ke hoach hoat dong doi theo tuan

2 47 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 15:23

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS ĐẠ LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 01/KH-LĐ-TrHĐL Đạ Long, ngày 27 tháng năm 2011 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI TUẦN : 01 Tháng 10 năm học 2011 – 2012 Chủ điểm : THỨ/NGÀY “chăm ngoan học giỏi” NỘI DUNG CÔNG VIỆC - Chuẩn bị bàn ghế, đọc sổ nhận xét chào cờ đầu tuần - Sinh hoạt ban huy Liên đội, triển khai kế hoạch tháng THỨ NGÀY: 03/10/2011 - Lao động vệ sinh phòng học lớp học - Sinh hoạt 15ph’đầu theo lịch - Đăng ký thi đua chào mừng ngày 20/10 - Tập thể dục THỨ - Lao động vệ sinh phòng học lớp học NGÀY: 04/10/2011 - Sinh hoạt 15ph’đầu theo lịch - Dọn nhà vệ sinh vào 15ph’ đầu - Lao động vệ sinh phòng học lớp học - Tập luyện nghi thực đội THỨ NGÀY: 05/10/2011 - Tập luyện văn nghệ - Sinh hoạt 15ph’đầu theo lịch - Tập thể dục - Dọn nhà vệ sinh vào 15ph’ đầu - Lao động vệ sinh phòng học lớp học - Tập luyện nghi thực đội THỨ NGÀY: 06/10/2011 - Sinh hoạt 15ph’đầu theo lịch - Lao động dọn vệ sinh toàn trường - Dọn nhà vệ sinh vào 15ph’ đầu THỨ - Lao động vệ sinh phòng học lớp học NGÀY: 07/10/2011 - Tập luyện nghi thực đội - Sinh hoạt 15ph’đầu theo lịch - Tập thể dục - Dọn nhà vệ sinh vào 15ph’ đầu THỨ - Lao động vệ sinh phòng học lớp học NGÀY: 08/10/2011 - Sinh hoạt 15ph’đầu theo lịch - Cộng điểm, ghi sổ nhận xét vào cuối tuần - Dọn nhà vệ sinh vào 15ph’ đầu Nơi nhận NGƯỜI LẬP - BGH Trường THCS Đạ long GV/ TPT - HĐĐ Huyện Đam Rơng - CĐ,ĐTN phối hợp thực - Các chi đội Liên Đội - Lưu: LĐ Đoàn khoa Vònh NGƯỜI THỰC HIỆN - GVCN+HS lớp trực tuần GVTPT+BCH Liên đội - HS - GVCN+HS - Các chi đội liên đội - HS - GVCN+HS - Lớp trực tuần - HS - GVPTC+ĐV - Đội văn nghệ - GVCN+HS - HS toàn trường - Lớp trực tuần - HS - GVPTC+ĐV - GVCN+HS - Lớp trực tuần - HS - GVPTC+ĐV - GVCN+Hs - HS toàn trường - Lớp trực tuần - HS - GVCN+HS - Lớp trực tuần ĐIỀU CHỈNH
- Xem thêm -

Xem thêm: ke hoach hoat dong doi theo tuan , ke hoach hoat dong doi theo tuan

Từ khóa liên quan