Đáp Án Môn Thương mại điện tử E Learning

17 114 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2019, 21:17

đáp án môn Môn Thương mại điện tử E Learning . Tài liệu mang tính tham khảo . Mọi đóng góp xin gửi về mail : candykjogmail.com . Ngoài ra nếu bạn nào có tài khoản học e learning và có môn nào chưa thi cần thi giúp hoặc môn đấy chưa có đáp án thì liên hệ mình để được hỗ trợ nhé . Chúc các bạn học tốt . BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (Có đáp án) Hướng dẫn sử dụng file tham khảo : Copy câu hỏi vào file bấm tổ hợp phím ctrl + F paste vào tìm kiếm chọn qua tab Results để đến đáp án Chú ý phần câu hỏi tìm tơ màu vàng đáp án dòng bên - Trang - BÀI 1: Câu 1: Cách gọi không chất TMĐT? Các câu trả lời Câu 2: Thương mại điện tử tất hoạt động trao đổi thông tin, sản phẩm, dịch vụ, tốn… thơng qua phương tiện điện tử máy tính, đường dây điện thoại, internet phương tiện khác Đây TMĐT nhìn từ góc độ: Truyền thông Câu 3: TMĐT việc ứng dụng phương tiện điện tử công nghệ thông tin nhằm tự động hố q trình nghiệp vụ kinh doanh Đây TMĐT nhìn từ góc độ: Kinh doanh Câu 4: TMĐT tất hoạt động mua bán sản phẩm, dịch vụ thông tin thông qua mạng Internet mạng khác Đây TMĐT nhìn từ góc độ: Mạng Internet Câu 5: Theo cách hiểu chung nay, TMĐT việc sử dụng …… để tiến hành hoạt động thương mại Các phương tiện điện tử mạng Internet Câu 6: Yếu tố lợi ích TMĐT? Giao dịch an tồn Câu 7: Yếu tố khơng phải lợi ích TMĐT? - Trang - Khung pháp lý mới, hồn chỉnh Câu 8: Yếu tố khơng phải hạn chế TMĐT? Văn hoá người sử dụng Internet Câu 9: Yếu tố không thuộc hạ tầng công nghệ thông tin cho TMĐT? Tất yếu tố Câu 10: Thành phần không trực tiếp tác động đến phát triển TMĐT? Dân chúng Câu 11: Yếu tố tác động trực tiếp đến phát triển TMĐT? Cơ sở pháp lý Câu 12: Trong yếu tố sau, yếu tố quan trọng với phát triển TMĐT? Công nghệ thơng tin Câu 13: Loại hình khơng phải giao dịch TMĐT? B2E Câu 14: Chỉ thành phần AIDA Marketing điện tử giải thích chưa đúng? A: Form mẫu đẹp, tiện lợi, an toàn để khách hàng thực đơn hàng qua mạng Câu 15: Chỉ hoạt động chưa hoàn hảo TMĐT Hợp đồng BÀI 2: Câu 1: Đối tượng khơng phép kí kết hợp đồng mua bán ngoại thương qua mạng? Chưa có quy định rõ điều Câu 2: Nguyên tắc phổ biến để hình thành hợp đồng điện tử? Nhận xác nhận nhận chấp nhận chào hàng Câu 3: Nội dung hợp đồng điện tử không khác với hợp đồng truyên thống? Địa bên Câu 4: Chỉ yếu tố đặc điểm chữ kí điện tử? Duy nhất: Chỉ người kí có khả kí điện tử vào văn Câu 5: Vấn đề nên ý sử dụng Chữ kí số hố Biết khác luật pháp nước chữ kí điện tử - Trang - Câu 6: Để thực giao dịch điện tử B2B bên cần có chứng đảm bảo chữ kí hợp đồng điện từ bên đối tác giao dịch, để đảm bảo cần … Có tổ chức trung gian, có uy tín, có khả tài đảm bảo Câu 7: Bước quy trình sử dụng vận đơn đường biển điện tử sau khơng đúng? Người gửi hàng gửi mã khó bí mật cho người nhận hàng Câu 8: Phương tiện toán điện tử dựng phổ biến nhất? Thẻ tín dụng Câu 9: Sử dụng …… khách hàng không cần phải điền thông tin vào đơn đặt hàng trực tuyến mà cần chạy phần mềm máy tính Ví điện tử Câu 10: Doanh thu bán lẻ mạng Mĩ EU chiếm tỉ lệ …… tổng doanh thu bán lẻ Dưới 3% Câu 11: Trong luật sau, luật không áp dụng Mĩ? E-SIGNATURE Câu 12: Hiện nay, khoảng …… số doanh nghiệp Việt Nam sử dụng Internet để gửi nhận thư điện tử 40-60% Câu 13: Số doanh nghiệp có khơng q người biết sử dụng thư điện tử chiếm ……… Trên 40% Câu 14: Trung bình số chuyên viên CNTT/ Số doanh nghiệp khoảng ………… 30000/100000 Câu 15: website mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động thương mại từ quảng cáo, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ tới trao đổi thơng tin, kí kết hợp đồng tốn gọi …………… Sàn giao dịch điện tử B2B - Trang - BÀI 3: Câu 1: Chỉ sàn giao dịch Nhà nước www.vnemart.com.vn Câu 2: Trên sàn giao dịch nay, doanh nghiệp khơng thể làm gì? Kí kết hợp đồng Câu 3: Chỉ yếu tố khơng phải khó khăn tham gia TMĐT? Thương mại truyền thống chưa phát triển Câu 4: Tổ chức đưa hướng dẫn cụ thể ứng dụng Internet vào kinh doanh quốc tế? UNCTAD Câu 5: Sử dụng Internet vào hoạt động kinh doanh quốc tế cần tuân theo bước theo thứ tự đúng? Đánh giá lực xuất khẩu, lập kế hoạch xuất nhập khẩu, xúc tiến tìm kiếm hội xuất nhập khẩu, tiến hành giao dịch xuất nhập khẩu, quản trị mối quan hệ khách hàng Câu 6: Để xúc tiến xuất thành công thời đại nay, doanh nghiệp không cần yếu tố nào? Có đội ngũ cán chun trách cơng nghệ thông tin Câu 7: Mệnh đề sai? a www.wtpfed.org website cung cấp thông tin thị trường - Trang - b www.jetro.go.jp hỗ trợ nhà xuất nước ngồi tìm nhà nhập Nhật Bản c www.worldtariff.com website công ty FedEx Trade Network d www.jurisint.org cung cấp thông tin thương mại trừ luật Câu 8: Chỉ ví dụ thành cơng điển hình e-markespace Alibaba.com Câu 9: Website wtpfed.org mơ hình …………… B2B Câu 10: website http://unstats.un.org website cung cấp thông tin ……… Niên giám thương mại Câu 11: Website www.tsnn.com website cung cấp thông tin ……… Các thông tin triển lãm thương mại Câu 12: Website www.countryreports.org có tác dụng hoạt động nhất? Nghiên cứu thị trường nước Câu 13: Chỉ giải pháp khơng có chung tính chất với giải pháp lại Chiến lược ứng dụng TMĐT cho SMEs Câu 14: Chỉ giải pháp khơng có chung tính chất với giải pháp lại Luật hố vấn đề bảo mật thông tin cá nhân Câu 15: Website không hỗ trợ bảo mật thông tin cá nhân Intracen - Trang - BÀI 4: Câu 1: Quy trình ứng dụng TMĐT với doanh nghiệp XNK đúng? Xác định ngành hàng KD, xây dựng website, quảng bá website, hỗ trợ khách hàng, toán qua mạng, đổi phương thức kinh doanh Câu 2: Chỉ yếu tố quan trọng website? Bảo trì cập nhật thơng tin Câu 3: Quảng bá website không tiết kiệm nhất? Quảng cáo tạp chí chuyên ngành thương mại hay bưu viễn thơng Câu 4: Các mơ hình kinh doanh thương mại điện tử thực chất là: Sự nâng cấp mơ hình kinh doanh truyền thống mơ hình kinh doanh hồn tồn Câu 5: Chỉ mơ hình kinh doanh B2B mơ hình sau: ChemUnity.com Câu 6: Hợp đồng điện tử hợp đồng giao kết thông qua phương tiện điện tử, hợp đồng phần hợp đồng lập dạng liệu điện tử Đây khái niệm hợp đồng điện tử …………… Dự thảo pháp lệnh thương mại điện tử Việt Nam - Trang - Câu 7: Việc kí kết hợp đồng điện tử trình thiết lập, đàm phán, kí kết trì hợp đồng hồn toàn dạng liệu điện tử Đây khái niệm giao kết hợp đồng điện tử ………………… Nhóm nghiên cứu thuộc uỷ ban châu Âu hợp đồng TMĐT Câu 8: Chỉ yếu tố lợi ích hợp đồng điện tử? Tăng thêm thị phần cho doanh nghiệp thị trường quốc tế Câu 9: Chỉ yếu tố lợi ích hợp đồng điện tử? Duy trì quan hệ lâu dài với khách hàng người cung cấp Câu 10: Điều khơng phải khác biệt hợp đồng điện tử hợp đồng truyền thống? Nội dung hợp đồng truyền thống đơn giản Câu 11: Sự khác biệt hợp đồng truyền thống điện tử thể rõ ở: Hình thức hợp đồng Câu 12: Chỉ mệnh đề không đúng: Người mua hợp đồng điện tử nhiều nhận hàng Câu 13: Công ước E-terms tổ chức đưa ra? ICC Câu 14: Chỉ mệnh đề khơng Hợp đồng điện tử B2C hình thành khác với hợp đồng truyền thống nội dung Câu 15: Chỉ mệnh đề sai Các trung gian thương mại bị loại bỏ TMĐT đời phát triển - Trang - BÀI 5: Câu 1: Vận đơn đường biển thường bị làm giả khơng mục đích nào? Làm giả vận đơn để gửi sớm cho người mua để họ nhận hàng Câu 2: Vì …… chứng từ chuyển nhượng nên ngân hàng giữ chứng từ đảm bảo cho khoản tín dụng cấp cho người nhập Khi hàng hoá tới cảng đến, người mua xuất trình ……… gốc cho người chuyên chở để nhận hàng Vận đơn đường biển Câu 3: Đặc điểm khơng phải mã khó bí mật? Chi phí quản lý loại khó thấp quản lý đơn giản với hai bên Câu 4: Yếu tố khơng thuộc quy trình tạo lập chữ kí điện tử? Khó cơng cộng Câu 5: Yếu tố khơng thuộc quy trình xác nhận chữ kí điện tử? Khó bí mật Câu 6: Về bản, chứng thực điện tử (hay chứng số hoá) cấp cho tổ chức gồm có, ngoại trừ: Mã số cơng cộng khả tài tổ chức Câu 7: Trong thương mại quốc tế, chứng thực cần tổ chức cấp, tổ chức cần có đặc điểm sau, ngoại trừ: Có mạng lưới chi nhánh rộng khắp giới Câu 8: Các quy tắc CMI sử dụng công cụ………… để thực việc kí hậu chuyển quyền sở hữu vận đơn điện tử Khó bí mật vận đơn điện tử Câu 9: Người nắm giữ………….của vận đơn điện tử lệnh giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hoá cho bên thứ ba, định thay người nhận hàng, nhìn chung có đầy đủ quyền mà người nắm giữ vận đơn giấy có Khó bí mật Câu 10: Các vấn đề đề cập nguồn luật điều chỉnh TMĐT gồm, ngoại trừ: Vận đơn điện tử Câu 11: Chỉ mệnh đề không Hiệu lực pháp lý, giá trị hay hiệu lực thi hành thông tin thường bị phủ nhận thể dạng thông điệp liệu mà giấy - Trang - Câu 12: “Bằng văn bản” theo luật Úc, hiểu là, ngoại trừ: Các hình thức khác chữ giấy chất liệu tương tự không chấp nhận Câu 13: Việc chứng thực thông điệp điện tử …………là người nhận thơng điệp hay bên thứ ba biết nguồn gốc thơng điệp ý chí bên đưa thơng điệp Chữ kí điện tử Câu 14: Incoterms 2000 eUCP 1.0 đều: Có quy định đề cập đến nội dung chứng từ điện tử Câu 15: Chỉ định nghĩa TMĐT theo chiều ngang? MSDP Câu 16: Chỉ định nghĩa TMĐT theo chiều dọc? IMBSA Câu 17: Đặc trưng riêng TMĐT? Thông tin thị trường trở thành công cụ cạnh tranh đắc lực - Trang 10 - BÀI 6: Câu 1: Các mơ hình kinh doanh sau đây, mơ hình khơng phù hợp với môi trường kinh doanh Internet? Chuyển phát nhanh Câu 2: Cơng ty XYZ có dịch vụ giúp cá nhân bán hàng cho cá nhân khác thu khoản phí giao dịch thực Mơ hình kinh doanh EC cơng ty sử dụng? C2C Câu 3: Cá biệt hoá rộng rãi cho phép cơng ty có thể: Sản xuất số lượng lớn sản phẩm phù hợp cá nhân Câu 4: Nhận xét hạn chế TMĐT? Tốc độ đường truyền Internet ngày nhanh Câu 5: Cơng ty XYZ bán hàng hố cho khách hàng cá nhân, mơ hình sử dụng? B2C Câu 6: Chỉ hạn chế TMĐT Yêu cầu hệ thống phần cứng, phần mềm, nối mạng Câu 7: Chỉ lợi ích TMĐT Mọi người giao tiếp dễ dàng Câu 8: TMĐT làm giảm chu kì hoạt động sau, ngoại trừ: Sự thoả mãn khách hàng Câu 9: Tại TMĐT B2C lại hấp dẫn so với B2B? Xung đột kênh phân phối Câu 10: Công ty XYZ giúp cá nhân trao đổi sản phẩm số hố, mơ hình kinh doanh áp dụng mơ hình nào? P2P Câu 11: Cơng ty ABC có nhiều chi nhánh thiết kế hệ thống thông tin cho phép truy cập từ bên ngồi thông qua Internet Công ty liên kết chi nhánh với Mạng công ty thuộc loại gì? Extranet Câu 12: Cơng ty XYZ bán nhiều loại sản phẩm thơng qua website mình, họ sử dụng mơ hình kinh doanh nào? - Trang 11 - Bán lẻ trực tuyến Câu 13: ABC hiệp hội giúp thành viên mua sắm với giá thấp mua số lượng lớn Mơ hình kinh doanh mà ABC sử dụng mơ hình gì? Mua sắm theo nhóm - Trang 12 - BÀI 7: Câu 1: Yếu tố chức thị trường? Đảm bảo lợi nhuận cho người môi giới Câu 2: Chỉ trung gian Hệ thống máy tính, phần mềm kết nối người mua người bán Câu 3: Giảm chi phí tìm kiếm khách hàng cho phép họ: Tìm kiếm nhiều sản phẩm giá để lựa chọn tốt Câu 4: Hoạt động khơng sử dụng để làm tăng lòng tin chất lượng? Giảm giá Câu 5: Theo chiến lược khác biệt hoá sản phẩm, định giá vào: Mức giá khách hàng sẵn sàng chấp nhận tốn Câu 6: Chỉ yếu tố khơng thuộc Năm lực lượng cạnh tranh Michael Porter? Tác động hệ thống thông tin TMĐT Câu 7: Tại người kinh doanh muốn cá biệt hố sản phẩm? Có thể định giá cao Câu 8: Chỉ ví dụ việc tiếp tục sử dụng trung gian kinh doanh Sử dụng nhân viên bán hàng để thương lượng hợp đồng lớn, phức tạp Câu 9: Chỉ yếu tố hạn chế đấu giá truyền thống Thời gian tiến hành Câu 10: Chỉ yếu tố khơng phải lợi ích đấu giá với người bán? Giải trí Câu 11: Chỉ bước trình mặc mạng Tìm kiếm, lựa chọn, thương lượng, tiếp tục lựa chọn, thương lượng, hoàn thành giao dịch Câu 12: Chỉ hạn chế đấu giá: Có nguy giả mạo - Trang 13 - BÀI 8: Câu 1: Jeff muốn mua hàng mạng khơng tin tưởng vào sách bảo mật thơng tin cá nhân, sử dụng cơng cụ mạng để tham khảo? Trust verification site Câu 2: Các site đánh giá độ tin cậy site thương mại điện tử khác Các đánh giá có độ tin cậy nào? Trung bình, thông thường mức đánh giá tham khảo để khách hàng định Câu 3: Một site cung cấp nội dung miễn phí, nhiên , banner có quảng cáo, cơng ty sử dụng mơ hình kinh doanh nào? Advertisintg-supported Model Câu 4: Chỉ ví dụ mơ hình bán lẻ qua mạng Cửa hàng A khơng có trụ sở thực bán nhiều loại hàng hoá qua mạng Internet Câu 5: Chỉ dịch vụ Không công ty du lịch qua mạng cung cấp Giảm giá vé máy bay Câu 6: Các đại lý mạng không tạo thay đổi ngành du lịch? Chi phí cao giảm bớt nhiều dịch vụ Câu 7: Đe doạ nghiêm trọng đại lý du lịch truyền thống gì? Các đại lý ảo qua mạng Câu 8: Chỉ yếu tố động lực thị trường lao động qua mạng? Quy mô thị trường lao động Câu 9: Chỉ yếu tố lợi thị trường lao động qua mạng người lao động? Số người sử dụng Internet thấp Câu 10: Chỉ yếu tố lợi Internet hỗ trợ giao dịch bất động sản? Dịch vụ qua mạng giảm nhu cầu đến tận nơi để xem Câu 11: Trong công ty sau, công ty không mua bán chứng khoán qua mạng? Priceline.com Câu 12: Dịch vụ không thuộc khả Home Banking? In séc từ Internet Câu 13: Chỉ yếu tố lợi Online Banking? - Trang 14 - Giao tiếp trực tiếp với nhân viên Câu 14: Các nội dung xuất đọc qua máy vi tính hay thiết bị cầm tay ví dụ xuất điện tử? E-book - Trang 15 - BÀI 9: Câu 1: Một website có 10000 người xem ngày chủ website khơng thể biết xác người xem giống hay khác 10000 lần mở website gọi là: Impression Câu 2: Chỉ lý không làm quảng cáo Internet ngày phát triển Số người dựng Internet đạt mức bão hồ Câu 3: Chỉ yếu tố hạn chế quảng cáo trực tuyến Khó phân đoạn thị trường Câu 4: Chỉ yếu tố khơng phải lợi ích quảng cáo banner mạng Chi phí thấp Câu 5: Công ty A đăng quảng cáo hàng loạt website khác đồng thời bán lại chỗ để quảng cáo website mình, chiến lược cơng ty sử dụng gì? Banner exchange Câu 6: Tạo email sử dụng phổ biến quảng cáo điện tử? Phản hồi nhanh từ phía khách hàng tiềm Câu 7: Công ty ABC cho phép người sử dụng sản phẩm thảo luận sản phẩm, công dụng, cách sử dụng … website mình, cơng ty sử dụng hình thức gì? Chat rooms Câu 8: Cơng ty ABC gửi email đến khách hàng trung thành mình, cơng ty hi vọng khách hàng chuyển tiếp thông điệp đến bạn bè, đồng nghiệp họ, hình thức marketing gọi gì? Viral marketing Câu 9: Các website cho phép khách hàng: Tìm giá tốt sản phẩm định người cung cấp thành viên site Câu 10: Công ty ABC cho thuê chỗ để quảng cáo tính phí số lượng người truy cập website khách hàng thông qua banner này, mơ hình quảng cáo gì? Click throughs Câu 11: Chỉ yếu tố lợi online catalogue catalogue truyền thống - Trang 16 - Đòi hỏi kĩ tin học Câu 12: Cindy xem catalogue mạng Dựa vào sản phẩm mà Cindy xem, website tự xây dựng danh mục sản phẩm cho Cindy Catalogue kiểu gọi website gì? Catalogue cá biệt hố Câu 13: Điều khơng bị coi vi phạm đạo đức kinh doanh người sử dụng web? Bán hàng mạng Câu 14: Yếu tố không cần thiết tiến hành quảng cáo mạng Phối hợp quảng cáo truyền thống HẾT - Trang 17 - ... www.worldtariff.com website công ty FedEx Trade Network d www.jurisint.org cung cấp thông tin thương mại trừ luật Câu 8: Chỉ ví dụ thành cơng điển hình e- markespace Alibaba.com Câu 9: Website wtpfed.org mơ... website http://unstats.un.org website cung cấp thông tin ……… Niên giám thương mại Câu 11: Website www.tsnn.com website cung cấp thông tin ……… Các thông tin triển lãm thương mại Câu 12: Website... tiện điện tử, hợp đồng phần hợp đồng lập dạng liệu điện tử Đây khái niệm hợp đồng điện tử …………… Dự thảo pháp lệnh thương mại điện tử Việt Nam - Trang - Câu 7: Việc kí kết hợp đồng điện tử q trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp Án Môn Thương mại điện tử E Learning, Đáp Án Môn Thương mại điện tử E Learning

Từ khóa liên quan