Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước về giáo dục và đào tạo tại thành phố mỹ tho, tỉnh tiền giang

120 180 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2019, 10:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ́H U Ế PHAN THỊ DUNG TÊ HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KI N H TẠI THÀNH PHỐ MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG N NGÀNH QUẢN LÝ INH TẾ MÃ SỐ: 83.10.110 ẠI H O ̣C CHU Đ LUẬN VĂN THẠC SĨ HOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRỊNH VĂN SƠN HUẾ - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn “Hồn thiện cơng tác quản lý chi Ngân sách nhà nước Giáo dục Đào tạo Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu nêu luận văn trung thực, xác có nguồn gốc Tác giả Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm đề tài Ế rõ rang i PHAN THỊ DUNG LỜI CẢM ƠN Trong trình hồn thành đề tài luận văn, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến PGS.TS Trịnh Văn Sơn người trực tiếp hướng dẫn, quan tâm, đưa bảo quý báo giúp đỡ tơi mặt để tơi hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn Quý Thầy, Cô giáo trường Đại học kinh tế U Ế Huế tận tình dạy dỗ tạo điều kiện giúp tơi hồn thành khóa học ́H Tiếp đến, Tôi xin chân thành cảm ơn đến Trường Đại học Tiền Giang, Ban Lãnh đạo Phòng Tài - Kế hoạch thành phố Mỹ Tho tạo điều kiện để TÊ tơi có hội học tập, gửi lời cảm ơn đến anh, chị Phòng giúp đỡ việc cung cấp số liệu để tơi hồn thành luận văn H Mặc dù, thân có nhiều cố gắng tìm hiểu học hỏi, song thời gian N thực luận văn kiến thức hạn chế nên Luận văn khơng tránh khỏi KI thiếu sót Rất mong Q Thầy Cơ thơng cảm góp ý để Luận văn hồn thiện Tơi xin O ̣C chân thành cảm ơn mong đóng góp quý báu Quý Thầy Cô ẠI H Tác giả Đ Phan Thị Dung ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ HOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: PHAN THỊ DUNG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 83.10.110 Niên khóa: 2016-2019 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRINH VĂN SƠN Tên đề tài: “HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẠI THÀNH PHỐ MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG” Ế Mục đích đối tượng nghiên cứu: U - Mục đích nghiên cứu: Trên sở nghiên cứu lý luận đánh giá thực trạng, ́H Luận văn nhằm đề xuất số giải pháp góp phần hồn thiện công tác quản lý chi TÊ NSNN GD&ĐT TP Mỹ Tho, Tiền Giang thời gian tới - Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận thực H trạng công tác quản lý chi NSNN GD&ĐT TP Mỹ Tho, Tiền Giang N Các phương pháp nghiên cứu sử dụng Luận văn sử dụng phương pháp: Phương pháp thu thập số liệu, liệu; O ̣C KI Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu Phương pháp phân tích, phương pháp chuyên gia tham khảo Dùng phần mềm Excel SPSS để tiến hành xử lý, phân tích số liệu phục vụ cho trình nghiên cứu H Các kết nghiên cứu kết luận: Trên sở nghiên cứu hoàn thiện, Luận văn giải nội dung Đ ẠI nêu có đóng góp: - Thứ nhất: Luận văn hệ thống hóa lý luận thực tiễn cơng tác quản lý chi NSNN GD&ĐT; - Thứ hai: Luận văn đánh giá giải nội dung nêu thực trạng công tác quản lý chi NSNN GD&ĐT Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang giai đoan 2015-2017 - Thứ ba: Luận văn đề xuất số giải pháp nhằm góp phần hồn thiện cơng tác quản lý chi NSNN GD&ĐT Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đến năm 2022 iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ngân sách Nhà nước TP thành phố HĐND Hội đồng nhân dân KBNN Kho bạc Nhà nước TCKH Tài – Kế hoạch GD&ĐT Giáo dục Đào tạo UBND Ủy ban nhân dân CB Cán HĐND & UBND Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân KT – XH Kinh tế - Xã hội CNH – HĐH Công nghiệp hóa - đại hóa THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông DN Doanh nghiệp TSCĐ Tài sản cố định Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Ế NSNN iv MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế iii Danh mục từ viết tắt iv Mục lục v Danh mục bảng xi Ế Danh mục biểu đồ - hình vẽ xii U PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ ́H Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu TÊ Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu H Nội dung nghiên cứu N Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ CHI NGÂN KI SÁCH NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 1.1 TỔNG QUAN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC O ̣C 1.1.1 Khái niệm đặc điểm Ngân sách nhà nước 1.1.2 Vai trò Ngân sách nhà nước H 1.1.3 Hệ thống Nguyên tắc Ngân sách nhà nước ẠI 1.2 CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 10 Đ 1.2.1 Khái niệm vai trò chi Ngân sách nhà nước Giáo dục & Đào tạo 10 1.2.2 Đặc điểm, nguyên tắc yêu cầu chi Ngân sách nhà nước cho Giáo dục đào tạo 14 1.2.3 Cơ chế phân cấp chi Ngân sách nhà nước Giáo dục đào tạo 15 1.2.4 Nội dung công tác quản lý chi Ngân sách nhà nước Giáo dục đào tạo 18 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý chi Ngân sách nhà nước Giáo dục đào tạo 24 viii 1.2.6 Sự cần thiết phải hồn thiện cơng tác quản lý chi Ngân sách nhà nước Giáo dục đào tạo 27 1.3 THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 29 1.3.1 Kinh nghiệm số nước giới 29 1.3.2 Kinh nghiệm số tỉnh nước 34 1.3.3 Bài học cho TP Mỹ Tho, Tiền Giang 36 Ế Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ U NƯỚC VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẠI TP MỸ THO, TIỀN GIANG 38 ́H 2.1 TỔNG QUAN VỀ THÀNH PHỐ MỸ THO, TIỀN GIANG 38 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 38 TÊ 2.1.2 Đặc điểm điều kiện xã hội 39 2.1.3 Tổng quan Phòng Tài – Kế hoạch, TP Mỹ Tho 41 H 2.2 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ N NƯỚC VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẠI TP MỸ THO, TIỀN GIANG 45 KI 2.2.1 Đánh giá tình hình thu - chi Ngân sách nhà nước cấu chi ngân sách nhà nước cho giáo dục đào tạo Thành phố Mỹ Tho 45 O ̣C 2.2.2 Thực trạng công tác quản lý chi Ngân sách nhà nước Giáo dục & Đào tạo thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang 52 H 2.2.3 Đánh giá số nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý chi NSNN ẠI GD&ĐT 65 2.3 Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA VỀ CÔNG TÁC Đ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TẠI TP MỸ THO, TIỀN GIANG 69 2.3.1 Mẫu điều tra 69 2.3.2 Kết đánh giá 72 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ NHỮNG THUẬN LỢI KHÓ KHĂN, KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN VỀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 80 2.4.1 Những thuận lợi khó khăn 80 ix 2.4.2 Nhận diện kết đạt tồn hạn chế, nguyên nhân 81 Chương ĐINH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TẠI TP MỸ THO, TIỀN GIANG 84 3.1 ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU 84 3.1.1 Định hướng 84 3.1.2 Mục tiêu 85 Ế 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI U NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 86 ́H 3.2.1 Nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán hoàn thiện máy quản lý 86 3.2.2 Hồn thiện Quy trình giao dự toán, kiểm soát chi thường xuyên 86 TÊ 3.2.3 Hồn thiện cơng tác Định mức, cấp vốn Ngân sách nhà nước Giáo dục & Đào tạo 87 H 3.2.4 Hồn thiện cơng tác lập, phân bổ dự toán Ngân sách cho GD&ĐT 89 N 3.2.5 Hồn thiện cơng tác thực dự toán thanh, toán chi 91 KI 3.2.6 Hồn thiện cơng tác thanh, kiểm tra chi NSNN cho giáo dục đào tạo 91 3.2.7 Một số giải pháp khác 92 O ̣C PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ IẾN NGHỊ 93 1.KẾT LUẬN 93 H 2.KIẾN NGHỊ 95 ẠI TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 PHỤ LỤC Đ Quyết định Hội đồng chấm luận văn Bản nhận xét phản biện Bản nhận xét phản biện Biên Hội đồng Bản giải trình chỉnh sửa luận văn Xác nhận hoàn thiện luận văn x DANH MỤC BẢNG Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân - giai đoạn 2015 - 2017 39 Bảng 2.2 Tỷ trọng ngành kinh tế Thành phố Mỹ Tho 40 Bảng 2.3 Tình hình thực dự toán thu ngân sách, năm 2017 46 Bảng 2.4 Tình hình thực dự tốn chi Ngân sách nhà nước TP Mỹ Tho 49 Bảng 2.5 Cơ cấu chi NSNN cho nghiệp GD&ĐT TP Mỹ Tho 50 Bảng 2.6 Cơ cấu Chi thường xuyên cho GD&ĐT TP Mỹ Tho .51 Bảng 2.7 Chi tiết chi ngân sách cho GD&ĐT, giai đoạn 2015-2017 56 Bảng 2.8 Số liệu toán ngân sách năm 2015-2017 .60 Bảng 2.9 Thông tin đối tượng khảo sát .70 Bảng 2.10 Bảng mã hóa liệu 71 Bảng 2.11 Kết khảo sát sách, quy định chi NSNN 74 Bảng 2.12 Bảng kết khảo sát sách, quy định chi NSNN GD - ĐT H TÊ ́H U Ế Bảng 2.1 N .75 Kết đánh giá cán quản lý 76 Bảng 2.14 Kết khảo sát quy trình giao dự toán, chi thường xuyên 77 Bảng 2.15 Kết đánh giá định mức, cấp vốn thanh, toán 78 Bảng 2.16 Kết đánh giá chung .79 Đ ẠI H O ̣C KI Bảng 2.13 xi DANH MỤC BIỂU ĐỒ - HÌNH VẼ BIỂU ĐỒ Tình hình kinh tế Thành phố Mỹ Tho giai đoạn 2015 - 2017 39 Biểu đồ 2.2 Tỷ trọng ngành kinh tế Thành phố Mỹ Tho 40 Biểu đồ 2.3 Tổng chi ngân sách giai đoạn 2015 – 2017 .48 Biểu đồ 2.4 Định mức chi qua năm 53 Biểu đồ 2.5 Tỷ trọng khoản chi ngân sách 58 Biểu đồ 2.6 Số liệu toán ngân sách .60 Biểu đồ 2.7 Kết khảo sát 73 Biểu đồ 2.8 Kết khảo sát sách quy định .75 Biểu đồ 2.9 Kết khảo sát cán quản lý 76 TÊ ́H U Ế Biểu đồ 2.1 Biểu đồ 2.10 Kết khảo sát quy trình giao dự tốn, chi thường xun 77 N H Biểu đồ 2.11 Kết khảo sát định mức chi ngân sách 79 KI HÌNH VẼ Sơ đồ tổ chức Phòng Tài - Kế hoạch 42 Hình 2.2 Sơ đồ quy trình xin cấp ngân sách 54 Đ ẠI H O ̣C Hình 2.1 xii 2.2 Đối với UBND tỉnh Tiền Giang TP Mỹ Tho - Trong xây dựng tiêu chí phân bổ định mức chi cho ngành Giáo dục Đào tạo ngân sách địa phương