35 de thi thu mon hoa co dap an

471 168 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 08:07

www.thuvienhoclieu.com SỞ GD & ĐT TP HỒ CHÍ MINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN TRƯỜNG THCS–THPT NGUYỄN KHUYẾN Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN (Đề thi có 04 trang) Mơn thi thành phần: HĨA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137 Câu 1: Dung dịch chất X tác dụng với nước brom làm đổi màu quỳ tím Vậy X A axit axetic B phenol C vinyl axetat D axit acrylic Câu 2: Chất X có cơng thức phân tử C4H6O2 Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh chất Y có cơng thức phân tử C3H3O2Na Chất X có tên A metyl acrylat B metyl metacrylat C metyl axetat D etyl acrylat Câu 3: Trong phân tử triolein có liên kết C=O? A B C D Câu 4: Ancol etylic không tác dụng với chất sau đây? A CuO B O2 C KOH D Na Câu 5: Cho sơ đồ phản ứng: Thuốc súng khơng khói ← X → Y → Sobitol Các hợp chất hữu X, Y A tinh bột, glucozơ B xenlulozơ, glucozơ C xenlulozơ, fructozơ D glucozơ, etanol Câu 6: Cho 2.0 gam hỗn hợp X gồm metylamin, đimetylamin phản ứng vừa đủ với 0,05 mol HCl, thu m gam muối Giá trị m A 4,725 B 2,550 C 3,425 D 3,825 Câu 7: Amin có tên gọi sau tác dụng với dung dịch HCl tạo muối có dạng R-NH3Cl? A N-metylmetanamin B isopropylamin C metylphenylamin D trimetylamin Câu 8: Chất không thuộc loại axit béo? A (CH3)2CH[CH2]14COOH B CH3[CH2]14COOH C CH3[CH2]16COOH D CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COOH Câu 9: Cho este no, mạch hở có cơng thức CnHmO6 Quan hệ n với m A m = 2n B m = 2n + C m = 2n – www.thuvienhoclieu.com D m = 2n – www.thuvienhoclieu.com Câu 10: Số nguyên tử hidro có phân tử anilin A B C D 11 Câu 11: Số đồng phân cấu tạo amino axit có cơng thức phân tử C4H9O2N A B C D Câu 12: Chất sau không phản ứng với H2 (xúc tác Ni, to)? A Triolein B Glucozơ C Tripanmitin D Vinyl axetat Câu 13: Dung dịch chứa chất sau khơng làm đổi màu quỳ tím? A Axit aminoaxetic B Lysin C Axit glutamic D Metylamin Câu 14: Dãy say gồm chất xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ? A Amoniac, etylamin, anilin B Anilin, metylamin, amoniac C Etylamin, anilin, amoniac D Anilin, amoniac, metylamin Câu 15: Tổng số chất hữu đơn chức có cơng thức phân tử C 4H8O2 tác dụng với dung dịch NaOH không tráng bạc A B C D Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol este E tạo axit X ancol Y Hấp thụ hết sản phẩm cháy vào nước vôi dư thu 50 gam kết tủa Tên ancol Y A ancol metylic B ancol etylic C ancol propylic D ancol anlylic Câu 17: Chỉ phát biểu A Alanin có cơng thức C6H5NH2 B NH3 amin làm quỳ tím chuyển sang màu xanh C Đốt cháy cacbohidrat cho mol CO2 mol H2O D Các amino axit thiên nhiên hầu hết α-amino axit Câu 18: Xà phòng hóa chất béo X NaOH (dư) thu 18,4 gam glixerol 182,4 gam muối natri axit béo Tên X? A Triolein B Tripanmitin C Triolein D Tristearin Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn 42,48 gam hỗn hợp X gồm glucozơ, fructozơ xenlulozơ cần dùng 1,44 mol O2 Nếu đun nóng 42,48 gam X với dung dịch AgNO NH3 (dùng dư) thu lượng Ag A 8,64 gam B 117,04 gam C 86,40 gam D 43,20 gam Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn amino axit no, mạch hở X (trong phân tử có nhóm NH nhóm COOH), thu H2O, 5,28 gam CO2 4,48 lít N2 (đktc) Công thức phân tử X www.thuvienhoclieu.com www.thuvienhoclieu.com A C2H5O2N B C3H7O2N C C4H9O2N D C5H11O2N Câu 21: Để sản xuất 59,4 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất phản ứng 90%) cần dùng V lít dung dịch HNO3 97,67% (D = 1,52 g/ml) phản ứng với lượng dư xenlulozơ Giá trị V A 27,23 B 27,72 C 28,29 D 24,95 Câu 22: Hợp chất hữu X (C5H11O2N) tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng thu muối ntrai α-amino axit ancol Số công thức cấu tạo X A B C D Câu 23: Kết thí nghiệm dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử ghi bảng sau: Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng X Quỳ tím Chuyển màu đỏ Y Dung dịch AgNO3 NH3 Có kết tủa Ag Z Dung dịch I2 Có màu xanh tím T Dung dịch brom Có kết tủa trắng Các dung dịch X, Y, Z, T A Axit glutamic, saccarozơ, hồ tinh bột, anilin B Axit axetic, glucozơ, hồ tinih bột, anilin C Axit glutamic, frutozơ, xenlulozơ, phenol D Axit α-aminopropionic, glucozơ, tinh bột, anilin Câu 24: Một amino axit X chứa nhóm NH2 nhóm COO, oxi chiếm 35,955% khối lượng Lấy 26,7 gam X cho tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 2M Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu gam rắn khan? A 37,30 gam B 33,30 gam C 44,40 gam D 36,45 gam Câu 25: Cho chất: saccarozơ, glucozơ, fructozơ, axit fomic anđehit axetic Trong chất trên, số chất vừa có khả tham gia phản ứng tráng bạc vừa có khả phản ứng với Cu(OH)2 điều kiện thường A B C D Câu 26: Trong chất: phenol, etyl axetat, lysin, saccarozơ Số chất tác dụng với dung dịch NaOH, đun nóng A B C www.thuvienhoclieu.com D www.thuvienhoclieu.com Câu 27: T hợp chất hữu chứa loại nhóm chức, có cơng thức phân tử C 6H10O4 T tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu ancol X chất Y có cơng thức C 2H3O2Na Chất X A ancol etylic B ancol butylic C etylen glicol D propan-1,2-điol Câu 28: Cho 0,25 mol lysin vào 400 ml dung dịch KOH 1M thu dung dịch X Dung dịch X phản ứng vừa đủ với a mol HCl Giá trị a A 0,9 B 0,5 C 0,15 D 0,65 Câu 29: Cho sơ đồ phản ứng sau: X + 3NaOH → X1 + X2 + X3 + H2O o CaO, t → CH4 + 2Na2CO3 X1 + 2NaOH (rắn)  X2 + HCl → Phenol + NaCl X3 + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag Công thức phân tử cũa A C11H12O5 B C10H12O4 C C10H8O4 D C11H10O4 Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm CH 3COOC2H3, C2H5COOCH3 (CH3COO)3C3H5 cần 17,808 lít O2 (đktc) thu 30,36 gam CO2 10,26 gam H2O Lượng X phản ứng tối đa với mol NaOH? A 0,18 B 0,16 C 0,12 D 0,2 Câu 31: Cho phát biểu sau: (a) Đốt cháy hoàn toàn triolein, thu số mol CO2 số mol H2O (b) Glucozơ bị thủy phân có xúc tác axit enzim (c) Thủy phân vinyl fomat, thu hai sản phẩm có phản ứng tráng bạc (d) Hợp chất CH3COONH3CH3 este aminoaxit (e) Chỉ dùng quỳ tím phân biệt ba dung dịch: valin, metylamin, axit glutamic (g) Phenylamin tan nước tan tốt dung dịch NaOH Số phát biểu A B C Câu 32: Cho phát biểu sau: (a) Trong dung dịch, glyxin tồn chủ yếu dạng ion lưỡng cực (b) Ở điều kiện thường, etylamin chất khí, tan nhiều nước www.thuvienhoclieu.com D www.thuvienhoclieu.com (c) Glucozơ saccarozơ có phản ứng tráng bạc (d) Có hai chất hữu đơn chức, mạch hở có cơng thức C3H6O2 (e) Tinh bột đồng phân xenlulozơ (g) Muối phenylamoni clorua không tan nước Số phát biểu A B C D Câu 33: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp A chứa C 2H5OH amin X Sản phẩm thu dẫn qua bình đựng H2SO4 đặc thấy 4,48 lít khí (đktc) Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp A thu 8,1 gam H2O Biết sản phẩm phản ứng cháy gồm CO2, H2O N2 Giá trị m A 9,2 gam B 4,6 gam C 3,45 gam D 6,9 gam Câu 34: Hỗn hợp A chứa este X, Y có cơng thức phân tử C 8H8O2, chứa vòng benzen (Y khơng tham gia phản ứng tráng gương) Cho m gam A tác dụng vừa đủ với dung dịch B chứa NaOH KOH (tỉ lệ mol tương ứng : 1) đun nóng Biết tổng số mol este có A nhỏ tổng số mol NaOH KOH có dung dịch B Sau phản ứng xong, thu dung dịch Z Cô cạn Z thu m gam rắn khan Phần trăm khối lượng X A gần với giá trị sau đây: A 52,2 B 51,1 C 53,2 D 50,0 Câu 35: Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm hai este đơn chức tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch KOH 2M, thu chất hữu Y (no, đơn chức, mạch hở, có tham gia phản ứng tráng bạc) 53 gam hỗn hợp muối Đốt cháy tồn Y cần vừa đủ 5,6 lít khí O (đktc) Khối lượng 0,3 mol X A 29,4 gam B 31,0 gam C 33,0 gam D 41,0 gam Câu 36: Hỗn hợp X chứa metyl acrylat, metylamin, glyxin hidrocacbon mạch hở Đốt cháy 0,2 mol X cần vừa đủ x mol O2, thu 0.48 mol H2O 1.96 gam N2 Mặt khác, 0,2 mol X tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch Br2 0,7M, giá trị x gần với giá trị sau A 0,4 B 0,5 C 0,7 D 0,6 Câu 37: Chất hữu mạch hở X có cơng thức C xHyO4N Cho m gam X tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, thu (m + a) gam muối Y amino axit no, mạch hở hỗn hợp Z gồm hai ancol Đốt cháy hồn tồn lượng muối Y bất kì, thu tổng khối lượng CO H2O khối lượng Y tổng số nguyên tử X www.thuvienhoclieu.com www.thuvienhoclieu.com A 21 B 22 C 25 D 28 Câu 38: Cho 0.1 mol hỗn hợp A gồm hai amino axit X, Y no, mạch hở khơng có q nguyên tử oxi phân tử Cho A tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch H 2SO4 0,5M Mặc khác, cho A tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch Ba(OH) 0,3M, cô cạn thu a gam muối khan Nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A, cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH) dư thu 26 gam kết tủa Giá trị a A 17,04 B 18,12 C 19,20 D 17,16 Câu 39: Hỗn hợp A gồm ancol X no, đơn chức, mạch hở, axit Y mạch hở, chứa liên kết π (pi) este E tạo X Y Đốt cháy hoàn toàn m gam A cần 1,344 lít O (vừa đủ), thu 2,016 lít CO2 (các khí đo đktc) Mặt khác, cho m gam A tác dung hết với 100ml dung dịch KOH 0,75 M, thu dung dịch B Cô cạn B chất rắn T Phần trăm khối lượng chất (có khối lượng phân tử nhỏ hơn) T gần với giá trị sau A 20% B 15% C 10% D 25% Câu 40: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp T gồm este hai chức, mạch hở X este đơn chức Y thu 6,54 mol CO2 3,6 mol H2O Mặt khác, thủy phân hoàn toàn T cần dụng 141.285 gam dung dịch NaOH 50,96%, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu rắn Q gồm muối (đều có phân tử khối lớn > 90 đvC) Ngưng tụ phần thu 117,875 ml ancol etylic 40 o Biết khối lượng riêng ancol etylic nguyên chất 0,8 g/ml nước g/ml Phần trăm khối lượng muối có phân tử khối nhỏ Q A 39,6% B 47,7% C 50,2% -HẾT - www.thuvienhoclieu.com D 62,8% www.thuvienhoclieu.com ĐÁP ÁN 1-D 2-A 3-C 4-C 5-B 6-D 7-B 8-A 9-D 10-C 11-D 12-C 13-A 14-D 15-C 16-A 17-D 18-A 19-D 20-B 21-C 22-C 23-B 24-A 25-A 26-C 27-C 28-A 29-D 30-A 31-D 32-D 33-D 34-A 35-C 36-B 37-C 38-A 39-B 40-B HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án D Câu 2: Đáp án A Câu 3: Đáp án C Câu 4: Đáp án C Câu 5: Đáp án B Câu 6: Đáp án D Bảo toàn khối lượng: mmuối = mX + mHCl = + 0,05.36,5 = 3,825 gam Câu 7: Đáp án B Câu 8: Đáp án A Câu 9: Đáp án D Este có oxi => Có chức COO=> có k=3 ⇒ m = 2n + − k = n − Câu 10: Đáp án C Câu 11: Đáp án D Các đồng phân amino axit : CH − CH − CHNH − COOH CH − CHNH − CH − COOH CH NH − CH − CH − COOH NH − CH − CH ( CH ) − COOH ( CH ) C ( NH ) − COOH www.thuvienhoclieu.com www.thuvienhoclieu.com Câu 12: Đáp án C Câu 13: Đáp án A Câu 14: Đáp án D Câu 15: Đáp án C Các chất C4H8O2 thỏa mãn: + Đơn chức + Có phản ứng với NaOH + Không tráng gương CH − CH − CH − COOH ( CH ) CH − COOH CH − COO − C2 H C2 H − COO − CH Câu 16: Đáp án A Đốt Ca ( OH ) du → nCO2 = nCaCO3 = 0,5 ⇒C = nCO2 nCaCO3 = 0,5 ⇒ este HCOOCH ⇒ Ancol y :CH 3OH ( metylic ) Câu 17: Đáp án D Câu 18: Đáp án A nC3 H5 ( OH ) = 0, ⇒ nRCOONa = 0,6 ⇒ M muoi = R + 67 = 182, = 304 0,6 R = 237 : C17 H 33− => Chất béo triolein Câu 19: Đáp án D Đặt a, b số mol C6 H12O6 C6 H10O5 www.thuvienhoclieu.com www.thuvienhoclieu.com ⇒ 180a + 162b = 42, 48 Các chất có dạng C6 ( H O ) n nên nCO2 = nO2 ⇒ 6a + 6b = 1, 44 ⇒ a = 0, b = 0,04 ⇒ nAg = 2a = 0, ⇒ mAg = 43, Câu 20: Đáp án B nN2 = 0,02 ⇒ nX = 0, 04 nCO2 = 0,12 ⇒ C = nCO2 nX =3 ⇒ X C3 H NO2 Câu 21: Đáp án C nC6 H 7O2 ( ONO2 ) = 0, k mol C6 H 7O2 ( OH )  + 3nHNO3  → C6 H 7O2 ( ONO2 )  + 3nH 2O n n ⇒ nHNO3 phản ứng =0,6 ⇒ mdd HNO3 ⇒ Vdd HNO3 0,6.63 = 38,7 kg 97,67% phản ứng = 38,7 = 28, 29 90%.1,52 cần dùng = lít Câu 22: Đáp án C X + NaOH → muối a-amino axit + ancol X : NH − CH − COO − CH − CH − CH NH − CH − COO − CH ( CH ) CH − CH ( NH ) − COO − CH − CH CH − CH − CH ( NH ) − COO − CH www.thuvienhoclieu.com www.thuvienhoclieu.com ( CH ) ( NH ) − COO − CH Câu 23: Đáp án B Câu 24: Đáp án A nO = 26,7.35,95% = 0,6 16 ⇒ nH 2O = nX = 0,3 Bảo toàn khối lượng: mX + mNaOH = mran + mH 2O ⇒ mran = 37,3 gam Câu 25: Đáp án A Các chất vừa tráng gương, vừa phản ứng với Cu(OH) điều kiện thường glucozơ, fructozơ, axit fomic Câu 26: Đáp án C Có chất phenol, etyl axetat, lysin tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng : C6 H 5OH + NaOH  → C6 H 5ONa + H 2O CH 3COOC2 H + NaOH  → CH 3COONa + C2 H 5OH → ( NH ) C5 H 9COONa + H 2O ( NH ) C5 H 9COOH + NaOH  Câu 27: Đáp án C → 2CH 3COONa + C2 H ( OH ) ( CH 3COO ) C2 H + NaOH  ⇒ X etylen glicol Câu 28: Đáp án A nHCl = 2nLys + nKOH = 0,9 Câu 29: Đáp án D Cho CH ( COONa ) Phản ứng (1) → X Phản ứng (2) → X C6 H 5ONa Phản ứng (3) → X CH 3CHO => X CH = CH − OOC − CH − COO − C6 H www.thuvienhoclieu.com HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Phương pháp: Các chất có liên kết bơi bền có nhóm chứa nhóm chức andehit có pư với dd nước Br2 Hướng dẫn giải: Axetilen (CH ≡ CH); Etilen (CH2=CH2); Vinylaxetilen (CH=C-CH=CH2); Stiren (C6H5CH=CH2) => có chất làm màu nước Br2 Câu 2: D Phương pháp: Tính chất hóa học kim loại sgk hóa 12 – trang 83 Hướng dẫn giải: a) Mg + FeCl2 Ō MgCl2 + Fel b) CO + CuO t  0 → Cu ↓ + CO c) K + H2O Ō KOH + 1/2 H2 2KOH + CuSO4 Ō Cu(OH)2 ↓ + K2SO4 d) Mg + 2HCl Ō MgCl2 + H2 ↑ > có pư a,b tạo kim loại Câu 3: C Phương pháp: Bảo toàn khối lượng: mchất béo + nNaOH = mmuối + mglixerol Hướng