, Mn, Pb - Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 10:2008/BTNMT (Quy chuẩn ky thuật quốc gia về tiêu chuẩn nước biển ven bờ) - Tần suất giám sát: tháng/1 lần 5.2.1.2 Giám sát chất lượng mơi trường khơng khí - Vị trí giám sát: tại tuyến đường Song Long Đại Đồng, phía Tây khu vực dự án - Chỉ tiêu giám sát, bao gồm: độ ồn, bụi tổng số, bụi lơ lửng, NO 2, CO, SO2 - Tiêu chuẩn so sánh: Áp dụng quy chuẩn QCVN 05:2009/BTNMT (Quy chuẩn ky thuật Quốc gia về chất lượng khơng khí xung quanh) TCVN 5949:1998 (Âm học - Tiếng ồn khu vực công cộng dân cư - Mức ồn tối đa cho phép) tiêu chuẩn, quy chuẩn khác thay - Tần suất giám sát: tháng/1 lần 5.2.2 Giai đoạn vận hành ao nuôi: Để đảm bảo việc nuôi trồng thuỷ sản bền vững, đồng thời khống chế tác động tiêu cực môi trường xung quanh, hạn chế tối đa sự cố môi trường, chương trình quan trắc môi trường giai đoạn vận hành ao nuôi đặt sau: - Thường xuyên theo dõi chất lượng mơi trường nước q trình cấp nước ở khu vực nuôi trồng thuỷ sản để có những cảnh báo kịp thời phát thấy có những tượng bất thường - Quan trắc cảnh báo kịp thời loại bệnh, dịch bệnh đề xuất những biện pháp phòng dịch chung cho cộng đồng 5.2.2.1 Giám sát chất lượng nước thải sinh hoạt: - Vị trí giám sát: Tại mương dẫn sau hệ thống xử lý - Các chỉ tiêu bao gồm: pH, BOD 5, TSS, Tổng chất rắn hoà tan, Sunfua, Amoni, NO3-, dầu mỡ động, thực vật, tổng chất hoạt động bề mặt, PO 4-, Tổng Coliforms - Tiêu chuẩn so sánh: Áp dụng quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT (Quy chuẩn ky thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt) - Tần suất giám sát: tháng/1lần 5.2.2.2 Nước thải ao nuôi: - Vị trí giám sát: Hồ chứa nước thải sơ cấp, nước thải sau xử lý - Các chỉ tiêu giám sát: pH, COD, BOD 5, NO3-, NO2-, NH4+, tổng lượng Nittơ, tổng lượng phôtpho, vi sinh vật gây bệnh cho tôm, cá, độ mặn, hàm lượng oxy hòa tan - Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 24:2009/BTNMT (Quy chuẩn ky thuật quốc gia về nước thải công nghiệp) - Tần suất giám sát: tháng/ lần có sự cố 5.2.2.3 Nước biển ven bờ: - Vị trí giám sát: Tại bờ biển xóm Song Long, xã Cương Gián, cách khu vực dự án 100m về phía Đơng - Các chỉ tiêu giám sát bao gồm: Oxy hòa tan, độ muối, pH, TDS, TSS, H2S, BOD5, tổng Coliform, NH+4, As, Fe, Mn, Pb - Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 10:2008/BTNMT (Quy chuẩn ky thuật quốc gia về tiêu chuẩn nước biển ven bờ) - Tần suất giám sát: tháng/1 lần 5.2.2.4 Nước đất: - Vị trí giám sát: Tại giếng nước khoan hộ dân Hoàng Thị Khiêm, xóm Song Long, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân (giếng sâu 6m) - Chỉ tiêu giám sát, bao gồm: Nhiệt độ, độ dẫn, độ pH, Độ cứng, Clorua, Mangan, Nitrat, Sắt, Đồng, Độ muối, Sunfat, Coliform, Tổng chất rắn hoà tan, Asen, Cadimi, Xianua, Thuỷ ngân, Chì, Kẽm, E Coli - Tiêu chuẩn so sánh: Áp dụng quy chuẩn QCVN 09:2008/BTNMT (Quy chuẩn ky thuật Quốc gia về chất lượng nước ngầm) - Tần suất giám sát: tháng/1lần 5.2.2.5 Quan trắc dịch bệnh trình ni: Việc quan trắc, theo dõi dịch bệnh tôm thực cách theo dõi chất lượng mơi trường nước q trình cấp nước ở khu vực nuôi trồng thủy sản để có những cảnh báo kịp thời phát thấy có những tượng bất thường Đồng thời, liên tục quan sát, theo dõi tôm tại ao nuôi để nhanh chóng phát loại bệnh, dịch bệnh đề xuất những biện pháp phòng dịch chung Định kỳ 10 ngày/1 lần, lấy mẫu tôm để quan sát phần phụ, màu sắc thân tôm, thức ăn dạ dày, ruột, mang, gan, tụy Khi thấy tôm có biểu bất thường có biểu bệnh lý phải xác định rõ nguyên nhân để xử lý Đây việc làm thường xuyên, liên tục phận chuyên trách để đảm bảo sự thành công dự án hạn chế ảnh hưởng đến cộng đồng 5.2.2.6 Kiểm tra sức