ĐỀ ôn học SINH GIỎI TIẾNG ANH 4

4 38 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2019, 21:15

ĐỀ ÔN LUYỆN TIẾNG ANH LỚP NÂNG CAO ĐỀ 1: Câu ( điểm) Khoanh tròn từ có cách phát âm phần gạch chân khác với từ lại: hot not now orange teacher engineer sister brother apple bag sofa hat pupil excuse student nurse Câu ( điểm) Khoanh tròn từ khác loại với từ lại: home house class flat teacher father nurse doctor tired hot sick work in on one at Câu ( điểm ) Mỗi câu có lỗi sai, tìm chữa lại cho đúng: My mother is a engineer She is at the hospital What’s the matter with she? Peter and Mary are a student Câu ( điểm ) Hãy ghép câu hỏi cột A với câu trả lời cột B: A B What’s the matter with him? a He is a doctor Would you like an orange? b It’s my friend What is your father’s job? c He is nervous Who is this? d She lives in Thai Binh Where does your mother live? e No, thanhks + + + + + Câu ( điểm) Đọc trả lời câu hỏi sau: - Hello, I’m David, I’m year old, I’m from LonDon I live in a small house with my parents My father is a teacher, my mother is a teacher, too They are at school, now What’s his name? What group is he in? Where is he from? 5.What his parents’ job? 3 Where does he live? Are they at school? ĐỀ 2: Câu ( điểm ): Khoanh tròn từ có cách phát âm phần gạch chân khác với từ lại a, Why my Sydney goodbye b, room door school book c, fine nice sister hi d, how now two flower Câu ( điểm ): Khoanh tròn từ khác loại với từ lại a, on is at in b, my your he his c, ice- cream pen apple banana d, socks class hat shirt Câu ( điểm ): Hãy ghép câu hỏi cột A với câu trả lời cột B A B What is your name? a Yes, please How you spell it? b.She is from Viet Nam Who is your teacher? c P – E – T – E – R Where is she from? d Mrs Lan Would you like some Coca-cola? e My name is Peter Câu ( điểm ): Mỗi câu có lỗi sai Tìm sửa lại cho I am on group 4A How many boy are there in your group? There is an bag on the table This is my teacher His name is Mai Câu ( điểm ) : Hãy điền từ phù hợp vào chỗ trống câu sau Hello! My name is I am years old I am in group My scholl is It is a scholl in the ĐỀ 3: Câu ( điểm) Khoanh tròn từ có cách phát âm phần gạch chân khác với từ lại: both floor does your aloud four ground our eat please teacher near number up busy cup Câu ( điểm) Khoanh tròn từ khác loại với từ lại: What Are Who Where father brother friend mother London Moscow Hanoi Vietnam live teacher farmer pupil Câu ( điểm ) Mỗi câu có lỗi sai, tìm chữa lại cho đúng: Where you lives? I live on Hanoi My father is a policemen 4.How is your phone number? Câu ( điểm ) Hãy ghép câu hỏi cột A với câu trả lời cột B: A B Are you happy? a She lives in London What is your sister isjob? b Yes, I am Where does she live? c Her telephone number is 0913713747 Does she live in a flat? d She is an engineer What’s her phone number? e No, she doesn’t + + + + + Câu ( điểm) Đọc trả lời câu hỏi sau: - This is my friend His name is Peter He is a pupil He is from England He lives in a big house with his parents His telephone number is 0549.22734 Who is this? Where is he from? What’s his name? 5.Where does he live? What’s his job? What is his telephone number? ... ĐỀ 3: Câu ( điểm) Khoanh tròn từ có cách phát âm phần gạch chân khác với từ lại: both floor does your aloud four ground our eat please teacher near number up busy cup Câu ( điểm) Khoanh tròn...3 Where does he live? Are they at school? ĐỀ 2: Câu ( điểm ): Khoanh tròn từ có cách phát âm phần gạch chân khác với từ lại a, Why my Sydney goodbye... pupil He is from England He lives in a big house with his parents His telephone number is 0 549 .227 34 Who is this? Where is he from? What’s his name? 5.Where does he live?
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ ôn học SINH GIỎI TIẾNG ANH 4 , ĐỀ ôn học SINH GIỎI TIẾNG ANH 4

Từ khóa liên quan