4Bao ve dong dien co huong

28 65 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2019, 17:42

Chương BẢO VỆ DỊNG ĐIỆN CĨ HƯỚNG NGUN TẮC TÁC ĐỘNG Để tăng cường tính đảm bảo cung cấp điện cho hộ tiêu thụ, hiên người ta thường thiết kế mạng điện mạch vòng hay mang có hai nguồn cung cấp Đối với mạng điện này, bảo vệ dòng điện cực đại có thời gian làm việc chọn theo nguyên tắc cấp đảm bảo cắt dòng ngắn mạch cách chọn lọc NGUYÊN TẮC TÁC ĐỘNG Khảo sát đường dây hình tia, có hai nguồn cung cấp, có đặt bảo vệ dòng cực đại thơng thường đầu đoạn đường dây NGUYÊN TẮC TÁC ĐỘNG hay mạng vòng có nguồn N1: t2BV < t3BV < t4BV N2: t3BV < t2BV < t1BV → Thực tế thoả mãn đồng thời yêu cầu t7BV < t5BV < t3BV < t1BV t2BV < t4BV < t6BV < t8BV N1 A B 2MC 3MC N2 1MC 4MC 8MC 5MC 7MC 6MC D C NGUYÊN TẮC TÁC ĐỘNG → Khắc phục khó khăn cách cho bảo vệ tác động công suất ngắn mạch từ góp đến đường dây Muốn bảo vệ cần có thêm phận định hướng công suất, phận cho phép tác động công suất ngắn mạch từ góp đến đường dây Trong bảo vệ dòng điện có hướng, rơle cơng suất làm nhiệm vụ phận định hướng công suất NGUYÊN TẮC TÁC ĐỘNG Ký hiệu phần tử có Xác định qua cực tính qui ước hướng: BI Is It + Bảo vệ hoạt động theo nguyên tắc dòng theo chiều dòng điện qui ước xác định trước + Bảo vệ làm việc (tác động) khi: * IRL > Ikđ * chiều dòng điện qui ước + Hai phần tử đo lường: RI; RW NGUYÊN TẮC TÁC ĐỘNG Sơ đồ cấu trúc bảo vệ dòng điện có hướng bao gồm: RI – rơle dòng điện, RW – phần tử định hướng công suất mạch logic “AND” (và) MC BU BI UR IR RT RI AND RW NGUYÊN TẮC TÁC ĐỘNG 2BI 1MC MC cắt • 1MC Xét NM • 2BI Th • 3RI • 4RW 3RI • 5RT • BU 4RW 5RT } BU 3RI khởi động 4RW khởi động 5RT khởi động NGUYÊN TẮC TÁC ĐỘNG NGUYÊN TẮC TÁC ĐỘNG Bảo vệ dòng có hướng thường thực với đặc tính thời gian độc lập, thời gian làm việc bảo vệ xác định theo nguyên tắc bậc thang ngược chiều Tất bảo vệ mạng chia thành nhóm theo hướng tác động phận định hướng công suất Thời gian làm việc nhóm chọn theo nguyên tắc bậc thang xét bảo vệ dòng cực đại Phần tử định hướng công suất Phần tử định hướng công suất Sơ đồ nối phần tử định hướng công suất Ngắn mach pha • UC • UB Ngắn mach pha Ngắn mach mơt pha Uc Ub BV DỊNG ĐIỆN CĨ HƯỚNG CẤP Bảo vệ dòng điện có hướng cấp I Bảo vệ có hướng cấp I bảo vệ cắt nhanh thông thường kèm phận định hướng cơng suất Dòng điện khởi động bảo vệ: IIkđA = kat.INBmax Thời gian tác động tIA = BV DỊNG ĐIỆN CĨ HƯỚNG CẤP Bảo vệ dòng điện có hướng cấp I Dòng điện khởi động bảo vệ: IIkđ1 = kat.INBmax IIkđ2 = kat.INAmax BV DỊNG ĐIỆN CĨ HƯỚNG CẤP Bảo vệ dòng điện có hướng cấp II Bảo vệ dòng điện cấp II bảo vệ cắt nhanh có hướng, bảo vệ dự trữ cho cấp I Việc chọn thời gian tII dòng khởi động IIIkđ tính tương tự trường hợp bảo vệ cấp II IIIkđA = kat.IIkđB tIIA = tIA + ∆t BV DỊNG ĐIỆN CĨ HƯỚNG CẤP Bảo vệ dòng điện có hướng cấp II Nếu trạm B có rẽ nhánh, ý đến hệ số phân dòng kpd dòng khởi động trạm A chọn: I NA IIIkđA = kat.kpd.IIkd5 với k pd = I NT BV DÒNG ĐIỆN CĨ HƯỚNG CẤP Bảo vệ dòng điện có hướng cấp II Nếu có nguồn B, dòng khởi động đặt trạm A chọn: I NA II I I kđA = kat.kpd.I kđB với k pd = I NB BV DỊNG ĐIỆN CĨ HƯỚNG CẤP Bảo vệ dòng điện có hướng cấp III Bảo vệ dòng điện có hướng cấp III bảo vệ dòng điện cực đại có hướng Dòng khởi động bảo vệ chọn: k at k mm III I kñ = I lv max k tv Thời gian tác động bảo vệ cấp III: chọn theo nguyên tắc bậc thang BV DỊNG ĐIỆN CĨ HƯỚNG CẤP Bảo vệ dòng điện có hướng cấp III Thời gian tác động Theo hướng tác động, chia bảo vệ thành nhóm: - Các bảo vệ 1, 3, tác động hướng công suất ngắn mạch theo chiều mũi tên từ trái sang phải - Các bảo vệ 0, 2, tác động hướng công suất ngắn mạch theo chiều ngược lại Nguyên tắc tác động gọi nguyên tắc bậc thang ngược chiều BV DỊNG ĐIỆN CĨ HƯỚNG CẤP Bảo vệ dòng điện có hướng cấp III Theo yêu cầu tác động chọn lọc, thời gian tác động bảo vệ nhóm cần thoả mãn: t7 < t5 < t3 < t1; t0 < t2 < t4
- Xem thêm -

Xem thêm: 4Bao ve dong dien co huong, 4Bao ve dong dien co huong, Chương 4 BẢO VỆ DÒNG ĐIỆN CÓ HƯỚNG, Sơ đồ nối phần tử định hướng công suất, Ngắn mạch một pha