Hoàn thiện công tác trả lương tại ban quản lý bán đảo sơn trà và các bãi biển du lịch đà nẵng

93 31 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2019, 17:47

1 M Đ U LÝ DO CH N Đ TÀI Nguồn nhân lực v n quý c a doanh nghiệp tìm cách khai thác sử d ng nguồn lực cách có hiệu Có nhiều nội dung, biện pháp góp phần khai thác nguồn lực có giải pháp quan trọng làm để động lực thúc đẩy ng i lao động làm việc t t Mu n vậy, phải không ngừng đảm bảo cải thiện đ i s ng vật chất, tinh thần cho ng i lao động gia định họ tr ớc hết công tác tiền l ơng Công tác tiền l ơng đ ợc nhiều doanh nghiệp coi nh đòn bẩy, biệp pháp để kích thích tính tích cực c a ng i lao động, tạo động lực phát triển tổ ch c, doanh nghiệp Nhận th c đ ợc vấn đề này, Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà bãi biển du lịch Đà Nẵng có nhiều c gắng việc xác lập quản lý tiền l ơng, tổ ch c việc xây dựng quỹ l ơng, cấu tiền l ơng, lựa chọn hình th c trả l ơng phù hợp có s kết Tuy nhiên, tiền l ơng mang dáng dấp bình qn, ch a thực đòn bẩy, yếu t thúc đẩy ng i lao động Vì vậy, tìm cách hồn thiện công tác trả l ơng thiết đảm bảo phân ph i công cho ng vấn đề cấp i lao động trình làm việc, làm cho tiền l ơng thực động lực thúc đẩy cho ng i lao động Xuất phát từ ý nghĩa đó, em chọn đề tài: “Hồn thi n công tác tr l ng t i Ban qu n lý Bán đ o S n Trà bãi bi n du l ch Đà N ng” làm đề tài cho luận văn 2 M C TIÊU NGHIÊN C U - Hệ th ng hóa vấn đề lý luận liên quan đến công tác trả l ơng cho ng i lao động doanh nghiệp - Phân tích thực trạng cơng tác trả l ơng cho ng i lao động Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà bãi biển du lịch Đà Nẵng - Đề xuất giải pháp để hoàn thiện công tác trả l ơng cho ng i lao động Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà bãi biển du lịch Đà Nẵng th i gian tới Đ I T a Đ i t NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U ng nghiên c u Là vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến công tác trả l ơng cho ng i lao động Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà bãi biển du lịch Đà Nẵng b Ph m vi nghiên c u Về nội dung: đề tài đề cập đến s nội dung c a công tác trả l ơng cho ng i lao động Về không gian: luận văn nghiên c u trả l ơng Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà bãi biển du lịch Đà Nẵng Về thời gian: đ a giải pháp đề xuất luận văn có ý nghĩa từ đến năm 2015 PH NG PHÁP NGHIÊN C U Để đáp ng m c tiêu nghiên c u trên, đề tài áp d ng ph ơng pháp nghiên c u sau đây: - Ph ơng pháp Duy vật biện ch ng, Duy vật lịch sử; - Các ph ơng pháp th ng kê; - Ph ơng pháp phân tích thực ch ng, phân tích chuẩn tắc; - Các ph ơng pháp khác … B C C VÀ N I DUNG C A Đ TÀI Ngoài phần m đầu, kết luận, ph l c, tài liệu tham khảo… đề tài trình bày ch ơng sau: Ch ơng Một s vấn đề lý luận công tác tiền l ơng doanh nghiệp Ch ơng Thực trạng công tác trả l ơng Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà bãi biển du lịch Đà Nẵng Ch ơng Một s giải pháp để hồn thiện cơng tác tiền l ơng Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà bãi biển du lịch Đà Nẵng CH M TS NG V N Đ LÝ LU N V CÔNG TÁC TI N L NG TRONG CÁC DOANH NGHI P 1.1 M T S V N Đ LIÊN QUAN Đ N TI N L NG 1.1.1 Khái ni m Tiền l ơng phạm trù kinh tế thuộc lĩnh vực quan hệ sản xuất Tiền l ơng giữ vai trò quan trọng cơng tác quản lý, đ i s ng mặt trị xã hội Có nhiều quan niệm tiền l ơng Tiền l ơng biểu tiền c a chi phí nhân cơng mà đơn vị trả cho ng i lao động theo th i gian, kh i l ợng công việc mà họ c ng hiến Tiền l ơng thu nhập ch yếu c a ng i lao động Đài Loan, tiền l ơng khoản thù lao mà công nhân nhận đ ợc làm việc, dùng tiền l ơng, l ơng bổng, ph cấp có tính chất l ơng, tiền th ng dùng danh nghĩa khác để trả cho họ theo gi , ngày, tháng, theo sản phẩm Nhật Bản, tiền l ơng đ ợc gọi tiền l ơng, l ơng bổng, tiền đ ợc chia lãi tên gọi khác, thù lao lao động mà ng i sử d ng lao động trả cho ng i lao động Theo tổ ch c lao động qu c tế, tiền l ơng trả công thu nhập, dù tên gọi cách tính nh nào, mà biểu tiền đ ợc ấn định th a thuận ng i sử d ng lao động ng luật pháp, quy pháp qu c gia, ng i lao động, i sử d ng lao động trả cho ng i lao động theo hợp đồng lao động đ ợc viết hay miệng, cho công việc thực hay phải thực hiện, cho dịch v làm hay làm Qua khái niệm trên, hiểu khái niệm tiền l ơng nh sau: Tiền l ơng đ ợc hiểu giá trị mà ng ng i sử d ng lao động trả cho i lao động, biểu tiền, hàng hố đ ợc ấn định th a thuận ng i sử d ng lao động ng i lao động luật pháp, quy pháp qu c gia, theo hợp đồng lao động; văn hay miệng cho công việc, dịch v thực hay phải thực với yêu cầu định s l ợng chất l ợng cơng việc, dịch v 1.1.2 Vai trò c a công tác ti n l ng doanh nghi p Đ i với doanh nghiệp, tiền l ơng khoản m c c a chi phí sản xuất, khoản đầu t cho phát triển Cơng tác trả l ơng hợp lý có tác d ng thu hút nhân viên, trì nhân viên gi i; hạn chế t ợng chảy máu chất xám; kích thích động viên nhân viên đáp ng yêu cầu c a luật pháp Hình th c trả l ơng hợp lý giúp doanh nghiệp đảm bảo suất, chất l ợng sản phẩm, giá thành cạnh tranh, an tồn c a cơng việc sản phẩm t t, chất l ợng khách hàng chấp nhận; quan hệ lao động doanh nghiệp đ ợc cải thiện Tổ ch c trả l ơng công hợp lý tạo bầu khơng khí hài hòa c i m ng i lao động với nhau, tạo tinh thần đoàn kết, th ng d ới lòng, ý chí nghiệp phát triển doanh nghiệp lợi ích c a thân họ Ng ợc lại, công tác tổ ch c trả l ơng doanh nghiệp thiếu tính cơng hợp lý khơng đẻ mầu thuẫn nội Vì vậy, nhà quản trị doanh nhgiệp cần phải th ng xuyên theo dõi đầy đ công tác tổ ch c tiền l ơng, lắng nghe phát kịp th i mâu thuẫn có khả xảy phân ph i tiền l ơng, tiền th lao động, qua có điều chỉnh thoả đáng kịp th i ng cho ng i 1.2 N I DUNG C A CƠNG TÁC TR L 1.2.1 Xây d ng sách tr l NG ng Xây dựng sách trả l ơng việc doanh nghiệp xác định m c l ơng cần có để trả l ơng cho loại lao động Nói cách khác xác định l ơng cho ng i lao động, doanh nghiệp có quan điểm, thái độ nh nào, u tiên hay không, trọng hay không? Doanh nghiệp cần ấn định m c l ơng cao hay thấp so với tr ớc đây, so với điều kiện có, so với doanh nghiệp ngành địa bàn để trả cho ng i lao động Không vậy, doanh nghiệp cần ấn định nên trả m c l ơng cho loại lao động khác doanh nghiệp Cĕn c đ xây d ng sách tr l ng Có nhiều cách xác định m c l ơng doanh nghiệp Th ng thì: - Doanh nghiệp ấn định mức lương cao + Cần thu hút s lao động có trình độ cao thị tr ng + Cần tuyển gấp s đông lao động + Doanh nghiệp hoạt động m c độ có hiệu + Doanh nghiệp có tổ ch c cơng đồn hoạt động mạnh Doanh nghiệp thực ý định khi: * Chi phí cho lao động chiếm tỷ lệ nh * Máy móc thiết bị t t * Doanh nghiệp có đ khả kiểm sốt thị tr ng độc quyền * Doanh nghiệp mu n trì tiêu chuẩn tuyển d ng cao - Doanh nghiệp ấn định mức lương thấp + Có khoản phúc lợi, thu nhập thêm + Có khả đáp ng s nhu cầu khác + Khơng có khả trả l ơng cao - Doanh nghiệp ấn định mức lương cho loại công việc khác + Doanh nghiệp trả l ơng nh cho công việc có giá trị nh + Doanh nghiệp phải phân tích, so sánh cơng việc nội doanh nghiệp - Mức lương cho loại lao động khác thực công việc + Làm công việc h + Làm việc ng l ơng theo cơng việc ngạch cơng ch c, viên ch c xếp l ơng ngạch cơng ch c, viên ch c Mu n xây dựng sách trả l ơng hợp lý, doanh nghiệp cần xác định quỹ tiền l ơng để trả cho ng i lao động Có nh vậy, doanh nghiệp dễ dàng đạt đ ợc m c tiêu đề tạo cơng cho ng động, nh góp phần nâng cao động lực thúc đẩy ng i lao i lao động làm việc * Qũy tiền l ơng Qũy tiền l ơng tổng s tiền dùng để trả l ơng cho ng i lao động quan, doanh nghiệp th i kỳ định Có nhiều tiêu th c để phân loại quỹ tiền l ơng Đ i với doanh nghiệp phân loại quỹ tiền l ơng theo hai tiêu th c ch yếu sau: - Theo m c độ ổn định c a phận quỹ tiền l ơng có: quỹ l ơng c định quỹ l ơng biến đổi Qũy l ơng c định quỹ l ơng đ ợc tính dựa vào hệ th ng thang, bảng l ơng Phần t ơng đ i ổn định, ph thuộc vào kết hoạt động sản xuất kinh doanh c a doanh nghiệp Qũy l ơng biến đổi bao gồm khoản ph cấp, tiền th tính chất l ơng, Phần th ng mang ng thay đổi ph thuộc vào thay đổi c a cấu tổ ch c, cán bộ, trình độ chuyên môn kỹ thuật c a ng i lao động nh kết hoạt động sản xuất kinh doanh c a doanh nghiệp - Theo đ i t ợng trả l ơng, quỹ tiền l ơng gồm có: quỹ l ơng c a lao động trực tiếp quỹ l ơng c a lao động gián tiếp Qũy l ơng c a lao động trực tiếp quỹ l ơng dùng để trả cho ng i lao động tham gia trực tiếp vào trình sản xuất kinh doanh c a doanh nghiệp Phần chiếm tỷ trọng lớn biến đổi nhiều, ph thuộc vào hiệu sản xuất kinh doanh c a doanh nghiệp Qũy l ơng c a lao động gián tiếp quỹ l ơng dùng để trả cho ng lao động gián tiếp Phần chiếm tỷ trọng nh th i ng ổn định * Qũy tiền l ơng có ý nghĩa quan trọng, đ i với doanh nghiệp mà đ i với ng i lao động, đ ợc thể điểm sau: - Qũy tiền l ơng thể triết lý quản trị nguồn nhân lực, t t ng, quan điểm c a doanh nghiệp cách th c quản lý ng i tổ ch c Triết lý quản trị nguồn nhân lực c a doanh nghiệp đ ợc thể thông qua công tác hoạch định quỹ tiền l ơng Có nghĩa là, hoạch định quỹ tiền l ơng, doanh nghiệp có tơn trọng qúy mến ng có tạo điều kiện để ng i lao động khơng, i làm việc khơng, có quan tâm đến nhu cầu vật chất, tinh thần có làm cho ng i ngày có giá trị xã hội không - Qũy tiền l ơng nguồn chi trả tiền l ơng cho ng i lao động Nguồn chi trả tiền l ơng quỹ tiền l ơng Xác định xác, hợp lý quỹ tiền l ơng giúp cho doanh nghiệp ch động đảm bảo việc chi trả l ơng cho ng i lao động cách hợp lý th a đáng - Qũy tiền l ơng phận cấu thành chi phí sản xuất kinh doanh c a doanh nghiệp Qũy tiền l ơng gắn liền với kết hiệu kinh doanh c a doanh nghiệp Do đó, doanh nghiệp cần phải quản lý chặt chẽ tiết kiệm chi phí tiền l ơng Mu n vậy, doanh nghiệp phải xác định xác, hợp lý quỹ tiền l ơng Thông qua quỹ tiền l ơng doanh nghiệp thực đ ợc biện pháp định nhằm thúc đẩy nâng cao suất lao động, vừa đảm bảo tiền l ơng không ngừng tăng lên vừa đảm bảo quy luật m i quan hệ t c độ tăng suất lao động t c độ tăng tiền l ơng, góp phần tái sản xuất m rộng nguồn nhân lực, nâng cao hiệu kinh doanh cho doanh nghiệp 1.2.2 C c u ti n l ng Cơ cấu c a tiền l ơng phận hợp thành tiền l ơng theo cách phân loại định, có m i quan hệ qua lại với đ ợc biểu thông qua tỷ trọng c a phận so với tổng thể tiền l ơng Cơ cấu c a tiền l ơng bao gồm: l ơng bản, ph cấp l ơng, tiền th ng phúc lợi Tiền l ơng c a ng cấp l ơng, tiền th i lao động bao gồm khoản: l ơng bản, ph ng phúc lợi Mỗi yếu t có tính cách riêng có ý nghĩa khác đ i với việc kích thích động viên ng i lao động làm việc, hăng hái, sáng tạo cơng việc trung thành với doanh nghiệp Trong l ơng đóng vai trò quan trọng đ i với ng i lao động mặt hạn chế c a m c l ơng t i thiểu bắt buộc phải thực không tạo điều kiện cho doanh nghiệp Nhà n ớc đ ợc phép điều chỉnh tiền l ơng phù hợp với giá s c lao động theo quan hệ cung cầu c a chế thị tr ng Tiền lương Tiền l ơng phần tiền l ơng đ ợc xác định s tính đ nhu cầu sinh học, xã hội học, độ ph c tạp m c độ tiêu 10 hao lao động điều kiện lao động trung bình c a ngành nghề, công việc Tiền l ơng yếu t cấu thành tiền l ơng chiếm tỷ trọng ch yếu so với yếu t khác th ng đ ợc trả cách định kỳ d ới dạng tiền l ơng (theo tuần, theo tháng) hay dạng tiền công (theo gi , theo sản phẩm); dựa s c a loại công việc c thể, m c độ thực công việc Tiền l ơng đ ợc tính tốn s tiền l ơng t i thiếu M c l ơng c a ng i lao động không đ ợc thấp m c l ơng t i thiểu Nhà n ớc quy định Theo quy định c a pháp luật Việt Nam, m c l ơng t i thiểu đ ợc ấn định theo giá sinh hoạt, đảm bảo cho ng đơn điều kiện lao động bình th i lao động làm việc giản ng bù đắp s c lao động giản đơn phần tích luỹ tái sản xuất s c lao động m rộng Nh ng mặc khác doanh nghiệp trả l ơng cho ng mà ng i lao động cao giá trị lợi ích i lao động tạo cho doanh nghiệp L ơng đ ợc sử d ng rộng rãi doanh nghiệp Nhà n ớc khu vực hành nghiệp, đ ợc xác định thông qua hệ th ng thang, bảng l ơng c a Nhà n ớc Để đ ợc xếp vào bậc định thang, bảng l ơng, ng i lao động phải có trình độ lành nghề, kiến th c kinh nghiệm làm việc định L ơng doanh nghiệp Nhà n ớc đ ợc coi nh th ớc đo ch yếu trình độ chun mơn thâm niên cơng tác Ng i có l ơng cao ch ng t trình độ chun mơn nghiệp v lành nghề có thâm niên công tác ng ợc lại Bên cạnh l ơng s để tính loại tiền th ng… Ph cấp lương Ph cấp l ơng phần tiền l ơng ng i lao động nhận thêm tiền l ơng bản, đ ợc tính s đánh giá ảnh h ng c a môi tr ng làm 79 Sau tính l ơng th i gian tháng đ i với nhân viên văn phòng c a Ban quản lý, tính tiền th ng theo m c độ hồn thành cơng việc cho nhân viên văn phòng tổng s tiền đ ợc trích hổ trợ ph c v cơng tác quản lý bãi biển Tổng hợp đánh giá phân loại kết thực công việc tháng đ ợc Lãnh đạo duyệt, phận tiền l ơng có trách nhiệm tính l ơng theo hệ s A, B,C,D cho nhân viên Sau đây, ví d tính th ng theo m c độ hồn thành cơng việc đ i với nhân viên phận văn phòng c a Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà bãi biển du lịch Đà Nẵng đ ợc phản ánh bảng 3.8 sau: Bảng 3.8 Tiền thưởng lương thời gian theo mức độ hồn thành cơng việc đồi với nhân viên văn phòng Ch c danh Stt L ng th i gian (1) (2) ng ban M cđ Đvt: đồng Thành ti n Th ng Hoàn m cđ thành hoàn thành (3) (4) (5)=(3)x(4) (6) 3.416.400 1,4 4.782.960 807.546 Tr Phó tr ng ban 3.080.600 1,4 4.312.840 728.172 Phó tr ng ban 3.080.600 1,4 4.312.840 728.172 Phó tr ng ban 2.912.700 1,4 4.077.780 688.485 Kế toán tr 2.912.700 1,4 4.077.780 688.485 Tr ng phòng 2.671.800 1,0 2.671.800 451.102 Tr ng phòng 2.430.900 1,4 3.403.260 574.600 ng 80 2.430.900 1,4 3.403.260 574.600 ng phòng 2.190.000 1,0 2.190.000 369.755 10 Phó tr ng phòng 2.190.000 1,4 3.066.000 517.658 11 Phó tr ng phòng 2.190.000 1,4 3.066.000 517.658 12 Kế toán tổng hợp 2.190.000 1,0 2.190.000 369.755 13 Kỹ s giám sát 1.949.100 1,0 1.949.100 329.082 14 Kỹ s giám sát 1.949.100 1,4 2.728.740 460.715 15 Kỹ s giám sát 1.949.100 1,4 2.728.740 460.715 16 Chuyên viên 1.949.100 0,7 1.364.370 230.358 17 Chuyên viên 1.708.200 1,0 1.708.200 288.409 18 Chuyên viên 1.708.200 1,0 1.708.200 288.409 19 Chuyên viên 1.708.200 1,0 1.708.200 288.409 20 Chuyên viên 1.708.200 1,4 2.391.480 403.773 21 Cán 1.649.800 1,0 1.649.800 278.549 22 Cán 1.649.800 1,0 1.649.800 278.549 23 Th quỹ 1.503.800 1,0 1.503.800 253.899 24 Lái xe 1.503.800 1,0 1.503.800 253.899 25 Bảo vệ 1.357.800 1,0 1.357.800 229.248 53.990.800 29,5 65.506.550 11.060.000 Tr ng phòng Phó tr Tổng c ng Tổng hợp tiền l ơng th i gian kết hợp th cơng việc c a nhân viên văn phòng đ ợc phản ánh ng theo m c độ hoàn thành bảng 3.9 sau: 81 Bảmg 3.9 Tổng hợp lương thời gian kết hợp thưởng theo mức độ hồn thành cơng việc nhân viên văn phòng Đvt: đồng Ch c danh Stt (1) (2) ng ban L ng th i Th ng m c Th c nh n gian đ h.thành (3) (4) 5=(3)+(4) 3.416.400 807.546 4.223.946 Tr Phó tr ng ban 3.080.600 728.172 3.808.772 Phó tr ng ban 3.080.600 728.172 3.808.772 Phó tr ng ban 2.912.700 688.485 3.601.185 Kế toán tr 2.912.700 688.485 3.601.185 Tr ng phòng 2.671.800 451.102 3.122.902 Tr ng phòng 2.430.900 574.600 3.005.500 Tr ng phòng 2.430.900 574.600 3.005.500 Phó tr ng phòng 2.190.000 369.755 2.559.755 10 Phó tr ng phòng 2.190.000 517.658 2.707.658 11 Phó tr ng phòng 2.190.000 517.658 2.707.658 12 Kế tốn tổng hợp 2.190.000 369.755 2.559.55 13 Kỹ s giám sát 1.949.100 329.082 2.278.182 14 Kỹ s giám sát 1.949.100 460.715 2.409.815 15 Kỹ s giám sát 1.949.100 460.715 2.409.815 16 Chuyên viên 1.949.100 230.358 2.179.458 ng 82 17 Chuyên viên 1.708.200 288.409 1.996.609 18 Chuyên viên 1.708.200 288.409 1.996.609 19 Chuyên viên 1.708.200 288.409 1.996.609 20 Chuyên viên 1.708.200 403.773 2.111.973 21 Cán 1.649.800 278.549 1.928.349 22 Cán 1.649.800 278.549 1.928.349 23 Th quỹ 1.503.800 253.899 1.757.699 24 Lái xe 1.503.800 253.899 1.928.349 25 Bảo vệ 1.357.800 229.248 1.587.048 53.990.800 11.060.000 68.139.610 Tổng c ng 3.2.3.2 Hồn thiện hình thức trả lương khoán nhân viên thuộc Đội cứu hộ Đội trật tự Áp d ng hình thức trả lương khoán kết hợp thưởng theo mức độ hồn thành cơng việc Trong t ơng lai, Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà bãi biển du lịch Đà Nẵng áp d ng hình th c l ơng khoán hàng tháng 1.730.000 đồng cho nhân viên thuộc Đội c u hộ Đội trật tự Bên cạnh tiền th ng theo m c độ hồn thành cơng việc đ ợc đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá A,B,C,D Tiền l ơng khoán hàng tháng c a nhân viên thuộc Đội c u hộ Đội trật tự tính nh sau: 87 ng i * 1,73 triệu đồng/tháng = 150,51 triệu đồng Sau tổng hợp tiền l ơng khoán hàng tháng c a nhân viên thuộc Đội c u hộ Đội trật tự, tính tốn đ ợc tiền th ng l ơng khốn theo m c độ hồn thành cơng việc c a Đội c u hộ Đội trật tự đ ợc phản ánh 3.10 sau: bảng 83 Bảng 3.10 Tiền thưởng lương khốn theo mức độ hồn thành công việc c a nhân viên thuộc Đội cứu hộ Đội trật tự Đvt: đồng Stt Ch c danh L ng khoán M cđ Thành ti n Th ng m c đ hoàn hoàn thành thành (1) (2) ng (3) (4) (5)=(3)x(4) (6) 1.730.000 1,4 2.422.000 388.538 Đội tr Phó Đội tr ng 1.730.000 1,4 2.422.000 388.538 Phó Đội tr ng 1.730.000 1,4 2.422.000 388.538 Tổ tr ng 1.730.000 1,4 2.422.000 388.538 Tổ tr ng 1.730.000 1,4 2.422.000 388.538 Tổ tr ng 1.730.000 1,0 1.730.000 277.527 Tổ phó 1.730.000 1,0 1.730.000 277.527 Tổ phó 1.730.000 1,0 1.730.000 277.527 Tổ phó 1.730.000 1,0 1.730.000 277.527 10 Nhân viên c u hộ 1.730.000 1,0 1.730.000 277.527 11 Nhân viên c u hộ 1.730.000 0,7 1.211.000 194.269 84 38 Nhân viên c u hộ 1.730.000 1,0 1.730.000 194.269 39 Nhân viên trật tự 1.730.000 1,0 1.730.000 194.269 86 Nhân viên trật tự 1.730.000 87 Nhân viên trật tự Tổng c ng 0,7 1.211.000 194.269 1.730.000 1,0 1.730.000 277.527 150.510.000 93 160.890.000 25.810.000 Tổng hợp tiền l ơng khoán kết hợp th ng hiệu theo m c độ hồn thành cơng việc đ i với nhân viên thuộc Đội c u hộ Đội trật tự c a Ban quản lý đ ợc phản ánh bảng 3.11 sau: Bảng 3.11 Tổng hợp tiền lương khoán kết hợp thưởng theo mức độ hồn thành cơng việc nhân viên thuộc Đội cứu hộ Đội trật tự Đvt: đồng Stt Ch c danh L ng khoán Th ng m c Th c nh n đ hoàn thành (1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) ng 1.730.000 388.538 2.118.538 Đội tr Phó Đội tr ng 1.730.000 388.538 2.118.538 Phó Đội tr ng 1.730.000 388.538 2.118.538 Tổ tr ng 1.730.000 388.538 2.118.538 Tổ tr ng 1.730.000 388.538 2.118.538 85 1.730.000 277.527 2.007.527 Tổ phó 1.730.000 277.527 2.007.527 Tổ phó 1.730.000 277.527 2.007.527 Tổ phó 1.730.000 277.527 2.007.527 10 Nhân viên c u hộ 1.730.000 277.527 2.007.527 11 Nhân viên c u hộ 1.730.000 194.269 1.924.269 38 Nhân viên c u hộ 1.730.000 194.269 1.924.269 39 Nhân viên trật tự 1.730.000 194.269 1.924.269 86 Nhân viên trật tự 1.730.000 194.269 1.924.269 87 Nhân viên trật tự 1.730.000 277.527 2.007.527 Tổng c ng 150.510.000 25.810.000 176.320.000 Tổ tr ng 86 3.3 M T S KI N NGH Nhằm tạo điều kiện cho công tác trả l ơng Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà bãi biển du lịch Đà Nẵng, phạm vi Luận văn xin kiến nghị s vấn đề sau: - Kiến nghị sách Nhà n ớc nên để doanh nghiệp tự ch hoạt động tài c a đ i với đơn vị nghiệp có thu nên phát huy t i đa nguồn thu cho đơn vị để đơn vị có thêm nguồn thu kích thích ng i lao động làm việc thu hút nguồn nhân lực Công tác trả l ơng ch a thực gắn việc trả l ơng với hiệu cơng tác c a cá nhân đóng góp Chính vậy, Nhà n ớc nên quản lý tiền l ơng thông qua hiệu hoạt động kinh doanh c a đơn vị Cần trọng phát triển hoạt động du lịch Đà Nẵng, triển khai Đề án quản lý khai thác bãi biển du lịch Đà Nẵng M c tiêu từ năm 2010, Đà Nẵng thành ph du lịch Biển du lịch Đà Nẵng thu hút l ợng lớn nhân dân du khách, đ ợc ng i dân địa ph ơng du khách đánh giá cao tr thành điểm đến an toàn, văn minh hấp dẫn Cần m rộng xây bãi tắm n ớc ven biển với th i gian t i thiểu 03 năm Vì sử d ng khai thác bãi tắm với th i gian 01 năm ngắn nên ch hộ trúng đấu giá không chịu đầu t thêm s tài sản (khoan bổ sung thêm nhiều máy bơm đầu t máy phát điện công suất lớn) để ph c v t t việc tắm n ớc vào gi cao điểm Để điều hoà l ợng khách tắm biển đông vào mùa hè bãi tắm n ớc có, Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà bãi biển du lịch Đà Nẵng kính đề nghị y ban nhân dân thành ph Đà Nẵng cho phép chọn địa điểm đầu t bãi tắm n ớc vị trí 87 - Kiến nghị đ i với Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà bãi biển du lịch Đà Nẵng Để hồn thiện cơng tác trả l ơng s đ a giải pháp thực hiện, Luận văn kiến nghị Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà bãi biển du lịch Đà Nẵng thực đồng s vấn đề sau: Hồn thiện cơng tác định biên, sử d ng lao động M c đích c a việc hồn thiện cơng tác định biên lao động nâng cao thu nhập cho ng i lao động S l ợng lao động ổn định quỹ l ơng cao góp phần nâng cao tiền th ng cho ng i lao động Do đó, c vào yêu cầu nhiệm v c a công việc, Ban quản lý cần có kế hoạch sử d ng lao động định biên năm, sử d ng lao động phạm vi kế hoạch lao động có, không cần thiết cần phải tinh giảm biên chế Tăng c ng công tác giáo d c t t ng nhằm quán triệt tinh thần nâng cao nhận th c c a nhân viên đặc biệt nhân viên thuộc Đội c u hộ Đội trật tự, tránh tình hu ng đáng tiếc xảy hoàn thành nhiệm v đ ợc giao, giúp họ hoàn thành t t quy chế c a Ban quản lý đ a để công tác trả l ơng đ ợc hoàn thiện Ph i hợp với Đài phát truyền hình Đà Nẵng m chuyên m c Biển xanh phát sóng định kỳ tham gia ph i hợp đăng tin tuyên truyền quảng bá Sơn Trà biển Đà Nẵng báo Đà Nẵng, Thanh niên, tạp chí Du lịch , phát sóng chuyên đề tuyên truyền bảo vệ môi tr ng biển nhân dân du khách Ban quản lý nên có h ớng phát triển tiện ích cơng cộng đơi với việc phát triển có chọn lọc thử nghiệm dịch v du lịch 88 K T LU N Sau nghiên c u đề tài: “Hồn thiện cơng tác trả l ơng Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà bãi biển du lịch Đà Nẵng” rút s kết luận sau đây: Tiền l ơng phạm trù kinh tế thuộc lĩnh vực quan hệ sản xuất Do dó tiền l ơng hợp lý đòn bẩy, yếu t thúc đẩy ng i lao động làm việc, nâng cao suất chất l ợng công việc dẫn đến hiệu công việc cao ng ợc lại Tiền l ơng đ ợc hiểu giá trị mà ng ng i sử d ng lao động trả cho i lao động, biểu tiền, hàng hoá đ ợc ấn định th a thuận ng i sử d ng lao động ng i lao động luật pháp, quy pháp qu c gia, theo hợp đồng lao động; văn hay miệng cho công việc, dịch v thực hay phải thực với yêu cầu định s l ợng chất l ợng công việc, dịch v Xây dựng sách trả l ơng việc doanh nghiệp xác định m c l ơng cần có để trả l ơng cho loại lao động Nói cách khác xác định l ơng cho ng i lao động, doanh nghiệp có quan điểm, thái độ nh nào, u tiên hay không, trọng hay không? Doanh nghiệp cần ấn định m c l ơng cao hay thấp so với tr ớc đây, so với điều kiện có, so với doanh nghiệp ngành địa bàn để trả cho ng i lao động Không vậy, doanh nghiệp cần ấn định nên trả m c l ơng cho loại lao động khác doanh nghiệp Qũy tiền l ơng tổng s tiền dùng để trả l ơng cho ng i lao động quan, doanh nghiệp th i kỳ định Có nhiều ph ơng pháp xác định quỹ l ơng có hình th c trả l ơng khác ng với hình th c trả l ơng có u điểm nh ợc điểm định, doanh nghiệp cần có hình th c trả l ơng hợp lý để đảm bảo phân ph i 89 công cho ng i lao động q trình làm việc, góp phần trì phát triển đội ngũ lao động có trình độ chun môn cao ý th c kỷ luật t t, đảm bảo lợi ích cho ng i lao động cho doanh nghiệp Để hồn thiện cơng tác trả l ơng Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà bãi biển du lịch Đà Nẵng, Luận văn trình bày xu h ớng, đ a giải pháp ch yếu kiến nghị để doanh nghiệp nghiên c u Các giải pháp là: - Hồn thiện việc xây dựng sách trả l ơng cách xác định lại quỹ l ơng đ a biện pháp để tăng nguồn thu cho doanh nghiệp, góp phần cải thiện mặt vật chất tinh thần cho cán công ch c - Hoàn thiện việc xác định cấu tiền l ơng theo h ớng tăng tỷ trọng tiền th ng, phúc lợi ph cấp cấu tiền l ơng nh ng đảm bảo tiền l ơng lớn m c l ơng t i thiểu Nhà n ớc quy định - Hồn thiện hình th c trả l ơng cách phân chia phần tăng thêm theo kết hoạt động kinh doanh c a Ban quản lý cho cán nhân viên theo m c độ hồn thành cơng việc 90 DANH M C TÀI LI U THAM KH O [1] Bộ luật lao động (1999), Các văn quy định chế độ tiền lương (tập 5), NXB lao động xã hội [2] Bộ luật lao động (2005), Các văn quy định chế độ tiền lương, BHXH năm 2004, NXB lao động xã hội [3] Bộ luật lao động (2006), Tài liệu tập huấn nghiệp vụ lao động, tiền lương trình hội nhập kinh tế quốc tế, NXB lao động xã hội [4] TS Trần Kim Dung (2009), Quản trị nguồn nhân lực, NXB th ng kê [5] GS.TS Nguyễn Thành Độ, TS Nguyễn Ngọc Huyền (2004), Giáo trình quản trị kinh doanh, NXB Lao động xã hội [6] GS.TS Ngơ Đình Giao (1997), Giáo trình quản trị kinh doanh tổng hợp, NXB khoa học kỹ thuật 1997 [7] GS.TS Ngơ Đình Giao (1997), Giáo trình kinh tế học vi mô, NXB Giáo D c [8] Giáo trình Kinh tế học trị Mac-Lenin 1999, Nhà xuất Chính trị Qu c gia Hà Nội [9] Paul Hersey, KenBlanc Hard, Quản lý nguồn nhân lực, Nhà xuất Chính trị Qu c gia, 1995 [10] Nguyễn Thanh Hội, Quản trị học, Nhà xuất th ng kê, 1999 [11] Nguyễn Thanh Hội, Quản trị nhân sự, Nhà xuất th ng kê, 2000 91 [12] TS Hà Văn Hội, Quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp, Nhà xuất B u điện [13] TS Nguyễn Ngọc Huyền (2003), Giáo trình quản trị chi phí kinh doanh, NXB Th ng Kê [14] Nguyễn Thanh Liêm, Quản trị sản xuất tác nghiệp, Nhà xuất Gíao d c, 1999 [15] Nguyễn Hữu Thân, Quản trị nhân sự, Nhà xuất th ng kê Hà Nội 1999 [16] Nghị đinh 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng năm 2005 Chính phủ Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều luật thi đua, khen thưởng năm 2003 luật sửa đổi, bổ sung số điều luật thi đua, khen thưởng [17] Nghị đinh số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng năm 2006 Thủ tướng Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập [18] Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2007 Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung [19] Nghị định số 100/2008/NĐ-CP 110/2008/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2008 Chính phủ quy định chi tiết mức lương tối thiểu áp dụng từ 01 tháng 01 năm 2009 cho thành phần kinh tế [20] Tr ng Đại học Kinh tế qu c dân (Khoa: Khoa học quản lý), Giáo trình khoa học quản lý (tập 1), Nhà xuất Khoa học kỹ thuật, 1999 92 [21] Giáo s Phùng Thế Tr ng, Giáo trình quản lý người doanh nghiệp, Nhà xuất Giáo d c, năm 1998 [22] PGS.TS Võ Xuân Tiến (2009), Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực, Lớp Cao học QTKD Khoá 10, 2007-2010, Đại học Đà Nẵng [23] Nguyễn Qu c Tuấn, TS Đoàn Gia Dũng, Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất th ng kê [24] TS Nguyễn Qu c Tuấn (2006), Giáo trình quản trị nguồn nhân lực, NXB th ng kê [25] Hoàng Xuân Việt, Quản trị đắc nhân tâm, Nhà xuất tổng hợp Đồng tháp, 1995 [26] Viện nghiên c u đào tạo quản lý (2005), Hệ thống văn pháp luật hướng dẫn thực luật sửa đổi, bổ sung số điều luật lao động (lao động việc làm, tiền công, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động) [27] Viện nghiên c u đào tạo quản lý (2006), Tiền lương doanh nghiệp, vướng mắc thường gặp cách xử lý, NXB Lao động xã hội [28] Website: http://www.moet.govn.vn [29] Website: http://www gso.gov.vn 93 ... N TRÀ VÀ CÁC BÃI BI N DU L CH ĐÀ N NG 2.1.1 Đặc m v cơng tác tổ ch c 2.1.1.1 Qúa trình hình thành Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà bãi biển du lịch Đà Nẵng Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà bãi biển du lịch. .. đề lý luận công tác tiền l ơng doanh nghiệp Ch ơng Thực trạng công tác trả l ơng Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà bãi biển du lịch Đà Nẵng Ch ơng Một s giải pháp để hồn thiện cơng tác tiền l ơng Ban. .. liên quan đến công tác trả l ơng cho ng i lao động Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà bãi biển du lịch Đà Nẵng b Ph m vi nghiên c u Về nội dung: đề tài đề cập đến s nội dung c a công tác trả l ơng cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác trả lương tại ban quản lý bán đảo sơn trà và các bãi biển du lịch đà nẵng , Hoàn thiện công tác trả lương tại ban quản lý bán đảo sơn trà và các bãi biển du lịch đà nẵng