CÁC THÌ cơ bản TRONG TIẾNG ANH

53 82 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 07:15

THÌ HIỆN TẠI ĐƠN THE PRESENT SIMPLE CÁCH DÙNG Thói quen, hành động lặp lặp lại Chân lý, thật hiển nhiên ln Lịch trình có sẵn kế hoạch (đối với chương trình cơng cộng) Năng lực, khả CẤU TRÚC Với động từ Tobe (am/is/are) Khẳng định S + Tobe +… S + V(chia) + … Ex: I am a student Ex: I go to school She is the winner She goes to school They are friends They go to school S + Tobe + not + … Phủ định Với động từ thường S+ do/does + not + V(không chia)… Am not = ‘m not Do not = don’t Is not = isn’t Does not = doesn’t Are not = aren’t Nghi vấn Tobe + S + … ? Do/Does + S + V(không chia)? Ex: Are you a student? Ex: Does she go to school? Is she the winner? Chia động từ theo chủ ngữ HTĐ I You, they, we, … (plural noun) She, He, It, … (singular noun) Tobe Động từ thường (V) Am V nguyên thể Are V nguyên thể Is V thêm ‘s’ ‘es’ End in: o, s, x, z, ch, sh Thêm ‘es’ Nguyên âm + y thêm ‘s’ Cách thêm ‘s’ ‘es’ vào sau V End in ‘y’ Phụ âm + y đổi thành ‘i’ thêm ‘es’ Còn lại Thêm ‘s’ SIGN WORDS – trạng từ tần suất Every – day/week/weekend/month/… Once/twice/three times … Several times (một vài lần) Many times Vị trí trạng từ tần suất Sau tobe: He is always handsome Trước động từ thường: I usually go to school by bike Đứng cuối câu: I study at English center twice a week Đứng mình, đầu câu: Everyday, I get up early THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN THE PRESENT CONTINUOUS CÁCH DÙNG Hành động xảy thời điểm nói Hành động xảy xung quanh thời điểm nói (đọc sách tháng, …) ‘annoy habit’ Hành động có kế hoạch từ trước thời gian cụ thể tương lai gần (giống tương lai gần) Hành động bất thường Xu hướng, thay đổi => thường dùng kèm động từ: be, get, become Ex: The Earth is getting hotter The population is raising CẤU TRÚC Khẳng định S + tobe + V-ing + … Phủ định S + tobe + not + V-ing + … Nghi vấn Tobe + S + V-ing + … ? CẤU TRÚC Khẳng định Phủ định Nghi vấn S + will/shall + V(nguyên thể) S + will + not + V(nguyên thể) will not = won't Will + S + V(nguyên thể)? SIGN WORDS Next + day/month/week/… Tomorrow, tonight, Someday In 30 minutes, in days, In 2050 (khoảng thời gian tương lai) On Monday, this month,… As soon as, until, when, … THE NEAR FUTURE TENSE THÌ TƯƠNG LAI GẦN CÁCH DÙNG Dự định tương lai có kế hoạch từ trước (khác tương lai đơn) Dự đốn có xác định, chứng cụ thể CẤU TRÚC Khẳng định S + tobe + going to + V(nguyên thể) Phủ định S + tobe + not + going to + V(nguyên thể) Nghi vấn Tobe + S + going to + V(nguyên thể)? LƯU Ý Có thể dùng dạng tiếp diễn (be – Ving) để nói tương lai gần Với động từ ‘go’ bắt buộc dùng ‘be – Ving’ ko dùng ‘be – going to – V’ THE FUTURE CONTINUOUS TENSE THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN CÁCH DÙNG Hành động bắt đầu kéo dài liên tục tương lai Hành động tương lai xảy (TLTD) hành động khác xen vào (TLĐ) Hành động xảy vào thời điểm thời gian cụ thể tương lai (vào 9h tối mai gặp gỡ bạn bè) Hành động xảy phần kế hoạch phần thời gian biểu CẤU TRÚC Khẳng định S + will + be + V-ing Phủ định S + will + not + be + V-ing Nghi vấn Will + S + be + V-ing? THE FUTURE PERFECT TENSE THÌ TƯƠNG LAI HỒN THÀNH CÁCH DÙNG Hành động hay việc hoàn thành trước thời điểm tương lai việc khác tương lai CẤU TRÚC khẳng định S + will have + V(3/ed) phủ định S + will not have + V(3/ed) nghi vấn Will + S + have + V(3/ed) ? SIGN WORDS • By + thời gian tương lai • By the end of + thời gian tương lai • By the time … • Before + thời gian tương lai • Till/until + thời gian tương lai THE FUTURE PERFECT CONTINUOUS THÌ TƯƠNG LAI HỒN THÀNH TIẾP DIỄN (giống tương lai hồn thành, nhấn mạnh vào q trình tính liên tục việc) CẤU TRÚC khẳng định S + will have been + V - ing phủ định S + will not have been+ V - ing nghi vấn Will + S + have been + V - ing ? ... Đứng mình, đầu câu: Everyday, I get up early THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN THE PRESENT CONTINUOUS CÁCH DÙNG Hành động xảy thời điểm nói Hành động xảy xung quanh thời điểm nói (đọc sách tháng, …) ‘annoy... 1999, in 2001, … THE PAST CONTINUOUS TENSE THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN CÁCH DÙNG Diễn tả hành động diễn thời điểm xác định khứ (3/edh ngày hơm qua, năm ngối,…) Trong mối quan hệ hành động: - hành động... TENSE THÌ Q KHỨ HỒN THÀNH CÁCH DÙNG Hành động hay trạng thái xảy kết thúc trước thời điểm xác định khứ hành động khác khứ ( hành động xảy sau dùng QKĐ) Hành động xảy kéo dài đến thời điểm khứ (trong
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC THÌ cơ bản TRONG TIẾNG ANH , CÁC THÌ cơ bản TRONG TIẾNG ANH