THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GÒN VIỆT NAM (SITV) CHO TÀU 50000 DWT

114 285 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2019, 10:12

Luận văn tốt nghiệp là một phần quan trọng để đánh giá khả năng, năng lực học tập cũng như kiến thức tích lũy được của sinh viên trong suốt thời gian ngồi trên ghế nhà trường.Ngày hôm nay, trải qua một thời gian học tập dưới sự chỉ dạy của các thầy cô trong Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng nói chung và Bộ môn Cảng – Công trình biển nói riêng, em đã hoàn thành luận văn này với tất cả sự cố gắng cùng với những kiến thức đã học được trong thời gian vừa qua.Trong suốt thời gian làm luận văn tốt nghiệp của mình, em đã nhận được sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô trong bộ môn, đặc biệt là sự giúp đỡ của CBHD cô ThS. Đoàn Đình Tuyết Trang. Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và tri ân sâu sắc đến quý thầy cô bộ môn đã giúp đỡ em hoàn thành tốt bài luận văn của mình theo đúng kế hoạch đề ra của nhà trường.Do kinh nghiệm bản thân và thời gian còn hạn chế nên mặc dù bản thân em đã cố gắng nhưng cũng không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vậy em kính mong quý Thầy Cô chia sẻ những lời góp ý, bổ sung những gì em còn thiếu sót để em có thể hoàn thành tốt hơn và thu thập được những kinh nghiệm quý báu cho tương lai.Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn.Tp. Hồ Chí Minh, ngày Luận văn tốt nghiệp là một phần quan trọng để đánh giá khả năng, năng lực học tập cũng như kiến thức tích lũy được của sinh viên trong suốt thời gian ngồi trên ghế nhà trường.Ngày hôm nay, trải qua một thời gian học tập dưới sự chỉ dạy của các thầy cô trong Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng nói chung và Bộ môn Cảng – Công trình biển nói riêng, em đã hoàn thành luận văn này với tất cả sự cố gắng cùng với những kiến thức đã học được trong thời gian vừa qua.Trong suốt thời gian làm luận văn tốt nghiệp của mình, em đã nhận được sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô trong bộ môn, đặc biệt là sự giúp đỡ của CBHD cô ThS. Đoàn Đình Tuyết Trang. Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và tri ân sâu sắc đến quý thầy cô bộ môn đã giúp đỡ em hoàn thành tốt bài luận văn của mình theo đúng kế hoạch đề ra của nhà trường.Do kinh nghiệm bản thân và thời gian còn hạn chế nên mặc dù bản thân em đã cố gắng nhưng cũng không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vậy em kính mong quý Thầy Cô chia sẻ những lời góp ý, bổ sung những gì em còn thiếu sót để em có thể hoàn thành tốt hơn và thu thập được những kinh nghiệm quý báu cho tương lai.Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn.Tp. Hồ Chí Minh, ngày Luận văn tốt nghiệp là một phần quan trọng để đánh giá khả năng, năng lực học tập cũng như kiến thức tích lũy được của sinh viên trong suốt thời gian ngồi trên ghế nhà trường.Ngày hôm nay, trải qua một thời gian học tập dưới sự chỉ dạy của các thầy cô trong Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng nói chung và Bộ môn Cảng – Công trình biển nói riêng, em đã hoàn thành luận văn này với tất cả sự cố gắng cùng với những kiến thức đã học được trong thời gian vừa qua.Trong suốt thời gian làm luận văn tốt nghiệp của mình, em đã nhận được sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô trong bộ môn, đặc biệt là sự giúp đỡ của CBHD cô ThS. Đoàn Đình Tuyết Trang. Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và tri ân sâu sắc đến quý thầy cô bộ môn đã giúp đỡ em hoàn thành tốt bài luận văn của mình theo đúng kế hoạch đề ra của nhà trường.Do kinh nghiệm bản thân và thời gian còn hạn chế nên mặc dù bản thân em đã cố gắng nhưng cũng không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vậy em kính mong quý Thầy Cô chia sẻ những lời góp ý, bổ sung những gì em còn thiếu sót để em có thể hoàn thành tốt hơn và thu thập được những kinh nghiệm quý báu cho tương lai.Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn.Tp. Hồ Chí Minh, ngày Luận văn tốt nghiệp là một phần quan trọng để đánh giá khả năng, năng lực học tập cũng như kiến thức tích lũy được của sinh viên trong suốt thời gian ngồi trên ghế nhà trường.Ngày hôm nay, trải qua một thời gian học tập dưới sự chỉ dạy của các thầy cô trong Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng nói chung và Bộ môn Cảng – Công trình biển nói riêng, em đã hoàn thành luận văn này với tất cả sự cố gắng cùng với những kiến thức đã học được trong thời gian vừa qua.Trong suốt thời gian làm luận văn tốt nghiệp của mình, em đã nhận được sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô trong bộ môn, đặc biệt là sự giúp đỡ của CBHD cô ThS. Đoàn Đình Tuyết Trang. Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và tri ân sâu sắc đến quý thầy cô bộ môn đã giúp đỡ em hoàn thành tốt bài luận văn của mình theo đúng kế hoạch đề ra của nhà trường.Do kinh nghiệm bản thân và thời gian còn hạn chế nên mặc dù bản thân em đã cố gắng nhưng cũng không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vậy em kính mong quý Thầy Cô chia sẻ những lời góp ý, bổ sung những gì em còn thiếu sót để em có thể hoàn thành tốt hơn và thu thập được những kinh nghiệm quý báu cho tương lai.Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn.Tp. Hồ Chí Minh, ngày ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GÒN VIỆT NAM (SITV) CHO TÀU 50000 DWT SVTH: LÊ HOÀI PHÚC MSSV: 81202790 CBHD: ThS ĐỒN ĐÌNH TUYẾT TRANG TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2017 BỘ MƠN CẢNG – CƠNG TRÌNH BIỂN PORT and COASTAL ENGINEERING Department LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GÒN VIỆT NAM (SITV) CHO TÀU 50000 DWT SVTH: LÊ HOÀI PHÚC MSSV: 81202790 CBHD: ThS ĐOÀN ĐÌNH TUYẾT TRANG TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2017 THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GÒN VIỆT NAM (SITV) – TÀU 50000 DWT ĐẠI HỌC QUỐC GIA TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BỘ MÔN CẢNG – CƠNG TRÌNH BIỂN NHIỆM VỤ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Chú ý:sinh viên phải dán tờ giấy vào trang thứ bảng thuyết minh HỌ VÀ TÊN: LÊ HOÀI PHÚC MSSV: 81202790 NGÀNH: XÂY DỰNG CẢNG – CƠNG TRÌNH BIỂN LỚP: XD12CB Đề tài luận văn: THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GÒN VIỆT NAM (SITV) – TÀU 50000 DWT Nhiệm vụ (yêu cầu nội dung số liệu ban đầu): Thu thập xử lý số liệu cần thiết cho luận văn 05% Tính tốn quy hoạch cho tồn khu cảng 25% Tính tốn thiết kế bến cảng cho tàu 50000 DWT 60% Sơ trình tự biện pháp thi công bến tàu 50000 DWT 10% Ngày giao nhiệm vụ luận văn: 13/02/2017 Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 29/05/2017 Họ tên người hướng dẫn: Phần hướng dẫn: ThS Đồn Đình Tuyết Trang 100% Nội dung yêu cầu LVTN thông báo qua Bộ Môn Ngày … tháng … năm 20… NGƯỜI HƯỚNG DẪN CHÍNH CHỦ NHIỆM BỘ MÔN (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN Người duyệt (chấm sơ bộ) Đơn vị Ngày bảo vệ Điểm tổng kết Nơi lưu trữ luận văn SVTH: LÊ HOÀI PHÚC MSSV: 81202790 THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GÒN VIỆT NAM (SITV) – TÀU 50000 DWT Lời cảm ơn Luận văn tốt nghiệp phần quan trọng để đánh giá khả năng, lực học tập cũng kiến thức tích lũy của sinh viên suốt thời gian ngồi ghế nhà trường Ngày hôm nay, trải qua thời gian học tập dưới chỉ dạy của thầy Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng nói chung Bộ mơn Cảng – Cơng trình biển nói riêng, em đa hoàn thành luận văn với tất cố gắng cùng với những kiến thức đa học thời gian vừa qua Trong suốt thời gian làm luận văn tốt nghiệp của mình, em đa nhận hướng dẫn tận tình của thầy cô môn, đặc biệt giúp đỡ của CBHD ThS Đồn Đình Tuyết Trang Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tri ân sâu sắc đến quý thầy cô môn đa giúp đỡ em hoàn thành tốt luận văn của theo đúng kế hoạch đề của nhà trường Do kinh nghiệm thân thời gian hạn chế nên mặc dù thân em đa cố gắng cũng khơng thể tránh khỏi những thiếu sót Vậy em kính mong q Thầy Cơ chia sẻ những lời góp ý, bổ sung những em thiếu sót để em có thể hồn thành tốt thu thập những kinh nghiệm quý báu cho tương lai Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2017 Sinh viên LÊ HOÀI PHÚC SVTH: LÊ HOÀI PHÚC MSSV: 81202790 THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GÒN VIỆT NAM (SITV) – TÀU 50000 DWT MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU SVTH: LÊ HOÀI PHÚC MSSV: 81202790 THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GÒN VIỆT NAM (SITV) – TÀU 50000 DWT DANH MỤC HÌNH ẢNH SVTH: LÊ HOÀI PHÚC MSSV: 81202790 THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GÒN VIỆT NAM (SITV) – TÀU 50000 DWT CHƯƠNG 1: SỐ LIỆU BAN ĐẦU 1.1 GIỚI THIỆU VỀ CƠNG TRÌNH Cảng SITV xây dựng sơng Thị Vải, thuộc thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu - Phía Bắc: giáp với nhà máy xi măng HOLCIM - Phía Tây: giáp với sơng Thị Vải - Phía Đơng: giáp quốc lộ 51 - Phía Nam: giáp với cảng Liên Doanh Tất