Law 112 LUẬT đất ĐAI topica

40 117 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2019, 10:29

Văn bản luật nào thuộc nguồn của Luật Đất đai?Ngành luật đất đai sử dụng phương pháp nào để điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực đất đai?Luật Đất đai là gì?Ngành luật đất đai bao gồm bao nhiêu nguyên tắc cơ bản?Người nước ngoài tham gia trong quan hệ sử dụng đất tại Việt Nam là người có tham gia quan hệ pháp luật đất đai và là:Ngành luật đất đai KHÔNG sử dụng phương pháp điều chỉnh nào để điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực đất đai?Ngành luật đất đai phân chia các chủ thể sử dụng đất thành mấy nhóm?Ông An sang Hoa kỳ định cư từ năm 1975, đã thôi quốc tịch Việt Nam nay về Việt Nam thực hiện hoạt động đầu tư. Vậy ông A thuộc chủ thể nào được Nhà nước giao sử dụng đất?Nhận định nào sau đây KHÔNG đúng khi xác định đối tượng điều chỉnh của ngành luật đất đai?Nội dung quan hệ pháp luật đất đai nói đến:Đất đai ở Việt Nam thuộc hình thức sở hữu nào?Đối tượng điều chỉnh của ngành luật đất đai là:Chủ thể quan hệ pháp luật đất đai bao gồm:Quan hệ pháp luật đất đai được cấu thành bởi yếu tố nào?Hộ gia đình sử dụng đất là những người đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất. Họ là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật nào?Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là:Hình thức sở hữu toàn dân về đất đai được xác lập từ năm nào?Nhận định nào sau đây KHÔNG đúng khi nói về chế độ sở hữu về đất đai ở Việt Nam?Tổ chức dịch vụ công về đất đai bao gồm:Vai trò của Nhà nước đối với hình thức sở hữu về đất đai ở Việt Nam là gì?Cơ quan chuyên môn trong hoạt động quản lý nhà nước về đất đai bao gồm:Cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung trong hoạt động quản lý nhà nước về đất đai bao gồm:Đa hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu trong đó có đất đai được thừa nhận ở Hiến pháp năm nào?Nhận định nào sau đây KHÔNG đúng khi nói về quyền sở hữu đất đai?Nhà nước với vai trò là đại diện chủ sở hữu về đất đai có các quyền:Cơ sở của việc xây dựng chế độ sở hữu toàn dân về đất đai bao gồm:Căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức lập và thực hiện phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho người có đất thu hồi là đất nông nghiệp, đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ. Phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm được lập và phê duyệt:Cơ sở tôn giáo sử dụng đất phi nông nghiệp vào mục đích xây dựng chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, niệm phật đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo, các cơ sở khác của tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động được Nhà nước trao quyền sử dụng đất dưới hình thức:Vi phạm quy định về thực hiện trình tự, thủ tục hành chính trong quản lý và sử dụng đất KHÔNG bao gồm hành vi:Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được nhận chuyển quyền sử dụng đất thông qua chuyển đổi quyền sử dụng đất với hộ gia đình, cá nhân khác nếu đất đó là:Hộ gia đình anh A được thừa kế 700 m2 đất có nhà ở và vườn, ao liền kề trong cùng thửa tạo lập trước ngày 18121980. Giấy tờ ghi rõ diện tích nói trên là đất ở, thực tế sử dụng 200 m2 làm nhà còn lại là vườn ao. Hạn mức đất ở tại địa phương quy định là 400 m2. Vậy khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì diện tích đất ở được xác định bao nhiêu m2?Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng hàng năm thì mức bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch. Theo đó, giá được xác định bằng giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất và giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong:Ông A sang Hoa kỳ định cư từ năm 1975 thôi quốc tịch Việt Nam nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Nay, về Việt Nam thực hiện dự án đầu tư, được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm. Hỏi ông KHÔNG được thực hiện quyền năng nào đối với quyền sử dụng đất?Đa hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu trong đó có đất đai được thừa nhận ở Hiến pháp năm nào?Thời điểm được thực hiện quyền về chuyển quyền sử dụng đất trong trường hợp được thừa kế quyền sử dụng đất khi người sử dụng đất:Mức thu lệ phí trước bạ nhà đất hiện nay là:Để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong trường hợp kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện chưa được xây dựng hoặc chưa được phê duyệt thì cần căn cứ vào:Quyết định trưng dụng đất có thể được thực hiện bằng:Kỳ kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh là bao nhiêu năm?Người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam thì KHÔNG được tiếp cận hình thức sử dụng đất nào?Người Việt Nam định cư ở nước ngoài sử dụng đất tại Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam được tiếp cận các hình thức sử dụng đất nào?Tranh chấp đất đai KHÔNG qua hòa giải tại UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp thì:Chủ thể nào có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng cấp huyện?Định giá đất bằng phương pháp chiết trừ là phương pháp định giá đất:Một trong những điều kiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền là:Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất do hộ gia đình cá nhân sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ nếu:Định giá đất bằng phương pháp so sánh trực tiếp là phương pháp định giá đất:Kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia là bao nhiêu năm?Hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trong trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới thì:Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là hộ gia đình, cá nhân đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp; nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ việc:Tổ chức được Nhà nước giao đất KHÔNG thu tiền sử dụng đất được:Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp cho:Trường hợp quyền sử hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ chồng thì ghi tên ai trên giấy chứng nhận đó?Hộ gia đình cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng đất:Nguyên tắc lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất KHÔNG bao gồm nguyên tắc:Quyền sử dụng đất có trước thời kỳ kết hôn là:Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:Mức thuế suất thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản đối với chủ thể có thu nhập chịu thuế xác định theo Luật Thuế thu nhập cá nhân là:Trường hợp nào là đúng khi nói về các trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất?Người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở thì được:Trong trường hợp nào thì người có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản được miễn thuế thu nhập?Thời điểm được thực hiện quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp khi người sử dụng đất:Hộ gia đình anh A được thừa kế 700 m2 đất có nhà ở và vườn, ao liền kề trong cùng thửa tạo lập sau ngày 18121980. Trên giấy tờ ghi rõ diện tích này bao gồm 200 m2 đất ở, 300 m2 đất ao, 200 m2 đất vườn. Hạn mức đất ở tại địa phương quy định là 400 m2. Vậy khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì diện tích đất ở được xác định bao nhiêu m2?Chủ thể nào có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng cấp tỉnh?Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất, đất trồng rừng sản xuất của hộ gia đình, cá nhân:Thời điểm được thực hiện quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi người sử dụng đất:Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thuộc thẩm quyền của chủ thể nào?Căn cứ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh KHÔNG bao gồm:Người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở phải có ngành nghề kinh doanh phù hợp, phải đáp ứng các điều kiện trong đó có điều kiện về năng lực tài chính để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư, theo đó:Diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thuê, thuê lại, nhận thừa kế, được tặng cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất từ người khác, nhận khoán, được Nhà nước cho thuê đất:Hòa giải tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở là hòa giải diễn ra:Vi phạm quy định về quản lý đất do được Nhà nước giao để quản lý KHÔNG bao gồm hành vi:Căn cứ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện KHÔNG bao gồm:Khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản thì:Nhà nước trưng dụng đất trong trường hợp thật cần thiết để thực hiện:Mọi trường hợp Nhà nước thu hồi đất để thực hiện mục đích quốc phòng, an ninh thì người có đất bị thu hồi:Giá trị quyền sử dụng đất là giá trị bằng tiền của quyền sử dụng đất đối với:Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất đất trồng cây lâu năm của hộ gia đình, cá nhân:Hộ gia đình anh A được thừa kế 700 m2 đất có nhà ở và vườn, ao liền kề trong cùng thửa tạo lập trước ngày 18121980. Trên giấy tờ không ghi rõ diện tích đất ở , vườn, ao; thực tế sử dụng 200 m2 đất ở, 300 m2 đất ao, 200 m2 đất vườn. Hạn mức đất ở tại địa phương quy định là 100 m2. Vậy khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì diện tích đất ở được xác định bao nhiêu m2?Kỳ quy hoạch sử dụng đất là bao nhiêu năm?Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải chuyển mục đích sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc chuyển mục đích sử dụng đất bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất nếu:Nhận định nào KHÔNG đúng khi nói về trường hợp Nhà nước thu hồi đất mà người sử dụng đất bị thu hồi không được bồi thường thiệt hại về tài sản gắn liền với đất đó?Cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi đáp ứng điều kiện nào?Căn cứ tính tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng, được chuyển mục đích sử dụng đất, được công nhận quyền sử dụng đất KHÔNG bao gồm:Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường, hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi theo phương án bồi thường hỗ trợ đã được phê duyệt phải thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ trong thời hạn:Định giá đất bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất là:Căn cứ tính tiền thuê đất khi được Nhà nước cho thuê đất:Chủ thể nào có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng cấp tỉnh?Nhà nước KHÔNG thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh trong trường hợp nào?Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất KHÔNG được thực hiện quyền:Đối với diện tích đất chưa sử dụng vào các mục đích công ích tại địa phương thì UBND cấp xã cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá để cho thuê với thời hạn không quá:Hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bao gồm:Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo tiêu chí nào sau đây cho các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định?Tổ chức, cá nhân KHÔNG được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng đất do được Nhà nước giao đất theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước nếu không được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số không còn nhu cầu sử dụng do chuyển khỏi địa bàn xã, phường, thị trấn nơi cư trú để đến nơi khác hoặc do chuyển sang làm nghề khác hoặc không còn khả năng lao động sau khi sử dụng được 10 năm kể từ ngày:Người Việt Nam định cư ở nước ngoài sử dụng đất tại Việt Nam nếu bị thu hồi sẽ tùy từng trường hợp mà thẩm quyền thu hồi đất sẽ thuộc thẩm quyền của chủ thể nào?Hộ gia đình anh A được thừa kế 700 m2 đất có nhà ở và vườn, ao liền kề trong cùng thửa tạo lập sau ngày 18121980. Giấy tờ không ghi rõ diện tích nói trên là đất ở, thực tế sử dụng 200 m2 làm nhà còn lại là vườn ao. Hạn mức đất ở tại địa phương quy định là 400 m2. Vậy khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì diện tích đất ở được xác định bao nhiêu m2?Thẩm quyền ban hành bảng giá đất tại mỗi địa phương thuộc thẩm quyền chủ thể nào?Chủ thể nào có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng?Đất vườn ao để được xác định là đất ở thì đất đó phải:Đất để xây dựng công trình ngầm là phần đất để xây dựng công trình trong lòng đất mà công trình này không phải là phần ngầm của công trình xây dựng ở đâu?Vi phạm quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư KHÔNG bao gồm hành vi:Đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối hoặc sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được Nhà nước trao quyền sử dụng đất dưới hình thức:Đối với diện tích đất chưa sử dụng vào các mục đích công ích tại địa phương thì UBND cấp xã cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá để cho thuê với thời hạn bao lâu?Tổ chức, cá nhân khi phát hiện công chức, viên chức thuộc cơ quan quản lý đất đai các cấp vi phạm các quy định về trình tự, thủ tục liên quan tới hoạt động quản lý nhà nước về đất đai thuộc thẩm quyền của mình thì có quyền gửi đơn kiến nghị đến chủ thể có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý trách nhiệm là:Chuyển quyền sử dụng đất là việc chuyển giao gì từ người này sang người khác thông qua các hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất và góp vốn bằng quyền sử dụng đất?Định giá đất bằng phương pháp thu nhập là phương pháp định giá đất:Cộng đồng dân cư sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước trao quyền sử dụng đất dưới hình thức nào?Chủ thể nào có thẩm quyền quyết định thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn?Trong hoạt động thu hồi đất UBND cấp tỉnh được ủy quyền cho UBND cấp huyện thực hiện thu hồi đất nếu:Vi phạm quy định về hồ sơ và mốc địa giới hành chính KHÔNG bao gồm hành vi:Chủ thể KHÔNG có thẩm quyền ra quyết định trưng dụng đất là:Thời điểm tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là thời điểm:Nhà nước giao quyền sử dụng đất là việc Nhà nước ban hành loại văn bản nào để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất?Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất đất nuôi trồng thủy sản của hộ gia đình, cá nhân tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long là:Hộ gia đình, cá nhân đã sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức nhận chuyển quyền mà đã đăng ký chuyển quyền sử dụng đất từ ngày 01 tháng 7 năm 2007 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì hộ gia đình, cá nhân:Kết quả của hoạt động nào mà các bên không chấp hành thì không bị cưỡng chế?Người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở phải có ngành nghề kinh doanh phù hợp, phải đáp ứng các điều kiện trong đó có điều kiện về năng lực tài chính để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư theo đó:Ông A đang sử dụng 100 m2 đất ở tại Thủ đô. Nay lập hồ sơ để được công nhận quyền sử dụng đất này. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã xác định tiền sử dụng đất của ông phải nộp khi được cấp Giấy chứng nhận là 1 tỷ đồng. Ông không có tiền nộp và được ghi nợ số tiền này trên giấy chứng nhận. Hỏi ông A phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ tiền sử dụng đất này như thế nào?Chủ thể nào có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia?Khi người sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà có ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải trả nợ nghĩa vụ tài chính tối đa trong:Tùy vào đối tượng và loại đất thu hồi mà trách nhiệm lập và thực hiện dự án tái định cư thuộc về:Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất đất trồng rừng sản xuất của hộ gia đình, cá nhân:Nhà nước cho thuê quyền sử dụng đất là việc Nhà nước quyết định trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất thông qua:Chủ đầu tư dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền tại các khu vực:Người có đất bị thu hồi đủ điều kiện được bồi thường thì được bồi thường bằng:Tranh chấp về tài sản gắn liền với đất mà đương sự có giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai 2013 thì do chủ thể nào giải quyết?Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng bao gồm:Vi phạm quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất KHÔNG bao gồm hành vi:Kết quả của hoạt động nào mà các bên không chấp hành thì bị cưỡng chế?Trách nhiệm tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương nơi có đất thuộc về chủ thể nào dưới đây?Nhà nước cho phép chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được thuê đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất như thế nào?Ông A có 10 công đất mặt nước mục đích nuôi trồng thủy sản, để sử dụng hiệu quả ông đã hợp đồng với Công ty tư vấn và cải tạo đất nhằm tư vấn và cải tạo đất cho phù hợp với mục đích nuôi trồng thủy hải sản. Trị giá hợp đồng là 200 triệu đồng. Nay ông chuyển nhượng lô đất mặt nước này trị giá 2 tỷ đồng. Hỏi mức thuế suất thuế thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng đất mặt nước này là bao nhiêu?Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm:So với Luật Đất đai 2003 thì Luật Đất đai 2013 không quy định quyền năng nào về chuyển quyền sử dụng đất đối với người sử dụng đất?Kể từ ngày nhận được đơn kiến nghị vi phạm các quy định về trình tự, thủ tục hành chính liên quan tới hoạt động quản lý nhà nước về đất đai thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân hoặc thủ trưởng cơ quan quản lý đất đai có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý các vi phạm đó có trách nhiệm xem xét, giải quyết và thông báo cho người có kiến nghị biết trong thời hạn không quá:Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã được thực hiện trong thời hạn không quá bao nhiêu ngày?Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất trồng cây lâu năm của hộ gia đình, cá nhân :Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì:Tranh chấp đất đai mà đương sự có giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai 2013 thì chủ thể nào sẽ giải quyết?Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo hình thức tổ chức họp trực tiếp với người dân trong khu vực có đất thu hồi:Căn cứ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia KHÔNG bao gồm:Tổ chức sử dụng đất để xây nhà ở phục vụ công tác tái định cư theo dự án của Nhà nước được Nhà nước trao quyền sử dụng đất dưới hình thức:Chủ thể nào có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng cấp huyện?Khi thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi biết trước khi có quyết định thu hồi đất, chậm nhất là:Vi phạm quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất KHÔNG bao gồm các hành vi:Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao sử dụng đất để xây dựng trụ sở làm việc được Nhà nước trao quyền sử dụng đất dưới hình thức:Tổ chức, cá nhân khi phát hiện công chức địa chính xã, phường, thị trấn vi phạm các quy định về trình tự, thủ tục liên quan tới hoạt động quản lý Nhà nước về đất đai thuộc thẩm quyền của mình thì có quyền gửi đơn kiến nghị đến chủ thể có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý trách nhiệm là:Trường hợp tranh chấp đất đai đã được hòa giải thành tại UBND cấp xã mà sau đó có ít nhất một trong các bên thay đổi ý kiến về kết quả hòa giải thì:Khi Nhà nước thu hồi đất từ người sử dụng đất được Nhà nước cho thuê trả tiền hàng năm thì người sử dụng đất được bồi thường đối với quyền sử dụng đất bằng:Có bao nhiêu phương pháp xác định giá đất?Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn không sử dụng vào mục đích:Vi phạm quy định về trưng dụng đất KHÔNG bao gồm hành vi:Ông A sang Hoa kỳ định cư từ năm 1975 thôi quốc tịch Việt Nam nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Nay, về Việt Nam thực hiện dự án đầu tư. Vậy ông A được tiếp cận hình thức sử dụng đất nào để thực hiện dự án đầu tư?Ông A nhận chuyển nhượng 10 công đất mặt nước mục đích nuôi trồng thủy sản trị giá 800 triệu đồng, để sử dụng hiệu quả ông đã hợp đồng với Công ty tư vấn và cải tạo đất nhằm tư vấn và cải tạo đất cho phù hợp với mục đích nuôi trồng thủy hải sản. Trị giá hợp đồng là 200 triệu đồng. Nay ông chuyển nhượng lô đất mặt nước này trị giá 2 tỷ đồng. Hỏi mức thuế suất thuế thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng đất mặt nước này là bao nhiêu?Giá đất là giá trị của quyền sử dụng đất tính trên đối tượng nào?Chủ đầu tư dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền tại các khu vực:Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm KHÔNG được:Hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được tiếp cận hình thức sử dụng đất nào nếu sử dụng vượt hạn mức quy định tại Điều 129 Luật Đất đai 2013?Mức thuế suất thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản nếu thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản xác định được bằng giá chuyển nhượng bất động sản theo từng lần chuyển nhượng trừ giá mua bất động sản và các chi phí liên quan là:Quỹ phát triển đất được thành lập bởi chủ thể nào?Nguyên tắc lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất KHÔNG bao gồm nguyên tắc nào?Tổ chức, cá nhân khi phát hiện thủ trưởng cơ quan quản lý đất đai vi phạm các quy định về trình tự, thủ tục liên quan tới hoạt động quản lý nhà nước về đất đai thuộc thẩm quyền của mình thì có quyền gửi đơn kiến nghị đến người có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý trách nhiệm là:Đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, khi Nhà nước thu hồi đất phải tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì chủ sở hữu nhà ở, công trình đó được bồi thường:Nhận định nào sau đây KHÔNG đúng khi nói về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất?Hộ gia đình anh A được thừa kế 700 m2 đất có nhà ở và vườn, ao liền kề trong cùng thửa tạo lập trước ngày 18121980. Trên giấy tờ không ghi rõ diện tích đất ở, vườn, ao; thực tế sử dụng 200 m2 đất ở, 300 m2 đất ao, 200 m2 đất vườn. Hạn mức đất ở tại địa phương quy định là 200 m2. Vậy khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì diện tích đất ở được xác