71 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn tư tưởng hồ chí minh (chương trình học EHOU)

13 711 7
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 22:11

1 Chọn phương án trả lời theo khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh: Chọn câu trả lời: d Tư tưởng Hồ Chí Minh kết vận dụng sáng tạo phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta Đáp án là: Tư tưởng HCM kết vận dụng sáng tạo phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta Vì: Tư tưởng Hồ Chí Minh kết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện thực tế nước ta… Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh hiểu theo nghĩa là: Chọn câu trả lời: b Là hệ thống quan điểm, luận điểm xây dựng tảng triết học quán, đại biểu cho ý chí, nguyện vọng giai cấp, dân tộc, hình thành sở thực tiễn định Đáp án là: Là hệ thống quan điểm, luận điểm xây dựng tảng triết học quán, đại biểu cho ý chí, nguyện vọng giai cấp, dân tộc, hình thành sở thực tiễn định Vì: Đó tư tưởng kế thừa văn hóa dân tộc, kết hợp tinh hoa giới Soi đường cho cách mạng Đảng ta dẫn đến thắng lợi… Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh ra: Chọn câu trả lời: c Bản chất cách mạng khoa học tư tưởng Hồ Chí Minh Đáp án là: Bản chất cách mạng khoa học tư tưởng Hồ Chí Minh Vì: Đó hệ thống quan điểm lý luận, phản ánh vấn đề có tính quy luật cách mạng Việt Nam Mối quan hệ mơn học tư tưởng Hồ Chí Minh với môn học Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt nam? Chọn câu trả lời: a Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì: Tư tưởng Hồ Chí Minh tảng tư tưởng kim nam cho hành động Đảng Và sở khoa học để xây dựng đường lối chiến lược, sách lược cách mạng đắn b Học tập tốt mơn học tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị giới quan, phương pháp luận khoa học để nắm vững kiến thức Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt nam c Tư tưởng Hồ Chí Minh tảng tư tưởng kim nam cho hành động Đảng d Là sở khoa học để xây dựng đường lối chiến lược, sách lược cách mạng đắn Điền vào chỗ trống nội dung thích hợp: Đối tượng nghiên cứu mơn tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm lý luận Hồ Chí Minh …(1)… dòng chảy thời đại mà cốt lõi tư tưởng về……(2)……; Các quan điểm hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh khơng phản ánh nói, viết mà thể qua trình đạo thực tiễn cách mạng phong phú Người; Đảng cộng sản Việt nam vận dụng, phát triển sáng tạo qua giai đoạn cách mạng Chọn câu trả lời: d Cách mạng Việt nam (1) Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (2) Đáp án là: Cách mạng Việt nam (1) Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (2) 6 Ý nghĩa việc học tập môn học tư tưởng Hồ Chí Minh: Chọn câu trả lời: a Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì: Ý nghĩa việc học tập mơn học tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ: nâng cao lực tư lý luận phương pháp công tác Và Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng rèn luyện lĩnh trị người học b Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng rèn luyện lĩnh trị c Nâng cao lực tư lý luận phương pháp công tác 7.Mối quan hệ mơn học tư tưởng Hồ Chí Minh với môn học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin? Chọn câu trả lời: a Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì: Tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần làm phong phú, bổ sung, phát triển nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin Và Học