Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trong nhân giống quýt ngọt không hạt tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang (Luận văn thạc sĩ)

109 50 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 08:48

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trong nhân giống quýt ngọt không hạt tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên QuangNghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trong nhân giống quýt ngọt không hạt tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên QuangNghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trong nhân giống quýt ngọt không hạt tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên QuangNghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trong nhân giống quýt ngọt không hạt tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên QuangNghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trong nhân giống quýt ngọt không hạt tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên QuangNghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trong nhân giống quýt ngọt không hạt tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên QuangNghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trong nhân giống quýt ngọt không hạt tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên QuangNghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trong nhân giống quýt ngọt không hạt tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên QuangNghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trong nhân giống quýt ngọt không hạt tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên QuangNghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trong nhân giống quýt ngọt không hạt tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM –––––––––––––––––––––––– NGUYỄN BÁCH CHIẾN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRONG NHÂN GIỐNG QUÝT NGỌT KHÔNG HẠT TẠI HUYỆN HÀM YÊN, TỈNH TUYÊN QUANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG THÁI NGUYÊN - 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM –––––––––––––––––––––––– NGUYỄN BÁCH CHIẾN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRONG NHÂN GIỐNG QUÝT NGỌT KHÔNG HẠT TẠI HUYỆN HÀM YÊN, TỈNH TUYÊN QUANG Ngành : Khoa học trồng Mã số : 8.62.01.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG Người hướng dẫn khoa học: GS.TS ĐÀO THANH VÂN THÁI NGUYÊN - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, số liệu kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả Nguyễn Bách Chiến ii LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới GS.TS Đào Thanh Vân tận tình giúp đỡ, hướng dẫn suốt thời gian học tập thực đề tài trình hồn chỉnh luận văn tốt nghiệp Tơi xin chân thành cảm ơn thầy, cô Trường Đại học Nông Lâm Đại học Thái Nguyên; Trung tâm ăn huyện Hàm n, tỉnh Tun Quang nhiệt tình giúp tơi thời gian thực đề tài hoàn chỉnh luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn tồn thể gia đình, bạn bè, đồng nghiệp động viên, hỗ trợ thời gian học tập hoàn thiện luận văn Tác giả Nguyễn Bách Chiến iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu yêu cầu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học sở thực tiễn 1.1.1 Cơ sở sử dụng gốc ghép nhân giống ăn 1.1.2 Cơ sở khoa học phương pháp ghép 1.1.3 Cơ sở sử dụng giá thể trồng trọt 1.2 Nguồn gốc phân loại đặc điểm giống quýt không hạt 1.2.1 Nguồn gốc 1.2.2 Phân loại 10 1.2.3 Đặc điểm giống quýt không hạt 12 1.3 Tình hình sản xuất tiêu thụ quýt 13 1.3.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ quýt giới 13 1.3.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ cam quýt Việt Nam 15 1.4 Tình hình nghiên cứu liên quan đến nội dung đề tài 19 1.4.1 Tình hình nghiên cứu nước 19 1.4.2 Đặc điểm số giống quýt không hạt 33 Chương ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40 iv 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 40 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 40 2.1.2 Vật liệu nghiên cứu 40 2.1.3 Phạm vi nghiên cứu 40 2.2 Nội dung nghiên cứu 40 2.3 Phương pháp nghiên cứu 40 2.3.1 Bố trí thí nghiệm 40 2.4 Các tiêu phương pháp theo dõi 42 2.5 Xử lý số liệu 44 2.6 Kỹ thuật tiến hành 44 2.6.1 Chọn cây, chọn cành để lấy mắt ghép 44 2.6.2 Kỹ thuật ghép 44 2.7 Đặc điểm số đối tượng vật liệu nghiên cứu 45 2.7.1 Đối tượng nghiên cứu 45 2.7.2 Vật liệu nghiên cứu 46 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 47 3.1 Nghiên cứu anh hưởng gốc ghép giá thể bầu giâm đến khả sinh trưởng mầm ghép giống quýt không hạt huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 47 3.1.1 Ảnh hưởng gốc ghép giá thể đến tỷ lệ bật mầm quýt không hạt 47 3.1.2 Ảnh hưởng gốc ghép giá thể đến tỷ lệ ghép sống quýt không hạt 52 3.1.3 Ảnh hưởng gốc ghép giá thể đến động thái tăng trưởng chiều cao mầm ghép 54 3.1.4 Ảnh hưởng gốc ghép giá thể đến động thái mầm ghép quýt không hạt 55 v 3.1.5.Ảnh hưởng gốc ghép giá thể đến số tiêu mầm ghép quýt không hạt 57 3.1.6 Ảnh hưởng gốc ghép giá thể đến tỷ lệ xuất vườn quýt không hạt 58 3.1.7 Ảnh hưởng gốc ghép giá thể đến tình hình sâu bệnh hại trên vườn ươm quýt không hạt 60 3.2 Nghiên cứu khả nhân giống đặc điểm hình thái số giống quýt huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 61 3.2.1 Đặc điểm sinh trưởng số giống quýt vườn ươm nhân giống phương pháp ghép huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 61 3.2.7 Tình hình sâu bệnh hại số giống trên vườn ươm 67 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 PHỤ LỤC 72 vi DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT BVTV : Bảo vệ thực vật CC : Chiều cao CT : Công thức CV : Coefficient of variation - Hệ số biến động ĐBSCL : Đồng sông Cửu Long FAO : Food and Agriculture Organization of the United Nations Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc LSD : Least significant difference - Chênh lệch nhỏ NN&PTNT : Nông nghiệp Phát triển nông thôn QCVN : Quy chuẩn Việt Nam TB : Trung bình TE : Trace Elements - Các nguyên tố trung, vi lượng TT : Thứ tự TSS : Total Suspended Solids - Chất rắn lơ lửng nước UBND : Ủy ban nhân dân vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Các loài cam quýt trồng phổ biến sản xuất 11 Bảng 1.2 Tình hình sản xuất quýt giới năm qua 14 Bảng 1.3 Tình hình xuất nhập quýt giới từ 2007 - 2016 14 Bảng 1.4 Tình hình sản xuất có múi Việt Nam năm qua 15 Bảng 1.5 Hiện trạng sản xuất quýt tỉnh Tuyên Quang năm 2017 18 Bảng 3.1 Ảnh hưởng gốc ghép giá thể đến tỷ lệ bật mầm quýt không hạt sau ghép 10 ngày 47 Bảng 3.2 Ảnh hưởng gốc ghép giá thể đến tỷ lệ bật mầm quýt không hạt sau ghép 20 ngày 48 Bảng 3.3 Ảnh hưởng gốc ghép giá thể đến tỷ lệ bật mầm quýt không hạt sau ghép 30 ngày 50 Bảng 3.4 Ảnh hưởng gốc ghép giá thể đến tỷ lệ bật mầm quýt không hạt 51 Bảng 3.5 Ảnh hưởng gốc ghép giá thể đến tỷ lệ ghép sống quýt không hạt 53 Bảng 3.6 Ảnh hưởng gốc ghép giá thể đến động thái tăng trưởng chiều cao mầm ghép quýt không hạt 54 Bảng 3.7 Ảnh hưởng gốc ghép giá thể đến động thái mầm ghép quýt không hạt 55 Bảng 3.8 Ảnh hưởng gốc ghép giá thể đến số tiêu mầm ghép quýt không hạt trước xuất vườn 57 Bảng 3.9 Ảnh hưởng gốc ghép giá thể đến tỷ lệ xuất vườn quýt không hạt 59 Bảng 3.10 Ảnh hưởng gốc ghép giá thể đến tình hình sâu bệnh hại quýt không hạt 60 Bảng 3.11 Tỷ lệ bật mầm số giống quýt vườn ươm 61 viii Bảng 3.12 Tỷ lệ ghép sống số giống quýt sau ghép vườn ươm 62 Bảng 3.13 Động thái tăng trưởng chiều cao mầm ghép số giống quýt vườn ươm 63 Bảng 3.14 Động thái số giống quýt vườn ươm 64 Bảng 3.15 Một số tiêu cành ghép xuất vườn số giống quýt 65 Bảng 3.16 Đặc điểm kích thước số giống quýt vườn ươm 66 Bảng 3.17 Đặc điểm hình thái số giống quýt vườn ươm 66 Bảng 3.18 Tỷ lệ xuất vườn số giống quýt vườn ươm 67 Bảng 3.19 Ảnh hưởng gốc ghép giá thể đến tình hình sâu bệnh hại quýt không hạt 67 85 Ảnh hưởng gốc ghép giá thể đến số tiêu mầm ghép quýt không hạt trước xuất vườn (sau 90 ngày) BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKMG FILE DKM 22/ 1/19 16:50 :PAGE VARIATE V003 DKMG LN SOURCE OF VARIATION SQUARES DF SUMS OF MEAN SQUARES LN CT 21.5896 2.69870 18.98 0.000 NL 565185 282593 1.99 0.168 * RESIDUAL 16 2.27482 F RATIO PROB ER 142176 * TOTAL (CORRECTED) 26 24.4296 939601 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE DKM 22/ 1/19 16:50 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS DKMG 6.40000 7.06667 3 7.66667 7.16667 7.63333 8.46667 5.56667 5.90000 6.20000 SE(N= 3) 0.217697 5%LSD 16DF 0.652659 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS DKMG 6.81111 7.10000 6.77778 86 SE(N= 9) 0.125687 5%LSD 16DF 0.376813 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE DKM 22/ 1/19 16:50 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT (N= 27) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % OBS TOTAL SS RESID SS | DKMG 27 6.8963 0.96933 0.37706 | | | | | |NL | | 5.5 0.0000 0.1680 Ảnh hưởng gốc ghép giá thể đến tỷ lệ xuất vườn quýt không hạt BALANCED ANOVA FOR VARIATE SCG FILE SCTCXV 1/ 1/19 10: :PAGE VARIATE V003 SCG LN SOURCE OF VARIATION CT NL DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES 0.000000 0.00 1.000 0.000000 0.000000 * RESIDUAL 16 F RATIO PROB ER LN 0.000000 0.00 1.000 0.000000 0.000000 * TOTAL (CORRECTED) 26 0.000000 0.000000 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SCTCXV FILE SCTCXV 1/ 1/19 10: :PAGE VARIATE V004 SCTCXV LN SOURCE OF VARIATION SQUARES CT NL * RESIDUAL DF SUMS OF SQUARES MEAN LN 38.2963 4.78704 12.02 0.000 296296 148148 0.37 0.699 16 6.37037 398148 - F RATIO PROB ER 87 * TOTAL (CORRECTED) 26 44.9630 1.72934 BALANCED ANOVA FOR VARIATE TL FILE SCTCXV 1/ 1/19 10: :PAGE VARIATE V005 TL LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES CT 3829.63 NL 29.6296 * RESIDUAL MEAN SQUARES 478.704 LN 12.02 0.000 14.8148 16 637.037 F RATIO PROB ER 0.37 0.699 39.8148 * TOTAL (CORRECTED) 26 4496.30 172.934 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SCTCXV :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS SCG SCTCXV TL 10.0000 7.33333 73.3333 10.0000 7.66667 76.6667 3 10.0000 7.66667 76.6667 10.0000 7.66667 76.6667 10.0000 8.00000 80.0000 10.0000 8.33333 83.3333 10.0000 5.00000 50.0000 10.0000 5.33333 53.3333 10.0000 5.66667 56.6667 SE(N= 3) 0.000000 0.364302 5%LSD 16DF 0.000000 1.09218 3.64302 11.5218 MEANS FOR EFFECT NL - NL NOS SCG SCTCXV TL 10.0000 6.88889 68.8889 10.0000 6.88889 68.8889 10.0000 7.11111 71.1111 1/ 1/19 10: 88 SE(N= 9) 0.000000 0.210330 5%LSD 16DF 2.10330 0.000000 0.630573 6.30573 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SCTCXV 1/ 1/19 10: :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT (N= 27) SD/MEAN | NO BASED ON BASED ON % OBS TOTAL SS RESID SS | SCG 27 10.000 SCTCXV TL | 0.00000 27 6.9630 27 69.630 1.3150 13.150 | | | | | |NL | | 0.00000 0.0 1.0000 1.0000 0.63099 6.3099 9.4 0.0000 0.6994 9.1 0.0000 0.6994 Thí nghiệm 2: Đặc điểm sinh trưởng số giống quýt vườn ươm nhân giống phương pháp ghép huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang Tỷ lệ bật mầm số giống quýt vườn ươm BALANCED ANOVA FOR VARIATE 10 FILE BMSG 9/ 1/19 10:18 :PAGE VARIATE V003 10 LN SOURCE OF VARIATION SQUARES DF SUMS OF SQUARES MEAN LN CT 222222 111111 0.40 0.006 NL 222222 111111 0.40 0.196 * RESIDUAL 1.11111 F RATIO PROB ER 277778 * TOTAL (CORRECTED) 1.55556 194444 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 20 FILE BMSG 9/ 1/19 10:18 :PAGE VARIATE V004 20 LN SOURCE OF VARIATION SQUARES CT NL DF SUMS OF SQUARES 1.55556 777778 4.22222 2.11111 MEAN LN 1.27 0.004 3.45 0.135 F RATIO PROB ER 89 * RESIDUAL 2.44444 611111 * TOTAL (CORRECTED) 8.22222 1.02778 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 30 FILE BMSG 9/ 1/19 10:18 :PAGE VARIATE V005 30 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES CT NL SQUARES 1.55556 777778 222222 111111 * RESIDUAL 2.44444 MEAN F RATIO PROB ER LN 1.27 0.004 0.18 0.140 611111 * TOTAL (CORRECTED) 4.22222 527778 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BMSG :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 10 20 30 4.66667 7.66667 8.66667 4.66667 7.00000 8.00000 3 5.00000 8.00000 9.00000 SE(N= 3) 0.304290 5%LSD 4DF 0.451335 1.19275 1.76914 0.451335 1.76914 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 10 20 30 5.00000 8.33333 8.33333 4.66667 7.66667 8.66667 3 4.66667 6.66667 8.66667 SE(N= 3) 5%LSD 4DF 0.304290 1.19275 0.451335 1.76914 0.451335 1.76914 - 9/ 1/19 10:18 90 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BMSG 9/ 1/19 10:18 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT (N= 9) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % OBS TOTAL SS RESID SS | |NL | | | | | | | 10 4.7778 0.44096 0.52705 11.0 0.6963 0.6963 20 7.5556 1.0138 0.78174 10.3 0.3743 0.1347 30 8.5556 0.72648 0.78174 9.1 0.3743 0.8401 Tỷ lệ ghép sống số giống quýt sau ghép vườn ươm BALANCED ANOVA FOR VARIATE TLGS FILE TLCGS 9/ 1/19 10:33 :PAGE VARIATE V003 TLGS LN SOURCE OF VARIATION SQUARES CT 155.556 NL 22.2222 * RESIDUAL DF SUMS OF SQUARES 77.7778 11.1111 377.778 MEAN F RATIO PROB ER LN 0.82 0.004 0.12 0.191 94.4444 * TOTAL (CORRECTED) 555.556 69.4444 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TLCGS :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS TLGS 83.3333 76.6667 3 86.6667 SE(N= 3) 5%LSD 4DF 5.61084 14.9933 MEANS FOR EFFECT NL - 9/ 1/19 10:33 91 NL NOS TLGS 83.3333 83.3333 3 80.0000 SE(N= 3) 5.61084 5%LSD 4DF 14.9933 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TLCGS 9/ 1/19 10:33 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT (N= 9) SD/MEAN | TLGS | NO BASED ON BASED ON % OBS TOTAL SS RESID SS | 82.222 8.3333 9.7183 |NL | | | | | | | 11.8 0.5036 0.8913 Động thái tăng trưởng chiều cao mầm ghép số giống quýt vườn ươm BALANCED ANOVA FOR VARIATE 30 NGAY FILE CAO MAM 25/ 1/19 9:37 :PAGE VARIATE V003 30 NGAY LN SOURCE OF VARIATION SQUARES CT NL DF SUMS OF SQUARES MEAN F RATIO PROB ER LN 438889E-01 219445E-01 0.94 0.466 695557E-02 347778E-02 0.15 0.866 * RESIDUAL 937778E-01 234444E-01 * TOTAL (CORRECTED) 144622 180778E-01 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 60 NGAY FILE CAO MAM 25/ 1/19 9:37 :PAGE VARIATE V004 60 NGAY LN SOURCE OF VARIATION SQUARES CT 43.2465 DF SUMS OF SQUARES 21.6232 MEAN LN 41.79 0.003 F RATIO PROB ER 92 NL 875399 * RESIDUAL 437699 2.06954 0.85 0.496 517384 * TOTAL (CORRECTED) 46.1914 5.77393 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 90 NGAY FILE CAO MAM 25/ 1/19 9:37 :PAGE VARIATE V005 90 NGAY LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES CT 43.4642 NL 86.0848 * RESIDUAL MEAN SQUARES 21.7321 LN 4.16 0.106 43.0424 20.9023 F RATIO PROB ER 8.24 0.040 5.22558 * TOTAL (CORRECTED) 150.451 18.8064 - TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE CAO MAM 25/ 1/19 9:37 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 30 NGAY 60 NGAY 90 NGAY 7.15667 22.2900 39.4733 7.04000 19.2533 38.5433 3 7.20667 24.6067 43.6000 SE(N= 3) 0.884015E-01 0.415285 5%LSD 4DF 0.346515 1.62783 1.31980 5.17331 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 30 NGAY 60 NGAY 90 NGAY 7.12000 22.1800 41.2667 7.17333 21.6200 36.4400 3 7.11000 22.3500 43.9100 SE(N= 3) 5%LSD 4DF 0.884015E-01 0.415285 0.346515 1.62783 1.31980 5.17331 - 93 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE CAO MAM 25/ 1/19 9:37 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT (N= 9) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % OBS TOTAL SS RESID SS | |NL | | | | | | | 30 NGAY 7.1344 0.13445 0.15312 2.1 0.4656 0.8661 60 NGAY 22.050 2.4029 0.71929 3.3 0.0034 0.4957 90 NGAY 40.539 4.3366 2.2860 5.6 0.1060 0.0398 Động thái số giống quýt vườn ươm BALANCED ANOVA FOR VARIATE 30 NGAY FILE SOLA 25/ 1/19 10:30 :PAGE VARIATE V003 30 NGAY LN SOURCE OF VARIATION SQUARES CT NL DF SUMS OF SQUARES MEAN LN 6.22222 3.11111 36.13 0.004 535556 267778 3.11 0.153 * RESIDUAL 344444 F RATIO PROB ER 861111E-01 * TOTAL (CORRECTED) 7.10222 887778 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 60 NGAY FILE SOLA 25/ 1/19 10:30 :PAGE VARIATE V004 60 NGAY LN SOURCE OF VARIATION SQUARES CT NL DF SUMS OF SQUARES MEAN LN 49.9489 24.9744 79.42 0.001 202222 101111 0.32 0.743 * RESIDUAL 1.25778 F RATIO PROB ER 314445 * TOTAL (CORRECTED) 51.4089 6.42611 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 90 NGAY FILE SOLA 25/ 1/19 10:30 :PAGE VARIATE V005 90 NGAY LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER 94 SQUARES CT 138.927 NL 69.4633 1.08667 * RESIDUAL SQUARES 94.94 0.001 543333 2.92669 LN 0.74 0.534 731671 * TOTAL (CORRECTED) 142.940 17.8675 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SOLA 25/ 1/19 10:30 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 30 NGAY 60 NGAY 90 NGAY 4.43333 14.7667 23.4333 3.76667 10.6667 17.2000 3 5.76667 16.2333 26.6667 SE(N= 3) 0.169422 5%LSD 4DF 0.323752 0.664096 0.493853 1.26904 1.93580 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 30 NGAY 60 NGAY 90 NGAY 4.50000 13.7000 22.3333 4.46667 14.0667 22.0667 3 5.00000 13.9000 22.9000 SE(N= 3) 5%LSD 4DF 0.169422 0.323752 0.664096 0.493853 1.26904 1.93580 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SOLA 25/ 1/19 10:30 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT (N= 9) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % OBS TOTAL SS RESID SS | | | | | | | 30 NGAY 4.6556 0.94222 0.29345 6.3 0.0042 0.1534 60 NGAY 13.889 2.5350 0.56075 4.0 0.0015 0.7435 90 NGAY 22.433 4.2270 0.85538 3.8 0.0012 0.5339 |NL | 95 Một số tiêu cành ghép xuất vườn số giống quýt BALANCED ANOVA FOR VARIATE CDCG FILE CTXV 9/ 1/19 11: :PAGE VARIATE V003 CDCG LN SOURCE OF VARIATION SQUARES CT NL DF SUMS OF MEAN SQUARES LN 561.360 280.680 ****** 0.000 203289 101644 1.26 0.377 * RESIDUAL 322266 F RATIO PROB ER 805666E-01 * TOTAL (CORRECTED) 561.886 70.2357 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SL/MÂM FILE CTXV 9/ 1/19 11: :PAGE VARIATE V004 SL/MÂM LN SOURCE OF VARIATION SQUARES CT NL 10.1267 DF SUMS OF MEAN SQUARES 5.06333 F RATIO PROB ER LN 233.69 0.000 466668E-01 233334E-01 1.08 0.424 * RESIDUAL 866674E-01 216668E-01 * TOTAL (CORRECTED) 10.2600 1.28250 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKMG FILE CTXV 9/ 1/19 11: :PAGE VARIATE V005 DKMG LN SOURCE OF VARIATION SQUARES CT NL 1.69556 DF SUMS OF MEAN SQUARES 847778 LN 28.79 0.006 622222E-01 311111E-01 1.06 0.429 * RESIDUAL 117778 294445E-01 * TOTAL (CORRECTED) 1.87556 234444 - F RATIO PROB ER 96 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE CTXV 9/ 1/19 11: :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS CDCG SL/MÂM DKMG 40.9233 16.5333 6.56667 27.7100 14.9000 5.83333 3 46.5533 17.4667 6.86667 SE(N= 3) 0.163877 5%LSD 4DF 0.849840E-01 0.990698E-01 0.642361 0.333119 0.388332 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS CDCG SL/MÂM DKMG 38.1933 16.2000 6.33333 38.5533 16.3333 6.40000 3 38.4400 16.3667 6.53333 SE(N= 3) 0.163877 5%LSD 4DF 0.849840E-01 0.990698E-01 0.642361 0.333119 0.388332 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE CTXV 9/ 1/19 11: :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT (N= 9) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % OBS TOTAL SS RESID SS | CDCG SL/MÂM DKMG 38.396 16.300 6.4222 8.3807 0.28384 | | | | | | 0.7 0.0001 0.3768 1.1325 0.14720 0.9 0.0005 0.4237 0.48419 0.17159 2.7 0.0058 0.4294 |NL | 97 Đặc điểm kích thước số giống quýt vườn ươm BALANCED ANOVA FOR VARIATE DAI FILE CSL 25/ 1/19 11: :PAGE VARIATE V003 DAI LN SOURCE OF VARIATION SQUARES CT DF SUMS OF MEAN SQUARES LN 8.52735 4.26368 41.26 0.003 781089 390544 3.78 0.120 NL * RESIDUAL 413378 F RATIO PROB ER 103344 * TOTAL (CORRECTED) 9.72182 1.21523 BALANCED ANOVA FOR VARIATE RONG FILE CSL 25/ 1/19 11: :PAGE VARIATE V004 RONG LN SOURCE OF VARIATION SQUARES CT NL 5.62667 DF SUMS OF MEAN SQUARES 2.81333 F RATIO PROB ER LN 11.89 0.023 866666E-01 433333E-01 0.18 0.839 * RESIDUAL 946667 236667 * TOTAL (CORRECTED) 6.66000 832500 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CUONG FILE CSL 25/ 1/19 11: :PAGE VARIATE V005 CUONG LN SOURCE OF VARIATION SQUARES DF SUMS OF SQUARES MEAN LN CT 14.5422 7.27108 65.95 0.002 NL 209422 104711 0.95 0.461 * RESIDUAL 440978 110244 * TOTAL (CORRECTED) 15.1926 1.89907 - F RATIO PROB ER 98 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE CSL 25/ 1/19 11: :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS DAI RONG CUONG 8.54000 4.53333 3.73667 6.89333 3.66667 2.52333 3 9.21000 5.60000 5.61333 SE(N= 3) 0.185602 5%LSD 4DF 0.280872 0.727520 0.191698 1.10096 0.751415 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS DAI RONG CUONG 7.89667 4.56667 3.76667 8.60667 4.73333 4.14000 3 8.14000 4.50000 3.96667 SE(N= 3) 0.185602 5%LSD 4DF 0.280872 0.727520 0.191698 1.10096 0.751415 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE CSL 25/ 1/19 11: :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT (N= 9) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % OBS TOTAL SS RESID SS | DAI RONG CUONG 8.2144 1.1024 4.6000 3.9578 0.32147 |NL | | | | | | | 3.9 0.0035 0.1202 0.91241 0.48648 10.6 0.0227 0.8391 1.3781 0.33203 8.4 0.0019 0.4613 Tỷ lệ xuất vườn số giống quýt vườn ươm BALANCED ANOVA FOR VARIATE TLXV FILE TN2TLXV 1/ 1/19 16:11 :PAGE VARIATE V003 TLXV LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER 99 SQUARES CT 466.667 NL 66.6667 * RESIDUAL SQUARES 233.333 14.00 0.018 33.3333 66.6667 LN 2.00 0.250 16.6667 * TOTAL (CORRECTED) 600.000 75.0000 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN2TLXV 1/ 1/19 16:11 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS TLXV 76.6667 63.3333 3 80.0000 SE(N= 3) 2.35702 5%LSD 4DF 9.23902 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS TLXV 70.0000 76.6667 3 73.3333 SE(N= 3) 2.35702 5%LSD 4DF 9.23902 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN2TLXV 1/ 1/19 16:11 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT (N= 9) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % OBS TOTAL SS RESID SS | TLXV 73.333 8.6603 4.0825 | | | | | | 5.6 0.0176 0.2501 |NL | ... NGUYỄN BÁCH CHIẾN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRONG NHÂN GIỐNG QUÝT NGỌT KHÔNG HẠT TẠI HUYỆN HÀM YÊN, TỈNH TUYÊN QUANG Ngành : Khoa học trồng Mã số : 8.62.01.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC... giống quýt không hạt huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang cần thiết có sở khoa học, ý nghĩa thực tiễn sâu sắc Xuất phát từ lý trên, đề tài: Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật nhân giống quýt không hạt huyện. .. ươm quýt không hạt 60 3.2 Nghiên cứu khả nhân giống đặc điểm hình thái số giống quýt huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 61 3.2.1 Đặc điểm sinh trưởng số giống quýt vườn ươm nhân giống
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trong nhân giống quýt ngọt không hạt tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang (Luận văn thạc sĩ), Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trong nhân giống quýt ngọt không hạt tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang (Luận văn thạc sĩ)