cần xem xét có điều chỉnh cấu đầu tư cho Giáo dục, đào tạo theo hướng tăng chi đầu tư phát triển, giảm chi thường xuyên Đầu tư có trọng tâm, ưu tiên, đặc biệt cho bậc học, trường có nhu cầu xã hội hóa hạn chế, khả xã hội hóa khơng cao - Điều chỉnh cấu chi bậc học cho phù hợp, thực tiêu chuẩn Ế hóa đại hóa giáo dục, khơng nên tính bình qn mức chi cho tất U trường, bậc học ́H - Xây dựng chế phối hợp Sở Nội vụ với Sở Tài Ủy ban TÊ nhân dân thành phố Mỹ Tho việc xây dựng định mức giáo viên, tuyển dụng cán bộ, viên chức cho trường tỉnh đảm bảo tính hợp lý tiêu biên chế với việc phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước, nhằm hạn chế phát sinh tiền N H tăng giờ, thêm buổi mà khơng giao dự tốn chi ngân sách KI - Xây dựng Đề án tổ chức thực xã hội hóa số trường học, bậc học trường có khả xã hội hóa cao bậc mầm non O ̣C tiểu học để tăng khả tự chủ hoàn toàn, giảm NSNN chi thường xuyên cho Đ ẠI H nghiệp giáo dục đào tạo thành phố Mỹ Tho 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2016), Thơng tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 quy định quản lý ngân sách xã hoạt động tài khác xã, phường, thị trấn Bộ Tài (2016), Thơng tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 phủ quy định chi tiết thi hành số điều U Ế luật ngân sách nhà nước ́H Bộ Tài (2017), Quyết định 2465/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm TÊ 2017 Bộ Tài việc giao dự tốn thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 Bộ Tài (2016), Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm H 2017 Bộ Tài quy định chi tiết thi hành số điều luật ngân sách N nhà nước tháng năm 2015 KI Quốc hội (2015), Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 O ̣C Chính phủ (2017), Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 ban hành quy chế lập, thẩm tra, định kế hoạch tài 05 năm địa phương, kế hoạch H đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài - ngân sách nhà ẠI nước 03 năm địa phương, dự toán phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn Đ toán ngân sách địa phương năm Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang (2016), Nghị số 17/2016/NQ- HĐND ngày 08/12/2016 phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cấp ngân sách thuộc quyền địa phương tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2017-2020; Nghị số 18/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tình Tiền Giang năm 2017 Ủy ban Nhân dân thành phố Mỹ Tho, tình hình thu, chi ngân sách năm 2017 dự toán ngân sách năm 2018 97 Ủy ban Nhân dân thành phố Mỹ Tho, báo cáo kết thực chế tự chủ tài 10 Ủy ban Nhân dân thành phố Mỹ Tho, Tổng toán thu chi ngân sách (2015-2017) 11 Bộ Tài (2017), Quyết định 1916/QĐ-TTG ngày 29 tháng 11 năm 2017 Bộ Tài việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 Ế 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang (2015), nghị số 26/NQ-HĐND U việc phê chuẩn toán ngân sách nhà nước năm 2015 tỉnh Tiền Giang ́H 13 Bộ tài - Bộ Nội vụ (2015), thơng tư liên tịch số 220/2015/TTLT- TÊ BTC-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức sở Tài thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phòng Tài H - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh N 14 Bộ tài (2017), thông tư số 71/2017/TT-BTC hướng dẫn xây dựng 03 năm 2018-2020 KI dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 kế hoạch tài – ngân sách nhà nước O ̣C 15 PGS.TS Dương Đăng Chinh, TS Phạm Văn Khoan (2009), Giáo trình H Quản lý tài cơng, Nhà xuất tài chính, Hồ Chí Minh 16 Phạm Thị Phương Chi (2016), Quản lý chi Ngân sách Nhà nước qua Kho ẠI bạc Nhà nước Võ Nhai, Luận văn thạc sĩ kinh tế Đại học Thái Nguyên Đ 17 Phạm Thị Đào (2016), Hồn thiện cơng tác quản lý chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình, Luận văn thạc sĩ kinh tế Đại học Đà Nẵng WEBSITE THAM KHẢO 18 PGS., TS Trần Thị Lan Hương - Đại Học Bách Khoa Hà Nội, “Kinh nghiệm quản lý ngân sách số nước”, http://tapchitaichinh.vn, 08/12/2015 19 Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang, Giới thiệu điều kiện tự nhiên thành phố Mỹ Tho, http://www.tiengiang.gov.vn, 18/12/2016 98 20 Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang, Cơ cấu kinh tế TP Mỹ Tho chuyển dịch hướng, http://www.tiengiang.gov.vn, 18/12/2016 21 Hỗ trợ SPSS, Công thức xác định cỡ mẫu phù hợp cho Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Ế nghiên cứu, http://phantichspss.com, 12/10/2015 99 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT VỀ TÌNH HÌNH CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẠI T.P MỸ THO Kính chào Anh /Chị! Lời cho phép gửi tới anh chị lời chào trân trọng Hiện tơi thực nghiên cứu: “Hồn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà Ế nước giáo dục đào tạo thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” U Xin Anh/Chị vui lòng bớt chút thời gian giúp chúng tơi hồn thiện phiếu ́H khảo sát Tất thông tin Anh/Chị cung cấp, chúng tơi cam kết giữ bí phục vụ cho việc nghiên cứu thân TÊ mật tuyệt đối, không công bố, in ấn phát hành hình thức mà H I Thông tin chung người điều tra □ Nam □ Nữ KI Giới tính: N Họ tên: (có thể khơng ghi) Tuổi: □ 12/12 O ̣C Trình độ chun mơn: □ Đại học □ Trên Đại học □ Cao đẳng □ Khác H Anh/ Chị là: □Trung cấp ẠI a) Phụ huynh b) Giáo viên c) Cán quan nhà nước d) Đ II Thơng tin cơng tác kiểm sốt chi thường xuyên ngân sách nhà nước Xin anh/Chị cho biết ý kiến cơng tác chi thường xuyên NSNN cho giáo dục đào tạo thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang cách đánh vào ô mà Anh/ Chị cho thích hợp 1: Hồn tồn khơng đồng ý 4: Đồng ý 2: Khơng đồng ý 5: Hoàn toàn đồng ý 100 3: Đồng ý phần Mức độ đánh giá Các tiêu chí Chính sách, quy định chi NSNN GD - ĐT Chính sách, quy định Nhà nước rõ ràng, hợp lý Chính sách, quy định điều chỉnh kịp thời, thực tế Chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi NSNN phù hợp thực tế Chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi NSNN đầy đủ, hợp lý Ế Cán quản lý TÊ Cán thực quy định Nhà nước ́H Cán có thái độ chuẩn mực, phong cách tốt U Cán tỉnh có trình độ chun mơn cao Quy trình giao dự tốn, kiểm sốt chi thường xun H Cơng tác giao dự tốn hàng năm thực tế, hợp lý, kịp thời N Dự toán chi ngân sách nhà nước đảm bảo đầy đủ xác KI 10 Quy trình, thủ tục chi rõ ràng, minh bạch, chặt chẽ O ̣C Định mức, cấp vốn thanh, toán chi thường xuyên NSNN 11 Định mức cấp vốn phù hợp, hợp lý minh bạch H 12 Vốn ngân sách cấp phát kịp thời, đầy đủ, xác ẠI 13 Thanh, tốn quy định, thực tế, công khai Đ 14 Xử lý chi sai kịp thời, nghiêm túc, Luật định 15 Ngân sách nhà nước dành cho giáo dục đào tạo phù hợp Đánh giá chung cơng tác kiểm sốt chi thường xuyên NSNN GD – DT Tp Mỹ Tho 16 Công tác chi ngân sách nhà nước dành cho giáo dục đào tạo thành phố Mỹ tho hợp lý, quy định 101 MẪU KHẢO SÁT PHỤ LỤC 2: THỐNG Statistics Trình_độ Giới_tính Valid Trình_độ_chu n_mơn CS1 CS2 CS3 CS4 180 180 180 180 180 180 180 0 0 0 Mean 1.45 3.51 1.46 4.04 4.07 4.07 3.99 Std Error of Mean 037 037 037 062 060 060 062 Median 1.00 4.00 1.00 4.00 4.00 4.00 4.00 a N Std Deviation 499 501 500 828 805 802 836 Variance 249 251 250 686 648 644 698 Minimum 3 3 Maximum 5 5 261 632 727 733 732 719 ́H 263 H Sum TÊ Mode U Ế Missing QT1 QT2 ĐM1 QT3 180 180 180 180 180 0 0 0 3.53 3.94 3.48 2.57 3.26 3.42 3.59 048 062 086 067 111 087 083 4.00 4.00 4.00 2.00 3.00 3.00 4.00 4 a Std Deviation 638 837 1.155 898 1.488 1.167 1.108 Variance 407 701 1.335 806 2.214 1.363 1.227 Minimum 1 1 Maximum 5 5 5 636 710 627 462 586 616 646 Missing H Mean 180 CB3 180 N O ̣C Valid CB2 KI CB1 N Statistics ẠI Std Error of Mean Median Đ Mode Sum 102 Statistics ĐM2 ĐM3 Valid ĐM4 ĐM5 ĐG 180 180 180 180 180 0 0 Mean 2.54 3.20 3.37 3.68 3.44 Std Error of Mean 082 077 083 080 082 Median 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3 Std Deviation 1.100 1.032 Variance 1.210 1.066 Minimum Maximum 458 1.076 1.094 1.239 1.158 1.197 2 2 5 5 576 606 662 619 U ́H 1.113 N Sum TÊ Mode H Missing Ế N Nam Nữ H Valid Percent O ̣C Frequency KI Giới_tính Cumulative Percent 99 55.0 55.0 55.0 81 45.0 45.0 100.0 180 100.0 100.0 ẠI Total Valid Percent Đ Trình_độ Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Cao đẳng 88 48.9 48.9 48.9 Đại học 92 51.1 51.1 100.0 180 100.0 100.0 Total 103 Trình_độ_chun_mơn Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Giáo viên 97 53.9 53.9 53.9 Cán viên chức 83 46.1 46.1 100.0 180 100.0 100.0 CS1 Phân vân 58 Đồng ý 57 Hoàn toàn đồng ý 32.2 31.7 63.9 36.1 36.1 100.0 100.0 100.0 31.7 KI 180 CS2 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Phân vân 52 28.9 28.9 28.9 Đồng ý 63 35.0 35.0 63.9 Hoàn toàn đồng ý 65 36.1 36.1 100.0 180 100.0 100.0 Đ ẠI H Percent 32.2 65 O ̣C Total Cumulative 32.2 H Valid Valid Percent TÊ Percent N Frequency ́H U Ế Total Valid Total 104 CS3 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Phân vân 52 28.9 28.9 28.9 Đồng ý 64 35.6 35.6 64.4 Hoàn toàn đồng ý 64 35.6 35.6 100.0 180 100.0 100.0 Valid CS4 63 Đồng ý 55 Hoàn toàn đồng ý 30.6 65.6 34.4 34.4 100.0 100.0 100.0 KI H ẠI Không đồng ý Percent 35.0 30.6 180 Cumulative 35.0 H 35.0 62 O ̣C Total Valid Percent TÊ Phân vân Valid CB1 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 10 5.6 5.6 5.6 Phân vân 68 37.8 37.8 43.3 Đồng ý 98 54.4 54.4 97.8 2.2 2.2 100.0 180 100.0 100.0 Đ Valid Percent N Frequency ́H U Ế Total Hoàn toàn đồng ý Total 105 CB2 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Phân vân 68 37.8 37.8 37.8 Đồng ý 54 30.0 30.0 67.8 Hoàn toàn đồng ý 58 32.2 32.2 100.0 180 100.0 100.0 Valid ́H U Ế