tập mơn học tư tưởng Hồ Chí Minh cần nắm vững kiến thức nguyên lý chủ Mác- Lênin, b Chủ nghĩa Mác – Lênin sở giới quan, phương pháp luận, nguồn gốc lý luận trực tiếp định chất cách mạng khoa học tư tưởng Hồ Chí Minh c Học tập mơn học tư tưởng Hồ Chí Minh cần nắm vững kiến thức nguyên lý chủ Mác- Lênin d Tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần làm phong phú, bổ sung, phát triển nguyên lý chủ nghĩa MácLênin Nhiệm vụ nghiên cứu môn học tư tưởng Hồ Chí Minh là: Chọn câu trả lời: a Vai trò tảng tư tưởng, kim nam hành động tư tưởng Hồ Chí Minh cách mạng Việt nam Đáp án là: Vai trò tảng tư tưởng, kim nam hành động tư tưởng Hồ Chí Minh cách mạng Việt nam Vì: Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp vận dụng để phát triển cách mạng Việt Nam Phương pháp nghiên cứu môn học tư tưởng Hồ Chí Minh: Chọn câu trả lời: a Quan điểm toàn diện hệ thống b Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì: Phương pháp nghiên cứu mơn học tư tưởng Hồ Chí Minh: bảo đảm thống nguyên tắc tính Đảng tính khoa học, quan điểm tồn diện hệ thống Cũng quan điểm kế thừa phát triển… c Quan điểm kế thừa phát triển d Bảo đảm thống nguyên tắc tính Đảng tính khoa học 10 Điền vào chỗ trống nội dung thích hợp:Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Việt nam, từ (1) ; kết vận dụng …(2)…chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta; đồng thời kết tinh tinh hoa dân tộc trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng người Chọn câu trả lời: c Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa (1) Vận dụng sáng tạo phát triển (2) Đáp án là: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa (1) Vận dụng sáng tạo phát triển (2) 11 Thời kỳ hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh cách mạng Việt Nam vào khoảng thời gian nào? Chọn câu trả lời: c 1921-1930 Đáp án là: 1921-1930 12 “Kết hợp nhuần nhuyễn dân tộc với giai cấp, độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, phản ánh”: Chọn câu trả lời: a Mối quan hệ mục tiêu trước mắt mục tiêu lâu dài b Mối quan hệ mục tiêu giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp giải phóng người c Qui luật khánh quan cách mạng giải phóng dân tộc thời đại cách mạng vô sản d Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì: “Kết hợp nhuần nhuyễn dân tộc với giai cấp, độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, phản ánh”: qui luật khánh quan cách mạng giải phóng dân tộc thời đại cách mạng vô sản, mối quan hệ mục tiêu giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp giải phóng người, mối quan hệ mục tiêu trước mắt mục tiêu lâu dài 13 Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc có khả chủ động giành thắng lợi trước cách mạng vơ sản quốc vì: Chọn câu trả lời: b Nọc độc sức sống rắn độc tư chủ nghĩa tập trung thuộc địa nước quốc Đáp án là: Nọc độc sức sống rắn độc tư chủ nghĩa tập trung thuộc địa nước quốc 14 "Luận cương V I Lênin làm cho cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng Tơi vui mừng đến phát khóc lên Ngồi buồng mà tơi nói to lên nói trước quần chúng đơng đảo: đồng bào bị đọa đày đau khổ? Đây cần thiết cho chúng ta, đường giải phóng chúng ta" Hồ Chí Minh nói câu đâu? Chọn câu trả lời: b Paris, Pháp Đáp án là: Paris, Pháp 15 Chọn cụm từ điền vào chỗ trống:“ Toàn quốc đồng bào đứng dậy mà tự giải phóng cho ta” Chọn câu trả lời: b Đem sức ta Đáp án là: Đem sức ta 16 Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn Tơn giáo Giêsu gì? Chọn