Tính toán, thiết kế HTXL nước thải mía đường công ty TNHH MK sugar việt nam, công suất 300 m3ngày đêm

128 42 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2019, 16:06

Đồ án tốt nghiệp Tính tốn - thiết kế hệ thống xử lý nước thải mía đường cơng ty TNHH MK Sugar Việt Nam công suất 300m3/ngày đêm LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập trường, sau hồn thành xong chương trình hệ cao đẳng đồ án tốt nghiệp cho hệ liên thông đại học quy, nói chặng đường dài suốt quảng thời gian em học tập hướng dẫn tận tình, khơng ngại khó khăn thời gian q báu thầy, Và tình cảm thân thương thầy với trò, người bạn với qua chặng đường dài Những điều nguồn động lực lớn lao em không ngừng học hỏi, phấn đấu năm tháng sinh viên vừa qua Và đồ án tốt nghiệp vận dụng, tổng hợp kiến thức năm vừa qua em học từ thầy, Và bên cạnh đồ án tốt nghiệp giúp em hiểu phần công việc người kỹ sư môi trường tương lai Tuy nhiên với hiểu biết hạn hẹp nên khơng tránh khỏi thiếu sót, em kính mong thầy góp ý, sửa chữa để em học hỏi thêm kinh nghiệm qua hồn thiện tốt Bên cạnh nỗ lực thân em nhận giúp đỡ từ người, đặc biệt hướng dẫn tận tình thầy Tơn Thất Lãng Thầy tận tình bảo sai sót, cho em thêm kinh nghiệm để hoàn thành đồ án Do đó, em xin gửi lời cảm ơn đến thầy Tôn Thất Lãng Kế đến, em xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô khoa mơi trường nói riêng tồn thể thầy trường Đại học Tài ngun Mơi trường TP.HCM nói chung, người cho em nhiều kiến thức suốt quảng thời gian em sinh viên trường Một lần em xin chân thành cảm ơn! Ngày tháng năm 2016 Nguyễn Đình Minh Phụng SVTH: NGUYỄN ĐÌNH MINH PHỤNG GVHD: PGS.TS TÔN THẤT LÃNG Đồ án tốt nghiệp Tính tốn - thiết kế hệ thống xử lý nước thải mía đường cơng ty TNHH MK Sugar Việt Nam cơng suất 300m3/ngày đêm TĨM TẮT ĐỒ ÁN Đồ án tính tốn thiết kế cho hệ thống xử lý nước thải mía đường cơng ty TNHH MK Sugar Việt Nam công suất 300 m3/ngày đêm Với tiêu nhiễm BOD5 = 1726 mg/l, COD = 3244 mg/l, độ màu = 450 Pt/Co, TSS = 327,5 mg/l, tổng phospho = 22,4 mg/l, tổng coliform = 1,1 x 104 MPN/100ml Nước thải phát sinh chủ yếu từ q trình rửa máy móc, thiết bị ép mía nấu đường, bên cạnh có lượng nhỏ nước thải sinh hoạt công nhân Trong nước thải chứa nhiều đường mảnh vụn bã mía, màu từ mật rĩ, trình hoạt động công ty TNHH MK Sugar Việt Nam nên yêu cầu phải có hệ thống xử lý nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột B trước thải môi trường vào suối nhỏ bên cạnh nhà máy, suối chảy vào hệ thống sông Phan địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận Cơng nghệ đề xuất thiết kế đồ án công nghệ sinh học hiếu khí kết hợp với loc màng MBR Nước thải từ nhà máy theo đường ống dẫn nước vào bể tiếp nhận hệ thống, Bể tiếp nhận có nhiệm vụ tiếp nhận nước vào hệ thống làm nguội nước Dòng nước tiếp tục dẫn qua Bể phản ứng, hóa chất Na2CO3 bổ sung vào nước để loại bỏ Ca2+, dòng nước dẫn qua Bể trung gian trước bơm Bể điều hòa Nước thải từ bể điều hòa bơm tới Bể trung hòa để bổ sung thêm axit độ pH nước tăng cao nhằm trì pH nước ổn định, dòng nước thải trước vào bể trung gian cho qua thiết bị tách tác tinh để loại bỏ rác thơ chất rắn có kích thước lớn gây nghẹt màng hỏng màng, sau nước thải dẫn sang bể sinh học hiếu khí.Bể sinh học hiếu khí nơi xử lý chất nhiễm có nước thải Chất nhiễm nước thải chủ yếu chất hữu chất hầu hết dễ bị phân hủy sinh học Sau xử lý qua trình sinh học hiếu khí, dòng nước dẫn qua bể MBR Tại diễn trình phân tách nước hỗn hợp bùn hoạt tính, chất rắn lơ lửng vi khuẩn gây bệnh Phần nước sau lọc màng MBR bơm qua cụm Bể keo tụ + tạo bơng để khử màu nước, dòng nước sau bể lắng bổ sung thêm Chlorine trước dẫn Bể trung gian 2, nước bơm đẩy qua hồ chứa nước sạch, chất lượng nước ước tính tiêu nhiễm nước sau xử lý sau: BOD5 = 12,72 mg/l; COD = 23,41 mg/l; độ màu = 0,81 Pt/Co; TSS = 0,311 mg/l; tổng P = 0,288 mg/l; tổng coliform = 5000 MPN/100ml đảm bảo tính ỗn định nước thải đầu đạt QCVN 40: 2011/BTNMT cột B SVTH: NGUYỄN ĐÌNH MINH PHỤNG GVHD: PGS.TS TƠN THẤT LÃNG Đồ án tốt nghiệp Tính tốn - thiết kế hệ thống xử lý nước thải mía đường công ty TNHH MK Sugar Việt Nam công suất 300m3/ngày đêm NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TP HCM, ngày tháng Ký tên năm 20 PGS.TS TƠN THẤT LÃNG SVTH: NGUYỄN ĐÌNH MINH PHỤNG GVHD: PGS.TS TÔN THẤT LÃNG Đồ án tốt nghiệp Tính tốn - thiết kế hệ thống xử lý nước thải mía đường cơng ty TNHH MK Sugar Việt Nam công suất 300m3/ngày đêm NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN TP Hồ Chí Minh, ngày SVTH: NGUYỄN ĐÌNH MINH PHỤNG GVHD: PGS.TS TÔN THẤT LÃNG tháng năm 20 Giáo viên phản biện Đồ án tốt nghiệp Tính tốn - thiết kế hệ thống xử lý nước thải mía đường cơng ty TNHH MK Sugar Việt Nam công suất 300m3/ngày đêm MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .i TÓM TẮT ĐỒ ÁN iii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN .iv NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN v MỤC LỤC .1 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG .9 DANH MỤC HÌNH 11 MỞ ĐẦU .12 Đặt vấn đề 12 Mục tiêu đồ án 12 Đối tượng thực 12 Nội dung thực 12 Các kỹ làm đồ án 13 Ý nghĩa thực tiễn đồ án 13 CHƯƠNG GIỚI THIỆU CHUNG 14 1.1 Giới thiệu đặc điểm mía .14 1.2 Tổng qt cơng nghệ sản xuất mía đường Việt Nam 15 1.3 Thông tin tổng quát địa điểm thực đề tài .19 1.3.1 Giới thiệu công ty TNHH MK Sugar Việt Nam .19 1.3.2 Tổng qt cơng trình xử lý nước thải 19 1.3.3 Điều kiện địa hình - khí hậu 20 1.3.4 Điều kiện kinh tế - xã hội 20 1.4 Tổng quát nước thải mía đường 20 1.4.1 Nguồn gốc phát sinh nước thải 20 1.4.2 Thành phần, tính chất nước thải mía đường 21 1.4.3 Các thông số đặc trưng nước thải 22 1.4.3.1 Thông số vật lý .22 1.4.3.2 Thơng số hóa học 22 1.4.3.3 Thông số sinh học 24 CHƯƠNG CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI MÍA ĐƯỜNG 26 2.1 Phương pháp xử lý học 26 2.1.1 Song chắn rác 26 2.1.2 Bể lắng 27 2.1.3 Bể tách dầu mỡ 28 2.1.4 Bể điều hòa 29 2.1.5 Bể lọc 30 2.2 Phương pháp xử lý hóa lý 30 2.2.1 Keo tụ - Tạo 30 2.2.2 Tuyển 31 2.2.3 Phương pháp hấp phụ 31 2.2.4 Trao đổi ion 32 SVTH: NGUYỄN ĐÌNH MINH PHỤNG GVHD: PGS.TS TƠN THẤT LÃNG Đồ án tốt nghiệp Tính tốn - thiết kế hệ thống xử lý nước thải mía đường công ty TNHH MK Sugar Việt Nam công suất 300m3/ngày đêm 2.3 Phương pháp xử lý hóa học 32 2.3.1 Trung hòa 33 2.3.2 Oxy hóa - khử 33 2.3.3 Khử trùng 33 2.4 Phương pháp xử lý sinh học 35 2.4.1 Xử lý điều kiện tự nhiên 35 2.4.2 Xử lý điều kiện nhân tạo 36 2.4.2.1 Bể lọc sinh học 36 2.4.2.2 Bể lọc sinh học nhỏ giọt 36 2.4.2.3 Đĩa lọc sinh học 37 2.4.2.4 Bể lọc sinh học có vật liệu lọc ngâm nước (bioten) 37 2.4.2.5 Bể lọc sinh học cao tải 37 2.4.2.6 Q trình kỵ khí 38 2.4.2.7 Quá trình sinh học hiếu khí 45 2.4.2.8 Màng lọc MBR .48 CHƯƠNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI MÍA ĐƯỜNG 53 3.1 Cơ sở lựa chọn cơng nghệ xử lý nước thải mía đường 53 3.2 Đề xuất phương án xử lý nước thải 54 3.2.1 Phương án 54 3.2.2 Phương Án 57 3.3 So sánh hai công nghệ 60 CHƯƠNG TÍNH TỐN THIẾT KẾ CÁC CƠNG TRÌNH 63 4.1 Tính tốn cơng trình 63 4.1.1 Tính tốn bể tiếp nhận 63 4.1.2 Tính tốn bể phản ứng .64 4.1.3 Tính tốn bể trung gian 66 4.1.4 Tính tốn bể điều hòa 68 4.1.5 Tính tốn bồn tách rác tinh 70 4.1.6 Tính tốn bể trung hòa .70 4.1.7 Tính tốn bể Aerotank .71 4.1.8 Tính tốn bể lọc màng MBR 78 4.1.9 Tính tốn bể keo tụ - tạo bơng 85 4.1.10 Tính tốn bể lắng hóa lý 88 3.1.11 Tính tốn bể trung gian 89 4.1.12 Bể lắng bùn sân phơi bùn 91 4.1.13 Các cơng trình phụ trợ 92 4.2 Chi phí đầu tư 93 4.2.1 Chi phí xây dựng 93 4.2.2 Chi phí thiết bị 95 4.3 Chi phí vận hành 98 4.3.1 Chi phí điện .98 4.3.2 Chi phí hóa chất .100 4.3.3 Chi phí nhân công 101 4.3.4 Chi phí khấu hao 101 SVTH: NGUYỄN ĐÌNH MINH PHỤNG GVHD: PGS.TS TƠN THẤT LÃNG Đồ án tốt nghiệp Tính tốn - thiết kế hệ thống xử lý nước thải mía đường cơng ty TNHH MK Sugar Việt Nam công suất 300m3/ngày đêm 4.3.5 Chi phí bảo trì 102 4.3.6 Suất đầu tư 102 4.3.7 Chi phí vận hành 102 CHƯƠNG QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG 103 5.1 Hướng dẫn sử dụng màng MBR .103 5.2 Nguyên tắc vận hành bảo dưỡng thiết bị 104 5.2.1 Nguyên tắc vận hành nhà máy xử lý nước thải 104 5.2.2 Nguyên tắc vận hành tủ điện thiết bị 104 5.2.3 Nguyên tắc bảo dưỡng thiết bị 108 5.3 Nhật ký vận hành cố thường gặp 109 5.3.1 Nhật ký vận hành 109 5.3.2 Sự cố thường gặp cách khắc phục 110 KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 112 KẾT LUẬN 112 KIẾN NGHỊ 112 TÀI LIỆU THAM KHẢO 114 PHỤ LỤC CATOLOGUE ỐNG NHỰA BÌNH MINH 116 PHỤ LỤC BỒN NƯỚC ĐỨNG TÂN Á ĐẠI THÀNH 117 PHỤ LỤC CATOLOGUE BƠM TRỤC NGANG 119 PHỤ LỤC CATOLOGUE BƠM CHÌM 122 PHỤ LỤC CATOLOGUE MÁY THỔI KHÍ LONGTECH 126 SVTH: NGUYỄN ĐÌNH MINH PHỤNG GVHD: PGS.TS TÔN THẤT LÃNG Đồ án tốt nghiệp Tính tốn - thiết kế hệ thống xử lý nước thải mía đường cơng ty TNHH MK Sugar Việt Nam công suất 300m3/ngày đêm DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BOD: Biochemical Oxygen Demand - Nhu cầu oxy sinh học, mg/l COD: Chemical Oxygen Demand - Nhu cầu oxy hóa học, mg/l DO: Dissolved Oxygen - Oxy hòa tan, mg/l MBR: Membrance Bio Reator QCVN: Quy chuẩn Việt Nam SS: Suspended Solid - Chất rắn lơ lững, mg/l TNHH: Trách nhiệm hữu hạn XLNT: Xử lý nước thải TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam UASB: Upflow Anaerobic Sludge Blanket Reactor - Bể sinh học kỵ khí SVTH: NGUYỄN ĐÌNH MINH PHỤNG GVHD: PGS.TS TÔN THẤT LÃNG Đồ án tốt nghiệp Tính tốn - thiết kế hệ thống xử lý nước thải mía đường cơng ty TNHH MK Sugar Việt Nam công suất 300m3/ngày đêm DANH MỤC BẢNG Bảng Các phương pháp hóa học 34 Bảng 2 So sánh hai kiểu lắp màng 49 Bảng Thông số nước thải đầu vào 53 Bảng 4.1 Thông số thiết kế bể tiếp nhận 64 Bảng 4.2 Các giá trị cho trộn nhanh 65 Bảng 4.3 Thông số thiết kế bể phản ứng 66 Bảng 4.4 Thông số thiết kế bể trung gian 68 Bảng 4.5 Thơng số thiết kế bể điều hòa 69 Bảng 4.6 Thông số thiết kế bồn tách rác 70 Bảng 4.7 Thơng số thiết kế bể trung hòa 70 Bảng 4.8 Kích thước điễn hình bể Aerotank 73 Bảng 4.9 Thông số thiết kế bể Aerotank 77 Bảng 4.10 Thông số thiết kế màng MBR model SADF2590 78 Bảng 4.11 Thông số thiết kế bể màng MBR 85 Bảng 4.12 Thông số thiết kế bể keo tụ - tạo 87 Bảng 4.13 Thông số thiết kế bể lắng hóa lý 89 Bảng 4.14 Thông số thiết kế bể trung gian 90 Bảng 4.15 Thông số thiết kế bể lắng bùn 91 Bảng 4.16 Thông số thiết kế sân phơi bùn 92 Bảng 4.17 Chi phí xây dựng 93 Bảng 4.18 Chi phí thiết bị 95 Bảng 19 Chi phí điện ngày 98 Bảng 5.1 Quy trình hoạt động thiết bị điện 105 Bảng 5.2 Ví dụ bảng theo dõi thiết bị 108 Bảng phụ lục Thông số thiết kế bơm 120 SVTH: NGUYỄN ĐÌNH MINH PHỤNG GVHD: PGS.TS TÔN THẤT LÃNG Đồ án tốt nghiệp Tính tốn - thiết kế hệ thống xử lý nước thải mía đường cơng ty TNHH MK Sugar Việt Nam công suất 300m3/ngày đêm Bảng phụ lục 2 Đặc tính kỹ thuật máy bơm Ebara DWO 150 .120 Bảng phụ lục 4.1 Thông số kỹ thuật bơm Willo 122 Bảng phụ lục Danh sách model máy thổi khí Longech 128 SVTH: NGUYỄN ĐÌNH MINH PHỤNG GVHD: PGS.TS TƠN THẤT LÃNG 10 Đồ án tốt nghiệp Tính tốn - thiết kế hệ thống xử lý nước thải mía đường cơng ty TNHH MK Sugar Việt Nam công suất 300m3/ngày đêm TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Công ty TNHH MK Sugar Việt Nam Giới thiệu công ty 6/2016 [2] Công Ty Cổ Phần Môi Trường Công Nghệ Xanh Tài liệu hướng dẩn sử