khỏe định kỳ: Hàng năm Công ty tổ chức khám, kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho cán bộ, công nhân Công tác nhằm phân loại sức khoẻ xác định cấu bệnh tật, sở đó, phát kịp thời những người mắc bệnh để theo dõi điều trị tích cực Kết việc khám, kiểm tra sức khoẻ giúp Công ty cơng tác tổ chức cán bộ, bố trí lao động vào vị trí thích hợp, bảo đảm sức khoẻ người lao động Các kết giám sát môi trường có văn gửi cho quan quản lý nhà nước về môi trường để kiểm tra, theo dừi Chơng Tham vấn ý kiến cộng đồng Chủ dự án Công ty TNHH NTTS Việt Thắng gửi công văn số 09 ngày 10/3/2010 thông báo về hạng mục đầu tư chính, vấn đề môi trường, giải pháp bảo vệ môi trường dự án "Khu sản xuất tôm giống nuôi tôm thương phẩm cát tại xã Cương Gián" gửi tới UBND UBMTTQ xã Cương Gián Sau nghiên cứu, UBND UBMTTQ xã Cương Gián có ý kiến tại công văn số 33/CV ngày 24/3/2010 công văn số 34/CV ngày 24/3/2010 (thể tại phụ lục 2) sau: 6.1 Ý KIẾN CỦA UBND XÃ CƯƠNG GIÁN 6.1.1 Về tác động xấu dự án đến môi trường tự nhiên va kinh tế, xã hội: Đặc trưng dự án nuôi trồng thuỷ sản chất thải trình sản xuất như: thức ăn dư thừa, nước thải Thường xuyên thải môi trường xung quanh làm ảnh hưởng tác động xấu gây ô nhiễm môi trường xung quanh 6.1.2 Về giải pháp, biện pháp giảm thiểu tác động xấu Dự án đến môi trường tự nhiên va kinh tế, xã hội: Cần quan tâm nhằm giảm thiểu sự ô nhiễm môi trường nước môi trường không khí 6.2 Ý KIẾN CỦA UBMTTQ XÃ CƯƠNG GIÁN 6.2.1 Về tác động xấu dự án đến môi trường tự nhiên va kinh tế, xã hội: - Hiện tại diện tích cơng ty đề nghị th số dân trồng lâm nghiệp Vì triển khai phải giải đền bù giải phóng mặt để người dân an tâm - Khi vào hoạt động đề nghị cơng ty có hỗ trợ kinh phí cho địa phương 6.2.2 Về giải pháp, biện pháp giảm thiểu tác động xấu Dự án đến môi trường tự nhiên va kinh tế, xã hội: Khi triển khai dự án phải đánh giá tác động môi trường, có phương án bảo vệ môi trường vào hoạt động 6.3 Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA CHỦ DỰ ÁN Sau nhận ý kiến UBND UBMTTQ xã Cương Gián, Công ty TNHH nuôi trồng thuỷ sản Việt Thắng có ý kiến phản hồi cam kết tại công văn số 15/CV ngày 10/4/2010 sau: - Chủ dự án thực nghiêm túc đầy đủ biện pháp bảo vệ môi trường cam kết với quyền địa phương - Có biện pháp phòng chống nhiễm mơi trường nước môi trường đất - Tuân thủ đầy đủ quy định về bảo vệ môi trường quan quản lý ban hành - Nếu có nhu cầu về lao động ưu tiên giải công ăn việc làm cho người dân địa phương - Đền bù giải phóng theo quy định nhà nước Công ty chúng cam kết trình thực dự án thực nghiêm chỉnh biện pháp bảo vệ môi trường, tuân thủ đầy đủ quy định, điều luật quy chuẩn hành về môi trường KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 7.1 KẾT LUẬN Dự án “Khu sản xuất tôm giống nuôi tôm thương phẩm cát tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh” hình thành tạo công ăn việc làm, thu hút lao động dư thừa địa phương, đóng góp ngân sách cho địa phương Khu nuôi tôm cát đầu tư sản xuất theo hướng quy hoạch sử dụng có hiệu nguồn đất cát ven biển, đồng thời bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản, nuôi trồng thủy sản có vai trò quan trọng bật tương lai, để có thể thay dần phần lớn sản phẩm khai thác có thể bổ sung vào nguồn lợi thủy sản vốn vô hạn biển Trong trình thiết kế ao nuôi, thi công xây dựng vận hành ao nuôi có những tác động gây ô nhiễm đến môi trường, đó điều khó tránh khỏi không có biện pháp hữu hiệu kiểm sốt nhiễm mơi trường Các tác động đáng quan tâm là: - Trong giai đoạn thiết kế ao nuôi thi công xây dựng: Các chất thải hoạt động trình đào đắp, thi công xây dựng công trình công nhân lao động; rủi ro sự cố môi trường; tai nạn lao động - Trong giai đoạn vận hành ao nuôi: Nước thải sinh hoạt, nước thải ao nuôi; chất thải rắn; sự cố môi trường; tai nạn lao động Để hạn chế tối đa tác động tiêu cực dự án gây ra, Công ty TNHH NTTS Việt Thắng cam kết thực giải pháp bảo vệ môi trường nêu tại Chương báo cáo này: Xây dựng hệ thống xử lý chất thải rắn, nước thải, khí thải đạt tiêu chuẩn quy chuẩn môi trường Việt Nam (xử lý nước thải sản xuất đạt QCVN 2004:2009/BTNMT nước thải sinh hoạt đạt QCVN 14:2008/BTNMT; khí thải theo QCVN 05:2009/BTNMT) trước thải môi trường Đền bù thiệt hại sự cố môi trường hoạt động dự án gây kết hợp với quan quản lý môi trường địa phương việc giám sát môi trường, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội bảo vệ môi trường theo hướng bền vững Công ty TNHH NTTS Việt Thắng cam kết thực chương trình giám sát chất lượng mơi trường tại vị trí giám sát trình bày Chương Hàng năm, Công ty lập kế hoạch giám sát hợp đồng với quan chuyên môn để đo đạc, lấy mẫu, phân tích cùng với sự giám sát quan quản lý nhà nước về môi trường tại địa phương Báo cáo đánh giá tác động môi trường sau Hội đồng thẩm định, góp ý Chủ đầu tư chỉnh sửa, UBND tỉnh Hà Tĩnh định phê duyệt pháp lý giúp cho quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường Công ty việc kiểm tra, giám sát chất lượng môi trường, đồng thời cung cấp những số liệu, tài liệu thích hợp phục vụ chương trình bảo vệ môi trường tỉnh Hà Tĩnh 7.2 KIẾN NGHỊ Công ty TNHH NTTS Việt Thắng kính đề nghị quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án: “Khu sản xuất tôm giống nuôi tôm thương phẩm tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh” định phê duyệt Kiến nghị với cấp quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi để dự án sớm triển khai vào hoạt động có hiệu quả, tạo điều kiện cho nhân dân vùng tiếp thu tiến khoa học - ky thuật, nâng cao tay nghề hoạt động nuôi trồng thủy sản 7.3 CAM KẾT Nhằm thực Luật Bảo vệ môi trường, Công ty TNHH NTTS Việt Thắng thực trách nhiệm nghĩa vụ mình sau: - Có nghĩa vụ nộp Phí bảo vệ mơi trường theo quy định hành - Chịu sự kiểm tra khảo sát đánh giá phí tổn để giải xử lý sự cố môi trường - Chịu trách nhiệm về hậu cộng đồng khu vực xung quanh để xẩy sự cố môi trường - Công ty chúng cam kết thực biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nêu báo cáo ĐTM:  Về thu gom xử lý chất thải rắn: - Chất thải rắn sinh hoạt công nhân lao động thu gom xử lý hợp vệ sinh theo đúng hướng dẫn tại Nghị định số 59/2007/NĐ-CP Chính phủ về quản lý chất thải rắn - Chất thải sản xuất: bùn thải xử lý vi sinh, thu gom phơi khô bán cho sở chế biến phân vi sinh  Về thu gom xử lý nước thải: Công ty chọn phương án thu gom công nghệ xử lý nước thải tương ứng với loại nước thải nêu tại chương báo cáo Nước thải sau xử lý đạt QCVN 24:2009/BTNMT (Quy chuẩn ky thuật quốc gia về nước thải công nghiệp) nước thải ao nuôi đạt QCVN 14:2008/BTNMT (Quy chuẩn ky thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt) nước thải sinh hoạt  Về giảm thiểu nhiễm khơng khí, bụi tiếng ồn: Cụng ty chọn biện pháp hạn chế khí thải phương pháp nêu tại chương báo cáo  Về công tác an tồn lao động chăm sóc sức khỏe: Cơng ty thực biện pháp nghĩa vụ mình nêu tại mục 4.2 báo cáo, nhằm đảm bảo an toàn lao động sức khỏe cho cán công nhân viên  Về công tác phòng chống thiên tai, cố rủi ro môi trường: - Công ty thực đầy đủ giải pháp nêu tại mục 4.2 báo cáo - Công ty cam kết thực chương trình quản lý giám sát chất lượng môi trường tại vị trí giám sát trình bày Chương  Về cam kết với cộng đồng: Công ty thực cam kết với cộng đồng trình bày mục 6.3 chương báo cáo ĐTM  Công ty cam kết thực quy định Pháp luật bảo vệ môi trường sau: - Luật