Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng internet banking của sinh viên trường đại học ngân hàng thành phố hồ chí minh

91 128 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2019, 10:39

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH  LÊ ĐĂNG CHÂU YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG INTERNET BANKING CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 030630140759  TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018  BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH  LÊ ĐĂNG CHÂU YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG INTERNET BANKING CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 030630140759 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS LÊ PHAN THỊ DIỆU THẢO  TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018  LỜI CAM ĐOAN Khóa luận cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung đƣợc công bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ khóa luận Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng năm 2018 Tác giả Lê Đăng Châu LỜI CẢM ƠN Để hồn thành nghiên cứu này, tơi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Cô PGS.TS Lê Phan Thị Diệu Thảo nhiệt tình hƣớng dẫn giúp đỡ giai đoạn thực nghiên cứu Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý Thầy, Cô trƣờng Đại Học Ngân Hàng Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức quý báu bổ ích để tơi vận dụng vào nghiên cứu công việc tƣơng lai tới Xin cảm ơn bạn sinh viên Đại Học Ngân Hàng Thành phố Hồ Chí Minh giúp đỡ tơi q trình khảo sát thu nhận liệu Do kiến thức hạn hẹp, cố gắng nhƣng đề tài không tránh đƣợc sai sót Rất mong nhận đƣợc nhận xét Thầy, Cơ để tơi hồn thiện nghiên cứu cách hoàn chỉnh Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả Lê Đăng Châu MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ TĨM TẮT NGHIÊN CỨU ABSTRACT CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 TỔNG QUAN VỀ MỘT SỐ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 1.3 MỤC TIÊU VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.3.2 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.6 KẾT CẤU ĐỀ TÀI 1.7 Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CHƢƠNG 2: LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ INTERNET BANKING 2.2 INTERNET BANKING 1.3.1 Khái niệm Internet Banking .7 1.3.2 Lợi ích Internet Banking .7 1.3.3 Hạn chế Internet Banking 2.3 Nền tảng lý thuyết nghiên cứu 1.3.1 Thuyết hành động hợp lí (TRA) 1.3.2 Thuyết hành vi dự định (TPB) 11 1.3.3 Mơ hình chấp nhận cơng nghệ (TAM) 12 2.4 LƢỢC KHẢO CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 14 1.3.1 Các nghiên cứu nƣớc 14 1.3.2 Các nghiên cứu nƣớc 15 2.5 YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG INTERNET BANKING 16 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 19 3.2 TRÌNH TỰ NGHIÊN CỨU 21 3.2.1 Trình tự nghiên cứu 21 3.2.2 Mã hóa thang đo 23 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 26 4.1 MÔ TẢ MẪU NGHIÊN CỨU 26 4.2 HỆ SỐ TIN CẬY CRONBACH’S ALPHA 29 4.3 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ (EFA) 34 4.3.1 Phân tích nhân tố biến độc lập 35 4.3.2 Phân tích nhân tố biến phụ thuộc 38 4.4 PHÂN TÍCH TƢƠNG QUAN PEARSON 39 4.5 PHÂN TÍCH HỒI QUY 41 4.6 THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 44 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ INTERNET BANKING ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH 46 5.1 KẾT LUẬN 46 5.2 MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ INTERNET BANKING TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH 46 5.3 NHỮNG HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU 49 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .50 A Danh mục tài liệu tham khảo tiếng Việt 50 B Danh mục tài liệu tham khảo Tiếng Anh 51 PHỤ LỤC .55 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT Phân tích khác biệt trung ANOVA Analysis of Variance ATM Automatic Teller Machine DDOS EFA KMO Distributed