Đề cương những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lênin 1 (1)

20 65 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2019, 21:52

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN Câu 1: Phân tích định nghĩa vật chất Lê-nin Ý nghĩa khoa học định nghĩa? - Định nghĩa vật chất Lê nin: dạng phạm trù của triết học, dùng để thực khách quan đem lại cho người cảm giác, cảm giác chép lại, chụp lại, phản ánh lại tồn tahi không lệ thuộc vào cảm giác - Phân tích định nghĩa: + Phân biệt vật chất với tư cách phạm trù triết học với khái niệm vật chất sử dụng khoa học chuyên nghành: * Phân biệt vật chất với vật thể + Phạm trù vật chất: trừu tượng, không tồn cảm tính,, khơng thể cảm nhận giác quan, tồn vô hạn, không sinh ra, không đi, đới tượng nghiên cứu triết học + Vật thể: cụ thể, cảm tính, cảm nhận giác quan, có giới hạn, có sinh ra, tồn đi, đối tượng nghiên cứu khoa học cụ thể + Thuộc tính nhất, phổ biến dạng vật chất thuộc tính tồn khách quan, độc lập với ý thức, tư người: tồn khách quan thuộc tính chung vốn có giới vật chất phản ánh kĩ tự phân, vận thân tồn thông qua vật, tượng giới vật chất, vĩnh viễn, sinh ra, không đi, chung vật + Vật chất dạng cụ thể gây nên cảm giác người; ý thức người phản ánh vật chất, vật chất ý thức phản ánh * Vật chất tác động vào giác quan gây nên cảm giác nhờ cảm giác ta biết vật chất => vật chất có trước ý thức có sau Tất cảm giác đem lại thực khách quan quy định => Vật chất định ý thức * Vật chất khơng vơ hình mà tồn dạng sinh vật, tượng cụ thể cảm giác ta nhận thức => vấn đề triết học - Ý nghĩa khoa học định nghĩa: + Giải vấn đề đắn, vấn đề triết học: vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất định ý thức + Khắc phục hạn chế quan điểm máy móc siêu hình chủ nghĩa vật cũ + Chống lại quan điểm tâm, bất khả tri vật chất + Góp phần giả khủng hoảng lĩnh vực vật lý đại + Định nghĩa mở rộng phạm trù vật chất sang lĩnh vực xã hội Câu 2: Phân tích nguồn gốc, chất, kết cấu ý thức? Vai trò ý thức hoạt động thực tiễn? * Phân tích nguồn gốc, chất, kết cấu ý thức: - Ý thức: phạm trù triết học để hình thức phản ánh cao dạng vật chất đặc biệt có tổ chức cao óc người thực khách quan hình ảnh chủ quan giới khách quan - Có nguồn gốc: + Nguồn gốc tự nhiên: ý thức thuộc tính dạng vật chất cao, óc người, óc người quan vật chất ý thức, ý thức chức óc, kết hoạt động sinh lý thần kinh óc Mối quan hệ óc người với giới khách quan tạo trình phản ánh động, sáng tạo; phản ánh: tái tạo đặc điểm dạng vật chất dạng vật chất khác trình tác động Sự phản ánh giới tự nhiên phản ánh vật lý hóa học => thụ động chưa có định hướng, chưa có chọn lọc, giới tự nhiên hữu sinh phản ánh cao hơn: phản ánh sinh học thơng qua hình thức sau: tính kích thích (có chọn lọc tác động mơi trường), tính cảm ứng (phản ứng động vật có hệ thần kinh thực qua chế phản xạ không điều kiện có tác động mơi trường lên thể sinh vật); phản ánh tâm lý( phản ánh động vật có hệ thần kinh trung ương thực qua chế phản xạ có điều kiện); phản ánh động, sáng tạo (chỉ xuất người đời với óc hồn thiện phản ánh hoạt động có mục đích) => óc người quan phản ánh giới vật chất xung quanh với giới bên tác động lên óc Đó nguồn gốc tự nhiên ý thức + Nguồn gốc xã hội: lao động ngôn ngữ Nhờ lao động người tác động vào thực, bắt chúng phải bộc lộ thuộc tính để từ người nhận thức hoàn thành tri thức tự nhiên xã hội Cùng với phát triển lao động đòi hỏi khách quan người cần phải nói với điều Nhu cầu làm cho quan phát âm ban đầu ngôn ngữ đời => Lao động ngôn ngữ nguồn gốc bản, trực tiếp quan trọng định đời ý thức - Bản chất ý thức: Ý thức phản ánh động, sáng tạo giới khách quan vào vào óc người, hình ảnh chủ quan giới khách quan + Tính động, sáng tạo thể ở: khả hoạt động người( định hướng tiếp nhận thông tin, chọn lọc thông tin, xử lý thông tin…); phản ánh kết khách thể tinh thần; sở có, ý thức tạo tri thức vật, tưởng tượng khơng có thực sáng tạo ý tưởng, giả thuyết, lý thuyết khoa học trừu tượng, ý thức khái quát chất quy luật khách quan vật xây dựng mơ hình tư tưởng tri thức hoạt động người + Hình ảnh chủ quan giới khách quan: tồn óc người + Ý thức tượng xã hội mang chất xã hội ý thức tri thức, hiểu biết người hồn cảnh diễn giới xung quanh bị xã hội quy định - Kết cấu ý thức: Ý thức có kết cấu phức tạp, bao gồm nhiều yếu tố có quan hệ mật thiết với nhau, tri thức, tình cảm hay ý chí: + Tri thức: Là tồn hiểu biết người, kết trình nhận thức, tái tạo lại hình ảnh đối tượng nhận thức dạng ngôn ngữ Tri thức phương thức tồn ý thức điều kiện để ý thức phát triển Trí thức chia thành nhiều loại: theo lĩnh vực phản ánh: tri thức tự nhiên, tri thức người xã hội; theo trình độ phát triển nhận thức: tri thức đời thường tri thức khoa học, tri thức kinh nghiệm tri thức lí luận, tri thức cảm tính tri thức lí tính,… + Tình cảm: rung động biểu thái độ người quan hệ, hình thái đặc biệt phản ánh thực, hình thành từ khái quát cảm xúc cụ thể người nhận tác động ngoại cảnh Tình cảm biểu phát triển lĩnh vực đời sống người, yếu tố phát huy sức mạnh, động lực thúc đẩy hoạt động nhận thức thực tiễn Tùy vào đối tượng nhận thức rung động người đối tượng mà tình cảm biểu nhiều hình thức khác nhau: tình cảm đạo đức, tình cảm thẩm mỹ, tình cảm tơn giáo… + Ý chí: biểu sức mạnh thân người nhằm vượt qua cản trở q trình thực mục đích, coi mặt động ý thức, biểu ý thức thực tiễn mà người tự ý thức mục đích hành động nên tự đấu tranh với ngoại cảnh để thực đến mục đích lựa chọn Có thể coi ý chí quyền lực người mình; điều khiển, điều chỉnh hành vi để người hướng đến mục đích cách tự giác; cho phép người tự kiềm chế, tự làm chủ thân đoán hành động theo quan điểm niềm tin Giá trị chân ý chí khơng thể cường độ mạnh hay yếu mà chủ yếu thể nội dung, ý nghĩa mục đích mà ý chí hướng đến => Tri thức yếu tố quan trọng nhất, phương thức tồn ý thức, đồng thời nhân tố định hướng phát triển định mức độ biểu yếu tố khác * Vai trò ý thức hoạt động thực tiễn: + Trên sở nhận thức để đề đường lối, chủ trương, biện pháp kiểm tra, đạo hoạt động thực tiễn người, cải tạo thực đem lại hiệu cao + Phải tôn trọng thực tiễn xuất phát từ thực khách quan, phát huy động chủ quan ý thức hoạt động thực tiễn Chống lại quan điểm chủ quan ý trí cường diện hóa tuyệt đối hóa vai trò ý thức lấy nguyện vọng ý trí thay cho điều kiện kiện quy luật kết bất chấp quy luật Câu 3: Phân tích mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức? Ý nghĩa phương pháp luận? * Mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức: - Mối khăng khít, tác động qua lại lẫn cách biện chứng, vật chất giữ vai trò định ý thức: + Vật chất (được hiểu sở vật chất, điều kiện vật chất quy luật khách quan) tiền đề, sở, nguồn gốc cho đời, tồn phát triển ý thức + Điều kiện vật chất ý thức + Vật chất định đời ý thức, nội dung, chất khuynh hướng vận động, phát triển ý thức, vật chất có trước, ý thức có sau ý thức phản ánh vật chất + Vật chất thay đổi ý thức thay đổi, vật chất phát triển đến đâu ý thức hình thành, phát triển đến đấy, ý thức phản ánh giới vật chất vào não người, hình ảnh giới khách quan, vật chất nguồn gốc ý thức, định nội dung ý thức + Vật chất định nội dung, chất, khuynh hướng vận động ý thức, vật chất điều kiện mô tả để thực hóa ý thức, tư tưởng đời sống thực tiễn - Ý thức có tính độc lập tương đối, tác động trở lại vật chất: + Ý thức đúng, phù hợp => thúc đẩy vật chất phát triển + Ý thức sai => kìm hãm vật chất phát triển * Ý nghĩa phương pháp luận: - Xuất phát từ thực khách quan đồng thời phát huy tính động chủ quan + Phát huy tính động ý thức phát huy vai trò người cải tạo giới + Cần chống hai khuynh hướng: +) Bệnh chủ quan, ý chý, tuyệt đối hóa vật chất +) Tuyệt đối hóa tính động sáng tạo ý thức đến hoạt động bất chấp quy luật khách quan, bất chấp điều kiện khách quan chí để thay đổi điều kiện khách quan Câu 4: Phân tích nội dung “nguyên lí mối liên hệ phổ biến” Ý nghĩa phương pháp luận? * Phân tích nội dung nguyên lý mối liên hệ phổ biến: - Khái niệm: Mối liên hệ dùng để quy định, tác động chuyển hóa lẫn vật, tượng hay mặt, yếu tố vật, tượng giới VD: người hít vào khí Oxi thải khí Cacbonic + Mối liên hệ phổ biến nói lên vật tượng giới dù phong phú đa dạng tồn mối liên hệ vật tượng khác chịu tác động, quy định tượng vật khác, không vật tồn biệt lập mối liên hệ với vật tượng khác VD: q trình đồng hóa dị hóa, trao đổi chất + Mối liên hệ phổ biến nói lên phận yếu tố giai đoạn phát triển khác vật có tác động quy định lẫn mặt lấy mặt làm tiền đề tồn cho - Tính chất mối liên hệ phổ biến: + Tính khách quan: vốn có vật, tượng, tồn không phụ thuộc vào ý chí người, người khơng thể tạo mối liên hệ vật tượng mà nhận thức vận dụng mối liên hệ + Tính đa dạng nhiều vẻ: vật tượng giới đa dạng phong phú, mối liên hệ phổ biến đa dạng phong phú thể Có mối liên hệ chung – riêng, bên – bên ngoài, trực tiếp – gián tiếp, tất nhiên – ngẫu nhiên, – khơng + Tính phổ biến: tồn lĩnh vực: tự nhiên, xã hội tư * Ý nghĩa phương pháp luận: - Nguyên tắc toàn diện: + Nhận thức vật, tượng mối liên hệ qua lại phận, yếu tố, mặt vật, tác động qua lại vật với vật khác, kể mối liên hệ trực tiếp gián tiếp Chống phiến diện, chiết trung + Phân biệt vai trò mối liên hệ, xem xét trọng tâm, trọng điểm, chống bình quân, dàn đều, ngụy biện + Sử dụng đồng biện pháp, phương tiện khác để tác động nhằm đem lại kết cao - Nguyên tắc lịch sử cụ thể: + Nhận thức cải tạo vật, tượng phải đặt điều kiện, hồn cảnh lịch sử cụ thể, mơi trường cụ thể sinh vật sinh ra, tồn phát triển + Phân tích tình hình cụ thể nước, quốc tế để hoạch định chủ trương, đường lối; bổ sung, điều chỉnh trình thực sát với điều kiện thực tiễn Câu 5: Phân tích nội dung “nguyên lí phát triển” Ý nghĩa phương pháp luận? * Phân tích nội dung nguyên lý phát triển: - Khái niệm: Phát triển vận động theo hướng lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện vật VD: phát triển từ vượn thành người + Sự khác phát triển vận động: Vận động trình biến đổi nói chung, khơng kể đến tính chất, khuynh hướng Còn phát triển q trình biến đổi chất, từ thấp đến cao, từ chưa hoàn thiện đến ngày hoàn thiện + Sự khác phát triển tăng trưởng: Phát triển tăng chất, tăng trưởng tăng lượng * Tính chất phát triển: - Tính khách quan: Phát triển tự thân Nguyên nhân bên vật - Tính phổ biến: + Tự nhiên: chưa có sống đến có sống + Xã hội: từ phương thức sinh tồn xưa đến + Tư duy: phát nguyên tử xong phát điện tử => Phát triển khuynh hướng chung giới Sự phát triển diễn thông qua vận động quanh co phức tạp hình thức Nghiên cứu vật điều kiện khơng gian rộng, thời gian dài khuynh hướng phát triển thể rõ * Ý nghĩa phương pháp luận - Nguyên tắc phát triển: + Luôn đặt sinh vật, tượng khuynh hướng lên, nhận thức tính quanh co, phức tạp có niềm tin với phát triển, tôn trọng ủng hộ + Phân tích nguồn gốc, động lực, phương thức chuyển hóa để tác động phù hợp + Xem xét vật, tượng cần đặt giai đoan khác nhau, mối liên hệ biện chứng khứ, tương lai; phát huy nhân tố chủ quan người để thúc đẩy trình phát triển + Khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ, định kiến, đối lập với phát triển Câu 6: Phân tích nội dung “Qui luật thống đấu tranh mặt đối lập” Ý nghĩa phương pháp luận? * Mâu thuẫn mâu thuẫn biện chứng: - Nội dung: Với vật chứa đựng mâu thuẫn biện chứng Các mặt đối lập mâu thuẫn biện chứng vừa thống vừa đấu tranh, chuyển hóa lẫn làm mâu thuẫn giải quyết, sinh vật cũ đi, sinh vật đời - Mâu thuẫn khái niệm mối liên hệ thống nhất, đấu tranh chuyển hóa mặt đối lập sinh vật, tượng sinh vật, tượng với - Mặt đối lập tính chất khuynh hướng trái ngược nhứng điều kiện tiền đề VD: tư có tư tưởng tiến tư tưởng lạc hậu - Có loại mâu thuẫn mâu thuẫn thông thương mâu thuẫn TH * Tính chất mâu thuẫn - Tính khách quan: vốn có bên vật tượng - Tính phổ biến: vật tượng có mâu thuẫn - Tính đa dạng: có nhiều loại mâu thuẫn bên vật tượng * Sự thống mặt đối lập: - Hai mặt đối lập => mâu thuẫn Sự nương tựa vào nhau, không tách rời nhau, tồn mặt phải lấy tồn mặt làm tiền đề Sự thống mặt đối lập bao hàm đồng * Sự đấu tranh mặt đối lập - Đấu tranh mặt đối lập tác động qua lại theo xu hướng trừ phủ định lẫn - Hình thức đấu tranh mặt đối lập phong phú, đa dạng - Đấu tranh mặt đối lập trực tiếp dẫn đến chuyển hóa mâu thuẫn - Quá trình vận động mâu thuẫn: Khác biệt => đối lập => xung đột => chuyển hóa => vật cũ đi, vật xuất - Thống tạm thời, tương đối - Đấu tranh liên tục, tuyệt đối =>Thống đấu tranh nguồn gốc, động lực vận động, phát triển * Ý nghĩa phương pháp luận - Nhận thức, cải tạo vật, tượng phải phát tác động vào mâu thuẫn biện chứng - Phân tích mâu thuẫn, phải phân tích xu hướng mặt đối lập - Xác định phương pháp tác động tùy loại mâu thuẫn - Thúc đẩy phát triển giải mâu thuẫn, khơng điều hòa mâu thuẫn - Mâu thuẫn giải điều kiện chín muồi chống chủ quan nóng vội Câu 7: Phân tích nội dung “Quy luật chuyển hóa từ thay đổi lượng thành thay đổi chất ngược lại ” Ý nghĩa phương pháp luận? - Nội dung: Bất kì những vật thống lượng chất, thay đổi lượng vượt giới hạn độ tới điểm điểm nút dẫn đến thay đổi chất vật thông qua bước nhảy ;chất đời tác động trở lại thay đổi lượng mới,Quá trình tác động diễn liên tục làm cho vật không ngừng vận động phát triển * Khái niệm (phạm trù)chất: - Chất phạm trù triết học dùng để tính quan định khách quan vốn có vật, tượng, thống hữu thuộc tính cấu thành nó, phân biệt với vật tượng + Chất gắn liền với vật biểu thơng qua thuộc tính + Chất bị quy định phương thức liên kết + Sự vật tượng có có nhiều chất + Chất khách quan ổn định, gắn liền với tồn vật, tượng * Khái niệm (phạm trù) lượng: - Lượng phạm trù triết học để tính quy định vốn có vật mặt số lượng, quy mơ,trình độ nhip điệu vận động, phát triển thuộc tính vật + Lượng tồn khách quan, gắn liền với chất vật + Lượng có thơng số phức tạp + Lượng ổn định, thường xuyên có thay đổi * Mối quan hệ biện chứng chất lượng: - Chất lượng thống với có quan hệ chặt chẽ tác động qua lại với - Sự tích lũy lượng dẫn đến biến đổi chất - Những thay đổi chất dẫn đến thay đổi lượng + Độ: phạm vi giới hạn mà thay đổi lượng chưa làm thau đổi chất vật tượng + Bước nhảy chất: thay đổi toàn từ chất cũ sang chất vật thay đổi lượng trước gây + Điểm nút: điểm mà thay đổi lượng làm thay đổi chất, lượng vật tích lũy vượt giới hạn định (độ),đạt tới điểm nút mà thay đổi lượng đủ để làm thay đổi chất, cũ đời - Các hình thức bước nhảy: toàn diện, cục bộ, đột biến, * Ý nghĩa phương pháp luận - Kiên trì tich lũy lượng, chống nơn nóng, chủ quan, đốt cháy giai đoạn - Kiên nhảy vọt chất có điều kiện; chống trì trệ, thụ động ngồi chờ - Vận dụng linh hoạt bước nhảy Câu 8: Phân tích nội dung “Quy luật phủ định phủ định” Ý nghĩa phương pháp luận? - Nội dung: Khuynh hướng chung vận động, biến đổi phát triển lên thông qua phủ định biện chứng ;con đường tiến lên quanh co phức tạp ;cái xuất tất yếu, tất thắng * Phủ định phủ định biện chứng: - Phủ định thay lẫn vật tượng - Phủ định biện chứng phạm trù dùng để phủ định tự thân, mắt khấu trình dẫn tới đời vật mới, tiến vật cũ +Tính khách quan: tự thân phủ định, nguyên nhân bên vật quy định +Tính kế thừa: chọn lựa hợp lý, hợp quy luật, cải tạo phát triển vật tượng - Chu kì phát triển vật: +Mỗi chu kì phát triển qua lần phủ định biện chứng +Khẳng định => phủ định biện chứng (khác biệt, đối lập) => phủ định biện chứng 2(giống khẳng định, phát triển cao ) +Ở vật, tượng cụ thể nhiều Các biện chưng phủ định trung gian mang tính chất phủ định biện chứng lần => Phủ định biện chứng điều kiện cho phát triển, giai đoạn nấc thang trình phát triển * Ý nghĩa phương pháp luận - Nhận thức tính quanh co, phức tạp, kiên trì với phát triển - Nhận thức đặc điểm riêng chu kì phát triển để tác động phù hợp - Phát mới, tôn trọng,ủng hộ, tạo điều kiện ;phân biệt cũ đội lốt Câu 9: Thực tiễn gì, vai trò thực tiễn nhận thức ? Ý nghĩa phương pháp luận ? - Khái niệm: Thực tiễn trình phản ánh tích cực, tự giác sáng tạo giới khách quan, sở thực tiễn nhằm sáng tạo tri thức giới khách quan - Vai trò thực tiễn nhận thức: - Chuyển tinh thần thành vật chất => tinh thần, chủ quan hóa khách quan * Vai trò thực tiễn nhận thức - Thực tiễn sở nhận thức: Qua hoạt động thực tiễn người tác động vào giới khách quan, buộc giới khách quan phải bộc lộ kết cấu quy luật từ rút nhận thức - Thực tiễn động lực nhận thức: Từ thực tiễn thông qua rèn luyện giác quan trở nên hoàn thiện hơn, giúp nhận thức lực tư phát triển, dẫn đến thay đổi người ( phương tiện lại phát triển) tác động vào thực tiễn - Thực tiễn mục đích nhận thức: + Mục đích cuối thực tiễn giúp người biến đổi giới + Những tri thức khoa học có tác dụng áp dụng vào thực tiễn + Mục đích chân nhận thức để cải tạo tự nhiên xã hội, đáp ứng nhu cầu người + Thực tiễn đưa vấn đề cho nhận thức hướng tới giúp cho việc cải tạo xã hội + Thực tiễn tạo phương tiện cần thiết để nghiên cứu khoa học đem đến tài liệu, liệu giúp tổng kết, khái quát hình thành lý luận - Thực tiễn tiêu chuẩn chân lý: Thực tiễn => nhận thức => thực tiễn => đúng/sai *Ý nghĩa phương pháp luận: - Từ vai trò của thực tiễn nhận thức, đòi hỏi phải quán triệt quan điểm thực tiễn: việc nhận thức phải xuất phát từ thực tiễn - Nghiên cứu lý luận phải đôi với thực tiễn dẫn đến bệnh chủ quan, giáo điều, máy móc, quan liêu - Nhưng khơng tuyệt đối vai trò thực tiễn, tuyệt đối hóa vai trò thực tiễn rơi vào chủ nghĩa thực dụng - Rèn luyện kĩ nắm bắt thực tiễn, nâng cao trình độ áp dụng,đáp ứng nhu cầu thực tiễn Câu 10: Trình bày nguyên tắc thống lý luận thực tiễn Mác Lê- nin? Phê phán bệnh kinh nghiệm bệnh giáo điều? * Nguyên tắc thống lý luận thực tiễn triết học mác –lenin: - Khái niệm lý luận: hệ thống tri thức người rút từ trình nhận thức giới khái quát tư thể ngơn ngữ - Khái niệm thực tiễn: tồn hoạt động vật chất có mục đích mang tính lịch sử-xã hội người nhằm cải biến tự nhiên xã hội - Nội dung nguyên tắc: Thống lý luận thực tiễn chủ nghĩa MacLenin Thực tiễn khơng có lý luận dẫn đường thành thực tiễn mù quáng Lý luận mà khơng có liên hệ với thực tiễn lý luận suông + Nhận thức phải xuất phát từ thực tiễn dựa sở thực tiễn coi trọng sở thực tiễn, nghiên cứu lý luận phải liên hệ thực tiễn học đôi với hành chống bệnh chủ quan,duy ý chí, giáo điều quan liêu + Coi trọng vai trò chủ đạo thực tiễn nhận thức, lý luận,chống bệnh kinh nghiệm * Phê phán bệnh kinh nhiệm bệnh giáo điều: + Bệnh kinh nhiệm khuynh hướng tư tưởng hành động người biểu thực tế đời sống xã hội coi thường lý luận khoa học để đề cao kinh nhiệm, tuyệt đối hóa vai trò kinh nhiệm, không chịu tiếp thu tri thức khoa học + Bênh giáo điều khuynh hướng tư tưởng hành độngthực tế người tuyệt đối hóa vai trò khoa học, coi thường kinh nhiệm, xem nhẹ thực tiễn áp dụng khoa học vào thực tế cách máy móc, thiếu sáng tạo, khơng vào điều kiện cụ thể để áp dụng cho phù hợp => Cả bệnh giáo điều kinh nhiệm xa rời nguyên tắc thống lý luận thực tiễn chủ nghĩa Mác-Lenin, xết đến nguyên nhân thiếu tri thức khoa học, tri thức khoa học yếu Câu 11: Lực lượng sản xuất gì? Tại nói ngày khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp? - Lực lượng sản suất: biểu thị mối quan hệ người với tự nhiên trình sản suất - Lực lượng sản xuất: người lao động tư liệu sản xuất _đối tượng lao động _tư liệu lao động_ công cụ lao động _ phương tiện lao động + Tư liệu sản suất: phần giới tự nhiên, người sử dụng trình lao động + Đối tượng lao động: phận giới tự nhiên, người lao động sử dụng để cải tiến tự nhiên => tạo cải vật chất => thỏa mãn nhu cầu ;có sẵn tự nhiên => tạo tiềm phát triển kinh tế;do người tạo ra: kết trình lao động trước => đối tượng trình lao động lao động sau - Tư liệu lao động: + Công cụ lao động: sản phẩm vật chất người tạo ra, người lao động sử dụng => tiến hành sản xuất cải vật chất => giữ vị trí quan trọng tư liệu lao động => thước đo trình độ lực lượng sản xuất + Phương tiện lao động: yếu tố vật chất phục vụ cho trình sản xuất - Người lao động: chủ thể trình sản xuất, nhân tố quan trọng lực lượng sản xuất, trí tuệ kĩ lao động chiếm vai trò chủ yếu + Lợi ích: động lực người lao động + Sức lao động: lực người lao động (thể chất trí tuệ) + Kĩ lao động * Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp vì: - Khoa học điểm xuất phát nghành sản xuất, máy móc thiết bị, cơng nghệ, ngun vật liệu, lượng phát minh khkoa học - Sự thâm nhập ngày sâu khoa học vào sản xuất làm cho lực lượng sản xuất có bước phát triển nhảy vọt - Thay cho kinh nhiệm thói quen, yếu tố đặc trưng cho trí lực lao động đại tri thức => Khoa học công nghệ đại đặc trưng cho lực lượng sản xuất đại Câu 12: Quan hệ sản xuất gì? Quan điểm Đảng cộng sản Việt Nam chế độ hình thức sở hữu, mối quan hệ thành phần kinh tế kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta ? - Quan hệ sản xuất quan hệ người với người trình sản xuất Là biểu quan hệ sản xuất giữ vai trò xuyên suốt quan hệ xã hội quan hệ sản xuất quan hệ đầu tiên, định quan hệ khác Trong bao gồm: + Quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất + Quan hệ tổ chức phân công lao động + Quan hệ phân phối sản phẩm lao động - Quan điểm đảng chế độ hình thức sở hữu: cương lĩnh xây dựng đất nước 2011: Kinh tế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu nhiều thành phần kinh tế, hình thức tổ chức kinh doanh hình thức kinh doanh hình thức phân phối Các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật phận hợp thành quan trọng kinh tế bình đẳng trước pháp luật, phát triển lâu dài, hợp tác cạnh trạnh lành mạnh Câu 13: Trình bày quy luật phù hợp quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất Ý nghĩa phương pháp luận? * Quy luật phù hợp quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất: - Tất mặt quan hệ sản xuất ‘tạo địa bàn đầy đủ’ cho lực lượng sản xuất phát triển, tạo điều kiện sử dụng kết hợp cách tối ưu quan hệ sản xuất lực lượng sản xuất + Lực lượng sản xuất phát triển đến mức độ định,quan hệ sản xuất sớm muộn phải thay đổi theo * Ý nghĩa phương pháp luận: - Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ lực lượng sản xuất tác động lịch sử qua thay phương thức sản xuất từ thấp đến cao Đó cách nhìn giới phương diện tổng thể, quy luật chung, xu hướng chung lịch sử giới - Nhưng thực tế lịch sử chứng minh rằng, nước thiết phải qua phương thức sản xuất Câu 14: Phân tích nội dung quy luật sở hạ tầng định kiến trúc thượng tầng Ý nghĩa phương pháp luận? * Phân tích nội dung quy luật sở hạ tầng định kiến trúc thượng tầng: - Tương ứng với sở hạ tầng, hình thành kiến trúc thượng tầng phù hợp - Cơ sở hạ tầng định tính chất đối kháng không đối kháng kiến trúc thượng tầng - Cơ sở hạ tầng thay đổi, kiến trúc thượng tầng thay đổi theo =>quá trình diễn phức tạp * Ý nghĩa phương pháp luận - Mối quan hệ sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng sở khoa học cho việc nhận thức mối quan hệ trị -kinh tế, kinh tế trị, lập trường trị –sai thúc đẩy hay kìm hãm kinh tế phát triển Câu 15: Phân tích mối quan hệ biện chứng tồn xã hội ý thức xã hội? Ý nghĩa phương pháp luận? * Phân tích mối quan hệ biện chứng tồn xã hội ý thức xã hội: - Tồn xã hội toàn sinh hoạt vật chất điều kiện sinh hoạt vật chất xã hội - Ý thức xã hội mặt tinh thần đời sống xã hội, bao gồm tồn quan điểm tư tưởng tính chất tâm trạng,thói quen, cộng đồng xã hội phản ánh tồn xã hội giai đoạn phát triển định * Tồn xã hội quy định ý thức xã hội - Ý thức xã hội hình thành trren sở tồn xã hội, phản ánh tồn xã hội - Tồn xã hội biến đổi, phương thức sản xuất biến đổi, ý thức xã hội sớm hay muộn thay đổi theo * Tính độc lập tương đối ý thức xã hội - Tính lạc hậu tương đối ý thức xã hội + Biểu hiện: xã hội cũ ý thức xã hội sinh tồn dai dẳng + Nguyên nhân: Tồn xã hội biến đổi nhanh, ý thức xã hội không phản ứng kịp .Do sức mạnh thói quen, truyền thống tập qn, tính lạc hậu bảo thủ số hình thái ý thức xã hội Tư tưởng cũ lạc hậu, - Tính vượt trước ý thức xã hội + Biểu hiện: điều kiện định, tư tưởng người đặc biệt tư tưởng khoa học tiên tiến có vượt trước phát triển tồn xã hội, dự báo tương lai có tác dụng tổ chức đạo hoạt động thực tiễn - Tính kế thừa ý thức xã hội: + Ý thức xã hội thời đại sau thường phát triển sở kế thừa,cải tạo ý thức xã hội thời đại trước + Kế thừa lẫn ý thức cộng đồng dân tộc - Sự tác động lẫn hình thái ý thức xã hội + Trong hoàn cảnh , lịch cụ thể, hình thái ý thức xã hội lên hàng đầu có mạnh đến hình thái ý thức khác + Ý thức trị có vai trò đặc biệt quan trọng Ý thức trị giai cấp cách mạng định hướng cho phát triển tiến hình thái ý thức khác * Ý thức xã hội tác động trở lại tồn xã hội theo chiều hướng -Ý thức xã hội tác động trở lại tồn xã hội theo chiều hướng -Vai trò tác động trở lại ý thức xã hội phụ thuộc: + Điều kiện lịch sử cụ thể + Tính chất cuả mối quan hệ kinh tế mà ý thức tư tưởng nảy sinh + Vai trò lich sử giai cấp mang cờ tư tưởng nhu cầu phát triên xã hội + Mức độ phản ánh đắn ý thức tư tưởng nhu cầu phát triển xã hội + Mức độ mở rộng ý thức, tư tưởng quần chúng nhân dân * Ý nghĩa phương pháp luận: - Từ mối quan hệ tồn xã hội, muốn nâng cao đời sống xã hội khơng ngừng phát triển đời sống vật chất xã hội - Khi nghiên cứu hình thái ý thức cần sâu phân tích để tìm sinh - Muốn khắc phục tượng, ý thức cũ xây dựng ý thức phải ý đến tất lĩnh vực lâu dài phải cải tạo xã hội - Coi trọng đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa lĩnh vực tư tưởng văn hóa Câu 16: Ý thức xã hội gì? Tính độc lập tương đối ý thức xã hội? Ý nghĩa vấn đề xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc? - Khái niệm: Ý thức xã hội mặt tinh thần đời sống xã hội, bao gồm toàn quan điểm, tư tưởng tính trất tâm trạng, thói quen, cộng đồng xã hội giai đoạn phát triển định * Tính độc lập tương đối ý thức xã hội - Tính lạc hậu tương đối ý thức xã hội + Biểu hiện, xã hội cũ ý thức xã hội sinh tồn dai dẳng + Nguyên nhân: Tồn xã hội biến đổi nhanh, ý thức xã hội không phản ứng kịp Do sức mạnh thói quen, truyền thống tập quán, tính lạc hậu bảo thủ số hình thái ý thức xã hội Tư tưởng cũ lạc hậu, - Tính vượt trước ý thức xã hội + Biểu hiện: điều kiện định, tư tưởng người đặc biệt tư tưởng khoa học tiên tiến có vượt trước phát triển tồn xã hội, dự báo tương lai có tác dụng tổ chức đạo hoạt động thực tiễn - Tính kế thừa ý thức xã hội: + Ý thức xã hội thời đại sau thường phát triển sở kế thừa,cải tạo ý thức xã hội thời đại trước + Kế thừa lẫn ý thức cộng đồng dân tộc - Sự tác động lẫn hình thái ý thức xã hội + Trong hồn cảnh , lịch cụ thể, hình thái ý thức xã hội lên hàng đầu có mạnh đến hình thái ý thức khác + Ý thức trị có vai trò đặc biệt quan trọng Ý thức trị giai cấp cách mạng định hướng cho phát triển tiến hình thái ý thức khác * Ý thức xã hội tác động trở lại tồn xã hội theo chiều hướng - Ý thức xã hội tác động trở lại tồn xã hội theo chiều hướng - Vai trò tác động trở lại ý thức xã hội phụ thuộc: + Điều kiện lịch sử cụ thể + Tính chất cuả mối quan hệ kinh tế mà ý thức tư tưởng nảy sinh + Vai trò lich sử giai cấp mang cờ tư tưởng nhu cầu phát triên xã hội + Mức độ phản ánh đắn ý thức tư tưởng nhu cầu phát triển xã hội + Mức độ mở rộng ý thức, tư tưởng quần chúng nhân dân Câu 17: Hình thái kinh tế xã hội gì? Phân tích vận động hình thái kinh tế - xã hội? Y thức phương pháp luận? - Hình thái kinh tế - xã hội phạm trù chủ nghĩa vật lịch sử dùng để xã hội giai đoạn lịch sử định với kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng cho xã hội phù hợp với trình độ định lực lượng sản xuất với kiến trúc thượng tầng tương ứng xây dựng quan hệ sản xuất * Phân tích vận động hình thái kinh tế-xã hội: Sự phát triển hình thái kinh tế-xã hội trình lịch sử-tự nhiên: - Sự vận động phát triển xã hội tuân theo quy luật khách quan, quy luật thân cấu trúc hình thái kinh tế xã hội thể qua nội dung sau: + Sự vận động phát triển xã hội tuân theo quy luật khách quan, quy luật thân cấu trúc hình thái kinh tế xã hội mà trước hết quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất, quy luật kiến trúc thượng tầng phù hợp với sở hạ tầng + Nguồn gốc vận động, phát triển xã hội có nguyên nhân trực tiếp hay gían tiếp từ phát triển lực lượng sản xuất xã hội Theo Lê nin: “chỉ có đem quy quan hệ xã hội vào quan hệ sản xuất, đem quy quan hệ sản xuất quy vào trình độ lực lượng sản xuất người ta có sở vững để quan niệm phát triển hình thái xã hội qua trình lịch sử - tự nhiên + Quá trình phát triển hình thái kinh tế -xã hội, tức trình thay lẫn hình thái kinh - xã hội tác động quy luật khách quan làm cho hình thái kinh tế -xã hội không tồn vĩnh viễn mà chie tồn giai đoạn lịch sử định * Ý nghĩa phương pháp luận - Theo lý luận hình thái kinh tế - xã hội, sản xuất vật chất sở đời sống xã hội, phương thức sản xuất định trình độ phát triển sản xuất nhân tố định trình độ phát triển đời sống xã hội lịch sử nói chung - Xã hội thể sống động, phương tiện đời sống xã hội tồn hệ thống cấu trúc chặt chẽ, tác động qua lại với nhau, quan hệ sản xuất đóng vai trò quan hệ nhất, định quan hệ khác - Sự vận động,phát triển xã hội trình lịch sử - tự nhiên, diễn theo quy luật khách quan theo ý muốn chủ quan Câu 18: Phân tích tính tất yếu đấu tranh giai cấp thời kỳ độ từ CNTB lên CNXH Quan điểm Đảng ta nội dung chủ yếu đấu tranh giai cấp Việt Nam nay? * Tính tất yếu đấu tranh giai cấp thời kì độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội - Giai cấp bóc lột bị đánh đổ chưa bị tiêu diệt hồn tồn, ln ln có âm mưu chống phá cách mạng tìm cách phục hồi địa vị thống trị chúng - Trong thời gian dài sau giai cấp vô sản giành quyền, sở nảy sinh giai cấp bóc lột phân chia giai cấp nói chung tồn Đó chế độ tư hữu, sản xuất nhỏ ngày đẻ chủ nghĩa tư giai cấp tư sản cách tự phát - Những tư tưởng tâm lý tập quán giai cấp bóc lột xã hội cũ chưa bị quét sạch, in sâu vào đời sống tinh thần đông đảo quần chúng - Giai cấp tư sản nước đế quốc bọn phản động bên phối hợp lực lượng chống đối bên tìm cách phá hoại, can thiệt nhằm xóa bỏ thành cách mạng * Quan điểm đảng ta nội dung chủ yếu đấu tranh giai cấp Việt nam - Là thực tháng lợi nghiệp cơng nghiệp hố đại hóa theo định hướng chủ nghĩa xã hội, khắc phục tình trạng nước nghèo nước kem phát triển, thực công xã hội, chống áp bât công; đấu tranh ngăn chặn khắc phục tư tưởng hành động tiêu cực, sai trái; đấu tranh làm thất bại âm mưu hành động chống phá lực thù định; bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng nước ta thành nước xa hội chủ nghĩa phồn vinh nhân dân hạnh phúc Câu 19: Vai trò quần chúng nhân dân lãnh tụ lịch sử? Quan điểm lấy dân làm gốc Đảng cộng sản Việt Nam? * Vai trò quần chúng dân dân: - Là lực lượng sản xuất xã hội - Là lực lượng trực tiếp hay gián tiếp sáng tạo giá trị tinh thần xã hội ;là lực lượng trực tiếp hay gián tiếp “kiểm chứng”các giá trị tinh thần hệ cá nhân sáng tạo lịch sử - Là lực lượng, động lượng cách mạng cải cách lịch sử *Vai trò lãnh tụ: - Chủ nghĩa vật lịch sử khẳng định: vai trò địnhcủa quần chúnh nhân dân với tiến trình lịch sử đồng thời thừa nhận vai trò to lớn khơng thể thiếu cá nhân lãnh tụ tiến trình lịch sử -Vai trò lãnh tự thể vấn đề: + Lãnh thụ thúc đẩy hay kìm hãm tiến cách mạng + Lãnh tụ người sáng lập tổ chức trị xã hội linh hồn tổ chức + Định hướng chiến lược hoạch định chương trình hành động, tổ chức lực lượng, giáo dục thuyết phục, thống ý chí hành động quần chúng nhân dân nhằm giải mục tiêu cách mạng đề + Lãnh tụ thời đại hình thành nhiệm vụ đặt thời đại Khơng có lãnh tụ cho thời đại *Quan điểm lấy dân làm gốc: - Đảng ta coi trọng vai trò quần chúng nhân nhân, đường lối chủ trương phải xuất phát từ lợi ích quần chúng nhân dân - Trong hoạt động thực tiễn phải biết lắng nghe ý kiến quần chúng nhân dân,tin tưởng quần chúng nhân dân, dựa vào quần chúng mà tin tưởng phát huy vai trò sức mạnh quần chúng nhân dân Mọi việc phải để dân biết, dân bàn dân làm,dân kiểm tra, đồng thời tăng cười vai trò lãnh đạo đảng (Cương lĩnh xây dựng đất nước 2011) Sự nghiệp cách mạng nd, nd, nd Chính nd người làm nên thắng lợi LS Toàn hoạt động đảng phải xuất phát từ lợi ích nguyện vọng đáng nd Sức mạnh đảng gắn bó mật thiết với nd Quan liêu, tham nhũng xa rời nd dẫn đến tổn thất khôn lường vận mệnh đn, chế độ xã hội chủ nghĩa đảng Câu 20: Trình bày quan điểm triết học Mác Lê-nin chất người Quan điểm Đảng cộng sản Việt Nam phát huy nhân tố người nghiệp đổi mới? - Con người: phận tự nhiên, kết trình tiến hóa lâu dài giới tự nhiên Yếu tố sinh học người điều kiện đàu tiên qui định tồn người - Cascmax nói: Bản chất người khơng phải trừu tượng cố hữu cá nhân riêng biệt.Trong tính thực nó, chất người tổng hòa quan hệ xã hội - Bản chất người hình thành biểu người thực- người xác định, tồn phát triển điều kiện lịch sử cụ thể, thời đại định - Tất quan hệ xã hội( quan hệ giai cấp, dân tộc, thời đại; quan hệ trị, kinh tế; quan hệ cá nhân, gia đình, xã hội;…) quy định chất người Khi quan hệ xã hội thay đổi chất người thay đổi theo - Con người chủ đề sản phẩm lịch sử - Lịch sử sáng tạo người theo chừng mực người lại sáng tạo lịch sử theo chừng mực *Quan điểm đảng ta phát huy nhân tố người nghiệp đổi - Để phát huy nhân tố người, cần tiến hành số vấn đề sau; + Quan tâm đến đời sống tinh thần vật chất người + Giải hài hòa mối quan hệ lợi ích cá nhân lợi ích xã hội, có chế sách nhầm phát huy vai trò yếu tố người, lợi ich cá nhân động lực trực tiếp + Tạo môi trường công dân chủ để phát huy sáng tạo người + Đảng ta khẳng định: nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài nhân tố định thắng lợi nghiệp cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước + Thực đầy đủ quan điêm coi giáo dục - đào tạo quốc sách đầu ... tiễn Câu 10 : Trình bày nguyên tắc thống lý luận thực tiễn Mác Lê- nin? Phê phán bệnh kinh nghiệm bệnh giáo điều? * Nguyên tắc thống lý luận thực tiễn triết học mác –lenin: - Khái niệm lý luận:... bệnh giáo điều kinh nhiệm xa rời nguyên tắc thống lý luận thực tiễn chủ nghĩa Mác- Lenin, xết đến nguyên nhân thiếu tri thức khoa học, tri thức khoa học yếu Câu 11 : Lực lượng sản xuất gì? Tại nói... nhiên xã hội - Nội dung nguyên tắc: Thống lý luận thực tiễn chủ nghĩa MacLenin Thực tiễn lý luận dẫn đường thành thực tiễn mù qng Lý luận mà khơng có liên hệ với thực tiễn lý luận suông + Nhận thức
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lênin 1 (1), Đề cương những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lênin 1 (1)

Từ khóa liên quan