Bảo vệ môi trường Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khố XI, kỳ họp thứ thơng qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/7/2006; - Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2006 Chính Phủ về việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành môt số điều Luật Bảo vệ môi trường; - Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006; - Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2007 Chính phủ về quản lý chất thải rắn; - Luật Thuỷ sản nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2003 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2004; - Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/05/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh số ngành nghề thuỷ sản; - Quyết định số 07/2005/QĐ-BTS ngày 24/02/2005 Bộ Thuỷ sản về việc ban hành danh mục hoa chất, kháng sinh cấm hạn chế sử dụng sản xuất, kinh doanh thuỷ sản; - Thông tư số 57/2009/TT-BNNPTNT ngày 08/9/2009 Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ban hành “Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản phép lưu hành tại Việt Nam” - Thông tư số 39/2009/TT-BNNPTNT ngày 29/6/2009 Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn về việc ban hành danh mục bệnh thuỷ sản phải công bố dịch; - Quyết định số 56/2008/QĐ-BNN ngày 29/4/2008 Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn về việc ban hành quy chế kiểm tra, chứng nhận nuôi trồng thuỷ sản theo hướng bền vững Và văn pháp luật khác có liên quan./ ... ý nghĩa Công ty Báo cáo ĐTM sở khoa học để đánh giá dự báo tác động tích cực, tiêu cực; tác động trực tiếp, gián tiếp, trước mắt lâu dài hoạt động thiết kế vận hành ao nuôi môi trường tự... - Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: “Trung tâm công nghiệp nuôi trồng chế biến thủy sản du lịch biển Hà Tĩnh”, Trung tâm Khoa học, công nghệ, môi trường, 2005 - Báo cáo đánh giá tác. .. - Lập đề cương kế hoạch triển khai lập báo cáo đánh giá tác động môi trường - Thu thập tài liệu, số liệu liên quan phục vụ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, bao gồm: + Thu thập quy
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo đánh giá tác động nuôi tuôi, báo cáo đánh giá tác động nuôi tuôi, - Lp 3: Set mau xam nõu, xam en trang thai deo cng. Lp nay co pham vi phõn bụ hep, xuõt hiờn chiờu sõu biờn ụi t 0,8 ờn 1,7 m; cao ụ mt lp biờn ụi t 8,8m ờn 12,30 m; cao ụ ay lp biờn ụi t 10,50 m ờn 13,10m., - Cỏc loi cỏ nc l ph bin nht l cỏc loi thuc h cỏ i (Mugilidae), cỏ Bng (Gobiidae), cỏ Dỡa (siganidae), cỏ Trỏp (Sparidae) Cỏc loi cỏ cú ngun gc nc ngt xõm nhp vo vựng rt ớt, ch gp vo mựa ma l. S lng cỏ th ca cỏc qun th cỏ ngun gc nc ngt khụng nhiu., Đánh giá các tác động môi trường, c. Ngun phat sinh cht thi khớ:, Viờc hinh thanh mụt diờn tich mt nc ln khoang 16 ha, ụ õm, ụ muụi trong khụng khi khu vc d an va vung lõn cõn se tng lờn do tụn thõt bục hi t ao nuụi, ao cha, kờnh mng,, e. Tỏc ng n kinh t - xó hi, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường, Do o, chõt lng thc n va chờ ụ cho n hp ly khụng nhng am bao nng suõt nuụi trụng ma con giam thiờu c chõt thai sinh ra., c. Thu hi v x lý cht thi rn:, + Khụng ờ hiờn tng ụ nhiờm hu c xay ra trong ao, muụn võy tranh hiờn tng tao tan ụt ngụt, cho n loai thc n co chõt lng cao, khụng d tha, nc loc ky trc khi a vao ao dung hờ thụng suc khi ờ am bao ham lng oxy cao va ụng ờu, dung men vi sinh hoc ng cat ờ lam, CHNG TRèNH QUN Lí V GIM ST MễI TRNG, - Hin ti din tớch cụng ty ngh thuờ mt s dõn ang trng cõy lõm nghip. Vỡ vy khi trin khai phi gii quyt n bự gii phúng mt bng ngi dõn an tõm., KT LUN, KIN NGH V CAM KT

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm