Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN singapore ascendas protrade công suất gđ1 2000 m3ngày đêm

143 89 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2019, 21:14

Đồ án tốt nghiệp Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Singapore Ascendas Protrate công suất GĐ1 2000 m3/ngày đêm LỜI CẢM ƠN Em xin cảm ơn trân trọng sâu sắc đến thầy Lê Hồng Nghiêm , người tận tình giúp đỡ, hướng dẫn cho em suốt trình nghiên cứu hoàn thành đề tài Trong trình học tập, triển khai nghiên cứu đề tài đạt hơm nay, em khơng thể qn công lao giảng dạy hướng dẫn thầy, cô giáo khoa MƠI TRƯỜNG Qua nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn đến bạn lớp 04-ĐHLTMT nhiệt tình giúp đỡ, chia tài liệu hay lời khuyên bổ ích giúp tơi hồn thành tốt đồ án mơn học Mặc dù có nhiều cố gắng, song đồ án em chắn khơng thể tránh khỏi thiếu sót hạn chế Kính mong nhận chia sẻ ý kiến đóng góp quý báu thầy giáo bạn Xin kính chúc Q thầy cô nhiều sức khỏe niềm vui đường nghiệp “trồng người” mình! Xin chân thành cảm ơn!! TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017 Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hoàng Oanh SVTH: Nguyễn Thị Hoàng Oanh GVHD: PGS.TS Lê Hoàng Nghiêm MSSV: 0450020450 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Singapore Ascendas Protrate cơng suất GĐ1 2000 m3/ngày đêm TĨM TẮT KHĨA LUẬN Đồ án tính tốn thiết kế hệ thống xử lý thải tập trung Khu Công nghiệp Singapore Ascendas-Protrade công suất GĐ1 2000 m3/ngày.đêm Với tiêu ô nhiễm BOD5 = 400mg/l, COD = 600mg/l, SS = 500mg/l Phát sinh hoạt động sản xuất sinh hoạt khu công nghiệp, yêu cầu xử lý nước thải đạt cột A QCVN 40:2011/BTNMT, trước thải sơng Sài Gòn Cơng nghệ đề xuất thiết kế đồ án sử dụng cơng nghệ hóa lý kết hợp sinh học Nước thải cho qua cơng trình xử lý sơ như: hố thu gom, song chắn rác, lưới chắn rác, sau nước dẫn qua bể điều hòa để điều hòa lưu lượng nước thải tiếp tục dẫn qua bể keo tụ tạo để xử lý kim loại nặng,sau nước thải dẫn qua hệ thống bể sinh học để xử lý chất ô nhiễm hữu cơ, nước sau qua xử lý sinh học dẫn qua bể lắng để loại bỏ bùn hoạt tính, nước dẫn qua bể khử trùng chảy thẳng nguồn tiếp nhận Ước tính tiêu nhiễm nước thải sau xử lý đạt sau: SS = 27mg/l, BOD5 = 67,5mg/l, COD = 18mg/l, Nt = 3,6mg/l, Pt = 45mg/l đảm bảo nước thải đầu đạt yêu cầu cần xử lý Vì mà đề tài nghiên cứu tính tốn “Thiết kế hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung Khu Công nghiệp Singapore Ascendas-Protrade công suất GĐ1 2000 m3/ngày.