Cải cách thủ tục hành chính thuế tại bộ phận một cửa Chi cục thuế huyện Hồng Ngự

19 85 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2019, 16:12

Hoạt động cập nhật và áp dụng pháp luật của công chức đang và sẽ vẫn còn có một số thử thách. Đó là do nhiều quy định của pháp luật về các lĩnh vực quản lý nhà nước thường có nhiều bất cập, không phù hợp với thực tiễn, còn có sự chồng chéo, mâu thuẫn với các luật chuyên ngành khác có liên quan, chưa đáp ứng tốt các yêu cầu giải quyết kịp thời và có hiệu quả. Vận dụng kỷ năng cập nhật và áp dụng pháp luật vào công tác cải cách thủ tục hành chính, phổ biến pháp luật về thuế một cách hiệu quả nhất MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Phần 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CẬP NHẬT VÀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT 1.1 Khái niệm: 1.2 Mục đích lý do: 1.3 Nguyên tắc yêu cầu: .2 1.4 Các kỹ năng: Phần 2: CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUẾ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CHI CỤC THUẾ HUYỆN VĨNH THẠNH 2.1 Chức năng, nhiệm vụ chi cục thuế 2.1.1 Vị trí, chức năng: .4 2.1.2 Nhiệm vụ quyền hạn: 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Đội thuế trực thuộc Chi cục thuế huyện Hồng Ngự: 2.1.4 Lãnh đạo Chi cục thuế huyện Hồng Ngự: .5 2.2 Thực trạng cải cách thủ tục hành thuế theo chế “một cửa”: 2.2.1 Một số thủ tục hành thuế theo chế “một cửa”: 2.2.2 Quy định chung thủ tục hành thuế: 2.2.3 Tiếp nhận giải thủ tục hành thuế: 2.2.4 Kiểm tra việc tiếp nhận giải thủ tục hành thuế: .9 2.3 Những kết đạt được: 2.4 Những tồn tại, hạn chế: 10 Phần 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 11 3.1 Đề xuất giải pháp: 11 3.2 Kiến nghị: .11 KẾT LUẬN 12 PHẦN MỞ ĐẦU Trong năm qua nhận thức rõ vai trò quan trọng đội ngũ cán lãnh đạo quản lý, Đảng Nhà nước mở nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận cho đội ngũ Chính vậy, năm qua, việc nhận thức vận dụng chủ trương, đường lối Đảng, pháp luật Nhà nước vào thực tiễn ngày hiệu Đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý nước ta có đóng góp quan trọng vào cơng xây dựng bảo vệ Tổ quốc Từng bước tơi luyện, trưởng thành qua thử thách, có lĩnh trị vững vàng, có tinh thần độc lập, tự chủ, trung thành với lý tưởng cách mạng mà Đảng, nhân dân ta lựa chọn, có ý chí, nghị lực để vươn lên, vượt qua khó khăn, gian khổ, đưa nghiệp đổi đất nước ngày thu nhiều thắng lợi Hoạt động cập nhật áp dụng pháp luật công chức có số thử thách Đó nhiều quy định pháp luật lĩnh vực quản lý nhà nước thường có nhiều bất cập, khơng phù hợp với thực tiễn, có chồng chéo, mâu thuẫn với luật chuyên ngành khác có liên quan, chưa đáp ứng tốt yêu cầu giải kịp thời có hiệu Với lí chọn chủ đề nghiên cứu: “Cải cách thủ tục hành thuế phận cửa Chi cục thuế huyện Hồng Ngự ” đưa số vấn đề cần trao đổi, việc vận dụng kỷ cập nhật áp dụng pháp luật vào công tác cải cách thủ tục hành chính, phổ biến pháp luật thuế cách hiệu Phần NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CẬP NHẬT VÀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT 1.1 Khái niệm: Áp dụng pháp luật hoạt động thực pháp luật quan nhà nước, công chức nhà nước tổ chức, cá nhân nhà nước giao quyền Là hình thức thực pháp luật nhà nước tổ chức cho chủ thể khác thực quy định pháp luật Áp dụng pháp luật hoạt động nhằm cá biệt hóa quy phạm pháp luật hành vào trường hợp cụ thể, cá nhân, tổ chức cụ thể Cập nhật pháp luật hành vi chủ thể cách tiếp cận đến thơng tin pháp luật muốn có thời điểm định kỳ khoảng thời gian định để thực mục tiêu 1.2 Mục đích lý do: Hoạt động quản lý hành nhà nước hoạt động tổ chức thực pháp luật, đưa pháp luật vào đời sống Để tiến hành hoạt động này, chủ thể có thẩm quyền ngồi việc thực hoạt động ban hành quy phạm pháp luật phải thực hoạt động áp dụng pháp luật hành để giải cơng việc cụ thể phát sinh trình quản lý Các hoạt động áp dụng pháp luật thực thường xuyên, liên tục tất lĩnh vực đời sống xã hội liên quan trực tiếp đến quyền lợi lợi ích hợp pháp cá nhân, tổ chức Do đó, hình thức quản lý quan trọng nhiều chủ thể có thẩm quyền thực quản lý hành nhà nước Chủ thể áp dụng áp luật hành phải thường xuyên cập nhật vào quy định pháp luật hành để giải công việc cụ thể phát sinh trình quản lý nhà nước 1.3 Nguyên tắc yêu cầu: Nguyên tắc pháp chế chế độ đặc biệt đời sống trị - xã hội, quan nhà nước tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, nhân viên nhà nước, nhân viên tổ chức xã hội công dân phải tuân thủ pháp luật cách nghiêm chỉnh, triệt để, xác Pháp chế điều kiện để phát huy dân chủ, theo có tơn trọng tính tối cao Hiến pháp Luật, đảm bảo tính thống pháp luật quy mơ tồn quốc, quan xây dựng pháp luật, tổ chức thực pháp luật, bảo vệ pháp luật phải bảo đảm phân công phối hợp hoạt động cách tích cực, chủ động có hiệu Nguyên tắc khách quan nguyên tắc quan trọng trình nhận thức, đời hỏi việc nhận thức phải dựa vào sở thực tế khách quan, xuất phát từ thân đối tượng, từ thuộc tính mối liên hệ vốn có nó, từ quy luật vận động phát triển thân nó; dựa vào ý muốn chủ quan lấy ý chí chủ quan áp đặt cho thực tế, đồng thời không cắt xén, không gán ghép cho vật, tượng mà chúng vốn khơng có Ngun tắc cơng đòi hỏi chủ thể quản lý phải thận trọng, chừng mực giao tiếp, ứng xử để tránh gây thiệt hại đáng tiếc cho đối tượng quản lý Ý nghĩa cần đặc biệt nhấn mạnh thành viên xã hội phân công đảm nhận chức hoạch định thực thi sách Yêu cầu cập nhật phải tin cậy: thẩm quyền có hiệu lực Yêu cầu đảm bảo tính pháp luật: phù hợp với pháp luật trình tự qui định 1.4 Các kỹ năng: Phân tích đánh giá nội dung, điều kiện hoàn cảnh kiện thực tế cần áp dụng pháp luật Trước hết cần xác định đắn nội dung, đối tượng, chất pháp lý kiện thực tế Nếu xác định chất pháp lý khơng xác tồn q trình áp dụng pháp luật sai gây hậu pháp lý xã hội khôn lường Nếu áp dụng pháp luật phải làm rõ chủ thể có thẩm quyền giải vụ việc hay điều chỉnh quan hệ Tiếp theo cần chuẩn bị mặt tổ chức, nhân sự, kỹ thuật xác định mặt thời gian, thời điểm tiến hành áp dụng pháp luật Đồng thời với việc chuẩn bị nội dung cần xác định thuận lợi, khó khăn rủi ro xảy cản trở q trình áp dụng pháp luật thực tế Lựa chọn văn pháp luật có hai loại qui phạm pháp luật có liên quan đến việc đưa định áp dụng pháp luật, qui phạm nội dung qui phạm thủ tục Các qui phạm nội dung xác định nội dung cần áp dụng, điều chỉnh pháp luật Về nguyên tắc cần phải chọn qui phạm pháp luật hiệu lực xác thực với nội dung kiện, quan hệ cụ thể Áp dụng pháp luật giai đoạn chuyển hóa qui định chung nêu qui phạm pháp luật thành qui định cụ thể cá biệt Quyết định áp dụng pháp luật ban hành quan, tổ chức cá nhân có thẩm quyền áp dụng pháp luật Các định áp dụng pháp luật ban hành phải đảm bảo tính khách quan hợp pháp phù hợp nội dung hình thức Tổ chức thực định sau nội dung tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt, để đảm bảo cho định có hiệu lực thực thi thực tế phải cá nhân, tổ chức có liên quan tơn trọng thực hiện, để thực tốt điều này, cần chuẩn bị tốt điều kiện thiết yếu để chủ thể thực quyền, nghĩa vụ như: điều kiện tài chính, kỹ thuật, pháp lý Phần CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUẾ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CHI CỤC THUẾ HUYỆN HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP 2.1 Chức năng, nhiệm vụ chi cục thuế 2.1.1 Vị trí, chức năng: Chi cục thuế huyện Hồng Ngự tổ chức trực thuộc Cục Thuế Đồng Tháp, có chức tổ chức thực công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, khoản thu khác ngân sách nhà nước (sau gọi chung thuế) thuộc phạm vi nhiệm vụ ngành thuế địa bàn theo quy định pháp luât Chi cục Thuế huyện Hồng Ngự có tư cách pháp nhân, dấu riêng, mở tài khoản Kho bạc Nhà nước theo quy định pháp luật 2.1.2 Nhiệm vụ quyền hạn: Chi cục Thuế thực nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định Luật Quản lý thuế, luật thuế, qui định pháp luật khác có liên quan nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây: Tổ chức thực dự toán thu thuế hàng năm giao; tổng hợp, phân tích, đánh giá công tác quản lý thuế; tham mưu với cấp ủy, quyền địa phương cơng tác lập chấp hành dự tốn thu ngân sách Nhà nước, cơng tác quản lí thuế địa bàn; phối hợp chặt chẽ với ngành, quan, đơn vị liên quan để thực nhiệm vụ giao; Tổ chức thực nhiệm vụ quản lý thuế người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý Chi cục Thuế: đăng ký thuế, cấp mã số thuế, xử lí hồ sơ khai thuế, tính thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế, hồn thuế, xóa nợ thuế, tiền phạt, lập sổ thuế, thông báo thuế, phát hành lệnh thu thuế thu khác theo qui định pháp luật thuế quy định, quy trình, biện pháp nghiệp vụ ngành; đôn đốc người nộp thuế thực nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước Kiểm tra, giám sát việc kê khai thuế, hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế, nộp thuế, tốn thuế chấp hành sách, pháp luật thuế người nộp thuế tổ chức, cá nhân ủy nhiệm thu thuế theo phân cấp thẩm quyền quản lý Chi cục trưởng chi cục Thuế; Được quyền yêu cầu người nộp thuế, quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp kịp thời thông tin cần thiết phục vụ cho công tác quản lý thu thuế; đề nghị quan có thẩm quyền xử lý tổ chức, cá nhân không thực trách nhiệm việc phối hợp với quan thuế để thực nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước; Được quyền ấn định thuế, thực biện pháp cưỡng chế thi hành định hành thuế theo quy định pháp luật; thông báo phương tiện thông tin đại chúng hành vi vi phạm pháp luật thuế người nộp thuế; Bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế lỗi quan thuế, theo quy định pháp luật; giữ bí mật thơng tin người nộp thuế; xác nhận việc thực nghĩa vụ thuế người nộp thuế theo quy định pháp luật; Tổ chức thực kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo thuế khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thi hành công vụ công chức, viên chức thuế thuộc thẩm quyền quản lý Chi cục trưởng Chi cục Thuế theo quy định pháp luật Xử lý vi phạm hành thuế, lập hồ sơ đề nghị quan có thẩm quyền khởi tố tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật thuế theo quy định Luật quản lý thuế pháp luật khác có liên quan Quản lý máy, biên chế, lao động; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức Chi cục Thuế theo quy định Nhà nước ngành thuế Thực nhiệm vụ khác Cục trưởng Cục thuế giao 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Đội thuế trực thuộc Chi cục thuế huyện Hồng Ngự Chi cục thuế huyện Vĩnh Thạnh cấu máy gồm có Đội thuế: Đội TH - NV - DT Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế; Đội Kê khai - Kế toán thuế Tin học; Đội Kiểm tra thuế; Đội quản lý nợ Cưỡng chế nợ thuế; Đội Hành Chính - Nhân - Tài vụ - Ấn chỉ; Đội quản lý thuế thu nhập cá nhân – Trước bạ thu khác; Hai Đội thuế liên xã, thị trấn 2.1.4 Lãnh đạo Chi cục thuế huyện Hồng Ngự: Chi cục thuế có Chi cục trưởng hai Phó Chi cục trưởng Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục thuế trước pháp luật toàn hoạt động Chi cục thuế địa bàn Phó Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng trước pháp luật lĩnh vực công tác phân công phụ trách 2.2 Thực trạng cải cách thủ tục hành thuế theo chế “một cửa”: Vai trò thuế không đảm bảo nguồn thu để đáp ứng cho nhu cầu chi tiêu nhà nước mà đảm bảo vai trò điều tiết vĩ mơ kinh tế, thúc đẩy kinh tế phát triển Trong năm qua với mục tiêu cải cách hệ thống thuế có nhiều vấn đề tồn tại, tiến đến thiết lập hệ thống thuế đại, văn minh phù hợp với chế thị trường xu chung giới, cơng tác cải cách thủ tục hành thuế theo chế “một cửa” nhiệm vụ quan trọng nhằm ngăn chặn hành vi gây phiền hà cho người nộp thuế đồng thời tạo điều kiện cho người nộp thuế hiểu thực tốt nghĩa vụ thuế ngân sách Nhà nước Trước tình hình nhằm thực tốt chiến lược cải cách hệ thống thuế để đáp ứng nhu cầu đổi đại hóa cơng tác thuế giải thủ tục hành thuế người nộp thuế theo chế “một cửa” nhằm đảm bảo việc tiếp nhận giải thủ tục hành thuế thuận lợi, đồng thời đảm bảo giám sát công chức thuế việc thực thủ tục hành thuế người nộp thuế 2.2.1 Một số thủ tục hành thuế theo chế “một cửa”: Cơ chế “một cửa” Chi cục thuế thực việc hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ giải yêu cầu vướng mắc sách thuế, quản lý thuế người nộp thuế trả kết thực đầu mối “Bộ phận tiếp nhận trả kết quả” sau: - Lệ phí trước bạ xe tài sản đăng ký quyền sở hữu, sử dụng - Đăng ký thuế cấp mã số thuế - Nộp hồ sơ khai thuế - Bán hóa đơn - Hồn thuế, miễn giảm, gia hạn nộp thuế, - Các tài liệu khác gửi quan thuế theo quy định 2.2.2 Quy định chung thủ tục hành thuế: Văn giao dịch với quan thuế bao gồm tài liệu kèm theo hồ sơ thuế, công văn, đơn từ tài liệu khác người nộp thuế, tổ chức ủy nhiệm thu thuế tổ chức, cá nhân khác gửi đến quan thuế Đối với văn bản, hồ sơ phải nộp quan thuế theo quy định người nộp thuế nộp 01 Văn giao dịch với quan thuế phải soạn thảo, ký, ban hành thẩm quyền; thể thức văn bản, chữ ký, dấu văn phải thực theo quy định pháp luật công tác văn thư Văn giao dịch với quan thuế thực thơng qua giao dịch điện tử phải tuân thủ quy định pháp luật giao dịch điện tử Ngôn ngữ sử dụng hồ sơ thuến tiếng Việt Tài liệu tiếng nước ngồi phải dịch tiếng Việt Người nộp thuế ký tên, đóng dấu dịch chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung dịch Trường hợp phát văn giao dịch với quan thuế không đáp ứng yêu cầu nêu quan thuế yêu cầu người có văn giao dịch khắc phục sai sót nộp thay Thời điểm quan thuế nhận thay dịch có đầy đủ nội dung liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế coi thời điểm nhận văn giao dịch Người đại diện theo pháp luật người nộp thuế trực tiếp kí giao cho cấp phó ký thay văn bản, hồ sơ giao dịch với quan thuế thuộc lĩnh vực phân công phụ trách Việc giao ký thay phải quy định văn lưu doanh nghiệp Người đại diện theo pháp luật người nộp thuế ủy quyền cho cán phụ trách cấp ký thừa ủy quyền văn bản, hồ sơ giao dịch với quan thuế Trường hợp người nộp thuế ký hợp đồng dịch vụ làm thủ tục thuế với tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục thuế (gọi chung đại lý thuế) người đại diện theo pháp luật đại lý thuế ký tên, đóng dấu vào phần đại diện hợp pháp người nộp thuế văn bản, hồ sơ giao dịch với quan thuế Trên tờ khai thuế phải ghi đầy đủ họ tên số chứng hành nghề nhân viên đại lý thuế Các văn bản, hồ sơ giao dịch đại lý thuế thực phạm vi công việc thủ tục thuế ủy quyền nêu hợp đồng dịch vụ làm thủ tục thuế ký Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp quan thuế, công chức thuế tiếp nhận đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu hồ sơ ghi vào sổ văn thư quan thuế Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu chính, cơng chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ ghi vào sổ văn thư quan thuế Trường hợp hồ sơ nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ khai thuế quan thuế thực thông qua hệ thống xử lý liệu điện tử Trường hợp cần bổ sung hồ sơ, quan thuế phải thông báo cho người nộp thuế đại lý thuế ngày nhận hồ sơ trường hợp trực tiếp nhận hồ sơ; thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ trường hợp nhận hồ sơ qua đường bưu thơng qua giao dịch điện tử 10 2.2.3 Tiếp nhận giải thủ tục hành thuế: Chi cục thuế bố trí địa điểm “Bộ phận tiếp nhận trả kết quả” thuận tiện, lịch sự, dễ thấy để người nộp thuế đến thực yêu cầu thủ tục hành thuế dễ dàng, thuận lợi Niêm yết công khai quy định thủ tục hành thuế địa điểm “Bộ phận tiếp nhận trả kết quả” rõ ràng yêu cầu thủ tục hành thuế để người nộp thuế dễ dàng thực Công khai địa điểm “Bộ phận tiếp nhận trả kết quả” giải yêu cầu thủ tục hành thuế người nộp thuế, công bố số điện thoại liên hệ, hộp thư điện tử phương tiện thông tin đại chúng để người nộp thuế biết liên hệ Chi cục thuế giao nhiệm vụ quản lý trực tiếp người nộp thuế giao nhiệm vụ tiếp nhận giải hồ sơ thuế người nộp thuế theo quy định Luật quản lý thuế văn hướng dẫn thi hành có trách nhiệm tiếp nhận, hướng dẫn giải đáp vướng mắc yêu cầu sách thuế, quản lý thuế người nộp thuế Công chức thuế giải yêu cầu thủ tục hành thuế phải tuân thủ theo quy định, quy trình nghiệp vụ quản lý thuế ngành nội quy, quy chế làm việc quan, có phong cách ứng xử văn minh, lịch sự, khơng yêu cầu người nộp thuế nộp loại giấy tờ, hồ sơ khơng có quy định thủ tục hành thuế Tiếp nhận yêu cầu giải đáp vướng mắc sách thuế người nộp thuế: + Trường hợp người nộp thuế trực tiếp đến Chi cục thuế liên hệ “Bộ phận tiếp nhận trả kết quả” để giải đáp vướng mắc sách thuế 11 + Trường hợp người nộp thuế liên hệ điện thoại phận Tuyên truyền Hỗ trợ Chi cục thuế giải đáp vướng mắc sách thuế qua điện thoại hỗ trợ nguồi nộp thuế + Trường hợp người nộp thuế yêu cầu giải đáp vướng mắc qua đường bưu phận Hành văn thư Chi cục thuế tiếp nhận, thực thủ tục đăng ký văn “đến” theo quy định chuyển văn yêu cầu giải đáp vướng mắc sách thuế cho phận chức quản lý thuộc Chi cục thuế Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành thuế người nộp thuế: + Trường hợp người nộp thuế trực tiếp đến Chi cục thuế, phận Tuyên truyền Hỗ trợ Chi cục thuế kiểm tra tính đầy đủ, thủ tục hồ sơ thuế; hướng dẫn cung cấp mẫu biểu cho người nộp thuế viết phiếu hẹn hồ sơ đầy đủ thủ tục; ghi sổ nhận hồ sơ thực thủ tục đăng ký văn “đến” theo quy định; chuyển hồ sơ cho phận chức Chi cục thuế giải ngày làm việc đầu ngày việc kể từ nhận hồ sơ + Trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơ thủ tục hành thuế qua đường bưu điện, phận Hành văn thư Chi cục thuế ghi sổ nhận hồ sơ thực thủ tục đăng ký văn “đến” theo quy định; chuyển hồ sơ cho phận chức Chi cục thuế giải ngày làm việc đầu ngày làm việc kể từ nhận hồ sơ Các phận chức thuộc Chi cục thuế có trách nhiệm giải hồ sơ thủ tục hành thuế người nộp thuế theo quy định Luật quản lý thuế văn hướng dẫn thi hành Luật Trong q trình giải 12 cơng việc phát sinh nội dung cần liên hệ với người nộp thuế phận chức có trách nhiệm: + Thông báo văn cho người nộp thuế bổ sung, hòan chỉnh hồ sơ thuế hồ sơ chưa đầy đủ, thủ tục theo quy định thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ thuế theo quy định + Bộ phận Tuyên truyền Hỗ trợ Chi cục thuế liên hệ phận chức cử cán trực tiếp đến làm việc với người nộp thuế địa điểm tiếp nhận trả kết Chi cục thuế người nộp thuế đến quan thuế giải trình theo yêu cầu phận chức Trả kết giải thủ tục hành thuế người nộp thuế: + Bộ phận hành văn thư có trách nhiệm thực thủ tục đóng dấu đăng ký văn “đi” gửi kết giải yêu cầu thủ tục hành thuế văn cho người nộp thuế qua đường bưu + Bộ phận Tuyên truyền Hỗ trợ Chi cục thuế có trách nhiệm trả kết giải yêu cầu thủ tục hành thuế cho người nộp thuế đến nhận trực tiếp Chi cục thuế 2.2.4 Kiểm tra việc tiếp nhận giải thủ tục hành thuế: Bộ phận Tuyên truyền – Hỗ trợ, Kiểm tra thuế Chi cục thuế có trách nhiệm tổ chức thăm dò ý kiến người nộp thuế việc giải yêu cầu thủ tục hành thuế, báo cáo kết thăm dò đề xuất với Thủ trưởng quan biện pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế nâng cao hiệu hoạt động quan thuế theo chức năng, nhiệm cụ phân công 13 Các phận chức Chi cục thuế thực việc tiếp nhận giải thủ tục hành thuế, có trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết giải thủ tục hành thuế phạm vi cơng việc phân công gửi phận Tuyên truyền Hỗ trợ, chịu trách nhiệm tính xác đầy đủ số liệu báo cáo trước Thủ trưởng quan Bộ phận Tuyên truyền Hỗ trợ Chi cục thuế có trách nhiệm lập tổng hợp báo cáo kết quả, giải yêu cầu thủ tục hành thuế cho Thủ trưởng quan 2.3 Những kết đạt được: Từng bước cải cách thủ tục hành theo quy định Pháp luật, đảm bảo tính kịp thời, xác hợp pháp thủ tục hành thuế; xây dựng áp dụng, thực quy trình xử lý, giải cơng việc hợp lý, rõ ràng, thống nhất, công khai pháp luật, đảm bảo minh bạch rõ ràng, tạo thuận lợi cho người nộp thuế xóa bỏ thủ tục không cần thiết gây phiền hà cho người nộp thuế Cán cơng chức có thái độ mực giao tiếp, sẵn sàng phục vụ tiếp nhận, xử lí, hướng dẫn giải yêu cầu, hồ sơ cá nhân, tổ chức đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, thuận tiện Đảm bảo phối hợp giải công việc phận chức giải công việc người nộp thuế Các chương trình ứng dụng đáp ứng yêu cầu quản lý thuế, cập nhật kịp thời thông tin, khai thác có hiệu ứng dụng giúp quan thuế quản lý tốt đối tượng, thông tin báo cáo kịp thời, tiết kiệm thời gian, công sức nhân lực cho việc quản lý thuế, đồng thời hỗ trợ tổ chức, cá nhân kê khai thuế thuận lợi, hạn chế sai sót việc kê khai thuế 14 Công tác quản lý thuế hiệu lực, hiệu quả, thống nhất, minh bạch, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực dựa tảng thể chế sách thuế minh bạch, quy trình thủ tục hành thuế đơn giản, khoa học, nguồn nhân lực có chất lượng ứng dụng CNTT đại Cải cách tồn diện thủ tục hành thuế nhằm giảm thời gian, chi phí, hồ sơ, giấy tờ việc thực nghĩa vụ thuế người nộp thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế tự giác thực tốt quy định luật thuế 2.4 Những tồn tại, hạn chế: Trình độ chuyên mơn, chế độ, sách hỗ trợ cho cán công chức làm “Bộ phận tiếp nhận trả kết quả” hạn chế, phối hợp “Bộ phận tiếp nhận trả kết quả” Đội thuế trực thuộc chưa cao dẫn đến sai sót, đùng đẩy trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến thời gian lại người nộp thuế Cán bộ, công chức “Bộ phận tiếp nhận trả kết quả” kiêm nhiệm nhiều công việc khác nên công tác hướng dẫn giải đáp sách, thủ tục hồ sơ thuế chưa quy định, chưa kịp thời cho người nộp thuế Công tác kiểm tra “Bộ phận tiếp nhận trả kết quả” chưa quan tâm mức nên phát sai sót; cơng tác niêm yết cơng khai thủ tục hành chưa kịp thời, ứng dụng công nghệ thông tin giải công việc hạn chế 15 Phần ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Một số giải pháp: Xóa bỏ thủ tục khơng cần thiết gây phiền hà cho người nộp thuế, ngành thuế xây dựng thủ tục hành thuế rõ ràng, minh bạch chức Quản lý thuế tất khâu: đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, nhằm nâng cao ý thức người nộp thuế việc tự khai, tự nộp thuế Bố trí cán bộ, cơng chức có trình độ chun mơn, nghiệp vụ có kinh nghiệm thực tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải đáp kịp thời yêu cầu người nộp thuế Niêm yết cơng khai quy trình, thủ tục hành chính, thời hạn giải cơng việc loại công việc áp dụng phận “một cửa” Thủ tục nộp thuế cải cách theo hướng đơn giản, thuận tiện cho đối tượng nộp thuế, hoàn thiện quy trình quản lý thuế, quy trình quản lý hóa đơn, ấn thuế Cải tiến tổ chức máy quản lý thuế theo hướng đáp ứng yêu cầu chế tự khai, tự tính, tự nộp thuế người nộp thuế, chuyển đổi toàn hệ thống thuế quản lý theo chức năng: Tuyên truyền, hỗ trợ cho đối tượng nộp thuế; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ tin học để trợ giúp công tác quản lý thuế theo hướng đại hóa cơng nghệ quản lý Tăng cường công tác xây dựng lực lượng theo hướng chun nghiệp hóa, cải cách nội dung chương trình đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, thường xuyên cập nhật kiến thức cho cán nhằm nâng cao lực quản lý điều hành, chuyên môn nghiệp vụ, lực sử dụng công nghệ tin học 16 3.2 Kiến nghị: Niêm yết cơng khai quy định, quy trình thủ tục, giấy tờ, thời gian giải hồ sơ, phí lệ phí cơng việc, áp dụng thực quy trình xử lý, giải công việc rõ ràng, công khai “Bộ phận tiếp nhận trả kết quả” thuận tiện, nhanh chóng Thường xuyên kiểm tra tình hình tiếp nhận giải hồ sơ phận “Bộ phận tiếp nhận trả kết quả” công chức chuyên môn Định kỳ đánh giá sơ kết rút kinh nghiệm, có hình thức khen thưởng cán bộ, công chức thực tốt xử lý cán bộ, công chức chưa thực quy định ứng dụng tối đa công nghệ thơng tin, đại hóa việc tiếp nhận, xử lý giải công việc người nộp thuế Tiếp tục đại hóa tồn diện cơng tác quản lý thuế phương pháp quản lý, thủ tục hành chính, tổ chức máy, đội ngũ cán bộ, sở vật chất, trang thiết bị giảm thời gian thực thủ tục hành thuế Các thủ tục đăng ký cấp mã số thuế, khai thuế, nộp thuế, thủ tục hành chiếm tỷ trọng lớn làm nhiều thời gian chi phí người nộp thuế, ngành thuế phải nỗ lực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ người nộp thuế thực thủ tục nhằm tạo thuận lợi giảm chi phí cho người nộp thuế Thủ trưởng quan thuế cần quan tâm vấn đề cải cách thủ tục hành chính, thực quy chế phối hợp việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thuế Phối hợp với đài truyền huyện tăng cường thời lượng phát tin thuế, sách, pháp luật có liên quan đến cơng tác cải cách thủ tục hành thuế, nêu gương người nộp thuế tốt 17 KẾT LUẬN Việc triển khai thực cơng tác cải cách thủ tục hành thuế nhiệm vụ hàng đầu ngành thuế, cần thiết phù hợp với yêu cầu khách quan quản lý kinh tế giai đoạn Tạo điều kiện thuận lơi cho cá nhân, tổ chức, người nộp thuế vào ngân sách Nhà nước hiểu quyền lợi nghĩa vụ họ Việc áp dụng pháp luật có giá trị thực hiệu lực nội dung chủ thể có liên quan tơn trọng thực hiện, để đánh giá lực quan, cá nhân, tổ chức tuân thủ pháp luật, cải cách hành nói chung, cải cách hành lĩnh vực thuế nói riêng cơng việc phức tạp, nhạy cảm, song với tâm toàn hẻ thống, cải cách hành lĩnh vực thuế thành cơng, góp phần vào nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa./ 18
- Xem thêm -

Xem thêm: Cải cách thủ tục hành chính thuế tại bộ phận một cửa Chi cục thuế huyện Hồng Ngự, Cải cách thủ tục hành chính thuế tại bộ phận một cửa Chi cục thuế huyện Hồng Ngự, NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CẬP NHẬT VÀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT, CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUẾ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CHI CỤC THUẾ HUYỆN HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP, Vai trò của thuế không chỉ là đảm bảo nguồn thu để đáp ứng cho nhu cầu chi tiêu của nhà nước mà nó còn đảm bảo vai trò điều tiết vĩ mô kinh tế, thúc đẩy kinh tế phát triển. Trong những năm qua với mục tiêu cải cách hệ thống thuế có nhiều vấn đề tồn tại, t

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm