Tuyen tap 40 de khao sat chat luong dau nam toan 6

59 71 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2019, 21:25

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0919.281.916 - 40 ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MƠN TỐN DÀNH CHO HỌC SINH VÀO LỚP HỆ THỐNG PHÁT TRIỂN TOÁN IQ VIỆT NAM TRƯỜNG THCS ……  Điện thoại: 0919.281.916 (Zalo) – Thầy Thích  Email: HoctoanIQ@gmail.com  Website: www.ToanIQ.com ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM, LỚP Mơn thi: TỐN Thời gian làm bài: 60 phút Câu I (3,0 điểm): Thực phép tính cách hợp lý a) 64 × 23 + 37 × 23 – 23 b) 33,76 + 19,52 + 6,24 c) 38   13   11  16 11  Câu II (1,5 điểm): Tìm x biết: a) 2012 : x + 23 = 526 b) x + 9,44 = 18,36 c) x - = 24 Câu III (2,0 điểm): Một xe lửa từ A lúc 45 phút để đến B với vận tốc 40,5 km/giờ Dọc đường xe lửa nghỉ ga hết 36 phút Hỏi xe lửa đến B vào lúc nào, biết quãng đường AB dài 97 km 200m? Câu IV (2,5 điểm): Cho tam giác ABC Trên cạnh AB lấy điểm M cho AM gấp rưỡi MB, cạnh AC lấy điểm N cho AN nửa AC Biết diện tích tam giác AMN 36 cm2 Tính diện tích tứ giác BMNC Câu V (1,0 điểm): Tính nhanh: A 11 19 29 41 55 71 89         12 20 30 42 56 72 90 -Hết -Tư vấn - Học tập chương trình Tốn bồi dưỡng HSG Toán theo chuyên đề | Thầy Thích – Tel (Zalo): 0919.281.916 Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0919.281.916 - TRƯỜNG THCS TÂN TRƯỜNG HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM, LỚP Mơn thi: TỐN Câu I Ý a b c II a b Nội dung 64 × 23 + 37 × 23 – 23 = 23.(64+37-1)=23.100=2300 33,76 + 19,52 + 6,24 = (33,76+6,24)+19,52 = 40 + 19,52= 59,52 38  13   38  13 13 13         4  11  16 11   11 11  16 16 16 2012 : x + 23 = 526 2012 : x = 526-23 2012 : x = 503 x = 2012: 503 x =4 x + 9,44 = 18,36 Điểm 1,0 1,0 1,0 x x 0,25 0,25 c x- = 18,36 - 9,44 = 8,92  4 x   4 x 1 Đổi 97km 200m = 97,2 km Thời gian xe lửa từ A đến B là: 97,2 : 40,5 = 2,4 = 24 phút Thời gian xe lửa từ A đến B kể lúc nghỉ ga là: 24 phút + 36 phút = Vậy xe lửa đến ga B vào lúc: 45 phút + = 45 phút Đáp số: 45 phút IV 0,25 6 × 24 x III 0,25 - Vẽ hình 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 Tư vấn - Học tập chương trình Tốn bồi dưỡng HSG Toán theo chuyên đề | Thầy Thích – Tel (Zalo): 0919.281.916 Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0919.281.916 - A N M B C 3 MB nên AM = AB Có AN nửa AC tức AN= AC Vì AM gấp rưỡi MB tức AM = Nối B với N Xét hai tam giác ANM ANB có: 3 AM = AB, có chung đường cao hạ từ N xuống AB nên SANM= SANB 5 Do diện tích tam giác ANB : 36: 3x = 60 (cm ) Xét hai tam giác ANB ABC có : chung chiều cao hạ từ đỉnh B xuống đáy AC có đáy AN = AC, diện tích tam giác ABC là: 60 x = 120 (cm2) Vậy diện tích tứ giác BMNC là: 120 - 36 = 84 (cm2) Đáp số: 84 cm2 V 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 11 19 29 41 55 71 89         12 20 30 42 56 72 90 1     1  1    1    1    1    1     1        12   20   90   1 1  (1         1)         90   12 20 0,25 1 1 1 1   1.9             1.2 2.3 3.4 4.5 5.6 6.7 7.8 8.9 9.10  1  1   1        10   2 0,25 A 1    1    10  81 9  8 10 10 10 0,25 0,25 Tư vấn - Học tập chương trình Tốn bồi dưỡng HSG Tốn theo chun đề | Thầy Thích – Tel (Zalo): 0919.281.916 Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0919.281.916 - PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ………… ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP ĐẦU NĂM HỌC …………… ĐỀ CHÍNH THỨC Mơn: TỐN Thời gian: 90 phút (Không kề thời gian phát đề) Câu (2.0 điểm): Điền số thích hợp dấu chấm: a) 42m2 6cm2 = …………… b) 5m3 7dm3 23cm3 = …………… cm3 c) 7km2 8m2 9cm2 = …………… m2 d) 41m3 18dm3 5cm3 = ……………dm3 Câu (2.5 điểm): Tính giá trị biểu thức: a) 246 : + 150  2,5 b) 43 17  :(  ) 20 30 c) phút giây – 0,15 ngày Câu (1.0 điểm): Tìm x, biết: (  x) :  Câu (2,5 điểm): Một thùng xách nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 3dm, rộng 2dm, cao 4dm a) Tìm thể tích thùng b) Người ta dùng thùng để đổ nước vào bể hình lập phương cạnh 1,5m Khi đổ 100 thùng 90% thể tích bể Hỏi lúc đầu bể có lít nước Câu (2 điểm): Một đội cơng nhân có 38 người nhận sửa đoạn đường dài 1330m ngày Hỏi muốn sửa đoạn đường tương tự dài 1470m hai ngày cần cơng nhân (mức làm người nhau) Tư vấn - Học tập chương trình Tốn bồi dưỡng HSG Toán theo chuyên đề | Thầy Thích – Tel (Zalo): 0919.281.916 Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0919.281.916 - HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LỚP ĐẦU NĂM HỌC………… MÔN TOÁN Nội dung Câu Điểm a) 42m 6cm = 0,420006 b) 5m3 7dm3 23cm3 = 5007023 cm3 (2.0 c) 7km2 8m2 9cm2 = 70000008,0009 m2 đ) d) 41m3 18dm3 5cm3= 41018,005 dm3 0,5 0,5 0,5 0,5 a) 246 : + 150  2,5 = 104 +375 = 479 (2.5 đ) (1.0 đ) b) 0,5 43 17 433 17  75 28  43 17 103  :(  )   :   :  20 30 20  120 120  20 120 0,5 43 17  120 43 340 43  103  20  340 4429  6800 11229       20  103 20 103 20  103 2060 2060 c) Đổi 0,15 ngày = 24  0,15 = 3,6 = 36 phút 0.25 Ta có phút giây – 0,15 ngày = phút giây -3 36 phút = 63 phút giây - 36 phút 0.25 0.25 = 27 phút giây 0.25  (  x) :  x   x  5 x :  15 0,5 0.25 0.25 0.25 0.25 a) Thể tích thùng   = 24 (dm3) hay 24 l 0,5 b) Thể tích bể nước 1,5  1,5  1,5 = 3,375 (m ) 3,375m3 = 3375dm3 = 3375l (2.5 3375  90 đ) 90% thể tích bể  3037,5(l) 0,5 0,5 100 Lượng nước 100 thùng là: 24  100 = 2400 l Tư vấn - Học tập chương trình Tốn bồi dưỡng HSG Tốn theo chun đề | Thầy Thích – Tel (Zalo): 0919.281.916 0,5 Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0919.281.916 - Lượng nước có bể lúc đầu là: 3037,5 – 2400 = 637,5 l 0,5 Mỗi ngày 38 công nhân sửa 1300 : = 266 (m) 0,5 Mỗi ngày người sửa 266 : 38 = (m) (2.0 Muốn sửa 1470m đường ngày ngày phải sửa: đ) 1470 : = 735 (m) Số công nhân cần có để sửa 1470m đường ngày là: 0,5 0,5 0,5 735 : = 105 (người) Tư vấn - Học tập chương trình Tốn bồi dưỡng HSG Toán theo chuyên đề | Thầy Thích – Tel (Zalo): 0919.281.916 Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0919.281.916 - TRƯỜNG TIEU HOC… Họ tên:……………… Lớp: ……… ĐỀ KIỂM TRA ……… MƠN: TỐN-LỚP NĂM HỌC:………… (Thời gian: 40 phút khơng kể chép đề) (ĐỀ SỐ 1) Bài : Tính : ( điểm ) a) 1 + + b) (27,09 + 258,91)  25,4 Bài : Tìm y : ( điểm ) 52  ( y : 78 ) = 3380 Bài : ( điểm ) Một người thợ làm làm làm 112 sản phẩm Hỏi người thợ làm làm sản phẩm loại ? Bài : ( điểm ) Cho tam giác ABC có diện tích 150 m2 Nếu kéo dài đáy BC ( phía B ) m diện tích tăng thêm 35 m2 Tính đáy BC tam giác HƯỚNG DẪN CHÂM BÀI KIỂM TRA Bài : ( điểm ) Mỗi tính cho (1điểm ) a) 1 12 + + = + 24 24 + 26 12   13 = = = 24 24 24 12 b) (27,09 + 258,91)  25,4 = 286  25,4 = 7264,4 Bài : Tìm y : ( điểm ) 52  ( y : 78 ) = 3380 ( y : 78 ) = 3380 : 52 ( 1điểm ) ( y : 78 ) = 65 ( 0,5 điểm ) y = 65  78 y = 5070 ( 0,5 điểm ) Bài : ( điểm ) Mỗi người thợ làm số sản phẩm là: 112 : (  ) = ( sản phẩm ) ( điểm ) Tư vấn - Học tập chương trình Toán bồi dưỡng HSG Toán theo chuyên đề | Thầy Thích – Tel (Zalo): 0919.281.916 Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0919.281.916 - Trong ba ngày người thợ làm tất số :  = 27 ( ) ( 0,5 điểm ) Trong ba ngày người thợ tất số sản phẩm :  27 = 189 ( sản phẩm ) ( điểm ) Đáp số : 189 sản phẩm ( 0,5 điểm ) Bài : ( điểm ) - Vẽ hình cho ( 0,5 điểm ) A A B H C E - Chiều cao hạ từ đỉnh A xuống đáy BC tam giác : 30  : = 12 ( cm ) ( điểm ) - Vì AH chiều cao chung hai tam giác ABC ADB Nên đáy BC tam giác : 150  : 12 = 25 ( cm ) ( điểm ) Đáp số : 30 ( cm ) ( 0,5 điểm ) (ĐỀ SỐ 2) Câu 1: (1 điểm) a) Viết phân số lớn có tổng tử số mẫu số 10 b) Viết phân số nhỏ có tổng tử số mẫu số 2000 Câu 2: (1 điểm) Tìm y: 55 – y + 33 = 76 Câu 3: (2 điểm) Cho số tự nhiên ab 7ab Biết trung bình cộng chúng 428 Tìm số Câu 4: (3 điểm) Bạn An có 170 viên bi gồm hai loại: bi màu xanh bi màu đỏ Bạn An nhận thấy 1 số bi xanh số bi đỏ Hỏi bạn An có viên bi xanh, viên bi đỏ ? Tư vấn - Học tập chương trình Tốn bồi dưỡng HSG Toán theo chuyên đề | Thầy Thích – Tel (Zalo): 0919.281.916 Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0919.281.916 - Câu 5: (3 điểm) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 92 m Nếu tăng chiều rộng thêm m giảm chiều dài m mảnh vườn trở thành hình vng Tính diện tích ban đầu mảnh vườn HƯỚNG DẪN CHÂM BÀI KIỂM TRA Câu 1: (1 điểm) Đúng câu điểm a) Phân số lớn có tổng tử số mẫu số 10 là: b) Phân số nhỏ có tổng tử số mẫu số 2000 là: 2000 Câu 2: (1 điểm) Tìm y: 55 – y + 33 = 76 55 - y = 76 – 33 55 - y = 43 y = 55 – 43 y = 12 Câu 3: (2 điểm) Tổng hai số là: 428 x = 856 Ta có: ab + 7ab = 856 ab + 700 + ab = 856 ab x = 856 – 700 ab x = 156 = 156 : ab = 78 ab Vậy hai số là: 78 778 ( HS giải cách khác: Tổng – Hiệu;… ) Câu 4: (3 điểm) Bi xanh: 170 viên Bi đỏ Tổng số phần là: + = 17 (phần) Giá trị phần: 170 : 17 = 10 (viên) Tư vấn - Học tập chương trình Tốn bồi dưỡng HSG Tốn theo chuyên đề | Thầy Thích – Tel (Zalo): 0919.281.916 Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0919.281.916 - Số bi xanh là: 10 x = 90 (viên) Số bi đỏ là: 10 x = 80 (viên) ĐS: 90 viên bi xanh; 80 viên bi đỏ Câu 5: (3 điểm) Tổng chiều dài chiều rộng mảnh vườn là: 92 : = 46 (m) Hiệu số chiều dài chiều rộng là: + = 10 (m) Chiều rộng mảnh vườn là: (46 – 10 ) : = 18 (m) Chiều dài mảnh vườn là: (46 + 10 ) : = 28 (m) Diện tích mảnh vườn là: 18 x 28 = 504 ( m ) ĐS: 504 m Tư vấn - Học tập chương trình Tốn bồi dưỡng HSG Tốn theo chun đề | Thầy Thích – Tel (Zalo): 0919.281.916 10 SBAD = SDBH ADBH hình chữ nhật 0,25 điểm Mặt khác SDBH = 1/3 SDBC DH =1/3 DC 0,25 điểm Nên SBAD = 1/4SABCD 0,25 điểm = 24 : = (cm2) 0,25 điểm Và SDBC = 24 - = 18 (cm2) 0,25 điểm Tam giác DBM tam giác DCM có chung đáy MD chiều cao BA = 1/3CD Do : SBDM = 1/3 SCDM 0,25 điểm Suy ra: SBDM = 1/2SDBC 0,25 điểm = 1/2 x 18 0,25 điểm = (cm2) 0,25 điểm Vì SMAB = SBDM - SBAD nên: SMAB = - = (cm2) 0,5 điểm Đáp số : SMAB = cm2 0,25 điểm ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH NĂNG KHIẾU (ĐỀ SỐ 27) Mơn Tốn Lớp ( Thời gian làm 60 phút ) Câu (2điểm) : Tính nhanh: a 32,4 x 6,34 + 3,66 x 32,4 + 0,5 b 0,9 x 438 x + 0,18 x 2520 + 0,6 x 310 x Câu (2điểm) : Tìm x biết a) x + x : 0,25 + x : 0,5 + x : 0,125 = 0,45 b) x52 + 13x = 384 Câu (3điểm): Tuổi bố năm gấp 2,2 lần tuổi Hai mươi lăm năm trước , tuổi bố gấp 8,2 lần tuổi Hỏi tuổi bố gấp lần tuổi tuổi? Câu (3 điểm): Cho (1), (2), (3), (4) hình thang vng có kích thước Biết PQ = QM = cm Tính diện tích hình chữ nhật ABCD HƯỚNG DẪN CHÂM BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH NĂNG KHIẾU (ĐỀ SỐ 28) Mơn Tốn Lớp Câu 1( điểm): Mỗi ý a, b : điểm a 32,4 x 6,34 + 3,66 x 32,4 + 0,5 = 32,4 x ( 6,34 + 3,66) + 0,5 = 32,4 x 10 + 0,5 = 324+0,5 = 324,5 b 0,9 x 438 x + 0,18 x 2520 + 0,6 x 310 x = 1,8 x 438 + 1,8 x 252 + 1,8 x 310 = 1,8 x ( 438 + 252 + 310) = 1,8 x 1000 = 1800 (0,25 đ) (0,25 đ) (0,25 đ) (0,25 đ) (0,25 đ) (0,25 đ) (0,25 đ) (0,25 đ) Câu 2( điểm): Mỗi ý a, b : điểm a X + X : 0,25 + X : 0,5 + X : 0,125 = 0,45 X +Xx4 +Xx2+Xx8 = 0,45 X x ( + + + 8) = 0,45 (0,25 đ) X x 15 = 0,45 (0,25 đ) X = 0,45: 15 (0,25 đ) X = 0,03 (0,25 đ) b x52 + 13x = 384 100x + 52 + 130 + x = 384 (0,25 đ) 101x + 182 = 384 101x = 384- 182 (0,25 đ) 101x = 202 (0,25 đ) x =2 (0,25 đ) Câu ( điểm): Tuổi bố năm tuổi số lần : 2,2- = 1,2 ( lần tuổi nay) ( 0,25đ) Tuổi bố 25 năm trước tuổi số lần là: 8,2- = 7,2 ( lần tuổi lúc đó) ( 0,25đ) Ta nhận xét: Hiệu số tuổi hai bố không thay đổi theo thời gian nên 1,2 lần tuổi 7,2 lần 25 năm trước Tuổi gấp tuổi 25 năm trước : 7,2 : 1,2 = 6( lần ) Ta có sơ đồ: Tuổi 25 năm trước: Tuổi : ( 0,25đ) 25 năm (0,25đ) Tuổi : 25 : ( 6-1) x = 30 ( tuổi) ( 0,25đ) Tuổi bố : 30 x ,2 = 66 ( tuổi) ( 0,25đ) Hiệu số tuổi hai bố : 66 – 30 = 36 ( tuổi) ( 0,25đ) Ta nhận xét: Hiệu số tuổi hai bố không thay đổi theo thời gian nên theo ta có sơ đồ biểu thị tuổi hai bố tuổi bố gấp lần tuổi : ( 0,25đ) Tuổi sau này: 36 tuổi Tuổi bố sau này: ( 0,25đ) Khi tuổi bố gấp lần tuổi có số tuổi là: 36: ( 3-1)= 18( tuổi) ( 0,5đ) Đáp số: 18 tuổi ( 0,5đ) Câu: (3điểm) ( 1đ) Vì hình thang vng PQMA, QMBC, QPNC, PNDA nên : MQ = NP = QP = cm CN = AD Mặt khác AD = NP + QM = + = (cm) ( 0,5đ) Do : CN = AD = cm Diện tích hình thang vng PQCN : (CN + PQ) x NP : = (8 + 4) x : = 24 (cm2) ( 1đ) Suy : Diện tích hình chữ nhật ABCD : 24 x = 96 (cm2) ( 0,5đ) ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH NĂNG KHIẾU (ĐỀ SỐ 29) Mơn Tốn Lớp ( Thời gian làm 60 phút ) Câu 1: (1đ) Tính ( 32,5 + 28,3 X 2,7 - 108,91 ) X 2006 Câu 2: (2đ) Tính nhanh 2006  125  1000 126  2005  888 Câu 3: (2,5 đ) :Tại kho gạo, lần thứ người ta xuất 25 gạo, lần thứ hai người ta xuất 20 gạo Số gạo lại kho 97% số gạo có lúc đầu Hỏi lúc đầu kho có gạo ? Câu 4: (3,5 đ) : Cho hình thang vng ABCD vng góc A D ;AB = CD Kéo dài DA CB cắt M a) So sánh diện tích hai tam giác ABC ADC b) So sánh diện tích hai tam giác ABM ACM c) Diện tích hình thang ABCD 64 cm2.Tính diện tích tam giác MBA Câu :(1 đ) : Không quy đồng tử số mẫu số Hãy so sánh : a) 13 15 17 19 b) 12 36 48 HƯỚNG DẪN CHÂM BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH NĂNG KHIẾU (ĐỀ SỐ 30) Môn Tốn Lớp Câu 1: (1đ) Tính ( 32,5 + 28,3 X 2,7 - 108,91 ) X 2006 = (32,5 + 76,41 - 108,91)X 2006 = (108,91 - 108,91) X 2006 = X 2006 =0 Câu 2: (2đ) Tính nhanh 2006  125  1000 (2005  1)  125  1000 = 126  2005  880 2005  (125  1)  880 2005  125  125  1000 = 2005  125  2005  880 2005  125  1125 = 2005  125  1125 = (Vì 2005 X 125 + 1125 = 2005 X 125 + 1125 ) Câu 3: (2,5 đ): Bài giải Số gạo xuất hai lần là: 25 + 20 = 45 (tấn) Số gạo xuất chiếm số phần trăm số gạo ban đầu là: 100 - 97 = (%) Số gạo lúc đầu kho có là: 45 : X 100 = 1500 (tấn) Đáp số: 1500 Câu 4: (3,5 đ): 0,25 đ 0,5 đ 0,25 đ 0,5 đ 0,25 đ 0,5 đ 0,25 đ M A D a, (0,5 đ) SABC = B C SADC (Vì chung chiều cao hình thang ABCD; đáy AB = DC) 1 SACM (Vì chung đáy MA, chiều cao AB = DC ) 3 c, (1,5 đ) Theo phần a, ta có: SABC = SADC b, (0,5 đ) SABM = Mà SABCD = SABC + SADC 1 SABCD = SABCD 1 Do SABCD = 64 X = 16 (cm2) Theo phần b, ta có: SABM = SACM Nên SABC = Mà SACM = SMAB + SABC Nên SMAB = 1 SABC = SABC 1 Do SMAB = 16 X = (cm2) Câu :(1 đ): 13 15 17 19 13 Ta có: =117 17 15 =119 19 4 4 Vì > nên - < 17 17 19 19 13 15 = Do < 17 19 12 36 48 12 12 : 12 Ta có: = = 48 48 : 12 9:9 = = 36 36 : 1 Vì = nên 4 a) b) ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH NĂNG KHIẾU (ĐỀ SỐ 31) Mơn Tốn Lớp ( Thời gian làm 60 phút ) Bài (2 điểm): Cho phân số: Có thể xóa tử số mẫu số nhiều số hạng; số hạng để giá trị phân số không thay đổi ? Bài (2 điểm): Tìm số tự nhiên cho lấy 1/3 số chia cho 1/11 số có số dư 10 Bài (2 điểm): Người ta bấm đồng hồ thấy : Một đoàn tàu hỏa dài 200 m lướt qua người xe đạp ngược chiều với tàu hết 12 giây Tính vận tốc tàu, biết vận tốc người xe đạp 18 km/giờ Bài 4(2 điểm) : học sinh từ trường nhà với vận tốc km/giờ; đến nhà bạn lấy gói bưu phẩm đạp xe đến bưu điện với vận tốc 15 km/giờ để gửi gói bưu phẩn Tổng thời gian từ trường nhà từ nhà đến bưu điện 32 phút Hãy tính quãng đường từ nhà đến trường HS Biết quãng đường từ nhà tới trường gần quãng đường từ nhà đến bưu điện km Bài 5(2 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD (như hình vẽ); I điểm chia AB thành phần Nối DI IC; nối DB ( đường cheo hình chữ nhật ABCD) DB cắt IC K Tính diện tích hình chữ nhật ABCD, Biết diện tích tứ giác AIKD 20cm2 A D I B C `HƯỚNG DẪN CHÂM BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH NĂNG KHIẾU (ĐỀ SỐ 32) Mơn Tốn Lớp Bài Vì phân số M=45 / 270 = 1/6 Nên giá trị phân số M khơng đổi ta xóa số mẫu mà tổng gấp lần tổng số xóa tử Khi tổng số lại mẫu gấp lần tổng số lại tử Trường hợp cần giữ lại tử số số hạng mẫu số số cho mẫu/tử =1/6 Đó phân số 2/12 ; 3/18 ; 4/24 số hạng khác xóa Đó phương án xóa nhiều số hạng cụ thể Tử số xóa số; mẫu số xóa 14 số (Đáp số) Bài giải Vì mẫu số hai phân số theo đầu số nguyên tố mà 11 x = 33 nên số cần tìm phải chia hết cho 33 Nghĩa số tự nhiên cần tìm chia thành 33 phần Số bị chia 33 : = 11 (phần) ; Số chia 33 : 11 = (phần) Vì 11 : = (dư phần) số phần dư của phép chia phần dư có giá trị 10 Suy ra: ( số cần tìm có 33 phần) Số tự nhiên phải tìm 10 : x 33 = 165 (Đáp số) Bài giải :Đoàn tàu hỏa dài 200 m lướt qua người xe đạp hết 12 giây, có nghĩa sau 12 giây tổng quãng đường tàu hỏa xe đạp 200 m Như tổng vận tốc tàu hỏa xe đạp : 200 : 12 = 50/3(m/giây), 50/3 m/giây = 60 km/giờ Vận tốc xe đạp 18 km/giờ, vận tốc tàu hỏa : 60 - 18 = 42 (km/giờ) (Đáp số) Bài giải : Thời gian để km xe đạp : : 15 = 0,2 (giờ) Đổi : 0,2 = 12 phút Nếu bớt km quãng đường từ nhà đến bưu điện thời gian hai quãng đường từ nhà đến trường từ nhà đến bưu điện (đã bớt km) : 32 phút - 12 phút = 20 phút = 80 phút Vận tốc xe đạp gấp vận tốc : 15 : = (lần) Khi quãng đường không đổi, vận tốc tỉ lệ nghịch với thời gian nên thời gian từ nhà đến trường gấp lần thời gian từ nhà đến thư viện (khi bớt km) Vậy : Thời gian từ nhà đến trường : 80 : (1 + 3) x = 60 (phút) ; 60 phút = Quãng đường từ nhà đến trường : x = (km) (Đáp số) Bài giải Qua I C vẽ đường thẳng IP CQ vng góc với BD, IH vng góc với DC Ta có SADB = SCDB = 1/2 SABCD 1/2 AB), SDIB = 1/2 SADB (vì có chung đường cao DA, IB = SDIB = 1/2 SDBC Mà tam giác có chung đáy DB Nên IP = 1/2 CQ SIDK = 1/2 SCDK (vì có chung đáy DK IP = 1/2 CQ) SCDI = SIDK + SDKC = 3SDIK Ta có : SADI = 1/2 AD x AI, SDIC = 1/2 IH x DC Mà IH = AD, AI = 1/2 DC, SDIC = 2SADI nên SADI = 3/2 SDIK Vì AIKD phần tô màu vàng nên SAIKD = 20(cm2) SDAI + SIDK = 20(cm2) ;SDAI + 2/3 SADI = 20(cm2) SDAI = (3 x 20)/5 = 12 (cm2) ; Mặt khác SDAI = 1/2 SDAB = 1/4 SABCD (cùng chung chiều cao DA, AI = 1/2 AB) Suy SABCD = x SDAI = x 12 = 48 (cm2) ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH NĂNG KHIẾU (ĐỀ SỐ 33) Mơn Tốn Lớp ( Thời gian làm 60 phút ) Bài 1: Không tính tổng, cho biết tổng sau có chia hết cho không? Tại sao? 19 + 25 + 32 + 46 + 58 Bài 2: Tìm số có chữ số, biết viết thêm vào bên trái số chữ số ta số lần số phải tìm? Bài 3: Khơng qui đồng tử số mẫu số Hãy so sánh: a/ 13 15 vµ 17 19 b/ 12 vµ 48 36 Bài 4: Cho tam giác ABC vuông A Hai cạnh kề với góc vng AC dài 12cm AB dài 18cm Điểm E nằm cạnh AC có AE = EC Từ điểm E kẻ đường thẳng song song với AB cắt cạnh BC F Tính độ dài đoạn thẳng EF? Bài 5: Tính nhanh: 2006 x 125 + 1000 126 x 2006 - 1006 -HƯỚNG DẪN CHÂM BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH NĂNG KHIẾU (ĐỀ SỐ 34) Mơn Tốn Lớp Bài 1: ( điểm ) Ta nhận thấy: + + + + + + + + + = 45 mà 45 chia hết cho Vậy tổng chia hết cho tổng chữ số số hàng tổng chia hết cho Bài 2: ( điểm ) Khi viết thêm chữ số vào bên trái số có chữ số số tăng thêm 300 đơn vị, chữ số thuộc hàng trăm Ta có: 300 + số phải tìm = lần số phải tìm, hay 300 = lần số phải tìm Vậy số phải tìm là: 300 : = 75 Đáp số: 75 Bài 3: ( điểm ) a/ Ta có: Mà 13 17   1 17 17 17 15 19   1 19 19 19 4 hai phân số có tử số, phân số có mẫu số bé phân số  17 19 lớn 13 15  17 19 12 b/  ; 48 Suy ra: 12 suy   36 48 36 Bài 4: (3 điểm) 12 cm 18 cm Nối AF ta nhận thấy AE đường cao tam giác FAB ( EF song song với AB) Theo đầu bài: AF = 1 12 EC hay AE  AC   4cm 3 18 x4  36(cm ) 18 x12 S ABC   108(cm ) S FAC  108  36  72(cm ) 72 x12 Nên suy ra: EF   12(cm) EF song song với AB nên EF đường cao Vậy S FAB  tam giác FAC Vậy EF = 12(cm) Vì EF song song với AB nên EF đường cao tam giác FAC Bài 5: ( điểm) 2006 x125  1000 2006 x125  1000 2006 x125  1000   1 126 x2006  1006 125 x2006  2006  1006 125 x2006  1000 ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH NĂNG KHIẾU (ĐỀ SỐ 35) Mơn Tốn Lớp ( Thời gian làm 60 phút ) Bài 1: (1,5 điểm) Cho số có chữ số Biết chữ số hàng trăm ngàn, hàng ngàn, hàng trăm hàng chục 5, 3, 8, Hãy tìm chữ số lại số để số chia cho 2, cho cho dư Viết số tìm Bài 2: (1,5 điểm) Cho tích sau: 0,9 x 1,9 x 2,9 x 3,9 x … x 18,9 a, Khơng viết dãy, cho biết tích có thừa số ? b, Tích tận chữ số nào? c, Tích có chữ số phần thập phân? Bài 3: (2điểm) Một phép chia số tự nhiên có thương số dư 51 Tổng số bị chia, số chia, thương số số dư 969 Hãy tìm số bị chia số chia phép chia này? Bài 4: (2điểm) Hai kho lương thực chứa 72 gạo Nếu người ta chuyển số gạo kho thứ sang kho thứ hai số gạo hai kho Hỏi kho chứa gạo? Bài 5: (3điểm) Cho hình vng ABCD hình tròn tâm hình vẽ : A B a, Cho biết diện tích hình vng 25cm2 Tính diện tích hình tròn? b, Cho biết diện tích hình vng 12cm2 Tính diện tích phần gạch chéo? D C HƯỚNG DẪN CHÂM BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH NĂNG KHIẾU (ĐỀ SỐ 36) Môn Toán Lớp Bài 1: (1,5 điểm) Theo đầu số cho thiếu hàng chục ngàn hàng đơn vị - gọi chữ số hàng chục ngàn b, chữ số hàng đơn vị e, ta có số sau: 5b389e - Vì số chia hết cho cho chữ số tận nên e phải 5b3891 - Vì tổng chữ số số chia hết cho số chia hết cho - số chia cho phải dư nên 5b3891 -> ( 5+b+3+8+9+1) chia hết cho 3+1 Suy ra: b = ( 5+b+3+8+9+1) chia hết cho dư1 b = ( 5+2+3+8+9+1) chia hết cho dư1 b = 2, 5, Vậy số tìm là: 523891; 553891; 583891 Vì chia mà dư e lại chia hết cho 2, giả thiết bị loại trừ Bài 2: (1,5 điểm) a, Ta nhận thấy khoảng cách thừa số liền đèu đơn vị nêu số đầu 0,9 -> thừa số cuối 18,9 Vậy tích có 19 thừa số b, Vì tích có 19 thừa số, mà chữ số cuối nên chữ số cuối tích chữ số c,Vì thừa số có chữ số phần thập phân nên tích có 19 chữ số phần thập phân Bài 3: (2điểm) Trong tổng 969ta thấy số bị chia lần số chia cộng với số dư - Ta có: (6lần số chia + số dư) + số chia +thương +số dư = 969 Hay: 7lần số chia +51 +6 +51 = 969 7lần số chia +108 = 969 7lần số chia = 969 - 108 7lần số chia = 861 Vậy số chia = 861 : = 123 Số bị chia là: 123 x + 51 = 789 Đáp số: 789 ; 123 Bài 4: (2điểm) Sau kho chuyển số lương thực sang kho kho Suy kho có số lương thực phần Kho có số phần lương thực phần Vậy số lương thực kho có là: 72 : ( + ) x = 57,6 ( ) Số lương thực kho có là: 72 –57,6 = 14,4 ( ) Đáp số: 57,6 ; 14,4 Bài 5: (3điểm) Bài giải: a, Từ hình vẽ, ta thấy cạnh hình vng A đường kính hình tròn - ta có: ( R x ) x ( R x ) = 25 R x x R x = 25 R x R x = 25 R x R = 25 : = 6,25 D Vậy diện tích hình tròn là: 6,25 x 3,14 = 19,625 (cm ) b, Vì ( R x ) x ( R x ) = 12 R x R x = 12 R x R = 12 : = Vậy diện tích phần gạch chéo là: x 3,14 : = 0,645 (cm2) Đáp số: 19,625 cm2 0,645 cm2 B C ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH NĂNG KHIẾU (ĐỀ SỐ 37) Mơn Tốn Lớp ( Thời gian làm 60 phút ) Bài 1: (2điểm) Tổng bốn số tự nhiên số lớn có chữ số Nếu xoá chữ số hàng đơn vị số thứ số thứ hai Số thứ hiệu số thứ số thứ hai Số bé tích số bé có ba chữ số số lớn có chữ số.Tìm số thứ tư Bài 2: (2điểm) Bạn An có 170 viên bi gồm loại: bi màu xanh bi màu đỏ Bạn An nhận thấy số bi màu xanh số bi đỏ Hỏi bạn An có viên bi loại? Bài 3: (2điểm) Cho số tự nhiên có ba chữ số Người ta viết thêm số 90 vào bên trái số số có chữ số Lấy số chia cho số cho thương 721 khơng dư Tìm số tự nhiên só ba chữ số cho Bài 4: (2điểm) Một ruộng hình thang có diện tích 1155cm2 có đáy bé đáy lớn 33m Người ta kéo dài đáy bé thêm 20 m kéo dài đáy lớn thêm 5m phía để hình thang Diện tích hình thang mối diện tích hình chữ nhật có chiều rộng 30m chiều dài 51m Hãy tính đáy bé, đáy lớn ruộng ban đầu HƯỚNG DẪN CHÂM BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH NĂNG KHIẾU (ĐỀ SỐ 38) Mơn Tốn Lớp Bài 1: (2điểm) Số bé có chữ số 100, số lớn có chữ số 9999 Vậy số thứ : 100 x 9999 = 999 900 Vì xố chữ số hàng đơn vị số thú ta số thứ hai nên số thứ hai 99 990 Từ suy số thứ ba là: 999 900 - 99 990 = 899 910 Số lớn có chữ số 999 999 Số thứ tư : 999 999 - 999 900 - 99 990 - 899 910 = 000 199 Đáp số: 000 199 Bài 2: (2điểm) Vỡ 1 số bi đỏ số bi xanh nên ta coi số bi xanh phần thi số bi đỏ phần tổng số bi 170 viên bi Tổng số phần : + = 17 ( phần ) phần ứng với số viên bi là: 170 : 17 = 10 ( viên ) Số bi xanh là: 10 x = 90 ( viên ) Số bi đỏ : 10 x = 80 ( viên ) Đáp số: 90 viên bi xanh : 80 viên bi đỏ Bài 3: (2điểm) Gọi số cần tìm abc ( a > ; a, b, c < 10 ) Số 90abc Theo ta có: 90abc : abc = 721 ( 90 000 + abc ) : abc = 721 90 000 : abc + abc : abc = 721 90 000 : abc = 721 - 90 000 : abc = 720 abc = 90 000 : 720 abc = 125 Vậy số cần tìm 125 Đáp số: 125 Bài 4: (2điểm) A D B H E C G Hình thang AEGD có diện tích hình chữ nhật có chiều rộng 30m chiều dài 51m Do diện tích hình thang AEGD là: 51 x 30 = 1530 ( m2 ) Diện tích phần tăng thểm BEGC là: 1530 - 1155 = 375 ( m2 ) Chiều cao BH hình thang BEGC là: 375 x : ( 20 + ) = 30 ( m ) Chiều cao BH chiều cao hình thang ABCD Do tổng đáy AB CD là: 1552 x : 30 = 77 ( m ) Đáy bé là: ( 77 - 33 ) : = 22 ( m ) Đáy lớn : 77 - 22 = 55 ( m ) Đáp số: Đáy bé: 22 m Đáy lớn: 55 m ... khác 16 có tử số Giải Ta có: 15 = + + + + + + + + + + + + + + 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 = +( + )+( + + + )+( + + + + + + + ) 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 =1+2+4+8... dung 64 × 23 + 37 × 23 – 23 = 23. (64 +37-1)=23.100=2300 33, 76 + 19,52 + 6, 24 = (33, 76+ 6,24)+19,52 = 40 + 19,52= 59,52 38  13   38  13 13 13         4  11  16 11   11 11  16 16. .. – y + 33 = 76 55 - y = 76 – 33 55 - y = 43 y = 55 – 43 y = 12 Câu 3: (2 điểm) Tổng hai số là: 428 x = 8 56 Ta có: ab + 7ab = 8 56 ab + 700 + ab = 8 56 ab x = 8 56 – 700 ab x = 1 56 = 1 56 : ab = 78
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyen tap 40 de khao sat chat luong dau nam toan 6 , Tuyen tap 40 de khao sat chat luong dau nam toan 6

Từ khóa liên quan