Bài tập môn Luật Thuế

14 133 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2019, 20:42

Tại sao thuế XK – NK không điều tiết vào hành vi XK – NK dịch vụ qua biên giới Việt Nam?Xác định được nguyên nhân nào làm cho một số hàng hóa được phép qua biên giới Việt Nam nhưng không chịu sự điều chỉnh của pháp luật thuế XK, NK?Thuế chống phá giá, thuế tự vệ, thuế chống phân biệt đối xử, thuế chống trợ cấp áp dụng trong những trường hợp nào? Hành vi nhập khẩu máy Jacpot, dụng cụ chơi golf phải nộp thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt Phần I: Lý thuyết 15 Đối tương chịu thuế của thuế XK-NK là gì? Theo khoản 1,2,3 Luật thuế xuất khẩu, nhập 2014 đới tương chịu thuế của thuế XK-NK là: “1 Hàng hóa xuất khẩu, nhập qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam Hàng hóa xuất từ thị trường nước vào khu phi thuế quan, hàng hóa nhập từ khu phi thuế quan vào thị trường nước Hàng hóa xuất khẩu, nhập chỗ và hàng hóa xuất khẩu, nhập của doanh nghiệp thực quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối” (Đối tượng chịu thuế là hàng hóa phép XK-NK qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam (chỉ có hàng hóa mà khơng có dịch vụ)) 16 Tại thuế XK – NK không điều tiết vào hành vi XK – NKdịch vụ qua biên giới Việt Nam? Loại thuế này không điều tiết vào hành vi xuất khẩu, nhập dịch vụ qua biên giới Việt Nam hai lý sau: Thứ nhất, xuất phát từ đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ Hàng hóa mang tính hữu hình, dịch vụ mang tính vơ hình, là hưởng thụ kết lao động nào Vì thuế xuất – nhập có dịch chuyển qua biên giới, đới với hàng hóa là vật hữu hình, việc xác định dịch chuyển là dễ dàng và khả thi Ngược lại, đối với dịch vụ, việc xác định dịch chuyển qua biên giới tương đối khó khăn và tớn chi phí nên khơng điều tiết vào dịch vụ Thử so sánh với thuế giá trị gia tăng, đây, Nhà nước không quan tâm đến xác định dịch chuyển mà quan tâm đến tăng lên giá trị của hàng hóa, dịch vụ q trình ln chuyển, khơng phân biệt tính chất hữu hình hay vơ hình của Vì vậy, thuế giá trị gia tăng điều tiết vào loại hàng hóa tiêu dùng, dịch vụ sử dụng lãnh thổ Việt Nam Thứ hai, truyền thống của việc thu thuế xuất – nhập Việt Nam là bảo hộ sản xuất hàng hóa nên chủ yếu nhắm đến đới tượng hàng hóa là diều dễ hiểu 17 Xác định nguyên nhân nào làm cho sớ hàng hóa phép qua biên giới Việt Nam không chịu điều chỉnh của pháp luật thuế XK, NK? Theo qui định khoản điều Luật thuế xuất khẩu, nhập 2016 loại hàng hóa sau là đới tượng khơng chịu thuế: Hàng hóa q cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển: Vì hàng hóa này khơng sử dụng, tiêu thụ thị trường Việt Nam Hàng hóa viện trợ nhân đạo, hàng hóa viện trợ khơng hoàn lại: Vì là hàng hóa nhằm mục đích nhân đạo, giúp đỡ cho quốc gia khác quốc gia khác giúp đỡ nước Hàng hóa xuất từ khu phi thuế quan nước ngoài; hàng hóa nhập từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và sử dụng khu phi thuế quan; hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác: Vì là hàng hóa chất là hoạt động xuất nhập Phần dầu khí dùng để trả thuế tài nguyên cho Nhà nước xuất khẩu: Vì hàng hóa này là đới tượng chịu thuế của loại thuế khác mục đích điều tiết 18 Những trường hợp nào miễn thuế xuất nhập Hàng hoá tạm nhập, tái xuất tạm xuất, tái nhập để tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm Hàng hóa là tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân Việt Nam nước ngoài mang vào Việt Nam mang nước ngoài mức quy định Hàng hoá xuất khẩu, nhập của tổ chức, cá nhân nước ngoài hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao Hàng hóa xuất khẩu, nhập để