dẫn giải: nGlycerin = 9,2 : 92 = 0,1 mol Phản ứng tổng quát : (RCOO)3C3H5 + 3NaOH + 3RCOONa + C3H5(OH)3 Mol 0,3 ← - Bảo toàn khối lượng : m + mNaOH = mMuối + mGlycerin => m = 91,8 + 9,2 – 0,3.40 = 89g 0,1 Câu 4: C Phương pháp: Tổng hợp tính chất hóa học hợp chất hữu Hướng dẫn giải: +) X có phản ứng với Iod tạo màu xanh tím =>Hồ tinh bột +) Y+ Cu(OH)2/OH tạo màu tím => Peptit có từ liên kết peptit trở lên protein => Y lòng trắng trứng +)Z + AgNO3/NH3 → kết tủa trắng =>Z có chứa gốc – CHO phân tử =>Z glucozơ +T tạo kết tủa trắng với dd Br2 => T anilin phenol Từ đáp án => C phù hợp Câu 5: A Phương pháp: Tính chất hóa học cacbohydrat sgk hóa 12 - trang 19 - 35 Hướng dẫn giải: +) X làm màu nước Brom => X Glucozo +) Y có phản ứng tráng bạc => Fructose +)Z + I2 -> màu xanh tím => Hồ tinh bột Câu 6: A Phương pháp: Tính chất hóa học chất béo Hướng dẫn giải: Tristearin (C17H35COO)3CH3 + NaOH → C17H35COONa + C3H5(OH)3 =>thu glixerol Câu 7: D Phương pháp: Điều kiện thỏa mãn ĕn mòn điện hóa : +) điện cực khác chất (KL-KL, KL-PK, KL – hợp chất) +) điện cực nối với dây dẫn tiếp xúc trực tiếp với +) điện cực nhúng vào dung dịch điện ly Hướng dẫn giải: Trường hợp Fe khơng bị ĕn mòn điện hóa là: (1), (3), (5) Câu 8: A Phương pháp: Từ cơng thức hóa học dịch sang tên gọi este Tên este RCOOR'= tên gốc R + tên gốc RCOO-+ at Hướng dẫn giải: CH3COOC2H5 có tên gọi etyl axetat Câu 9: A Phương pháp: Dựa vào phân loại cacbohiđrat sgk hóa 12 – trang 20 Hướng dẫn giải: Monosaccarit : Glucozo Đisaccarit: Saccarozo mantozo Polysaccarit : Xenlulozo, Tinh bột Câu 10: D Phương pháp: Tính chất hóa học ancol Phương pháp trung bình Hướng dẫn giải: Gọi cơng thức trung bình ancol: R OH n H2 = 3,36:22,4 = 0,15(mol) ROH + Na Ō R ONa+ ← 0,3 ⇒ M ROH H2 0,15 (mol) 15, = 0, = 52 ⇒ R +17 = 52 ⇒ R = 35 Vì hỗn hợp ancol đồng đẳng C2 H5 − ( 29 ) < R = 35 < C3H7 − ( 43) Vậy ancol C2H5OH C3H7OH Câu 11: B Phương pháp: Chỉ có etilen pư với dd Br2 nC2H4 = nBr2 =? => VC2H4 = ? từ tính thành phần phần trĕm Hướng dẫn giải: nkhí = 8,96 : 22,4 = 0,4 mol ; NBr2 = 16: 160 = 0,1 mol Chỉ có etilen có phản ứng với Br2 C2H4 + Br2 Ō C2H4Br2 0,1 ← 0,1 Mol => %VC2H4 = (0,1: 0,4).100% = 0,25 = 25% => %VC2H6 = 100% - 25% = 75% Câu 12: B Phương pháp: Chất điện li mạnh - Chất điện li mạnh chất tan nước, phân tử hoà tan phân li ion - Chất điện li mạnh gồm: + Các axit mạnh như: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO4, HClO3 + Các bazơ tan như: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2 + Hầu hết muối Chất điện li yếu - Chất điện li yếu chất tan nước có số phân tử hồ tan phân li thành ion, phần lại tồn dạng phân tử dung dịch - Các chất điện li yếu gồm: + Các axit trung bình yếu như: H2S, HCO3, H3PO4, HCOOH + Các bazơ không tan như: Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3 Hướng dẫn giải: H2O, CH3COOH chất điện li yếu NaCl chất điện li mạng CaCO3 không tan nước nên chất điện li Câu 13: A Phương pháp: Các chất khử trung bình : CO, C, H2 khử oxit sau Al dãy điện hóa học kim loại Hướng dẫn giải: H2 CO khử Fe2O3 ZnO Fe2O3 + 3H2 Ō 2Fe + 3H2O ZnO + H2 Ō Zn + H2O Các chất rắn gồm : Fe, Zn, MgO Chú ý: Cá thu sau pư thể khí khơng phải thể rắn Câu 14: B Phương pháp: Phương pháp tĕng giảm khối lượng Ta thấy chênh lệch khối lượng muối chênh lệch gốc Cl- CO32Hướng dẫn giải: x ACO3 + 2HCl Ō AC12 + CO2 + H2O → x →x BCO3 + 2HCl Ō BCl2 + CO2 + H2O y Ō yŌ y m muối clorua - mmuối cacbonat =(A+71)x+(B+71)y - (A +60)x - (B+60) => 5,1 – = 11(x + y) => x + y = 0,1 mol => nCO2 = x+y = 0,1 mol => VCO2=0,1.22,4=2,24 lít Câu 18: B Phương pháp: Sự biến đổi tính chất hóa học bảng hệ thống tuần hồn Hướng dẫn giải: Trong nhóm, từ xuống dưới, tính khử kim loại tĕng dần, tốc độ hoạt động hóa học kim loại tĕng dần Li < Na < K < Rb < Cs Câu 19: A Phương pháp: Tính chất hóa học axit amin +) số nhóm COOH -NH2 => mơi trường axit =>quǶ đổi đỏ +) số nhóm COOH = NH2 => mơi trường trung tính => quǶ tím khơng đổi màu +) số nhóm COOH < NH2 => mơi trường bazo => quǶ tím chuyển sang màu xanh Hướng dẫn giải: - Gly, Ala, Val : COOH, NH2 => không làm quǶ tím chuyển màu - Axit Glutamic : COOH , NH2 => làm quǶ tím chuyển sang đỏ - Lysin : NH2 , COOH => làm quǶ tím chuyển sang màu xanh => Bằng q tím ta phân biệt chất nhóm khác Câu 20: D Phương pháp: Gọi kim loại kiềm M, tính tốn theo phương trình M + H2O Ō MOH + 0,5H2 Hướng dẫn giải: mH2 = 0,336 : 22,4 = 0,015 mol M + H2O → MOH + 0,5H2 Mol 0,03 ← 0,015 => MM = 1,17 : 0,03 = 39 (g/mol) => M Kali Câu 21: A Phương pháp: Ghi nhớ: Tơ thiên nhiên: tơ tằm, bông, len, sợi Tơ bán tổng hợp: tơ visco, tơ axetat Tơ nhân tạo: tơ lại Hướng dẫn giải: - Tổng hợp : Capron, nilon-6,6 , nitron => có loại - Bán tổng hợp : xenluloze axetat - Tự nhiên : bông, tơ tằm Câu 22: D Phương pháp: Lý thuyết điều chế khí clo phòng thí nghiệm sgk hóa 10 Hướng dẫn giải: - Phản ứng: MnO2 + 4HCl= MnCl2 + Cl2 + 2H2O => khí Cl2 có lẫn HCl H2O - Bình (3): NaOH bão hòa (NaOH + HCl = NaCl + H2O) - Bình (4): H2SO4 đặc (Hút nước) Câu 23: C Phương pháp: Cấu hình ngun tử kim loại lớp ngồi có 1,2 3e elctron cuối điền vào phân lớp s p Hướng dẫn giải: - Nguyên tử kim loại khơng có q electron lớp ngồi A 2s22p6 => 8e B 3s23p5 => 7e C 3s1 => le D 3s23p4 => 6e Câu 24: C Phương pháp: Gọi công thức X H2N-RCOOH H2N-R-COOH + HC1 C1H3N-R-COOH => Bảo toàn khối lượng : mX + mHCl = m muối => nHCl = ? Theo PTHH: nX= nHCl = ? => MX từ tìm R Hướng dẫn giải: Gọi công thức X H2N-R-COOH H2N-R-COOH + HC1 → C1H3N-R-COOH => Bảo toàn khối lượng : mX + mHCl = mmuối => mHCl = 1,8825 – 1,335 = 0,5475g => nHCl = 0,5475 : 36,5 = 0,015 mol => nX = nHCl = 0,015 mol => MX = 1,335: 0,015 = 89g = R + 16 + 45 => R= 27 (C2H3) > X : H2N - CH(CH3) - COOH Câu 25: C Hướng dẫn giải: Hg kim loại thể lỏng đk thường Câu 26: C Phương pháp: Thế pư trùng hợp, trùng ngưng sgk hóa 12 trang 62-63 Ghi nhớ số polime phổ biến thường gặp Hướng dẫn giải: Nilon-6,6 điều chế phản ứng trùng ngưng axit a địpic hexametylen địamin t , p,xt H2N-[CH2]6-NH2 + HOOC-[CH2]4-COOH → (-NH-[CH2]6-NH-CO-[CH2]4-CO-)n + nH2O Các polime lại điều chế phản ứng trùng hợp Câu 27: B Phương pháp: Đặt công thức ankan CnH2n+2 (n> 1) 12n 100% = 81,819% => n= %C= 14n +2 Hướng dẫn giải: Công thức ankan CnH2n+2 ( n ≥ 1) %C = 12n 14n +2 100% = 81,819 => n=3 => CTPT ankan là: C3H8 Câu 28: D Phương pháp: Dựa vào cách viết đồng phân amino axit có + Đồng phân mạch cacbon + Đồng phân vị trí nhóm NH2 Hướng dẫn giải: Có đồng phân: CH3 – CH(NH2)-COOH; H2N-CH2-CH2COOH Câu 29: D Phương pháp: NHCOOC2H5 = 2,96 : 74 = 0,04 mol Tính tốn theo phương trình: HCOOC2H5 + KOH + HCOOK+ C2H5OH mrắn = mHCOOK + mKOH dư = ? Hướng dẫn giải: nHCOOC2H5 = 2,96 : 74 = 0,04 mol HCOOC2H3 + KOH Ō HCOOK + C2H5OH Mol 0,04 → 0,04 → 0,04 Vì KOH dư 25% so với lượng phản ứng => nKOH dư = 0,25.nKOH pư = 0,25 0,04 = 0,01 mol - Chất rắn sau phản ứng gồm : 0,04 mol HCOOK 0,01 mol KOH => mrắn = mHCOOK + mKOH = 84.0,04 + 56.0,01 = 3,92g 0,15 ← 0,15 Mol => Meste = 9: 0,15 = 60g/mol => 14n +32 = 60 => n = => CT este: HCOOCH3 Câu 32: B Phương pháp: Gọi nC6H12O6 = n mol => Thực tế = 0,8n mol C6H12O6 + 2C2H5OH + 2CO2 0,80 → Tus 1,6n (mol) BTNT “C”: nco2 = nCaCo3 =? (mol) Hướng dẫn giải: Gọi nc6H12O6 = n mol => nThực tế = 0,8n mol C6H12O6 Ō 2C2H5OH + 2CO2 Mol 0,80 Ō1,6n >1,6n CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O Mol 1,6n → 1,6n nCaCO3 = 20 : 100 = 0,2 (mol) => 1,6 n = 0,2 => n = 0,125 mol => mC6H12O6 = 180.0,125 = 22,5g Câu 33: A Phương pháp: phương pháp làm mềm nước cứng tạm thời Hướng dẫn giải: - Đây nước cứng tạm thời có Mg2+, Ca2+, HCO3 mà khơng có Cl- , SO42=> Phương pháp làm mềm nước cứng tạm thời : +) Đun sôi +) Thêm Ca(OH)2 vừa đủ +) Thêm dung dịch muối PO43-, CO32Câu 34: B Phương pháp: Tính hệ số mắt xích polime : Mpolime = n.Mmonome Ghi nhớ mắt xích monome etilen 28, nilon -6,6 226 Hướng dẫn giải: - Polietilen (PE) : (-CH2-CH2-)n => MPE = 28n = 7000 => n = 250 - Nilon -6,6 :[-NH-(CH2)6-NH-CO-(CH3)4-CO-] => MNilon = 226m = 23052 => m = 102 Câu 35: B Phương pháp: Khi cho kim loại kiềm kiềm thổ tác dụng với dd muối, kim loại pư với H2O trước tạo thành dung dịch bazo, sau dd bazo tác dụng với dd muối Viết PTHH, tính tốn theo PTHH Lập hệ ẩn phương trình với khối lượng hỗn hợp kim loại số mol khí H2 Hướng dẫn giải: nH2 = 4,48 : 22,4 = 0,2 mol Gọi nBa =x; Na =y mol +) Ba + 2H2O Ō Ba(OH)2 + H2 ↑ X Ōx → x +) Na + H2O Ō NaOH + 1/2 H2 y → y → 0,5y Có : m = 137x + 23y = 18,3g nH2 =x + 0,5y= 0,2 => x= 0,1 ; y = 0,2 mol nCuSO4 = 0,5.1 = 0,2 +) Ba(OH)2 + CuSO4 → BaSO4 ↓ + Cu(OH)2 +) 2NaOH + CuSO4 Ō Na2SO4 + Cu(OH)2 =>Chất rắn gồm 0,2 mol Cu(OH)2 0,1 mol BaSO4 => mrắn = 0,2.98 + 0,1.233 = 42,9g Câu 36: A Phương pháp: Bảo toàn nguyên tố Cl nAgCl = nCl- = 3nA1 + 2nMg + 2nFe Hướng dẫn giải: Gọi số mol kim loại nAl : nMg : nFe = 5x : 7x : 8x => m= mAl + mFe + mMg = 27.5x + 56.8x + 24.7x = 751x (g) Các phản ứng : 2Al + 6HCl Ō 2AlCl3 + 3H2 ↑ Mg + 2HCl Ō MgCl2 + H2 ↑ Fe + 2HCl Ō FeCl2 + H2 ↑ => nCl muối = 3nAlCl3 + 2nMgCl2 + 2nFeCl2 = 15x + 14x + 16x = 45x nFe2+ = 8x Khi cho dung dịch A vào AgNO3 dư có pư: Cl- + Ag+ Ō AgCl ↓ Fe2++ Ag+ Ō Fe3+ + Ag↓ => mAgCl = 45x 143,5= 129,15 => x=0,02 (mol) => m= 751.0,02= 15,02 (g) Câu 37: C Phương pháp:Bảo toàn nguyên tố nAgCl = nCl- = 3nAl +2nMg + 2nFe Hướng dẫn giải: Vì sản phẩm muối Gly Ala =>X, Y peptit Gly, Ala (các amino axit có nhóm COOH nhóm NH2) => Cơng thức phân tử peptit tạo từ amino axit CnH2n+1O2N : CmH2mm-m-2Om+1Nm => Số O = số N + =>X: CxHyOzN4 (tripeptit) Y : CnHmO7N6 (Hexapeptit) - Phản ứng : X+ 4NaOH → Muối + H2O Y+ 6NaOH → Muối + H2O => nx + ny = nH2O = 0,14 mol - Bảo toàn Na : nNaOH = nMuối = 0,28 + 0,4 = 0,68 mol Gọi nx= a , ny = b => nNaOH = 4a + 6b = 0,68 mol nA = a + b = 0,14 mol => a = 0,08 ; b = 0,06 mol - Viết lại công thức X: (Gly)u(Ala)4-u Y: (Gly)v(Ala)6-v +) Bảo toàn Gly ; nGly = nGlyNa = nGly(X)+nGly(Y) => 0,28 = 0,08u + 0,06V => 14 = 4u + 3y => u = v= => X : (Gly)2(Ala)2 = C10H18O5N4 Y: (Gly) (Ala)4 =C16H28O7N6 - Vì tỉ lệ số mol hỗn hợp A không đổi => ny : ny = 0,08 : 0,06 = : - Trong m gam hỗn hợp A có 4c mol C10H18O5N4 ; 3c mol C16H28O7N6 - Bảo toàn nguyên tố : nCO2 = nC(X) + nC(Y) = 10.4c + 16.3c nH2O = 0,5(nH(X) + nH(Y) = 0,5(18.4c + 28.3c) => mCO2 + mH2O = 44.88c + 18.78c = 63,312 => c = 0,012 mol => m = mx + my = 274.4.0,012 + 416.3.0,012 = 28,128g Câu 38: B Phương pháp: CO2 + Dung dịch kiềm Xét tỉ lệ k = nOH − nCO2 Nếu; k ≤ => tạo muối axit HCO3-;CO2 pư hết dư Mọi tính tốn theo OHCO2 + OH- Ō HCO3 Nếu: k ≥ => tạo muối trung hòa CO32-, OH- phản ứng hết dư Mọi tính tốn theo CO2 =>Chỉ có phản ứng : CO2 + 2OH- + CO3 2-+ H2 Nếu: < k < => tạo muối, CO32- OH- pư hết CO2 + OH → HCO3 CO2 + 2OH- → CO32- + H2O => nCO32- = nOH- – nCO2 = ? Và nHCO3 = nCO2 = nCO3 Hướng dẫn giải: nCO2 = 1,792 : 22,4 = 0,08 mol nNaOH = 0,1.1 = 0,1 mol ; nBa(OH)2 = 0,1.0,1 = 0,01 mol => nOH = nNaOH = nBa(OH)2 = 0,1 +0,01.2 = 0,12 mol n 0,12 Ta có: 1< OH − = = 1, < ⇒ Tạo muối nCO 0, 08 CO2 + OH → HCO3- CO2 + 2OH Ō CO32- + H2O => nCO32- = nOH- – nco2 = 0,12 – 0,08 = 0,04 mol > nBa2+ = 0,01 mol => Kết tủa BaCO3: 0,01 (mol) => m = 0,01 197 = 1,97g Câu 39: B Phương pháp: Đặt công thức este no đơn chức mạch hở : CnH2nO2 (n> 2) - amin no đơn chức mạch hở X Y có cơng thức trung bình : CnH2n+3N (m > 1) Tính toán theo phản ứng : CnH2nO2 + (1,5n – 1)O2 Ō nCO2 + nH2O CmH2m+3N + (1,5n+ 0,75)O2 Ō nCO2 + (n + 1,5)H2O + 0,5N2 Có: nH2O – nCO2 = 1,5namin (Vì đốt cháy este nCO2 = nH2O) => namin = ? mol Số C trung bình = nCO2 : (namin + neste) = ? => n, m =? Hướng dẫn giải: nH2O = 5,04 : 18 = 0,28 mol nCO2 = 3,136: 22,4 = 0,14 mol - Este no đơn chức mạch hở : CnH2nO2 (n ≥ 2) - amin no đơn chức mạch hở X, Y có cơng thức trung bình : CnH2n+3N (m > 1) - Phản ứng : CnH2nO2 + (1,5n – 1)O2 = nCO2 + nH2O CmH2m+3N + (1,5n + 0,75)O2 Ō nCO2 + (n + 1,5)H2O + 0,5N2 Ta thấy : nH2O = nCO2 = 1,5namin (Vì đốt cháy este nCO2 = nH2O) => namin = 0,093 mol Số C trung bình = nCO2 : (namin + neste) = 0,175 :(neste + 0,093) < 0,175 : 0,093 = 1,875 Mà n ≥ => m < 1,875 >Chắc chắn có amin CH3N (M= 31g) Câu 40: B Phương pháp: Tổng quát : ROOH + R'OH → RCOOR' + H2O Mol 0, ← 0,4 → 0,4 - Bảo toàn khối lượng : maxit + mBazo = mmuối + mH2O => mmuối = ? Hướng dẫn giải: nNaOH = 0,5.0,3 = 0,15 mol ; NKOH = 0,5.0,5 = 0,25 mol ⇒ ∑nOH − = 0, 25 + 0, 25 = 0, 4(mol) => Tổng quát : ROOH + ROH + RCOOR' + H2O Mol 0, ← 0,4 → 0,4 - Bảo toàn khối lượng : maxit + mBazo = muối + mH2O => Mmuối = 20,5 + 40.0,15 + 56.0,25 – 18.0,4 = 33,3 ... tạo axit X ancol Y Hấp thụ hết sản phẩm cháy vào nước vôi dư thu 50 gam kết tủa Tên ancol Y A ancol metylic B ancol etylic C ancol propylic D ancol anlylic Câu 17: Chỉ phát biểu A Alanin có cơng... gương CH − CH − CH − COOH ( CH ) CH − COOH CH − COO − C2 H C2 H − COO − CH Câu 16: Đáp án A Đốt Ca ( OH ) du → nCO2 = nCaCO3 = 0,5 ⇒C = nCO2 nCaCO3 = 0,5 ⇒ este HCOOCH ⇒ Ancol y :CH 3OH ( metylic... + ancol X : NH − CH − COO − CH − CH − CH NH − CH − COO − CH ( CH ) CH − CH ( NH ) − COO − CH − CH CH − CH − CH ( NH ) − COO − CH www.thuvienhoclieu.com www.thuvienhoclieu.com ( CH ) ( NH ) − COO
- Xem thêm -

Xem thêm: 35 de thi thu mon hoa co dap an , 35 de thi thu mon hoa co dap an , Chất điện li yếu

Mục lục

Xem thêm