ÔN tập toán học 20192020

2 76 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 23:18

tài liệu toán hình học tài liệu toán hình học tài liệu toán hình học tài liệu toán hình học tài liệu toán hình học tài liệu toán hình học tài liệu toán hình học tài liệu toán hình học tài liệu toán hình học tài liệutài liệu toán hình học tài liệu toán hình học tài liệu toán hình học tài liệu toán hình học tài liệu toán hình học oán hình học tài liệu toán hình học tài liệu toán hình học ÔN TẬP: HÌNH HỌC Bài Cho tam giác giác Trên đoạn với tia a) b) NK HP Chứng minh rằng: ∆MNK MNP lấy điểm K ∆MNH = ∆KNH cho Kẻ đường cao MH = HK Từ P NH kẻ tam PE vng góc tam giác gì? Chứng minh b) So sánh NH KP c) Gọi giao điểm Cho NH EP Q Chứng minh: QK ⊥ NP HP = 3HM d) Chứng minh: Bài có µ = 900 , P µ = 300 N ∆ABC có · ( M ∈ HC ) HAC, µ = 90o A , kẻ AH ⊥ BC ( H ∈ BC ) Vẽ AM phân giác MK ⊥ AC ( K ∈ AC ) Kẻ ∆AMK = ∆AMH a) Chứng minh b) c) Gọi giao điểm KM AH Q Chứng minh HK // QC So sánh hai đoạn thẳng MC QC · · AHB BAH Các tia phân giác cắt I; BI cắt AH E Chứng d) AM ⊥ QC ∆ABM minh E trực tâm Bài Cho tam giác ABC vuông A, AB < AC Lấy điểm D cho A trung điểm BD a) Chứng minh CA tia phân giác · BCD b) Vẽ BE vng góc với CD E, BE cắt CA I Vẽ IF vng góc với CB c) F Chứng minh So sánh IE IB d) Tìm điều kiện ∆CEF ∆ABC cân EF song song với DB để ∆BEF cân F
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN tập toán học 20192020, ÔN tập toán học 20192020