câu trả lời: c Đức hy sinh Đáp án là: Đức hy sinh 17 Các giảng Hồ Chí Minh lớp huấn luyện cán Quảng Châu (Trung Quốc) tập hợp lại xuất thành tác phẩm gì? Chọn câu trả lời: c Đường kách mệnh Đáp án là: Đường kách mệnh 18 Hãy điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu sau Hồ Chí Minh: " [ ] mở đường giải phóng cho dân tộc loài người, mở đầu thời đại lịch sử" Chọn câu trả lời: a Cách mạng tháng Mười Nga Đáp án là: Cách mạng tháng Mười Nga 19 Để vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc cơng đổi mới, cần qn triệt nội dung gì? Chọn câu trả lời: a Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì: để vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc cơng đổi mới, cần quán triệt nội dung: khơi dậy sức mạnh chủ nghĩa yêu nước tinh thần dân tộc, nguồn động lực mạnh mẽ để xây dựng bảo vệ đất nước, nhận thức giải vấn đề dân tộc lập trường quan điểm giai cấp cơng nhân, chăm lo xây dựng khối đại đồn kết dân tộc, giải tốt mối quan hệ dân tộc an hem cộng đồng dân tộc Việt Nam b Chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, giải tốt mối quan hệ dân tộc anh em cộng đồng dân tộc Việt Nam c Nhận thức giải vấn đề dân tộc lập trường quan điểm giai cấp công nhân d Khơi dậy sức mạnh chủ nghĩa yêu nước tinh thần dân tộc, nguồn động lực mạnh mẽ để xây dựng bảo vệ đất nước 20 Hồ Chí Minh đọc “Sơ thảo lần thứ Luận cương vấn đề dân tộc vấn đề thuộc địa” V I Lênin vào thời gian nào? Chọn câu trả lời: d 7/1920 Đáp án là: 7/1920 21 Tác phẩm sau Hồ Chí Minh: Chọn câu trả lời: b Tuyên ngôn Đảng cộng sản Đáp án là: Tun ngơn Đảng cộng sản Vì: Tác phẩm Tun ngôn Đảng cộng sản Mác Ăngghen (2/1848) 22 Nội dung giải phóng dân tộc theo đường cách mạng vô sản bao gồm: Chọn câu trả lời: a Lực lượng cách mạng toàn dân tộc b Đi từ cách mạng giải phóng dân tộc tới cách mạng xã hội chủ nghĩa c Lực lượng lãnh đạo giai cấp công nhân d Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì: Nội dung giải phóng dân tộc theo đường cách mạng vô sản bao gồm: từ cách mạng giải phóng dân tộc tới cách mạng xã hội chủ nghĩa, lực lượng lãnh đạo giai cấp công nhân, lực lượng cách mạng toàn dân tộc 23 Thay mặt người Việt Nam yêu nước Pháp, Hồ Chí Minh gửi đến Hội nghị Hòa Bình Vécxai (Pháp) Yêu sách nhân dân An Nam gồm điểm? Chọn câu trả lời: c 8điểm Đáp án là: 8điểm 24 Để chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh từ Liên Xô Trung Quốc năm nào? Chọn câu trả lời: a 1924 Đáp án là: 1924 25 Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn học thuyết Khổng Tử ? Chọn câu trả lời: c Sự tu dưỡng đạo đức cá nhân Đáp án là: Sự tu dưỡng đạo đức cá nhân 26 Hồ Chí Minh gia nhập Đảng Xã hội Pháp năm nào? Chọn câu trả lời: b 1919 Đáp án là: 1919 Vì: Tháng 2/1919, Nguyễn Tất Thành gia nhập Đảng Xã hội Pháp 27 Hồ Chí Minh viết "lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" vào thời gian nào? Chọn câu trả lời: d 19/12/1946 Đáp án là: 19/12/1946 28 Hồ Chí Minh khẳng định: Chủ nghĩa dân tộc động lực lớn nước đấu tranh giành độc lập Đó chủ nghĩa: Chọn câu trả lời: b Dân tộc chân Đáp án là: Dân tộc chân 29 Chọn phương án theo tư tưởng Hồ Chí Minh: Chọn câu trả lời: b Cách mạng giải phóng dân tộc cần tiến hành chủ động, sáng tạo có khả giành thắng lợi trước cách mạng vơ sản quốc Đáp án là: Cách mạng giải phóng dân tộc cần tiến hành chủ động, sáng tạo có khả giành thắng lợi trước cách mạng vơ sản quốc 30 Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc thời đại phải Đảng Cộng sản lãnh