đêm” lựa chọn công nghệ xử lý nước thải thích hợp KCN Singapore Ascendas-Protrade cần thiết SVTH: Nguyễn Thị Hoàng Oanh GVHD: PGS.TS Lê Hoàng Nghiêm MSSV: 0450020450 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Singapore Ascendas Protrate công suất GĐ1 2000 m3/ngày đêm NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN …, ngày tháng năm 2017 Giảng viên hướng dẫn PGS.TS Lê Hoàng Nghiêm SVTH: Nguyễn Thị Hoàng Oanh GVHD: PGS.TS Lê Hoàng Nghiêm MSSV: 0450020450 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Singapore Ascendas Protrate công suất GĐ1 2000 m3/ngày đêm NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN …, ngày tháng năm 2017 Giảng viên phản biện SVTH: Nguyễn Thị Hoàng Oanh GVHD: PGS.TS Lê Hoàng Nghiêm MSSV: 0450020450 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Singapore Ascendas Protrate công suất GĐ1 2000 m3/ngày đêm MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN TÓM TẮT KHÓA LUẬN NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Error! Bookmark not defined NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH ẢNH DANH CÁC TỪ VIẾT TẮT 11 MỞ ĐẦU 12 Đặt vấn đề 12 Mục tiêu đề tài 12 Nội dung nghiên cứu .12 Phạm vi ứng dụng đề tài .13 CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ KHU CÔNG NGHIỆP 14 1.1 Giới thiệu chung 14 1.2 Vị trí địa lý xây dựng 15 1.3 1.2.1 Vị trí: 15 1.2.2 Cơ sở hạ tầng 15 Tổng quan môi trƣờng khu vực 16 1.3.1 Điều kiện tự nhiên 16 1.3.2 Điều kiện kinh tế xã hội 17 CHƢƠNG II: TỔNG QUAN XỬ LÝ NƢỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP 20 2.1 Tổng quan thành phần, tính chất nƣớc thải tập trung khu cơng nghiệp 20 2.1.1 Thành phần nước thải 20 2.1.2 Tính chất nước thải 20 2.2 Tổng quan phƣơng pháp công nghệ xử lý nƣớc thải 28 2.2.1 Xử lý nước thải phương pháp học 28 2.2.2 Xử lý nước thải phương pháp hóa lý 34 2.2.3 Xử lý nước thải phương pháp hóa học 35 SVTH: Nguyễn Thị Hoàng Oanh GVHD: PGS.TS Lê Hoàng Nghiêm MSSV: 0450020450 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Singapore Ascendas Protrate công suất GĐ1 2000 m3/ngày đêm 2.2.4 Xử lý nước thải phương pháp sinh học 37 2.3 Thành phần, tính chất nƣớc thải tập trung khu công nghiệp Singgapor AscendasProtrade 45 2.3.1 2.4 Tính chất nước thải 48 Đề xuất lựa chọn công nghệ 52 2.4.1 Mức độ yêu cần xử lý 52 2.4.2 Các yêu cầu xử lý khác 52 2.4.3 Đề xuất công nghệ 52 CHƢƠNG III: TÍNH TỐN CÁC CƠNG TRÌNH 60 I _ TÍNH TỐN CHI TIẾT CƠNG TRÌNH ĐƠN VỊ THEO PHƢƠNG ÁN 61 3.1 Tính tốn Song chắn rác thơ 62 3.2 Hố thu gom 65 3.3 Lƣới chắn rác tinh: 66 3.4 Bể điều hòa 67 3.5 Bể keo tụ tạo 71 3.6 Bể lắng 76 3.7 Bể sinh học thiếu khí Anoxic 81 3.8 Bể sinh học hiếu khí (Aerotank) 86 3.9 Bể lắng 95 3.10 Bể khử trùng 98 3.11 Bể nén bùn phƣơng án 1: 100 3.12 Máy ép bùn: 102 II _ TÍNH TỐN CHI TIẾT CƠNG TRÌNH ĐƠN VỊ THEO PHƢƠNG ÁN 103 3.13 Bể trung gian: 104 3.14 Bể SBR: 105 