cac cau hoi de thi DH CD THPT quoc gia 2007 2018

132 36 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 08:07

www.thuvienhoclieu.com CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHẦN CƠ HỌC TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG TỪ NĂM 2007-2018 Đại học Cao đẳng 2007 Câu 1(CĐ 2007): Một vật nhỏ dao động điều hòa có biên độ A, chu kì dao động T , thời điểm ban đầu to = vật vị trí biên Quãng đường mà vật từ thời điểm ban đầu đến thời điểm t = T/4 A A/2 B 2A C A/4 D A Câu 2(CĐ 2007): Khi đưa lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài lắc không đổi) tần số dao động điều hồ A giảm gia tốc trọng trường giảm theo độ cao B tăng chu kỳ dao động điều hồ giảm C tăng tần số dao động điều hồ tỉ lệ nghịch với gia tốc trọng trường D khơng đổi chu kỳ dao động điều hồ khơng phụ thuộc vào gia tốc trọng trường Câu 3(CĐ 2007): Phát biểu sau sai nói dao động học? A Hiện tượng cộng hưởng (sự cộng hưởng) xảy tần số ngoại lực điều hoà tần số dao động riêng hệ B Biên độ dao động cưỡng hệ học xảy tượng cộng hưởng (sự cộng hưởng) không phụ thuộc vào lực cản môi trường C Tần số dao động cưỡng hệ học tần số ngoại lực điều hoà tác dụng lên hệ D Tần số dao động tự hệ học tần số dao động riêng hệ Câu 4(CĐ 2007): Một lắc lò xo gồm vật có khối lượng m lò xo có độ cứng k khơng đổi, dao động điều hồ Nếu khối lượng m = 200 g chu kì dao động lắc s Để chu kì lắc s khối lượng m A 200 g B 100 g C 50 g D 800 g Câu 5(CĐ 2007): Một lắc đơn gồm sợi dây có khối lượng khơng đáng kể, khơng dãn, có chiều dài l viên bi nhỏ có khối lượng m Kích thích cho lắc dao động điều hồ nơi có gia tốc trọng trường g Nếu chọn mốc vị trí cân viên bi lắc li độ góc α có biểu thức A mg l (1 - cosα) B mg l (1 - sinα) C mg l (3 - 2cosα) D mg l (1 + cosα) Câu 6(CĐ 2007): Tại nơi, chu kì dao động điều hồ lắc đơn 2,0 s Sau tăng chiều dài lắc thêm 21 cm chu kì dao động điều hồ 2,2 s Chiều dài ban đầu lắc A 101 cm B 99 cm C 98 cm D 100 cm Câu 7(ĐH – 2007): Khi xảy tượng cộng hưởng vật tiếp tục dao động A với tần số tần số dao động riêng B mà không chịu ngoại lực tác dụng C với tần số lớn tần số dao động riêng D với tần số nhỏ tần số dao động riêng Câu 8(ĐH – 2007): Một lắc đơn treo trần thang máy Khi thang máy đứng yên, lắc dao động điều hòa với chu kì T Khi thang máy lên thẳng đứng, chậm dần với gia tốc có độ lớn nửa gia tốc trọng trường nơi đặt thang máy lắc dao động điều hòa với chu kì T’ A 2T B T√2 C.T/2 D T/√2 Câu 9(ĐH – 2007): Một vật nhỏ thực dao động điều hòa theo phương trình x = 10sin(4πt + π/2)(cm) với t tính giây Động vật biến thiên với chu kì A 1,00 s B 1,50 s C 0,50 s D 0,25 s Câu 10(ĐH – 2007): Nhận định sau sai nói dao động học tắt dần? www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com A Dao động tắt dần có động giảm dần biến thiên điều hòa B Dao động tắt dần dao động có biên độ giảm dần theo thời gian C Lực ma sát lớn dao động tắt nhanh D Trong dao động tắt dần, giảm dần theo thời gian Câu 11(ĐH – 2007): Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp S1 S2 Hai nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, pha Xem biên độ sóng khơng thay đổi q trình truyền sóng Các điểm thuộc mặt nước nằm đường trung trực đoạn S1S2 A dao động với biên độ cực đại B dao động với biên độ cực tiểu C không dao động D dao động với biên độ nửa biên độ cực đại Câu 12(ĐH – 2007): Một lắc lò xo gồm vật có khối lượng m lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa Nếu tăng độ cứng k lên lần giảm khối lượng m lần tần số dao động vật A tăng lần B giảm lần C giảm lần D tăng lần Đại học Cao đẳng 2008 Câu 13(CĐ 2008): Một lắc lò xo gồm viên bi nhỏ có khối lượng m lò xo khối lượng khơng đáng kể có độ cứng k, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng nơi có gia tốc rơi tự g Khi viên bi vị trí cân bằng, lò xo dãn đoạn Δl Chu kỳ dao động điều hoà lắc A.2π√(g/Δl) B 2π√(Δl/g) C (1/2π)√(m/ k) D (1/2π)√(k/ m) Câu 14(CĐ 2008): Cho hai dao động điều hồ phương có phương trình dao động x1= 3√3sin(5πt + π/2)(cm) x2= 3√3sin(5πt - π/2)(cm) Biên độ dao động tổng hợp hai dao động A cm B cm C 63 cm D 3 cm Câu 15(CĐ 2008): Một lắc lò xo gồm viên bi nhỏ khối lượng m lò xo khối lượng khơng đáng kể có độ cứng 10 N/m Con lắc dao động cưỡng tác dụng ngoại lực tuần hồn có tần số góc ωF Biết biên độ ngoại lực tuần hồn khơng thay đổi Khi thay đổi ω F biên độ dao động viên bi thay đổi ωF = 10 rad/s biên độ dao động viên bi đạt giá trị cực đại Khối lượng m viên bi A 40 gam B 10 gam C 120 gam D 100 gam Câu 16(CĐ 2008): Khi nói hệ dao động cưỡng giai đoạn ổn định, phát biểu sai? A Tần số hệ dao động cưỡng tần số ngoại lực cưỡng B Tần số hệ dao động cưỡng tần số dao động riêng hệ C Biên độ hệ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số ngoại lực cưỡng D Biên độ hệ dao động cưỡng phụ thuộc biên độ ngoại lực cưỡng Câu 17(CĐ 2008): Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình x = Asinωt Nếu chọn gốc toạ độ O vị trí cân vật gốc thời gian t = lúc vật A vị trí li độ cực đại thuộc phần dương trục Ox B qua vị trí cân O ngược chiều dương trục Ox C vị trí li độ cực đại thuộc phần âm trục Ox D qua vị trí cân O theo chiều dương trục Ox Câu 18(CĐ 2008): Chất điểm có khối lượng m = 50 gam dao động điều hồ quanh vị trí cân với phương trình dao động x = sin(5πt + π/6 ) (cm) Chất điểm có khối lượng m = 100 gam dao động điều hồ quanh vị trí cân với phương trình dao động x = 5sin(πt – π/6 )(cm) Tỉ số trình dao động điều hồ chất điểm m1 so với chất điểm m2 A 1/2 B C D 1/5 Câu 19(CĐ 2008): Một vật dao động điều hồ dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân O với biên độ A chu kỳ T Trong khoảng thời gian T/4, quãng đường lớn mà vật www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com A A B 3A/2 C A√3 D A√2 Câu 20(ĐH – 2008): Cơ vật dao động điều hòa A biến thiên tuần hồn theo thời gian với chu kỳ nửa chu kỳ dao động vật B tăng gấp biên độ dao động vật tăng gấp đôi C động vật vật tới vị trí cân D biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ chu kỳ dao động vật Câu 21(ĐH – 2008): Một lắc lò xo treo thẳng đứng Kích thích cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Chu kì biên độ dao động lắc 0,4 s cm Chọn trục x’x thẳng đứng chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ vị trí cân bằng, gốc thời gian t = vật qua vị trí cân theo chiều dương Lấy gia tốc rơi tự g = 10 m/s 2 = 10 Thời gian ngắn kẻ từ t = đến lực đàn hồi lò xo có độ lớn cực tiểu A s 15 B s 30 C s 10 D s 30 Câu 22(ĐH – 2008): Cho hai dao động điều hòa phương, tần số, biên độ có pha ban đầu A      Pha ban đầu dao động tổng hợp hai dao động    B C D 12 Câu 23(ĐH – 2008): Một vật dao động điều hòa có chu kì T Nếu chọn gốc thời gian t = lúc vật qua vị trí cân bằng, nửa chu kì đầu tiên, vận tốc vật không thời điểm T A t  T B t  T C t  T D t  � � � Câu 24(ĐH – 2008): Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x  3sin �5t  �(x tính � cm t tính giây) Trong giây từ thời điểm t=0, chất điểm qua vị trí có li độ x=+1cm A lần B lần C lần D lần Câu 25(ĐH – 2008): Phát biểu sau sai nói dao động lắc đơn (bỏ qua lực cản môi trường)? A Khi vật nặng vị trí biên, lắc B Chuyển động lắc từ vị trí biên vị trí cân nhanh dần C Khi vật nặng qua vị trí cân bằng, trọng lực tác dụng lên cân với lực căng dây D Với dao động nhỏ dao động lắc dao động điều hòa Câu 26(ĐH – 2008): Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 20 N/m viên bi có khối lượng 0,2 kg dao động điều hòa Tại thời điểm t, vận tốc gia tốc viên bi 20 cm/s m/s2 Biên độ dao động viên bi A 16cm B cm C cm D 10 cm Đại học Cao đẳng 2009 Câu 27(CĐ 2009): Khi nói lượng vật dao động điều hòa, phát biểu sau đúng? A Cứ chu kì dao động vật, có bốn thời điểm động B Thế vật đạt cực đại vật vị trí cân C Động vật đạt cực đại vật vị trí biên D Thế động vật biến thiên tần số với tần số li độ Câu 28(CĐ 2009): Phát biểu sau nói dao động tắt dần? A Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com B Cơ vật dao động tắt dần không đổi theo thời gian C Lực cản môi trường tác dụng lên vật sinh công dương D Dao động tắt dần dao động chịu tác dụng nội lực Câu 29(CĐ 2009): Khi nói vật dao động điều hòa có biên độ A chu kì T, với mốc thời gian (t = 0) lúc vật vị trí biên, phát biểu sau sai? T , vật quảng đường 0,5 A T B Sau thời gian , vật quảng đường A T C Sau thời gian , vật quảng đường A A Sau thời gian D Sau thời gian T, vật quảng đường 4A Câu 30(CĐ 2009): Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s 2, lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 60 Biết khối lượng vật nhỏ lắc 90 g chiều dài dây treo 1m Chọn mốc vị trí cân bằng, lắc xấp xỉ A 6,8.10-3 J B 3,8.10-3 J C 5,8.10-3 J D 4,8.10-3 J Câu 31(CĐ 2009): Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình vận tốc v = 4cos2t (cm/s) Gốc tọa độ vị trí cân Mốc thời gian chọn vào lúc chất điểm có li độ vận tốc là: A x = cm, v = B x = 0, v = 4 cm/s C x = -2 cm, v = D x = 0, v = -4 cm/s Câu 32(CĐ 2009): Một cật dao động điều hòa dọc theo trục tọa độ nằm ngang Ox với chu kì T, vị trí cân mốc gốc tọa độ Tính từ lúc vật có li độ dương lớn nhất, thời điểm mà động vật A T B T C T 12 D T Câu 33(CĐ 2009): Một lắc lò xo (độ cứng lò xo 50 N/m) dao động điều hòa theo phương ngang Cứ sau 0,05 s vật nặng lắc lại cách vị trí cân khoảng cũ Lấy 2 = 10 Khối lượng vật nặng lắc A 250 g B 100 g C 25 g D 50 g Câu 34(CĐ 2009): Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0 Biết khối lượng vật nhỏ lắc m, chiều dài dây treo l , mốc vị trí cân Cơ lắc A mgl 02 2 B mgl 0 C mgl 20 D 2mgl 0 Câu 35(CĐ 2009): Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ cm Vật nhỏ lắc có khối lượng 100 g, lò xo có độ cứng 100 N/m Khi vật nhỏ có vận tốc 10 10 cm/s gia tốc có độ lớn A m/s2 B 10 m/s2 C m/s2 D m/s2  Câu 36(CĐ 2009): Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox có phương trình x  8cos( t  ) (x tính cm, t tính s) A lúc t = chất điểm chuyển động theo chiều âm trục Ox B chất điểm chuyển động đoạn thẳng dài cm C chu kì dao động 4s D vận tốc chất điểm vị trí cân cm/s Câu 37(CĐ 2009): Một lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với chu kì 0,4 s Khi vật vị trí cân bằng, lò xo dài 44 cm Lấy g = 2 (m/s2) Chiều dài tự nhiên lò xo A 36cm B 40cm C 42cm D 38cm www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com Câu 38(ĐH - 2009): Một lắc lò xo dao động điều hòa Biết lò xo có độ cứng 36 N/m vật nhỏ có khối lượng 100g Lấy 2 = 10 Động lắc biến thiên theo thời gian với tần số A Hz B Hz C 12 Hz D Hz Câu 39(ĐH - 2009): Tại nơi mặt đất, lắc đơn dao động điều hòa Trong khoảng thời gian t, lắc thực 60 dao động toàn phần; thay đổi chiều dài lắc đoạn 44 cm khoảng thời gian t ấy, thực 50 dao động tồn phần Chiều dài ban đầu lắc A 144 cm B 60 cm C 80 cm D 100 cm Câu 40(ĐH - 2009): Chuyển động vật tổng hợp hai dao động điều hòa phương  Hai dao động có phương trình x1  cos(10t  ) (cm) x  3cos(10t  3 ) (cm) Độ lớn vận tốc vật vị trí cân A 100 cm/s B 50 cm/s C 80 cm/s D 10 cm/s Câu 41(ĐH - 2009): Một lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ 50 g Con lắc dao động điều hòa theo trục cố định nằm ngang với phương trình x = Acost Cứ sau khoảng thời gian 0,05 s động vật lại Lấy 2 =10 Lò xo lắc có độ cứng A 50 N/m B 100 N/m C 25 N/m D 200 N/m Câu 42(ĐH - 2009): Một vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos(t + ) Gọi v a vận tốc gia tốc vật Hệ thức : A v2 a2   A2   B v2 a2   A2   C v2 a2   A2   D 2 a   A2 v  Câu 43(ĐH - 2009): Khi nói dao động cưỡng bức, phát biểu sau đúng? A Dao động lắc đồng hồ dao động cưỡng B Biên độ dao động cưỡng biên độ lực cưỡng C Dao động cưỡng có biên độ khơng đổi có tần số tần số lực cưỡng D Dao động cưỡng có tần số nhỏ tần số lực cưỡng Câu 44(ĐH - 2009): Một vật dao động điều hòa theo trục cố định (mốc vị trí cân bằng) A động vật cực đại gia tốc vật có độ lớn cực đại B vật từ vị trí cân biên, vận tốc gia tốc vật dấu C vị trí cân bằng, vật D vật cực đại vật vị trí biên Câu 45(ĐH - 2009): Một vật dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại 31,4 cm/s Lấy   3,14 Tốc độ trung bình vật chu kì dao động A 20 cm/s B 10 cm/s C D 15 cm/s Câu 46(ĐH - 2009): Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ vật nhỏ dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc 10 rad/s Biết động (mốc vị trí cân vật) vận tốc vật có độ lớn 0,6 m/s Biên độ dao động lắc A cm B cm C 12 cm D 12 cm Câu 47(ĐH - 2009): Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s , lắc đơn lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với tần số Biết lắc đơn có chiều dài 49 cm lò xo có độ cứng 10 N/m Khối lượng vật nhỏ lắc lò xo A 0,125 kg B 0,750 kg C 0,500 kg D 0,250 kg Đại học Cao đẳng 2010 Câu 48(CĐ - 2010): Tại nơi mặt đất, lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa với chu kì s Khi tăng chiều dài lắc thêm 21 cm chu kì dao động điều hòa 2,2 s Chiều dài l www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com A m B m C 2,5 m D 1,5 m Câu 49(CĐ - 2010): Một lắc lò xo gồm viên bi nhỏ lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, dao động điều hòa với biên độ 0,1 m Mốc vị trí cân Khi viên bi cách vị trí cân cm động lắc A 0,64 J B 3,2 mJ C 6,4 mJ D 0,32 J Câu 50(CĐ - 2010): Khi vật dao động điều hòa A lực kéo tác dụng lên vật có độ lớn cực đại vật vị trí cân B gia tốc vật có độ lớn cực đại vật vị trí cân C lực kéo tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ D vận tốc vật có độ lớn cực đại vật vị trí cân Câu 51(CĐ - 2010): Một vật dao động điều hòa với biên độ cm Mốc vị trí cân Khi vật có động lần vật cách vị trí cân đoạn A cm B 4,5 cm C cm D cm Câu 52(CĐ - 2010): Treo lắc đơn vào trần ơtơ nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s Khi ơtơ đứng n chu kì dao động điều hòa lắc s Nếu ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đường nằm ngang với giá tốc m/s chu kì dao động điều hòa lắc xấp xỉ A 2,02 s B 1,82 s C 1,98 s D 2,00 s Câu 53(CĐ - 2010): Một vật dao động điều hòa với chu kì T Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng, vận tốc vật lần thời điểm A T B T C T D T Câu 54(CĐ - 2010): Chuyển động vật tổng hợp hai dao động điều hòa  phương Hai dao động có phương trình x = 3cos10t (cm) x2 = 4sin(10t  ) (cm) Gia tốc vật có độ lớn cực đại A m/s2 B m/s2 C 0,7 m/s2 D m/s2 Câu 55(CĐ - 2010): Một lắc lò xo dao động hòa với tần số 2f1 Động lắc biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số f A 2f1 B f1 C f1 D f1 Câu 56(CĐ - 2010): Một lắc lò xo gồm vật nhỏ lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m Con lắc dao động hòa theo phương ngang với phương trình x  A cos(wt  ) Mốc vị trí cân Khoảng thời gian hai lần liên tiếp lắc có động 0,1 s Lấy 2  10 Khối lượng vật nhỏ A 400 g B 40 g C 200 g D 100 g Câu 57(CĐ - 2010): Một vật dao động hòa dọc theo trục Ox Mốc vị trí cân Ở thời điểm độ lớn vận tốc vật 50% vận tốc cực đại tỉ số động vật A B C D Câu 58(CĐ - 2010): Một lắc vật lí vật rắn có khối lượng m = kg dao động điều hòa với chu kì T=0,5s Khoảng cách từ trọng tâm vật đến trục quay d = 20 cm Lấy g = 10 m/s2 2=10 Mơmen qn tính vật trục quay A 0,05 kg.m2 B 0,5 kg.m2 C 0,025 kg.m2 D 0,64 kg.m2 www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com Câu 59(ĐH – 2010): Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0 nhỏ Lấy mốc vị trí cân Khi lắc chuyển động nhanh dần theo chiều dương đến vị trí có động li độ góc  lắc 0 0   A B C D 2 Câu 60(ĐH – 2010): Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T Trong khoảng thời gian ngắn A , chất điểm có tốc độ trung bình 3A 4A C D 2T T từ vị trí biên có li độ x = A đến vị trí x = A 6A T B 9A 2T Câu 61(ĐH – 2010): Một lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T biên độ cm Biết chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ lắc có độ lớn gia tốc không vượt 100 cm/s T Lấy 2=10 Tần số dao động vật A Hz B Hz C Hz D Hz Câu 62(ĐH – 2010): Dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương, tần số có 5 phương trình li độ x  3cos( t  ) (cm) Biết dao động thứ có phương trình li độ  x1  5cos( t  ) (cm) Dao động thứ hai có phương trình li độ   A x2  8cos( t  ) (cm) B x2  cos( t  ) (cm) 6 5 5 C x2  cos( t  ) (cm) D x2  8cos( t  ) (cm) 6 Câu 63(ĐH – 2010): Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,02 kg lò xo có độ cứng N/m Vật nhỏ đặt giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo Hệ số ma sát trượt giá đỡ vật nhỏ 0,1 Ban đầu giữ vật vị trí lò xo bị nén 10 cm buông nhẹ để lắc dao động tắt dần Lấy g = 10 m/s2 Tốc độ lớn vật nhỏ đạt trình dao động A 10 30 cm/s B 20 cm/s C 40 cm/s D 40 cm/s Câu 64(ĐH – 2010): Lực kéo tác dụng lên chất điểm dao động điều hòa có độ lớn A tỉ lệ với độ lớn li độ ln hướng vị trí cân B tỉ lệ với bình phương biên độ C khơng đổi hướng thay đổi D hướng không đổi Câu 65(ĐH – 2010): Một vật dao động tắt dần có đại lượng giảm liên tục theo thời gian A biên độ gia tốc B li độ tốc độ C biên độ lượng D biên độ tốc độ Câu 66(ĐH – 2010): Một lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm vật nhỏ có khối lượng 0,01 kg mang điện tích q = +5.10-6C coi điện tích điểm Con lắc dao động điều hoà điện trường mà vectơ cường độ điện trường có độ lớn E = 10 4V/m hướng thẳng đứng xuống Lấy g = 10 m/s2,  = 3,14 Chu kì dao động điều hồ lắc A 0,58 s B 1,40 s C 1,15 s D 1,99 s Câu 67 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Vật nhỏ lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang, mốc vị trí cân Khi gia tốc vật có độ lớn nửa độ lớn gia tốc cực đại tỉ số động vật 1 A B C D Đại học 2011 www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com Câu 68(ĐH 2011): Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Khi chất điểm qua vị trí cân tốc độ 20 cm/s Khi chất điểm có tốc độ 10 cm/s gia tốc có độ lớn 40 cm/s2 Biên độ dao động chất điểm A cm B cm C 10 cm D cm 2 Câu 69(ĐH 2011): Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = cos t (x tính cm; t tính s) Kể từ t = 0, chất điểm qua vị trí có li độ x = -2 cm lần thứ 2011 thời điểm A 3015 s B 6030 s C 3016 s D 6031 s Câu 70(ĐH 2011): Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox với biên độ 10 cm, chu kì s Mốc vị trí cân Tốc độ trung bình chất điểm khoảng thời gian ngắn chất điểm từ vị trí có động lần đến vị trí có động lần A 26,12 cm/s B 7,32 cm/s C 14,64 cm/s D 21,96 cm/s Câu71 (ĐH 2011): Khi nói vật dao động điều hòa, phát biểu sau sai? A Lực kéo tác dụng lên vật biến thiên điều hòa theo thời gian B Động vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian C Vận tốc vật biến thiên điều hòa theo thời gian D Cơ vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian Câu 72(ĐH 2011): Một lắc đơn treo vào trần thang máy Khi thang máy chuyển động thẳng đứng lên nhanh dần với gia tốc có độ lớn a chu kì dao động điều hòa lắc 2,52 s Khi thang máy chuyển động thẳng đứng lên chậm dần với gia tốc có độ lớn a chu kì dao động điều hòa lắc 3,15 s Khi thang máy đứng yên chu kì dao động điều hòa lắc A 2,96 s B 2,84 s C 2,61 s D 2,78 s Câu 73(ĐH 2011): Dao động chất điểm có khối lượng 100 g tổng hợp hai dao động điều hòa phương, có phương trình li độ x1 = 5cos10t x2 = 10cos10t (x1 x2 tính cm, t tính s) Mốc vị trí cân Cơ chất điểm A 0,1125 J B 225 J C 112,5 J D 0,225 J Câu 74(ĐH 2011): Một lắc lò xo đặt mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có đầu cố định, đầu gắn với vật nhỏ m1 Ban đầu giữ vật m1 vị trí mà lò xo bị nén cm, đặt vật nhỏ m (có khối lượng khối lượng vật m1) mặt phẳng nằm ngang sát với vật m1 Buông nhẹ để hai vật bắt đầu chuyển động theo phương trục lò xo Bỏ qua ma sát Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần khoảng cách hai vật m1 m2 A 4,6 cm B 2,3 cm C 5,7 cm D 3,2 cm Câu 75(ĐH 2011) : Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Trong thời gian 31,4 s chất điểm thực 100 dao động toàn phần Gốc thời gian lúc chất điểm qua vị trí có li độ cm theo chiều âm với tốc độ 40 cm/s Lấy  = 3,14 Phương trình dao động chất điểm   C x  cos(20t  ) (cm) A x  cos(20t  ) (cm)   D x  cos(20t  ) (cm) B x  cos(20t  ) (cm) Câu 76(ĐH 2011) : Một lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0 nơi có gia tốc trọng trường g Biết lực căng dây lớn 1,02 lần lực căng dây nhỏ Giá trị 0 A 3,30 B 6,60 C 5,60 D 9,60 www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com Đại học 2012 Câu 77(ĐH 2012): Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m vật nhỏ khối lượng m Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với chu kì T Biết thời điểm t vật có li độ 5cm, thời điểm t+ T vật có tốc độ 50cm/s Giá trị m A 0,5 kg B 1,2 kg C.0,8 kg D.1,0 kg Câu 78(ĐH 2012): Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T Gọi v TB tốc độ trung bình chất điểm chu kì, v tốc độ tức thời chất điểm Trong chu kì, khoảng thời gian  mà v � vTB T A B 2T C T D T Câu 79(ĐH 2012): Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc lò xo treo thẳng đứng dao động hòa Biết vị trí cân vật độ dãn lò xo l Chu kì dao động lắc A 2 g l B 2 l g C 2 g l D 2 l g  Câu 80(ĐH 2012): Hai dao động phương có phương trình x1 = A1 cos( t  ) (cm)  x2 = 6cos( t  ) (cm) Dao động tổng hợp hai dao động có phương trình x  A cos( t   ) (cm) Thay đổi A1 biên độ A đạt giá trị cực tiểu   A    rad B    rad C    rad D   rad Câu 81(ĐH 2012): Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với dao động J lực đàn hồi cực đại 10 N Mốc vị trí cân Gọi Q đầu cố định lò xo, khoảng thời gian ngắn lần liên tiếp Q chịu tác dụng lực kéo lò xo có độ lớn N 0,1 s Quãng đường lớn mà vật nhỏ lắc 0,4 s A 40 cm B 60 cm C 80 cm D 115 cm Câu 82(ĐH 2012): Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Vectơ gia tốc chất điểm có A độ lớn cực đại vị trí biên, chiều hướng biên B độ lớn cực tiểu qua vị trí cân ln chiều với vectơ vận tốc C độ lớn không đổi, chiều ln hướng vị trí cân D độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ, chiều hướng vị trí cân Câu 83(ĐH 2012): Hai chất điểm M N có khối lượng, dao động điều hòa tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề song song với trục tọa độ Ox Vị trí cân M N đường thẳng qua góc tọa độ vng góc với Ox Biên độ M cm, N cm Trong trình dao động, khoảng cách lớn M N theo phương Ox 10 cm Mốc vị trí cân Ở thời điểm mà M có động năng, tỉ số động M động N 16 A B C D 16 Câu 84(ĐH 2012): Một lắc đơn gồm dây treo có chiều dài m vật nhỏ có khối lượng 100 g mang điện tích 2.10-5 C Treo lắc đơn điện trường với vectơ cường độ điện trường hướng theo phương ngang có độ lớn 5.104 V/m Trong mặt phẳng thẳng đứng qua điểm treo song song với vectơ cường độ điện trường, kéo vật nhỏ theo chiều vectơ cường độ điện trường www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com ur cho dây treo hợp với vectơ gia tốc trường g góc 54o bng nhẹ cho lắc dao động điều hòa Lấy g = 10 m/s2 Trong trình dao động, tốc độ cực đại vật nhỏ A 0,59 m/s B 3,41 m/s C 2,87 m/s D 0,50 m/s Câu 85(ĐH 2012): Một vật nhỏ có khối lượng 500 g dao động điều hòa tác dụng lực kéo có biểu thức F = - 0,8cos 4t (N) Dao động vật có biên độ A cm B 12 cm C cm D 10 cm Câu 86(ĐH 2012): Một vật dao động tắt dần có đại lượng sau giảm liên tục theo thời gian? A Biên độ tốc độ B Li độ tốc độ C Biên độ gia tốc D Biên độ Cao đẳng 2011 Câu 87(CĐ - 2011): Khi nói dao động điều hòa, phát biểu sau đúng? A Dao động lắc đơn ln dao động điều hòa B Cơ vật dao động điều hòa khơng phụ thuộc biên độ dao động C Hợp lực tác dụng lên vật dao động điều hòa ln hướng vị trí cân D Dao động lắc lò xo ln dao động điều hòa Câu 88(CĐ - 2011): Hình chiếu chất điểm chuyển động tròn lên đường kính quỹ đạo có chuyển động dao động điều hòa Phát biểu sau sai? A Tần số góc dao động điều hòa tốc độ góc chuyển động tròn B Tốc độ cực đại dao động điều hòa tốc độ dài chuyển động tròn C Lực kéo dao động điều hòa có độ lớn độ lớn lực hướng tâm chuyển động tròn D Biên độ dao động điều hòa bán kính chuyển động tròn Câu 89(CĐ - 2011): Vật dao động tắt dần có A pha dao động giảm dần theo thời gian B li độ giảm dần theo thời gian C giảm dần theo thời gian D giảm dần theo thời gian Câu 90(CĐ - 2011): Độ lệch pha hai dao động điều hòa cung phương, tần số ngược pha  A (2k  1) (với k = 0, ±1, ±2, …) B (2k +1) π (với k = 0, ±1, ±2, …) C 2kπ (với k = 0, ±1, ±2, …) D kπ (với k = 0, ±1, ±2, …) Câu 91(CĐ - 2011): Một vật dao động điều hòa có chu kì s, biên độ 10 cm Khi vật cách vị trí cân cm, tốc độ bằng: A 25,13 cm/s B 12,56 cm/s C 20,08 cm/s D 18,84 cm/s Câu 92(CĐ - 2011): Một lắc lò xo gồm cầu nhỏ khối lượng 500 g lò xo có độ cứng 50 N/m Cho lắc dao động điều hòa phương nằm ngang Tại thời điểm vận tốc cầu 0,1 m/s gia tốc  m/s2 Cơ lắc A 0,01 J B 0,02 J C 0,05 J D 0,04 J Câu 93(CĐ - 2011): Một lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α0 Lấy mốc vị trí cân Ở vị trí lắc có động li độ góc 0 0   A � B � C � D � 3 www.thuvienhoclieu.com Trang 10 www.thuvienhoclieu.com êlectron đập vào anốt v1 Khi hiệu điện anốt catốt 15 kV tốc độ electron đập vào anôt làv2 Lấy me = 9,1.10-31 kg e = l,6.10-19 C Hiệu v2 – v1 có giá trị A 1,33.107 m / s B 2,66.107 m / s C 4, 2.105 m / s D 8, 4.104 m / s Câu 136 (QG 2018): Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo Ngun tử hiđrơ trạng thái dừng có lượng -3,4 eV, hấp thụ phôtôn ứng với xạ có tần số f chuyển lên trạng thái dừng có lượng -0,85 eV Lấy h = 6,625.10-34 J.s 1eV =1, 6.10- 19 J Giá trị f là: A 6,16.1014 Hz B 6,16.1034 Hz C 4,56.1034 Hz D 4,56.1014 Hz ĐÁP ÁN: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG 1A 11B 21D 31B 41A 51D 61A 71C 81B 91C 101A 111D 121A 131B 2A 12C 22C 32A 42D 52D 62D 72C 82A 92C 102B 112A 122A 132C 3D 13B 23C 33D 43A 53B 63A 73C 83B 93B 103B 113A 123C 133C 4D 14B 24D 34A 44B 54D 64A 74A 84A 94C 104A 114B 124A 134A 5C 15B 25A 35C 45B 55A 65B 75D 85D 95D 105D 115C 125A 135A 6C 16A 26B 36A 46B 56A 66B 76D 86D 96C 106B 116C 126C 136A 7C 17D 27A 37B 47A 57D 67A 77D 87B 97A 107A 117C 127D 137 8A 18C 28C 38C 48B 58C 68B 78B 88B 98A 108D 118D 128D 138 9B 19C 29A 39C 49C 59D 69C 79B 89A 99C 109B 119D 129A 139 10D 20B 30A 40C 50C 60A 70A 80D 90C 100D 110C 120A 130D 140 TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG PHẦN VẬT LÍ HẠT NHÂN Đại học Cao đẳng 2007 Câu 1(CĐ 2007): Ban đầu mẫu chất phóng xạ nguyên chất có khối lượng m , chu kì bán rã chất 3,8 ngày Sau 15,2 ngày khối lượng chất phóng xạ lại 2,24 g Khối lượng m0 A 5,60 g B 35,84 g C 17,92 g D 8,96 g Câu 2(CĐ 2007): Phóng xạ β A phản ứng hạt nhân thu lượng B phản ứng hạt nhân không thu không toả lượng C giải phóng êlectrơn (êlectron) từ lớp êlectrơn ngồi nguyên tử D phản ứng hạt nhân toả lượng Câu 3(CĐ 2007): Hạt nhân Triti ( T13 ) có A nuclơn, có prơtơn B nơtrôn (nơtron) prôtôn C nuclôn, có nơtrơn (nơtron) D prơtơn nơtrôn (nơtron) Câu 4(CĐ 2007): Các phản ứng hạt nhân tn theo định luật bảo tồn A số nuclơn B số nơtrôn (nơtron) C khối lượng D số prôtôn Câu 5(CĐ 2007): Hạt nhân bền vững có A số nuclôn nhỏ B số nuclôn lớn C lượng liên kết lớn D lượng liên kết riêng lớn Câu 6(CĐ 2007): Xét phản ứng hạt nhân: H 12 + H12 → He23 + n01 Biết khối lượng hạt nhân H12 mH = 2,0135u ; mHe = 3,0149u ; mn = 1,0087u ; u = 931 MeV/c Năng lượng phản ứng toả www.thuvienhoclieu.com Trang 118 www.thuvienhoclieu.com A 7,4990 MeV B 2,7390 MeV C 1,8820 MeV D 3,1654 MeV Câu 7(CĐ 2007): Năng lượng liên kết riêng lượng liên kết A tính cho nuclơn B tính riêng cho hạt nhân C cặp prôtôn-prôtôn D cặp prôtôn-nơtrôn (nơtron) Câu 8(ĐH – 2007): Giả sử sau phóng xạ (kể từ thời điểm ban đầu) số hạt nhân đồng vị phóng xạ lại 25% số hạt nhân ban đầu Chu kì bán rã đồng vị phóng xạ A B 1,5 C 0,5 D Câu 9(ĐH – 2007): Phát biểu sai? A Các đồng vị phóng xạ khơng bền B Các ngun tử mà hạt nhân có số prơtơn có số nơtrơn (nơtron) khác gọi đồng vị C Các đồng vị ngun tố có số nơtrơn khác nên tính chất hóa học khác D Các đồng vị nguyên tố có vị trí bảng hệ thống tuần hồn Câu10(ĐH – 2007): Phản ứng nhiệt hạch A kết hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng điều kiện nhiệt độ cao B kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình thành hạt nhân nặng nhiệt độ cao C phân chia hạt nhân nhẹ thành hai hạt nhân nhẹ kèm theo tỏa nhiệt D phân chia hạt nhân nặng thành hạt nhân nhẹ Câu 11(ĐH – 2007): Biết số Avôgađrô 6,02.1023/mol, khối lượng mol urani U92238 238 g/mol Số nơtrôn (nơtron) 119 gam urani U 238 A 8,8.1025 B 1,2.1025 C 4,4.1025 D 2,2.1025 Câu 12(ĐH – 2007): Cho: mC = 12,00000 u; mp = 1,00728 u; mn = 1,00867 u; 1u = 1,66058.10-27 kg; 1eV = 1,6.10-19J; c = 3.108 m/s Năng lượng tối thiểu để tách hạt nhân C 126 thành nuclôn riêng biệt A 72,7 MeV B 89,4 MeV C 44,7 MeV D 8,94 MeV Đại học Cao đẳng 2008 Câu 13(CĐ 2008): Hạt nhân Cl1737 có khối lượng nghỉ 36,956563u Biết khối lượng nơtrôn (nơtron) là1,008670u, khối lượng prôtôn (prôton) 1,007276u u = 931 MeV/c Năng lượng liên kết riêng hạt nhân Cl1737 A 9,2782 MeV B 7,3680 MeV C 8,2532 MeV D 8,5684 MeV 238 Câu 14(CĐ 2008): Trong trình phân rã hạt nhân U 92 thành hạt nhân U92234, phóng hạt α hai hạt A nơtrôn (nơtron) B êlectrôn (êlectron) C pôzitrôn (pôzitron) D prôtôn (prơton) Câu15(CĐ 2008): Ban đầu có 20 gam chất phóng xạ X có chu kì bán rã T Khối lượng chất X lại sau khoảng thời gian 3T, kể từ thời điểm ban đầu A 3,2 gam B 2,5 gam C 4,5 gam D 1,5 gam Câu 16(CĐ 2008): Khi nói phóng xạ, phát biểu đúng? A Sự phóng xạ phụ thuộc vào áp suất tác dụng lên bề mặt khối chất phóng xạ B Chu kì phóng xạ chất phụ thuộc vào khối lượng chất C Phóng xạ phản ứng hạt nhân toả lượng D Sự phóng xạ phụ thuộc vào nhiệt độ chất phóng xạ Câu 17(CĐ 2008): Biết số Avơgađrơ NA = 6,02.1023 hạt/mol khối lượng hạt nhân số khối Số prơtơn (prơton) có 0,27 gam Al1327 A 6,826.1022 B 8,826.1022 C 9,826.1022 D 22 7,826.10 Câu 18(CĐ 2008): Phản ứng nhiệt hạch www.thuvienhoclieu.com Trang 119 www.thuvienhoclieu.com A nguồn gốc lượng Mặt Trời B tách hạt nhân nặng thành hạt nhân nhẹ nhờ nhiệt độ cao C phản ứng hạt nhân thu lượng D phản ứng kết hợp hai hạt nhân có khối lượng trung bình thành hạt nhân nặng 226 222 Câu 19(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2008): Hạt nhân 88 Ra biến đổi thành hạt nhân 86 Rn phóng xạ A  - B - C  D + Câu 20(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2008): Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã 3,8 ngày Sau thời gian 11,4 ngày độ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ) lượng chất phóng xạ lại phần trăm so với độ phóng xạ lượng chất phóng xạ ban đầu? A 25% B 75% C 12,5% D 87,5% Câu 21(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2008): Phát biểu sai nói độ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ)? A Độ phóng xạ đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu lượng chất phóng xạ B Đơn vị đo độ phóng xạ becơren C Với lượng chất phóng xạ xác định độ phóng xạ tỉ lệ với số nguyên tử lượng chất D Độ phóng xạ lượng chất phóng xạ phụ thuộc nhiệt độ lượng chất Câu 22(ÐỀ ĐẠI HỌC 2008): Hạt nhân 104 Be có khối lượng 10,0135u Khối lượng nơtrôn (nơtron) mn = 1,0087u, khối lượng prôtôn (prôton) mP = 1,0073u, 1u = 931 MeV/c2 Năng lượng 10 liên kết riêng hạt nhân Be A 0,6321 MeV B 63,2152 MeV C 6,3215 MeV D 632,1531 MeV Câu 23(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2008) : Hạt nhân A đứng yên phân rã thành hạt nhân B có khối lượng mB hạt  có khối lượng m Tỉ số động hạt nhân B động hạt  sau phân rã m A m B �m � B � B � �m  � mB C m  �m � D �  � �m B � A1 A2 Câu 24(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2008) : Hạt nhân Z X phóng xạ biến thành hạt nhân Z Y bền Coi A1 khối lượng hạt nhân X, Y số khối chúng tính theo đơn vị u Biết chất phóng xạ Z X có A1 chu kì bán rã T Ban đầu có khối lượng chất Z X, sau chu kì bán rã tỉ số khối lượng chất Y khối lượng chất X A A A A B A A C A Đại học Cao đẳng 2009 A D A 238 Câu 25(Đề thi cao đẳng năm 2009): Biết NA = 6,02.1023 mol-1 Trong 59,50 g 92 U có số nơtron xấp xỉ A 2,38.1023 B 2,20.1025 C 1,19.1025 D 9,21.1024 Câu 26(Đề thi cao đẳng năm 2009): Phát biểu sau sai nói tượng phóng xạ? A Trong phóng xạ , hạt nhân có số nơtron nhỏ số nơtron hạt nhân mẹ B Trong phóng xạ -, hạt nhân mẹ hạt nhân có số khối nhau, số prơtơn khác C Trong phóng xạ , có bảo tồn điện tích nên số prơtơn bảo tồn D Trong phóng xạ +, hạt nhân mẹ hạt nhân có số khối nhau, số nơtron khác www.thuvienhoclieu.com Trang 120 www.thuvienhoclieu.com Câu 27(Đề thi cao đẳng năm 2009): Gọi  khoảng thời gian để số hạt nhân đồng vị phóng xạ giảm bốn lần Sau thời gian 2 số hạt nhân lại đồng vị phần trăm số hạt nhân ban đầu? A 25,25% B 93,75% C 6,25% D 13,5% 23 20 Câu 28(Đề thi cao đẳng năm 2009): Cho phản ứng hạt nhân: 11 Na  H � He  10 Ne Lấy khối 23 20 lượng hạt nhân 11 Na ; 10 Ne ; He ; H 22,9837 u; 19,9869 u; 4,0015 u; 1,0073 u 1u = 931,5 MeV/c2 Trong phản ứng này, lượng A thu vào 3,4524 MeV B thu vào 2,4219 MeV C tỏa 2,4219 MeV D tỏa 3,4524 MeV Câu 29(Đề thi cao đẳng năm 2009): Biết khối lượng prôtôn; nơtron; hạt nhân 16 O 1,0073 u; 1,0087 u; 15,9904 u 1u = 931,5 MeV/c Năng lượng liên kết hạt nhân 16 O xấp xỉ A 14,25 MeV B 18,76 MeV C 128,17 MeV D 190,81 MeV 235 Câu 30(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2009): Trong phân hạch hạt nhân 92 U , gọi k hệ số nhân nơtron Phát biểu sau đúng? A Nếu k < phản ứng phân hạch dây chuyền xảy lượng tỏa tăng nhanh B Nếu k > phản ứng phân hạch dây chuyền tự trì gây nên bùng nổ C Nếu k > phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy D Nếu k = phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy Câu 31(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2009): Giả sử hai hạt nhân X Y có độ hụt khối số nuclôn hạt nhân X lớn số nuclơn hạt nhân Y A hạt nhân Y bền vững hạt nhân X B hạt nhân X bền vững hạt nhân Y C lượng liên kết riêng hai hạt nhân D lượng liên kết hạt nhân X lớn lượng liên kết hạt nhân Y Câu 32(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2009): Cho phản ứng hạt nhân: 1T  D � He  X Lấy độ hụt khối hạt nhân T, hạt nhân D, hạt nhân He 0,009106 u; 0,002491 u; 0,030382 u 1u = 931,5 MeV/c2 Năng lượng tỏa phản ứng xấp xỉ A 15,017 MeV B 200,025 MeV C 17,498 MeV D 21,076 MeV Câu 33(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2009): Một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã T Cứ sau khoảng thời gian số hạt nhân bị phân rã khoảng thời gian ba lần số hạt nhân lại đồng vị ấy? A 0,5T B 3T C 2T D T Câu 34(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2009): Một chất phóng xạ ban đầu có N hạt nhân Sau năm, lại phần ba số hạt nhân ban đầu chưa phân rã Sau năm nữa, số hạt nhân lại chưa phân rã chất phóng xạ A N0 16 B N0 C N0 D N0 Đại học Cao đẳng 2010 Câu 35 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010 )Một hạt có khối lượng nghỉ m Theo thuyết tương đối, động hạt chuyển động với tốc độ 0,6c (c tốc độ ánh sáng chân không) A 1,25m0c2 B 0,36m0c2 C 0,25m0c2 D 0,225m0c2 Câu 36 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Cho ba hạt nhân X, Y Z có số nuclơn tương ứng AX, AY, AZ với AX = 2AY = 0,5AZ Biết lượng liên kết hạt nhân tương ứng ΔE X, ΔEY, ΔEZ với ΔEZ < ΔEX < ΔEY Sắp xếp hạt nhân theo thứ tự tính bền vững giảm dần A Y, X, Z B Y, Z, X C X, Y, Z D Z, X, Y www.thuvienhoclieu.com Trang 121 www.thuvienhoclieu.com 210 Câu 37 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Hạt nhân 84 Po đứng n phóng xạ α, sau phóng xạ đó, động hạt α A lớn động hạt nhân B nhỏ động hạt nhân C động hạt nhân D nhỏ động hạt nhân Câu 38 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Dùng prơtơn có động 5,45 MeV bắn vào hạt nhân 94 Be đứng yên Phản ứng tạo hạt nhân X hạt α Hạt α bay theo phương vng góc với phương tới prơtơn có động MeV Khi tính động hạt, lấy khối lượng hạt tính theo đơn vị khối lượng nguyên tử số khối chúng Năng lượng tỏa phản ứng A 3,125 MeV B 4,225 MeV C 1,145 MeV D 2,125 MeV Câu 39 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Phóng xạ phân hạch hạt nhân A có hấp thụ nơtron chậm B phản ứng hạt nhân thu lượng C phản ứng hạt nhân D phản ứng hạt nhân tỏa lượng Câu 40 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010 )Cho khối lượng prôtôn; nơtron; 40 18 Ar ; Li là: 1,0073 u; 1,0087 u; 39,9525 u; 6,0145 u u = 931,5 MeV/c2 So với lượng liên kết riêng 40 hạt nhân Li lượng liên kết riêng hạt nhân 18 Ar A lớn lượng 5,20 MeV B lớn lượng 3,42 MeV C nhỏ lượng 3,42 MeV D nhỏ lượng 5,20 MeV Câu 41 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Ban đầu có N0 hạt nhân mẫu chất phóng xạ ngun chất có chu kì bán rã T Sau khoảng thời gian t = 0,5T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa bị phân rã mẫu chất phóng xạ A N0 B N0 C N0 D N0 Câu 42 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Biết đồng vị phóng xạ 146 C có chu kì bán rã 5730 năm Giả sử mẫu gỗ cổ có độ phóng xạ 200 phân rã/phút mẫu gỗ khác loại, khối lượng với mẫu gỗ cổ đó, lấy từ chặt, có độ phóng xạ 1600 phân rã/phút Tuổi mẫu gỗ cổ cho A 1910 năm B 2865 năm C 11460 năm D 17190 năm Câu 43 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Ban đầu (t = 0) có mẫu chất phóng xạ X nguyên chất Ở thời điểm t1 mẫu chất phóng xạ X lại 20% hạt nhân chưa bị phân rã Đến thời điểm t = t1 + 100 (s) số hạt nhân X chưa bị phân rã 5% so với số hạt nhân ban đầu Chu kì bán rã chất phóng xạ A 50 s B 25 s C 400 s D 200 s Câu 44 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Cho phản ứng hạt nhân 13 H  12 H � 24 He  01n  17,6 MeV Năng lượng tỏa tổng hợp g khí heli xấp xỉ A 4,24.108J B 4,24.105J C 5,03.1011J D 4,24.1011J Câu 45 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Dùng hạt prơtơn có động 1,6 MeV bắn vào hạt nhân liti ( Li ) đứng yên Giả sử sau phản ứng thu hai hạt giống có động khơng kèm theo tia  Biết lượng tỏa phản ứng 17,4 MeV Động hạt sinh A 19,0 MeV B 15,8 MeV C 9,5 MeV D 7,9 MeV Câu 46 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Khi nói tia , phát biểu sau sai? A Tia  phóng từ hạt nhân với tốc độ 2000 m/s B Khi qua điện trường hai tụ điện, tia  bị lệch phía âm tụ điện C Khi khơng khí, tia  làm ion hóa khơng khí dần lượng D Tia  dòng hạt nhân heli ( He ) 29 40 Câu 47 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010 )So với hạt nhân 14 Si , hạt nhân 20 Ca có nhiều www.thuvienhoclieu.com Trang 122 www.thuvienhoclieu.com A 11 nơtrôn prôtôn.B nơtrôn prôtôn C nơtrôn prôtôn D nơtrôn 12 prôtôn Câu 48 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010 )Phản ứng nhiệt hạch A kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình tạo thành hạt nhân nặng B phản ứng hạt nhân thu lượng C phản ứng hạt nhân nặng vỡ thành hai mảnh nhẹ D phản ứng hạt nhân tỏa lượng Câu 49 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Pơlơni 210 84 Po phóng xạ  biến đổi thành chì Pb Biết khối lượng hạt nhân Po; ; Pb là: 209,937303 u; 4,001506 u; 205,929442 u u = 931,5 MeV Năng lượng tỏa hạt nhân pôlôni phân rã xấp xỉ c2 A 5,92 MeV B 2,96 MeV C 29,60 MeV D 59,20 MeV Đại học 2011 Câu 50(ĐH 2011) : Một hạt nhân X đứng yên, phóng xạ  biến thành hạt nhân Y Gọi m m2, v1 v2, K1 K2 tương ứng khối lượng, tốc độ, động hạt  hạt nhân Y Hệ thức sau ? A v1 m1 K1   v m2 K B v2 m2 K   v1 m1 K1 C v1 m K1   v m1 K D v1 m K   v m1 K1 Câu 51(ĐH 2011): Giả sử phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng hạt trước phản ứng nhỏ tổng khối lượng hạt sau phản ứng 0,02 u Phản ứng hạt nhân A thu lượng 18,63 MeV B thu lượng 1,863 MeV C tỏa lượng 1,863 MeV D tỏa lượng 18,63 MeV Câu 52(ĐH 2011): Bắn prôtôn vào hạt nhân 37 Li đứng yên Phản ứng tạo hai hạt nhân X giống bay với tốc độ theo phương hợp với phương tới prơtơn góc 600 Lấy khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u số khối Tỉ số tốc độ prôtôn tốc độ hạt nhân X A B C D Câu 53(ĐH 2011): Chất phóng xạ pơlơni 84 Po phát tia  biến đổi thành chì 82 Pb Cho chu kì 210 bán rã 84 Po 138 ngày Ban đầu (t = 0) có mẫu pơlơni ngun chất Tại thời điểm t 1, tỉ số 210 206 số hạt nhân pơlơni số hạt nhân chì mẫu Tại thời điểm t2 = t1 + 276 ngày, tỉ số số hạt nhân pôlôni số hạt nhân chì mẫu A 15 B 16 C D 25 Câu 54(ĐH 2011): Theo thuyết tương đối, êlectron có động nửa lượng nghỉ êlectron chuyển động với tốc độ A 2,75.108 m/s B 2,24.108 m/s C 1,67.108 m/s D 2,41.10 m/s Câu 55(ĐH 2011): Khi nói tia , phát biểu sau sai? A Tia  khơng phải sóng điện từ B Tia  khơng mang điện  C Tia có tần số lớn tần số tia X D Tia  có khả đâm xuyên mạnh tia X Đại học 2012 Câu 56(ĐH 2012): Phóng xạ phân hạch hạt nhân A phản ứng hạt nhân tỏa lượng B phản ứng hạt nhân thu lượng C phản ứng tổng hợp hạt nhân D phản ứng hạt nhân www.thuvienhoclieu.com Trang 123 www.thuvienhoclieu.com 238 206 Câu 57(ĐH 2012): Hạt nhân urani 92U sau chuỗi phân rã, biến đổi thành hạt nhân chì 82 Pb 238 Trong trình đó, chu kì bán rã 92U biến đổi thành hạt nhân chì 4,47.10 năm Một khối đá 238 206 phát có chứa 1,188.1020 hạt nhân 92U 6,239.1018 hạt nhân 82 Pb Giả sử khối đá lúc hình thành khơng chứa chì tất lượng chì có mặt sản phẩm phân rã 238 92 U Tuổi khối đá phát A 3,3.108 năm B 6,3.109 năm C 3,5.107 năm D 2,5.106 năm Câu 58(ĐH 2012): Tổng hợp hạt nhân heli He từ phản ứng hạt nhân H  Li � He  X Mỗi phản ứng tỏa lượng 17,3 MeV Năng lượng tỏa tổng hợp 0,5 mol heli A 1,3.1024 MeV B 2,6.1024 MeV C 5,2.1024 MeV D 2,4.1024 MeV Câu 59(ĐH 2012): Các hạt nhân đơteri H ; triti H , heli He có lượng liên kết 2,22 MeV; 8,49 MeV 28,16 MeV Các hạt nhân xếp theo thứ tự giảm dần độ bền vững hạt nhân 3 4 3 A H ; He ; H B H ; H ; He C He ; H ; H D H ; He ; H Câu 60(ĐH 2012): Một hạt nhân X, ban đầu đứng yên, phóng xạ  biến thành hạt nhân Y Biết hạt nhân X có số khối A, hạt  phát tốc độ v Lấy khối lượng hạt nhân số khối tính theo đơn vị u Tốc độ hạt nhân Y A 4v A B 2v A4 C 4v A4 Cao đẳng 2011 D 2v A 35 17 Câu 61(CĐ 2011): Hạt nhân Cl có A 17 nơtron B 35 nuclôn C 18 prôtôn D 35 nơtron 235 Câu 62(CĐ 2011): Biết khối lượng hạt nhân 92 U 234,99 u , prôtôn 1,0073 u 235 U là: nơtron 1,0087 u Năng lượng liên kết riêng hạt nhân 92 A 7,95 MeV/nuclôn B 6,73 MeV/nuclôn C 8,71 MeV/nuclôn D 7,63 MeV/nuclôn Câu 63(CĐ 2011): Một hạt nhân chất phóng xạ A đứng yên phân rã tạo hai hạt B C Gọi mA, mB, mC khối lượng nghỉ hạt A, B, C c tốc độ ánh sáng chân khơng Q trình phóng xạ tỏa lượng Q Biểu thức sau đúng? A mA = mB + mC D mA = mB + mC - B mA = Q - m B – m C c2 C mA = mB + mC + Q c2 Q c2 Câu 64(CĐ 2011): Dùng hạt α bắn phá hạt nhân nitơ đứng yên thu hạt prôtôn 14 17 hạt nhân ôxi theo phản ứng :   N �8 O 1 p Biết khối lượng hạt phản ứng là: mα = 4,0015 u; mN = 13,9992 u; mO = 16,9947 u; mP = 1,0073 u Nếu bỏ qua động hạt sinh động tối thiểu hạt α A 3,007 MeV B 1,211 MeV C 29,069 MeV D 1,503 MeV Câu 65(CĐ 2011): Trong khoảng thời gian h có 75% số hạt nhân ban đầu đồng vị phóng xạ bị phân rã Chu kì bán rã đồng vị A h B h C h D h Cao đẳng 2012 Câu 66(CĐ 2012): Giả thiết chất phóng xạ có số phóng xạ  = 5.10-8s-1 Thời gian để số hạt nhân chất phóng xạ giảm e lần (với lne = 1) A 5.108s B 5.107s C 2.108s D 2.107s 56 235 Câu 67(CĐ 2012): Trong hạt nhân: He , Li , 26 Fe 92 U , hạt nhân bền vững 235 56 A 92 U B 26 Fe C Li D He www.thuvienhoclieu.com Trang 124 www.thuvienhoclieu.com Câu 68(CĐ 2012): Cho phản ứng hạt nhân : D 1 D �2 He  n Biết khối lượng D,2 He,0 n mD=2,0135u; mHe = 3,0149 u; mn = 1,0087u Năng lượng tỏa phản ứng A 1,8821 MeV B 2,7391 MeV C 7,4991 MeV D 3,1671 MeV 19 16 Câu 69(CĐ 2012): Cho phản ứng hạt nhân: X + F  He 8 O Hạt X A anpha B nơtron C đơteri D prôtôn 3 Câu 70(CĐ 2012): Hai hạt nhân T He có A số nơtron B số nuclơn C điện tích D số prơtơn Câu 71(CĐ 2012): Chất phóng xạ X có chu kì bán rã T Ban đầu (t=0), mẫu chất phóng xạ X có số hạt N0 Sau khoảng thời gian t=3T (kể từ t=0), số hạt nhân X bị phân rã A 0,25N0 B 0,875N0 C 0,75N0 D 0,125N0 Đại học 2013 Câu 72(ĐH 2013): Hạt nhân có độ hụt khối lớn có A lượng liên kết nhỏ B lượng liên kết lớn C lượng liên kết riêng lớn D lượng liên kết riêng nhỏ Câu 73(ĐH 2013): Một lò phản ứng phân hạch có cơng suất 200 MW Cho tồn lượng mà lò phản ứng sinh phân hạch 235U đồng vị bị tiêu hao trình phân hạch Coi năm có 365 ngày; phân hạch sinh 200 MeV; số A-vô-ga-đrô NA=6,02.1023 mol-1 Khối lượng 235U mà lò phản ứng tiêu thụ năm A 461,6 kg B 461,6 g C 230,8 kg D 230,8 g Câu 74(ĐH 2013): Dùng hạt  có động 7,7 MeV bắn vào hạt nhân 14 N đứng yên 14 17 gây phản ứng   N �1 p 8 O Hạt prơtơn bay theo phương vng góc với phương bay tới hạt  Cho khối lượng hạt nhân: m = 4,0015u; mP = 1,0073u; mN14 = 13,9992u; mO17=16,9947u Biết 1u = 931,5 MeV/c2 Động hạt nhân 17 O A 2,075 MeV B 2,214 MeV C 6,145 MeV D 1,345 MeV Câu 75(ĐH 2013): Tia sau khơng phải tia phóng xạ? A Tia  B Tia + C Tia  D Tia X Câu 76(ĐH 2013): Hiện urani tự nhiên chứa hai đồng vị phóng xạ 235 U 238 U , với tỷ lệ số hạt 235 U số hạt 238 U Biết chu kì bán rã 1000 235 U 238 4,50.109 năm Cách năm, urani tự nhiên có tỷ lệ số hạt U 7,00.108 năm 235 U số hạt 238 U ? 100 A 2,74 tỉ năm B 2,22 tỉ năm C 1,74 tỉ năm D 3,15 tỉ năm Câu 77(ĐH 2013): Cho khối lượng hạt prôtôn, nơtrôn hạt nhân đơteri 21 D 1,0073u; 1,0087u 2,0136u Biết 1u= 931,5 MeV / c2 Năng lượng liên kết hạt nhân 21 D là: A 2,24 MeV B 4,48 MeV C 1,12 MeV D 3,06 MeV Câu 78(ĐH 2013) : Ban đầu mẫu chất phóng xạ nguyên chất có N hạt nhân Biết chu kì bán rã chất phóng xạ T Sau thời gian 4T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa phân rã mẫu chất phóng xạ A 15 N0 16 B N0 16 C N0 D N0 Cao đẳng 2013 Câu 79(CĐ 2013): Cho khối lượng prôtôn, nơtron hạt nhân 42 He là: 1,0073 u; 1,0087u 4,0015u Biết 1uc2 = 931,5 MeV Năng lượng liên kết hạt nhân 42 He A 18,3 eV B 30,21 MeV C 14,21 MeV D 28,41 MeV Câu 80(CĐ 2013): Trong khơng khí, tia phóng xạ sau có tốc độ nhỏ nhất? A Tia  B Tia  C Tia + D Tia - www.thuvienhoclieu.com Trang 125 www.thuvienhoclieu.com 16 Câu 81(CĐ 2013): Trong phản ứng hạt nhân: 19 F  p �8 O  X , hạt X A êlectron B pôzitron C prôtôn D hạt  210 206 Pb Cho chu kì bán rã Câu 82(CĐ 2013): Hạt nhân 84 Po phóng xạ  biến thành hạt nhân 82 210 210 210 Po lại sau 276 84 Po 138 ngày ban đầu có 0,02 g 84 Po nguyên chất Khối lượng 84 ngày A mg B 10 mg C 7,5 mg D 2,5 mg Câu 83(CĐ 2013) : Đồng vị nguyên tử mà hạt nhân có A khối lượng, khác số nơtron B số nơtron, khác số prôtôn C số prôtôn, khác số nơtron D số nuclôn, khác số prôtôn Câu 84(CĐ 2013): Một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã 12,7 Sau 38,1 giờ, độ phóng xạ đồng vị giảm phần trăm so với lúc ban đầu? A 85% B 80% C 87,5% D 82,5% 35 Câu 85(CĐ 2013): Hạt nhân 17 Cl có A 17 nơtron B 35 nơtron C 35 nuclôn D 18 prôtôn Đại học 2014 Câu 86(ĐH 2014): Đồng vị nguyên tử mà hạt nhân có số A prơtơn khác số nuclơn B nuclôn khác số nơtrôn C nuclôn khác số prôtôn D nơtrôn khác số prôtôn Câu 87(ĐH 2014): Số nuclôn hạt nhân 23090Th nhiều số nuclôn hạt nhân 210 84 Po A B 126 C 20 D 14 56 238 230 He Fe U Câu 88(ĐH 2014): Trong hạt nhân nguyên tử: , 26 , 92 90Th , hạt nhân bền vững A 42 He B 23090Th C 56 D 238 26 Fe 92 U Câu 89(ĐH 2014): Tia  A có vận tốc vận tốc ánh sáng chân không B dòng hạt nhân He C không bị lệch qua điện trường từ trường D dòng hạt nhân ngun tử hiđrơ Câu 90(ĐH 2014): Trong phản ứng hạt nhân khơng có bảo toàn A lượng toàn phần B số nuclôn C động lượng D số nơtrôn  Câu 91(ĐH 2014): Bắn hạt vào hạt nhân nguyên tử nhôm đứng yên gây phản ứng: 27 30 He  13 Al � 15 P  n Biết phản ứng thu lượng 2,70 MeV; giả sử hai hạt tạo thành bay với vận tốc phản ứng không kèm xạ  Lấy khối lượng hạt tính theo đơn vị u có giá trị số khối chúng Động hạt  A 2,70 MeV B 3,10 MeV C 1,35 MeV D 1,55 MeV Cao đẳng 2014 Câu 92(CĐ 2014): Năng lượng liên kết riêng hạt nhân tính A tích lượng liên kết hạt nhân với số nuclôn hạt nhân B tích độ hụt khối hạt nhân với bình phương tốc độ ánh sáng chân không C thương số khối lượng hạt nhân với bình phương tốc độ ánh sáng chân không D thương số lượng liên kết hạt nhân với số nuclôn hạt nhân Câu 93(CĐ 2014): Một chất phóng xạ X có số phóng xạ  Ở thời điểm t0 = 0, có N0 hạt nhân X Tính từ t0 đến t, số hạt nhân chất phóng xạ X bị phân rã A N0 e-t B N0(1 – et) C N0(1 – e-t) D N0(1 - t) www.thuvienhoclieu.com Trang 126 www.thuvienhoclieu.com 37 Câu 94(CĐ 2014): Cho khối lượng: hạt nhân 17 Cl ; nơtron, prôtôn 36,9566u; 37 1,0087u; 1,0073u Năng lượng liên kết riêng hạt nhân 17 Cl (tính MeV/nuclơn) A 8,2532 B 9,2782 C 8,5975 D 7,3680 210  Câu 95(CĐ 2014): Hạt nhân 84 Po (đứng yên) phóng xạ tạo hạt nhân (không kèm xạ  ) Ngay sau phóng xạ đó, động hạt  A nhỏ động hạt nhân B nhỏ động hạt nhân C lớn động hạt nhân D động hạt nhân Câu 96(CĐ 2014): Số prôtôn số nơtron hạt nhân nguyên tử 137 55 Cs A 55 82 B 82 55 C 55 137 D 82 137 Đề thi THPT QG 2015 Câu 97(QG 2015): Hạt nhân bền vững có: A Năng lượng lien kết riêng lớn B Số prôtôn lớn C Số nuclôn lớn D Năng lượng lien kết lớn + Câu 98(QG 2015): Cho tia phóng xạ: tia ; tia  ; tia - tia  vào miền có điện trường theo phương vng góc với đường sức điện Tia phóng xạ khơng bị lệch khỏi phương truyền ban đầu là: A tia B tia C tia + D tia  14 14 Câu 99(QG 2015): Hạt nhân C N có A điện tích B số nuclơn C số prơtơn D số nơtrôn 107 Câu 100(QG 2015): Cho khối lượng hạt nhân 47 Ag 106,8783u, nơtrôn 1,0087; prôtôn 107 1,0073u Độ hụt khối hạt nhân 47 Ag là: A 0,9868u B 0,6986u C 0,6868u D 0,9686u 210 Câu 101(QG 2015): Đồng vị phóng xạ 84 Po phân rã , biến thành đồng vị bền 206 82 Pb với chu kỳ bán 206 rã 138 ngày Ban đầu có mơt mẫu 210 84 Po tinh khiết Đền thời điểm t, tổng số hạt  hạt nhân 82 Pb ( tạo ra) gấp 14 lần số hạt nhân 210 84 Po lại Giá trị t bằng: A 552 ngày B 414 ngày C 828 ngày D 276 ngày Câu 102(QG 2015): Bắn hạt prơtơn có động 5,5MeV vào hạt nhân Li đứng yên gây phản ứng hạt hân p + 37 Li 2 Giả sử phản ứng không kèm theo xạ , hai hạt  có động bay theo hai hướng tạo với góc 1600 Coi khối lượng hạt tính theo đơn vị u gần số khối Năng lượng mà phản ứng tỏa là; A 14,6 MeV B 10,2 MeV C 17,3 MeV D 20,4 MeV Đề thi THPT QG 2016 Câu 103(QG 2016): Cho phản ứng hạt nhân: 21 H  21 H � 24 He Đây A phản ứng phân hạch B phản ứng thu lượng C phản ứng nhiệt hạch D tượng phóng xạ hạt nhân 14 Câu 104(QG 2016): Khi bắn phá hạt nhân N hạt α, người ta thu hạt prôton hạt nhân X Hạt nhân X A 126 C B 178 O C 168 O D 146 C Câu 105(QG 2016): Số nuclôn hạt nhân 2311 Na A 34 B 12 C 11 D 23 www.thuvienhoclieu.com Trang 127 www.thuvienhoclieu.com Câu 106(QG 2016): Người ta dùng hạt prơtơn có động 1,6MeV bắn vào hạt nhân 73 Li đứng yên, sau phản ứng thu hai hạt giống có động Giả sử phản ứng không kèm theo xạ γ Biết lượng tỏa phản ứng 17,4MeV Động hạt sinh A 7,9MeV B 9,5MeV C 8,7MeV D 0,8MeV Câu 107(QG 2016): Giả sử sao, sau chuyển hóa tồn hạt nhân hiđrơ thành hạt nhân 42 He ngơi lúc có 42 He với khối lượng 4,6.1032kg Tiếp theo đó, 42 He chuyển hóa thành hạt nhân 126 C thơng qua q trình tổng hợp 42 He + 42 He + 42 He → 126 C + 7,27MeV Coi tồn lượng tỏa từ q trình tổng hợp phát với công suất trung bình 5,3.10 30W Cho biết năm 365,25 ngày, khối lượng mol 42 He g/mol, số A-vô-ga-đrô NA = 6,02.1023 mol-1, eV = 1,6.10-19J Thời gian để chuyển hóa hết 42 He ngơi thành 126 C vào khoảng A 481,5 triệu năm B 481,5 nghìn năm C 160,5 nghìn năm D 160,5 triệu năm Câu 108(QG 2016): Đại lượng sau đặc trưng cho mức độ bền vững hạt nhân? A Năng lượng nghỉ B Độ hụt khối C Năng lượng liên kết D Năng lượng liên kết riêng Đề thi THPT QG 2017 Mã đề 201 Câu 109 (QG 2017): Theo thuyết tương đối, hạt có khối lượng m có lượng tồn phần E Biết c tốc độ ánh sáng chân không Hệ thức A E = mc B E = mc C E = mc2 D E = mc2 Câu 110 (QG 2017): Đại lượng đặc trưng cho mức độ bền vững hạt nhân A lượng liên kết B lượng liên kết riêng C điện tích hạt nhân D khối lượng hạt nhân 17 Câu 111 (QG 2017): Hạt nhân O có khối lượng 16,9947u Biết khối lượng prơtơn notron 1,0073 u 1,0087 u Độ hụt khối 178 O A 0,1294 u B 0,1532 u C 0,1420 u D 0,1406 u Câu 112 (QG 2017): Một chất phóng xạ α có chu kì bán rã T Khảo sát mẫu chất phóng xạ ta thấy: lần đo thứ nhất, phút mẫu chất phóng xạ phát 8n hạt α Sau 414 ngày kể từ lần đo thứ nhất, phút mẫu chất phóng xạ phát n hạt α Giá trị T A 3,8 ngày B 138 ngày C 12,3 ngày D 0,18 ngày 235 Câu 113 (QG 2017): Cho hạt nhân urani 92 U phân hạch tỏa lượng trung bình 200 MeV Lấy N A = 6,023.1023 mol-1 , khối lượng mol urani 235 92 U 235 g/mol Năng 235 lượng tỏa phân hạch hết kg urani 92 U A 5,12.1026 MeV B 51,2.1026 MeV C 2,56.1015 MeV D 2,56.1016 MeV Mã đề 202 Câu 114 (QG 2017): Lực hạt nhân gọi A lực hấp dẫn B lực tương tác mạnh C lực tĩnh điện D lực tương tác điện từ 14 C Câu 115 (QG 2017): Số nuclơn có hạt nhân A B 20 C D 14 235 U Câu 116 (QG 2017): Hạt nhân 92 có lượng liên kết 1784 MeV Năng lượng liên kết riêng hạt nhân A 5,46 MeV/nuelôn B 12,48 MeV/nuelôn C 19,39 MeV/nuclôn D 7,59 MeV/nuclôn www.thuvienhoclieu.com Trang 128 www.thuvienhoclieu.com Câu 117 (QG 2017): Chất phóng xạ pơlơni 210 84 Po phát tia α biến đổi thành chì Cho chu kì bán rã cùa pơlơni 138 ngày Ban đầu có mẫu pơlơni ngun chất, sau khoảng thời gian t tỉ số khối lượng chì sinh khối lượng pơlơni lại mẫu 0,6 Coi khối lượng nguyên từ số khối hạt nhân ngun tử tính theo đơn vị u Giá trị t A 95 ngày B 105 ngày C 83 ngày D 33 ngày Câu 118 (QG 2017): Cho phản ứng hạt nhân: Li + H  He + X Năng lượng tỏa tổng hợp mol heli theo phản ứng 5,2.10 24 MeV Lấy NA = 6,02.1023 mol-1 Năng lượng tỏa phản ứng hạt nhân A 69,2 MeV B 34,6 MeV C 17,3 MeV D 51,9 MeV Mã đề 203 Câu 119 (QG 2017): Hạt nhân 126 C tạo thành hạt A êlectron nuclôn B prôtôn nơtron C nơtron êlectron D prôtôn êlectron Câu 120 (QG 2017): Tia α dòng hạt nhân A 21 H B 31 H C 42 He D 23 H Câu 121 (QG 2017): Cho phản ứng hạt nhân: 42 He  147 N � 11 H  X Số prôtôn nơtron hạt nhân X A B 17 C D 17 12 C   � He Câu 122 (QG 2017): Cho phản ứng hạt nhân Biết khối lượng 126 C 42 He 11,9970 u 4,0015 u; lấy lu = 931,5 MeV/c Năng lượng nhỏ phôtôn ứng với xạ γ để phản ứng xảy có giá trị gần với giá trị sau đây? A MeV B MeV C MeV D MeV 235 Câu 123 (QG 2017): Cho hạt nhân urani 92 U phân hạch tỏa lượng 200 MeV Lấy NA = 6,02.1023 mol-1, eV = 1,6.10-19 J khối lượng mol urani 23592 U 235 g/mol Năng lượng tỏa g urani 23592 U phân hạch hết A 9,6.1010 J B 10,3.1023J C 16,4.1023 J D 16,4.1010J Mã đề 204 Câu 124 (QG 2017): Nuclôn tên gọi chung prôtôn A nơtron B êlectron C nơtrinô D pôzitron Câu 125 (QG 2017): Cho tốc độ ánh sáng chân khơng c Theo thuyết tương đối, vật có khối lượng nghỉ m0 chuyển động với tốc độ v có khối lượng động (khối lượng tương đối tính) m0 A �v � 1 � � �c � B �v � m0  � � �c � m0 C �v � 1 � � �c � D �v � m0  � � �c � Câu 126 (QG 2017): Trong phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng nghỉ hạt trước phản ứng 37,9638 u tổng khối lượng nghỉ hạt sau phản ứng 37,9656 u Lấy u = 931,5 MeV/c2 Phản ứng A tỏa lượng 16,8 MeV B thu lượng 1,68 MeV C thu lượng 16,8 MeV D tỏa lượng 1,68 MeV Câu 127 (QG 2017): Giả sử, nhà máy điện hạt nhân dùng nhiên liệu urani 235 92 U Biết công suất phát điện 500 MW hiệu suất chuyển hóa lượng hạt nhân thành điện 20% Cho hạt nhân urani 23592 U phân hạch toả lượng 3,2.10 -11 J Lấy N A 6,02.10 23 mol  khối lượng mol 235 92 U 235 g/mol Nếu nhà máy hoạt động liên tục 235 lượng urani 92 U mà nhà máy cần dùng 365 ngày A 962 kg B 1121 kg C 1352,5 kg D 1421 kg www.thuvienhoclieu.com Trang 129 www.thuvienhoclieu.com Câu 128 (QG 2017): Rađi 22688 Ra nguyên tố phóng xạ α Một hạt nhân 22688 Ra đứng yên phóng hạt α biến đổi thành hạt nhân X Biết động hạt α 4,8 MeV Lấy khối lượng hạt nhân (tính theo đơn vị u) số khối Giả sử phóng xạ khơng kèm theo xạ gamma Năng lượng tỏa phân rã A 269 MeV B 271 MeV C 4,72 MeV D 4,89 MeV Đề thi THPT QG 2018 Mã đề 201 Câu 129 (QG 2018): Gọi c tốc độ ánh sáng chân không Theo thuyết tương đối, hạt có khối lượng động (khối lượng tương đối tính) m có lượng tồn phần A 2mc B mc2 C 2mc2 D mc Câu 130 (QG 2018): Cho hạt nhân: ; ; Hạt nhân phân hạch A B Câu 131 (QG 2018): Hạt nhân C D có khối lượng 7,0144 u Cho khối lượng prôtôn nơtron 1,0073 u 1,0087 u Độ hụt khối hạt nhân A 0,0401 u B 0,0457 u C 0,0359 u D 0,0423 u Câu 132 (QG 2018): Dùng hạt α có động 5,00 MeV bắn vào hạt nhân đứng yên gây phản ứng: + Phản ứng thu lượng 1,21 MeV không kèm theo xạ gamma Lấy khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u số khối chúng Khi hạt nhân X bay theo hướng lệch với hướng chuyển động hạt α góc lớn động hạt X có giá trị gần với giá trị sau đây? A 0,62 MeV B 0,92 MeV C 0,82 MeV D 0,72 MeV Câu 133 (QG 2018): Chất phóng xạ pơlơni phát tia α biến đổi thành chì Gọi chu kì bán rã pôlôni T Ban đầu (t = 0) có mẫu nguyên chất Trong khoảng thời gian từ t = đến t = 2T, có 63 mg mẫu bị phân rã Lấy khối lượng nguyên tử tính theo đơn vị u số khối hạt nhân nguyên tử Trong khoảng thời gian từ t = 2T đến t = 3T, lượng tạo thành mẫu có khối lượng A 72,1 mg B 5,25 mg C 73,5 mg D 10,3 mg Mã đề 202 Câu 134 (QG 2018): Số nuclơn có hạt nhân A 79 B 197 C 276 D 118 Câu 135 (QG 2018): Phản ứng hạt nhân sau phản ứng nhiệt hạch? A B C D Câu 136 (QG 2018): Hạt nhân có lượng liên kết 1784 MeV Năng lượng liên kết riêng hạt nhân A 5,45 MeV/nuclôn B 19,39 MeV/nuclôn C 7,59 MeV/nuclôn D 12,47 MeV/nuclôn Câu 137 (QG 2018): Dùng hạt α có động 5,50 MeV bắn vào hạt nhân đứng yên gây phản ứng: Phản ứng thu lượng 2,64 MeV không kèm theo xạ gamma Lấy khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u số khối chúng Khi hạt nhân X bay www.thuvienhoclieu.com Trang 130 www.thuvienhoclieu.com theo hướng lệch với hướng chuyển động hạt α góc lớn động hạt X có giá trị gần với giá trị sau đây? A 0,8 MeV B 0,5 MeV C 0,6 MeV D 0,7 MeV Câu 138 (QG 2018): Chất phóng xạ pơlơni phát tia α biến đổi thành chì Gọi chu kì bán rã pơlơni T Ban đầu (t = 0) có mẫu nguyên chất Trong khoảng thời gian từ t = đến t = 2T, có 126 mg mẫu bị phân rã Lấy khối lượng nguyên tử tính theo đơn vị u số khối hạt nhân nguyên tử Trong khoảng thời gian từ t = 2T đến t = 3T, lượng tạo thành mẫu có khối lượng A 10,5 mg B 20,6 mg C 41,2 mg D 61,8 mg Mã đề 203 Câu 139 (QG 2018): Cho phản ứng hạt nhân: Đây A phản ứng nhiệt hạch B phản ứng phân hạch C phản ứng thu lượng D trình phóng xạ Câu 140 (QG 2018): Các hạt nhân đồng vị hạt nhân có A số nơtron số nuclôn khác B số nơtron số prôtôn C số prôtôn số nơtron khác D số nuclôn số prôtôn khác Câu 141 (QG 2018): Hạt nhân 74 Be có khối lượng 7,0147 u Cho khối lượng prơtơn nơtron 1,0073 u 1,0087 u Độ hụt khối hạt nhân Be A 0,0364 u B 0,0406 u C 0,0420 u D 0,0462 u Câu 142 (QG 2018): Hạt nhân X phóng xạ β− biến đổi thành hạt nhân bền Y Ban đầu (t = 0) có mẫu chất phóng xạ X nguyên chất Tại thời điểm t = t0 (năm) t = t0 + 24,6 (năm), tỉ số số hạt nhân X lại mẫu số hạt nhân Y sinh có giá trị Chu kì bán rã chất X A 10,3 năm B 12,3 năm C 56,7 năm D 24,6 năm Mã đề 204 Câu 143 (QG 2018): Hai hạt nhân đồng vị hai hạt nhân có A số nuclơn khác số prơtỏn B số prôtôn khác số notron C số notron khác số nuclon D số notron số prỏtôn 90 Câu 144 (QG 2018): Hạt nhân 40 Z r có lượng liên kết 783MeV Năng lượng liên kết riêng củahạt nhân A 19,6 MeV/nuclôn B 6,0 MeV/nuclôn C 8,7 MeV/nuclôn D 15,6 MeV/nuclôn Câu 145 (QG 2018): Phản ứng hạt nhân sau phản ứng phân hạch ? A 12H  13H � 24He 01n B 24 He  147 N � 178 O  11H C n + 235 92 U  9539Y + 138 53 I + n D 01n  147 N � 146 C  11H Câu 146 (QG 2018): Dùng hạt α có động 5,00 MeV bắn vào hạt nhân 147 N đứng yên gây phản ứng: 24He 147 N � ZA X  11H Phản ứng thu lượng 1,21 MeV không kèm theo xạ gamma Lấy khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u số khối chúng Khi hạt nhân X bay theo hướng lệch với hướng chuyển động hạt α góc lớn động hạt 11H có giá trị gần với giá trị sau đây? A 2,75MeV B 2,58 MeV C 2,96 MeV D 2,43 MeV 210 Câu 147 (QG 2018): Pơlơni 84 Po chất phóng xạ α Ban đầu có mẫu 210 nguyên chất 84 Po 210 Khối lượng mẫu 84 Po thời điểm t = t0, t = t0+2t t = t0+ 3t (t >0 ) có giá trị lần www.thuvienhoclieu.com Trang 131 www.thuvienhoclieu.com lượt m0, g g.Giá trị m0 : A 256 g B 128 g C 64 g D.512 g Câu 148 (QG 2018): Dùng hạt α có động 5,50 MeV bắn vào hạt nhân đứng yên gây phản ứng: Phản ứng thu lượng 2,64 MeV không kèm theo xạ gamma Lấy khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u số khối chúng Khi hạt nhân X bay theo hướng lệch với hướng chuyển động hạt góc lớn động hạt nơtron α gần với giá trị sau đây? A 1,83 MeV B 2,19 MeV C 1,95 MeV.D 2,07 MeV ĐÁP ÁN 1B 11C 21D 31A 41B 51A 61B 71B 81D 91B 101B 111C 121A 131D 141B 2D 12B 22C 32C 42D 52A 62D 72B 82A 92D 102C 112B 122A 132B 142B 3A 13D 23A 33C 43A 53A 63C 73C 83C 93C 103C 113A 123D 133D 143B 4A 14B 24C 34B 44D 54B 64B 74A 84C 94C 104B 114B 124A 134B 144C 5D 15B 25B 35C 45C 55A 65A 75D 85C 95C 105D 115D 125A 135B 145C 6D 16C 26C 36A 46A 56A 66D 76C 86A 96A 106B 116D 126B 136C 146C 7A 17D 27C 37A 47B 57A 67B 77A 87C 97A 107D 117A 127A 137C 147D www.thuvienhoclieu.com 8B 18A 28C 38D 48D 58C 68D 78B 88C 98A 108D 118C 128D 138B 148B 9C 19C 29C 39D 49A 59C 69D 79D 89B 99B 109C 119B 129B 139A 10A 20C 30B 40B 50C 60C 70B 80B 90D 100A 110B 120C 130C 140C Trang 132 ... lên vật biến thi n điều hòa theo thời gian B Động vật biến thi n tuần hoàn theo thời gian C Vận tốc vật biến thi n điều hòa theo thời gian D Cơ vật biến thi n tuần hoàn theo thời gian Câu 72(ĐH... lần Câu 8.(Đề thi ĐH _2007) Trên đường ray thẳng nối thi t bị phát âm P thi t bị thu âm T, người ta cho thi t bị P chuyển động với vận tốc 20 m/s lại gần thi t bị T đứng yên Biết âm thi t bị P phát... Lấy g = 10 m/s  = 10 Thời gian tính từ lúc thả vật B đến vật A dừng lại lần đầu A 0,19 s B 0,21 s C 0,17 s D 0,23 s Đề thi THPT QG 2018 Mã đề thi 201 Câu 203 (QG 2018) : Một vật dao động điều
- Xem thêm -

Xem thêm: cac cau hoi de thi DH CD THPT quoc gia 2007 2018 , cac cau hoi de thi DH CD THPT quoc gia 2007 2018