dụng màng MBR Mitsubishi Nhật Bản [3] Nguyễn Văn Phước Giáo trình Xử lý nước thải sinh hoạt nước thải công nghiệp phương pháp sinh học Hà Nội: Nhà xuất xây dựng, năm 2011 [4] Tiêu chuẩn: TCVN 51:2008 Thốt nước - mạng lưới cơng trình bên tiêu chuẩn thiết kế Bộ Xây Dựng, 2008 [5] Trịnh Xn Lai Tính tốn thiết kế cơng trình xử lý nước thải Nhà xuất xây dựng, năm 2009 [6] Lâm Minh Triết, Nguyễn Thanh Hùng Nguyễn Phước Dân Xử lý nước thải đô thị cơng nghiêp tính tốn thiết kế cơng trình TP Hồ Chí Minh: nhà xuất Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2015 [7] “Catologue bơm Ebara” Internet: http://maybomcenter.com/danh-muc/may-bom-ebara/page/6/?gclid=Cj0KEQjw2f LGBRDopP-vg7PLgvsBEiQAUOnIXOPxhL1BKQvVQE7HeldsJoiuJmUJ10gjBmR6 6ubGkogaAsli8P8HAQ [8] “Catologue bồn nhựa Đại Thành” Internet: http://tadt.com.vn/bon-nuoc-nhua/page-2/ [9] “catologue máy thổi khí Longtech” Internet: http://sieuthimaybom.vn/may-thoi-khi-longtech-series-lt-t329-2026 [10] “catologue mơ tơ khuấy” Internet: https://minhmotor.com/san-pham/motor-mo-to-lien-giam-toc/ [11] “Catologue bơm chìm Willo” Internet: http://bomnuocwilo.com/may-bom-chim-wilo/ [12] “hình ảnh máy tách rác” http://maythoikhi1.blogspot.com/2013/12/may-tach-rac.html [13] “hình ảnh bể điều hòa” http://maythoikhi1.blogspot.com/2013/12/may-tach-rac.html [14] “tổng quan mía”, trang web Tiến Nơng dinh dưỡng trồng: SVTH: NGUYỄN ĐÌNH MINH PHỤNG GVHD: PGS.TS TƠN THẤT LÃNG 114 Đồ án tốt nghiệp Tính tốn - thiết kế hệ thống xử lý nước thải mía đường cơng ty TNHH MK Sugar Việt Nam công suất 300m3/ngày đêm http://tiennong.vn/u9/cay-mia.aspx SVTH: NGUYỄN ĐÌNH MINH PHỤNG GVHD: PGS.TS TƠN THẤT LÃNG 115 Đồ án tốt nghiệp Tính tốn - thiết kế hệ thống xử lý nước thải mía đường cơng ty TNHH MK Sugar Việt Nam công suất 300m3/ngày đêm PHỤ LỤC CATOLOGUE ỐNG NHỰA BÌNH MINH SVTH: NGUYỄN ĐÌNH MINH PHỤNG GVHD: PGS.TS TÔN THẤT LÃNG 116 Đồ án tốt nghiệp Tính tốn - thiết kế hệ thống xử lý nước thải mía đường cơng ty TNHH MK Sugar Việt Nam công suất 300m3/ngày đêm PHỤ LỤC BỒN NƯỚC ĐỨNG TÂN Á ĐẠI THÀNH Ưu điểm bật Bồn nước nhựa 1500l Thế hệ Đại Thành - Bồn chứa nước nhựa 1500l sản xuất dây chuyền sản xuất tiên tiến Hàn Quốc - Kết cấu nhựa lớp dày, chịu va đập cao - Nguyên liệu nhựa LLD PE, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm - Đa chức năng: Chứa nước sạch, nước nhiễm phèn, nhiễm mặn hoá chất - Đặc biệt thích hợp cho việc sử dụng làm thùng chứa thuyền tàu biển Lưu ý sử dụng bồn nước nhựa 1500l - Đại Thành - Sản phẩm lắp đặt phải đặt mặt phẳng cố định - Hạn chế tác động, va chạm học trình lắp đặt, vận chuyển sử dụng Chế độ dịch vụ trước sau bán hàng hoàn hảo nhà sản xuất: - Tất sản phẩm trước giao đến người tiêu dùng Tập Đoàn kiểm tra kỹ nhằm trao đến tay người tiêu dùng sản phẩm chất lượng tốt, hình thức đẹp - Sản phẩm bồn nhựa Thế hệ tập hoàn Tân Á Đại Thành bảo hành kỹ thuật 10 năm - Xuyên suốt trình sử dụng, khách hàng có ý kiến thắc mắc, Tân Á Đại Thành ln sẵn sàng giải đáp thắc mắc khách hàng Lưu ý lắp đặt sử dụng bồn nước nhựa 1500l Đại Thành Hình phụ lục 1 Quy cách đặt bồn nước SVTH: NGUYỄN ĐÌNH MINH PHỤNG GVHD: PGS.TS TÔN THẤT LÃNG 117 Đồ án tốt nghiệp Tính tốn - thiết kế hệ thống xử lý nước thải mía đường cơng ty TNHH MK Sugar Việt Nam cơng suất 300m3/ngày đêm Hình phụ lục Bồn nhựa 1500L SVTH: NGUYỄN ĐÌNH MINH PHỤNG GVHD: PGS.TS TƠN THẤT LÃNG 118 Đồ án tốt nghiệp Tính tốn - thiết kế hệ thống xử lý nước thải mía đường công ty TNHH MK Sugar Việt Nam công suất 300m3/ngày đêm PHỤ LỤC CATOLOGUE BƠM TRỤC NGANG Hình phụ lục Bơm trục ngang Ebara Hình phụ lục 2 Sơ đồ chọn bơm SVTH: NGUYỄN ĐÌNH MINH PHỤNG GVHD: PGS.TS TÔN THẤT LÃNG 119 Đồ án tốt nghiệp Tính tốn - thiết kế hệ thống xử lý nước thải mía đường cơng ty TNHH MK Sugar Việt Nam công suất 300m3/ngày đêm Bảng phụ lục Thông số thiết kế bơm Model DWO 150 Công suất 1,5 kw Đường kính hút - xả 60 -60 Điện áp pha/380 v Lưu lượng nước 100 - 550 l/phút (6-33m3/h) Cột áp 9.5- 5.1 m Bảo hành 12 tháng Hãng sản xuất Ebara Xuất xứ Italia Đặc tính sản phẩm Máy bơm ly tâm Ebara DWO 150 Bơm ly tâm Ebara DWO 150 thích hợp dùng bơm nước có chứa tạp chất rắn Kích thước tạp chất rắn tới 35mm Ứng dụng công nghiệp thực phẩm Hệ thống bơm xử lý nước thải Bơm thoát nước, tưới tiêu nói chung Bơm dung dich có độ ăn mòn ( call ) Ứng dụng lĩnh vực cơng nghiệp khác Bảng phụ lục 2 Đặc tính kỹ thuật máy bơm Ebara DWO 150 Nhiệt độ chất lỏng - 90 oc Tần số 50 Hz Số cực cực Thân máy bơm Thép không rỉ AISI 304 SVTH: NGUYỄN ĐÌNH MINH PHỤNG GVHD: PGS.TS TƠN THẤT LÃNG 120 Đồ án tốt nghiệp Tính tốn - thiết kế hệ thống xử lý nước thải mía đường cơng ty TNHH MK Sugar Việt Nam công suất 300m3/ngày đêm Giá đỡ bơm gang Võ máy bơm Thép không rỉ AISI 304 Trục máy bơm Thép không rỉ AISI 304 Phốt khí Ceramic/ carbon/NBR Cánh quạt Thép khơng rỉ AISI 304 Vật liệu cách nhiệt Class F Cấp độ bảo vệ IP 55 Bảo vệ tải nhiệt Tự động tắt SVTH: NGUYỄN ĐÌNH MINH PHỤNG GVHD: PGS.TS TƠN THẤT LÃNG 121 Đồ án tốt nghiệp Tính tốn - thiết kế hệ thống xử lý nước thải mía đường công ty TNHH MK Sugar Việt Nam công suất 300m3/ngày đêm PHỤ LỤC CATOLOGUE BƠM CHÌM Hình phụ lục Bơm chìm Willo Bảng phụ lục 4.1 Thơng số kỹ thuật bơm Willo model PDN 1500Q Công suất 1,5 kw Điện áp pha/380 v Cột áp Tối đa 15m Tiêu chuẩn 0,4 m3/min Tại 6.5 m Nhiệt độ Tối đa
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính toán, thiết kế HTXL nước thải mía đường công ty TNHH MK sugar việt nam, công suất 300 m3ngày đêm , Tính toán, thiết kế HTXL nước thải mía đường công ty TNHH MK sugar việt nam, công suất 300 m3ngày đêm , Lưu ý khi lắp đặt và sử dụng bồn nước nhựa 1500

Từ khóa liên quan