ĐỀ LUYỆN THI FIRST FRIEND lớp 1

3 39 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2019, 21:15

Test Điền từ thiếu vào chỗ trống: wind…w c…air d…or b…ard pi…ture bi… tab e Ghi từ tiếng anh nghĩa tranh: ………………………… ……………………… …………………… …………………… ………………………… …………………… ………………………… …………………… Nhìn tranh trả lời câu hỏi sau: a) one / two? b) What’s this? ………………………… …………………………… Match; nối two four eight nine five seven three one six ten Re-order the words There is an example z-a-b-r-e zebra o-b-x s-a-v-e ...3 Nhìn tranh trả lời câu hỏi sau: a) one / two? b) What’s this? ………………………… …………………………… Match; nối two four eight nine five seven three one six ten Re-order
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ LUYỆN THI FIRST FRIEND lớp 1 , ĐỀ LUYỆN THI FIRST FRIEND lớp 1