BAI TAP CUC TRI TRONG DIEN XOAY CHIEU

2 139 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 08:07

BÀI TẬP VỀ CỰC TRỊ Bài :Đề TNPT ( 2001) Cho : R thay đổi từ đến vài trăm  ;C= 104 F  C R B A u AB  50 cos100 t (V ) a) Điều chỉnh cho R = 75  Tính Z ? UC ? b) Dịch chuyển chạy bên phải Công suất tỏa nhiệt mạch thay đổi ? Tính P max ? HƯớNG DẫN : : a) Z = 125  ; UC = 40V b U2  12,5W 2R � R  Z C  100 ; Pmax = Bài 2: Cho mạch RLC có R=100  ; C  10 4 F cuộn dây cảm có L thay đổi đặt vào Hai đầu mạch điện áp 2 u  100 2cos100 t(V) Tính L để ULC cực tiểu A L  H  B L  H  C L  1,5 H  D L  10 2  H Bài 3: Một đoạn mạch gồm điện trở R nối tiếp với cuộn cảm L tụ xoay C.Biết R=100 , L=0,318H Đặt vào đầu đoạn mạch điện áp u=200 cos 100t (V).Tìm điện dung C để điện áp tụ điện đạt giá trị cực đại Tính giá trị cực đại 4 ĐS: C 10  F UC max = 200 (V) 2 Bài 4: Cho mạch điện xoay chiều RLC có: R=100  ; L= H , điện dung C tụ điện biến thiên Đặt vào hai đầu mạch điện áp  u  200 2cos100 t(V) Tính C để điện áp hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại A C  10 4 2 B C  10 F 4 2.5 C C  10 F Bài 5: Cho mạch RLC có R=100  ; C  4 4 D C  10 F 2 F 2 10 4 F cuộn dây cảm có L thay đổi đặt vào Hai đầu mạch điện áp 2 u  100 2cos100 t(V) Tính L để ULC cực tiểu A L  H  B L  U HƯớNG DẫN : LC  H  U Z  Z LC C L  U R2 (ZL  Z )2 C �U 1 1,5 H  LC D L  102 H  � Z Z �L L C  A Bài 6: Cho mạch điện xoay chiều hình vẽ , C L R M N B 10  u AB  200cos100 t (V ) , tụ có điện dung C  ( F ) , cuộn dây cảm có độ tự cảm L  ( H ) , R biến đổi từ đến 200  2.  Tính R để cơng suất tiêu thụ P mạch cực đại Tính cơng suất cực đại A.100W B.200W C.50W D.250W Bài (ĐH 2008): Đoạn mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Biết điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch U, cảm kháng Z L, dung kháng ZC (với ZC  ZL) tần số dòng điện mạch khơng đổi Thay đổi R đến giá trị R0 cơng suất tiêu thụ đoạn mạch đạt giá trị cực đại Pm, A R0 = ZL + ZC U2 B Pm  R0 Z2L C Pm  ZC D R  Z L  ZC Bài 8( ĐH 2009): : Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 30 , cuộn cảm có độ tự cảm 0,4 (H) tụ điện có điện dung thay đổi Điều chỉnh điện dung tụ điện điện áp  hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại A 150 V B 160 V C 100 V D 250 V Bài ( ĐH 2011-2012) : Đặt điện áp xoay chiều u = U0cost (U0 không đổi  thay đổi đượC vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn càm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp, với CR2 < 2L Khi  = 1  = 2 điện áp hiệu dụng hai tụ điện có giá trị Khi  = 0 điện áp hiệu dụng hai tụ điện đạt cực đại Hệ thức liên hệ 1, 2 0 A 0  (1  2 ) 2 (1  22 ) 02  B Bài 10( ĐH 2011-2012) : Đặt điện áp u = C 0  12 1 1  (  2) 0 1 2 D U cos 2 ft (U không đổi, tần số f thay đổi đượC vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C Khi tần số f1 cảm kháng dung kháng đoạn mạch có giá trị 6  Khi tần số f2 hệ số cơng suất đoạn mạch Hệ thức liên hệ f1 f2 A f2 = f1 B f2 = f1 C f2 = f1 4 f1 D f2 = VẬN DỤNG Câu 1: Cho mạch mắc theo thứ tự RLC mắc nối tiếp, đặt hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ,biết R L không đổi cho C thay đổi Khi UC đạt giá trị cực đại hệ thức sau A U2Cmax= U2 + U2(RL) B UCmax = UR + UL C UCmax = UL D UCmax = UR Câu 2: Cho mạch xoay chiều khơng phân nhánh RLC có tần số dòng điện thay đổi Gọi f ; f1 ; f giá trị tần số dòng điện làm cho A U R max ;U L max ;U C max Ta có f f1  f0 f2 B f  f1  f Câu 3(C.Đ 2010): Đặt điện áp u = C f0  f1 f2 D f  f1  f U cos t (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm mắc nối tiếp với biến trở R Ứng với hai giá trị R1 = 20  R2 = 80  biến trở cơng suất tiêu thụ đoạn mạch 400 W Giá trị U A 400 V B 200 V C 100 V D 100 V Câu Cho mạch điện hình vẽ Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện ápxoay chiều ổn định có điện áphiệu dụng U Thay đổi R đến giá trị R0 cơng suất đoạn mạch cực đại Tìm cơng suất cực đại A Pmax  2U R0 B Pmax  U2 R0 C Pmax  U2 R0 D) Pmax Câu Một mạch điện RLC nối tiếp, R biến trở, điện áp hai đầu mạch 16 mạch tiêu thụ cơng suất Giá trị cơng suất là: A 8W B 0,4 W C 0,8 W  U2 R0 A R L C B u 10 cos100t (V) Khi điều chỉnh R1 = 9 R2 = D W Câu Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp có R thay đổi thấy R=30  R=120 cơng suất toả nhiệt đoạn mạch khơng đổi Để cơng suất đạt cực đại giá trị R phải A 150 B 24 C 90 D 60 Câu Một mạch R,L,C mắc nối tiếp mà L,C không đổi R biến thiên Đặt vào hai đầu mạch nguồn xoay chiều điều chỉnh R đến Pmax, lúc độ lệch pha U I A:  B:  C Câu 7: Cho mạch điện hình vẽ, R có giá trị: A 40() B 50()  D 0,6 104 (H), C  L   C 30() (F), r = 30(), uAB = 100 D 20() Câu 8: Cho đoạn mạch RLC hình vẽ, uAB = 100  2 cos100t(V) Công suất R lớn R A r, L C B cos100t(V) Thay đổi R đến R0 Pmax = 200(W) Giá trị R0 bằng: A 75() B 50() C 25() D 100() Câu 9: Cho mạch điện RLC nối tiếp, cuộn L cảm, R biến trở Điện áp hiệu dụng U=200V, f=50Hz, biết ZL=2ZC,điều chỉnh R để công suất hệ đạt giá trị lớn dòng điện mạch có giá trị I= Giá trị C, L là: A m F H 10  B 10 mF H  C 10 F mH  D 10 Câu 10: Cho đoạn mạch R,L,C L biến thiên , R = 100  , điện áphai đầu đoạn mạch đổi L cường độ dòng điện hiệu dụng đạt giá trị cực đại A 2A B 0,5 A C 1/ A D A mF H  u  200cos100 t ( V) Khi thay ... mạch điện áp xoay chiều ,biết R L không đổi cho C thay đổi Khi UC đạt giá trị cực đại hệ thức sau A U2Cmax= U2 + U2(RL) B UCmax = UR + UL C UCmax = UL D UCmax = UR Câu 2: Cho mạch xoay chiều không... trị U A 400 V B 200 V C 100 V D 100 V Câu Cho mạch điện hình vẽ Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện ápxoay chiều ổn định có điện áphiệu dụng U Thay đổi R đến giá trị R0 cơng suất đoạn mạch cực đại Tìm... W C 0,8 W  U2 R0 A R L C B u 10 cos100t (V) Khi điều chỉnh R1 = 9 R2 = D W Câu Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp có R thay đổi thấy R=30  R=120 cơng suất toả nhiệt
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI TAP CUC TRI TRONG DIEN XOAY CHIEU , BAI TAP CUC TRI TRONG DIEN XOAY CHIEU

Từ khóa liên quan