gia công theo hợp đồng miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập theo quy định khoản Ðiều 12 Nghị định sớ 87/2010/NÐ-CP Hàng hóa xuất khẩu, nhập tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của người xuất cảnh, nhập cảnh; hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh định mức miễn thuế theo quy định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ Hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập định mức, vượt định mức phải nộp thuế đối với phần vượt định mức Hàng hóa nhập để tạo tài sản cớ định của dự án đầu tư vào lĩnh vực ưu đãi thuế nhập 8 Giống trồng, vật nuôi phép nhập để thực dự án đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp Việc miễn thuế nhập đối với hàng hoá nhập nêu khoản 7, Điều 103 Thông tư 39/2018/TT-BTC áp dụng cho trường hợp mở rộng quy mô dự án, thay công nghệ, đổi công nghệ Miễn thuế lần đầu đối với hàng hóa là trang thiết bị nhập theo danh mục quy định Phụ lục II Hàng hoá của sở đóng tàu miễn thuế xuất đới với sản phẩm tàu biển xuất và miễn thuế nhập 10 11 12 Miễn thuế nhập đối với nguyên liệu, vật tư nhập phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm mà nước chưa sản xuất 13 Miễn thuế nhập đới với hàng hố nhập để sử dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, bao gồm: máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư, phương tiện vận tải nước chưa sản xuất được, công nghệ nước chưa tạo được; tài liệu, sách, báo, tạp chí khoa học và nguồn tin điện tử khoa học và công nghệ Miễn thuế nhập thời hạn 05 năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nước chưa sản xuất nhập để sản xuất của dự án đầu tư vào lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư, Địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn Hàng hố sản xuất, gia cơng, tái chế, lắp ráp khu phi thuế quan không sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập từ nước ngoài nhập vào thị trường nước miễn thuế nhập Máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải nhà thầu nước ngoài nhập vào Việt Nam theo phương thức tạm nhập, tái xuất để thực dự án ODA Hàng hoá là nguyên liệu, vật tư và linh kiện nước chưa sản xuất được, nhập để phục vụ sản xuất của dự án đầu tư khu kinh tế cửa Hàng hoá nhập để bán cửa hàng miễn thuế theo quy định Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thực theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài Miễn thuế trường hợp đặc biệt theo quy định khoản 20 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng năm 2010 của Chính phủ Hàng hóa miễn thuế nhập theo Điều ước quốc tế 14 15 16 17 18 19 20 Các trường hợp miễn thuế xuất nhập vì: · Khuyến khích hoạt động xuất nhập · Hàng hóa chưa tiêu thụ thị trường Việt Nam · Hàng hóa khơng nhằm mục đích thương mại · Thu hút và ưu đãi đầu tư · Gía trị hàng hóa thấp 19 Phân tích hệ pháp lý của trường hợp khơng chịu thuế XK-NK và trường hợp miễn thuế XK-NK? KHÔNG CHỊU THUẾ XK-NK MIỄN THUẾ XK-NK Không phải nộp thuế là hệ đương Khơng phải nộp thuế là hệ có nhiên điều kiện Khơng phải thực thủ tục pháp lý Cần làm hồ sơ xin miễn thuế với quan hải quan 20 Căn xác định đối tượng nộp thuế XK – NK? Xem xét đới tượng nộp thuế có thuộc phạm vi điều chỉnh của luật thuế xuất nhập thu thuế dựa hành vi xuất nhập hàng hóa 21 Sự khác việc xác định thuế suất thuế xuất và thuế suất thuế nhập khẩu? Căn tính thuế: Thuế suất thuế nhập vào chủng loại hàng hóa và xuất xứ hang hóa Thuế suất thuế xuất vào chủng loại hàng hóa xuất 22 Yếu tớ nào đóng vai trò định việc xác định thuế suất thuế xuất thuế suất thuế nhập trường hợp cụ thể nào? Thuế suất thường -Thuế suất thông thường: Áp dụng đối với hàng hóa nhập có xuất xứ từ nước, nhóm nước vùng lãnh thổ không thực quy chế tối huệ quốc không thực ưu đãi đặc biệt thuế nhập với q́c gia Thuế suất thông thường luôn cao so với thuế suất ưu đãi và thuế suất ưu đãi đặc biệt của mặt hàng -Thuế suất thường 150% thuế suất ưu đãi Thuế suất ưu đãi -Thuế suất ưu đãi đặc biệt: Áp dụng đối với hàng hóa nhập có xuất xứ từ nước, nhóm nước vùng lãnh thổ thực ưu đãi đặc biệt thuế nhập với q́c gia theo thể chế khu thương mại tự do, khu liên minh thuế quan để tạo thuận lợi cho giao lưu thương mại biên giới và trường hợp ưu đãi đặc biệt khác -Thuế suất ưu đãi từ nước có áp dụng tối huệ quốc với Việt Nam Thuế suất ưu đãi đặc biệt -Thuế suất ưu đãi: Áp dụng đới với hàng hóa nhập có xuất xứ từ nước, nhóm nước vùng lãnh thổ thực quy chế tối huệ quốc quan hệ thương mại với q́c gia Thuế suất ưu đãi thơng thường quy định cụ thể cho mặt hàng biểu thuế nhập ưu đãi quan chức ban hành -Thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa từ nước có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt đối với Việt Nam 23 Thuế chống phá giá, thuế tự vệ, thuế chống phân biệt đối xử, thuế chống trợ cấp áp dụng trường hợp nào?  Thuế chống phá giá áp dụng trường hợp đáp ứng đủ điều kiện sau: - Hàng hóa nhập bán phá giá Việt Nam và biên độ bán phá giá phải xác định cụ thể; - Việc bán phá giá hàng hóa là nguyên nhân gây đe dọa gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất nước ngăn cản hình thành của ngành sản xuất nước  Thuế tự vệ áp dụng trường hợp đáp ứng đủ điều kiện sau: - Khối lượng, số lượng trị giá hàng hóa nhập gia tăng đột biến cách tuyệt đối tương đối so với khối lượng, số lượng trị giá của hàng hóa tương tự hàng hóa cạnh tranh trực tiếp sản xuất nước; - Việc gia tăng khối lượng, sớ lượng giá trị hàng hóa nhập gây đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất hàng hóa tương tự hàng hóa cạnh tranh trực tiếp nước ngăn cản hình thành của ngành sản xuất nước  Thuế chống trợ cấp áp dụng trường hợp đáp ứng đủ điều kiện sau: - Hàng hóa nhập xác định có trợ cấp theo quy định pháp luật; - Hàng hóa nhập là nguyên nhân gây đe dọa gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất nước ngăn cản hình thành của ngành sản xuất nước 31 Hàng hoá danh mục chịu thuế TTĐB sản xuất để xuất có phải chịu thuế TTĐB không? Tại sao? Theo quy định Điều Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2016 thì: Người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập hàng hóa và kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt Trường hợp tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh xuất mua hàng hoá thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt của sở sản xuất để xuất không xuất mà tiêu thụ nước tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh xuất là người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt ==> Như theo quy định đới với trường hợp xuất Hàng hố danh mục chịu thuế TTĐB người xuất khơng phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt 32 Nêu đối tượng không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt? Tại pháp luật quy định trường hợp này không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt? Theo Điều Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2016 Đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt gồm hàng hóa nhập trường hợp: Hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại; quà tặng, quà biếu; hàng hóa cảnh mượn đường qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam, hàng hóa chuyển khẩu; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, thực tái xuất thời hạn nộp thuế nhập theo quy định của pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khơng phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt tương ứng với số hàng thực tái xuất khẩu; hàng tạm nhập để dự hội chợ, triển lãm, thực tái xuất thời hạn chưa phải nộp thuế nhập theo chế độ quy định; đồ dùng của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo tiêu chuẩn miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp luật miễn trừ ngoại giao; hàng mang theo người tiêu chuẩn hành lý miễn thuế nhập của cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài xuất, nhập cảnh qua cửa Việt Nam; hàng nhập để bán miễn thuế cửa hàng bán hàng miễn thuế theo quy định của pháp luật Bên cạnh đó, đới tượng khơng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt gồm hàng hoá nhập từ nước ngoài vào khu phi thuế quan, hàng hoá từ nội địa bán vào khu phi thuế quan và sử dụng khu phi thuế quan, hàng hoá mua bán khu phi thuế quan với nhau, trừ hai loại hàng hóa sau: hàng hóa đưa vào khu áp dụng quy chế khu phi thuế quan có dân cư sinh sớng, khơng có hàng rào cứng và xe ô tô chở người 24 chỗ Ngoài tàu bay, du thuyền sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, kinh doanh du lịch và tàu bay sử dụng cho mục đích an ninh, q́c phòng khơng phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt Đây là hàng hóa khơng tiêu dùng nước loại hàng hóa phục vụ cho mục đính qn Nên Khơng đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với chúng 33: Trường hợp sở kinh doanh sử dụng hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt sở sản xuất để biếu, tặng cho, tiêu dùng nội thì có phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt không? Tại sao? Trường hợp sở kinh doanh sử dụng hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt sở sản xuất để biếu, tặng cho, tiêu dùng nội phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt Vì: Thứ nhất, khơng nằm quy định đới tượng khơng chịu thuế Thứ hai, hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là hàng hóa mang tính xa xỉ, tặng cho, mà lại đem hàng hóa đem kinh doanh lại thành hàng hóa chịu thuế TTĐB 34: Tại tô 24 chỗ ngồi nhập để sử dụng khu phi thuế quan phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu, thu vào hành vi sản xuất, nhập hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và hành vi kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt Điều Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 quy định đối tượng không chịu thuế, có khoản: “Hàng hóa nhập từ nước ngồi vào khu phi thuế quan, hàng hóa từ nội địa bán vào khu phi thuế quan sử dụng khu phi thuế quan, hàng hóa mua khu phi thuế quan với nhau, trừ xe ô tô chở người 24 chỗ” Tuy nhiên trường hợp ô tô 24 chỗ ngồi nhập vào Việt Nam để sử dụng khu phi thuế quan phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là trường hợp ngoại lệ: Để đảm bảo tính đồng của hệ thớng sách, pháp luật thuế, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt quy định loại hàng hóa đưa vào khu phi thuế quan thuộc đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt Riêng ô tô chở người 24 chỗ ngồi nhập từ nước ngoài vào khu phi thuế quan là trường hợp ngoại lệ Xuất phát từ mục tiêu điều tiết của thuế tiêu thụ đặc biệt là hạn chế tiêu dùng của người dân đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, tức là Nhà nước nhằm định hướng cho người dân tiêu dùng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả; đồng thời hướng đến mục đích bảo vệ mơi trường Xét thấy, thứ nhất, ô tô 24 chỗ ngồi là mặt hàng xa xỉ so với mức sớng trung bình của đại phận người dân nay, vậy, đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng này trước hết nhằm điều tiết phần thu nhập của người sử dụng loại ô tô này, thường là người có thu nhập cao, vào ngân sách Nhà nước Thứ hai, việc đánh thuế xuất phát từ điều kiện đặc thù Việt Nam là sở hạ tầng đường hiếu, chưa phát triển, nên việc gia tăng số lượng xe ô tô 24 chỗ ngồi trở lên và là nguyên nhân quan trọng gay kẹt xe và ô nhiễm môi trường Thứ ba, thực tế ô tô chở người 24 chỗ ngồi nhập từ nước ngoài vào khu phi thuế quan khơng dùng khu phi thuế quan mà tham gia giao thơng phạm vi nước Chính vậy, để tránh gian lận thương mại, đồng thời đảm bảo mục tiêu điều tiết của thuế tiêu thụ đặc biệt, mặt hàng này từ nước ngoài nhập vào khu phi thuế quan hay từ nước bán vào khu phi thuế quan là đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt Phần II: Nhận định Tổ chức, cá nhân có hành vi xuất khẩu- nhập hàng hoá qua biên giới Việt Nam phải nộp thuế xuất khẩu, nhập Nhận định sai Vì hàng hóa thuộc diện chịu thuế xuất khẩu, nhập là hàng hóa phép xuất khẩu, nhập qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam Dấu hiệu phép xuất khẩu,nhập là dấu hiệu pháp lý quan trọng của hàng hóa thuộc đới tượng chịu thuế xuất khẩu,thuế nhập Có nghĩa là hàng hóa thuộc danh mục cấm xuất khẩu,nhập có xuất khẩu,nhập không thuộc diện chịu thuế xuất nhập thuộc danh mục cấm xuất nhập CSPL: khoản1 Điều Luật thuế xuất khẩu, nhập 2016 Doanh nghiệp khu chế xuất là đối tượng nộp thuế xuất khẩu, nhập Nhận định sai Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng hóa tiêu dùng sử dụng mục đích xuất thị trường nước ngoài và phải nằm khu chế xuất Các loại hàng hóa doanh nghiệp sản xuất phải xuất 100% nước ngoài và phải khai báo với quan Hải quan để trở thành doanh nghiệp chế xuất Hiện tất mặt hàng nhập vào thị trường Việt Nam phải chịu số thuế định Ngoại trừ việc hàng hóa nhập từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và sử dụng khu phi thuế quan, hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác thuộc đối tượng không chịu thuế Nên doanh nghiệp khu chế xuất không là đối tượng nộp thuế xuất khẩu, nhập hàng hóa nhập từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và sử dụng khu phi thuế quan, hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác thuộc đối tượng không chịu thuế 10 Doanh nghiệp khu chế xuất Việt Nam xuất hàng hóa khỏi biên giới Việt Nam phải nộp thuế xuất theo qui định `của Luật thuế XK-NK Nhận định sai Vì theo điểm c khoản Điều Luật thuế xuất khẩu, nhập 2016 đới tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập không áp dụng đới với trường hợp sau: “c) Hàng hóa xuất từ khu phi thuế quan nước ngoài; hàng hóa nhập từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và sử dụng khu phi thuế quan; hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác;” Nên doanh nghiệp khu chế xuất Việt Nam xuất hàng hóa khỏi biên giới Việt Nam khơng nộp thuế xuất theo qui định của Luật thuế XK-NK 11 Thuế chớng trợ cấp áp dụng với hàng hóa nhập tăng thêm số lượng so với tờ khai hải quan Nhận định: Sai Vì Thuế chống trợ cấp thuế nhập bổ sung áp dụng trường hợp hàng hóa trợ cấp nhập vào Việt Nam gây đe dọa gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất nước ngăn cản hình thành của ngành sản xuất nước Theo đó, điều kiện áp dụng thuế chống trợ cấp: + Hàng hóa nhập xác định có trợ cấp theo quy định pháp luật; + Hàng hóa nhập là nguyên nhân gây đe dọa gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất nước ngăn cản hình thành của ngành sản xuất nước 12 Hàng hóa nhập bị điều tiết thuế tự vệ thì không bị điều tiết thuế nhập Nhận định: Sai Vì thuế tự vệ là