3.15 Bể nén bùn phƣơng án 2: 111 3.16 Máy ép bùn : 113 CHƢƠNG IV: TÍNH TỐN CHI PHÍ 114 4.1 Dự đốn chi phí xây dựng phƣơng án 114 4.1.1 Chi phí xây dựng 114 4.1.2 Phần thiết bị 115 4.2 Chi phí cơng trình hành .119 SVTH: Nguyễn Thị Hoàng Oanh GVHD: PGS.TS Lê Hoàng Nghiêm MSSV: 0450020450 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Singapore Ascendas Protrate công suất GĐ1 2000 m3/ngày đêm 4.3 Tổng chi phí đầu tƣ .120 4.4 Chi phí vận hành hệ thống 120 CHƢƠNG V: VẬN HÀNH VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI 123 5.1 Các nguyên tắc chung 123 5.2 Vận hành 123 5.2.1 Vận hành kỹ thuật 123 5.2.2 Vận hành hệ sinh học 123 5.2.3 Yêu cầu ngƣời vận hành 124 5.3 Quản lý 125 5.3.1 Nhân 125 5.3.2 Hồ sơ 125 5.4 Sự cố biện pháp khắc phục 126 5.4.1 Nguồn cấp nƣớc thải ngừng hoạt động thời gian 126 5.4.2 Các cố kỹ thuật 126 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 127 KẾT LUẬN .127 KIẾN NGHỊ .127 TÀI LIỆU THAM KHẢO 128 PHỤ LỤC 129 SVTH: Nguyễn Thị Hoàng Oanh GVHD: PGS.TS Lê Hoàng Nghiêm MSSV: 0450020450 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Singapore Ascendas Protrate công suất GĐ1 2000 m3/ngày đêm DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Các thông số nguồn tiếp nhận nước thải tập trung khu công nghiệp SingaporeError! Bookmark not defined Bảng 1.1 Cơ cấu sử dụng đất Khu công nghiệp Singapore Ascendas – Protrade 16 Bảng 1.2 : Một số chất có mùi 21 Bảng 2.2: So sánh phương án phương án 59 Bảng 3.1: Hệ số khơng điều hòa chung 60 Bảng 3.2: Bảng hiệu suất cơng trình phương án 61 Bảng 3.3 Số liệu thiết kế song chắn rác 65 Bảng 3.4 Số liệu thiết kế hố thu gom 66 Bảng 3.5 Số liệu song chắn rác tinh 67 Bảng 3.6 Số liệu thiết kế bể điều hòa 71 Bảng 3.7 Cơng suất motor có sẵn thị trường số vòng quay tương ứng 73 Bảng 3.8 Số liệu thiết kế bể keo tụ tạo 76 Bảng 3.9: Thông số thiết kế bể lắng 80 Bảng 3.10 Thông số động học hệ vi sinh tự dưỡng dị dưỡng 81 Bảng 3.11 Thông số thiết kế bể thiếu khí 86 Bảng 3.12 Thông số thiết kế bể hiếu khí Aerotank 94 Bảng 3.13 Thông số thiết kế bể lắng 98 Bảng 3.14 Thông số thiết kế bể khử trùng 100 Bảng 3.15 Thông số thiết kế bể nén bùn 102 Bảng 3.17: Bảng hiệu suất cơng trình phương án 103 Bảng 3.18 Thông số thiết kế bể trung gian 105 Bảng 3.19: Giờ vận hành bể SBR 106 Hình 3.1 Thiết bị Decanter bể SBR 108 Bảng 3.20 Thông số thiết kế bể SBR 111 Bảng 3.21 Thông số thiết kế bể nén bùn 113 Bảng 4.1:Bảng chi phí xây dựng phương án 114 Bảng 4.2:Bảng chi phí xây dựng phương án 114 Bảng 4.3 Chi phí thiết bị 115 SVTH: Nguyễn Thị Hoàng Oanh GVHD: PGS.TS Lê Hoàng Nghiêm MSSV: 0450020450 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Singapore Ascendas Protrate công suất GĐ1 2000 m3/ngày đêm DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1: Văn phòng đại diện Khu cơng nghiệp Singapore Ascendas-Protrade 17 Hình 1.2 : Sơ đồ bố trí khn viên Khu cơng nghiệp Singapore Ascendas Protrade 18 Hình 1.3: Vị trí khơng gian Khu cơng nghiệp Singapore Ascendas-Protrade 18 Hình 1.4: Vị trí địa lý Khu công nghiệp Singapore Ascendas-Protrade 19 Hình 2.1 : Song chắn rác hệ thống xử lý nước thải 28 Hình 2.2 : Lưới lọc cho hệ thống xử lý nước thải 29 Hình 2.3 : Cấu tạo bể lắng cát ngang 30 Hình 2.4 : Cấu tạo bể tuyển 30 Hình 2.5 : Bể điều hòa 31 Hình 2.6 Bể lắng đứng 32 Hình 2.7 Bể lắng ngang 33 Hình 2.8 Bể lắng ly tâm 33 Hình 2.9 : Tháp hấp phụ 34 Hình 2.10 : Cấu tạo tháp trao đổi ion 35 Hình 2.11 : Cơ chế tạo cầu nối hình thành bơng cặn 36 Hình 2.10 : Quá trình trung hòa nhiều bậc 36 Hình 2.12 Bể lọc sinh học nhỏ giọt Error! Bookmark not defined Hình 2.13 Bể lọc sinh học cao tải Error! Bookmark not defined Hình 2.14 Bể Aerotank 39 Hình 2.15 Các giai đoạn SBR 39 Hình 2.16 Mương ơxy hóa 40 Hình 2.17 Bể MBBR hiếu khí 41 Hình 2.18 Bể MBBR thiếu khí 42 Hình 2.19 Bể UASB 42 Hình 2.20 Bể Anoxic 43 Hình 2.21: Cơng nghệ xử lý nước thải tập trung khu cơng nghiệp Tân Bình 44 Hình 2.22 : Cơng nghệ xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Lê Minh Xuân 45 Hình 2.23 Sơ đồ cơng nghệ phương án 54 SVTH: Nguyễn Thị Hoàng Oanh GVHD: PGS.TS Lê Hoàng Nghiêm MSSV: 0450020450 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Singapore Ascendas Protrate cơng suất GĐ1 2000 m3/ngày đêm Hình 2.24 Sơ đồ công nghệ phương án 57 Hình 3.1 Thiết bị Decanter bể SBR 108 SVTH: Nguyễn Thị Hoàng Oanh GVHD: PGS.TS Lê Hoàng Nghiêm MSSV: 0450020450 10 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Singapore Ascendas Protrate công suất GĐ1 2000 m3/ngày đêm PHỤ LỤC Catalogue ống u.PVC Bình Minh Catalogue ống u HDPE Bình Minh SVTH: Nguyễn Thị Hồng Oanh GVHD: PGS.TS Lê Hoàng Nghiêm MSSV: 0450020450 129 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Singapore Ascendas Protrate công suất GĐ1 2000 m3/ngày đêm Catalogue Máy bơm chìm Tsurumi  Bơm chìm Tsurumi 80U 23.7 - Lưu lượng tối đa: 11,1 m3/phút - Cột áp tối đa: 35 m - Họng xả: 50mm  Bơm chìm Tsurumi LH25.5W - Cơng suất: 5,5 KW - Điện áp: 380V - Lưu lượng max: 0.5 m3/phút - Cột áp max 64 m - Họng xả: 50 mm Máy bơm hút bùn Ebara  Máy bơm hút bùn APP DSP-20T - Công suất 2HP - 380V - Cột áp: 15 m - Lưu lượng: m3/h - Đường kính họng hút / xả: 3’’ - Đường kính hạt rắn tối đa qua: 65mm SVTH: Nguyễn Thị Hoàng Oanh GVHD: PGS.TS Lê Hoàng Nghiêm MSSV: 0450020450 130 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Singapore Ascendas Protrate công suất GĐ1 2000 m3/ngày đêm  Máy bơm hút bùn Tsurumi NKZ3-C3 - Nhiệt độ chất lỏng: -5 ÷ 90oC - Đường kính họng xả: 50 - 65 m - Công suất: 2,2kW / 380V - Lưu lượng: 900 lít / phút - Cột áp: 12m - Áp suất làm việc: Bar  Máy bơm hút bùn Tsurumi KTV2-80 - Đường kính chất rắn tối đa: 19 mm - Nhiệt độ chất lỏng: -5 ÷ 90oC - Đường kính họng xả: 80m m - Cơng suất: 3kW /4hP/ 380V - Lưu lượng: 22 lít / phút - Cột áp: 22m  Máy bơm hút bùn HSF250-1.37 26(P) - Đường kính chất rắn tối đa: 19 mm - Nhiệt độ chất lỏng: -5 ÷ 90oC - Đường kính họng xả: 40mm - Công suất: 1/2hP/ 380V - Lưu lượng: 140 lít / phút - Cột áp: 8m SVTH: Nguyễn Thị Hoàng Oanh GVHD: PGS.TS Lê Hoàng Nghiêm MSSV: 0450020450 131 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Singapore Ascendas Protrate công suất GĐ1 2000 m3/ngày đêm  Catalogue máy thổi khí Tsurumi  Máy thổi khí Tsurumi RSR-100 - Lưu lượng: từ 0.86 m3/min đến 26 m3/min - Cột áp: từ 0.1 kg/cm2 (1000mmAq) đến 0.6 kg/cm2 (6000mmAq) - Motor kèm từ 1Hp (0.75kW) đến 60Hp (45kW) SVTH: Nguyễn Thị Hoàng Oanh GVHD: PGS.TS Lê Hoàng Nghiêm MSSV: 0450020450 132 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Singapore Ascendas Protrate công suất GĐ1 2000 m3/ngày đêm  Catalogue máy khuấy chìm Tsurumi series MR  Máy khuấy chìm Tsurumi MR3012EC - Công suất: 1.5 kW - Điện áp: 380V/3pha/50Hz - Cấp độ bảo vệ: IP68 - Lưu lượng: 7,38m3/phút SVTH: Nguyễn Thị Hoàng Oanh GVHD: PGS.TS Lê Hoàng Nghiêm MSSV: 0450020450 133 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Singapore Ascendas Protrate công suất GĐ1 2000 m3/ngày đêm  Máy khuấy chìm FAGGIOLATIGM40B3T - Cơng suất: 5,8 kW - Điện áp: 380V/3pha/50Hz - Vỏ motor: Gang EMN-GJL250  Bơm định lƣợng - Lưu lượng: 55 l/h - Áp suất: 0,7 kg/cm2 - Khoảng điểu chỉnh lưu lượng rộng, 4100% • Màng bơm nhựa EP phủ TEFLON, đầu bơm nhựa PP chịu hóa chất  Đĩa phân phối khí - Đường kính đĩa: 270 mm - Kiểu đĩa khí: dạng bọt mịn - Lưu lượng khí tối đa: - 12 m3/h - Hãng sản xuất: SSI - USA SVTH: Nguyễn Thị Hoàng Oanh GVHD: PGS.TS Lê Hoàng Nghiêm MSSV: 0450020450 134 PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT MẶT BẰNG TỔNG THỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI KÍCH THƯỚC CÁC BỂ ĐƯỜNG KÍCH THƯỚC TÊN CƠNG TRÌNH CỔNG RA VÀO NHÀ ĐIỀU HÀNH BỂ ĐIỀU HỊA NHÀ BẢO VỆ Ể Ụ Ể Ạ Ể Ắ Ể 9800 Ể 3800 6100 5499 7000 4500 15000 5100 1200 6500 6100 6400 6100 2700 NaOH Polyme Ắ Polyme 4800 PAC NƯỚC THẢI 7100 Ể BỂ KHỬ TRÙNG NHÀ ĐIỀU HÀNH 4000 3000 NƯỚC THẢI 3100 BỂ TẠO BÔNG BỂ KEO TỤ HỐ THU GOM 6,1m x 4m x 6m NHÀ HÓA CHẤT 6,1m x 4m x 5m NHÀ BẢO VỆ 4m x 3,5m x 4m NƯỚC THẢI NƯỚC THẢI KCN NƯỚC THẢI 13000 8000 NƯỚC THẢI BỂ ĐIỀU HOÀ BÙN DƯ BỂ LẮNG BÙN TUẦN HOÀN 4700 NƯỚC TUẦN HOÀN NƯỚC THẢI BÙN DƯ 6800 6800 TUẦN HOÀN NƯỚC BÙN SAU KHI ÉP NƯỚC THẢI NƯỚC THẢI BỂ ANOXIC BỂ LẮNG BỂ AEROTANK BỂ KHỬ TRÙNG SÔNG 11900 ĐƯỜNG NƯỚC TUẦN HOÀN NƯỚC BÙN SAU KHI ÉP ĐƯỜNG BÙN BÙN DƯ ĐƯỜNG KHÍ 3800 6100 5700 13000 4200 16000 2100 5400 4600 3000 ĐƯỜNG HÓA CHẤT BỂ NÉN BÙN XỬ LÝ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM KHOA MÔI TRƯỜNG Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Singapore Ascendas Protrate cơng suất 2000 m3/ngày đêm PGS.TS Lê Hồng Nghiêm MSSV:0450020450 Nguyễn Thị Hoàng Oanh LỚP :04ĐHLTMT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT NHÀ ĐIỀU HÀNH Ặ Ằ PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT Ể ... nghiệp Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Singapore Ascendas Protrate cơng suất GĐ1 2000 m3/ngày đêm TĨM TẮT KHĨA LUẬN Đồ án tính tốn thiết kế hệ thống xử lý thải tập trung. .. nghiệp Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Singapore Ascendas Protrate công suất GĐ1 2000 m3/ngày đêm 2.2 Tổng quan phƣơng pháp công nghệ xử lý nƣớc thải 2.2.1 Xử lý nƣớc thải. .. nghiệp Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Singapore Ascendas Protrate công suất GĐ1 2000 m3/ngày đêm b Các chất rắn nƣớc thải Nước thải hệ đa phân tán bao gồm nước chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN singapore ascendas protrade công suất gđ1 2000 m3ngày đêm , Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN singapore ascendas protrade công suất gđ1 2000 m3ngày đêm , CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ KHU CÔNG NGHIỆP, CHƯƠNG II: TỔNG QUAN XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP,  Phạm vi ứng dụng,  Phạm vi ứng dụng, Hình 2.10 : Quá trình trung hòa nhiều bậc[14].,  Nguyên lí hoạt động, 3 Thành phần, tính chất nước thải tập trung khu công nghiệp Singgapor Ascendas-Protrade., Hình 2.23 Sơ đồ công nghệ của phương án 1, I _ TÍNH TOÁN CHI TIẾT CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ THEO PHƯƠNG ÁN 1, 1 Tính toán Song chắn rác thô, Bảng 3.5 Số liệu song chắn rác tinh, Bảng 3.7 Công suất motor có sẵn trên thị trường và số vòng quay tương ứng, Bảng 3.8 Số liệu thiết kế bể keo tụ tạo bông, Bảng 3.10 Thông số động học của hệ vi sinh tự dưỡng và dị dưỡng[14]., 8 Bể sinh học hiếu khí (Aerotank), Bảng 3.12 Thông số thiết kế bể hiếu khí Aerotank, II _ TÍNH TOÁN CHI TIẾT CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ THEO PHƯƠNG ÁN 2, Hình 3.1 Thiết bị Decanter trong bể SBR., CHƯƠNG IV: TÍNH TOÁN CHI PHÍ, Bảng 4.3 Chi phí thiết bị, CHƯƠNG V: VẬN HÀNH VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI, 1 Các nguyên tắc chung, 4 Sự cố và biện pháp khắc phục

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm