BTVN1 thị trường chứng khoán

11 84 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2019, 20:53

1 [Góp ý] Để i m :1 Th ị tr ườ n g tài bao g m: Chọn câu trả lời • A) thị trường tiền tệ thị trường vốn • B) thị trường hối đối thị trường vốn • C) thị trường chứng khốn thị trường tiền tệ • D) thị trường thuê mua thị Đúng Đáp án là: thị trường tiền tệ thị trường vốn trường bảo hiểm Vì: Căn vào cấu trúc thị trường tài chính, phân theo thời hạn luân chuy ển c v ốn Tham khảo: Mục 1.1 Đại cương thị trường tài (GT, tr.8-9) Đúng Điểm: 1/1 Câu2 [Góp ý] Điểm : Kênh tài gián tiếp là: Chọn câu trả lời • A) thị trường chứng khốn • B) thị trường trái phiếu • C) trung gian tài • D) sở Đúng Đáp án là: trung gian tài giao dịch chứng khốn Vì: Các trung gian tài có vai trò quan trọng vi ệc tích t ụ, t ập trung phân ph ối v ốn kinh tế, đồng thời cấp vốn hỗ trợ cho kênh tài trợ trực tiếp Tham khảo: Mục 1.1 Đại cương thị trường tài (GT, tr.5) Đúng Điểm: 1/1 Câu3 [Góp ý] Điểm : Trên thị trường chứng khoán, hành vi tiêu cực là: Chọn câu trả lời • A) giao dịch nhà đầu tư lớn • B) mua bán nội gián • C) mua bán lại cổ phiếu tổ chức niêm yết • D) Đúng Đáp án là: mua bán nội gián mua bán cổ phiếu cổ đơng cơng ty niêm yết Vì: Việc mua bán nội gián làm giá chứng khốn khơng phản ánh giá tr ị kinh t ế c b ản c công ty không trở thành sở để phân phối cách có hiệu qu ả ngu ồn l ực, làm n ản lòng nhà đầu tư tác động tiêu cực tới tiết kiệm đầu tư Tham khảo: Tham khảo: Mục 1.2.5 Vai trò thị trường chứng khốn, Mục 1.2 T quan v ề th ị trường chứng khoán (GT, tr.31) Đúng Điểm: 1/1 Câu4 [Góp ý] Điểm : Xu phát triển thị trường chứng khoán là: Chọn câu trả lời • A) xu quốc tế hóa • B) xu tư nhân hóa • C) xu quốc hữu hóa • D) xu Đúng Đáp án là: xu quốc tế hóa cổ phần hóa Vì: Các quốc gia có xu mở cửa thị trường chứng khốn để thu hút ngu ồn v ốn t qu ốc gia khác Tham khảo: Mục 1.4.1 Xu phát triển thị trường ch ứng khoán (BG, tr.19) Đúng Điểm: 1/1 Câu5 [Góp ý] Điểm : Hệ số tín nhiệm lần đời vào năm: Chọn câu trả lời • A) 1908 • B) 1909 • C) 1907 • Đúng Đáp án là: 1909 D) 1910 Vì: Năm 1909, hệ số tín nhiệm lần John Moody đưa công b ố cu ốn “C ẩm nang chứng khoán đường sắt”, đánh dấu đời công ty xếp hạng tín nhi ệm Tham khảo: Mục 1.1.3 Chủ thể tham gia thị trường chứng khoán (BG, tr.6) Đúng Điểm: 1/1 Câu6 [Góp ý] Điểm : Cổ phiếu phổ thơng có thời hạn bao nhiêu? Chọn câu trả lời • A) Bằng tuổi đời cơng ty • B) Thơng thường 50 năm • C) Ghi cổ phiếu • D) Vĩnh Đúng Đáp án là: Bằng tuổi đời cơng ty viễn Vì: Cổ phiếu khơng ghi năm đáo hạn nên thời gian đáo hạn với thời gian công ty t ồn t ại Tham khảo: Mục 2.1.3 Cổ phiếu thường (BG, tr.28-29) Đúng Điểm: 1/1 