20 ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 4 HỌC KỲ 2 CÓ ĐÁP ÁN

61 96 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2019, 17:45

20 ĐỀ KIỂM TRA TỐN HỌC KÌ CĨ ĐÁP ÁN Đề kiểm tra Tốn Học kì Đề kiểm tra Tốn Giữa kì Đề kiểm tra Giữa kì Tốn lớp (Đề 1) Đề kiểm tra Giữa kì Tốn lớp (Đề 2) Đề kiểm tra Giữa kì Tốn lớp (Đề 3) Đề kiểm tra Giữa kì Tốn lớp (Đề 4) Đề kiểm tra Giữa kì Tốn lớp (Đề 5) Đề kiểm tra Giữa kì Tốn lớp (Đề 6) Đề kiểm tra Giữa kì Tốn lớp (Đề 7) Đề kiểm tra Giữa kì Toán lớp (Đề 8) Đề kiểm tra Giữa kì Tốn lớp (Đề 9) Đề kiểm tra Giữa kì Tốn (Đề 10) Đề kiểm tra Tốn Cuối kì Đề kiểm tra Cuối kì Toán lớp (Đề 1) Đề kiểm tra Cuối kì Tốn lớp (Đề 2) Đề kiểm tra Cuối kì Tốn lớp (Đề 3) Đề kiểm tra Cuối kì Tốn lớp (Đề 4) Đề kiểm tra Cuối kì Tốn lớp (Đề 5) Đề kiểm tra Cuối kì Tốn lớp (Đề 6) Đề kiểm tra Cuối kì Tốn lớp (Đề 7) Đề kiểm tra Cuối kì Tốn lớp (Đề 8) Đề kiểm tra Cuối kì Tốn lớp (Đề 9) Đề kiểm tra Cuối kì Tốn (Đề 10) Đề kiểm tra Giữa kì Toán lớp (Đề 1) Bài Nối phân số cột trái với phân số bàng ỏ cột phải : Bài Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời : a) Giá trị chữ số số 50734 : A.5 B 50 C 50734 D 50000 b) Trong phân số : : 2/8,12/20,22/41,15/33, phân số tối giản : A 12/20 B 22/41 C 15/33 D khơng có c)Số thích hợp điền váo chỗ chấm để 12/21= (….)/7 : A.12 B 21 C D d) Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 41m2 4dm2 = … Cm2 : A 4104 B 41040 C 410400 D 41400 Bài Khoanh vào chữ đặt trước hình bình hành : Bài Tính : Bài Tìm x : Bài Một hình bình hành có cạnh đáy 45 cm Chiều cao tương ứng 4/5 cạnh đáy Tính diện tích hình bình hành Đáp án Hướng dẫn giải Bài 1: A -> B -> C -> Bài a) D b) B Bài A Bài Bài c) D d) C D -> Bài Chiều cao hình bình hành : 45 x 4/5 = 36 (cm) Diện tích hình bình hành : 45 x 36 = 1620 (cm2) Đáp số : 1620 cm2 Đề kiểm tra Giữa kì Tốn lớp (Đề 2) Bài 1.Tính : Bài 2.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời : a) Tổng 192837 283719 : A.476456 B 466556 C 476556 D 476546 b) Hiệu hai số 12937 9372 : A.3655 B 3565 C 3465 D 3555 c) Số thích hợp điền vào chỗ trống để 21m2 12 cm2 = … cm2 : A 2112 B 21012 C 210012 D 210120 d) Phân số 4/9 phân số : Bài 3.Điền dấu >;=;< thích hợp vào trống : Bài 4.Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống : a) phút 15 giây = 260 giây ▭ b) 43 kg = 3043 kg ▭ Bài 5.Năm năm trước mẹ 25 tuổi Hiện tổng số hai mẹ 43 tuổi Hỏi người tuổi ? Bài 6.Kho thóc thứ có 415 thóc Số thóc kho thứ hai 3/5 số thóc kho thứ Tính tổng số Thóc hai kho Đáp án Hướng dẫn giải Bài 1: Bài a) C b) B c) C d) B Bài a) < b) > c) = d) < Bài a) S b) Đ Bài Vì hiệu số tuổi hai mẹ khơng thay đổi theo thời gian nên mẹ 25 tuổi Ta có sơ đồ : Tuổi : ( 43 – 25 ) : = (tuổi) Tuổi mẹ : + 25 = 34 (tuổi) Đáp số : Con tuổi; Mẹ 34 tuổi Bài Số thóc kho thứ hai : 415 x 3/5= 249 (tấn) Tổng số thóc hai kho có : 415 = 249 = 664 (tấn) Đáp số : 466 Đề kiểm tra Giữa kì Tốn lớp (Đề 3) Bài Tính : Bài Điền dấu >;=;< thích hợp vào chỗ chấm : Bài Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời : a) Tổng 291807 475869 : A.757576 B 767676 C 757676 D 767576 b) Hiệu 516273 394857 : A.122416 B 767676 C 757676 D 767576 c) Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 25m2 dm2 = …… cm2 : A 2570 B 25700 C 250700 D 25070 d) Phân số 5/6 lớn phân số : A 6/7 B 6/6 C 5/4 D 4/5 Bài Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống : a) 18 phút = 188 phút ▭ b) tạ 15 kg = 515 kg ▭ Bài Cho hình bình hành ABCD có M N trung điểm AB CD Biết DN = 18 cm, AH = 22 cm (như hình vẽ ): Tính tổng diện tích hình bình hành có hình vẽ : Bài Lớp 4A có 45 học sinh, số học sinh nam 2/5 học sinh lớp Hỏi lớp 4A có học sinh nữ ? Đáp án Hướng dẫn giải Bài 1: Bài a) > b) = c) < d) > Bài a) B b) D c) C d) D Bài a) S b) Đ Bài (có nhiều cách giải) Hình bên có tất hình nình hành gồm AMND, MBCN ABCD Vì M N trung điểm AB CD nên AM = MB = DN = Nc = 18 cm Diện tích hình bình hành AMND : 22 x 18 = 369 (cm2) Tổng diện tích hình bình hành có hình vẽ tổng diện tích hình bình hành AMND : 396 x = 1584 cm2 Đáp số : 1584 cm2 Bài Số học sinh nam lớp 4A : 45 x 2/5 = 18 (học sinh) Số học sinh nữ lớp 4A : 45 – 18 = 27 (học sinh) Đáp số 27 học sinh nữ Đề kiểm tra Giữa kì Tốn lớp (Đề 4) Bài Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời : d) Số thích hợp điền vào chỗ chấm 19 m2 cm2 = … cm2 : A 1909 B 199 Bài Tính : C 19009 D 190009 Bài Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống : a) 40 phút = 240 phút ▭ b) 10 phút 10 giây = 610 giây ▭ c) m2 15 cm2 = 5015 cm2 ▭ d) kg = 4006 kg ▭ Bài Cho hình bình hành ABCD hình thoi BMNC liền hình vẽ Biết cạnh DC = cm, AD = cm, diện tích hình bình hành ABCD cm Hãy tính diện tích hình thoi BMNC Bài Tìm x : Bài Buổi sáng bác Hà bán 4/6 cuộn vải trắng 3/4 cuộn vải hoa Hỏi bác Hà bán tất bao Nhiêu mét vải Biết cuộn vải dài 60m) Đáp án Hướng dẫn giải Bài 1: a) C Bài b) D c) b d) D Hình ABCD hình thoi có: a)Cạnh AB song song với cạnh… b)Cạnh BC song song với cạnh… c) Diện tích hình thoi ABCD là… Bài Mẹ 32 tuổi, biết tuổi 1/5 tuổi mẹ Hỏi người tuổi? Đáp án Hướng dẫn giải Bài 1: Bài a) C Bài Bài b) D c) B d) D a) Đ b) S Bài a) Cạnh AB song song với cạnh DC b)Cạnh BC song song với cạnh AD c)Diện tích hình thoi ABCD 12cm2 Bài Ta có sơ đồ tuổi mẹ tuổi là: Hiệu số phần là: – = (phần) Tuổi mẹ là: 32:4 x = 40 (tuổi) Tuổi là: 40 – 32 = (tuổi) Đáp số: Mẹ 40 tuổi; tuổi Đề kiểm tra Cuối kì Tốn lớp (Đề 7) Bài Nối hai phân số với nhau: Bài Viết vào chỗ chấm thích hợp: Trong hình thoi ABCD có: a) Cạnh AB song song với cạnh… b) Cạnh AD song song với cạnh… c) Cạnh AC vng góc với cạnh… d) AB = … = … = … Bài tính giá trị biểu thức sau: Bài Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a)Lớp nghìn số 132608742 gồm chữ số: A 1; 3; B 6; 0; C ; ; D 8; 7; b)Trong số:7428; 5630; 49590; 17863, số chia hết cho 2; 3; 5; là: A 7428 B 5630 C 49590 D 17863 Bài Tìm a/b biết: Bài Kho A kho B tạ thóc Tìm số thóc kho, biết số thóc kho B 9/20 số thóc kho A Đáp án Hướng dẫn giải Bài 1: Bài a) Cạnh AB song song với cạnh DC b)Cạnh AD song song với cạnh BC c) Cạnh AC vng góc với cạnh BD d) AB = BC = CD = DA Bài Bài a) B b) C c) D d) A Bài Bài Đổi tạ = 44 tạ Hiệu số phần là: 20 – = 11 Số thóc kho B có là: 44 : 11 x 9= 36 (tạ) Số thóc kho A có là: 36 + 44 = 80 (tạ) Đề kiểm tra Cuối kì Tốn lớp (Đề 8) Bài Nối phép tính với kết phép tính đó: Bài Tính giá trị biểu thức: Bài Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: b)một hình thoi có độ dài hai đường chéo 18cm 12 cm Diện tích hình thoi là: A 216 cm2 B 432 cm2 C 108cm2 D 60cm2 c) Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 47 yến = … kg là: A 47060 B 47600 C 4760 D 47006 d)Năm 1430 thuộc kỉ: A XIII B XIV Bài > = < C XV D XVI Bài Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 208m Chiều rộng 3/5 chiều dài Tính diện tích mảnh vườn Bài Tính cách hợp lý nhất: Đáp án Hướng dẫn giải Bài 1: Bài Bài a) B b) C c) A d) C Bài Bài Nửa chi vi mảnh vườn 208 : = 104 (m) Theo đề ta có sơ đồ: Tổng số phần là: + = (phần) Chiều rộng mảnh vườn là: 104 : x = 39 (m) Chiều dài mảnh vườn là: 104 – 39 = 65 (m) Diện tích mảnh vườn là: 65 + 30 = 2535 (m2) Bài Đề kiểm tra Cuối kì Tốn lớp (Đề 9) Bài Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: Bài Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a) 2000000 + 700000 + 60000 + 300 + = … Số điền vào chỗ chấm là: 276301 B 20760301 C 2760301 D 27603001 c)Năm 907 thuộc kỉ : A IX B XI C XII D X d) Chu vi hình thoi 64 cm Độ dài cạnh hình là: A 16cm B.32 cm C 8cm D.30cm Bài Tính: Bài Khối Bốn trường Tiểu học Thành Cơng có số bạn nam 3/4 số bạn nữ số bạn nữ 45 bạn Hỏi khối Bốn trường có bạn nữ? Bao nhiêu bạn nam? Bài Tính giá trị biểu thức: a + b : c với a = 7/10 ; b = 3/8 ; c = 3/4 Bài Tính cách thuận tiện nhất: a) 218 x 37 + 218 x 62 + 218 Đáp án Hướng dẫn giải Bài 1: a) Đ b) c) d) C Bài a) C b) B c) D d) A Bài Bài Ta có sơ đồ: Hiệu số phần là: – = (phần) Số bạn nam có là: 45 : x = 135 (bạn) Số bạn nữ có là: 135 + 45 = 180 (bạn) Đáp số: Nữ: 180 bạn; Nam: 135 bạn Bài Bài a) 218 x 37 + 218 x 62 + 218 = 218 x (37 + 62 + 1) = 218 x 100 = 21800 Đề kiểm tra Cuối kì Tốn lớp (Đề 10) Bài Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: b)Số “Bảy triệu hai trăm ba mươi nghìn tám trăm linh năm” viết là: A 7230805 B 7238005 C 723805 D 7230085 c) Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 11dm2 6cm2 = …cm2 là: A 116 B 1106 C 1160 D 1610 d)Năm 1503 thuộc kỉ : A XV B XVI C XIV D XVII Bài Tính: Bài Điền số thích hợp vào ô trống: Bài Hiện tuổi mẹ gấp lần tuổi con.Tìm tuổi người, biết tổng số tuổi hai mẹ 40 Bài Một hình thoi có dài đường chéo ngắn 18cm Độ dài đường chéo dài 5/3 độ dài đường chéo ngắn.Tính diện tích hình thoi Bài Đáp án Hướng dẫn giải Bài 1: a)C b) A c)B d) B Bài Bài Bài Ta có sơ đồ tuổi là: Tổng số phần là: + = (phần) Số tuổi mẹ là: 40 : x = 32 ( tuổi) Số tuổi : 40 – 32 = 18 (tuổi) Đáp số: Con tuổi; Mẹ 32 tuổi Bài Độ dài đường chéo dài là: 18 : 5/3 = 30 (cm) Diện tích hình thoi là: 30 x 18 : = 270 (cm2) Đáp số: 270 cm2 Bài ... : 2/ 8, 12 /20 , 22 /41 ,15/33, phân số tối giản : A 12 /20 B 22 /41 C 15/33 D khơng có c)Số thích hợp điền váo chỗ chấm để 12/ 21= (….)/7 : A. 12 B 21 C D d) Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 41 m2 4dm2... : 1 620 cm2 Đề kiểm tra Giữa kì Tốn lớp (Đề 2) Bài 1.Tính : Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời : a) Tổng 1 928 37 28 3719 : A .47 645 6 B 46 6556 C 47 6556 D 47 6 546 b) Hiệu hai số 129 37 93 72 :... 183 645 3 749 26 : A 55 847 1 B 548 571 C 558571 D 558561 b) Hiệu 728 190 53 627 1 : A 1 929 19 B 191919 C 1 929 29 D 29 1919 c) Số thích hợp vào chỗ chấm để 10 m2 12 cm2 = … cm2 : A 10 12 B 100 12 C 100 120 D
- Xem thêm -

Xem thêm: 20 ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 4 HỌC KỲ 2 CÓ ĐÁP ÁN, 20 ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 4 HỌC KỲ 2 CÓ ĐÁP ÁN