Hoàn thiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện hải lăng, tỉnh quảng trị

131 40 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2019, 15:13

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ THÙY DUNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ HUẾ, 2018 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ THÙY DUNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ mã số: 83 40 410 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ i HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ NỮ MINH PHƯƠNG HUẾ, 2018 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu độc lập tôi, thông tin, số liệu sử dụng luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Nội dung luận văn có tham khảo sử dụng tài liệu, thông tin đăng tải tác phẩm, tạp chí trang web theo danh mục tài liệu tham khảo luận văn Các thông tin sử dụng luận văn thu thập từ thực tiễn, đơn vị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị chưa nghiên cứu, công bố cơng trình khoa học Quảng Trị, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thùy Dung i ii LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới giáo viên hướng dẫn, TS Lê Nữ Minh Phương tồn thể thầy, giáo trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế Tác giả xin trân trọng cảm ơn Phòng Đào tạo sau đại học trường Đại học kinh Huế Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tác giả suốt trình học tập nghiên cứu để hoàn thành luận văn Luận văn trình nghiên cứu tâm huyết, làm việc khoa học nghiêm túc thân Tuy nhiên trình thực khả trình độ hạn chế nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót định Tác giả mong nhận quan tâm, đóng góp ý kiến thầy giáo, cô giáo độc giả quan tâm đến đề tài Tác giả Nguyễn Thị Thùy Dung iii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN Họ tên học viên: Nguyễn Thị Thùy Dung Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Niên khóa: 2016 – 2018 Người hướng dẫn khoa học: TS Lê Nữ Minh Phương Tên đề tài: “Hoàn thiệ n công tác cấ p giấ y ng nhậ n quyề n sử dụ ng đấ t, quyề n sở hữ u nhà tài sả n khác gắ n liề n vớ i đấ t đị a bàn huyệ n Hả i Lăng, tỉ nh Quả ng Trị ” Mục đích đối tượng nghiên cứu: Trên sở nghiên cứu thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất địa bàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đề xuất giải pháp phù hợp nhằm hồn thiện cơng tác thời gian tới - Đối tượng nghiên cứu: công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất địa bàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị iv Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp thu thập số liệu, thông tin - Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp, số liệu sơ cấp - Phương pháp xử lý, phân tích số liệu Kết nghiên cứu đóng góp khoa học luận văn Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất ln quyền huyện Hải Lăng trọng đạo, thực nhiều năm qua Cùng với việc phân tích nhân tố ảnh hưởng đến công tác cấp giấy chứng nhận địa bàn huyện Hải Lăng, tác giả đánh giá kết đạt được, vấn đề tồn nguyên nhân Qua đưa số giải pháp thiệt thực nhằm hồn thiện cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất thời gian tới MỤC LỤC Phần I Mở đầu 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu v Phương pháp nghiên cứu .3 4.1 Phương pháp thu thập số liệu, thông tin 4.1.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp .3 4.1.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp .3 4.2 Phương pháp xử lý, phân tích số liệu Cấu trúc luận văn Phần II Nội dung nghiên cứu .9 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT .9 1.1 Cơ sởlý luận đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất nước ta 1.1.1 Một số khái niệm liên quan đến việc đăng ký cấp Giấy chứng nhận .9 1.1.2 Mối quan hệ công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận với nội dung quản lý nhà nước đất đai .10 1.1.3 Các hình thức đăng ký đất đai .12 1.2 Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 14 1.2.1 Khái niệm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 14 vi Cách bố trí, xếp nơi tiếp nhận hoàn trả hồ sơ hợp lý Có bảng hướng dẫn địa điểm phận tiếp nhận hoàn trả hồ sơ rõ ràng VII Đánh giá chung công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Anh/chị hài lòng với cơng tác cấp GCN 1 QSDĐ UBND huyện Anh/chị hài lòng với cung cách phục vụ 2 cán phụ trách Theo anh/chị công tác cấp GCN QSDĐ UBND huyện đáp ứng nhu cầu cần thiết cho thân anh chị Xin chân thành cám ơn anh/chị! 98 5 5 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MÔ TẢ BẰNG SPSS  Thống kê biến định tính Giới tính Frequency Percent nam Valid nu Total 38 134 172 Valid Cumulative Percent Percent 22.1 22.1 22.1 77.9 77.9 100.0 100.0 100.0 Độ tuổi Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 2.9 2.9 2.9 111 64.5 64.5 67.4 52 30.2 30.2 97.7 2.3 2.3 100.0 172 100.0 100.0 tu 18 - 24 tuoi tu 25- 34 tuoi Valid tu 35 - 45 tuoi tren 45 tuoi Total Trình độ học vấn, chuyên môn Frequency Percent dai hoc tro len cao dang Valid trung cap thong Total Nghề nghiệp 24 91 41 16 172 14.0 52.9 23.8 9.3 100.0 Valid Percent 14.0 52.9 23.8 9.3 100.0 Frequency Percent Valid Percent huu tri Sinh vien Valid noi tro dang di lam Total 11 40 116 172 6.4 2.9 23.3 67.4 100.0 99 6.4 2.9 23.3 67.4 100.0 Cumulative Percent 14.0 66.9 90.7 100.0 Cumulative Percent 6.4 9.3 32.6 100.0 Nơi tìm hiểu quy trình Frequency Percent Valid uy ban nhan dan huyen, thi tran, xa noi tiep nhan, hoan tra ho so trang mang cua UBND huyen bao, dai Total Valid Percent Cumulative Percent 45 26.2 26.2 26.2 115 66.9 66.9 93.0 10 5.8 5.8 98.8 172 1.2 100.0 1.2 100.0 100.0 100 PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH THANG ĐO CRONBACH ALPHA Thang đo trình tự đăng ký cấp GCN QSDĐ Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 813 TT1 TT2 TT3 TT4 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted 10.05 4.407 630 766 10.33 4.422 673 747 10.30 4.338 624 769 10.24 4.466 603 779 Thang đo thủ tục, hồ sơ đăng ký cấp GCN QSDĐ Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 834 HS1 HS2 HS3 HS4 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted 10.49 4.871 563 837 10.24 5.118 692 784 10.16 4.320 724 762 10.20 4.607 699 774 101 Thang đo trình độ lực phục vụ Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 816 NL1 NL2 NL3 NL4 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted 9.71 4.488 627 772 9.65 4.920 597 788 9.56 4.154 668 753 9.65 4.053 664 756 Thang đo thái độ phục vụ tiếp nhận hoàn trả hồ sơ Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 877 TD1 TD2 TD3 TD4 TD5 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted 14.48 7.081 733 845 14.56 6.809 809 827 14.52 6.883 783 833 14.47 7.361 715 850 14.49 7.339 536 897 102 Thang đo mức phí, lệ phí hay khoản chi phí khác phải trả giải thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 863 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted LP1 7.26 2.531 709 835 LP2 7.34 2.273 752 796 LP3 7.40 2.312 759 788 Thang đo tiện ích phục vụ cho cơng tác cấp GCN QSDĐ Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 770 TI1 TI2 TI3 TI4 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted 10.37 3.194 564 720 10.83 3.595 493 753 10.69 3.138 664 664 10.56 3.335 568 716 103 Thang đo đánh giá chung công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 807 DGC1 DGC2 DGC3 Item-Total Statistics Scale Scale Corrected Cronbach's Mean if Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Item Deleted Deleted 7.11 2.309 662 729 7.20 2.140 726 660 7.23 2.425 582 811 104 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA Phân tích nhân tố khám phá EFA biến độc lập lần KMO and Bartlett’s Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Df Sphericity Sig Co Initial Eigenvalues mpo nent Total % of Cumulative Variance % 7.437 30.987 30.987 2.680 11.167 42.154 1.991 8.294 50.448 1.491 6.214 56.662 1.446 6.023 62.685 1.287 5.363 68.048 882 3.674 71.723 663 2.760 74.483 625 2.603 77.086 10 575 2.396 79.482 11 569 2.372 81.854 12 527 2.195 84.049 13 499 2.079 86.129 14 469 1.955 88.084 15 397 1.654 89.738 16 381 1.587 91.325 17 373 1.555 92.880 18 314 1.309 94.189 19 300 1.249 95.439 20 253 1.054 96.493 21 242 1.007 97.499 22 230 960 98.459 23 195 813 99.272 24 175 728 100.000 858 2010.037 276 000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Cumulative Total % of Cumulative Variance % Variance % 7.437 30.987 30.987 3.398 14.159 14.159 2.680 11.167 42.154 2.771 11.547 25.706 1.991 8.294 50.448 2.663 11.096 36.802 1.491 6.214 56.662 2.625 10.936 47.737 1.446 6.023 62.685 2.478 10.325 58.062 1.287 5.363 68.048 2.397 9.986 68.048 105 Extraction Method: Principal Component Analysis Ma trận xoay nhân tố lần thứ Rotated Component Matrixa Component TD4 826 TD2 818 TD3 806 TD1 769 TD5 521 307 NL4 787 NL1 774 NL3 712 NL2 669 HS3 826 HS2 704 HS4 701 HS1 693 TT2 794 TT3 748 TT4 734 TT1 726 TI3 803 TI1 741 TI4 734 TI2 715 LP3 LP1 LP2 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 106 894 868 864 Ma trận xoay nhân tố lần thứ KMO and Bartlett’s Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of df Sphericity Sig .857 1924.902 253 000 Total Variance Explained Comp Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared onent Loadings Total % of Cumulative Total % of Cumulative Variance % Variance % 7.111 30.917 30.917 7.111 30.917 30.917 2.667 11.597 42.514 2.667 11.597 42.514 1.986 8.634 51.148 1.986 8.634 51.148 1.465 6.371 57.519 1.465 6.371 57.519 1.437 6.250 63.768 1.437 6.250 63.768 1.286 5.592 69.360 1.286 5.592 69.360 833 3.621 72.981 625 2.716 75.697 594 2.581 78.278 10 572 2.489 80.767 11 540 2.346 83.113 12 502 2.182 85.295 13 480 2.088 87.384 14 398 1.729 89.112 15 382 1.659 90.772 16 374 1.627 92.398 17 316 1.372 93.771 18 301 1.308 95.079 19 268 1.164 96.243 20 250 1.086 97.329 21 232 1.009 98.337 22 195 849 99.187 23 187 813 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis 107 Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Cumulat Variance ive % 3.050 13.261 13.261 2.743 11.928 25.189 2.676 11.635 36.824 2.613 11.362 48.186 2.472 10.749 58.936 2.398 10.425 69.360 834 812 801 756 Rotated Component Matrixa Component TD4 TD2 TD3 TD1 NL4 790 NL1 776 NL3 724 NL2 669 HS3 832 HS2 711 HS4 706 HS1 696 TT2 797 TT3 749 TT1 730 TT4 725 TI3 802 TI1 739 TI4 736 TI2 718 LP3 LP1 LP2 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 893 868 865 Phân tích nhân tố khám phá EFA biến phụ thuộc đánh giá chung KMO and Bartlett’s Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 683 Adequacy Approx Chi-Square 178.298 Bartlett's Test of Df Sphericity Sig .000 108 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Total % of Cumulative Variance % Variance % 2.169 72.303 72.303 2.169 72.303 72.303 525 17.487 89.790 306 10.210 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Ma trận xoay nhân tố biến phụ thuộc Component Matrixa Component DGC2 892 DGC1 857 DGC3 799 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted 109 PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU Phân tích tương quan TD Correlations NL HS TT Pearson 510** 540** 437** Correlation TD Sig (2-tailed) 000 000 000 N 172 172 172 172 Pearson 510** 502** 414** Correlation NL Sig (2-tailed) 000 000 000 N 172 172 172 172 Pearson 540** 502** 461** Correlation HS Sig (2-tailed) 000 000 000 N 172 172 172 172 Pearson 437** 414** 461** Correlation TT Sig (2-tailed) 000 000 000 N 172 172 172 172 Pearson 244** 267** 311** 180* Correlation TI Sig (2-tailed) 001 000 000 018 N 172 172 172 172 Pearson -.023 082 080 153* Correlation LP Sig (2-tailed) 763 286 298 045 N 172 172 172 172 Pearson 626** 621** 611** 602** Correlation DGC Sig (2-tailed) 000 000 000 000 N 172 172 172 172 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 110 TI LP DGC 244** -.023 626** 001 172 763 172 000 172 267** 082 621** 000 172 286 172 000 172 311** 080 611** 000 172 298 172 000 172 180* 153* 602** 018 172 045 172 000 172 199** 357** 172 009 172 000 172 199** 093 009 172 172 225 172 357** 093 000 172 225 172 172 Phân tích hồi quy bội Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Std Error of Square the Estimate a 798 637 624 44352 a Predictors: (Constant), LP, TD, TI, TT, NL, HS b Dependent Variable: DGC Model DurbinWatson 1.859 ANOVAa df Sum of Mean Squares Square Regression 56.894 9.482 Residual 32.457 165 197 Total 89.351 171 a Dependent Variable: DGC b Predictors: (Constant), LP, TD, TI, TT, NL, HS Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error Beta (Constant) -.428 265 TD 261 064 245 NL 272 062 255 HS 186 063 182 TT 302 059 283 TI 151 061 122 a Dependent Variable: Y 111 F Sig 48.205 t Sig .000b Collinearity Statistics Tolerance -1.617 4.074 4.364 2.971 5.129 2.455 108 000 000 003 000 015 608 641 584 717 884 VIF 1.646 1.561 1.712 1.396 1.131 112 ... giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Chương 2: Thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất. .. giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất - Phân tích thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với. .. lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất Do
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện hải lăng, tỉnh quảng trị , Hoàn thiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện hải lăng, tỉnh quảng trị

Từ khóa liên quan