cao độ ghi m, hệ cao độ Hải Đồ, sử dụng hệ tọa độ VN – 2000 Đây vị trí chiến lược nằm gần vùng kinh tế phát triển thuộc bốn tỉnh thành trọng điểm phía Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai Bà Rịa – Vũng Tàu Đặc biệt vị trí của cảng SITV nằm gần khu cơng nghiệp: Cái Mép, Phú Mỹ, Mỹ Xn, Gò Dầu, Nhơn Trạch Biên Hòa 1.2 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 1.2.1 Đặc điểm địa hình: Hệ thống sơng Thị Vải bao gồm nhánh sông lớn: sông Thị Vải, sông Gò Gia sơng Cái Mép Sơng Thị Vải – Cái Mép chạy theo hướng Nam – Bắc gần song song với đường quốc lộ 51 Độ sâu trung bình từ 15 ÷ 20 m, chỗ sâu nhất (ở nga ba Thị Vải – Gò Gia – Cái Mép) đạt tới 60 m Bề rộng trung bình 500 ÷ 600 m Biên độ dao động nước lớn nhất có thể đạt m Căn cứ vào tài liệu khảo sát địa hình khu vực xây dựng cảng khảo sát tháng 01/2005 công ty cổ phần tư vấn Thiết kế cảng – Kỹ thuật biển PortCoast thực hiện, địa hình khu vực rừng đước ngập mặn ao ni tơm Tại vị trí khu vực xây dựng cảng, cao độ tự nhiên khu vực bờ dao động khoảng từ +1,50 m đến +3,0 m Khu vực xây dựng cảng có lòng sơng sâu, độ sâu trung bình dao động khoảng từ -12,0 m đến -15,0 m (theo hệ UTM), khu vực chiều rộng lòng sơng vào khoảng 500 – 600 m 1.2.2 Địa chất: Dựa kết khảo sát trường thí nghiệm phòng, mặt cắt địa chất của khu vực xây dựng tương đối đồng nhất chia lớp từ xuống dưới sau: Lớp 1a: (CH/MH) Bùn sét lẫn hữu cơ, vỏ sò, màu xám xanh, xám đen, trạng thái chảy Lớp 1b: (CH/MH) Sét, màu xám xanh, xám đen, trạng thái dẻo chảy Lớp 1c: (CH) Sét, màu xám xanh, xám đen, trạng thái dẻo mềm SVTH: LÊ HOÀI PHÚC MSSV: 81202790 THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GÒN VIỆT NAM (SITV) – TÀU 50000 DWT Lớp 1a, 1b, 1c có phần trăm cỡ hạt giống độ ẩm hệ số rỗng giảm dần theo độ sâu Lớp 2a: (SP, SP-SM, SW-SM) Cát hạt mịn đến trung lẫn bột, xám trắng, xám xanh, kết cấu rời rạc đến chặt vừa Trong lớp kẹp thấu kính (TK2) sét trạng thái dẻo mềm đến dẻo cứng thấu kính bùn sét cát (TK1) chỉ xuất hố khoan BH04 Lớp 2b: (SM, SP-SM) Cát hạt mịn đến trung lẫn bụi sỏi sạn, màu vàng, xám trắng, xám xanh, kết cấu chặt vừa Lớp 3: (CH/CL) Sét, màu xám xanh, vàng xanh, đỏ nâu, trạng thái cứng Lớp 3*: (CH/CL) Sét trạng thái dẻo mềm đến dẻo cứng, chỉ xuất BH02 Thấu kính cát sét lẫn sỏi sạn, xám xanh, nâu, kết cấu chặt vừa (TK3) chỉ xuất hố khoan BH02 Lớp 4: Đá granite, phong hóa mạnh, trạng thái cứng SVTH: LÊ HỒI PHÚC MSSV: 81202790 THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GÒN VIỆT NAM (SITV) – TÀU 50000 DWT Bảng 1.1 Thống kê đặc trưng lý lớp đất Lớp đất 1a 1b 1c 2a 2b 3,8 ÷ 12,5 ÷ 13,6 ÷ 10,3 4,5 ÷ 10,7 4,2 ÷ 14,7 7,5 ÷ 18,8 Loại đất Bùn sét Sét Sét Cát Cát Sét Trạng thái Chảy Dẻo chảy Dẻo mềm Rời rạc, chặt vừa Chặt vừa Cứng Độ ẩm tự nhiên W (%) 77,8 69,9 64,0 18,2 20,0 23,1 1,55 1,60 1,64 2,03 2,06 2,08 0,87 0,94 1,00 1,72 1,71 1,69 2,65 2,66 2,66 2,66 2,65 2,71 2,046 1,832 1,660 0,545 0,551 0,804 0,95 0,91 0,89 0,96 0,78 0,93 0,95 0,3 0,2 0,05 6°29’ 24°16’ 23°06’ 28o44’ 29o14’ 12o51’ 0,05 0,07 0,2 0÷5 0÷5 Bề dày (m) Khối lượng thể tích tự nhiên γw (g/cm ) Khối lượng thể tích khơ γk (g/cm ) Tỷ trọng ∆ Hệ số rỗng tự nhiên ε Độ bao hòa G (%) Độ sệt B Góc nội ma sát ϕ (độ) Lực dính đơn vị 0,3 c (kG/cm ) SPT N30 SVTH: LÊ HOÀI PHÚC MSSV: 81202790 ÷ 25 12 ÷ 403 34 ÷ >50 THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GÒN VIỆT NAM (SITV) – TÀU 50000 DWT 1.2.3 Điều kiện khí tượng: 1.2.3.1 Gió: Vùng Duyên hải Việt Nam có hai mùa gió Đơng Bắc Tây Nam với tốc độ trung bình 10 m/s Theo số liệu của trạm khí tượng quan trắc Thị Vải cho thấy mùa khơ hướng gió chủ đạo hướng Đơng Bắc với tốc độ gió phổ biến từ m/s mùa mưa hướng Tây Nam với tốc độ gió phổ biến 10 m/s Từ tháng 12/1986 đến đầu tháng 4/1997, hướng Đông Nam thể rất rõ rệt, tháng lại hướng gió khơng thể rõ Mặc dù vậy, thời gian quan trắc gió khu vực Thị Vải, đa có lần ghi nhận tốc độ gió giật 38 m/s khoảng 15 phút Theo số liệu của Đài khí tượng thủy văn thành phố Hồ Chí Minh, thời kỳ 1929 1983 đa ghi nhận tất bao qua khu vực Vũng Tàu – Tp.HCM, tốc độ gió cực đại khơng q 30 m/s Theo tính tốn, tốc độ gió với tần śt 1% 38 m/s Vận tốc gió trung bình hàng tháng Vũng Tàu biến thiên từ 3,0 m/s vào tháng 08 đến 5,7 m/s vào tháng 02 Vận tốc gió trung bình mùa khơ lớn vận tốc gió trung bình mùa mưa Tốc độ gió lớn nhất Vũng Tàu thống kê (trạm khí tượng thủy văn Vũng Tàu) 40 năm qua là: 30 m/s Vận tốc gió thiết kế điều kiện khai thác 20 m/s Vận tốc gió thiết kế điều kiện gió bão 40 m/s 1.2.3.2 Nhiệt độ khơng khí: Nhiệt độ khơng khí trung bình năm 26 0C, nhiệt độ cao nhất 34,50C, nhiệt độ thấp nhất 20,10C Nhìn chung khơng có sai lệch lớn về biên độ dao động nhiệt độ ngày/đêm năm, độ chênh trung bình giữa tháng nóng nhất (tháng 5) tháng lạnh nhất (tháng 1) khoảng 8,50C 1.2.4 Điều kiện thủy văn: 1.2.4.1 Thủy triều: Tọa độ ngang cho dự án dựa mốc quốc gia Việt Nam ngang VN – 2000 Cao độ của dự án dựa hệ cao độ (CDL) Hệ cao độ (CDL) Vũng Tàu, liên quan đến hệ cao độ quốc gia Hòn Dấu (NDL) sau: ZNDL = ZCDL + 2,887 (m) Hình 1.1 Mối quan CDL (Vũng Tàu) NDL (Hòn Dấu) SVTH: LÊ HỒI PHÚC MSSV: 81202790 10 THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GÒN VIỆT NAM (SITV) – TÀU 50000 DWT Đoạn dầm giữa nhịp: Chọn s = 300 mm, bố trí đoạn giữa dầm 6.2.4 Tính tốn cốt thép dầm cần trục: Nội lực tính tốn: Nội lực S Mmax (kNm) 1723,45 Mmin (kNm) 1262,4 Qmax (kN) 1408,725 Hệ số SI 2585,18 1,5 1893,6 2113,09 6.2.4.1 Tính tốn cốt thép dọc: Chọn chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép dọc: Giả thiết khoảng cách từ tâm cốt thép chịu kéo đến mép ngồi vùng bê tơng chịu kéo: Chiều cao tính toán của dầm:  Tiết diện chịu momen gối: Cánh nằm vùng chịu kéo nên bỏ qua ảnh hưởng của cánh Tính với tiết diện hình chữ nhật:  Tiết diện chịu momen nhịp: Cánh nằm vùng chịu nén, tham gia chịu lực với sườn Chiều rộng cánh tính tốn: , với c độ vươn của cánh có trị số bé nhất ba trị số sau: • Một nửa khoảng cách thơng thủy giữa dầm: • Một phần sáu nhịp tính tốn của dm: Sỏu ln chiờu cao bn cỏnh: 6ì0,4 = 2,4 m Xác định vị trí trục trung hòa: Trục trung hòa qua cánh, tính tốn với tiết diện chữ nhật:  Tính tốn cốt thép:  Kiểm tra hàm lượng cốt thép: SVTH: LÊ HOÀI PHÚC MSSV: 81202790 100 THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GÒN VIỆT NAM (SITV) – TÀU 50000 DWT Bảng 6.4 Tính tốn cốt thép dầm cần trục phương án Chọ b ho Att Achọn α ξ n (m) (m) (cm ) (cm2) thép Tiết diện M (kNm) Nhịp 2585,1 2,64 1,32 0,038 0,0395 71,36 9d32 Gối 1893,6 1,32 0,075 0,0780 53,31 7d32 µ ath (cm) (%) 72,38 6,6 0,208 56,30 6,6 0,427 6.2.4.2 Tính tốn cốt thép ngang: Kiểm tra điều kiện cốt đai: Chọn cốt đai , số nhánh cốt đai nx = Chọn u = 200 mm, bố trí đoạn đoạn đầu dầm Điều kiện kiểm tra: Trong đó: • : Chiều cao tương đối vùng chịu nén mặt cắt, xác định theo cơng thức: • k: Hệ số lấy sau: k = 0,5 + ξ = 0,5 + 2ì0,066 = 0,632 Fx: Din tớch tiết diện cốt thép đai đặt mặt phẳng thẳng góc với trục dọc cấu kiện cắt tiết diện nghiêng: • nx: Số nhánh cốt đai phạm vi chiều rộng b tính tốn của cấu kiện • fx: Diện tích tiết diện của cốt đai • qx: Ứng lực cốt đai đơn vị chiều dài cấu kiện phạm vi tiết diện nghiêng bằng: • u: Khoảng cách (bước) cốt đai • Rax: Cường độ chịu kéo tính tốn của cốt thép ngang tính tốn mặt cắt nghiêng chịu tác dụng của lực cắt Ta có: SVTH: LÊ HỒI PHÚC MSSV: 81202790 101 THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GÒN VIỆT NAM (SITV) – TÀU 50000 DWT Kết luận: Dầm không bị phá hoại, cốt đai đủ khả chịu lực cắt, khơng cần tính cốt xiên Đoạn dầm giữa nhịp : Chọn s = 300 mm, bố trí đoạn giữa dầm 6.2.5 Tính tốn cốt thép dầm ngang: Nội lực tính tốn: Nội lực S Mmax (kNm) 1374,92 Mmin (kNm) 872,43 Qmax (kN) 664,75 Hệ số SI 2062,38 1,5 1308,65 997,125 6.2.5.1 Tính tốn cốt thép dọc: Chọn chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép dọc: Giả thiết khoảng cách từ tâm cốt thép chịu kéo đến mép ngồi vùng bê tơng chịu kéo: Chiều cao tính tốn của dầm:  Tiết diện chịu momen gối: Cánh nằm vùng chịu kéo nên bỏ qua ảnh hưởng của cánh Tính với tiết diện hình chữ nhật:  Tiết diện chịu momen nhịp: Cánh nằm vùng chịu nén, tham gia chịu lực với sườn Chiều rộng cánh tính tốn: , với c độ vươn của cánh có trị số bé nhất ba trị số sau: • Một nửa khoảng cách thơng thủy giữa dầm: • Một phần sáu nhịp tính tốn của dầm: • Sáu lần chiều cao cánh: 6×0,4 = 2,4 m Xác định vị trí trục trung hòa: Trục trung hòa qua cánh, tính tốn với tiết diện chữ nhật:  Tính tốn cốt thép: SVTH: LÊ HỒI PHÚC MSSV: 81202790 102 THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GÒN VIỆT NAM (SITV) – TÀU 50000 DWT  Kiểm tra hàm lượng cốt thép: Bảng 6.5 Tính tốn cốt thép dầm ngang phương án b ho Att Achọn Chọn α ξ thép (m) (m) (cm2) (cm2) Tiết diện M (kNm) Nhịp 2062,3 2,24 1,32 0,0364 0,037 56,86 6d36 Gối 1308,6 1,32 0,0518 0,053 36,38 4d36 µ ath (cm) (%) 61,07 6,8 0,207 40,72 6,8 0,31 6.2.5.2 Tính tốn cốt thép ngang: Kiểm tra điều kiện cốt đai: Chọn cốt đai , số nhánh