Denial bình nhóm of Tấn cơng từ chối dịch vụ Service phân tán Exploratory Factor Analysis Kaner- Meyer- Olkin TRA TAM Tp HCM Phân tích nhân tố khám phá Chỉ số KMO Ngân hàng thƣơng mại NHTM TPB Máy rút tiền tự động Theory of Planned Behaviour Theory of Action Technology Model Reasoned Thuyết hành vi dự định Thuyết hành động hợp lý Acceptance Mơ hình chấp nhận cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 3.2 Mã hóa thang đo nhân tố 22 Bảng 4.1 Đánh giá thang đo yếu tố ảnh hƣởng đến định sử dụng Internet Banking sinh viên Đại Học Ngân Hàng Tp Hồ Chí Minh 27 Bảng 4.2 Đánh giá lại thang đo sau loại bỏ biến CP4 29 Bảng 4.3 Kết kiểm định KMO Barlett biến độc lập 31 Bảng 4.4 Bảng Eigenvalues phƣơng sai trích biến độc lập 32 Bảng 4.5 Kết phân tích nhân tố EFA 33 Bảng 4.6 KMO kiểm định Barlett biến phụ thuộc 34 Bảng 4.7 Bảng Eigenvalues phƣơng sai trích biến phụ thuộc 34 Bảng 4.8 Kết phân tích nhân tố EFA phụ thuộc 34 Bảng 4.9 Ma trận tƣơng quan Pearson 35 Bảng 4.10 Tóm tắt mơ hình 37 Bảng 4.11 Phân tích ANOVA 38 Bảng 4.12 Kết hồi quy tuyến tính biến phụ thuộc định sử dụng Internet Banking 39 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ Hình 2.1 Mơ hình TRA 11 Hình 2.2 Mơ hình TPB 12 Hình 2.3 Mơ hình TAM 13 Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu đề xuất 18 Hình 3.2 Trình tự tiến hành thực nghiên cứu 20 Biểu đồ 4.1 Số lƣợng sinh viên đƣợc khảo sát phân bố theo Giới tính 24 Biểu đồ 4.2 Số lƣợng sinh viên đƣợc khảo sát phân bố theo Trình độ đại học 24 Biểu đồ 4.3 Số lƣợng sinh viên đƣợc khảo sát phân bố theo Tần suất đến ngân hàng giao dịch 25 Biểu đồ 4.4 Số lƣợng sinh viên đƣợc khảo sát phân bố theo Mục đích đến ngân hàng giao dịch 25 Biểu đồ 4.5 Số lƣợng sinh viên đƣợc khảo sát phân bố theo Sử dụng Internet Banking vàThời gian sử dụng Internet Banking 26 65 Item-Total Statistics LD4 9.02 Scale Mean 9.048 Scale if Item Variance if Deleted 641 Corrected 845 Cronbach's Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted QD1 6.50 964 439 532 QD2 6.40 975 447 521 QD3 6.42 1.022 431 543 Quyết định sử dụng Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 630 66 PHỤ LỤC 4: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA CHO CÁC BIẾN ĐỘC LẬP KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .765 Approx Chi-Square 1304.509 df 136 Sig .000 Bartlett's Test of Sphericity Communalities Initial Extraction HI1 1.000 656 HI2 1.000 652 HI3 1.000 610 HI4 1.000 458 HI5 1.000 592 HI6 1.000 378 SD1 1.000 710 SD2 1.000 629 SD3 1.000 549 SD4 1.000 448 CP1 1.000 825 67 CP2 1.000 828 CP3 1.000 802 LD1 1.000 732 LD2 1.000 724 LD3 1.000 719 LD4 1.000 632 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Initial Eigenvalues Com pone nt Total % of Cumulat Variance ive % Extraction Sums of Rotation Sums of Squared Squared Loadings Loadings % of Total Varian ce Cumulati ve % Total % of Cumulative Variance % 3.641 21.415 21.415 3.641 21.415 21.415 3.299 19.405 19.405 3.065 18.031 39.445 3.065 18.031 39.445 2.868 16.869 36.274 2.337 13.749 53.194 2.337 13.749 53.194 2.477 14.568 50.842 1.901 11.185 64.379 1.901 11.185 64.379 2.301 13.537 64.379 785 4.618 68.997 750 4.412 73.409 739 4.348 77.757 614 3.609 81.366 68 513 3.020 84.386 10 439 2.583 86.969 11 411 2.416 89.385 12 400 2.352 91.737 13 378 2.225 93.963 14 326 1.917 95.879 15 258 1.518 97.398 16 243 1.428 98.826 17 200 1.174 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis 69 Component Matrixa Component HI1 728 HI3 712 HI2 702 HI5 694 HI4 586 HI6 566 LD1 795 LD3 794 LD2 777 LD4 722 CP1 762 CP2 758 CP3 733 SD1 652 SD2 621 SD3 536 SD4 70 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted 71 Component Transformation Matrix Component 863 096 -.367 333 121 891 140 -.416 438 -.251 854 -.123 -.219 367 340 838 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Normalization Varimax with Kaiser 72 PHỤ LỤC 5: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ CHO BIẾN PHỤ THUỘC KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test Approx Chi-Square 66.166 df Sig .000 of Sphericity Communalities Initial Extraction QD1 1.000 575 QD2 1.000 585 QD3 1.000 564 Extraction Method: Component Analysis .650 Principal 73 Total Variance Explained Component Extraction Sums of Squared Initial Eigenvalues Loadings Total % of Cumulative Total Variance % 1.725 57.497 57.497 649 21.633 79.130 626 20.870 100.000 1.725 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component QD2 765 QD1 758 QD3 751 % of Cumulative Variance % 57.497 57.497 74 PHỤ LỤC 6: PHÂN TÍCH HỒI QUY ĐA BIẾN Correlations Pearson Correlation QD Pearson Correlation LD 471** 249** 331** 465** 000 001 000 000 189 189 189 189 189 471** 156* -.128 072 032 079 327 N 189 189 189 189 189 249** 156* -.141 -.141 Sig (2-tailed) 001 032 053 052 N 189 189 189 189 189 331** -.128 -.141 -.008 Sig (2-tailed) 000 079 053 N 189 189 189 189 189 465** 072 -.141 -.008 Pearson Correlation LD CP 000 Correlation CP SD Sig (2-tailed) Pearson SD HI Sig (2-tailed) N HI QD Pearson Correlation 917 75 Sig (2-tailed) 000 327 052 917 N 189 189 189 189 189 SD CP LD 471 249 331 465 156 -.128 072 156 1.000 -.141 -.141 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) Descriptive Statistics Mean Std N Deviation QD 3.2205 45632 189 HI 3.1093 65059 189 SD 3.4802 66340 189 CP 3.4127 88802 189 LD 3.0728 92667 189 Correlations QD Pearson Correlation QD 1.000 HI 471 SD 249 HI 1.00 76 Sig (1-tailed) N CP 331 LD - -.141 1.000 -.008 465 072 -.141 -.008 1.000 QD 000 000 000 000 HI 000 016 039 164 SD 000 016 026 026 CP 000 039 026 459 LD 000 164 026 459 QD 189 189 189 189 189 HI 189 189 189 189 189 SD 189 189 189 189 189 CP 189 189 189 189 189 LD 189 189 189 189 189 128 Variables Entered/Removeda Model Variables Entered Variables Met Removed hod LD, CP, HI, SDb a Dependent Variable: QD b All requested variables entered Model Summaryb Ente r 77 Model R R Square Adjusted R Std Error of 808a 654 Durbin- Square the Estimate Watson 646 27149 1.899 a Predictors: (Constant), LD, CP, HI, SD b Dependent Variable: QD ANOVAa Model Sum of df Squares Mean F Sig 86.779 000b Square Regression 25.585 6.396 Residual 13.562 184 074 Total 39.148 188 a Dependent Variable: QD b Predictors: (Constant), LD, CP, HI, SD Coefficientsa Model (Constant) Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error 022 183 t Sig Collinearity Statistics Beta Tolerance 122 903 VI 78 HI 311 031 444 10.004 000 956 1.0 SD 212 031 309 6.892 000 937 1.0 CP 224 023 436 9.877 000 968 1.0 LD 236 022 480 10.904 000 971 1.0 a Dependent Variable: QD Collinearity Diagnosticsa Model Dimension Eigenvalue Condition Variance Proportions Index (Constant) HI SD CP LD 4.817 1.000 00 00 00 00 00 077 7.914 00 00 03 12 79 066 8.573 00 12 09 56 03 032 12.332 00 69 43 02 03 009 23.021 99 18 44 30 15 a Dependent Variable: QD Residuals Statisticsa 79 Minimum Maximum Mean Std Deviation Predicted Value 2.1325 Residual -1.05315 Std Predicted Value Std Residual 4.3118 N 3.2205 36891 189 1.05733 00000 26859 189 -2.949 2.958 000 1.000 189 -3.879 3.895 000 989 189 a Dependent Variable: QD ... TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH  LÊ ĐĂNG CHÂU YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG INTERNET BANKING CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ... tích hồi quy Từ rút đƣợc có yếu tố ảnh hƣởng mức độ ảnh hƣởng yếu tố yếu tố đến định sử dụng Internet Banking sinh viên trƣờng Đại Học Ngân Hàng Tp HCM Từ khóa: Internet Banking, yếu tố ảnh hưởng, ... Nghiên cứu yếu tố tác động đến ý định sử dụng Internet Banking sinh viên Đại Học Ngân Hàng Tp Hồ Chí Minh để từ gợi ý cho NHTM việc phát triển Internet Banking Đại Học Ngân Hàng Tp Hồ Chi Minh nói
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng internet banking của sinh viên trường đại học ngân hàng thành phố hồ chí minh , Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng internet banking của sinh viên trường đại học ngân hàng thành phố hồ chí minh

Từ khóa liên quan