Câu7 [Góp ý] Điểm : Một cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi thành cổ phiếu thường c cơng ty gọi là: Chọn câu trả lời • A) cổ phiếu ưu đãi hồn vốn • B) cổ phiếu ưu đãi cổ tức • C) cổ phiếu ưu đãi tích lũy • D) cổ phiếu Đúng Đáp án là: cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi ưu đãi chuyển đổi Vì: Theo định nghĩa cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi chuyển đổi thành cổ phiếu th ường Tham khảo: Mục 2.1.4 Cổ phiếu ưu đãi (BG, tr.30) Đúng Điểm: 1/1 Câu8 [Góp ý] Điểm : Lợi tức cổ phần hành USD, tốc độ tăng trưởng g=10% n ăm, tỷ suất sinh lời 8% Tốc độ tăng trưởng sau năm 6% Anh (ch ị) định giá cổ phiếu Chọn câu trả lời • A) 59,12 USD • B) 70,5 USD • C) 60,8 USD • Đúng Đáp án là: 59,12 USD D) 1,41 USD Vì: Áp dụng định giá cổ phiếu giai đoạn ta có: - K= 8% - D1 = D0(1 + g1) = 1(1 + 0,1) = 1,1 USD - D2 = D0(1 + g1)2 = 1(1 + 0,1)2 = 1,21 USD - D3 = D0(1+g1)3 = 1(1+0,1)3 = 1,331 USD - P3 = D4/(k - g2) = D0(1 + g)4/(k - g2) = 5(1 + 0,1)4 ×(1 + 0,06)/(0,08 – 0,06) = 77,5973 USD ð Hiện giá cổ phiếu thị trường là: P0 = D1/(1 + k) +D2/(1 + k)2 + D3/(1+k)3 + D4/(1 + k)4 + P4/(1 + k)4 = 59,12 USD Tham khảo: Mục 2.2 Định giá cổ phiếu (BG, tr.34) Đúng Điểm: 1/1 Câu9 [Góp ý] Điểm : Công ty A tiến hành gộp cổ phiếu, điều làm: Chọn câu trả lời • A) tăng mệnh giá cổ phiếu • B) giảm mênh giá cổ phiếu • C) tăng mệnh giá cổ phiếu làm giảm số cổ phiếu lưu hành • D) giảm mệnh giá cổ phiếu làm giảm Đúng Đáp án là: tăng mệnh giá cổ phiếu làm giảm số cổ phiếu lưu hành số cổ phiếu lưu hành Vì: Theo định nghĩa, gộp cổ phiếu làm tăng mệnh giá cổ phiếu làm giảm s ố c ổ phi ếu l ưu hành Tham khảo: Điều định Số: 420/QĐ-TTGDHN Đúng Điểm: 1/1 Câu10 [Góp ý] Điểm : Trong trường hợp vốn cổ đơng bị pha lỗng? Chọn câu trả lời • A) Trả cổ tức chứng khoán • B) Gộp cổ phiếu • C) Tách cổ phiếu • D) Trái phiếu chuyển đổi chuyển sang Đúng Đáp án là: Trái phiếu chuyển đổi chuyển sang cổ phiếu thường cổ phiếu thường Vì: Các đáp án lại khơng ảnh hưởng đến vốn cổ đông Tham khảo: Điều định Số: 420/QĐ-TTGDHN Đúng Điểm: 1/1 Câu11 [Góp ý] Điểm : Được hồn trả vốn góp u cầu khơng có quy ền biểu quy ết, d ự h ọp đại hội cổ đông, đề cử người vào hội đồng quản trị, ban kiểm soát lo ại c ổ phiếu: Chọn câu trả lời • A) ưu đãi hồn vốn • B) ưu đãi cổ tức • C) ưu đãi biểu • D) Đúng Đáp án là: ưu đãi hồn vốn cổ phiếu thường Vì: Khái niệm ưu đãi hoàn vốn hoàn tr ả vốn góp u cầu nh ưng khơng có quy ền bi ểu quyết, dự họp đại hội cổ đông, đề cử người vào hội đồng quản trị, ban kiểm soát Tham khảo: Mục 2.1.4 Cổ phiếu ưu đãi (BG, tr.29-30) Đúng Điểm: 1/1 Câu12 [Góp ý] Điểm : Một cơng ty có lợi nhuận sau thuế 12 triệu đồng S ố cổ phi ếu ph ổ thông lưu hành triệu cổ phiếu, tổng số cổ phiếu ưu đãi tr ị giá tri ệu đồng phải trả lãi hàng năm 50% Vậy cổ tức cổ phiếu phổ thông là: Chọn câu trả lời • A) 1.000 đồng • B) 2.400 đồng • C) 2.300 đồng • Đúng Đáp án là: 2.300 đồng D) 2.000 đồng Vì: Khi trả lãi ưu tiên cho cổ phiếu ưu đãi trước Tham khảo: Mục 2.1 Cổ phiếu (BG, tr.28) Đúng Điểm: 1/1 Câu13 [Góp ý] Điểm : Mệnh giá trái phiếu doanh nghiệp phát hành Việt Nam là: Chọn câu trả lời • A) 10.000 đồng • B) tối thiểu 100.000 đồng bội số 100.000 đồng • C) 100.000 đồng • D) 200.000 đồng Đúng Đáp án là: tối thiểu 100.000 đồng bội số 100.000 đồng Vì: Theo quy định nhà nước Tham khảo: Điều 7, Nghị định 52/2006/CP phát hành trái phi ếu; Mục 3.1 Khái ni ệm phân lo ại trái phiếu (BG, tr.44) Đúng Điểm: 1/1 Câu14 [Góp ý] Điểm : Một trái phiếu giá trị danh nghĩa 1000 USD, lãi suất coupon 8%, tỷ l ệ l ợi t ức chiết khấu 10% Thời gian lại đến đáo hạn c trái phi ếu n ăm Hỏi lãi suất danh nghĩa trái phiếu bao nhiêu? Chọn câu trả lời • A) 8% • B) 10% • C) 7% • D) 11% Đúng Đáp án là: 8% Vì: Theo quy định nhà nước trái phiếu Tham khảo: Khái niệm trái phiếu (GT, tr.53); Mục 3.1 Khái niệm phân loại trái phi ếu (BG, tr.44) Đúng Điểm: 1/1 Câu15 [Góp ý] Điểm : Một trái phiếu niên kim cố định, lãi suất tính số dư có thơng số sau: mệnh giá 1000 USD, lãi suất danh nghĩa 9%/năm, phát hành đầu n ăm 2003, đáo hạn đầu năm 2013 Tại thời điểm đầu năm 2005, nhà đầu t cho r ằng v ới t ỷ lệ lợi tức yêu cầu 9% đủ bù đắp cho r ủi ro trái phiếu Giá có th ể ch ấp nhận trái phiếu bao nhiêu? Chọn câu trả lời • A) 1000 USD • B) 606,09 USD • C) 784,24 USD • Đúng Đáp án là: 699 USD D) 699 USD Vì: Niên kim cố định = 155,82 USD Tham khảo: Mục 3.2 Định giá trái phiếu (BG, tr.49) Đúng Điểm: 1/1 Câu16 [Góp ý] Điểm : Việc xác định hạn mức tín nhiệm liên quan đến: Chọn câu trả lời • A) đánh giá rủi ro tương lai trái phiếu • B) đánh giá thu nhập tương lai trái phiếu • C) đánh giá khả hồn trả tổ chức phát hành cho trái chủ • D) đánh giá mức độ sinh Đúng Đáp án là: đánh giá rủi ro tương lai trái phiếu lời trái phiếu Vì: Việc xác định hạn mức tín nhiệm liên quan đến đánh giá rủi ro t ương lai c trái phi ếu H ạn mức tín nhiệm trái phiếu chịu ảnh hưởng nhân tố nh t ỷ l ệ n ợ/v ốn c ổ ph ần, nh ững ho ạt động sinh lời, biến thiên mức thấp thu nhập khứ, quy mô công ty vi ệc s d ụng n ợ thứ cấp Tham khảo: Mục 3.1 Khái niệm phân loại trái phiếu (BG, tr.44) Đúng Điểm: 1/1 Câu17 [Góp ý] Điểm : Một trái phiếu niêm kim cố định có mệnh giá 1.000 USD, lãi su ất danh ngh ĩa 9,5%, phát hành đầu năm 2000, đáo hạn cuối năm 2009 Tại thời điểm đầu n ăm 2005, trái phiếu giao dịch thị trường với m ức giá 600 USD Tỷ lệ lợi tức yêu cầu nhà đầu tư là: Chọn câu trả lời • A) 15,16% • B) 8,56% • C) 10,24% • Đúng Đáp án là: 10,24% Vì: D) 2,44% k = 9% k = 11% = 588,63 USD Áp dụng phương pháp nội suy: k = 10,24% Tham khảo: Mục 3.2 Định giá trái phiếu, tập ví dụ (BG, tr.49) Đúng Điểm: 1/1 Câu18 [Góp ý] Điểm : Một trái phiếu coupon có mệnh giá 1000 USD, lãi suất danh nghĩa 8%/n ăm, phát hành đầu năm 2003, đáo hạn đầu năm 2013 Tại thời điểm đầu năm 2007, trái phiếu niêm yết giao dịch thị trường với giá 102% so v ới mệnh giá Tỷ lệ lợi tức yêu cầu nhà đầu tư trái phiếu là: Chọn câu trả lời • A) 7,5750% • B) 7,5056% • C) 7,6208% • Đúng Đáp án là: 7,5750% D) 7,7059% Vì: I = 1000 × 8% = 80 USD k = 7% k = 8% => PV = 1000 USD Áp dụng phương pháp nội suy: k = 7,5750% Tham khảo: Mục 3.2 Định giá trái phiếu, tập ví dụ (BG, tr.49) Đúng Điểm: 1/1 Câu19 [Góp ý] Điểm : Trái phiếu consol trái phiếu: Chọn câu trả lời • A) trả gốc khơng trả lãi • B) trả lãi định kỳ • C) trả lãi không trả gốc • D) trả gốc Đúng Đáp án là: trả lãi khơng trả gốc Vì: Quan hệ thứ năm định giá trái phiếu: Duration đo lường phản ứng v ề giá c ả c trái phi ếu trước biến động lãi suất Tham khảo: Mục 3.1 Khái niệm phân loại trái phiếu (BG, tr.44) Đúng Điểm: 1/1 Câu20 [Góp ý] Điểm : Một trái phiếu coupon có mệnh giá 1000 USD, lãi suất danh nghĩa 8%/n ăm, phát hành đầu năm 2003, đáo hạn đầu năm 2013 Giả sử trái ch ủ n ắm gi ữ trái phi ếu đến đáo hạn, thu nhập trái phiếu mang lại cho trái ch ủ là: Chọn câu trả lời • A) tiền lãi hàng năm 80 USD • B) khoản tiền gốc mệnh giá 1000 USD • C) tiền lãi hàng năm 80 USD tiền gốc trái phiếu đáo hạn • D) tiền gốc trái phiếu đáo hạn 1000 USD Đúng Đáp án là: tiền lãi hàng năm 80 USD tiền gốc trái phiếu đáo hạn 1000 USD Vì: Trái phiếu coupon trả lãi định kỳ, trả gốc trái phiếu đáo hạn Do đó, ta có: - Tiền lãi hàng năm = 1000 × 8% = 80 USD - Tiền gốc trái phiếu đáo hạn 1000 USD Tham khảo: Mục 3.1 Khái niệm phân loại trái phiếu (BG, tr.44) Đúng Điểm: 1/1 Tổng điểm : 20/20 = 10.00 ... khảo: Mục 1.2.5 Vai trò thị trường chứng khoán, Mục 1.2 T quan v ề th ị trường chứng khoán (GT, tr.31) Đúng Điểm: 1/1 Câu4 [Góp ý] Điểm : Xu phát triển thị trường chứng khoán là: Chọn câu trả... phần hóa Vì: Các quốc gia có xu mở cửa thị trường chứng khoán để thu hút ngu ồn v ốn t qu ốc gia khác Tham khảo: Mục 1.4.1 Xu phát triển thị trường ch ứng khoán (BG, tr.19) Đúng Điểm: 1/1 Câu5... Moody đưa công b ố cu ốn “C ẩm nang chứng khoán đường sắt”, đánh dấu đời cơng ty xếp hạng tín nhi ệm Tham khảo: Mục 1.1.3 Chủ thể tham gia thị trường chứng khoán (BG, tr.6) Đúng Điểm: 1/1 Câu6
- Xem thêm -

Xem thêm: BTVN1 thị trường chứng khoán, BTVN1 thị trường chứng khoán