cốt đai nx = Chọn u = 200 mm, bố trí đoạn đoạn đầu dầm Điều kiện kiểm tra: Trong đó: • : Chiều cao tương đối vùng chịu nén mặt cắt, xác định theo cơng thức: • k: Hệ số lấy sau: k = 0,5 + ξ = 0,5 + 2×0,048 = 0,596 • Fx: Diện tích tiết diện cốt thép đai đặt mặt phẳng thẳng góc với trục dọc cấu kiện cắt tiết diện nghiêng: • nx: Số nhánh cốt đai phạm vi chiều rộng b tính tốn của cấu kiện • fx: Diện tích tiết diện của cốt đai • qx: Ứng lực cốt đai đơn vị chiều dài cấu kiện phạm vi tiết diện nghiêng bằng: • u: Khoảng cách (bước) cốt đai • Rax: Cường độ chịu kéo tính tốn của cốt thép ngang tính tốn mặt cắt nghiêng chịu tác dụng của lực cắt SVTH: LÊ HOÀI PHÚC MSSV: 81202790 103 THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GÒN VIỆT NAM (SITV) – TÀU 50000 DWT Ta có: Kết luận : Dầm khơng bị phá hoại, cốt đai đủ khả chịu lực cắt, không cần tính cốt xiên Đoạn dầm giữa nhịp: Chọn s = 300 mm, bố trí đoạn giữa dầm 6.2.6 Tính tốn cốt thép sàn: Kết nội lực sàn: Momen Nhịp Gối M11 (kNm) 77,379 -81,795 M22 (kNm) 100,137 -79,678 6.2.6.1 Tính tốn sàn theo phương dọc bến: Nội lực S Hệ số Mmax (kNm) 77,379 Mmin (kNm) 81,795 1,5 SI 116,069 122,69 Chọn chiều dày lớp bê tơng bảo vệ cốt thép dọc: Bề rộng tính tốn của sàn mét Tính a Bảng 6.6 Tính tốn thép sàn theo phương dọc bến phương án Tiết diện M (kNm) b (m) ho (m) Nhịp 116,069 0,35 Gối 122,69 0,35 µ Aatt (cm2) Chọn thép Aachọn (cm2) (%) 0,0653 0,0676 12,26 Φ16a150 13,40 0,383 0,0691 0,0716 12,98 Φ16a150 13,40 0,383 α ξ 6.2.6.2 Tính tốn sàn theo phương ngang bến: Nội lực S Mmax (kNm) 100,137 Mmin (kNm) 79,678 Hệ số 1,5 SI 150,206 119,517 Chọn chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép dọc: SVTH: LÊ HOÀI PHÚC MSSV: 81202790 104 THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GÒN VIỆT NAM (SITV) – TÀU 50000 DWT Bề rộng tính tốn của sàn mét Tính a Tiết diện Bảng 6.7 Tính tốn thép sàn theo phương ngang bến phương án M b ho Aatt Aachọn α ξ Chọn thép (cm ) (cm2) (kNm) (m) (m) µ (%) Nhịp 150,20 0,35 0,084 0,088 16,04 Φ16a120 16,76 0,48 Gối 119,517 0,35 0,067 0,069 12,64 Φ14a120 12,83 0,37 6.2.7 Tính tốn theo trạng thái giới hạn II – Kiểm tra hình thành mở rộng vết nứt: Bề rộng khe nứt thẳng góc với trục dọc của cấu kiện an (mm) xác định theo công thức: (TCVN 4116 – 1985, Kết cấu bê tông bê tông cốt thép thủy cơng) Trong đó: an (mm): Bề rộng khe nứt k: Hệ số, đối với cấu kiện chịu uốn k = Cg: Hệ số, tính với tải trọng thường xuyên tải trọng tạm thời dài hạn C g = 1,3 η: Hệ số, đối với cốt thép có gờ η = σa (kN/m2): Ứng suất cốt thép chịu kéo, đối với cấu kiện chịu uốn: Chiều cao miền chịu nén của bê tông, lấy theo kết tính tốn cường độ của tiết diện: Z = ho – x/2: Cánh tay đòn nội lực ma: Hệ số điều kiện làm việc của cốt thép Ra: Cường độ của cốt thép chịu kéo mb: Hệ số điều kiện làm việc của bê tông Rb: Cường độ chịu nén của bê tông b: Bề rộng tiết diện σo (kN/m2): Ứng suất kéo ban đầu cốt thép trương nở của bê tông, đối với kết cấu nằm nước: σo = 20000 kN/m2 µ (%): Hàm lượng cốt thép của mặt cắt, µ ≤ 0,02 SVTH: LÊ HOÀI PHÚC MSSV: 81202790 105 THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GÒN VIỆT NAM (SITV) – TÀU 50000 DWT d (mm): Đường kính của cốt thép Điều kiện kiểm tra: an < [aT], với bề rộng khe nứt cho phép: [aT] = k’×angh k’ = 1,6 – Đối với cơng trình cấp III angh: Chiều rộng khe nứt giới hạn, kết cấu thường nằm vùng mực nước dao động angh = 0,15 mm => [aT] = 1,6×0,15 = 0,24 mm Bảng 6.8 Tính tốn mở rộng khe nứt dầm phương án (kN/m ) (%) d (mm ) 178621, 2,1×108 0,23 30 0,141 0,24 1723,45 184078, 2,1×108 0,20 32 0,152 0,24 1374,92 174029, 2,1×108 0,20 36 0,151 0,24 z (m) M (kNm) σa (kN/m2) 1, 0,99 1007,70 72,38 1, 1,29 61,07 1, 1,29 Cấu kiện Fa (cm2) Cg Dầm dọc 56,55 Dầm dọc cần trục Dầm ngang µ Ea an (mm) [aT] Vậy cấu kiện đều thỏa man điều kiện kiểm tra bề rộng khe nứt thẳng góc với trục dọc của cấu kiện 6.3 KIỂM TRA CỌC 6.3.1 Kiểm tra momen lớn cọc cẩu lắp: Khi vận chuyển treo cọc giá búa vị trí móc cẩu treo cho trị số momen âm momen dương cực trị Chiều dài cọc sử dụng cầu L c = 41 m, gồm cọc dài 15 m cọc dài 11 m nối lại Từ điều kiện ta rút được: a = 0,207×l = 3,105 m; b = 0,294×l = 4,41 m Kiểm tra khả chịu lực của cọc theo hai trường hợp là: Khi vận chuyển lắp dựng Hình 6.43 Sơ đồ cẩu cọc Các ký hiệu Hình 6.43 là: SVTH: LÊ HỒI PHÚC MSSV: 81202790 106 THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GÒN VIỆT NAM (SITV) – TÀU 50000 DWT • • • • • a, b – Khoảng cách từ đầu cọc đến vị trí đặt móc cẩu, a = 0,207×l; b = 0,294×l l – Chiều dài cọc, l = 15 m q – Tải trọng tác dụng lên cọc, q = k×qo k – Hệ số xét đến ảnh hưởng của lực xung kích: k = 1,2 qo = 0,667 (T/m) – Trọng lượng thân của m dài cọc cung cấp từ nhà sản xuất → q = 1,2×0,667 = 0,8 T/m Từ Hình 6.43, ta thấy trường hợp cẩu điểm nguy hiểm Do đó, ta tính tốn với trường hợp Momen lớn nhất cọc: M = 0,086ql2 = 0,086×0,8×152 = 15,5 T/m So sánh M < Mcr = 63,76 Tm, cọc thỏa điều kiện không bị phá hoại cẩu lắp 6.3.2 Kiểm tra nội lực cọc: Từ kết giải nội lực có giá trị độ lớn lực dọc, momen uốn lớn nhất xuất cọc: Nmax = 2594,13 kN → NI = 2594,13×1,5 + 41×0,238×25 = 4130,645 kN < Rcd = 4686,66 kN < [P] = 5886 kN (điều kiện nội lực thỏa) Mmax = 201,98 kNm → MI = 201,98×1,5 = 302,97 kNm < [M] = 637,6 kNm (điều kiện nội lực thỏa) 6.3.3 Kiểm tra ứng suất cọc: Điều kiện: Trong đó: • N, M – Lực dọc, momen thu từ kết giải nội lực • Ao = 0,238 m2 – Tiết diện mặt cắt ngang cọc • W = 0,0364 m3 – Momen kháng uốn tiết diện cọc • [σ] = 10000 kN/m3 – Ứng suất kéo cho phép (được cung cấp từ nhà sản xuất) Trường hợp Nmax: N = 2594,13 kN, M = 75,77 kNm Trường hợp Mmax: N = 699,485 kN, M = 201,98 kNm Vậy cọc thỏa man điều kiện ứng suất 6.4 SO SÁNH KẾT QUẢ HAI PHƯƠNG ÁN Phân tích phương án: • Giá thành sơ của cọc: SVTH: LÊ HOÀI PHÚC MSSV: 81202790 107 THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GÒN VIỆT NAM (SITV) – TÀU 50000 DWT  Phương án sử dụng cọc bê tơng PHC D700 có giá 1.500.000 VND/m với cọc loại B (theo báo giá cọc bê tông dự ứng lực của Hùng Vương Construction) Phương án sử dụng 110 cọc nên tổng giá 110×1.500.000×41 = 6,765 tỷ VND  Phương án sử dụng cọc bê tơng PHC D800 có giá 2.250.000 VND/m cọc loại B (theo báo giá cọc bê tông dự ứng lực của Công ty cổ phần đầu tư Phan Vũ) Phương án sử dụng 88 cọc nên tổng giá l 88ì2.250.000ì41 = 8,118 t VND Do di ray cần trục sử dụng cọc chụm xiên 1:10 nên thi cơng phương án khó khăn so với thi cơng tồn cọc thẳng của phương án • Từ kết nội lực cũng tính tốn cốt thép phần cho thấy phương án đều khơng có chênh lệch nhiều về giá trị Kết luận: Dựa vào chi phi vật tư tính tốn trên, chúng ta có thể thấy chi phí vật tư phương án (có cọc xiên, cọc bê tông cốt thép ứng suất trước D700) nhỏ chi phí vật tư phương án (tồn cọc thẳng, cọc bê tông cốt thép ứng suất trước D800) Về mặt thi cơng ta có thể tìm biện pháp thích hợp để thi cơng cọc xiên cách hiệu giúp giảm bớt chi phí cũng thời gian Vậy chúng ta có thể kết luận về mặt chi phí vật liệu phương án thích hợp phương án 2, nên ta chọn phương án làm phương án kết cấu bến SVTH: LÊ HOÀI PHÚC MSSV: 81202790 108 THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GÒN VIỆT NAM (SITV) – TÀU 50000 DWT CHƯƠNG 7: TRÌNH TỰ BIỆN PHÁP THI CƠNG 7.1 Trình tự thi công: 7.1.1 Chuẩn bị mặt thi công: Các công tác chuẩn bị gồm: Giải phóng mặt bằng, phá dỡ chướng ngại vật cản trở công tác thi công của cơng trình Tiêu nước bề mặt để giữ cho công trường khô ráo, đảm bảo chất lượng thi cơng tốt nhất Xây dựng khu nhà tạm cơng trình, xưởng sửa chữa máy móc, thiết bị, bố trí lắp đặt hệ thống điện, nước phục vụ thi công cơng trình Xây dựng kho chứa thiết bị, bai chứa vật liệu Bố trí bai chế tạo như: bai gia công thép, bai cấu kiện đúc sẵn Tập kết trang thiết bị máy móc, nhân lực phục vụ cho thi công Thả phao báo hiệu khu vực thi cơng nhằm đảm bảo an tồn giao thơng đường thủy 7.1.2 Vận chuyển vật liệu đến công trường: Vận chuyển vật liệu đến công trường: nên chia theo từng giai đoạn, giai đoạn vật liệu vận chuyển đến đủ để thi công giai đoạn Công việc nên tiến hành song song với công tác chuẩn bị mặt 7.1.3 Thi cơng đóng cọc: Tiến hành đóng cọc thử, thử tải tĩnh của cọc trước sản xuất cọc đại trà vận chuyển tới cơng trường Sử dụng tàu đóng cọc phối hợp cùng sàn đạo để định vị đóng cọc Khi đóng cọc phải dùng máy kinh vĩ để theo dõi Các cọc phải kiểm tra nghiệm thu trước đóng Các cọc đóng phải đảm bảo đúng vị trí, cao độ, độ xiên theo yêu cầu thiết kế 7.1.4 Thi công mặt bến: Chuẩn bị mặt bến Giằng đầu cọc hệ thống xà kẹp chế tạo sẵn thép hình chữ I bu lơng Thép hình định vị vào hệ thống xà kẹp Thi công bê tông dầm: Lắp dựng cốt pha dầm, công tác cốt thép dầm, đổ bê tông chỗ bảo dưỡng, tháo dỡ cốt pha Thi công sàn: Lắp dựng cốt pha sàn, công tác cốt thép sàn, đổ bê tông chỗ bảo dưỡng, tháo dỡ cốt pha SVTH: LÊ HOÀI PHÚC MSSV: 81202790 109 THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GÒN VIỆT NAM (SITV) – TÀU 50000 DWT Trong trình đổ bê tơng cần chú ý đến vị trí bu lơng để lắp đặt bích neo, đệm tàu, hệ thống nước Sử dụng máy bơm bê tơng để bơm bê tông thành phẩm Sau bê tông đạt cường độ khoảng 75% tiến hành tháo ván khn hệ thống xà kẹp 7.1.5 Hoàn thiện mặt bằng: Thi cơng lớp phủ bê tơng nhựa, sơn hồn thiện Lắp đặt thiết bị phụ trợ: hệ thống bích neo, đệm tàu, cầu thang, tay cần trục, gờ chắn xe… 7.1.6 Thi cơng mố cầu: 7.1.7 Hồn thiện cơng trình: Thi cơng lớp sơn phủ chống rỉ, sơn màu Thu gom, quét dọn, nghiệm thu bàn giao cơng trình 7.2 Biện pháp thi cơng: 7.2.1 Định vị tuyến bến: Sử dụng máy kinh vĩ để xác định vị trí của tuyến Thiết bị gồm: Máy kinh vĩ, mia, thước dây, thước thủy, phao tiêu, sơn, dây căng, dọi… 7.2.2 Thi cơng đóng cọc: Sử dụng tàu đóng cọc kết hợp cùng sàn đạo Cơng tác chuẩn bị: Định vị cọc: chọn mốc tọa độ bờ lấy theo hệ cao độ Hải Đồ Dùng máy kinh vĩ để định vị vị trí đóng cọc Dựa vẽ thiết kế, xác định vị trí cọc trường Định vị cọc từ bờ xuống mặt nước Dùng thước thép để kiểm tra lại khoảng cách cọc hoặc dùng máy phản quang khoảng cách xa Đóng cọc thử: Mục đích để xác định sức chịu tải thực tế giữa nền đất với cọc, để định chiều dài thức của cọc nên trước đóng cọc đại trà ta tiến hành đóng cọc thử để kiểm tra lại khả chịu tải thực tế Đóng cọc đại trà: - Đóng cọc ven bờ: đối với những cọc gần bờ không thể sử dụng xà lan đóng cọc Do ta phải đóng cọc bờ, lắp dựng hệ thống sàn đạo, dùng cần trục cẩu giá búa chạy đường ray chạy cơng trình lắp dựng sẵn Sau định vị cọc xong ta đóng cọc từng hàng dọc theo đường ray Sau chuyển đường ray SVTH: LÊ HOÀI PHÚC MSSV: 81202790 110 THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GÒN VIỆT NAM (SITV) – TÀU 50000 DWT giá búa vng góc với tuyến bến cố định ray giá búa để đóng hàng cọc - Đóng cọc xa bờ: đối với những cọc xa bờ (các cọc nằm vùng nước sâu), sử dụng tàu đóng cọc khu nước sâu, đóng cọc dưới nước, cọc đặt tàu đóng cọc Khi đóng tiến hành đóng từ cọc cầu dẫn ngồi cầu theo mặt đóng cọc vẽ thi cơng Trong đóng cọc phát cọc bị lệch phải dùng tời kéo điều chỉnh lại cọc phải điều chỉnh lại giá búa Hai tiêu chuẩn để tạm dừng việc đóng cọc: đóng đúng cao trình thiết kế độ chối nhỏ độ chối quy định thiết kế Nối cọc: dùng cần cẩu cẩu cọc giữ cọc cho đồng trục với cọc đa đóng phía dưới, sau ta hàn đối đầu cọc để cố định cọc, quét lớp sơn chống rỉ mới tiếp tục đóng cọc 7.2.3 Giằng đầu cọc cắt cọc: Mục đích: chiều dài tự của cọc lớn cọc cũng chịu tải trọng ngang gió, dòng chảy, lượng bùn bồi lấp lớn Do cần thiết phải giằng đầu cọc để tránh bị nghiêng, xô lệch so với phương thẳng đứng, ngồi làm sàn chống đỡ hệ thống ván khuôn để đổ bê tông dầm Ta giằng đầu cọc hệ thống xà kẹp Dùng xà lan chở thép hình đến vị trí đóng cọc để liên kết cọc Tại vị trí liên kết đầu cọc vị trí liên kết xà kẹp ta sử dụng liên kết bu lông Phải cắt đầu cọc để đảm bảo cao độ thiết kế cao độ đầu cọc cao cao độ thiết kế 7.2.4 Công tác ván khuôn: Ván khuôn để thi công ván khuôn gỗ Ván khn phải tính tốn thiết kế lắp dựng chắc chắn không bị biến dạng trình thi cơng dưới tác dụng của tải trọng thi công thỏa man những yêu cầu sau: - Không dùng cốt thép chịu lực của kết cấu công trình đề neo giằng ván khn - Nếu sử dụng giằng xuyên qua kết cấu để gông ván khuôn sau tháo ván khn phải cắt phần giằng thừa - Chiều dày lớp bê tông bảo vệ phải tuân thủ đúng theo vẽ thiết kế, đối với cơng trình cảng chiều dày lớp bê tơng bảo vệ phải đảm bảo không nhỏ 50 mm Con kê của lớp bê tông bảo vệ phải chế tạo từ bê tơng có Mác bê tơng tương ứng với bê tông đổ kết cấu 7.2.5 Công tác cốt thép: Cốt thép phải bảo quản nơi có mái che, khơ thống mát, tránh gỉ sét Cốt thép gia công bờ, gia công máy hàn máy uốn thép SVTH: LÊ HOÀI PHÚC MSSV: 81202790 111 THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GÒN VIỆT NAM (SITV) – TÀU 50000 DWT Khi lắp dựng xong cơng tác ván khn cho cần trục chuyển cốt thép đa gia công tới đúng vị trí của để tiến hành lắp đặt cốt thép cần lưu ý rằng: đa lắp đặt cốt thép xong cần tiến hành kiểm tra lại ván khuôn đáy để tránh tình trạng ván khn bị võng Đối với công tác thi công bê tông khối lớn cần phải phân thành khối nhỏ để lắp dựng Lắp dựng cốt thép xong đến đâu tiến hành đổ bê tơng tới Cốt thép chờ phải phải bảo vệ cách bọc ống nhựa hoặc bao ni lông trước tiến hành đổ bê tông Cốt thép phải làm lớp gỉ trước đổ bê tông Cần lưu ý đến bu lông để lắp đặt bích neo, móc neo đệm tàu phải đặt vào vị trí trước đổ bê tơng 7.2.6 Công tác đổ bê tông: Trước đổ bê tông cần tiến hành kiểm tra lại ván khuôn, dàn giáo, cốt thép đa đủ hay chưa vị trí cốt thép có đúng theo thiết kế, sau tiến hành đổ bê tông Bê tông sản xuất trạm trộn, vận chuyển xe chuyên dùng, đổ đầm hỗn hợp bê tông máy Hạn chế đến mức tối đa việc sử dụng máy trộn, đổ đầm bê tông thủ công Tiến hành đổ bê tông chỗ dầm ngang, dầm dọc, tựa tàu Nên đổ xong bê tơng dầm ngang, dầm dọc đổ bê tông dầm tựa tàu theo chiều dọc bến theo chân lớp từ dưới lên Đổ bê tông đầm theo từng lớp, đầm vừa đủ tránh tính trạng đầm nhiều hay đầm dẫn đến tượng phân tầng của bê tông, giảm chất lượng của cấu kiện Khi đổ bê tông dầm tựa tàu cần lưu ý vị trí cốt thép chủ, đổ bê tông phải liên tục theo từng cấu kiện định sẵn Chú ý vị trí móc treo đệm tàu Khi đổ bê tông mạch ngừng nên bố trí những nơi có nội lực bé nhất, khoảng ¼ nhịp vị trí đổ bê tơng Mối nối bê tông phải làm nhám rửa nước Tháo ván khuôn: - Sau đổ bê tơng tồn mặt bến, dưỡng hộ bê tơng tới đạt cường độ tiêu chuẩn, che phủ bề mặt bê tơng tránh tượng nước nhanh của bê tông - Tháo ván khuôn từ dưới lên phần đóng sau tháo trước 7.2.7 Thi cơng kết cấu phụ trợ hồn thiện cơng trình: Dọn bề mặt bến để tiến hành đổ bê tông nhựa Đổ bê tông nhựa, đổ bê tông tới đâu lu lèn tới Lắp đặt thiết bị khác như: bích neo, gờ chắn xe… Gờ chắn xe: sơn kẻ vạch loại sơn epoxy không bị phá hủy gặp nước, nhiệt độ cao SVTH: LÊ HOÀI PHÚC MSSV: 81202790 112 THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GÒN VIỆT NAM (SITV) – TÀU 50000 DWT 7.2.8 Các quy định đảm bảo an toàn thi cơng: Các quy đinh về an tồn thi cơng cần phải tuân thủ chặt chẽ quy phạm kỹ thuật an toàn đảm bảo những yêu cầu sau: - An toàn cho tính mạng người, thiết bị vận hành thi cơng cơng trình - An tồn cho cơng trình xây dựng - Phòng chống cháy nổ - Giữ vệ sinh mơi trường thi cơng cơng trình TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 11 12 13 Ngô Nhật Hưng, Giáo trình quy hoạch cảng Phạm Văn Giáp, Cơng trình bến cảng Trần Minh Quang, Cảng chuyên dụng Bùi Văn Chúng, Hướng dẫn đồ án cơng trình bến cảng TCCS 04 – 2010/CHHVN, Tiêu chuẩn sở thiết kế công nghệ cảng biển 22 TCN 207 – 92, Tiêu chuẩn thiết kế bến cảng biển 22 TCN 222 – 95, Tải trọng tác động sóng tàu lên cơng trình thủy TCVN 5574 – 2012, Kết cấu bê tông bê tông cốt thép TCVN 4116 – 1985, Kết cấu bê tông bê tông cốt thép thủy cơng TCVN 10304 – 2014, Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 7888 – 2014, Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước Bridgestone – Marine Fender Systems Catalogue Shibata Latest Catalogue SVTH: LÊ HOÀI PHÚC MSSV: 81202790 113 ... QUỐC TẾ SÀI GÒN VIỆT NAM (SITV) – TÀU 50000 DWT MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU SVTH: LÊ HOÀI PHÚC MSSV: 81202790 THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GÒN VIỆT NAM (SITV) – TÀU 50000 DWT DANH MỤC HÌNH... 15 THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GÒN VIỆT NAM (SITV) – TÀU 50000 DWT 2.1.4 Thiết bị bốc xếp bãi container: Cần trục xếp hàng bai container RTG (Rubber Tyred Gantry) thiết bị bốc xếp bai container. .. MSSV: 81202790 23 THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GÒN VIỆT NAM (SITV) – TÀU 50000 DWT Trong đó: CTĐB: Cao trình đáy bến MNTTK: Mực nước thấp thiết kế Ho: Chiều sâu thiết kế, xác định công
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GÒN VIỆT NAM (SITV) CHO TÀU 50000 DWT, THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GÒN VIỆT NAM (SITV) CHO TÀU 50000 DWT, CHƯƠNG 1: SỐ LIỆU BAN ĐẦU, 2 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ QUY HOẠCH CẢNG, 1 ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ BỐC XẾP TRÊN BẾN, 2 TÍNH TOÁN SỐ LƯỢNG BẾN VÀ CÁC THIẾT BỊ BỐC XẾP, Chọn cao trình mặt bến CTMB = +5,5 m., CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG ÁN KẾT CẤU BẾN, 2 NHẬN XÉT LỰA CHỌN KẾT CẤU BẾN, Chọn mác bê tông M600 có cường độ trung bình mẫu thử chuẩn 57,8 MPa (cấp độ bền B45) theo bảng A.1 TCVN 5574 – 2012 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép., 4 TÍNH TOÁN SƠ BỘ PHƯƠNG ÁN 2, Moment uốn nứt: Mcr ≥ 637,6 kNm., CHƯƠNG 4: TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN BẾN, 2 TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN BẾN, 3 TỔ HỢP TẢI TRỌNG, 1 MÔ HÌNH TÍNH TOÁN, 1 KẾT QUẢ TÍNH NỘI LỰC, 2 TÍNH TOÁN CỐT THÉP, CHƯƠNG 6: TÍNH TOÁN CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN 2, CHƯƠNG 7: TRÌNH TỰ BIỆN PHÁP THI CÔNG, 2 Biện pháp thi công:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm