VanBanGoc 19 2018 TT BGDDT

28 38 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2019, 09:29

BO GIAO DUC VA DAO TAO CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIVT NAM Di)c 14p - Tty - Hanh phiic /2018/TT-BGDDT Ha NOi, ngayoZZ thang nam 2018 THONG TIX A Ban hanh Quy dinh kiem dinh chat ltnyng giao dye va cong nh4n dat chuAn qutoc gia truifng main non Can cir Luat giao dyc 14 thang nam 2005; Luat sera doi, bo sung mot so dieu cna Luat gicio duc 25 thang 11 nam 2009; Can at' Nghi dinh so 69/2017/ND-CP 25 thang nam 2017 cna Chinh phn quy dinh chirc ming, nhiem vy, quyen hgn va cau to chirc cna Bo Giao duc va Dao tao; Can cit Nghi dinh so 75/2006/ND-CP 02 timing nam 2006 cna Chinh phi quy dinh chi tiet va &rang dan thi hanh mot so dieu cna Luat gicio dyc; Nghi dinh so 31/2011/ND-CP 11 thong nam 2011 cna Chinh plan sera doi, bo sung mot so diet' cna Nghi dinh so 75/2006/ND-CP 02 thang nam 2006 cna Chinh phn quy dinh chi tiet va &rang dan thi hanh mot so dieu cna Luat gicio dyc; Nghi dinh so 07/2013/ND-CP 09 thang 01 nam 2013 cna Chinh phi sera cloi diem b khocin 13 Dieu cna Nghi dinh 31/2011/ND-CP 11 thang nam 2011 sera doi, bo sung mot so dieu cna Nghi dinh 75/2006/ND-CP 02 timing nam 2006 cna Chinh phn quy dinh chi tiet va twang dan thi hanh mot so clieu cna Luat giao dyc; Theo de nghi cna Cuc trtrang Cyc Quan ly cheit ltrang va Vu trtrang Vu Giao duc Mam non, , BO trtrang BO Giao dyc va Dao tao ban hanh Thong tu ban hanh Quy dinh ye kiem dinh chat listing gicio dyc va cong nhan dat chuan quoc gia doi vai trtrang mam non Dieu Ban hanh kern theo Thong to Quy dinh ye kiern dinh chit ltrong gido duc va cong nhan dat chuAn quoc gia dOi yOi trueng mam non Dieu Thong tu co hieu luc thi hanh k ti ngay, thang/Onam 2018 Thong tu thay th6 Thong tu so 25/2014/TT-BGDDT 07 thang Tram 2014 dm BO ,trtrang Giao duc va Dao tao ban hanh Quy ,dinh ye tieu chuan danh gia cht g lutin gido duc, quy trinh, chu kY kiem dinh chat luting giao duc truang mam non, Thong to so 02/2 014/TT-BGDDT 08 thang 02 nam 2014 cila, BO truCmg Giao due va Dao tao ban hanh Quy che cong nhan truong mam non dat chuan quOc gia Dieu Chanh Van phong, Cuc trtfeeng Cuc Quan 1y chat luong, Vu truemg Vu Gido due Mam non, Thu truOrng cac don vi có lien quan thu8c 138 Gido due va Dao tao, Chti tich UST ban nhan dan cac tinh, pito trim thu8c Trung mug, Giam d8c so giao due va dao tao chiu trach nhi8m thi hanh Thong to nay./ wit/ Noi nhip: KT BQ TRUONG - Van phong Chirth phi); TRIXONG - Van phong Quoc hei; - Ban Tuyen gido TU.; - UBVHGDTNTNND QH; - Cue KTrVBQPPL (Be Tn phap); - BO trtrong (de bao cao); - Nhtr Dieu 3; - Cong bao; - Cong TTDT Chinh phi); - COng TTDT BO GDDT; - Ltru: VT, VII PC, Cue QLCL, Vu GDMN NguyZn Thi Nghia BO GIAO DUC VA DAO TAO CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIVI' NAM DOc lap - Tv - H#nh phtic QUY DINH Ve kiem dinh chat luvng giao dyc va cong nh4n dat chain qulic gia doi voi truirng mam non (Ban hanh kern theo Thong tu so /2018/TT-BGDDT ngay,Wthang narn 2018 cna BO truang BO Giao duc va Dao tao) Chtromg I QUY DINH CHUNG Dieu Pham vi dieu chinh va doi turfing ap dung 1., Van ban quy dinh kiem dinh chat luting gido dvc va cong nhan dat chuan quoc gia doi vai trugng mam non, bao gom: tieu chuan danh gia trueyng mam non; quy trinh danh gia truing mam non; cong nhan va cap chUng nhan tatting dat kiem dinh chat luting gido dvc; cong nhan va cap bang cong nhan trugng mam non dat chuan quoc gia Van ban ap dung dOi vOri trirmg mam non, truong mau gido, nha tre (sau day goi Chung la trugng mam non) he thong gido dvc quoc dan; to chirc va ca nhan co lien quan Dieu Giii thich tir ngcr Trong van ban nay, cac tir ngir duoi day &roc hieu nhu sau: , Chit luting giao dyc truy3ng mam non la six dap irng mvc tieu throng mam non, dam bao cac yeu cau ve rnvc tieu gido dvc cua Luat gido due, phii hop voi sir phat trien kinh to - xa hOi cua dia phumg va ca mac Tie danh gia la qua trinh twang main non Oa tren cac tieu chuan danh gia BO Gido due va Dao tao ban hanh, to xem xet,, danh gia thgc trang chat luting nuOi duang, chain soc va giao dvc tre; co se; vat chat, cac van de lien quan kha.c cua nha tn.reng de dieu chinh cac nguon lvc va qua trinh thvc hien nham dat tieu chuan danh gia tnrOng mam non Danh gici ngoai qua trinh khdo sat, danh gia oda co quan quan ly nha nuoc doi vOi trueeng mam non de )(de dinh mire (Tat dugc tieu chuan danh gia theo quy dinh cua 1345 Giao dvc va Dao tao Tien chuan danh gici trtrong mam non la cac yeu cau doi voi tnximg main non nharn dam bao chat luting cac hoat dOng Moi tieu chuan irng voi mot linh vgc boat dOng cua trugng mam non; moi tieu chuan có cac tieu chi., Tieu chuan danh gia truOng mam non có mire (tir Mire den Miro 4) vOi yeu cau tang dan Trong do, mire sau bao gem tat ca cac yeu cAu cua mirc truerc va b6 sung cac yeu cAu Wang cao Tieu chi danh gia tru&ng mam non la yeu cAu doi vai trueing mam non melt not dung cu the dm moi fiat chuAn Moi tieu chi co cac chi bao Chi bao danh gia truang mam non la yeu cAu d6i vai tntemg mam non met not dung cu the dia moi tieu chi Dieu My Bich kiem dinh chat ltrvng giao (by va cong nhlin dat chuan quac gia deli vo'i trtrimg mam non Kiem dinh chAt lugng gido dvc nhAm xac climb truOng mam non dat mire dap Vng mvc lieu giao dvc timg giai doan; lap ke hoach cat tien chat lugng, tri va nang cao chat lugng cac hoat &Ong cua nha truemg; thong bao cong khai vai cac co quan quart ly nha mac va xa hei ye thgc trang chat luomg cua truemg mam non; de co quan quart 1y nha nuerc danh gia, cong nhan hoc khong cong nhan truemg dat kiem dinh chat ltrong gido dpc Cong nhan dal chuan qu6c gia doi Wei tntong mam non nham khuyen khich dau to va huy Ong the nguen lvc cho gido dvc, gop phAn tao dieu kien dam bao cho trtremg mam non khong ngimg nang cao chat lugng, hieu qua gido dvc Dieu Quy trinh kiem dinh chat lugng giao dttc va quy trinh cong nhan dat chuan qutic gia dif)i voi trtrimg mam non Quy trinh kiem dinh chat lugng gido dye va quy trinh cong nhan dat chuan quoc gia d6i vgi trugng mam non dugc thgc hien theo cac buck: 1.Tv danh gia With gia ngodi COng nhAn truong dat kiem dinh chat lugng gido dvc va cong nhAn truemg dat chuan qu6c gia Dieu Chu kS, kiem dinh chat lugng giao dye va thoi 114n cong nhan dat chuan quifn gia doi voi trtthng mam non 1.Chu ky kiem dinh chat ltrong gido dye va died han cong nhan dat chuan qu8c gia d6i vai tnteng mam non la 05 nam Truong mam non dugc cong nhan dat kiem dinh chAt lugng gido dvc theo quy dinh tai khoan Dieu 34 dm Quy dinh nay, sau it nhat 02 nam ke tit ngdy dugc cong nhan, dugc clang ky danh gia ngoai va de nghi cong nhan dat kiem dinh chat lugng giao dye er cap d6 cao hon Trixemg mam non dugc cong nhan dat chuan quoc gia Mgc 1, sau it nhat 02 nam ke tir dugc cong nhAn, dugc clang ky danh gia ngoai va de nghi cong nhan truemg dat chuan quoc gia Mgc d6 Dieu Cac mtic dinh gia tru.o.ng mam non Truong mam non dugc danh gia theo cac mite sau: a) Mirc 1: Dap irng quy dinh tai Mix Chuang II cua Quy dinh nay; b) Mire 2: Dap img quy dinh tai Muc Chuang II cua Quy dinh nay; c) Mire 3: Dap iing quy dinh tai Mix Chuang II cua Quy dinh nay; d) Mdc 4: Dap drig quy dinh tai WC Chuang II cua Quy dinh Tieu chi danh gia truang mam non dugc cong nhjn dat tat ea cac chi bao tieu chi dat 3Teu cau Chi bao dugc ding nhjn dat tat ca cac nei ham dm chi bao dat yeu cau Chuang II TIEU CHUAN DANH GIA TRIXONG MAM NON Muc TIEU CHUAN DANH GIA TRUVNG MAM NON MtIC Dieu Tieu chuAn 1: TO chic va quail 1ST nha truivng Tieu chi 1.1: Phuong huong, chien lugc xay dung va phat trien nha tnrang a) PIM hgp vai muc tieu gido dvc mam non dirge quy dinh tai Lujt giao due, dinh hixong phat trien kinh to - xa hei cila dia phucmg theo tong giai doan va cac nguon 11.rc cua nha truang; b) Huge xac dinh bang van ban va cap c6 tham quyen phe duyet; c) Dugc cong be cong khai bang hinh thirc niem yet tai nha truang hoac dang tai tren trang thong tin dien tir cua nha truang (neu co) hoac dang tai teen cac phuong tien thong tin dai chnng cua dia phirang, trang thong tin dien tit dm ph6ng gido dijc va dao tao Tieu chi, 1.2: Hei Bong truang (Wei Bong quail tri d6i vai triton to thvc) va cac hei dOng khac a) Dive lap theo quy dinh; b) Thirc hien elide nang, nhiem vu va quyen han theo quy dinh; c) Cac hoat deng dugc dinh 1([ soat, &rib gia Tieu chi 1.3: re chirc Hang Cong san Viet Nam, cac doan the va to ch*c khac nha truang a) Cac doan the va to chuc khac nha truang c6 co eau to ch*c theo quy dinh; b) Hoat Ong theo quy dinh; c) Hang nAm, cac boat deng dugc soat, danh Tieu chi 1.4: Hieu truang, ph6 hieu truang, to chuyen mon va to van phong a) Co hien truang, so luting hieu truang theo quy dinh; b) To chuyen mon va to van phong c6 co cau to chirc theo quy dinh; c) To chuyen mon, to van phong c6 ke hoach hog deng va thgc hien cac nhiem vg theo quy dinh Tieu chi 1.5: To chirc nhom tre va lop m'au gido a) Cac nhom tre, lop m'au gido dugc phan chia theo de tuei; truang hgp so lugng tre mei nh6m, lop khong du 50% so voi so tre tOi da quy dinh tai Dieu le truang mam non thi dugc to chirc nhom tre ghep hoac lop mau gido ghep; b) Cac nh6m tre, lop mau gido dugc to chile hoc 02 buei tren ngdy; c) Mot nh6m tre, lop m'an gido c6 khong qua 02 (hai) tre ding met clang khuyet tat Tieu chi 1.6: Quail 13'T hanh chinh, tai chinh va tai san a) He thong ho so dia nha truang dugc luu to theo quy dinh; b) Lap du town, thuc hien thu chi, quyet town, thong ke, bao cao tai chinh va tai san; cong khai va dinh kST to kiem tra tai chinh, tai san theo quy dinh; quy the chi tieu net be dugc bo sung, cap nhat phu hgp voi dieu kien thuc to va cac quy dinh hien hanh; c) Quan 13.T, sir citing tai chinh, tai san &mg mac Bich va c6 hieu qua de phgc vg cac hog deng giao clgc Tieu chi 1.7: Quail 1ST can be, giao vien va nhan vien a) Co ke hoach bei difong chuyen mon, nghiep vg cho dei ngii can be quan ly, giao vien va nhan vien; b) Phan cong, sir citing can bo quan 13'f, gido vien, nhan vien re rang, hop VT, dam bao hieu qua hog deng cga nha truang; c) Can be quan ly, gido vien, nhan vien dugc dam bao cac quyen theo quy dinh Tieu chi 1.8: Quail 1.3"7 cac hog cieng giao clgc a) Ke hoach gido duc phu hop voi quy dinh hien hanh, dieu kien thgc to dia phuang va dieu kien cga nha truang; b) Ke hoach gido dgc dugc dux hien day dii; c) Ke hoach gido dgc dugc sok, danh gia, dieu chinh kip thei Tieu chi 1.9: Thgc hien quy the dan chili co see a) Can be gnarl ly, giao vien, nhan vien dugc tham gia than Juan, (tong gop kien xay dung ke hoach, nei quy, quy dinh, quy the lien quan den cac hog deng cua nha truang; b) Cac khieu nai, to cao, kien nghi, phan anh (neu c6) thuOc them quyen xir 13'T cda nha truang dugc giai quyet dung phap luat; c) Wang dam, c6 bao cao thvc hien quy the dan chu co se 10 Tieu chi 1.10: Dam bac) an ninh teat tv, an toan truang hoc a) Co phircmg an dam bao an ninh trial tv; ve sinh an toan thrc pham; an toan phong, chong tai nan, thuong tich; an toan phOng, chOng chay, no; an toan phOng, chong them h9a, thien tai; phong, chong dich benh; phOng, chOng cac to nan xa hOi va phong, ch6ng bao lvc nha truang; nhang truang co to chirc bep an cho tre dugc cap giay chimg nhan du dieu kien an toan thvc pham; b) Co hOp thu gop 3'7, &rang day nong va cac hinh thirc khac de tiep nhan, xir 13'rcae thong tin phan anh cua nguai dan; dam bao an toan cho can bO quanl*, gido vien, nhan vien va tre nha truang; c) Khong co hien tucmg kY thi, hanh vi bac) lvc, vi pham phap luat ve binh Bang gi6i nha truang Dieu Tieu chuan 2: Can ba quan ly, Oa° vien, nhan vien Tieu chi 2.1: D6i vai hieu truang, hieu truang a) Dat tieu chuan theo quy dinh; b) Dirac danh gia dat chuan hieu truang tria len; c) Dugc bei cluftg, tap huan ve chuyen mon, nghiep vu quail ly giao dvc theo quy dinh Tieu chi 2.2: D6i ved giao vien a) Co dOi ngu giao vien du ve s6 luang, h9p ly ve ca cat' dam bao thvc hien Chuang trinh giao duc mem non theo quy dinh; b) 100% giao vier' dat chuan trinh deo tao theo quy dinh; c) Co it nhat 95% giao vien dat chuan nghe nghiep giao vien mdc dat fro* len Tieu chi 2.3: D6i vai nhan vien a) Co nhan vien hoac gido vien kiem nhiem de dam nhiem cac nhiem vv hieu twang phan cong; b) Dugc phan tong cong viec phu h9p, h9p ly theo Wang lvc; c) Hoan cac nhiem vu dugc giao Dieu Tien chuan 3: Cu so vat chat va thiet bi day hue Tieu chi 3.1: Dien tich, khuon vien va san vixen , a) Dien tich khu dat xay dung hoac din tich san xay dung binh quan tai thieu cho mot tre darn bao theo quy dinh; b) Co ceng, bien ten train-1g, tirerng hoac hang rao bao quanh; khuon vien darn bao ye sinh, phu hap canh quan, moi trireng than thien va an toan cho tre; c) CO san chai, hien choi, hanh, lang nhOm, 16p; san choi chung; san choi cay xanh be tri hop vai dieu kien cua nha tnr6ng, an toan, darn bao cho tat ca tre &rev sir dung Tieu chi 3.2: Khei phong nh6m tre, lop mdu giao va khei phong phiic vv hoc tap a) S6 phong cua cac nh6m tre, lop mau giao tuong Ung vui s6 nh6m, lop theo de tuei; b) CO phong sinh hog chung, phong ngu (co the dung phong sinh hog chung lam phong ngu doi veri lop mau giao); c6 phong de to chirc boat dung giao due the chat, giao duc nghe thuat hoac ph6ng da chirc nang, dam bao dap irng dugc nhu cau toi thieu hoat dung nuoi dirang, cham soc va giao due tre; c) Co he thong den, he thong quat (er nai c6 dien); co nil dung he so, thiet bi day h9c Tieu chi 3.3: Khei phong hanh chinh - quan tri a) Co cac loai phong theo quy dinh; b) CO trang thiet bi tei thieu tai cac phong; c) Khu de xe cho can be quail 1Y, giao vien, nhan vien dirge be tri hop dam bao an toan, trat tin Tien chi 3.4: Khei phong to chirc an a) B6p an dirge xay dung kien ce hoac ban kien c6; b) Kho thirc pham dirge phan chia khu vire de cac loai thirc pham rieng biet, dam bao cac quy dinh ye ve sinh an toan thirc pham; c) CO to lanh luu luau tilde an Tieu chi 3.5: Thiet bi, dung, chai a) CO cac thiet 131, dung, choi dap drig yeu cau tei thieu phuc vu nuoi dirang, cham soc va giao duc tre; b) Cac thiet bi, de dung, chai tv lam hoac ngoai danh muc quy dinh phai dam bao tinh giao due, an toan, phu hop vei tre; c) Hng nam cac thiet bi dirge kiem ke, sira china Tieu chi 3.6: Khu ve sinh, he thong cap thoat nuac a) Phong ve sinh cho tre, khu ve sinh cho can be quan 1Y, giao vien, nhan vien dam bac, khong o nhiem moi tru6ng; phong ve sinh dam bao sir dung thuan lgi cho tre khuyet tat; b) Co N th6ng thoat ntrot dam bat) ve sinh mOi tnr6ng; he thong nuoc sach dam bao nu& &mg va nu6c sinh hoat cho gide, vien, nhan vien va tre; c) Thu gom rac va xiX 13'T chat thai dam bao ve sinh mei tru6ng Dieu 10 Tien chuAn 4: Quan he gifra nha trtromg, gia dinh va yia hoi Tieu chi 4.1: Ban dai dien cha me tre a) Dtroc lap va hog Ong theo quy dinh tai Dieu le Ban dai dien cha me hoc sinh; b) Co k6 hoach hog dOng theo nam hoc; c) TO chirc thuc hien ke hooch hog ding dung tin dO Tieu chi 4.2: Cong tac tham mtru cap Uy 'Tang, chinh quyen va phei h9p vai cac to chirc, ca nhan cua nha trueng; a) Tham muu cap uy (tang, chinh quyen dia phuong gido dvc cua nha truemg; a thuc hien 1(6 hoach b) Tuyen truyen nang cao nhan thirc va trach nhiem cua Ong deng ve chit' tnrong, chinh sach cua Dang, Nha ntroc, nganh gido duc, ve intic tieu, not dung va ke hooch gido dvc cua nha tnx6ng; c) Huy &Ong va sir dung cac nguen lvc hop phap cua cac to chirc, ca nhan dung quy dinh Dieu 11 Tieu chuan 5: Hoyt Ong va ket qua nuoi dtro'ng, cham soc, giao dyc tre Tieu chi 5.1: Thvc hien Chuang trinh gido due main non a) TO chirc thuc hien Chuang trinh gido dye main non theo ke hoach; b) Nha truong phat trien Chuang trinh gido dvc main non BO Gido dvc va Dao tao banhanh pha hop quy dinh ye chuyen mon dm quan quail 1S.T gig) ved dieu kien nha truemg; c) Dinh kST soat, danh gia viec thuc hien Chuang trinh gig) dvc mam non va c6 dieu chinh kip thai, phi hop Tieu chi 5.2: T6 chirc hoat dOng nuoi &fang, cham soc va gido duc tre a) Thvc hien linh hoat cac phuang phap, dam bao phi' hop voi nivc tieu, not dung gido duc, phu h9p v6i tre mam non va dieu kien nha truing; b) T6 chirc mei truong gido diric theo Inreeng tao dieu kien cho tre ducyc vui chai, trai nghiem; c) T6 chic cac hoat dOng gido dvc bang nhieu hinh thirc da dang phn h9p veri dO tad cua tre va dieu kien thuc te Tieu chi 5.3: Ket qua nuoi dtrOng va chant soc sirc khoe a) Nha truang phi hop veri ca so y to dia phtrang -CO chgc cac hog ding cham soc sirc kh6e cho tre; b) 100% tre dugc kiem tra sirc khoe, chieu cao, can nang, daub gia tinh trang dinh &rang bang bieu tang truang theo quy dinh; c) it nil& 80% tre suy dinh &rang, thga can, beo phi dugc can thiep bang nhirrig bien phap phu hgp, tinh trang dinh duOng cua tre cai thien so vai dau nam hoc Tieu chi 5.4: Ket qua gido duc a) Ty le chuyen can dg it nit& 90% d6i vai tre tuoi, 85% dei ,voi tre duCei tuoi; truang thuOc viing kh6 khan dat it nhat 85% doi tre tuoi, 80% doi vai tre duai tuoi; b) Ty le tre tuoi hoan Chuang trinh giao duc mam non dat it nhat 85%; truang thuOc vung kh6 khan dg it nit& 80%; c) Tre khuyet tat hoc hoa nhap, tre c6 hoan earth kilo khan dugc nha truang quan tam gido duc theo ke hoach giao due ca nhan Muc TIEU CHUAN DANH GIA TRUONG MAM NON MfJC Trueng mam non dat Mgc dam bao cac quy dinh tai Muc Chuang va cac quy dinh sau: Dieu 12 Tieu chuAn 1: TO chii-c va quan 157 MIA truang Tieu chi 1.1: Phuong hu(mg, chien lugc xay dung va phat trien nha truang Nha truang c6 cac giai phap giam sat viec thgc hien phtrang hueing, chien lugc xay dirng va phat trien Tieu chi 1.2: HOi cleng truang (fig deng quail tri d6i \Teri truang to 'attic) va cac hOi dOng khac Hog dOng c6 hieu qua, g6p phan nang cao chat luting nuOi duO - ng, cham soc va giao due tre cua nha truang Tieu chi 1.3: TO chgc Bang COng san Viet Nam, cac doan the va to chirc khac nha truang a) TO chgc Bang COng san Viet Nam c6 ca cau to chgc va hog dOng theo quy dinh; 05 nam lien tiep tinh den theri diem danh gia, c6 it nhat 01 nam hoan tot nhiem vu, cac nam lai hoar' nhiem vu tra len; b) Cac doan the, to chic khac c6 dong g6p tich cgc cho cac hoat dOng cua nha truang Tieu chi 1.4: Hieu throng, ph6 hieu twang, to chuyen mon va to van phong 12 ,a) Nha truang chirc tu van cho cha me tre hoc ngtrefi giam ve cac van de lien quan den sirc khoe, phat trier' the chat va tinh than cila tre; ,b) Che dO dinh duang tre truang dtrqc dam bao can dOi, clap ung nhu cau dinh duang, dam bao theo quy dinh; c) 100% tre suy dinh duang, thira can, beo phi dugc can thiep bang nhang bien phap phu h9p, tinh trang dinh duang cua tre cai thien so vai dau nam hoc Tien chi 5.4: Ke't qua gido duc a) Ty le chuyen can dat it nit& 95% d6i Wei tre tuoi, 90% d6i ,voi tre dual tuoi; truang thuOc viing kilo khan dat it nhat 90% deli tre tuoi, 85% doi voi tre duoi tuoi; b) Ty le tre tuoi hoan Chuang trinh gido duc mana non dal it nhat 95%; truang thuOc viing kilo khan dat it nhat 90%; c) Tre khuyect tat h9c hoa nhap (nen có) duvc danh gia có tin 1)0 dat it nhat 80% Muc TIEU CHUAN DANH GIA TRU'ONG MAM NON MIYC Tnrong mam non dat Mire dam bao cac quy dinh tai Muc Chuang va cac quy dinh sau: Dieu 17 Tieu chuOn 1: TO attic Ara quart 1ST nha trtrimg Tieu chi 1.1: Phuang huong, chien ltrqc xay dung va phat trien nha truang Dinh kY soat, 1716 sung, dieu chinh phuong huong, chien lugc xay di,mg va ph& trien To chirc xay dung phucmg huong, chien luqc xay dung va pita trien co sir tham gia cna cac vien HOi long truang (HOi 'Jong quan tri doi viii truang tu thuc), can bO quart ly, gido vien, nhan vien, cha me tre va Ong &Mg Tieu chi 1.3: TO chic Bang COng san Viet Nam, cac doan the va t6 chirc khac nha truang a) Trong 05 nam lien tiep tinh den then diem danh gia, to chirc Bang COng san Viet Nam có it nhat 02 nam hoan tot nhiem vu, cac nam lai hoan nhiem vu tr.& len; b) Cac doan the, to chile khac dong gap hieu qua cho cac hoat &Ong cila nha truang va cong dong Tieu chi 1.4: Hieu truang, phO hieu truang, to chuyen mon va t6 van phong a) Hoat dOng cua to chuyen mon va to van phOng có dong gap hieu qua viec nang cao chat lugng cac hot dOng cua nha truang; 13 b) TO chuyen mon -dux hien hieu qua cac chuyen de chuyen mon gop phan nang cao chat ltromg nuoi difong, cham soc va gido dvc tre Tieu chi 1.5: TO chic nhom tre va lop mar u gido Nha trung c6 khong qua 20 (hai muoi) nh6m tre, lop mau gido Tieu chi 1.6: Quan 13'T hanh chinh, tai chinh va tai san Co ke hoach ngan han, trung han, dai han de tao cac nguen tai chinh hop pita') phu hgp voi dieu kien nha trueyng, thgc to dia phtrang Dieu 18 Tieu chuan 2: Can b0 quan ly, gido vien, nhan vien Tieu chi 2.1: DOI vOi hieu tru'ong, pito hieu truerng Trong 05 nam lien tiep tinh den thOri diem danh gia, dat chuan hieuytthrig ey mire kha trey len, có it nhat 01 nam dat chuan hieu tniong ey mire tot Tieu chi 2.2: Doi vai gido vien a) Ty Fe gido vien dat tren chuan trinh de ciao tao dat it nhat 65%, do'i vgi cac trung thuec \Tung kh6 khan dat it nhat 50%; b) Trong 05 nam lien tiep tinh den tiled diem danh gia, c45 it nhat 80% gido vien dat, chuan nghe nghiep gido vien kha trey len, c6 it nhat 30% dat chuan nghe nghiep giao vien ey mire tot; doi \Ted trtrOng thuec yang khO khan c6 it nhat 70% dat chuan nghe nghiep giao vien g mire kha frey len, c6 it nhat 20% dat chuan nghe nghiep giao vien ey mire tot Tieu chi 2.3: Doi vai nhan vien a) CO trinh de dao tao dap img dirge vi tri viec lam; b) Hang nam, dtrgc tham gia day du cac lop tap huan, bei &fang chuyen mon, nghiep vu theo vi tri viec lam Dieu 19 Tien chuan 3: CO' so' vat chat va thiet bi day hoc 1.Tieu chi 3.1: Dien tich, khuOn vien va san vtygn San vu&n c6 khu vire rieng, de thvc hien cac hoat deng gido chic phat trien van &Ong, c6 del cac thiet bi va dO choi ngodi treYi theo Danh muc thiet bi va choi ngoai trefi cho giao dye mam non BO GU() dijc va Dao tao ban hanh va co be sung thiet bi choi ngodi Danh muc phu h9p vai thgc te, dam bao an town cho tre Tieu chi 3.2: Khei phong nhOm tre, lop mau gido va khei phong phvc vu hoc tap Co phOng rieng de to chirc cho tre lam quen vai ngoai ngcr, tin hoc va am nhac Tieu chi 3.3: Khei phong hanh chinh - quan tri Co du cac phong, dam bao theo Tieu chuan quec gia ve yeu cau thiet ke trtrOmg mam non 14 Tieu chi 3.4: KbOi phong to chirc an Bep an dam bao theo Tieu chuan quOc gia ve yeu cau thiet ke trueing mam non Tieu chi 3.5: Thiet bi, dung, chai Cac thie't bi, dUng, dO chai to lam hoac ngoai danh muc quy dinh ducic khai thac va sir dung hieu qua, dap irng yeu cau dai mii nei dung, phuang phap giao due, nang cao chat hxpeng nuoi duang, chain soc va giao due tre Dieu 20 Tieu chuAn Quan he; gift/a nha truirng, gia dinh va x5 h'cii 1.Tieu chi 4.1: Ban dai dien cha me tre Phi hgp c6 hieu qua vii nha truemg, xa hei viec thgc hien cac nhiem vu theo quy dinh dm Dieu le Ban dai dien cha me hgc sinh Tieu chi 4.2: Cong tac tham muu cap uy clang, chinh quyen va phi hop voi cac to chirc, ca nhan cua nha truong Tham muu cap uy Dang, chinh quyen va phi hop c6 hieu qua vii cac to chirc, ca nhan xay dung nha truemg trg trung tam van hoa, giao duc dm dia phuang Dieu 21 Tieu chuAn 5: Hoat Ong va ket qua nuoi diri7kng, chant soc, giao duc tre Tieu chi 5.1: Thirtc hien Chuang trinh giao due mam non a) Nha truemg phat trien Chuang trinh giao duc mam non BO Giao due va Dao tao ban hanh teen ca ser tham khao chuang trinh giao duc cira cac nugc khu vrc va the gigi dung quy dinh, hieu qua, phi' hop vii thuc tien cira throng, dia phuang; b) Hang nam, tong ket, danh gia viec dux hien chuang trinh giao duc cua nha truemg, tir dieu chinh, cal tien nOi dung, phuang phap giao due de nang cao chat lugng nuoi &rang, cham soc va giao duc tre Tieu chi 5.2: TO chirc boat &Ong nuoi duOng, cham soc va giao due tre TO chirc mai truemg giao duc va ngoai 16p hgc phir hop vii nhu cau, kha nang cua tre, kich thich himg thd, tao ca hOi cho tre tham gia hog &Ong vui chai, trai nghiem theo phuang cham "chai ma hpc, hpc bang char Tieu chi 5.3: Kest qua nuoi dung va chain soc sirc khoe CO it nhdt 95% tre khge manh, chieu cao, can nang phat trien binh thugng Tieu chi 5.4: Ket qua giao duc a) Ti 1e tre tuoi hoan Chuang trinh giao duc mam non dat it nhdt 97%; trueng thuOc viing kh6 khan dat it nhdt 95%; 15 b) Tre khuyet tat hoc hoa nhap (neu co) &lac danh gia c6 tien b8 dat it nhat 85% Muc TIEU CHUAN DANH GIA TRIYO'NG MAM NON MtrC Dieu 22 Tien chuAn dinh gia doi vOi truiyng mam non slat Mtic Truang mam non dat Mirc dam bao cac quy dinh tai Mac Chuang va cac quy dinh sau: Nha truang phat trien Chuang trinh gido dye mam non dm BO Gido dac va Dao tao ca so tham khao, ap dung hieu qua mo hinh, phuang phap gido chic tien tien cua cac nuac khu vuc va the giai; chuang trinh gido dac thac day dugc su phat trien toan din cua tre, phu hap vol (18 tuoi va dieu kien cua nha truang, van h6a dia phuang ft nhat 90% gido vien dat chuan nghe nghiep gido vien a mirc kha, d6 it nhat 40% giao vien dat chuan nghe nghiep gido vien o mirc tot; dOi Wei truang thuOc vang kh6 khan c6 it ,nhat 80% dat chuan nghe nghiOp gido vien o mix kha tr len, c6 it nhat 30% dat chuan nghe nghiep giao vien mac tot Chat luang,d8i gido vien dap irng dugc phuang huang, chien lugc xay dung va phat trien nha truang San wan va khu vuc cho tre chai c6 ,dien tich dat chuan hoac tren chuan theo quy dinh tai Tieu chuan Viet Nam ye yeu cau thiet ke truang mam non; c6 cac g6c chai, khu vac hoat dOng va ngoai nh6m lop tao ca hOi cho tre dugc kham pha, trai nghiem, giap tre phat trien toan dien , 100% cac cong trinh cua nha truang dugc xay dung kien co Co ph6ng to van tam 1Y Co day da cac trang thiet bi hien dai phac va hog dOng nuoi duang, cham sac va gido dac tre Co khu vuc danh rieng de phat trien van dOng cho tre, to chirc dugc 02 (hai) mon the thao phu hap vai tre lira tuoi mam non Trong 05 nam lien tiep tinh den thai diem danh gia, nha truang hoan tat ca cac mac tieu theo phuang hirang, chien luvc phat trien nha truang Trong 05 nam lien tiep tinh den thai diem danh gia, nha truang c6 02 Warn dat ket qua gido duc va cac hog dOng khac, vuat trOi so voi cac truang co dieu kien kinh - h8i tuong dugc cac cap c6 tham quyen va cong &mg ghi nhan Chuang III QUY TRINH DANH GIA TRUONG MAM NON Muc TI DANH GIA Dieu 23 Quy trinh tir danh gia 16 Quy trinh ty danh gia cua truong mam non Om cac buoc sau: 1.Thanh lap hOi dOng ty danh gia Lap ke hoach tix danh gia Thu thap, xir ly va phan tich cac minh chirng Ranh gia cac mire flat duoc theo timg tieu chi Viet bao cao tu danh gia Cong bO bao cao tix danh gia Trien khai cac hog dOng sau hoan bao cao to danh gia Dieu 24 Hoi citing tir danh gia , Hieu truong quyet Binh lap hOi dOng danh it nhat 07 (bay) vien HOi (fang c6 Thanh phan cua hO‘i dOng tix danh gia: a) Chu tich hOi dOng IA hieu truong; b) Ph6 chn tich hOi dOng la ph6 hieu truong; c) Thu kY hOi dOng la to truong to chuyen mon hoc to truong to van phong hoc gido vien c6 nang lgc cua nha truong; d) Cac uy vien hOi Sing: Dai dien HOi clOng triremg (HOi dOng quail tri dOi v6i truong to dux); to truong to chuyen mon, to truong to van phong; dai dien cap fly 'Tang va cac to chic down the; dal dien gido vien Dieu 25 Nhi'm vu va quyen 114n dm hOi ding to danh gia Nhiem vu cna hoi dong a) Chia tich hOi clOng dieu hanh cac hog clOng cua hOi dOng, phan cong nhiem vu cho timg vien; phe duyet ke hoach ty danh gia; lap nhom thu ky va cac nh6m cong the de trien khai hog Ong ty danh gia; chi dao qua trinh thu thap, xir 1Y, phan tich minh chUng;, hoan thien bac) cao tu gia; giai quyet cac van de phat sinh qua trinh trien khai tix danh gia; b) Pho ,chn tich hOi ding thgc hien cac nhienavu , chil tich hOi dOng phan cong, hanh 11(3i (long &roc tich hOi quyen; c) Thu ky hOi dOng, cac Uy vien hOi dOng flute hien cong viec chit tich hOi &Ong phan cong va chiu trach nhiem ye cong viec duoc giao Quyen han cua hOi dOng a) TO chgc trier' khai hog &Ong to danh gia va to van cho hien truong cac bien phap tri, nang cao chat luting cac hog dOng cua nha truong; b) Lap ke hoach tix danh gia; thu thap, xir ly va phan tich cac minh chUng; viet bao cao ty danh gia; bo sung, hoan thien bac) can Ur danh gia co quan 17 quan 1y truc tier) yeu cau; cong bo bao cao to danh gia; luu frit co so dti lieu ve tu danh gia cua nha tnr6ng; c) Dugc de nghihieu truerng thue chuyen gia tu van de giup hei dOng trien khai tu danh gia Chuyen gia tu van phai c6 hien biet sau ye danh gia chat lugng va cac IcST thuat ttr danh gia Muc DANH GIA NGOAI Dieu 26 HO so' clang kY danh gia ngoai COng van clang 1c3'T danh gia ngoai, d6 c6 neu rej nguyen vgng danh gia ngoai truemg mam non, de dugc cong nhan dat kiem Binh chat lugng gido duc hoac cong nhan dat chuan quoc gia hoac &Ong th6i cong nhan dat kiem Binh chat lugng gido duc va cong nhan dat chuan quoc gia Bao cao to danh gia: 02 (hai) ban Dieu 27 Tiep nh4n, kiem tra ho so' dang ky danh gia ngoai Phong gido duc va dao tao co trach nhiem: a) Tiep nhan, kiem tra hO so clang 1c)"T cianh gia ngoai cua truemg mam non tren dia ban thuec pham vi quan ly, thong tin cho truOng mam non biet hO so dugc chap nhan hoac yeu cau tiep tnc hoar) thien; b) Giri he) so dang ky danh gia ngodi cua tnr6ng mam non cid dugc chap nhan ye so gido chic va dao tao Si gido due va ciao tap co trach nhiem: a) Tiep nhan, kiem tra hO so clang 1c3'T danh gia ngoai ,tir cac phong gido duc va dao taco; thong tin cho ph6ng gido chic va ciao tao bit oe)h so dugc chap nhan de danh gia ngodi hoac yeu cau tiep tnc hoar) thien; b) Tiep nhan, kiem tra hO so clang kYT danh gia ngoai tir cac truOng main non ten dia ban thuOc pham vi quan VT, thong tin cho tru6ng mam non biet ho so da dugc chap nhan de danh gia ngodi hoac yeu cau tiep tpc hoar) thien; c) Thirc hien vies lap doan danh gia ngoai hoac trinh Chi) tich Uy ban nhan clan tinh, pile) truc thuec Trung uong (sau day ggi tat la cap tinh) lap doan danh gia ngoai theo quy dinh tai Dieu 29, Dieu 30 va trien khai cac buoy quy trinh danh gia ngoai dugc quy Binh tai cac khoan 1, 2, 3, va Dieu 28 cua Quy dinh thoi han 03thang Ice tir thong tin cho phong gido duo va dao tao hoac trueng mam non Net WO so cla dugc chap nhan de dant) gia ngoai Dieu 28 Quy trinh danh gia ngoai Quy trinh danh gia ngoai gOm cac buac sau: 1.Nghien cdu ho so danh gia Khao sat so be tai truong mam non 18 Khao sat chinh thirc tai truong mam non Du thao bao cao danh gia ngoai Lay Y kin phan hoi cua truong mam non v6 du thao bao cao danh gia ngoai Hoan thin bao cao danh gia ngoai Di'eu 29 Thanh 14p doan dinh gia ngoai , Trong truong hgp truang mam non de nghi cong.nhan dat ki6m dinh cht l giao due, Giam doe ser giao uting va dao tao quyet dinh lap doan danh gia ngoai gom cac thdnh vien nganh giao duc Doan danh gia ngoai c6 tir 05 (nam) d6n 07 (bay) vien, bao a) Truerng doan la lanh dao so giao duc va dao tao hok truong phong, truong ph6ng cac ph6ng chirc nang cua so giao duc va ddo -Igo; hok truong phong, ph6 truang ph6ng giao duc va dao tao; hok truong khoa, truong khoa cua co ser giao duc c6 dao tao giao vien mam non thuOc tinh, true thu6c Trung uong; hoac hiOn truong truerng mam non b) Thu kY la lanh dao hok chuyen vien cac phong chirc nang cua sa gido duc va dao tao, phong giao duc va dao tao; hok dai dien cong dodn nganh giao duc; hok truong khoa, ph6 truang khoa, giang vien, Oao vien cua co ser giao duc c6 dao tao giao vien mam non thuOc tinh, pith true thuOc Trung nang; hoac hien truong, hieu truong, to truong to chuyen mon truong mam non c) Cac vien la dai dien cong doan nganh giao chic; nhung ngoai da hoac dang Id: lanh dao, chuyen vien cac phOng chirc nang cua sa giao due va ddo tao, phong giao duc va ddo tao; dai dien ding doan nganh giao duc; truemg khoa, ph6 truong khoa, giang vien, gido vien cua ca so giao duc c6 ciao tao giao vien mam non thuOc tinh, truc thuOc Trung uong; hieu truang, hieu truong, giao vien truong mam non Trong truong hgp truang mam non de nghi cong nhan dat chudn qu6c gia hok dong, th6i nghi cong nhan dat kiem dinh chat luting giao duc cong nhan dat chuan queic gia, Chu tich Uy ban nhan dan cap tinh hok Giam dOc so giao chic va dao tao dirge uy quyen quyet dinh lap doan danh gia ngoai Doan danh gia ngodi c6 it nhat 07 (bay) vien, bao a) Truang doan la lanh dao ser gido duc va ddo tao; hoac truong phOng, ph6 truong phong cac phong chic nang cua so giao duc va dao tao; hok truong phOng, ph6 truong phOng giao duc va dao tao; b) Thu kY lath dao hok chuyen vien cac phong chew nang cua so giao duc va dao tao; hok lanh dao, chuyen vien ph6ng gido duc va dao tao; hoac hieu twang, hi6u truong va to truong to chuyen mon truang mam non; c) Cac vien khac la dai dien mot s6 so', ban, nganh c6 lien quan; dai dien cong doan nganh giao duc; nhang nguei da hok dang lanh dao, chuyen 19 vien cac phong chic nang cua sa giao duc va dao tao, ph6ng giao duc va dao tao; truang khoa, ph6 truang khoa, giang vien, giao vien cua ca sa gido due c6 dao tao giao vien mam non thu8c tinh, phi3- trirc thuec Trung cong; hieu truang, ph6 hieu truang, giao vien truang mam non Dieu 30 Tien chuAn ciia cac vien doan danh gia ngoai Doi vgi cac vien, cla hoac clang cong tac nganh giao duc: chua timg lam viec tai trtremg mam non dirge danh gia ngoai; c6 it nhat 05,nam cong tac nganh giao duc; da hoan ,chuang trinh tao, tap huan ye danh gid ngoai BO Gido due va Ddo tao to chirc va dugc NI sung, cap nhat kien thirc, kST" nang, nghiep IT lien quan Doi vai cac vien thu8c cac sa, ban, nganh c6 lien quan: dang phu trach rinh vgc cong tac lien quan den giao dijc va dao tao Dieu 31 Nhi0i vu cila doan danh gia ngoai Doan danh gia ngoai co nhiem vu khao sat, danh gia xac dinh mirc dal tieu chuan danh gia truang mam non theo quy dinh cua BO Giao duc va Dao tao; to van, khuyen nghi cac bien phap dam bao va nang cao chat luting giao duc nha truang; de nghi cong nhan hoac khong cong nhan truang dat kiem dinh chat luting giao duc va dat chuan quoc gia Truang dean dieu hanh cac hoat dOng cua doan danh gid ngoai theo quy trinh danh gia ngoai Thu ky va cac vien lai thgc hien nhiem vu truang doan phan cong va chiu trach nhiem ve cong viec dirge giao Doan danh sia ngoai phai gift bi mat cac thong tin lien quan den not dung cong viec va ket qua danh gia trudec thong bao ket qua danh gia ngoai cho truing mam non Dieu 32 Che dm cac vien doan dinh gia ngoai Thanh vien doan danh gia ngoai dugc hating cac the d8 theo quy dinh hien hanh Dieu 33 Thong bao ket qua danh gia ngoai Sau thong nhdt doan danh gia ngoai, doan danh gia ngoai giri dg thao bdo cao danh gia ngoai cho truang mam non de lay y kien phan hoi Trong tiled han 10 nsay lam viec, ke tir nhan dugc dg thao bao cao danh gia ngoai, truang mam non c6 trach nhiem giri cong van cho doan &nit gid ngoai neu rei y kien nhat tri hoac khong nhat tri vai ban dg thao bao cao danh gia ngoai, truemg hap khong nhat tri ved dg thdo bao cao danh gia ngoai phai neu ro lY Trong tiled han 10 lam viec, ke lir nhan dugc y kien phan h6i cUa truang mam non, doan danh gia ngoai phai thong bao bang van ban cho ,t) 20 trtremg mam non biet nhang 3'T kien tiep thu hoac bao luu, tnremg hap bao luu kien phai neu ro 13'T Trong thai han 10 lam viectieptheo, ke tir ngdy CO van ban th8ng bac) cho tnreeng mam non Net nhang 3"7kien tiep thu hoac bao ltru, down danh gia ngodi hoan thien bao cao danh gia ngodi, giri den so gido due va dao tao va truong mam non Truemg hop qua tiled han 10 lam viec, ke tir nhan dugc du than bao cao danh gia ngoai, throng mam non khong coy kien phan hoi thi xem nhu da &rig 3"7 voi du thao bao cao danh gia ngoai Trong thai han 10 lam viec tiep theo, down danh gia ngodi hoan thien bac) cao daub gia ngoai, giri den sa gido due va dao tat) va truemg mam non Chuang IV CONG NHAN VA CAP CIIffNG NHAN TRISONG DAT MEM DINH CHAT LCONG GIAO DUC Dieu 34 Cong nhan trtrimgd4t kiem dinh chAt lugng giao duc Dieu kien cong nhan truemg dal kiem dinh chat lugng gido duc: a) Hoat dOng gido due it nhat 05 nam; b) Co ket qua danh gia ngoai dat tir Mirc to len theo quy dinh tai khoan Dieu dm Quy dinh Cap d8 ding nhan: a) Cap 418 1: Dat Mirc theo quy dinh tai khoan Dieu dm Quy dinh nay; b) Cap d8 2: Dat Mix theo quy dinh tai khoan Dieu cna Quy dinh nay; c) Cap d8 3: Dat Mirc theo quy dinh tai khoan Dieu dm Quy dinh nay; d) Cap d8 4: Dat Mirc theo quy dinh tai khoan Dieu dm Quy dinh Dieu 35 CAI) Chting nh4n chAt lugng Oaf) duc va cong bo ket qua kiem dinh chAt lugng Oa° duc Trong tiled han 20 lam viec ke tir nhan dugc bao cao cua loan &nth gia ngodi, Giant doc so gido duc va dao tax) quyet dinh cap Chimg nhan Mien dat kiem dinh chat lugng gido duc theo cap (18 trixong mam non dat dugc (Mau Chiang nhan theo Pitt' luc I) Chung nhan truong dat kiem dinh chat lugng gido due c6 gia tri 05 nam It nhat 05 thang truck thai han het gia tri cua Cmg nhan truemg dat kiem dinh chat lugng gido duc, truemg mam non phat -Uwe hien xong quy trinh to danh gia theo quy dinh tai Dieu 23 va dang 1(3'T danh gia ngodi theo quy dinh tai 21 a Dieu 26 cUa Quy dinh dupe ding nhan lai Viec cong nhan lai time hien theo quy dinh tai Dieu 34 cua Quy dinh , Ket qua kiem dinh chat ltrong gido due trugng mam non dupe tong bo cong khai tren trang thong tin dien to dm so gido due va dao tao Dieu 36 Thu hei Cluing nh4n truifng dat kiem dinh chAt Iming giao dyc Tru6ng hop Ching nhan tru6ng dat kiem dinh chat lucmg gido dnc th6i han ma trir6ng mam non khong dap Ung cac tieu chuan dank gia thi Chung nhan tmOng dat kiem dinh chat luting gido dijc bi thu hoi Trong th6i han 20 lam viec, ke tix có ket Juan cna sa gido duc va dao tao ye viec tnremg, mam non khong dap Ung cac fiat chuan, danh gia tnx6ng mam non, Giant doc sasido dnc va dao tao quyet dinh thu hoi Chimg nhan truong dat kiem dinh chat lugng gido dnc Quyet dinh thu hoi Chung nhan trugng dat kiem dinh chat luting gian dne cua trueeng mam non dugc cong bo cong khai ten trang thong tin dien tir cua so gido dnc va dao tao Chuang V CONG NHAN VA CAP BANG CONG NH :AN TRUING MAM NON DAT CHUAN QUOC GIA Dieu 37 Cong nh4n truirng mein non dg chuan quoc gia 1.Dieu kien cong nhan: Tru6ng mam non dugc cling nhan dat chuan quoc gia dap ling quy dinh tai diem a khoan Dieu 34 va c6 ket qua danh gia ngodi dat tir Miic tr6 len theo quy dinh tai khoan Dieu dm Quy dinh Mire de cong nhan: a) Mile dO 1: Dat Mdc theo quy dinh tai khoan Dieu cila Quy dinh nay; b) Mirc dO 2: Dat Mire trO len theo quy dinh tai khoan Dieu ciia Quy dinh Dieu 38 CAI) BLig cong nh4n truirng mam non 41 chuan quoc gia Trong th6i han 20 lam viec, ke tir ngdy nhan dugc bao cao cua doan danh gia ngoai, Giam doc sa gido duc va dao tao de nghi Chit tich uy ban nhan dan cap tinh quyet dinh cap Bang cong nhan truong dat chuan quoc gia cho tru6ng mam non (Mau Bang cong nhan theo Phu lnc II) ‘2 Wang cong nhan tru6ng dat chuan qu6c gia có tri 05 nam Neu có nhu cau dugc ding nhan 1ai, it nhat 05 thang trugc th6i han het gia tri cila Bang cong nhan truemg dat chuan quoc gia, strueng mam non phai time hien xong quy trinh danh theo quy dinh tai Dieu 23 va dang ky danh gia ngodi theo quy 22 Binh tai Dieu 26 dm Quy Binh de dugc ding nhan lai Viec cong nhan lai thuc hien theo quy dinh tai Dieu 37 dm Quy dinh Ket qua truong mam non dugc cong nhan dat chuan quoc gia dugc cong be cong khai tren trang thong tin dien tit cna sa gido dgc va dao tao Dieu 39 Thu hoi Bang cong nliin truing mam non dat chain qinic gia Truong hgp Bang cong nhan truong dat chuan quoc gia thei han ma truong mam non khOng dap ung cac tieu chuan theo, quy dinh tai Chuang II Quy dinh thi Bang cong nhan truong dat chuan quoc gia bi thu h6i Trong thi han 20 ngdy lam viec, ke tit co ket Juan cua ,sa gido dgc va dao tao viec truong mam non khong dap Ung cac fiat chuan danh gia, Giam doe sa gido dgc va ciao tao nghi Chir tich Uy ban nhan dan cap tinh quyet dinh thu hed Bang cong nhan truong dg chuan quoc gia Quyet dinh thu hei Bang cong nhan truong dat chuan quoc gia dei yai truong mam non dugc cong be ding khai tren trang thong tin dien tir dm sa gido due va dao tao Chuang VI TO CHU C THVC HIEN Dieu 40 Dieu khoan chuyen tiep va cong nh4n twang throng Cac truong mam non dang thgc hien danh gia, cong nhan dat chuan quoc gia ban hanh kern theo Thong tu se 02/2 014/TT-BGDDT 08 thang 02 nom 2014, cila B6 truong Be Gido dgc Dao tao ban hanh Quy che cong nhan truong mam non dat chuan quoc gia (Thong tu so 02/2 014/TT-BGDDT) thi dugc thgc hien tiep quy trinh kiem tra, than dinh va cap Bang cong nhan truong dat chuan quec gia theo quy dinh hien hanh giai loan chuyen tiep cho den het ngdy 31 thang 12 nom 2018 Trong do, viec to kiem tra va de nghi tham dinh ket qua chi thgc hien cho den thei diem Thong tu c6 hieu ire thi hanh Cac truong mam non dang thgc hien danh gia, cong nhan dat tieu chuan chat lugng gide, due ban hanh kern theo Thong tu so 25/2014/TT-BGDDT ngdy 07 thang nom 2014 dm Be trilling Be Gido dgc va Dao tao ban hanh Quy dinh ye tieu chuan danh gia chat lugng gide due, quy trinh, chu kST kiem dinh chat lugng giao dgc truong mam non (Thong tu so 25/2 014/TT-BGDDT) thi clime thgc hien tiep quy trinh kiem dinh chat lugng giao chic theo quy dinh hien hanh giai doan chuyen tiep cho den het ngdy 31 thang 12 nom 2018 Trong do, viec fix danh gia va dang ky danh gia ngodi chi thgc hien cho den thai diem Thong tu al hieu lgc thi hanh Cac truong mam non da duge cong nhan dat chuan quoc gia Mire 0, theo Th6ng tu s6 02/2014/TT-BGDDT twang ducmg truong mam non dat chuan quoc gia Mirc cua Quy dinh nay; cac trueng mam non da dugc cong nhan 23 dat chuan quocc Mirc dO 2, theo, Thong to so 02/2014/TT-BGDDT Wong mam non dat chuan quoc gia Mire dO dm Quy dinh duang truang mam Cac truang mam non dat ki6m dinh chat luting giao duc Cap 1, Cap dO va Cap dO theo Thong tu so 25/2014/TT-BGDDT Wong duang truang mam non dat kiem dinh chat luting gido duc Cap dO 1, Cap dO va Cap dO dm Quy dinh Dieu 41 Trach nhiem ciia so Oat) duc va dao tao Tham muu Uy ban nhan dan cap tinh lap ke hoach ki6m dinh chat Bing gido duc; lap ke hoach, quy hoach xay dung truang mam non dat chuan quoc gia; huemg dan, chi dao, giam sat, kiem tra cac phong gido duc va dao tao, cac truang mam non true thuOc (neu co) trien khai ding tic kiem dinh chat luting gido due va xay dung truang mam non dat chuan quoc gia theo quy dinh T6 ch6c tap huan chuyen mon, nghiOp vu cho cac don vi, ca nhan thgc hien cong tic kiem dinh chat luting gido due va xay dung truang dat chuan quoc gia Giam sat, chi dao ,cac truang main non true thuOc (neu co) thvc hoach cai tien chat luting de khong ngimg tri va nang cao chat luting k6 Hang nam, to chic so k6t, tong k6t ve cong tic ki6m dinh chat luting gido due va xay dung truang dat chuan quOc gia; bao cao ket qua \Tad Uy ban nhan dan cap tinh, BO Gido due va Dao tao de dugc huemg dan, chi dao, kiem tra, tra Dieu 42 Trach nhiem cfia phong giao duc va dal) tao Tham muu Uy ban nhan dan cap huy'n lap ke hoach kiem dinh chat luting giao olvc;, lap ke hoach xay dung, dau tu cho cac truang mam non tren dia ban de dat chuan quOc gia; dan, chi dao, giam sat, kiem tra cac truang mam non ten dia ban trien khai ding tic kiem dinh chat luting gido due va xay dung truang dat chuan quoc gia theo quy dinh , Giam sat, chi dao cac truang mam non tren dia ban thuc hiOn k6 hoach cal tin chat luting de khong ngimg tri va nang cao chat luting Hang nam to chirc so k6t, tong 1(6-1 ve cong the ki6'm dinh chat, luting gido duc va xay dung truang dat chuan quoc gia; bao cao ket qua voi Uy ban nhan dan cap huy'ri, so gido due va dao tao de duc huOng dan, chi dao, kiem tra, tra Dieu 43 Trach nhi'en cua trikrng mam non Tham muu cap 11,37 chinh quyn dia phucmg k6 hoach xay dung va phat trien, phan dau ,trong tang giai doan de truang dat kiem dinh chat luting gido duc, dg chuan quoc gia VA/ 24 chirc tu danh gia, &rig 1(3'T danh gia ngodi; nghi cap có tharn quyen cong nhan truong dat kiem dinh chat Wong gido chic va cong nhan truemg dat chuan quoc gia xet thay dam bao cac tieu chuan danh gia trtremg mam non tai Quy dinh s Can dr ket qua danh gia ngoai, bo sung, hoan thien bao cao tu danh gia; thuc hien ke hoach cai tien chat lucmg cta de bao cao tu danh gia, cac khuyen nghi cua down danh gia ngodi va chi ciao dia co quan quan 13'7 Hang nam, bao cao ket qua thgc hien cai tien chat,ltremg doi vai co quan quail 13'T gido due true tiep de dirge huerng dan, chi dao, kiem tra va giam sat Chuan bi day du ho so, du lieu lien quan den cac hoat dOng cna nha truerng, cac dieu kien can thiet khaz de phuc va cong tac danh gia ngodi; phan hoi 3"/ kien ye du did° bao cao danh gia ngoai dung tiled han 5.Duy tri, phat huy ket qua hem dinh chat luong gido due, ket qua xay di:mg truerng dat chuan quoc gia de khong ngUng nang cao va cai tien chat krong./ 1,fry1// 14 KT BO TRUONG TRVONG Nguyen Thi Nghia >c(ci N 7t- • • E C\ N V E N a ... nh4n dat chain qulic gia doi voi truirng mam non (Ban hanh kern theo Thong tu so /2018/ TT- BGDDT ngay,Wthang narn 2018 cna BO truang BO Giao duc va Dao tao) Chtromg I QUY DINH CHUNG Dieu Pham vi... Thong tu se 02/2 014 /TT- BGDDT 08 thang 02 nom 2014, cila B6 truong Be Gido dgc Dao tao ban hanh Quy che cong nhan truong mam non dat chuan quoc gia (Thong tu so 02/2 014 /TT- BGDDT) thi dugc thgc... 02/2014 /TT- BGDDT twang ducmg truong mam non dat chuan quoc gia Mirc cua Quy dinh nay; cac trueng mam non da dugc cong nhan 23 dat chuan quocc Mirc dO 2, theo, Thong to so 02/2014 /TT- BGDDT Wong
- Xem thêm -

Xem thêm: VanBanGoc 19 2018 TT BGDDT, VanBanGoc 19 2018 TT BGDDT

Từ khóa liên quan