NGHIÊN cứu về xử TRÍ sản KHOA THAI PHỤ mắc BỆNH THẬN tại KHOA PHỤ sản, BỆNH VIỆN BẠCH MAI

70 63 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2019, 09:38

BỘ Y TẾ BỆNH VIÊN BẠCH MAI BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ NGHI£N CøU Về Xử TRí SảN KHOA THAI PHụ MắC BệNH THậN TạI KHOA PHụ - SảN, BệNH VIệN BạCH MAI Ch nhiệm đề tài: PGS TS Phạm Bá Nha Đơn vị thực hiện: Khoa Phụ Sản- Bệnh viện Bạch Mai HÀ NỘI - 2016 BỘ Y TẾ BỆNH VIÊN BẠCH MAI BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ NGHI£N CøU VỊ Xư TRÝ S¶N KHOA THAI PHơ MắC BệNH THậN TạI KHOA PHụ - SảN, BệNH VIệN B¹CH MAI Chủ nhiệm đề tài: PGS TS Phạm Bá Nha Nhóm nghiên cứu: ThS Phạm Thị Vạn Xuân ThS Nguyễn Thị Thu Phương BS Trần Hoài Thương Đơn vị thực hiện: Khoa Phụ Sản- Bệnh viện Bạch Mai HÀ NỘI - 2016 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BN ĐCTN GFR HC HCTH ICD : : : : : : Bệnh nhân Đình thai nghén Mức lọc cầu thận (Glomeruler Fitration Rate) Hội chứng Hội chứng thận hư Phân loại bệnh tật quốc tế (International Classification of JNC Diseases) : Ủy ban Quốc gia chung phòng chống, phát hiện, đánh giá điều trị tăng huyết áp (Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High MDRD Blood Pressure) : Công thức mức lọc cầu thận (Modification of Diet in Renal MLCT MLT THA VCT WHO Disease) : Mức lọc cầu thận : Mổ lấy thai : Tăng huyết áp : Viêm cầu thận : Tổ chức Y tế giới (World Health Organization) MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Chương 1: TỔNG QUAN .3 1.1 Đặc điểm cấu trúc giải phẫu sinh lý học hệ tiết niệu 1.1.1 Giải phẫu học hệ tiết niệu 1.1.2 Sinh lý học hệ tiết niệu 1.1.3 Chức thận 1.2 Thay đổi lọc cầu thận tiết có thai .8 1.3 Các thể lâm sàng, chẩn đốn lâm sàng bệnh cầu thận có thai .8 1.3.1 Viêm cầu thận mạn .10 1.3.2 Viêm cầu thận Lupus 10 1.3.3 Hội chứng thận hư 11 1.3.4 Suy thận cấp thận bệnh cầu thận .11 1.3.5 Suy thận mạn viêm cầu thận mạn 12 1.3.6 Một số bệnh lý cầu thận khác 12 1.4 Ảnh hưởng bệnh cầu thận đến thai nghén 13 1.4.1 Đẻ non 13 1.4.2 Thai chậm phát triển tử cung .13 1.4.3 Sảy thai, thai lưu 13 1.4.4 Tử vong mẹ thai nhi .13 1.5 Ảnh hưởng thai nghén đến bệnh cầu thận 14 1.5.1 Viêm cầu thận 14 1.5.2 Thận hư 14 1.5.3 Suy thận có tổn thương cầu thận 14 1.6 Hướng xử trí bệnh thận - thai nghén 15 1.6.1 Điều trị nội khoa 15 1.6.2 Xử trí sản khoa .16 1.6.3 Điều trị ngoại khoa .17 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 2.1 Đối tượng nghiên cứu 18 2.1.1 Đối tượng 18 2.1.2 Tiêu chuẩn lựa chọn .18 2.1.3 Tiêu chuẩn loại trừ 18 2.2 Phương pháp nghiên cứu 18 2.2.1 Phương pháp 18 2.2.2 Cỡ mẫu nghiên cứu 18 2.2.3 Các biến số nghiên cứu .19 2.3 Xử lý số liệu nghiên cứu 21 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 22 3.1 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu .22 3.1.1 Tuổi 22 3.1.2 Nghề nghiệp .22 3.1.3 Số lần mang thai 23 3.1.4 Tiền sử bệnh thận 24 3.2 Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng nhóm bệnh nhân nghiên cứu 24 3.2.1 Tỷ lệ phù nhóm bệnh nhân nghiên cứu .24 3.2.2 Tỷ lệ tăng huyết áp nhóm bệnh nhân nghiên cứu 25 3.2.3 Tỷ lệ thiếu máu nhóm bệnh nhân nghiên cứu 25 3.2.4 Các số cận lâm sàng nhóm bệnh nhân nghiên cứu 26 3.3 Xử trí sản khoa thai phụ mắc bệnh thận .26 3.3.1 Tỷ lệ loại bệnh thận .26 3.3.2 Liên quan chức thận số lần mang thai .27 3.3.3 Liên quan chức thận tuổi thai 28 3.3.4 Liên quan bệnh thận với tình trạng thai 29 3.3.5 Liên quan bệnh thận hướng xử trí sản khoa .30 3.3.6 Các phương pháp xử trí sản khoa với thai phụ mắc bệnh thận 32 3.3.7 Cân nặng sơ sinh 36 Chương 4: BÀN LUẬN 37 4.1 Đặc điểm chung nhóm bệnh nhân nghiên cứu 37 4.1.1 Tuổi, nghề nghiệp 37 4.1.2 Số lần mang thai 37 4.1.3 Tiền sử bệnh thận 38 4.2 Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng nhóm bệnh nhân nghiên cứu 38 4.2.1 Đặc điểm phù nhóm bệnh nhân nghiên cứu .38 4.2.2 Đặc điểm tăng huyết áp nhóm bệnh nhân nghiên cứu 38 4.2.3 Tỷ lệ thiếu máu nhóm bệnh nhân nghiên cứu 40 4.2.4 Các số cận lâm sàng nhóm bệnh nhân nghiên cứu 40 4.3 Xử trí sản khoa thai phụ mắc bệnh thận .41 4.3.1 Tỷ lệ loại bệnh cầu thận .41 4.3.2 Liên quan số lần mang thai chức thận .41 4.3.3 Ảnh hưởng bệnh thận đến tuổi thai 42 4.3.4 Liên quan bệnh thận với tình trạng thai 43 4.3.5 Liên quan bệnh thận hướng xử trí sản khoa .43 4.3.6 Các phương pháp xử trí sản khoa với thai phụ mắc bệnh thận 44 4.3.7 Ảnh hưởng bệnh thận đến cân nặng sơ sinh .46 KẾT LUẬN 48 KIẾN NGHỊ 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Phân độ tăng huyết áp theo JNC VI Bảng 1.2 Các giai đoạn bệnh thận mạn tính 12 Bảng 2.1 Phân độ thiếu máu theo lượng Hb máu .19 Bảng 3.1 Tiền sử bệnh cầu thận nhóm bệnh nhân nghiên cứu .24 Bảng 3.2 Tỷ lệ phù nhóm bệnh nhân nghiên cứu 24 Bảng 3.3 Giá trị trung bình số cận lâm sàng 26 Bảng 3.4 Tỷ lệ loại bệnh thận 26 Bảng 3.5 Tỷ lệ suy thận 27 Bảng 3.6 Liên quan số lần mang thai chức thận .27 Bảng 3.7 Liên quan chức thận tuổi thai 28 Bảng 3.8 Chức thận nhóm tuổi thai 29 Bảng 3.9 Tình trạng thai .29 Bảng 3.10 Liên quan chức thận can thiệp sản khoa 32 Bảng 3.11 Các phương pháp can thiệp sản khoa 32 Bảng 3.12 Các phương pháp can thiệp sản khoa với tuổi thai < 13 tuần .33 Bảng 3.13 Các phương pháp can thiệp sản khoa với tuổi thai 13 – 21 tuần .33 Bảng 3.14 Các phương pháp can thiệp sản khoa với tuổi thai 22 – 37 tuần .34 Bảng 3.15 Liên quan chức thận can thiệp sản khoa tuổi thai 22 – 37 tuần 35 Bảng 3.16 Các phương pháp can thiệp sản khoa với tuổi thai 38 – 42 tuần .35 Bảng 3.17 Phân bố tuần sinh cân nặng lúc sinh 36 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Tuổi bệnh nhân 22 Biểu đồ 3.2 Phân bố bệnh nhân theo nghề nghiệp .22 Biểu đồ 3.3 Số lần mang thai bệnh nhân .23 Biểu đồ 3.4 Phân độ tăng huyết áp theo JNC VI 25 Biểu đồ 3.5 Mức độ thiếu máu nhóm BN nghiên cứu 25 Biểu đồ 3.6 Tương quan nồng độ ure máu thai phụ với thời điểm đình thai nghén 30 Biểu đồ 3.7 Tương quan nồng độ creatinin máu thai phụ với thời điểm đình thai nghén .31 ĐẶT VẤN ĐỀ Thận quan quan trọng thể, đảm nhiệm nhiều chức sinh lý sinh lý bệnh thông qua chế khác [1] Hoạt động chức thận liên quan đến quan khác ảnh hưởng đến hoạt động toàn thể Bởi vậy, việc khám phát điều trị bệnh thận điều quan trọng thiếu đáng quan tâm Y tế Bệnh thận gặp nhiều độ tuổi khác nhau, không ngoại trừ phụ nữ độ tuổi sinh đẻ Bệnh thận thai nghén có mối liên quan hai chiều mật thiết với Nhiều nghiên cứu khẳng định tình trạng thai nghén làm khởi phát làm nặng thêm bệnh thận tiềm tàng bệnh thận gây ảnh hưởng đến trình mang thai sinh đẻ [2] Thai nghén nguyên nhân yếu tố thuận lợi gây tiến triển nặng thêm bệnh thận Khi có thai, thể người phụ nữ có thay đổi khơng giải phẫu sinh lý gây khó khăn cho việc chẩn đoán điều trị bệnh thận Ngược lại, bệnh thận phụ nữ có thai khơng chẩn đoán điều trị kịp thời gây ảnh hưởng lớn đến tình trạng sức khỏe thai nhi thai phụ, gây diễn biến bệnh phức tạp khó tiên lượng Trước đây, việc kiểm sốt bệnh thận phụ nữ có thai chưa thực chặt chẽ, khuyến cáo không nên mang thai phổ biến tới phụ nữ mắc bệnh thận biện pháp tốt để bảo vệ sức khỏe họ Ngày nay, với phát triển khoa học kỹ thuật Y học, người ta hiểu rõ chế bệnh sinh việc chẩn đốn điều trị bệnh thận Vì vậy, việc kiểm sốt bệnh thận với tình trạng thai nghén cải thiện đáng kể, mang thai khơng chống định tuyệt phụ nữ mắc bệnh thận Tuy nhiên, phụ nữ mang thai mắc bệnh thận coi “thai nghén nguy cao” Sự liên quan ảnh hưởng qua lại bệnh thận thai nghén lĩnh vực đáng quan tâm Đã có nhiều cơng trình nghiên cứu ngồi nước bệnh thận liên quan bệnh thận thai nghén, nghiên cứu cho thấy bệnh cầu thận chiếm tỷ lệ lớn bệnh thận [3], [4] Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu bệnh cầu thận với thai nghén Với lí trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu xử trí sản khoa thai phụ mắc bệnh thận khoa Phụ Sản, bệnh viện Bạch Mai” Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả số đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng thai phụ mắc bệnh thận năm (09/12-08/14) bệnh viện Bạch Mai Nhận xét xử trí sản khoa thai phụ mắc bệnh thận thời gian 48 Trong nhóm 58 bệnh nhân nghiên cứu có 44 bệnh nhân cần can thiệp sản khoa, chiếm tỷ lệ 75,9%, cho thấy tỷ lệ can thiệp sản khoa thai phụ mắc bệnh thận lớn Tỷ lệ can thiệp sản khoa nhóm bệnh nhân có suy thận 84,2%, nhóm khơng suy thận 71,8%, khơng có khác biệt với p > 0,05 Điều số lượng bệnh nhân nghiên cứu hạn chế, số trường hợp thai phụ mắc bệnh thận chưa có suy thận gia đình có nguyện vọng xin đình thai sớm để điều trị bệnh cho mẹ, khiến cho tỷ lệ can thiệp sản khoa nhóm bệnh nhân chưa có suy thận tăng lên 4.3.6 Các phương pháp xử trí sản khoa với thai phụ mắc bệnh thận Theo kết nghiên cứu 58 bệnh nhân chúng tôi, phương pháp can thiệp sản khoa gồm có: thuốc phá thai, hút thai, nạo thai, nong gắp thai, gây chuyển thuốc, mổ lấy thai, đẻ hỗ trợ forceps Trong đó, phương pháp mổ lấy thai chiếm tỷ lệ cao với 21 bệnh nhân (36,2%) Điều giải thích tỷ lệ bệnh nhân mang thai độ tuổi từ 22 – 37 tuần cao tỷ lệ can thiệp tuổi thai cao nhất, phương pháp can thiệp tuổi thai là: đặt túi nước, gây chuyển thuốc, mổ lấy thai; nữa, tình trạng bệnh cầu thận với tỷ lệ huyết áp tăng cao khiến thai phụ đẻ thường được, phương pháp mổ lấy thai ưu tiên lựa chọn Do số lượng bệnh nhân nghiên cứu hạn chế nên chúng tơi nghiên cứu phương pháp can thiệp sản khoa theo tuổi thai sau: - Tuổi thai < 13 tuần - Tuổi thai 13 – 21 tuần - Tuổi thai 22 – 37 tuần - Tuổi thai 38 – 42 tuần 49 4.3.6.1 Xử trí sản khoa tuổi thai < 13 tuần Có bệnh nhân nghiên cứu có tuổi thai < 13 tuần, bệnh nhân có can thiệp sản khoa, trường hợp đình thai mẹ có suy thận, trường hợp thai lưu trường hợp mẹ chưa có suy thận gia đình có nguyện vọng đình thai để điều trị bệnh cầu thận cho mẹ 100% thai phụ tuổi thai có can thiệp sản khoa nên khơng có khác biệt tỷ lệ can thiệp nhóm có suy thận khơng suy thận, số lượng bệnh nhân nghiên cứu hạn chế 4.3.6.2 Xử trí sản khoa tuổi thai 13 - 21 tuần Có bệnh nhân thuộc nhóm này, 100% bệnh nhân có can thiệp sản khoa, gây sảy thai thuốc chiếm đa số với 6/7 bệnh nhân (85,7%), lại trường hợp can thiệp nong gắp thai (14,3%) Kết cho thấy tuổi thai 13 – 21 tuần, đình thai nghén phương pháp gây sảy thai thuốc ưu tiên lựa chọn Trong bệnh nhân nhóm có bệnh nhân suy thận có trường hợp có tình trạng thai lưu cần đình thai trường hợp đình thai mẹ suy thận, bệnh nhân lại khơng suy thận đình thai theo nguyện vọng gia đình Như vậy, việc đình thai nghén tuổi thai 13 – 21 tuần đặt chức thận suy Điều cho thấy ảnh hưởng chức thận thai nghén 4.3.6.3 Xử trí sản khoa tuổi thai 22 - 37 tuần Theo nghiên cứu chúng tơi, nhóm tuổi thai từ 22 – 37 tuần có 38 bệnh nhân, có 27/38 bệnh nhân cần can thiệp sản khoa, chiếm tỷ lệ 71,1% Can thiệp phương pháp mổ lấy thai chiếm tỷ lệ lớn với 19 bệnh nhân (50%), phù hợp với kết nghiên cứu tác giả Lê Quang Trung (2010) [4]: tỷ lệ mổ lấy thai 50,9% Tỷ lệ bệnh nhân mổ lấy thai tập 50 trung chủ yếu nhóm tuổi thai 33 – 37 tuần với 13/18 bệnh nhân (72,2%), phù hợp với kết nghiên cứu Lê Quang Trung (2010) tỷ lệ 74,1% [4] Tỷ lệ mổ lấy thai tuổi thai 33 – 37 tuần nghiên cứu cao tuổi thai 33 tuần tỷ lệ trẻ sống cao, phương pháp mổ lấy thai ưu tiên lựa chọn để tránh sang chấn cho đứa trẻ đảm bảo sức khỏe cho người mẹ Có 11 bệnh nhân nhóm khơng cần can thiệp sản khoa mà kết thúc thai nghén phương pháp đẻ thường, chiếm tỷ lệ cao thứ nhóm (29%) Các sản phụ đẻ thường thai phụ có chức thận ổn định tình trạng sức khỏe ổn định Điều cho thấy ảnh hưởng bệnh cầu thận đến thai nghén làm tăng tỷ lệ đẻ non cách tự nhiên mà can thiệp Trong nhóm tuổi thai từ 22 – 37 tuần, có 11 bệnh nhân có chức thận suy, có bệnh nhân có can thiệp sản khoa bệnh nhân không can thiệp Khơng có khác biệt tỷ lệ can thiệp nhóm chức thận suy khơng suy với p > 0,05, số lượng bệnh nhân nghiên cứu hạn chế nguyện vọng đình thai thai phụ tình trạng thai lưu chức thận chưa suy 4.3.6.4 Xử trí sản khoa tuổi thai đủ tháng Có bệnh nhân mang thai đủ tuần tuổi, có bệnh nhân đẻ thường (60%) bệnh nhân MLT mẹ có HCTH Tất bệnh nhân nhóm có chức thận bình thường Như vậy, chức thận bình thường, đẻ thường phương pháp lựa chọn ưu tiên 4.3.7 Ảnh hưởng bệnh thận đến cân nặng sơ sinh Trong 58 bệnh nhân nghiên cứu chúng tơi, có 43 trường hợp chấm dứt thai kỳ có cân cân nặng trẻ, lại 15 trường hợp chấm dứt thai kỳ 51 từ tuổi thai q nhỏ khơng có cân nặng số trường hợp thai chết lưu khơng cân, có trường hợp chấm dứt thai kỳ phương pháp cắt tử cung khối không cân trọng lượng thai Chúng tiến hành nghiên cứu cân nặng nhóm trẻ sinh từ 22 – 37 tuần từ 38 tuần trở lên Kết nghiên cứu cho thấy: cân nặng trung bình trẻ sinh sau 38 tuần 2720g, lớn cân nặng trung bình trẻ sinh trước 38 tuần (1360g) khoảng 1.400 gam, khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05, điều phù hợp với nghiên cứu tác giả Đỗ Gia Tuyển (2012) [3] Như vậy, với thai phụ mắc bệnh thận với tỷ lệ đẻ non cao tình trạng trẻ sơ sinh có cân nặng thấp hay chậm phát triển, trẻ sinh non cân nặng giảm Cân nặng trung bình nhóm trẻ sinh đủ tháng 2.720g, khơng thấp cân nặng tối thiểu trẻ sơ sinh đủ tháng (2500g) thấp so với cân nặng trung bình chuẩn (3000g), phù hợp với kết nghiên cứu tác giả Strauch B.S [2] Điều cho thấy ảnh hưởng bệnh lý cầu thận thời gian mang thai làm giảm cân nặng trung bình trẻ sơ sinh đủ tháng 52 KẾT LUẬN Nghiên cứu 58 bệnh nhân có thai mắc bệnh lý thận xử trí sản khoa khoa Phụ - Sản, bệnh viện Bạch Mai thời gian từ tháng 9/2012 đến hết tháng 8/2014, rút kết luận sau: Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng thai phụ mắc bệnh thận - Các bệnh lý thận phụ nữ có thai đa dạng, viêm cầu thận có hội chứng thận hư chiếm tỷ lệ lớn (48,3%) - Tuổi trung bình thai phụ mắc bệnh thận 28,0 ± 4,9 (tuổi), đa số thai phụ mang thai lần đầu (51,7%) - Đặc điểm lâm sàng thường gặp nhóm thai phụ mắc bệnh thận là: phù (94,8%), tăng huyết áp (63,8%), thiếu máu (63,8%) Các số cận lâm sàng nồng độ ure, creatinin máu tăng so với người bình thường, nồng độ hemoglobin, protein máu tồn phần, albumin máu giảm so với bình thường, protein niệu 24h tăng cao Xử trí sản khoa thai phụ mắc bệnh thận - Trong nhóm nghiên cứu, tỷ lệ can thiệp sản khoa 75,9% - Tỷ lệ suy thận nhóm bệnh nhân nghiên cứu 32,8%, tỷ lệ can thiệp sản khoa nhóm bệnh nhân có suy thận 84,2% - Tuổi thai trung bình nhóm bệnh nhân nghiên cứu 26,9 ± 10,3 tuần, tỷ lệ đẻ non 43,1%, tỷ lệ thai lưu 25,9%, cân nặng trung bình nhóm đủ tháng 2720,0 ± 164,3g - Mổ lấy thai chiếm tỷ lệ lớn (36,2%) - Với thai phụ mắc bệnh thận có tuổi thai < 22 tuần, đình thai tuổi thai chức thận suy; tuổi thai từ 22 – 37 tuần tỷ lệ can 53 thiệp mẹ có suy thận 72,7%; thai đủ tháng gặp nhóm chức thận bình thường, tỷ lệ can thiệp 40% KIẾN NGHỊ Thai phụ cần khám thai đầy đủ để phát sớm bệnh thận Bác sĩ chuyên khoa sản phối hợp với bác sĩ chuyên khoa thận – tiết niệu theo dõi điều trị Sự phối hợp chuyên khoa Thận Tiết Niệu Sản khoa hạn chế ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người mẹ thai nhi, đảm bảo trình mang thai sinh an toàn TÀI LIỆU THAM KHẢO Các môn Nội (2007) Nội khoa sở, tập Nhà xuất Y học trang 332 – 333 Strauch BS, Hayslett JP (1974) Kidney disease and pregnancy Bristish Medical Journal, 4, p 578 – 582 Đỗ Gia Tuyển (2012) Nghiên cứu bệnh lý cầu thận thai nghén Tạp chí Y học Việt Nam, tháng - số Trang 58 – 62 Lê Quang Trung (2010) Nghiên cứu xử trí sản khoa với thai phụ mắc bệnh thận Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 1/2006 đến tháng 12/2008 Luận văn thạc sỹ Y học Bộ môn Giải phẫu (2009) Giải phẫu học Trường Đại học Y Hà Nội Nhà xuất Y học Trang 281 Bệnh học tiết niệu (2003) Hội Tiết niệu – Thận học Việt Nam Nhà xuất Y học Hà Nội Bộ môn Sinh lý bệnh – Miễn Dịch (2002) Sinh lý bệnh Trường Đại học Y Hà Nội Nhà xuất Y học Trang 213 – 230 Các môn Nội (2007) Bài giảng bệnh học Nội khoa, tập Nhà xuất Y học Trang 340 – 445 Bộ môn Sản Phụ khoa (2012) Bài giảng sản phụ khoa, tập Nhà xuất Y học Trang 48 10 Lindheimer MD, Weston PV (1969) Efect on hypotonic expansion on sodium, water and urea excretion in late pregnancy: the influence of posture on these results Journal of Clinical Investigation, 48, p 947 11 Davidson JM, Hytten PE (1975) The effect of pregnancy on the renal handling of glucose British Journal of Obstet Gynaecol, 82, p 374 12 Các môn Nội (2012) Bệnh học Nội khoa, tập Nhà xuất Y học Trang 292 13 Sharon E Maynard and Ravi Thadhani (2009) Pregnancy and the Kidney Journal of the American Society of Nerphrology 14 Kincaid – Smith P, Fairly KF, Bullen M (1967) Kidney disease and pregnancy Med J Aust 2, p 1155 – 1159 15 David C Jones and John P Hayslett (1997) Outcome of Pregnancy in Women with Moderate or Severe Renal Insufficiency N Engl J Med, 336, p 739 16 Davis GA, Chandler MH (1996) Comparison of clearance creatinine estimation methods in patients with trauma Am J Health Syst Pharm, 53, p 1028 – 1032 17 Fairley KF, Whitworth JA, Kincaid - Smith P (1980) Glomerulonephritis and pregnancy, in Glomerulonephritis Edited by Kincaid - Smith P, Mathew TH, Becker EL, John Wiley & Sons, 1973, part II, p 997 – 1011 18 Eileen DM (1996) 24 – Hour Urinary Creatinine Excretion is not Altered in Human Pregnancy Hypertension in Pregnancy, Volume 15, Issue 2, p 257 – 261 19 WHO – ISH (1999) World Heath Organization – International Society of Hypertension Guidelines for the management of Hypertension Journal of Hypertension, 17, p 151 – 183 20 Packham DK, North RA, Fairley et al (1989) Primary glomerunerphritis and pregnancy Q J med, 71, p 537 21 Hytten FE, Cheyne GA (1972) The aminoaciduria of pregnancy Journal of Obstet Gynaecol of the British Commonwealth, 79, p 424 22 Jaya Ramanathan and Jeffery Livingston (1998) Renal disease, chapter 13, p 207 – 215 23 Klahr S, Leyvey AS, Beck GJ, Kusek JW, et al (1994) The effect of dietary protein restriction and blood pressure control on the progression of chronic renal disease N Engl J Med, 330, p 877 – 884 24 Gastein M, Pollak VE, Kark RM (1962) Systemic lupus erythematosus and pregnancy N Engl J Med, 267, p 165 25 Bear RA (1976) Pregnancy in patients with renal disease Obstet Gynaecol, 48, p 13 – 18 26 Hou S (1994) Pregnancy in women on heamodialysis and peritoneal dialysis Clin Obstet Gynaecol, 8, p 481 – 500 27 Niaudet P (1993) Syndrome Nephroticque Rev Prat, 43, p 637 – 639 28 Klahr S (1989) The kidney in hypertension villain and victim N Engl J Med, 320, p 731 – 733 29 Trần Văn Chất (2008) Những thay đổi máy tiết niệu mang thai Bệnh Thận Nhà xuất Y học Trang 434 – 441 30 Hou S (1994) Frequency and outcome of pregnancy in women on dialysis Am J Kidney Dis, 23, p 60 – 63 31 Katz AI, Davidson JM, Hayslett JP, Singson E & Lindheimer MD (1980) Pregnancy in women with kidney disease Kidney International, Vol 18, p 192 – 206 32 Giatras I, Levy DP, Jungers P (1998) Pregnancy during dialysis: care report and management guidelines Nephrol Dial Transplant, 13, p 3266 33 Okundaye I, Abrinko P, Hou S (1998) Registry of pregnancy in dialysis patients Am J Kidney Dis, 31, p 766 – 773 34 Jones DC, Hayslett JP (1996) Outcome of pregnancy in women with morderate or severe renal insufficiency N Engl J Med, 335, p 226 35 Clara Day, Peter Hewins, Sarah Hildebrand, Lumaan Sheikh, Mark Kilby and Graham Lipkin (2008) The role of renal biopsy in women with kidney disease identified in pregnancy Nephrology Dialysis Transplantation, 23, p 201 – 206 36 Felding CF (1969) Obstetric aspects in women with histories of renal disease Acta Obstet Gynaecol Scand, 48, p – 43 37 Các môn Nội (2012) Điều trị học Nội khoa, tập Nhà xuất Y học Trang 240 – 245 38 Robert W, Reid MD (1998) Renal disease Obstetrics Anesthesia principles and practice, Chapter 50, p 904 – 914 39 Bộ môn Phụ Sản (2007) Sản phụ khoa Trường Đại học Y Hà Nội Nhà xuất Y học Trang 670 40 Nguyễn Thị Hương Linh (2006) Nghiên cứu số yếu tố liên quan đến trẻ sơ sinh chậm phát triển tử cung Bệnh viện Phụ Sản TW năm 2006 Luận văn thạc sỹ Y học 41 Các môn Nội (2012) Bệnh học Nội khoa, tập Nhà xuất Y học Trang 391 42 Đỗ Thị Liệu – Đinh Thị Kim Dung (1998) Nhận xét tình hình bệnh thận thai nghén bệnh nhân điều trị khoa thận tiết niệu bệnh viện bạch mai từ 1993 – 1998 Cơng trình nghiên cứu khoa học tập – Bệnh viện bạch Mai Nhà xuất Y học Trang 42 – 47 43 Nguyễn Công Khẩn (2000) Thiếu máu phụ nữ mang thai Sức khỏe & đời sống – Việt báo Mẫu số: BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU Mã bệnh án Họ tên: Tuổi: Nghề nghiệp: Địa chỉ: Ngày vào viện: Ngày kỳ kinh cuối cùng: / / Tuổi thai (tuần): Tiền sử sản khoa: Số lần có thai(ghi rõ số):  (0 = chưa có thai lần nào, = lần có thai, = lần có thai, )  Số lần sinh (ghi rõ số): (0 = chưa sinh, = lần sinh, = lần sinh, = lần sinh, ) Số lần đẻ non (ghi rõ số):  (0 = không sinh non, = lần đẻ non, = lần đẻ non, )  Số lần nạo hút, sẩy, lưu (ghi rõ số) (0 = chưa nạo hút, sẩy, lưu; = lần nạo hút, sẩy, lưu, = lần nạo hút, sẩy, lưu, ) Số sống (ghi số):  (0 = khơng có sống, = sống, = sống, ) Tiền sử bệnh thận 9.1 Thời điểm chẩn đốn bệnh cầu thận: - Trước có thai (1 = có; = khơng)  - Trong có thai (1 = có; = khơng)  9.2 Thời gian mắc bệnh (ghi rõ số tháng, số năm): 10 Loại bệnh thận 10.1 Viêm cầu thận cấp: (1 = có ; = khơng)  10.2.Viêm cầu thận mạn: (1 = có ; = khơng) 10.3.Viêm cầu thận Lupus: (1 = có ; = không)  10.4.H/c thận hư: (1 = có; = khơng)  10.5.Bệnh cầu thận khác:  11 - - Xử trí Sản khoa Đình thai nghén Hút thai: Nạo thai: Nong gắp thai: Đặt túi nước: Dùng thuốc phá thai: Cắt tử cung khối: Xử trí chuyển đẻ (1 = có; (1 = có; (1 = có; (1 = có; (1 = có; (1 = có; (1 = có; (1 = có; Đẻ thường: Đẻ huy: Forceps: Mổ lấy thai đơn thuần: Mổ lấy thai + Triệt sản: Mổ lấy thai + Cắt TC bán phần: Mổ lấy thai + Cắt TC tồn phần: 12 13 14 15 Tình hình thai nghén Đình thai nghén: Sảy thai: Thai chết lưu: Thai bất thường: Tình trạng sơ sinh Chỉ số sinh tồn: Apgar Cân nặng: gram Suy dinh dưỡng: Trẻ sơ sinh non tháng: Tai biến xử trí Chảy máu Nhiễm trùng Tử vong mẹ Tử vong sơ sinh Đặc điểm lâm sàng Phù Huyết áp Thiếu máu (1 = có; (1 = có; (1 = có; (1 = có; (1 = có; (1 = có; (1 = có; = khơng) = khơng)  = không)  = không) = không) = không)  = không) = không)  0= không) 0= không) 0= không)  0= không)  0= không)  0= không)  0= không)  0= không)  0= khơng)  (1= có; 0= khơng) (1= có; 0= khơng)    (1= có; (1= có; phút: .đ; phút: đ;  10 phút: đ 0= khơng)  0= khơng)  0= khơng)  (1= có; 0= khơng) (1= có; 0= khơng) (1= có; 0= khơng) (1= có; 0= khơng)  (1 = có; (1= có; (1= có;        16 Chỉ số cận lâm sàng Ngày Chỉ số Huyết sắc tố (g/l) Ure (mmol/l ) Creatinin (µmol/l) Protein tồn phần (g/l) Albumin (g/l) Protein niệu 24h (g/24h) Hồng cầu niệu (cells) 17 Ghi chép thêm: Hà Nội, ngày tháng năm Người điều tra DANH SÁCH BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU TẠI KHOA PHỤ - SẢN BỆNH VIỆN BẠCH MAI STT HỌ VÀ TÊN TUỔI 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Đoàn Thị Th Hoàng Thu H Lê Thị Th Dương Thị Thúy Ch Tơ Thị Bích Th Mạc Thị H Lương Thị Quỳnh M Vũ Thị Th Nguyễn Thị L Nguyễn Thị Th Phạm Thị Tr Lê Thị Thu H Trịnh Thị H Nguyễn Thị B Hoàng Thị Kim K Vi Thị Ng Nguyễn Thị Ng Lê Thị H Nguyễn Thị T Lê Thị T Bạch Thị Th Phạm Thị Thu H Nguyễn Thị H Nguyễn Thị Kim H Nguyễn Thị Thanh Ng Đào Thị Ph Nguyễn Thị Hương Gi Nguyễn Ngọc L Bùi Thị Trà M Hoàng Ánh Th Phùng Thị Thu H Đặng Thị Kim Q Lê Thị Kim H 31 30 28 25 38 37 24 23 26 22 42 36 22 37 26 33 23 32 30 25 26 25 29 23 27 25 28 26 23 28 19 32 24 NGÀY VÀO VIỆN 03/09/2012 12/11/2012 14/11/2012 08/12/2012 27/12/2012 09/01/2013 22/01/2013 28/01/2013 12/02/2013 13/02/2013 22/02/2013 25/02/2013 04/03/2013 11/03/2013 29/03/2013 25/04/2013 26/04/2013 13/05/2013 13/05/2013 25/05/2013 05/06/2013 29/06/2013 16/07/2013 16/07/2013 19/07/2013 10/09/2013 11/09/2013 23/09/2013 26/09/2013 07/10/2013 17/10/2013 23/10/2013 04/11/2013 MÃ LƯU TRỮ (ICD10) O80/2174 N18/1612 Z31/441 O82/3337 M32/141 N18/271 N18/272 N18/277 N04/266 N04/588 N18/281 Z31/47 N04/122 O05/93 N04/185 Z31/127 O82/933 O82/929 N18/621 N04/235 N18/913 N05/44 Z31/231 N03/48 O82/2153 O82/2705 N18/1403 N04/510 N17/104 N04/494 N04/624 O82/3447 Z31/435 STT 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 HỌ VÀ TÊN Lê Thị Tường V Nguyễn Thị Th Vũ Thị Th Phạm Phương D Nguyễn Thị L Vũ Thị Thúy L Vũ Lan Ph Vũ Thị Minh Th Hồ Thị Ng Nguyễn Thị H Hà Hải L Nguyễn Thị Ch Phạm Thị Thanh Th Nguyễn Thị Thu Ph Trịnh Thị Diệu L Phạm Thị H Lý Thị Huyền Tr Tưởng Thị Th Ngô Thị Th Trần Thị Ch Phan Thị L Nhữ Thị Việt A Trần Thị H Phan Thị Mai L Vũ Thị Mỹ D TUỔI 29 32 29 29 21 25 27 25 29 30 24 24 32 25 36 26 25 34 23 32 22 25 36 27 33 NGÀY VÀO VIỆN 08/11/2013 20/11/2013 20/11/2013 20/11/2013 03/12/2013 11/12/2013 16/12/2013 26/12/2013 02/01/2014 07/02/2014 18/02/2014 22/02/2014 13/03/2014 21/03/2014 03/04/2014 08/04/2014 09/04/2014 29/05/2014 19/06/2014 21/06/2014 26/06/2014 03/07/2014 14/08/2014 24/08/2014 29/09/2014 MÃ LƯU TRỮ (ICD10) N08/343 M32/1324 M32/1295 M32/1364 N05/53 O80/2497 O82/3162 N04/50 N08/34 M32/48 M32/462 O82/1443 N18/551 O82/1316 O82/1832 M32/387 N04/206 N18/776 M32/761 E10/78 O80/921 N04/381 N08/1244 N17/151 O82/2020 ... tài: Nghiên cứu xử trí sản khoa thai phụ mắc bệnh thận khoa Phụ Sản, bệnh viện Bạch Mai Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả số đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng thai phụ mắc bệnh thận năm (09/12-08/14) bệnh. ..BỘ Y TẾ BỆNH VIÊN BẠCH MAI BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ NGHI£N CøU Về Xử TRí SảN KHOA THAI PHụ MắC BệNH THậN TạI KHOA PHụ - SảN, BệNH VIệN BạCH MAI Ch nhiệm đề tài:... tượng nghiên cứu 2.1.1 Đối tượng Bệnh nhân có thai chẩn đốn mắc bệnh thận xử trí sản khoa khoa Phụ Sản, bệnh viện Bạch Mai từ tháng 09/2012 đến hết tháng 08/2014 2.1.2 Tiêu chuẩn lựa chọn + Bệnh
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu về xử TRÍ sản KHOA THAI PHỤ mắc BỆNH THẬN tại KHOA PHỤ sản, BỆNH VIỆN BẠCH MAI , NGHIÊN cứu về xử TRÍ sản KHOA THAI PHỤ mắc BỆNH THẬN tại KHOA PHỤ sản, BỆNH VIỆN BẠCH MAI , KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của thai phụ mắc bệnh thận

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm