ĐỒ ÁN NỀN MÓNG ( MÓNG BĂNG VÀ MÓNG COC FIE GỒM CÓ thuyết minh và fie bản vẻ)

13 63 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2019, 21:50

ĐỒ ÁN NỀN MÓNG HÙNG CƯỜNG GVHD: TRẦN PHẦN I: THIẾT KẾ MÓNG BĂNG A THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT 1A Theo sơ đồ mặt tổng thể khu đất có b3 vị trí khoan khảo sát HK1,HK2,HK3 Chiều sâu khoan khảo sát 13.6m có trạng thái đất sau : SVTH : ANH TUẤN MSSV: ĐỒ ÁN NỀN MÓNG HÙNG CƯỜNG GVHD: TRẦN B.THIẾT KẾ MĨNG BĂNG • Giá trị nội lực tính tốn Cột A B C D E • Lực dọc (KN) 395 553 790 711 632 Lực ngang (KN) 68.4 102.6 136.8 79.8 91.2 Monment (KNm) 36 72 99 72 72 Lực ngang (KN) 59.48 89.22 118.96 69.39 79.3 Monment (KNm) 31.3 62.61 86.1 62.61 62.61 Giá trị nội lực tiêu chuẩn Cột A B C D E SVTH : ANH TUẤN Lực dọc (KN) 343.48 480.87 686.96 618.26 549.57 MSSV: ĐỒ ÁN NỀN MÓNG HÙNG CƯỜNG GVHD: TRẦN II CHỌN VẬT LIỆU CHO MĨNG - Móng đúc bê tơng B20(M250) có (cường độ chịu kéo bê tơng ; (cường độ chịu nén bê tông); Mô đun đàn hồi E= Cốt thép nhóm CII ,có cường độ chịu kéo cốt thép dọc Cốt thép nhóm CII ,có cường độ chịu kéo cốt thép đai = III CHỌN CHIỀU SÂU CHƠN MĨNG: -Chọn -Chọn sơ chiều cao h H=.=  Chọn  Chọn IV XÁC ĐỊNH SƠ BỘ KÍCH THƯỚC MĨNG Tổng chiều dài móng băng là: L=0.5+1.9+5.6+4.6+2.2+0.6=15.4m 1.Xác định bề rộng móngâ_ a).Điều kiện ổn định đất đáy móng Trong đó: : Cường độ (sức chịu tải) đất đáy móng SVTH : ANH TUẤN MSSV: ĐỒ ÁN NỀN MÓNG HÙNG CƯỜNG GVHD: TRẦN • Khoảng cách từ điểm đặt lực đến trọng tâm đáy móng • Tổng hợp tải trọng theo phương đứng Với (KN)  Momen quay chiều giả định ban đầu • Xác định bề rộng móng: Cường độ (sức chịu tải) đất đáy móng : Với => A=0,2436 B=1.9743 SVTH : ANH TUẤN MSSV: ĐỒ ÁN NỀN MÓNG HÙNG CƯỜNG GVHD: TRẦN D=4.4618 Ta có: = =2,41b+169,89 Áp lực tiêu chuẩn đáy móng: Điều kiện:   b 1.61m  Chọn b=2 m =174.7KN  (thỏa điều kiện) Kiểm tra:   KN/) /)/ a)Điều kiện ổn định tâm đáy móng (Điều kiện lún): - Để xác định ứng suất gây lún tâm đáy móng ,ta có: / SVTH : ANH TUẤN MSSV: ĐỒ ÁN NỀN MÓNG HÙNG CƯỜNG GVHD: TRẦN - Độ lún Chia lớp đất đáy móng thành đoạn nhỏ Áp lực ban đầu trọng lượng thân đất gây lớp đất 1: - Áp lực giữu lớp đất I sau xây dựng móng Trong đó: Hệ số phân bố ứng suất - Tính lún ta dùng phương pháp cộng lún lớp phân tố : H= => chọn h = 1m Bảng tính độ lún: Lớp Chi ều dày (m) / 36,322 46,22 0, 0.81 46,22 56,112 0, 56,112 66,002 1, 66,002 75,892 1, 5 75,892 86,07 2, 0,81 0,54 87 0,54 87 0,39 37 0,39 37 0,29 98 0,29 98 0,23 SVTH : ANH TUẤN 39.6 64 32.4 32,4 21,7 21,7 15,6 15,6 11,8 11,8 9,46 41,2 71 77,3 0,6 79 0,6 0.0 11 51,1 66 78,2 66 0,6 73 0,6 0,0 08 61,0 57 79,7 0,6 68 0,6 59 0,0 05 70,9 47 84,7 0,6 63 0,6 56 0,0 04 80,9 81 91,6 0,6 58 0,6 52 0,0 03 MSSV: ĐỒ ÁN NỀN MÓNG HÙNG CƯỜNG GVHD: TRẦN 85  Vậy ta có tốn thỏa mãn điều kiện lún 36.322 (kN/m2) 46.22 56.112 66.002 75.892 86.07 39.664 (kN/m2) 3.0 (m) 32.44 4.0 21.76 5.0 15.62 6.0 11.89 7.0 8.0 9.46 V CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN NGANG - Xác định kích thước cột: Chon Xác định chiều cao móng :  Chọn h = 0,6m Bề rộng móng B=2m Bề rộng dầm móng :  Chon SVTH : ANH TUẤN MSSV: ĐỒ ÁN NỀN MÓNG HÙNG CƯỜNG GVHD: TRẦN Chiều cao móng : Ta có: /    Chọn Chọn chiều cao Chiều dày lớp bê tông bảo vệ a=0,05m Chọn + Kiểm tra điêu kiện xuyên thunngr chân cột /  ( thỏa) VI XÁC ĐỊNH NỘI LỰC TRONG DẦM MÓNG: SVTH : ANH TUẤN MSSV: ĐỒ ÁN NỀN MÓNG HÙNG CƯỜNG • GVHD: TRẦN Hệ số nền: /  /  / Sử dụng phần mềm sap2000 để tính tốn lực cắt moment dầm: • Biểu đồ moment: • Biểu đồ lực cắt: • Tính tốn cốt thép chịu lực dầm móng: Chọn a=0,5m • Xác định vị trí trục trung hòa: SVTH : ANH TUẤN MSSV: ĐỒ ÁN NỀN MÓNG HÙNG CƯỜNG GVHD: TRẦN So sánh bảng kết giá trị moment cho nhịp gối ta thấy Vậy ta có trục trung hòa qua cánh móng • Thanh thép số 1:Dùng moment mặt cắt 2-2 ; 4-4 ; 6-6 ; 8-8.Tính thép với tiết diện chữ T lật ngược Do Tiết diện tính hình chữ nhật lớn 2m x 0,6m Tại mặt cắt 4-4 : Diện tích cốt thép mặt cắt: Hàm lượng thép: Chọn  m Mặt cắt 2-2 3-3 4-4 5-5 Momen t (KN.m) 115,07 628,49 627,18 255,21 SVTH : ANH TUẤN Chọn thép 0,0165 0,09 0,09 0,0367 0,0166 0,094 0,094 0,0374 750 4247 4247 1689 10 Hàm lượng 3216 4448 4448 3216 0.29 0,4 0,4 0,29 MSSV: 470 640 640 470 ĐỒ ÁN NỀN MÓNG HÙNG CƯỜNG GVHD: TRẦN Thanh thép số 2: Dùng ment mặt cắt 1-1 ; 6-6 Tại mặt cắt 1-1 ; 6-6 :Tính tốn theo tiết diện chữ nhật Tại mặt cắt 1-1 : Hàm lượng thép Chon  • Tính thép cốt đai: Từ bảng kết ta thấy Kiểm tra điều kiện khống chế Chọn , số nhánh n=2 , Tính bước cốt đai Vậy chon cốt đai , số nhánh ,bố trí đoạn L/4 đầu dầm Khả chống cắt cốt đai bê tông SVTH : ANH TUẤN 11 MSSV: ĐỒ ÁN NỀN MÓNG HÙNG CƯỜNG GVHD: TRẦN / daN   Cốt đai đủ khả chịu lực cắt Giữa nhịp ta chọn  Chọn mm Vậy bố trí cốt đai cho đoạn L/4 gối • Thanh thép số 4: Diện tích cốt thép  Chọn Khoảng cách Vậy thép số chon thép Thanh thép số chon cấu tạo Thanh cốt giá số chon SVTH : ANH TUẤN 12 MSSV: ĐỒ ÁN NỀN MÓNG HÙNG CƯỜNG SVTH : ANH TUẤN GVHD: TRẦN 13 MSSV: ... ĐỒ ÁN NỀN MÓNG HÙNG CƯỜNG GVHD: TRẦN II CHỌN VẬT LIỆU CHO MĨNG - Móng đúc bê tơng B20(M250) có (cường độ chịu kéo bê tơng ; (cường độ chịu nén bê tông); Mô đun đàn hồi E= Cốt thép nhóm CII ,có. .. ổn định tâm đáy móng ( iều kiện lún): - Để xác định ứng suất gây lún tâm đáy móng ,ta có: / SVTH : ANH TUẤN MSSV: ĐỒ ÁN NỀN MÓNG HÙNG CƯỜNG GVHD: TRẦN - Độ lún Chia lớp đất đáy móng thành đoạn... Chon Xác định chiều cao móng :  Chọn h = 0,6m Bề rộng móng B=2m Bề rộng dầm móng :  Chon SVTH : ANH TUẤN MSSV: ĐỒ ÁN NỀN MÓNG HÙNG CƯỜNG GVHD: TRẦN Chiều cao móng : Ta có: /    Chọn Chọn chiều
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ ÁN NỀN MÓNG ( MÓNG BĂNG VÀ MÓNG COC FIE GỒM CÓ thuyết minh và fie bản vẻ), ĐỒ ÁN NỀN MÓNG ( MÓNG BĂNG VÀ MÓNG COC FIE GỒM CÓ thuyết minh và fie bản vẻ), IV. XÁC ĐỊNH SƠ BỘ KÍCH THƯỚC MÓNG, VI. XÁC ĐỊNH NỘI LỰC TRONG DẦM MÓNG: