Law 208 LUẬT THƯƠNG mại II topica

15 121 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2019, 10:40

Hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ, bao gồm hoạt động khuyến mại, quảng cáo thương mại, trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ và hội chợ, triển lãm thương mại được gọi hoạt động gì?Những chủ thể nào sau đây tham gia vào quan hệ dịch vụ giám định?Trường hợp chỉ có thỏa thuận về thời hạn giao hàng mà không xác định thời điểm giao hàng cụ thể thì bên bán có quyền giao hàng vào thời điểm nào?Trong hoạt động đại diện cho thương nhân, chủ thể nào phải trả thù lao đại diện?Đối với dịch vụ kinh doanh có điều kiện, việc cung ứng dịch vụ chỉ được thực hiện khi nào?Khi xảy ra trường hợp có thể dẫn đến việc không thực hiện được một phần hoặc toàn bộ những chỉ dẫn của khách hàng thì thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics có nghĩa vụ gì sau đây?Giá dịch vụ do chủ thể nào xác định?Hợp đồng dịch vụ phải được thể hiệndưới hình thức nào?Bên môi giới có quyền yêu cầu chủ thể nào cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết liên quan đến hàng hóa, dịch vụ cần môi giới?Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại phải được thể hiện dưới hình thức nào sau đây?Hợp đồng mua bán hàng hóa dưới hình thức lời nói được giao kết khi nào?Hoạt động nào sau đây KHÔNG phải là hoạt động xúc tiến thương mại?Trong hợp đồng cung ứng dịch vụ, chủ thể nào có nghĩa vụ thanh toán tiền cung ứng dịch vụ?Khi chưa thực hiện quyền định đoạt hàng hoá, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics thực hiện quyền cầm giữ hàng hoá có nghĩa vụ nào sau đây?Thương nhân thực hiện khuyến mại có nghĩa vụ gì sau đây?Trong hoạt động trung gian thương mại chủ thể nào có nghĩa vụ thanh toán thù lao?Quyền được hưởng thù lao của bên đại diện phát sinh từ thời điểm nào?Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, nếu đối tượng của hợp đồng là hàng hoá đang trên đường vận chuyển thì rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hoá được chuyển cho bên mua kể từ thời điểmnào?Trong trường hợp đấu giá không thành công, người bán hàng có quyền gì sau đây?Thời hạn đại diện trong hợp đồng đại diện cho thương nhân do những chủ thể nào xác định?Thời hạn giao hàng trong hợp đồng mua bán hàng hóa được xác định như thế nào?Quan hệ giữa bên đặt gia công và bên nhận gia công trong hoạt động gia công được thể hiện dưới hình thức gì sau đây?Hợp đồng dịch vụ tổ chức đấu giá hàng hoá phải được thể hiện dưới hình thức nào sau đây?Hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại có sự tham gia của những chủ thể nào sau đây?Hoạt động nào sau đây là hoạt động xúc tiến thương mại?Hình thức đại lý mà bên đại lý tổ chức một hệ thống đại lý trực thuộc để thực hiện việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho bên giao đại lý được gọi là gì?Dịch vụ nào sau đây được xếp vào nhóm các dịch vụ logistics liên quan khác?Trong hợp đồng trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ, bên nào có quyền nhận thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác?Trong hoạt động đấu giá, chủ thể nào có nghĩa vụ trả thù lao dịch vụ đấu giá?Hoạt động thương mại, theo đó người bán hàng tự mình hoặc thuê người tổ chức đấu giá thực hiện việc bán hàng hoá công khai để chọn người mua trả giá cao nhất được gọi là gì?Bên môi giới được tham gia thực hiện hợp đồng giữa các bên được môi giới trong trường hợp nào?Đối tượng nào sau đây có thể là đối tượng của hợp đồng cung ứng dịch vụ?Người tổ chức đấu giá hàng hóa KHÔNG có nghĩa vụ nào sau đây?Hoạt động quảng cáo thương mại có sự tham gia của những chủ thể nào sau đây?Trong hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại, chủ thể nào được nhận thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác?Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc các bên có thỏa thuận khác, quyền sở hữu được chuyển từ bên bán sang bên mua kể từ thời điểmnào sau đây?Trường hợp không có thoả thuận về địa điểm giao hàng mà hợp đồng có quy định về vận chuyển hàng hoá thì bên bán có nghĩa vụ giao hàng cho ai?Dịch vụ nào sau đây KHÔNG được xếp vào nhóm các dịch vụ logistics liên quan tới vận tải?Trong hợp đồng mua bán hàng hóa, bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền cho bên bán ở đâu?Thời điểm nào sau đây KHÔNG phải là thời điểm giao kết hợp đồng?Thương nhân được phép cấp quyền thương mại khihệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất bao lâu?Việc một thương nhân làm trung gian cho các bên mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ và được hưởng thù lao được gọi là hoạt động gì?Thương nhân thực hiện khuyến mại có quyền gì sau đây?Trong trường hợp bên đại lý dùng tài sản để bảo đảm thì khi kết thúc hợp đồng đại lý, bên đại lý có quyền gì?Trong trường hợp bên đại lý dùng tài sản để bảo đảm thì khi kết thúc hợp đồng đại lý, bên giao đại lý có nghĩa vụ gì?Bên cung ứng dịch vụ phải hoàn thành dịch vụ vào thời điểm nào?Hợp đồng gia công trong thương mại phải được thể hiện dưới hình thức nào sau đây?Đâu KHÔNG phải là nghĩa vụ của bên nhượng quyền trong hoạt động nhượng quyền thương mại?Trong hoạt động trung gian thương mại, bên trung gian thực hiện hoạt động trung gian thương mại vì lợi ích của chủ thể nào?Trong hoạt động gia công trong thương mại, chủ thể nào có quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công?Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại phải đáp ứng điều kiện nào sau đây?Thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hoá theo thoả thuận với khách hàng để hưởng thù lao. Hoạt động thương mại đó được gọi là gì?Đối tượng nào sau đây KHÔNG thể trở thành đối tượng của hoạt động mua bán hàng hóa?Trong hoạt động nhượng quyền thương mại, chủ thể nào có quyền nhận tiền nhượng quyền?Hoạt động cung ứng dịch vụ có sự tham gia của các chủ thể nào sau đây?Trường hợp một dịch vụ do nhiều bên cung ứng dịch vụ cùng tiến hành hoặc phối hợp với bên cung ứng dịch vụ khác, khách hàng có nghĩa vụ gì?Chủ thể nào là chủ sở hữu hàng hoá, người được chủ sở hữu hàng hoá uỷ quyền bán hoặc người có quyền bán hàng hoá của người khác theo quy định của pháp luật?Khi thực hiện việc đại diện cho thương nhân, bên đại diện nhân danh chủ thể nào?Quan hệ cung ứng dịch vụ giữa bên cung ứng dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ được thể hiện dưới hình thức hợp đồng nào sau đây?Giá mua bán hàng hóa trong hợp đồng đại lý thương mại được xác định như thế nào?Hoạt động khuyến mại có sự tham gia của những chủ thể nào sau đây?Thương nhân bị cấm trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp nào sau đây?Mối quan hệ giữa thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics và khách hàng được thể hiện dưới hình thức nào?Trong hoạt động gia công trong thương mại, chủ thể nào có quyền nhận thù lao?Dịch vụ nào sau đây được xếp vào nhóm các dịch vụ logistics chủ yếu?Khi hàng hóa không phù hợp với thỏa thuận của các bên, trong trường hợp nào bên bán không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết của hàng hóa?Đối tượng của hoạt động nhượng quyền thương mại là gì?Trong hợp đồng mua bán hàng hóa giữa một bên chủ thể là thương nhân với một bên không phải là thương nhân thì hợp đồng mua bán hàng hóa phải tuân theo Luật thương mại khi nào?Trước khi nhượng quyền thương mại, bên dự kiến nhượng quyền phải thực hiện nghĩa vụ gì sau đây?Trường hợp trong hợp đồng cầm cố, thế chấp có thoả thuận về việc bán đấu giá mà người cầm cố, thế chấp vắng mặt không có lý do chính đáng hoặc từ chối giao kết hợp đồng dịch vụ tổ chức đấu giá hàng hoá thì giá khởi điểm do ai xác định?Sau khi xác định xong tình trạng thực tế của hàng hóa, dịch vụ theo các nội dung giám định được khách hàng yêu cầu, thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định có nghĩa vụ gì sau đây?Những chủ thể nào sau đây tham gia trong hoạt động gia công trong thương mại?Dịch vụ nào sau đây KHÔNG được xếp vào nhóm các dịch vụ logistics chủ yếu?Trong trường hợp đấu giá thành công, người bán hàng có quyền gì sau đây?Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics có quyền cầm giữ một số lượng hàng hoá nhất định và các chứng từ liên quan đến số lượng hàng hoá đó để đòi tiền nợ đã đến hạn của khách hàng nhưng phải thông báo ngay bằng văn bản cho chủ thể nào sau đây?Trong hoạt động gia công trong thương mại, chủ thể nào có nghĩa vụ cung cấp nguyên liệu, vật liệu để bên nhận gia công thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất hàng hóa?Hoạt động thương mại, theo đó một bên sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất và theo yêu cầu của bên đặt gia công để hưởng thù lao được gọi là hoạt động gì?Quyền hưởng thù lao môi giới của bên môi giới trong hợp đồng môi giới thương mại phát sinh từ thời điểm nào?Quyền nào sau đây là quyền của bên môi giới trong hợp đồng môi giới thương mại?Hoạt động nào sau đây KHÔNG nằm trong chuỗi dịch vụ logistics?Quyền hưởng thù lao của bên nhận ủy thác phát sinh từ thời điểm nào?Một hoạt động của thương nhân để giới thiệu với khách hàng về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của mình được gọi là hoạt động gì?Bên giao đại lý phải đáp ứng điều kiện nào sau đây?Cuộc đấu giá được coi là không thành trong trường hợp nào sau đây?Đâu KHÔNG phải là nghĩa vụ của khách hàng trong hợp đồng dịch vụ?Một hoạt động của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định được gọi là hoạt động gì?Đối tượng của hợp đồng môi giới thương mại là gì?Trường hợp các bên không có thỏa thuận trước mà bên bán giao hàng trước thời hạn đã thỏa thuận thì bên mua có quyền gì?Hợp đồng đại diện cho thương nhân phải được thể hiện dưới hình thức nào sau đây?Sau thời hạn 45 ngày kể từ ngày thông báo cầm giữ hàng hoá hoặc chứng từ liên quan đến hàng hoá, nếu khách hàng không trả tiền nợ thì thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics có quyền gì sau đây?Quan hệ mua bán hàng hóa được hình thành giữa những chủ thể nào sau đây?Bên nhận quyền có quyền nhượng quyền lại cho bên thứ ba trong trường hợp nào?Thương nhân tiến hành quảng cáo bằng cách nào?Trong hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa, chủ thể nào có quyền nhận thù lao?Trường hợp không có thỏa thuận về địa điểm thanh toán cụ thểthì bên mua phải thanh toán cho bên bán tạiđâu?Bên môi giới phải đáp ứng điều điều kiện nào sau đây?Trong hợp đồng cung ứng dịch vụ, bên nào có nghĩa vụ bảo quản và giao lại cho khách hàng tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện dịch vụ sau khi hoàn thành công việc?Dịch vụ nào sau đây bị cấm kinh doanh?Đối với hàng hóa hạn chế kinh doanh việc mua bán hàng hóa chỉ được thực hiện khi nào?Những chủ thể nào sau đây tham gia vào hoạt động đấu giá hàng hóa?Sau khi hoàn thành công việc, bên cung ứng có nghĩa vụ gì đối với các tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện dịch vụ?Một hoạt động được thực hiện tập trung trong một thời gian và tại một địa điểm nhất định để thương nhân trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ nhằm mục đích thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, hợp đồng dịch vụ được gọi là hoạt động gì?Trong quan hệ đại lý thương mại, chủ thể nào là chủ sở hữu đối với hàng hoá hoặc tiền giao cho bên đại lý?Trong quan hệ ủy thác mua bán hàng hóa, bên nhận ủy thác nhân danh chủ thể nào để mua bán hàng hóa với bên thứ ba?Thương nhân có đăng ký kinh doanh dịch vụ đấu giá hoặc là người bán hàng của mình trong trường hợp người bán hàng tự tổ chức đấu giá được gọi là gì?Hợp đồng dịch vụ khuyến mại phải được thể hiện dưới hình thức nào sau đây?Bên cung ứng dịch vụ phải đáp ứng điều kiện nào sau đây?Hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân thực hiện những công việc cần thiết để xác định tình trạng thực tế của hàng hoá, kết quả cung ứng dịch vụ và những nội dung khác theo yêu cầu của khách hàng được gọi là hoạt động gì?Bên thuê dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ có quyền gì sau đây?Trường hợp bên bán giao hàng hóa không phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng thì bên mua có quyền gì?Những chủ thể nào sau đây tham gia vào hoạt động trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ?Trong trường hợp người tổ chức đấu giá là người bán hàng đấu giá hoặc được người bán hàng uỷ quyền thì chủ thể nào sau đây có quyền xác định giá khởi điểm?Trừ trường hợp có thoả thuận khác, nếu hợp đồng có quy định về việc vận chuyển hàng hoá và bên bán không có nghĩa vụ giao hàng tại một địa điểm nhất định thì rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hoá được chuyển cho bên mua khi nào?Những chủ thể nào sau đây tham gia trong hoạt động nhượng quyền thương mại?Trong quá trình thực hiện hợp đồng, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics có thể thực hiện khác với chỉ dẫn của khách hàng khi nào?Trong hoạt động trung gian thương mại, chủ thể nào có quyền nhận thù lao?Để việc cung ứng dịch vụ được thực hiện không bị trì hoãn hay gián đoạn, khách hàng có nghĩa vụ gì sau đây?Trường hợp thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cấp chứng thư giám định có kết quả sai do lỗi vô ý của mình thì phải chịu trách nhiệm gì sau đây?Trong hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại, bên nào có quyền nhận thù lao dịch vụ quảng cáo thương mại và các chi phí hợp lý khác?Bên nhận uỷ thác có thể nhận uỷ thác mua bán hàng hoá của bao nhiêu bên uỷ thác khác nhau?Bên ủy thác phải đáp ứng điều kiện nào sau đây?Dịch vụ nào sau đây KHÔNG thể trở thành đối tượng của hợp đồng cung ứng dịch vụ?Hành vi quảng cáo nào sau đây bị cấm?Trường hợp không có thỏa thuận và giữa các bên không có bất kỳ thói quen nào về việc thanh toán thì thời hạn thanh toán là thời điểm nào sau đây?Một hoạt động của thương nhân dùng hàng hoá, dịch vụ và tài liệu về hàng hoá, dịch vụ để giới thiệu với khách hàng về hàng hoá, dịch vụ đó được gọi là hoạt động gì?Trong hoạt động trung gian thương mại, bên trung gian thực hiện dịch vụ phải đáp ứng điều kiện gì sau đây?Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics phải đáp ứng điều kiện nào sau đây?Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định có quyền gì sau đây?Trong trường hợp thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện không bảo đảm để hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ gì sau đây?Thương nhân có thể sử dụng những sản phẩm nào sau đây để quảng cáo?Nguyên tắc nào sau đây KHÔNG phải là nguyên tắc trong đấu giá hàng hóa?Hoạt động nào say đây là hoạt động trung gian thương mại?Hợp đồng mua bán hàng hóa dưới hình thức văn bản được giao kết khi nào?Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế phải được thể hiện dưới hình thức nào sau đây?Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics KHÔNG phải chịu trách nhiệm về những tổn thất đối với hàng hoá phát sinh trong trường hợp nào sau đây?Trong quá trình thực hiện hợp đồng, khi có lý do chính đáng vì lợi ích của khách hàng, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics có thể thực hiện khác với chỉ dẫn của khách hàng nhưng có nghĩa vụ gì sau đây?Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics có quyền gì sau đây?Quyền nào sau đây KHÔNG phải là quyền của bên giao đại lý trong hợp đồng đại lý thương mại?Sau khi hết thời hạn hoàn thành việc cung ứng dịch vụ mà dịch vụ vẫn chưa hoàn thành thì bên cung ứng dịch vụ phải xử lý như thế nào?Trường hợp các bên không có thỏa thuận về địa điểm giao hàng đối với hàng hóa là vật gắn liền với đất đai thì bên bán phải giao hàng tại đâu?Chủ thể nào sau đây KHÔNG được tham gia đấu giá hàng hóa?Thương nhân KHÔNG thể thực hiện khuyến mại dưới hình thức nào sau đây?Trường hợp các bên không có thỏa thuận về việc thanh toán thì thời hạn thanh toán được xác định như thế nào?Địa điểm giao hàng trong hợp đồng mua bán hàng hóa được xác định như thế nào?Trong hợp đồng đại lý thương mại, hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được ký giữa những chủ thể nào?Thương nhân có thể trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ dưới hình thức nào sau đây?Người tổ chức đấu giá hoặc người được người tổ chức đấu giá uỷ quyền điều hành bán đấu giá được gọi là gì?Trường hợp bên bán giao thừa hàng thì bên mua có quyền gì?Bên mua phải thanh toán cho bên bán vào thời điểm nào sau đây?Trong hoạt động đấu giá, chủ thể nào có quyền nhận thù lao dịch vụ đấu giá? Hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm hội mua bán hàng hoá cung ứng dịch vụ, bao gồm hoạt động khuyến mại, quảng cáo thương mại, trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại gọi hoạt động gì? Những chủ thể sau tham gia vào quan hệ dịch vụ giám định? Trường hợp có thỏa thuận thời hạn giao hàng mà không xác định thời điểm giao hàng cụ thể bên bán có quyền giao hàng vào thời điểm nào? Trong hoạt động đại diện cho thương nhân, chủ thể phải trả thù lao đại diện? Đối với dịch vụ kinh doanh có điều kiện, việc cung ứng dịch vụ thực nào? Khi xảy trường hợp dẫn đến việc khơng thực phần tồn dẫn khách hàng thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics có nghĩa vụ sau đây? Giá dịch vụ chủ thể xác định? Hợp đồng dịch vụ phải thể hiệndưới hình thức nào? Bên mơi giới có quyền u cầu chủ thể cung cấp thông tin, tài liệu phương tiện cần thiết liên quan đến hàng hóa, dịch vụ cần mơi giới? Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại phải thể hình thức sau đây? Hợp đồng mua bán hàng hóa hình thức lời nói giao kết nào? Hoạt động sau KHÔNG phải hoạt động xúc tiến thương mại? Trong hợp đồng cung ứng dịch vụ, chủ thể có nghĩa vụ toán tiền cung ứng dịch vụ? Khi chưa thực quyền định đoạt hàng hoá, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics thực quyền cầm giữ hàng hố có nghĩa vụ sau đây? Thương nhân thực khuyến mại có nghĩa vụ sau đây? Trong hoạt động trung gian thương mại chủ thể có nghĩa vụ tốn thù lao? Quyền hưởng thù lao bên đại diện phát sinh từ thời điểm nào? Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, đối tượng hợp đồng hàng hoá đường vận chuyển rủi ro mát hư hỏng hàng hoá chuyển cho bên mua kể từ thời điểmnào? Trong trường hợp đấu giá không thành cơng, người bán hàng có quyền sau đây? Thời hạn đại diện hợp đồng đại diện cho thương nhân chủ thể xác định? Thời hạn giao hàng hợp đồng mua bán hàng hóa xác định nào? Quan hệ bên đặt gia công bên nhận gia công hoạt động gia cơng thể hình thức sau đây? Hợp đồng dịch vụ tổ chức đấu giá hàng hố phải thể hình thức sau đây? Hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại có tham gia chủ thể sau đây? Hoạt động sau hoạt động xúc tiến thương mại? Hình thức đại lý mà bên đại lý tổ chức hệ thống đại lý trực thuộc để thực việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho bên giao đại lý gọi gì? Dịch vụ sau xếp vào nhóm dịch vụ logistics liên quan khác? Trong hợp đồng trưng bày, giới thiệu hàng hố, dịch vụ, bên có quyền nhận thù lao dịch vụ chi phí hợp lý khác? Trong hoạt động đấu giá, chủ thể có nghĩa vụ trả thù lao dịch vụ đấu giá? Hoạt động thương mại, theo người bán hàng tự thuê người tổ chức đấu giá thực việc bán hàng hố cơng khai để chọn người mua trả giá cao gọi gì? Bên môi giới tham gia thực hợp đồng bên môi giới trường hợp nào? Đối tượng sau đối tượng hợp đồng cung ứng dịch vụ? Người tổ chức đấu giá hàng hóa KHƠNG có nghĩa vụ sau đây? Hoạt động quảng cáo thương mại có tham gia chủ thể sau đây? Trong hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại, chủ thể nhận thù lao dịch vụ chi phí hợp lý khác? Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác bên có thỏa thuận khác, quyền sở hữu chuyển từ bên bán sang bên mua kể từ thời điểmnào sau đây? Trường hợp khơng có thoả thuận địa điểm giao hàng mà hợp đồng có quy định vận chuyển hàng hố bên bán có nghĩa vụ giao hàng cho ai? Dịch vụ sau KHƠNG xếp vào nhóm dịch vụ logistics liên quan tới vận tải? Trong hợp đồng mua bán hàng hóa, bên mua có nghĩa vụ tốn tiền cho bên bán đâu? Thời điểm sau KHÔNG phải thời điểm giao kết hợp đồng? Thương nhân phép cấp quyền thương mại khihệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền hoạt động bao lâu? Việc thương nhân làm trung gian cho bên mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ hưởng thù lao gọi hoạt động gì? Thương nhân thực khuyến mại có quyền sau đây? Trong trường hợp bên đại lý dùng tài sản để bảo đảm kết thúc hợp đồng đại lý, bên đại lý có quyền gì? Trong trường hợp bên đại lý dùng tài sản để bảo đảm kết thúc hợp đồng đại lý, bên giao đại lý có nghĩa vụ gì? Bên cung ứng dịch vụ phải hoàn thành dịch vụ vào thời điểm nào? Hợp đồng gia công thương mại phải thể hình thức sau đây? Đâu KHƠNG phải nghĩa vụ bên nhượng quyền hoạt động nhượng quyền thương mại? Trong hoạt động trung gian thương mại, bên trung gian thực hoạt động trung gian thương mại lợi ích chủ thể nào? Trong hoạt động gia cơng thương mại, chủ thể có quyền sử dụng phần toàn nguyên liệu, vật liệu bên đặt gia công để thực nhiều cơng đoạn q trình sản xuất theo yêu cầu bên đặt gia công? Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại phải đáp ứng điều kiện sau đây? Thương nhân tổ chức thực nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng dịch vụ khác có liên quan đến hàng hoá theo thoả thuận với khách hàng để hưởng thù lao Hoạt động thương mại gọi gì? Đối tượng sau KHƠNG thể trở thành đối tượng hoạt động mua bán hàng hóa? Trong hoạt động nhượng quyền thương mại, chủ thể có quyền nhận tiền nhượng quyền? Hoạt động cung ứng dịch vụ có tham gia chủ thể sau đây? Trường hợp dịch vụ nhiều bên cung ứng dịch vụ tiến hành phối hợp với bên cung ứng dịch vụ khác, khách hàng có nghĩa vụ gì? Chủ thể chủ sở hữu hàng hoá, người chủ sở hữu hàng hoá uỷ quyền bán người có quyền bán hàng hố người khác theo quy định pháp luật? Khi thực việc đại diện cho thương nhân, bên đại diện nhân danh chủ thể nào? Quan hệ cung ứng dịch vụ bên cung ứng dịch vụ bên sử dụng dịch vụ thể hình thức hợp đồng sau đây? Giá mua bán hàng hóa hợp đồng đại lý thương mại xác định nào? Hoạt động khuyến mại có tham gia chủ thể sau đây? Thương nhân bị cấm trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ trường hợp sau đây? Mối quan hệ thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics khách hàng thể hình thức nào? Trong hoạt động gia cơng thương mại, chủ thể có quyền nhận thù lao? Dịch vụ sau xếp vào nhóm dịch vụ logistics chủ yếu? Khi hàng hóa không phù hợp với thỏa thuận bên, trường hợp bên bán chịu trách nhiệm khiếm khuyết hàng hóa? Đối tượng hoạt động nhượng quyền thương mại gì? Trong hợp đồng mua bán hàng hóa bên chủ thể thương nhân với bên thương nhân hợp đồng mua bán hàng hóa phải tuân theo Luật thương mại nào? Trước nhượng quyền thương mại, bên dự kiến nhượng quyền phải thực nghĩa vụ sau đây? Trường hợp hợp đồng cầm cố, chấp có thoả thuận việc bán đấu người cầm cố, chấp vắng mặt khơng có lý đáng từ chối giao kết hợp đồng dịch vụ tổ chức đấu giá hàng hố giá khởi điểm xác định? Sau xác định xong tình trạng thực tế hàng hóa, dịch vụ theo nội dung giám định khách hàng yêu cầu, thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định có nghĩa vụ sau đây? Những chủ thể sau tham gia hoạt động gia công thương mại? Dịch vụ sau KHƠNG xếp vào nhóm dịch vụ logistics chủ yếu? Trong trường hợp đấu giá thành công, người bán hàng có quyền sau đây? Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics có quyền cầm giữ số lượng hàng hoá định chứng từ liên quan đến số lượng hàng hố để đòi tiền nợ đến hạn khách hàng phải thông báo văn cho chủ thể sau đây? Trong hoạt động gia công thương mại, chủ thể có nghĩa vụ cung cấp nguyên liệu, vật liệu để bên nhận gia công thực nhiều cơng đoạn q trình sản xuất hàng hóa? Hoạt động thương mại, theo bên sử dụng phần toàn nguyên liệu, vật liệu bên đặt gia công để thực nhiều công đoạn trình sản xuất theo yêu cầu bên đặt gia công để hưởng thù lao gọi hoạt động gì? Quyền hưởng thù lao mơi giới bên môi giới hợp đồng môi giới thương mại phát sinh từ thời điểm nào? Quyền sau quyền bên môi giới hợp đồng môi giới thương mại? Hoạt động sau KHÔNG nằm chuỗi dịch vụ logistics? Quyền hưởng thù lao bên nhận ủy thác phát sinh từ thời điểm nào? Một hoạt động thương nhân để giới thiệu với khách hàng hoạt động kinh doanh hàng hố, dịch vụ gọi hoạt động gì? Bên giao đại lý phải đáp ứng điều kiện sau đây? Cuộc đấu giá coi không thành trường hợp sau đây? Đâu KHÔNG phải nghĩa vụ khách hàng hợp đồng dịch vụ? Một hoạt động thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ cách dành cho khách hàng lợi ích định gọi hoạt động gì? Đối tượng hợp đồng mơi giới thương mại gì? Trường hợp bên khơng có thỏa thuận trước mà bên bán giao hàng trước thời hạn thỏa thuận bên mua có quyền gì? Hợp đồng đại diện cho thương nhân phải thể hình thức sau đây? Sau thời hạn 45 ngày kể từ ngày thông báo cầm giữ hàng hoá chứng từ liên quan đến hàng hố, khách hàng khơng trả tiền nợ thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics có quyền sau đây? Quan hệ mua bán hàng hóa hình thành chủ thể sau đây? Bên nhận quyền có quyền nhượng quyền lại cho bên thứ ba trường hợp nào? Thương nhân tiến hành quảng cáo cách nào? Trong hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa, chủ thể có quyền nhận thù lao? Trường hợp khơng có thỏa thuận địa điểm tốn cụ thểthì bên mua phải tốn cho bên bán tạiđâu? Bên môi giới phải đáp ứng điều điều kiện sau đây? Trong hợp đồng cung ứng dịch vụ, bên có nghĩa vụ bảo quản giao lại cho khách hàng tài liệu phương tiện giao để thực dịch vụ sau hoàn thành công việc? Dịch vụ sau bị cấm kinh doanh? Đối với hàng hóa hạn chế kinh doanh việc mua bán hàng hóa thực nào? Những chủ thể sau tham gia vào hoạt động đấu giá hàng hóa? Sau hồn thành cơng việc, bên cung ứng có nghĩa vụ tài liệu phương tiện giao để thực dịch vụ? Một hoạt động thực tập trung thời gian địa điểm định để thương nhân trưng bày, giới thiệu hàng hố, dịch vụ nhằm mục đích thúc đẩy, tìm kiếm hội giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, hợp đồng dịch vụ gọi hoạt động gì? Trong quan hệ đại lý thương mại, chủ thể chủ sở hữu hàng hoá tiền giao cho bên đại lý? Trong quan hệ ủy thác mua bán hàng hóa, bên nhận ủy thác nhân danh chủ thể để mua bán hàng hóa với bên thứ ba? Thương nhân có đăng ký kinh doanh dịch vụ đấu giá người bán hàng trường hợp người bán hàng tự tổ chức đấu giá gọi gì? Hợp đồng dịch vụ khuyến mại phải thể hình thức sau đây? Bên cung ứng dịch vụ phải đáp ứng điều kiện sau đây? Hoạt động thương mại, theo thương nhân thực công việc cần thiết để xác định tình trạng thực tế hàng hố, kết cung ứng dịch vụ nội dung khác theo yêu cầu khách hàng gọi hoạt động gì? Bên thuê dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hố, dịch vụ có quyền sau đây? Trường hợp bên bán giao hàng hóa khơng phù hợp với thỏa thuận hợp đồng bên mua có quyền gì? Những chủ thể sau tham gia vào hoạt động trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ? Trong trường hợp người tổ chức đấu giá người bán hàng đấu giá người bán hàng uỷ quyền chủ thể sau có quyền xác định giá khởi điểm? Trừ trường hợp có thoả thuận khác, hợp đồng có quy định việc vận chuyển hàng hố bên bán khơng có nghĩa vụ giao hàng địa điểm định rủi ro mát hư hỏng hàng hoá chuyển cho bên mua nào? Những chủ thể sau tham gia hoạt động nhượng quyền thương mại? Trong trình thực hợp đồng, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics thực khác với dẫn khách hàng nào? Trong hoạt động trung gian thương mại, chủ thể có quyền nhận thù lao? Để việc cung ứng dịch vụ thực khơng bị trì hỗn hay gián đoạn, khách hàng có nghĩa vụ sau đây? Trường hợp thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cấp chứng thư giám định có kết sai lỗi vơ ý phải chịu trách nhiệm sau đây? Trong hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại, bên có quyền nhận thù lao dịch vụ quảng cáo thương mại chi phí hợp lý khác? Bên nhận uỷ thác nhận uỷ thác mua bán hàng hoá bên uỷ thác khác nhau? Bên ủy thác phải đáp ứng điều kiện sau đây? Dịch vụ sau KHÔNG thể trở thành đối tượng hợp đồng cung ứng dịch vụ? Hành vi quảng cáo sau bị cấm? Trường hợp khơng có thỏa thuận bên khơng có thói quen việc tốn thời hạn tốn thời điểm sau đây? Một hoạt động thương nhân dùng hàng hoá, dịch vụ tài liệu hàng hoá, dịch vụ để giới thiệu với khách hàng hàng hoá, dịch vụ gọi hoạt động gì? Trong hoạt động trung gian thương mại, bên trung gian thực dịch vụ phải đáp ứng điều kiện sau đây? Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics phải đáp ứng điều kiện sau đây? Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định có quyền sau đây? Trong trường hợp thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện khơng bảo đảm để hồn thành việc cung ứng dịch vụ, bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ sau đây? Thương nhân sử dụng sản phẩm sau để quảng cáo? Nguyên tắc sau KHÔNG phải nguyên tắc đấu giá hàng hóa? Hoạt động say hoạt động trung gian thương mại? Hợp đồng mua bán hàng hóa hình thức văn giao kết nào? Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế phải thể hình thức sau đây? Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics KHÔNG phải chịu trách nhiệm tổn thất hàng hoá phát sinh trường hợp sau đây? Trong trình thực hợp đồng, có lý đáng lợi ích khách hàng, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics thực khác với dẫn khách hàng có nghĩa vụ sau đây? Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics có quyền sau đây? Quyền sau KHÔNG phải quyền bên giao đại lý hợp đồng đại lý thương mại? Sau hết thời hạn hoàn thành việc cung ứng dịch vụ mà dịch vụ chưa hoàn thành bên cung ứng dịch vụ phải xử lý nào? Trường hợp bên khơng có thỏa thuận địa điểm giao hàng hàng hóa vật gắn liền với đất đai bên bán phải giao hàng đâu? Chủ thể sau KHƠNG tham gia đấu giá hàng hóa? Thương nhân KHƠNG thể thực khuyến mại hình thức sau đây? Trường hợp bên khơng có thỏa thuận việc tốn thời hạn tốn xác định nào? Địa điểm giao hàng hợp đồng mua bán hàng hóa xác định nào? Trong hợp đồng đại lý thương mại, hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ ký chủ thể nào? Thương nhân trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ hình thức sau đây? Người tổ chức đấu giá người người tổ chức đấu giá uỷ quyền điều hành bán đấu giá gọi gì? Trường hợp bên bán giao thừa hàng bên mua có quyền gì? Bên mua phải tốn cho bên bán vào thời điểm sau đây? Trong hoạt động đấu giá, chủ thể có quyền nhận thù lao dịch vụ đấu giá? Bonus: không cần đọc Hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm hội mua bán hàng hố cung ứng dịch vụ, bao gồm hoạt động khuyến mại, quảng cáo thương mại, trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại gọi hoạt động gì? Những chủ thể sau tham gia vào quan hệ dịch vụ giám định? Trường hợp có thỏa thuận thời hạn giao hàng mà khơng xác định thời điểm giao hàng cụ thể bên bán có quyền giao hàng vào thời điểm nào? Trong hoạt động đại diện cho thương nhân, chủ thể phải trả thù lao đại diện? Đối với dịch vụ kinh doanh có điều kiện, việc cung ứng dịch vụ thực nào? Khi xảy trường hợp dẫn đến việc khơng thực phần toàn dẫn khách hàng thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics có nghĩa vụ sau đây? Giá dịch vụ chủ thể xác định? Hợp đồng dịch vụ phải thể hiệndưới hình thức nào? Bên mơi giới có quyền yêu cầu chủ thể cung cấp thông tin, tài liệu phương tiện cần thiết liên quan đến hàng hóa, dịch vụ cần mơi giới? Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại phải thể hình thức sau đây? Hợp đồng mua bán hàng hóa hình thức lời nói giao kết nào? Hoạt động sau KHÔNG phải hoạt động xúc tiến thương mại? Trong hợp đồng cung ứng dịch vụ, chủ thể có nghĩa vụ tốn tiền cung ứng dịch vụ? Khi chưa thực quyền định đoạt hàng hoá, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics thực quyền cầm giữ hàng hố có nghĩa vụ sau đây? Thương nhân thực khuyến mại có nghĩa vụ sau đây? Trong hoạt động trung gian thương mại chủ thể có nghĩa vụ toán thù lao? Quyền hưởng thù lao bên đại diện phát sinh từ thời điểm nào? Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, đối tượng hợp đồng hàng hố đường vận chuyển rủi ro mát hư hỏng hàng hoá chuyển cho bên mua kể từ thời điểmnào? Trong trường hợp đấu giá không thành công, người bán hàng có quyền sau đây? Thời hạn đại diện hợp đồng đại diện cho thương nhân chủ thể xác định? Thời hạn giao hàng hợp đồng mua bán hàng hóa xác định nào? Quan hệ bên đặt gia công bên nhận gia công hoạt động gia công thể hình thức sau đây? Hợp đồng dịch vụ tổ chức đấu giá hàng hoá phải thể hình thức sau đây? Hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại có tham gia chủ thể sau đây? Hoạt động sau hoạt động xúc tiến thương mại? Hình thức đại lý mà bên đại lý tổ chức hệ thống đại lý trực thuộc để thực việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho bên giao đại lý gọi gì? Dịch vụ sau xếp vào nhóm dịch vụ logistics liên quan khác? Trong hợp đồng trưng bày, giới thiệu hàng hố, dịch vụ, bên có quyền nhận thù lao dịch vụ chi phí hợp lý khác? Trong hoạt động đấu giá, chủ thể có nghĩa vụ trả thù lao dịch vụ đấu giá? Hoạt động thương mại, theo người bán hàng tự th người tổ chức đấu giá thực việc bán hàng hố cơng khai để chọn người mua trả giá cao gọi gì? Bên mơi giới tham gia thực hợp đồng bên môi giới trường hợp nào? Đối tượng sau đối tượng hợp đồng cung ứng dịch vụ? Người tổ chức đấu giá hàng hóa KHƠNG có nghĩa vụ sau đây? Hoạt động quảng cáo thương mại có tham gia chủ thể sau đây? Trong hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại, chủ thể nhận thù lao dịch vụ chi phí hợp lý khác? Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác bên có thỏa thuận khác, quyền sở hữu chuyển từ bên bán sang bên mua kể từ thời điểmnào sau đây? Trường hợp khơng có thoả thuận địa điểm giao hàng mà hợp đồng có quy định vận chuyển hàng hố bên bán có nghĩa vụ giao hàng cho ai? Dịch vụ sau KHÔNG xếp vào nhóm dịch vụ logistics liên quan tới vận tải? Trong hợp đồng mua bán hàng hóa, bên mua có nghĩa vụ tốn tiền cho bên bán đâu? Thời điểm sau KHÔNG phải thời điểm giao kết hợp đồng? Thương nhân phép cấp quyền thương mại khihệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền hoạt động bao lâu? Việc thương nhân làm trung gian cho bên mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ hưởng thù lao gọi hoạt động gì? Thương nhân thực khuyến mại có quyền sau đây? Trong trường hợp bên đại lý dùng tài sản để bảo đảm kết thúc hợp đồng đại lý, bên đại lý có quyền gì? Trong trường hợp bên đại lý dùng tài sản để bảo đảm kết thúc hợp đồng đại lý, bên giao đại lý có nghĩa vụ gì? Bên cung ứng dịch vụ phải hoàn thành dịch vụ vào thời điểm nào? Hợp đồng gia công thương mại phải thể hình thức sau đây? Đâu KHÔNG phải nghĩa vụ bên nhượng quyền hoạt động nhượng quyền thương mại? Trong hoạt động trung gian thương mại, bên trung gian thực hoạt động trung gian thương mại lợi ích chủ thể nào? Trong hoạt động gia công thương mại, chủ thể có quyền sử dụng phần toàn nguyên liệu, vật liệu bên đặt gia công để thực nhiều công đoạn trình sản xuất theo yêu cầu bên đặt gia công? Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại phải đáp ứng điều kiện sau đây? Thương nhân tổ chức thực nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng dịch vụ khác có liên quan đến hàng hố theo thoả thuận với khách hàng để hưởng thù lao Hoạt động thương mại gọi gì? Đối tượng sau KHÔNG thể trở thành đối tượng hoạt động mua bán hàng hóa? Trong hoạt động nhượng quyền thương mại, chủ thể có quyền nhận tiền nhượng quyền? Hoạt động cung ứng dịch vụ có tham gia chủ thể sau đây? Trường hợp dịch vụ nhiều bên cung ứng dịch vụ tiến hành phối hợp với bên cung ứng dịch vụ khác, khách hàng có nghĩa vụ gì? Chủ thể chủ sở hữu hàng hoá, người chủ sở hữu hàng hoá uỷ quyền bán người có quyền bán hàng hố người khác theo quy định pháp luật? Khi thực việc đại diện cho thương nhân, bên đại diện nhân danh chủ thể nào? Quan hệ cung ứng dịch vụ bên cung ứng dịch vụ bên sử dụng dịch vụ thể hình thức hợp đồng sau đây? Giá mua bán hàng hóa hợp đồng đại lý thương mại xác định nào? Hoạt động khuyến mại có tham gia chủ thể sau đây? Thương nhân bị cấm trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ trường hợp sau đây? Mối quan hệ thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics khách hàng thể hình thức nào? Trong hoạt động gia công thương mại, chủ thể có quyền nhận thù lao? Dịch vụ sau xếp vào nhóm dịch vụ logistics chủ yếu? Khi hàng hóa khơng phù hợp với thỏa thuận bên, trường hợp bên bán chịu trách nhiệm khiếm khuyết hàng hóa? Đối tượng hoạt động nhượng quyền thương mại gì? Trong hợp đồng mua bán hàng hóa bên chủ thể thương nhân với bên khơng phải thương nhân hợp đồng mua bán hàng hóa phải tuân theo Luật thương mại nào? Trước nhượng quyền thương mại, bên dự kiến nhượng quyền phải thực nghĩa vụ sau đây? Trường hợp hợp đồng cầm cố, chấp có thoả thuận việc bán đấu người cầm cố, chấp vắng mặt khơng có lý đáng từ chối giao kết hợp đồng dịch vụ tổ chức đấu giá hàng hố giá khởi điểm xác định? Sau xác định xong tình trạng thực tế hàng hóa, dịch vụ theo nội dung giám định khách hàng yêu cầu, thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định có nghĩa vụ sau đây? Những chủ thể sau tham gia hoạt động gia công thương mại? Dịch vụ sau KHÔNG xếp vào nhóm dịch vụ logistics chủ yếu? Trong trường hợp đấu giá thành cơng, người bán hàng có quyền sau đây? Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics có quyền cầm giữ số lượng hàng hoá định chứng từ liên quan đến số lượng hàng hố để đòi tiền nợ đến hạn khách hàng phải thông báo văn cho chủ thể sau đây? Trong hoạt động gia cơng thương mại, chủ thể có nghĩa vụ cung cấp nguyên liệu, vật liệu để bên nhận gia công thực nhiều công đoạn trình sản xuất hàng hóa? Hoạt động thương mại, theo bên sử dụng phần tồn nguyên liệu, vật liệu bên đặt gia công để thực nhiều cơng đoạn q trình sản xuất theo yêu cầu bên đặt gia công để hưởng thù lao gọi hoạt động gì? Quyền hưởng thù lao mơi giới bên mơi giới hợp đồng môi giới thương mại phát sinh từ thời điểm nào? Quyền sau quyền bên môi giới hợp đồng môi giới thương mại? Hoạt động sau KHÔNG nằm chuỗi dịch vụ logistics? Quyền hưởng thù lao bên nhận ủy thác phát sinh từ thời điểm nào? Một hoạt động thương nhân để giới thiệu với khách hàng hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ gọi hoạt động gì? Bên giao đại lý phải đáp ứng điều kiện sau đây? Cuộc đấu giá coi không thành trường hợp sau đây? Đâu KHÔNG phải nghĩa vụ khách hàng hợp đồng dịch vụ? Một hoạt động thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ cách dành cho khách hàng lợi ích định gọi hoạt động gì? Đối tượng hợp đồng mơi giới thương mại gì? Trường hợp bên khơng có thỏa thuận trước mà bên bán giao hàng trước thời hạn thỏa thuận bên mua có quyền gì? Hợp đồng đại diện cho thương nhân phải thể hình thức sau đây? Sau thời hạn 45 ngày kể từ ngày thơng báo cầm giữ hàng hố chứng từ liên quan đến hàng hoá, khách hàng khơng trả tiền nợ thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics có quyền sau đây? Quan hệ mua bán hàng hóa hình thành chủ thể sau đây? Bên nhận quyền có quyền nhượng quyền lại cho bên thứ ba trường hợp nào? Thương nhân tiến hành quảng cáo cách nào? Trong hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa, chủ thể có quyền nhận thù lao? Trường hợp khơng có thỏa thuận địa điểm tốn cụ thểthì bên mua phải tốn cho bên bán tạiđâu? Bên mơi giới phải đáp ứng điều điều kiện sau đây? Trong hợp đồng cung ứng dịch vụ, bên có nghĩa vụ bảo quản giao lại cho khách hàng tài liệu phương tiện giao để thực dịch vụ sau hồn thành cơng việc? Dịch vụ sau bị cấm kinh doanh? Đối với hàng hóa hạn chế kinh doanh việc mua bán hàng hóa thực nào? Những chủ thể sau tham gia vào hoạt động đấu giá hàng hóa? Sau hồn thành cơng việc, bên cung ứng có nghĩa vụ tài liệu phương tiện giao để thực dịch vụ? Một hoạt động thực tập trung thời gian địa điểm định để thương nhân trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ nhằm mục đích thúc đẩy, tìm kiếm hội giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, hợp đồng dịch vụ gọi hoạt động gì? Trong quan hệ đại lý thương mại, chủ thể chủ sở hữu hàng hoá tiền giao cho bên đại lý? Trong quan hệ ủy thác mua bán hàng hóa, bên nhận ủy thác nhân danh chủ thể để mua bán hàng hóa với bên thứ ba? Thương nhân có đăng ký kinh doanh dịch vụ đấu giá người bán hàng trường hợp người bán hàng tự tổ chức đấu giá gọi gì? Hợp đồng dịch vụ khuyến mại phải thể hình thức sau đây? Bên cung ứng dịch vụ phải đáp ứng điều kiện sau đây? Hoạt động thương mại, theo thương nhân thực cơng việc cần thiết để xác định tình trạng thực tế hàng hoá, kết cung ứng dịch vụ nội dung khác theo yêu cầu khách hàng gọi hoạt động gì? Bên thuê dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ có quyền sau đây? Trường hợp bên bán giao hàng hóa khơng phù hợp với thỏa thuận hợp đồng bên mua có quyền gì? Những chủ thể sau tham gia vào hoạt động trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ? Trong trường hợp người tổ chức đấu giá người bán hàng đấu giá người bán hàng uỷ quyền chủ thể sau có quyền xác định giá khởi điểm? Trừ trường hợp có thoả thuận khác, hợp đồng có quy định việc vận chuyển hàng hố bên bán khơng có nghĩa vụ giao hàng địa điểm định rủi ro mát hư hỏng hàng hoá chuyển cho bên mua nào? Những chủ thể sau tham gia hoạt động nhượng quyền thương mại? Trong trình thực hợp đồng, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics thực khác với dẫn khách hàng nào? Trong hoạt động trung gian thương mại, chủ thể có quyền nhận thù lao? Để việc cung ứng dịch vụ thực không bị trì hỗn hay gián đoạn, khách hàng có nghĩa vụ sau đây? Trường hợp thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cấp chứng thư giám định có kết sai lỗi vơ ý phải chịu trách nhiệm sau đây? Trong hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại, bên có quyền nhận thù lao dịch vụ quảng cáo thương mại chi phí hợp lý khác? Bên nhận uỷ thác nhận uỷ thác mua bán hàng hố bên uỷ thác khác nhau? Bên ủy thác phải đáp ứng điều kiện sau đây? Dịch vụ sau KHÔNG thể trở thành đối tượng hợp đồng cung ứng dịch vụ? Hành vi quảng cáo sau bị cấm? Trường hợp khơng có thỏa thuận bên khơng có thói quen việc tốn thời hạn toán thời điểm sau đây? Một hoạt động thương nhân dùng hàng hoá, dịch vụ tài liệu hàng hoá, dịch vụ để giới thiệu với khách hàng hàng hố, dịch vụ gọi hoạt động gì? Trong hoạt động trung gian thương mại, bên trung gian thực dịch vụ phải đáp ứng điều kiện sau đây? Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics phải đáp ứng điều kiện sau đây? Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định có quyền sau đây? Trong trường hợp thơng tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện không bảo đảm để hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ sau đây? Thương nhân sử dụng sản phẩm sau để quảng cáo? Nguyên tắc sau KHÔNG phải nguyên tắc đấu giá hàng hóa? Hoạt động say hoạt động trung gian thương mại? Hợp đồng mua bán hàng hóa hình thức văn giao kết nào? Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế phải thể hình thức sau đây? Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics KHÔNG phải chịu trách nhiệm tổn thất hàng hoá phát sinh trường hợp sau đây? Trong trình thực hợp đồng, có lý đáng lợi ích khách hàng, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics thực khác với dẫn khách hàng có nghĩa vụ sau đây? Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics có quyền sau đây? Quyền sau KHÔNG phải quyền bên giao đại lý hợp đồng đại lý thương mại? Sau hết thời hạn hoàn thành việc cung ứng dịch vụ mà dịch vụ chưa hồn thành bên cung ứng dịch vụ phải xử lý nào? Trường hợp bên khơng có thỏa thuận địa điểm giao hàng hàng hóa vật gắn liền với đất đai bên bán phải giao hàng đâu? Chủ thể sau KHÔNG tham gia đấu giá hàng hóa? Thương nhân KHƠNG thể thực khuyến mại hình thức sau đây? Trường hợp bên khơng có thỏa thuận việc tốn thời hạn tốn xác định nào? Địa điểm giao hàng hợp đồng mua bán hàng hóa xác định nào? Trong hợp đồng đại lý thương mại, hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ ký chủ thể nào? Thương nhân trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ hình thức sau đây? Người tổ chức đấu giá người người tổ chức đấu giá uỷ quyền điều hành bán đấu giá gọi gì? Trường hợp bên bán giao thừa hàng bên mua có quyền gì? Bên mua phải toán cho bên bán vào thời điểm sau đây? Trong hoạt động đấu giá, chủ thể có quyền nhận thù lao dịch vụ đấu giá? ... nhượng quyền thương mại gì? Trong hợp đồng mua bán hàng hóa bên chủ thể thương nhân với bên thương nhân hợp đồng mua bán hàng hóa phải tn theo Luật thương mại nào? Trước nhượng quyền thương mại, bên... thương mại gì? Trong hợp đồng mua bán hàng hóa bên chủ thể thương nhân với bên khơng phải thương nhân hợp đồng mua bán hàng hóa phải tuân theo Luật thương mại nào? Trước nhượng quyền thương mại, ... nào? Hợp đồng gia công thương mại phải thể hình thức sau đây? Đâu KHÔNG phải nghĩa vụ bên nhượng quyền hoạt động nhượng quyền thương mại? Trong hoạt động trung gian thương mại, bên trung gian thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Law 208 LUẬT THƯƠNG mại II topica, Law 208 LUẬT THƯƠNG mại II topica

Từ khóa liên quan