định bao nhiêu m2?Khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn đang cho người sử dụng đất thuê thì người sử dụng đất được bồi thường bằng:Định giá đất bằng phương pháp thặng dư là:Hạn mức giao đất cho cá nhân hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối có sự khác nhau giữa:Quyết định trưng dụng đất được thực hiện bằng lời nói thì cơ quan của người đã quyết định trưng dụng đất bằng lời nói phải xác nhận bằng văn bản việc trưng dụng đất và gửi cho người có đất trưng dụng trong khoảng thời gian kể từ thời điểm quyết định trưng dụng chậm nhất là:Hộ gia đình, cá nhân đã sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức nhận chuyển quyền mà đã đăng ký chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2007 thì phần diện tích đất vượt hạn mức:Hộ gia đình, cá nhân KHÔNG được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp là đất trồng lúa nếu không:Trách nhiệm điều tra, khảo sát, theo dõi, đánh giá quỹ đất bãi bồi ven sông, ven biển thường xuyên được bồi tụ hoặc thường bị sạt lở, để có kế hoạch khai thác, sử dụng thuộc:Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất đất trồng cây hàng năm của hộ gia đình, cá nhân tại khu vực nông thôn miền Bắc là:Kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp huyện là bao nhiêu năm?Việc thu hồi đất ở có thực hiện chính sách tái định cư cho người có đất bị thu hồi chỉ được thực hiện sau khi:Tranh chấp đất đai là tranh chấp của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai về yếu tố gì?Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo tiêu chí nào sau đây để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất?Quy hoạch sử dụng đất đã được quyết định, phê duyệt được điều chỉnh khi:Căn cứ vào quỹ đất, đặc điểm và nhu cầu của địa phương, mỗi xã, phường, thị trấn được lập quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích không quá bao nhiêu % tổng diện tích đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản để phục vụ cho các nhu cầu công ích của địa phương?Tranh chấp đất đai mà đương sự không có giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này thì đương sự được lựa chọn hình thức giải quyết tranh chấp đất đai tại:Căn cứ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh KHÔNG bao gồm:Khi người sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà có ghi nợ tiền sử dụng đất trên giấy chứng nhận thì khi thực hiện nghĩa vụ trả nợ tiền sử dụng đất thì:Hộ gia đình anh A được thừa kế 700 m2 đất có nhà ở và vườn, ao liền kề trong cùng thửa tạo lập trước ngày 18121980. Giấy tờ không ghi rõ diện tích nói trên là đất ở, thực tế sử dụng 200 m2 làm nhà còn lại là vườn ao. Hạn mức đất ở tại địa phương quy định là 400 m2. Vậy khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì diện tích đất ở được xác định bao nhiêu m2?Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp:Tổ chức, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng đất do được Nhà nước giao đất theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước nếu không được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số không còn nhu cầu sử dụng do chuyển khỏi địa bàn xã, phường, thị trấn nơi cư trú để đến nơi khác hoặc do chuyển sang làm nghề khác hoặc không còn khả năng lao động sau khi sử dụng đất kể từ ngày có quyết định giao đất là bao nhiêu năm?Cơ sở tôn giáo, cộng đồng dân cư sử dụng đất được:Căn cứ vào quỹ đất, đặc điểm và nhu cầu của địa phương, mỗi xã, phường, thị trấn được lập quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích tại địa phương:Kể từ ngày có quyết định giao đất nếu được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không còn nhu cầu sử dụng do chuyển khỏi địa bàn xã, phường, thị trấn nơi cư trú để đến nơi khác hoặc do chuyển sang làm nghề khác hoặc không còn khả năng lao động thì hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng đất do được Nhà nước giao đất theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước chỉ được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất sau thời gian là bao nhiêu năm?Trong trường hợp nào thì người có thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất được miễn thuế thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất?Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất đã đến thời kỳ thu hoạch thì người sử dụng có đất bị thu hồi:Trong thời gian thực hiện khung giá đất Chính phủ điều chỉnh khung giá đất cho phù hợp nếu:Kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh là bao nhiêu năm?Chủ thể nào có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng?Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sẽ:Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ: Văn luật thuộc nguồn Luật Đất đai? Ngành luật đất đai sử dụng phương pháp để điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh lĩnh vực đất đai? Luật Đất đai gì? Ngành luật đất đai bao gồm nguyên tắc bản? Người nước tham gia quan hệ sử dụng đất Việt Nam người có tham gia quan hệ pháp luật đất đai là: Ngành luật đất đai KHÔNG sử dụng phương pháp điều chỉnh để điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh lĩnh vực đất đai? Ngành luật đất đai phân chia chủ thể sử dụng đất thành nhóm? Ông An sang Hoa kỳ định cư từ năm 1975, quốc tịch Việt Nam Việt Nam thực hoạt động đầu tư Vậy ông A thuộc chủ thể Nhà nước giao sử dụng đất? Nhận định sau KHÔNG xác định đối tượng điều chỉnh ngành luật đất đai? Nội dung quan hệ pháp luật đất đai nói đến: Đất đai Việt Nam thuộc hình thức sở hữu nào? Đối tượng điều chỉnh ngành luật đất đai là: Chủ thể quan hệ pháp luật đất đai bao gồm: Quan hệ pháp luật đất đai cấu thành yếu tố nào? Hộ gia đình sử dụng đất người sống chung có quyền sử dụng đất chung thời điểm Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất Họ người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định pháp luật nào? Người Việt Nam định cư nước ngồi là: Hình thức sở hữu tồn dân đất đai xác lập từ năm nào? Nhận định sau KHƠNG nói chế độ sở hữu đất đai Việt Nam? Tổ chức dịch vụ công đất đai bao gồm: Vai trò Nhà nước hình thức sở hữu đất đai Việt Nam gì? Cơ quan chuyên môn hoạt động quản lý nhà nước đất đai bao gồm: Cơ quan hành nhà nước có thẩm quyền chung hoạt động quản lý nhà nước đất đai bao gồm: Đa hình thức sở hữu tư liệu sản xuất chủ yếu có đất đai thừa nhận Hiến pháp năm nào? Nhận định sau KHƠNG nói quyền sở hữu đất đai? Nhà nước với vai trò đại diện chủ sở hữu đất đai có quyền: Cơ sở việc xây dựng chế độ sở hữu toàn dân đất đai bao gồm: Căn vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức lập thực phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho người có đất thu hồi đất nông nghiệp, đất kết hợp kinh doanh dịch vụ Phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm lập phê duyệt: Cơ sở tôn giáo sử dụng đất phi nơng nghiệp vào mục đích xây dựng chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, niệm phật đường, tu viện, trường đào tạo riêng tôn giáo, trụ sở tổ chức tôn giáo, sở khác tôn giáo Nhà nước cho phép hoạt động Nhà nước trao quyền sử dụng đất hình thức: Vi phạm quy định thực trình tự, thủ tục hành quản lý sử dụng đất KHƠNG bao gồm hành vi: Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhận chuyển quyền sử dụng đất thông qua chuyển đổi quyền sử dụng đất với hộ gia đình, cá nhân khác đất là: Hộ gia đình anh A thừa kế 700 m2 đất có nhà vườn, ao liền kề tạo lập trước ngày 18/12/1980 Giấy tờ ghi rõ diện tích nói đất ở, thực tế sử dụng 200 m2 làm nhà lại vườn ao Hạn mức đất địa phương quy định 400 m2 Vậy cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích đất xác định m2? Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại trồng hàng năm mức bồi thường tính giá trị sản lượng vụ thu hoạch Theo đó, giá xác định giá trung bình thời điểm thu hồi đất giá trị sản lượng vụ thu hoạch tính theo suất vụ cao trong: Ông A sang Hoa kỳ định cư từ năm 1975 quốc tịch Việt Nam nhập quốc tịch Hoa Kỳ Nay, Việt Nam thực dự án đầu tư, Nhà nước cho thuê đất trả tiền th đất hàng năm Hỏi ơng KHƠNG thực quyền quyền sử dụng đất? Đa hình thức sở hữu tư liệu sản xuất chủ yếu có đất đai thừa nhận Hiến pháp năm nào? Thời điểm thực quyền chuyển quyền sử dụng đất trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất người sử dụng đất: Mức thu lệ phí trước bạ nhà đất là: Để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trường hợp kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện chưa xây dựng chưa phê duyệt cần vào: Quyết định trưng dụng đất thực bằng: Kỳ kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh năm? Người Việt Nam định cư nước thực dự án đầu tư Việt Nam KHƠNG tiếp cận hình thức sử dụng đất nào? Người Việt Nam định cư nước sử dụng đất Việt Nam để thực dự án đầu tư Việt Nam tiếp cận hình thức sử dụng đất nào? Tranh chấp đất đai KHƠNG qua hòa giải UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp thì: Chủ thể có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng cấp huyện? Định giá đất phương pháp chiết trừ phương pháp định giá đất: Một điều kiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà để bán để bán kết hợp cho thuê chuyển nhượng quyền sử dụng đất hình thức phân lơ, bán là: Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hộ gia đình cá nhân sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nơng nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ nếu: Định giá đất phương pháp so sánh trực tiếp phương pháp định giá đất: Kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia năm? Hòa giải tranh chấp đất đai UBND cấp xã hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi trạng ranh giới thì: Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nơng nghiệp hộ gia đình, cá nhân Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp; nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ việc: Tổ chức Nhà nước giao đất KHÔNG thu tiền sử dụng đất được: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cấp cho: Trường hợp quyền sử quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất tài sản chung vợ chồng ghi tên giấy chứng nhận đó? Hộ gia đình cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng đất: Nguyên tắc lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất KHÔNG bao gồm nguyên tắc: Quyền sử dụng đất có trước thời kỳ kết hôn là: Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích cơng ích xã, phường, thị trấn quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Mức thuế suất thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản chủ thể có thu nhập chịu thuế xác định theo Luật Thuế thu nhập cá nhân là: Trường hợp nói trường hợp Nhà nước thu hồi đất không bồi thường đất? Người Việt Nam định cư nước ngồi khơng thuộc diện sở hữu nhà Việt Nam theo quy định pháp luật nhà được: Trong trường hợp người có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản miễn thuế thu nhập? Thời điểm thực quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp người sử dụng đất: Hộ gia đình anh A thừa kế 700 m2 đất có nhà vườn, ao liền kề tạo lập sau ngày 18/12/1980 Trên giấy tờ ghi rõ diện tích bao gồm 200 m2 đất ở, 300 m2 đất ao, 200 m2 đất vườn Hạn mức đất địa phương quy định 400 m2 Vậy cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích đất xác định m2? Chủ thể có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng cấp tỉnh? Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất, đất trồng rừng sản xuất hộ gia đình, cá nhân: Thời điểm thực quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, chấp, góp vốn quyền sử dụng đất người sử dụng đất: Thu hồi đất người Việt Nam định cư nước sở hữu nhà Việt Nam thuộc thẩm quyền chủ thể nào? Căn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh KHƠNG bao gồm: Người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng phần toàn dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà phải có ngành nghề kinh doanh phù hợp, phải đáp ứng điều kiện có điều kiện lực tài để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ dự án đầu tư, theo đó: Diện tích đất nơng nghiệp hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng, thuê, thuê lại, nhận thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn quyền sử dụng đất từ người khác, nhận khoán, Nhà nước cho thuê đất: Hòa giải tranh chấp đất đai thơng qua hòa giải sở hòa giải diễn ra: Vi phạm quy định quản lý đất Nhà nước giao để quản lý KHÔNG bao gồm hành vi: Căn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện KHÔNG bao gồm: Khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại tài sản thì: Nhà nước trưng dụng đất trường hợp thật cần thiết để thực hiện: Mọi trường hợp Nhà nước thu hồi đất để thực mục đích quốc phòng, an ninh người có đất bị thu hồi: Giá trị quyền sử dụng đất giá trị tiền quyền sử dụng đất đối với: Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất đất trồng lâu năm hộ gia đình, cá nhân: Hộ gia đình anh A thừa kế 700 m2 đất có nhà vườn, ao liền kề tạo lập trước ngày 18/12/1980 Trên giấy tờ không ghi rõ diện tích đất , vườn, ao; thực tế sử dụng 200 m2 đất ở, 300 m2 đất ao, 200 m2 đất vườn Hạn mức đất địa phương quy định 100 m2 Vậy cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích đất xác định m2? Kỳ quy hoạch sử dụng đất năm? Diện tích đất ghi kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện công bố phải chuyển mục đích sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc chuyển mục đích sử dụng đất quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất nếu: Nhận định KHƠNG nói trường hợp Nhà nước thu hồi đất mà người sử dụng đất bị thu hồi không bồi thường thiệt hại tài sản gắn liền với đất đó? Cơ sở tôn giáo sử dụng đất cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất đáp ứng điều kiện nào? Căn tính tiền sử dụng đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng, chuyển mục đích sử dụng đất, cơng nhận quyền sử dụng đất KHƠNG bao gồm: Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường, hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi theo phương án bồi thường hỗ trợ phê duyệt phải thực chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thời hạn: Định giá đất phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất là: Căn tính tiền thuê đất Nhà nước cho thuê đất: Chủ thể có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng cấp tỉnh? Nhà nước KHƠNG thu hồi đất mục đích quốc phòng, an ninh trường hợp nào? Tổ chức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất KHÔNG thực quyền: Đối với diện tích đất chưa sử dụng vào mục đích cơng ích địa phương UBND cấp xã cho hộ gia đình, cá nhân địa phương thuê để sản xuất nơng nghiệp, ni trồng thủy sản theo hình thức đấu giá thuê với thời hạn không quá: Hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bao gồm: Quy hoạch sử dụng đất việc phân bổ khoanh vùng đất đai theo tiêu chí sau cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ mơi trường thích ứng biến đổi khí hậu sở tiềm đất đai nhu cầu sử dụng đất ngành, lĩnh vực vùng kinh tế - xã hội đơn vị hành khoảng thời gian xác định? Tổ chức, cá nhân KHÔNG nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng đất Nhà nước giao đất theo sách hỗ trợ Nhà nước không Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số khơng nhu cầu sử dụng chuyển khỏi địa bàn xã, phường, thị trấn nơi cư trú để đến nơi khác chuyển sang làm nghề khác khơng khả lao động sau sử dụng 10 năm kể từ ngày: Người Việt Nam định cư nước sử dụng đất Việt Nam bị thu hồi tùy trường hợp mà thẩm quyền thu hồi đất thuộc thẩm quyền chủ thể nào? Hộ gia đình anh A thừa kế 700 m2 đất có nhà vườn, ao liền kề tạo lập sau ngày 18/12/1980 Giấy tờ không ghi rõ diện tích nói đất ở, thực tế sử dụng 200 m2 làm nhà lại vườn ao Hạn mức đất địa phương quy định 400 m2 Vậy cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích đất xác định m2? Thẩm quyền ban hành bảng giá đất địa phương thuộc thẩm quyền chủ thể nào? Chủ thể có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng? Đất vườn ao để xác định đất đất phải: Đất để xây dựng cơng trình ngầm phần đất để xây dựng cơng trình lòng đất mà cơng trình khơng phải phần ngầm cơng trình xây dựng đâu? Vi phạm quy định thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư KHÔNG bao gồm hành vi: Đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh Nhà nước trao quyền sử dụng đất hình thức: Đối với diện tích đất chưa sử dụng vào mục đích cơng ích địa phương UBND cấp xã cho hộ gia đình, cá nhân địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá thuê với thời hạn bao lâu? Tổ chức, cá nhân phát công chức, viên chức thuộc quan quản lý đất đai cấp vi phạm quy định trình tự, thủ tục liên quan tới hoạt động quản lý nhà nước đất đai thuộc thẩm quyền có quyền gửi đơn kiến nghị đến chủ thể có thẩm quyền tiếp nhận xử lý trách nhiệm là: dụng đất: Mức thuế suất thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản chủ thể có thu nhập chịu thuế xác định theo Luật Thuế thu nhập cá nhân là: Trường hợp nói trường hợp Nhà nước thu hồi đất không bồi thường đất? Người Việt Nam định cư nước ngồi khơng thuộc diện sở hữu nhà Việt Nam theo quy định pháp luật nhà được: Trong trường hợp người có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản miễn thuế thu nhập? Thời điểm thực quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất nơng nghiệp người sử dụng đất: Hộ gia đình anh A thừa kế 700 m2 đất có nhà vườn, ao liền kề tạo lập sau ngày 18/12/1980 Trên giấy tờ ghi rõ diện tích bao gồm 200 m2 đất ở, 300 m2 đất ao, 200 m2 đất vườn Hạn mức đất địa phương quy định 400 m2 Vậy cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích đất xác định m2? Chủ thể có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng cấp tỉnh? Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất, đất trồng rừng sản xuất hộ gia đình, cá nhân: Thời điểm thực quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, chấp, góp vốn quyền sử dụng đất người sử dụng đất: Thu hồi đất người Việt Nam định cư nước sở hữu nhà Việt Nam thuộc thẩm quyền chủ thể nào? Căn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh KHƠNG bao gồm: Người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng phần toàn dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà phải có ngành nghề kinh doanh phù hợp, phải đáp ứng điều kiện có điều kiện lực tài để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ dự án đầu tư, theo đó: Diện tích đất nơng nghiệp hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng, thuê, thuê lại, nhận thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn quyền sử dụng đất từ người khác, nhận khoán, Nhà nước cho th đất: Hòa giải tranh chấp đất đai thơng qua hòa giải sở hòa giải diễn ra: Vi phạm quy định quản lý đất Nhà nước giao để quản lý KHÔNG bao gồm hành vi: Căn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện KHÔNG bao gồm: Khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại tài sản thì: Nhà nước trưng dụng đất trường hợp thật cần thiết để thực hiện: Mọi trường hợp Nhà nước thu hồi đất để thực mục đích quốc phòng, an ninh người có đất bị thu hồi: Giá trị quyền sử dụng đất giá trị tiền quyền sử dụng đất đối với: Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất đất trồng lâu năm hộ gia đình, cá nhân: Hộ gia đình anh A thừa kế 700 m2 đất có nhà vườn, ao liền kề tạo lập trước ngày 18/12/1980 Trên giấy tờ không ghi rõ diện tích đất , vườn, ao; thực tế sử dụng 200 m2 đất ở, 300 m2 đất ao, 200 m2 đất vườn Hạn mức đất địa phương quy định 100 m2 Vậy cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích đất xác định m2? Kỳ quy hoạch sử dụng đất năm? Diện tích đất ghi kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện cơng bố phải chuyển mục đích sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc chuyển mục đích sử dụng đất quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất nếu: Nhận định KHƠNG nói trường hợp Nhà nước thu hồi đất mà người sử dụng đất bị thu hồi không bồi thường thiệt hại tài sản gắn liền với đất đó? Cơ sở tơn giáo sử dụng đất cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất đáp ứng điều kiện nào? Căn tính tiền sử dụng đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng, chuyển mục đích sử dụng đất, cơng nhận quyền sử dụng đất KHÔNG bao gồm: Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường, hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi theo phương án bồi thường hỗ trợ phê duyệt phải thực chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thời hạn: Định giá đất phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất là: Căn tính tiền thuê đất Nhà nước cho thuê đất: Chủ thể có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng cấp tỉnh? Nhà nước KHƠNG thu hồi đất mục đích quốc phòng, an ninh trường hợp nào? Tổ chức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất KHƠNG thực quyền: Đối với diện tích đất chưa sử dụng vào mục đích cơng ích địa phương UBND cấp xã cho hộ gia đình, cá nhân địa phương thuê để sản xuất nơng nghiệp, ni trồng thủy sản theo hình thức đấu giá thuê với thời hạn không quá: Hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bao gồm: Quy hoạch sử dụng đất việc phân bổ khoanh vùng đất đai theo tiêu chí sau cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ mơi trường thích ứng biến đổi khí hậu sở tiềm đất đai nhu cầu sử dụng đất ngành, lĩnh vực vùng kinh tế - xã hội đơn vị hành khoảng thời gian xác định? Tổ chức, cá nhân KHÔNG nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng đất Nhà nước giao đất theo sách hỗ trợ Nhà nước không Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số khơng nhu cầu sử dụng chuyển khỏi địa bàn xã, phường, thị trấn nơi cư trú để đến nơi khác chuyển sang làm nghề khác khơng khả lao động sau sử dụng 10 năm kể từ ngày: Người Việt Nam định cư nước sử dụng đất Việt Nam bị thu hồi tùy trường hợp mà thẩm quyền thu hồi đất thuộc thẩm quyền chủ thể nào? Hộ gia đình anh A thừa kế 700 m2 đất có nhà vườn, ao liền kề tạo lập sau ngày 18/12/1980 Giấy tờ không ghi rõ diện tích nói đất ở, thực tế sử dụng 200 m2 làm nhà lại vườn ao Hạn mức đất địa phương quy định 400 m2 Vậy cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích đất xác định m2? Thẩm quyền ban hành bảng giá đất địa phương thuộc thẩm quyền chủ thể nào? Chủ thể có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng? Đất vườn ao để xác định đất đất phải: Đất để xây dựng cơng trình ngầm phần đất để xây dựng cơng trình lòng đất mà cơng trình khơng phải phần ngầm cơng trình xây dựng đâu? Vi phạm quy định thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư KHÔNG bao gồm hành vi: Đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh Nhà nước trao quyền sử dụng đất hình thức: Đối với diện tích đất chưa sử dụng vào mục đích cơng ích địa phương UBND cấp xã cho hộ gia đình, cá nhân địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá thuê với thời hạn bao lâu? Tổ chức, cá nhân phát công chức, viên chức thuộc quan quản lý đất đai cấp vi phạm quy định trình tự, thủ tục liên quan tới hoạt động quản lý nhà nước đất đai thuộc thẩm quyền có quyền gửi đơn kiến nghị đến chủ thể có thẩm quyền tiếp nhận xử lý trách nhiệm là: Chuyển quyền sử dụng đất việc chuyển giao từ người sang người khác thơng qua hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất góp vốn quyền sử dụng đất? Định giá đất phương pháp thu nhập phương pháp định giá đất: Cộng đồng dân cư sử dụng đất nông nghiệp Nhà nước trao quyền sử dụng đất hình thức nào? Chủ thể có thẩm quyền định thu hồi đất nơng nghiệp thuộc quỹ đất cơng ích xã, phường, thị trấn? Trong hoạt động thu hồi đất UBND cấp tỉnh ủy quyền cho UBND cấp huyện thực thu hồi đất nếu: Vi phạm quy định hồ sơ mốc địa giới hành KHƠNG bao gồm hành vi: Chủ thể KHƠNG có thẩm quyền định trưng dụng đất là: Thời điểm tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thời điểm: Nhà nước giao quyền sử dụng đất việc Nhà nước ban hành loại văn để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất? Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất đất nuôi trồng thủy sản hộ gia đình, cá nhân khu vực đồng sơng Cửu Long là: Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức nhận chuyển quyền mà đăng ký chuyển quyền sử dụng đất từ ngày 01 tháng năm 2007 đến trước ngày 01 tháng năm 2014 hộ gia đình, cá nhân: Kết hoạt động mà bên khơng chấp hành khơng bị cưỡng chế? Người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng phần toàn dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà phải có ngành nghề kinh doanh phù hợp, phải đáp ứng điều kiện có điều kiện lực tài để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ dự án đầu tư theo đó: Ơng A sử dụng 100 m2 đất Thủ đô Nay lập hồ sơ để công nhận quyền sử dụng đất Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định tiền sử dụng đất ông phải nộp cấp Giấy chứng nhận tỷ đồng Ơng khơng có tiền nộp ghi nợ số tiền giấy chứng nhận Hỏi ông A phải thực nghĩa vụ trả nợ tiền sử dụng đất nào? Chủ thể có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia? Khi người sử dụng đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất mà có ghi nợ nghĩa vụ tài phải trả nợ nghĩa vụ tài tối đa trong: Tùy vào đối tượng loại đất thu hồi mà trách nhiệm lập thực dự án tái định cư thuộc về: Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất đất trồng rừng sản xuất hộ gia đình, cá nhân: Nhà nước cho thuê quyền sử dụng đất việc Nhà nước định trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất thông qua: Chủ đầu tư dự án xây dựng kinh doanh nhà để bán để bán kết hợp cho thuê chuyển nhượng quyền sử dụng đất hình thức phân lơ, bán khu vực: Người có đất bị thu hồi đủ điều kiện bồi thường bồi thường bằng: Tranh chấp tài sản gắn liền với đất mà đương có giấy chứng nhận có loại giấy tờ quy định Điều 100 Luật Đất đai 2013 chủ thể giải quyết? Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bao gồm: Vi phạm quy định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất KHƠNG bao gồm hành vi: Kết hoạt động mà bên khơng chấp hành bị cưỡng chế? Trách nhiệm tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai địa phương nơi có đất thuộc chủ thể đây? Nhà nước cho phép chuyển đất phi nông nghiệp Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nơng nghiệp th đất người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất nào? Ơng A có 10 cơng đất mặt nước mục đích ni trồng thủy sản, để sử dụng hiệu ông hợp đồng với Công ty tư vấn cải tạo đất nhằm tư vấn cải tạo đất cho phù hợp với mục đích ni trồng thủy hải sản Trị giá hợp đồng 200 triệu đồng Nay ông chuyển nhượng lô đất mặt nước trị giá tỷ đồng Hỏi mức thuế suất thuế thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng đất mặt nước bao nhiêu? Căn để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm: So với Luật Đất đai 2003 Luật Đất đai 2013 không quy định quyền chuyển quyền sử dụng đất người sử dụng đất? Kể từ ngày nhận đơn kiến nghị vi phạm quy định trình tự, thủ tục hành liên quan tới hoạt động quản lý nhà nước đất đai Chủ tịch Ủy ban nhân dân thủ trưởng quan quản lý đất đai có thẩm quyền tiếp nhận xử lý vi phạm có trách nhiệm xem xét, giải thơng báo cho người có kiến nghị biết thời hạn khơng q: Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai UBND cấp xã thực thời hạn không ngày? Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất trồng lâu năm hộ gia đình, cá nhân : Diện tích đất ghi kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện công bố phải thu hồi để thực dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có định thu hồi đất chưa phép chuyển mục đích sử dụng đất thì: Tranh chấp đất đai mà đương có giấy chứng nhận có loại giấy tờ quy định Điều 100 Luật Đất đai 2013 chủ thể giải quyết? Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt có trách nhiệm lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi tổ chức lấy ý kiến phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo hình thức tổ chức họp trực tiếp với người dân khu vực có đất thu hồi: Căn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia KHÔNG bao gồm: Tổ chức sử dụng đất để xây nhà phục vụ công tác tái định cư theo dự án Nhà nước Nhà nước trao quyền sử dụng đất hình thức: Chủ thể có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng cấp huyện? Khi thu hồi đất mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội lợi ích quốc gia, cơng cộng quan nhà nước có thẩm quyền phải thơng báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi biết trước có định thu hồi đất, chậm là: Vi phạm quy định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất KHÔNG bao gồm hành vi: Tổ chức nước ngồi có chức ngoại giao sử dụng đất để xây dựng trụ sở làm việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất hình thức: Tổ chức, cá nhân phát cơng chức địa xã, phường, thị trấn vi phạm quy định trình tự, thủ tục liên quan tới hoạt động quản lý Nhà nước đất đai thuộc thẩm quyền có quyền gửi đơn kiến nghị đến chủ thể có thẩm quyền tiếp nhận xử lý trách nhiệm là: Trường hợp tranh chấp đất đai hòa giải thành UBND cấp xã mà sau có bên thay đổi ý kiến kết hòa giải thì: Khi Nhà nước thu hồi đất từ người sử dụng đất Nhà nước cho thuê trả tiền hàng năm người sử dụng đất bồi thường quyền sử dụng đất bằng: Có phương pháp xác định giá đất? Quỹ đất nơng nghiệp sử dụng vào mục đích cơng ích xã, phường, thị trấn khơng sử dụng vào mục đích: Vi phạm quy định trưng dụng đất KHÔNG bao gồm hành vi: Ông A sang Hoa kỳ định cư từ năm 1975 quốc tịch Việt Nam nhập quốc tịch Hoa Kỳ Nay, Việt Nam thực dự án đầu tư Vậy ông A tiếp cận hình thức sử dụng đất để thực dự án đầu tư? Ông A nhận chuyển nhượng 10 cơng đất mặt nước mục đích ni trồng thủy sản trị giá 800 triệu đồng, để sử dụng hiệu ông hợp đồng với Công ty tư vấn cải tạo đất nhằm tư vấn cải tạo đất cho phù hợp với mục đích ni trồng thủy hải sản Trị giá hợp đồng 200 triệu đồng Nay ông chuyển nhượng lô đất mặt nước trị giá tỷ đồng Hỏi mức thuế suất thuế thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng đất mặt nước bao nhiêu? Giá đất giá trị quyền sử dụng đất tính đối tượng nào? Chủ đầu tư dự án xây dựng kinh doanh nhà để bán để bán kết hợp cho thuê không chuyển nhượng quyền sử dụng đất hình thức phân lơ, bán khu vực: Hộ gia đình, cá nhân Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm KHƠNG được: Hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tiếp cận hình thức sử dụng đất sử dụng vượt hạn mức quy định Điều 129 Luật Đất đai 2013? Mức thuế suất thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản xác định giá chuyển nhượng bất động sản theo lần chuyển nhượng trừ giá mua bất động sản chi phí liên quan là: Quỹ phát triển đất thành lập chủ thể nào? Nguyên tắc lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất KHÔNG bao gồm nguyên tắc nào? Tổ chức, cá nhân phát thủ trưởng quan quản lý đất đai vi phạm quy định trình tự, thủ tục liên quan tới hoạt động quản lý nhà nước đất đai thuộc thẩm quyền có quyền gửi đơn kiến nghị đến người có thẩm quyền tiếp nhận xử lý trách nhiệm là: Đối với nhà ở, cơng trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư nước ngoài, Nhà nước thu hồi đất phải tháo dỡ toàn phần mà phần lại khơng bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định pháp luật chủ sở hữu nhà ở, cơng trình bồi thường: Nhận định sau KHƠNG nói thẩm quyền giao đất, cho thuê đất? Hộ gia đình anh A thừa kế 700 m2 đất có nhà vườn, ao liền kề tạo lập trước ngày 18/12/1980 Trên giấy tờ khơng ghi rõ diện tích đất ở, vườn, ao; thực tế sử dụng 200 m2 đất ở, 300 m2 đất ao, 200 m2 đất vườn Hạn mức đất địa phương quy định 200 m2 Vậy cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích đất xác định m2? Khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất cơng ích xã, phường, thị trấn cho người sử dụng đất thuê người sử dụng đất bồi thường bằng: Định giá đất phương pháp thặng dư là: Hạn mức giao đất cho cá nhân hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối có khác giữa: Quyết định trưng dụng đất thực lời nói quan người định trưng dụng đất lời nói phải xác nhận văn việc trưng dụng đất gửi cho người có đất trưng dụng khoảng thời gian kể từ thời điểm định trưng dụng chậm là: Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức nhận chuyển quyền mà đăng ký chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng năm 2007 phần diện tích đất vượt hạn mức: Hộ gia đình, cá nhân KHƠNG nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp đất trồng lúa không: Trách nhiệm điều tra, khảo sát, theo dõi, đánh giá quỹ đất bãi bồi ven sông, ven biển thường xuyên bồi tụ thường bị sạt lở, để có kế hoạch khai thác, sử dụng thuộc: Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất đất trồng hàng năm hộ gia đình, cá nhân khu vực nông thôn miền Bắc là: Kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm? Việc thu hồi đất có thực sách tái định cư cho người có đất bị thu hồi thực sau khi: Tranh chấp đất đai tranh chấp người sử dụng đất hai nhiều bên quan hệ đất đai yếu tố gì? Kế hoạch sử dụng đất việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo tiêu chí sau để thực kỳ quy hoạch sử dụng đất? Quy hoạch sử dụng đất định, phê duyệt điều chỉnh khi: Căn vào quỹ đất, đặc điểm nhu cầu địa phương, xã, phường, thị trấn lập quỹ đất nơng nghiệp sử dụng vào mục đích cơng ích khơng q % tổng diện tích đất trồng hàng năm, đất trồng lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản để phục vụ cho nhu cầu cơng ích địa phương? Tranh chấp đất đai mà đương khơng có giấy chứng nhận khơng có loại giấy tờ quy định Điều 100 Luật đương lựa chọn hình thức giải tranh chấp đất đai tại: Căn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh KHÔNG bao gồm: Khi người sử dụng đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất mà có ghi nợ tiền sử dụng đất giấy chứng nhận thực nghĩa vụ trả nợ tiền sử dụng đất thì: Hộ gia đình anh A thừa kế 700 m2 đất có nhà vườn, ao liền kề tạo lập trước ngày 18/12/1980 Giấy tờ khơng ghi rõ diện tích nói đất ở, thực tế sử dụng 200 m2 làm nhà lại vườn ao Hạn mức đất địa phương quy định 400 m2 Vậy cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích đất xác định m2? Chuyển mục đích sử dụng đất phải phép quan nhà nước có thẩm quyền trường hợp: Tổ chức, cá nhân không nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng đất Nhà nước giao đất theo sách hỗ trợ Nhà nước không Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số khơng nhu cầu sử dụng chuyển khỏi địa bàn xã, phường, thị trấn nơi cư trú để đến nơi khác chuyển sang làm nghề khác khơng khả lao động sau sử dụng đất kể từ ngày có định giao đất năm? Cơ sở tôn giáo, cộng đồng dân cư sử dụng đất được: Căn vào quỹ đất, đặc điểm nhu cầu địa phương, xã, phường, thị trấn lập quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích cơng ích địa phương: Kể từ ngày có định giao đất Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận khơng nhu cầu sử dụng chuyển khỏi địa bàn xã, phường, thị trấn nơi cư trú để đến nơi khác chuyển sang làm nghề khác khơng khả lao động hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng đất Nhà nước giao đất theo sách hỗ trợ Nhà nước chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất sau thời gian năm? Trong trường hợp người có thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất miễn thuế thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất? Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại vật nuôi thủy sản mà thời điểm thu hồi đất đến thời kỳ thu hoạch người sử dụng có đất bị thu hồi: Trong thời gian thực khung giá đất Chính phủ điều chỉnh khung giá đất cho phù hợp nếu: Kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh năm? Chủ thể có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng? Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất sẽ: Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ: ... lĩnh vực đất đai? Luật Đất đai gì? Ngành luật đất đai bao gồm nguyên tắc bản? Người nước tham gia quan hệ sử dụng đất Việt Nam người có tham gia quan hệ pháp luật đất đai là: Ngành luật đất đai... với đất cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất sẽ: Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ: Văn luật thuộc nguồn Luật Đất đai? Ngành luật đất đai... chấp đất đai địa phương nơi có đất thuộc chủ thể đây? Nhà nước cho phép chuyển đất phi nông nghiệp Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp thuê đất người sử dụng đất
- Xem thêm -

Xem thêm: Law 112 LUẬT đất ĐAI topica, Law 112 LUẬT đất ĐAI topica