thuế nhập bổ sung áp dụng trường hợp nhập hàng hóa mức vào Việt Nam gây thiệt hại nghiêm trọng đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất nước ngăn cản hình thành của ngành sản xuất nước Nên xem xét hàng hóa có thỏa mãn điều kiện nộp thuế nhập khơng sau xem xét tiếp có thuộc trường hợp phải nộp thuế tự vệ 13 Tổ chức, cá nhân có hàng hóa nhập nộp thuế nhập thì khơng phải nộp thuế GTGT Nhận định sai Thuế GTGT là loại thuế thu vào giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ từ sản xuất lưu thơng đến tiêu dùng Do đó, hàng hóa nhập dù nộp thuế nhập đưa vào tiêu dùng VN phải nộp thuế GTGT trừ trường hợp đối tượng không chịu thuế GTGT vàng nhập dạng thỏi chưa chế tác thành sản phẩm mỹ nghệ, CSPL: Điều 3,5 Thuế GTGT 14 Việc xác định thuế suất thuế nhập vào giá nhập của hàng hóa nhập Nhận định sai Thuế suất nk số trường hợp như: - Áp dụng pp tính theo tỉ lệ phần trăm có (thuế suất ưu đãi/ưu đãi đặc biệt/thơng thường) quy định đới với hàng hóa nhập có xuat xứ từ nước, nhóm nước vùng lãnh thổ thực đới xử tới huệ q́c hay có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt, - Áp dụng theo phương pháp tính thuế ví dụ theo pp tuyệt đới tiền thuế dựa vào sớ lượng hh thực tế và mức thuế tuyệt đối quy định đơn vị hàng hóa thời điểm tính thuế - Áp dụng theo hạn ngạch thuế quan CSPL: Điều 5,6,7 luật thuế XK-NK 15 Thời điểm tính thuế NK là thời điểm hàng hóa cập cảng nhập Sai Thời điểm tính thuế NK là thời điểm đăng kí tờ khai hải quan Đới với hàng hóa có thay đổi từ đới tượng khơng chịu thuế, miễn thuế XK-NK, thuế nhập áp dụng thuế suất, mức thuế tuyệt đối hạn ngạch thuế quan thay đổi đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, áp dụng thuế suất, mức thuế tuyệt đối hạn ngạch thuế quan theo quy định của pháp luật thời điểm tính thuế là thời điểm đăng kí tờ khai hải quan CSPL: Điều khoản Luật thuế xuất nhập 2016 16 Doanh nghiệp Việt Nam mua hàng của doanh nghiệp khu chế xuất thực nghĩa vụ nộp thuế nhập Sai Khu chế xuất là khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm lãnh thổ Việt Nam Doanh nghiệp Việt Nam mua hàng hóa của doanh nghiệp khu chế xuất phải thực nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật.Vì trường hợp này không thuộc trường hợp trường hợp đối tượng chịu thuế xuất khẩu, nhập theo quy định của luật thuế hàng hóa xuất từ khu phi thuế quan nước ngoài; hàng hóa từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và sử dụng khu phi thuế quan; hàng hóa chuyển từ khu thuế quan này sang khu thuế quan khác CSPL: Điều khoản Luật thuế xuất nhập 2016 17 Hàng hoá thuộc diện chịu thuế TTĐB sản xuất để bán cho tổ chức khác xuất phải chịu thuế TTĐB Trả lời: Nhận định sai Vì hàng hóa sản xuất để bán cho sở kinh doanh khác để xuất thuộc đối tượng không chịu thuế TTĐB Cơ sở pháp lý: khoản Điều Luật Thuế TTĐB 2016 18 Hàng hoá, dịch vụ thuộc diện chịu thuế TTĐB chịu thuế TTĐB thì không chịu thuế GTGT Trả lời: Nhận định sai Vì hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB khâu sản xuất, cung ứng, bán phải chịu thuế GTGT Ví dụ: - Cơng ty A sản xuất và trực tiếp bán mặt hàng X thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB, mặt hàng chịu thuế TTĐB và không chịu thuế GTGT - Công ty B sản xuất mặt hàng Y thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB và chuyển giao cho công ty C kinh doanh bán hàng, mặt hàng Y vừa chịu thuế TTĐB khâu sản xuất, vừa chịu thuế GTGT khâu kinh doanh bán hàng 19: Hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt doanh nghiệp khu chế xuất sản xuất và bán vào thị trường Việt Nam là đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt Nhận định là sai Phải sản xuất mặt hàng quy định điều luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2016 “1 Hàng hóa: a) Th́c điếu, xì gà và chế phẩm khác từ th́c dùng để hút, hít, nhai, ngửi, ngậm; b) Rượu; c) Bia; d) Xe ô tô 24 chỗ, kể xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng loại có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định khoang chở người và khoang chở hàng; đ) Xe mô tô hai bánh, xe mơ tơ ba bánh có dung tích xi lanh 125cm3; e) Tàu bay, du thuyền; g)2 Xăng loại; h) Điều hòa nhiệt độ cơng suất từ 90.000 BTU trở xuống; i) Bài lá; k) Vàng mã, hàng mã Dịch vụ: a) Kinh doanh vũ trường; b) Kinh doanh mát-xa (massage), ka-ra-ô-kê (karaoke); c) Kinh doanh ca-si-nô (casino); trò chơi điện tử có thưởng bao gồm trò chơi máy giắc-pót (jackpot), máy sờ-lot (slot) và loại máy tương tự; d) Kinh doanh đặt cược; đ) Kinh doanh gôn (golf) bao gồm bán thẻ hội viên, vé chơi gôn; e) Kinh doanh xổ số Ngoài theo điều luật thuế tiêu thụ đặc biệt có cá nhân sản xuất, nhập hàng hóa kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.” CSPL điều luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2016 Điều luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2016 20: Cơ sở sản xuất, nhập hàng hóa với số lượng lớn là đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt Nhận định là sai Theo điều luật thuế tiêu thụ đặc biệt 2016 “Người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập hàng hóa và kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt Trường hợp tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh xuất mua hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt của sở sản xuất để xuất không xuất mà tiêu thụ nước tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh xuất là người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.” Như sở sản xuất hàng hóa và kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt 21 Hành vi nhập máy Jacpot, dụng cụ chơi golf phải nộp thuế nhập và thuế tiêu thụ đặc biệt Nhận định sai Vì: Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu, đánh vào hành vi sản xuất, nhập hàng hóa (10 loại hàng hóa theo khoản điều 2) và kinh doanh dịch vụ (6 nhóm dịch vụ theo khoản điều 2) Máy Jackpot và dụng cụ chơi golf không nằm 10 loại hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt Nó chịu thuế này kinh doanh dịch vụ Cơ sở pháp lý: Điều Luật TTĐB 2016 22 Giá tính thuế tiêu đặc biệt đới với hàng hóa sản xuất nước là giá bán bao gồm tiền thuế GTGT Nhận định sai Vì: Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đới với hàng hóa dịch vụ là giá bán ra, giá cung ứng dịch vụ chưa có thuế TTĐB, T.BVMT và T.GTGT Đới với hàng hóa sản xuất nước giá sở sản xuất, sở nhập bán là giá tính thuế TTĐB ... thuế, miễn thuế XK-NK, thuế nhập áp dụng thuế suất, mức thuế tuyệt đối hạn ngạch thuế quan thay đổi đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, áp dụng thuế suất, mức thuế tuyệt đối hạn ngạch thuế. .. 21 Sự khác việc xác định thuế suất thuế xuất và thuế suất thuế nhập khẩu? Căn tính thuế: Thuế suất thuế nhập vào chủng loại hàng hóa và xuất xứ hang hóa Thuế suất thuế xuất vào chủng loại... đặc biệt thuế nhập với q́c gia Thuế suất thơng thường ln cao so với thuế suất ưu đãi và thuế suất ưu đãi đặc biệt của mặt hàng -Thuế suất thường 150% thuế suất ưu đãi Thuế suất ưu đãi -Thuế suất
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập môn Luật Thuế, Bài tập môn Luật Thuế, Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để gia công theo hợp đồng được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 4 Ðiều 12 Nghị định số 87/2010/NÐ-CP