Lai suat chovay KHCN

1 20 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2019, 21:17

LÃI SUẤT CHO VAY - KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC ĐỊA BÀN Phương pháp tính lãi a Yếu tố tính lãi: i Thời hạn tính lãi: xác định từ ngày giải ngân khoản cấp tín dụng đến hết ngày liền kề trước ngày tốn hết khoản cấp tín dụng, khoản tiền gửi (tính ngày đầu, bỏ ngày cuối thời hạn tính lãi) thời điểm xác định số dư để tính lãi cuối ngày thời hạn tính lãi ii Số dư thực tế: Là số dư đầu ngày tính lãi số dư nợ gốc hạn, số dư nợ gốc hạn, số dư lãi chậm trả thực tế mà bên nhận cấp tín dụng phải trả cho bên cấp tín dụng, sử dụng để tính lãi theo thỏa thuận quy định pháp luật cấp tín dụng iii Lãi suất tính lãi: Được tính theo tỷ lệ %/năm b Cơng thức tính lãi: - Số tiền lãi kỳ tính lãi xác định sau:  Số tiền lãi ngày tính tốn sau: Số tiền lãi ngày = Số dư thực tế x Lãi suất tính lãi 365 Số tiền lãi kỳ tính lãi (=) tổng số tiền lãi ngày toàn ngày kỳ tính lãi - Đối với khoản tiền gửi, cấp tín dụng có thời gian trì số dư thực tế nhiều (01) ngày kỳ tính lãi, sử dụng cơng thức rút gọn sau để tính lãi: Số tiền lãi = ∑ ( Số dư thực tế x số ngày trì số dư thực tế x Lãi suất tính lãi) 365 (Thực theo Thông tư 14/2017/TT-NHNN v/v quy định phương pháp tính lãi hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng Tổ chức tín dụng với khách hàng)
- Xem thêm -

Xem thêm: Lai suat chovay KHCN , Lai suat chovay KHCN