Total TÊ CB3 Percent H Frequency Percent 8.9 8.9 13 7.2 7.2 16.1 55 30.6 30.6 46.7 60 33.3 33.3 80.0 Hoàn toàn đồng ý 36 20.0 20.0 100.0 180 100.0 100.0 N 8.9 KI 16 Cumulative H Hồn tồn khơng đồng ý Valid Percent Khơng đồng ý Phân vân Đồng ý O ̣C Valid Đ ẠI Total QT1 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hồn tồn khơng đồng ý 18 10.0 10.0 10.0 Khơng đồng ý 73 40.6 40.6 50.6 Phân vân 59 32.8 32.8 83.3 106 Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Total 29 16.1 16.1 99.4 6 100.0 180 100.0 100.0 QT2 31 17.2 Không đồng ý 32 17.8 Phân vân 33 Đồng ý 17.8 35.0 18.3 18.3 53.3 28 15.6 15.6 68.9 56 31.1 31.1 100.0 100.0 100.0 ẠI H TÊ H N O ̣C 180 Đ ́H 17.2 Hồn tồn đồng ý Hồn tồn khơng đồng ý Percent 17.2 Valid Total Cumulative KI Hồn tồn khơng đồng ý Valid Percent Ế Percent U Frequency QT3 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 6 Không đồng ý 52 28.9 28.9 29.4 Phân vân 42 23.3 23.3 52.8 Đồng ý 40 22.2 22.2 75.0 Hoàn toàn đồng ý 45 25.0 25.0 100.0 180 100.0 100.0 Valid Total 107 ĐM1 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 20.6 20.6 20.6 Phân vân 51 28.3 28.3 48.9 Đồng ý 41 22.8 22.8 Hoàn toàn đồng ý 51 28.3 28.3 180 100.0 U 71.7 100.0 100.0 H TÊ Total Ế 37 ́H Valid Không đồng ý KI N ĐM2 O ̣C Frequency Valid Percent Cumulative Percent 41 22.8 22.8 22.8 Không đồng ý 45 25.0 25.0 47.8 49 27.2 27.2 75.0 45 25.0 25.0 100.0 180 100.0 100.0 H Hồn tồn khơng đồng ý Phân vân ẠI Valid Percent Đ Đồng ý Total 108 ĐM3 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 30.0 30.0 30.0 Phân vân 63 35.0 35.0 65.0 Đồng ý 36 20.0 20.0 85.0 Hoàn toàn đồng ý 27 15.0 15.0 180 100.0 100.0 100.0 TÊ ́H Total Ế 54 U Valid Không đồng ý H ĐM4 Percent Phân vân Đồng ý H Valid O ̣C Không đồng ý KI N Frequency ẠI Hoàn toàn đồng ý Cumulative Percent 54 30.0 30.0 30.0 42 23.3 23.3 53.3 48 26.7 26.7 80.0 36 20.0 20.0 100.0 180 100.0 100.0 Đ Total Valid Percent ĐM5 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Không đồng ý 32 17.8 17.8 17.8 Phân vân 46 25.6 25.6 43.3 Valid 109 Đồng ý 50 27.8 27.8 71.1 Hoàn toàn đồng ý 52 28.9 28.9 100.0 180 100.0 100.0 Total ĐG Percent Valid Percent Cumulative Ế Frequency 46 25.6 Phân vân 48 26.7 Đồng ý 47 26.1 Hoàn toàn đồng ý 39 21.7 21.7 100.0 100.0 100.0 180 25.6 25.6 26.7 52.2 26.1 78.3 TÊ Đ ẠI H O ̣C KI N Total ́H Không đồng ý H Valid U Percent 110 ... nước cấu chi ngân sách nhà nước cho giáo dục đào tạo Thành phố Mỹ Tho 45 O ̣C 2.2.2 Thực trạng công tác quản lý chi Ngân sách nhà nước Giáo dục & Đào tạo thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang ... thiết phải hồn thiện cơng tác quản lý chi Ngân sách nhà nước Giáo dục đào tạo 27 1.3 THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ... nước Giáo dục đào tạo 15 1.2.4 Nội dung công tác quản lý chi Ngân sách nhà nước Giáo dục đào tạo 18 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý chi Ngân sách nhà nước Giáo dục đào tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước về giáo dục và đào tạo tại thành phố mỹ tho, tỉnh tiền giang , Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước về giáo dục và đào tạo tại thành phố mỹ tho, tỉnh tiền giang

Từ khóa liên quan