đạo, để: Chọn câu trả lời: a Tổ chức, tập hợp dân chúng b Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì: theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc thời đại phải Đảng Cộng sản lãnh đạo, để: giác ngộ dân chúng, tổ chức, tập hợp dân chúng, đồn kết với giai cấp vơ sản dân tộc bị áp giới c Đồn kết với giai cấp vơ sản dân tộc bị áp giới d Giác ngộ dân chúng 31 Hồ Chí Minh lấy tên Nguyễn Ái Quốc vào thời gian nào? Chọn câu trả lời: d Khi ký tên vào Yêu sách nhân dân An nam gửi đến Hội nghị Hồ Bình Vécxai (Pháp) ngày 18/6/1919 Đáp án là: Khi ký tên vào Yêu sách nhân dân Annam gửi đến Hội nghị Hồ Bình Vécxai (Pháp) ngày 18/6/1919 32 Hồ Chí Minh đến Liên Xơ lần đầu năm nào? Chọn câu trả lời: c 1923 Đáp án là: 1923 33 Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành thắng lợi phải theo đường nào? Chọn câu trả lời: b Cách mạng vô sản Đáp án là: Cách mạng vô sản 34 Tại Quảng Châu (Trung Quốc) Hồ Chí Minh mở nhiều lớp huấn luyện đào tạo cán cho cách mạng Việt Nam, vào khoảng thời gian nào? Chọn câu trả lời: d 1925-1927 Đáp án là: 1925-1927 35 Hồ Chí Minh gửi “Yêu sách nhân dân An Nam” tới Hội nghị Hòa bình Vecxai (Pháp) vào ngày tháng năm nào? Chọn câu trả lời: b 18/6/1919 36 Theo tư tưởng Hồ Chí Minh cách mạng muốn thành cơng trước hết phải có: Chọn câu trả lời: b Đảng kách mệnh Đáp án là: Đảng kách mệnh Vì: Cách mệnh trước hết cần có Đảng kach mệnh, để vận động, tổ chức dân chúng, ngồi liên lạc với dân tộc bị áp vô sản giai cấp nơi… 37 Theo tư tưởng Hồ Chí Minh tảng tư tưởng Đảng là: Chọn câu trả lời: b Chủ nghĩa Mác-Lênin Đáp án là: Chủ nghĩa Mác-Lênin Vì: Để đạt mục tiêu cách mạng, Hồ Chí Minh rõ: phải dựa vào lý luận cách mạng khoa học chủ nghĩa Mác Lênin Hồ Chí Minh ví chủ nghĩa Mác - Lênin trí khơn người, bàn nam định hướng cho tàu nói lên vai trò quan trọng lý luận tất thời kỳ cách mạng Với ý nghĩa đó, theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác - Lênin trở thành "cốt", trở thành tảng tư tưởng kim nam cho hành động Đảng Cộng sản Việt Nam 38 Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, động lực quan trọng định xây dựng CNXH là: Chọn câu trả lời: d Con người 39 Đảng cộng sản Việt nam mang chất công nhân thể ở: Chọn câu trả lời: a Nền tảng tư tưởng Đảng chủ nghĩa Mác -Lênin b Mục tiêu Đảng chủ nghĩa cộng sản c Đảng tuân thủ nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu giai cấp vô sản d Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì: Đảng cộng sản Việt nam mang chất công nhân thể tảng tư tưởng Đảng chủ nghĩa Mác - Lê nin, mục tiêu Đảng CNCS Đảng tuân thủ nguyên tắc hoạt động giai cấp vô sản 40 Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chế độ trị mà xây dựng chế độ: Chọn câu trả lời: b Do nhân dân lao động làm chủ Đáp án là: C Do nhân dân lao động làm chủ 41 Hồ Chí Minh coi nguyên tắc nguyên tắc sinh hoạt Đảng? Chọn câu trả lời: d Tự phê bình phê bình Đáp án là: Tự phê bình phê bình Vì: Tự phê bình phê bình là; làm cho phần tốt người phát triển hơn, phần xấu dần đi… 42 Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, bước thời kỳ độ phải: Chọn câu trả lời: b Căn vào đặc điểm lịch sử cụ thể nước ta từ có bước thích hợp Đáp án là: Căn vào đặc điểm lịch sử cụ thể nước ta từ có bước thích hợp 43 Theo tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng cộng sản Việt nam phải thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn để: Chọn câu trả lời: d Để Đảng vững mạnh trị, tư tưởng, tổ chức Đáp án là: Để Đảng vững mạnh trị, tư tưởng, tổ chức.Vi: theo tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng cộng sản Việt nam phải thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn để: Để Đảng vững mạnh trị, tư tưởng, tổ chức 44 Hồ Chí Minh coi nguyên tắc nguyên tắc tổ chức Đảng? Chọn câu trả lời: c Tập trung dân chủ Đáp án là: Tập trung dân chủ Vì: Tập trung có nghĩa là; Đảng có nhiêù người tiến hành người, thiểu số phục tùng đa số, cấp phục tùng cấp trên… 45 Hồ Chí Minh coi nguyên tắc nguyên tắc lãnh đạo Đảng? Chọn câu trả lời: c Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách Đáp án là: Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách Vì: nhiều người thấy hết việc, mặt vấn đề… 46 Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có: Chọn câu trả lời: a Con người xã hội chủ nghĩa Đáp án là: Con người xã hội chủ nghĩa 47 Theo Hồ Chí Minh, nhiệm vụ lịch sử thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội nước ta là: Chọn câu trả lời: a Thực cơng hữu hóa tư liệu sản xuất b Xây dựng tảng vật chất kỹ thuật chủ nghĩa xã hội c Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì: Theo Hồ Chí Minh, nhiệm vụ lịch sử thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội nước ta là: xây dựng tảng vật chất kỹ thuật chủ nghĩa xã hội, cải tạo kinh tế cũ xây dựng kinh tế mới, cải tạo kinh tế cũ xây dựng kinh tế d Cải tạo kinh tế cũ xây dựng kinh tế 48 Theo Hồ Chí Minh, độ dài thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội nước ta là: Chọn câu trả lời: c Lâu dài Đáp án là: Lâu dài 49 Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, thời kỳ q độ tồn hình thức sở hữu nào: Chọn câu trả lời: a Sở hữu hợp tác xã b Sở hữu nhà nước c Sở hữu cá nhân người lao động sở hữu tư tư nhân d Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, thời kỳ độ phải tồn hình thức sở hữu: nhà nước, hợp tác xã sở hữu cá nhân người lao động sở hữu tư tư nhân 50 Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh tế mà xây dựng phải tạo lập sở: Chọn câu trả lời: d Chế độ công hữu tư liệu sản xuất Đáp án là: C Chế độ công hữu tư liệu sản xuất 51 Theo Hồ Chí Minh, hình thức q độ lên chủ nghĩa xã hội nước ta là: Chọn câu trả lời: a Hình thức độ gián tiếp Đáp án là: Hình thức độ gián tiếp 52 Đảng phải thường xuyên xây dựng nội dung nào? Chọn câu trả lời: a Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì: Đảng phải thường xuyên xây dựng: Tư tưởng, lý luận, Tổ chức, máy,… 53 Theo Hồ Chí Minh, muốn phát huy động lực chủ nghĩa xã hội, cần phải khắc phục lực cản: Chọn câu trả lời: a Chia rẽ, bè phái, đoàn kết, vô kỷ luật b Chủ quan, bảo thủ, giáo điều, lười biếng c Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì: Theo Hồ Chí Minh, muốn phát huy động lực chủ nghĩa xã hội, cần phải khắc phục lực cản: chủ nghĩa cá nhân, tham ơ, lãng phí, quan liêu, chia rẽ, bè phái, đồn kết, vơ kỷ luật, chủ quan, bảo thủ, giáo điều, lười biếng d Chủ nghĩa cá nhân, tham ơ, lãng phí, quan liêu 54 Theo Hồ Chí Minh, để bảo đảm thực thắng lợi chủ nghĩa xã hội Việt Nam thời kỳ độ phải: Chọn câu trả lời: a Phát huy tính tích cực, chủ động tổ chức trị - xã hội b Xây dựng đội ngũ cán đủ đức tài c Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì: Theo Hồ Chí Minh, để bảo đảm thực thắng lợi chủ nghĩa xã hội Việt Nam thời kỳ độ phải: giữ vững tăng cường vai trò lãnh đạo Đảng; nâng cao vai trò quản lý Nhà nước, xây dựng đội ngũ cán đủ đức tài, phát huy tính tích cực, chủ động tổ chức trị - xã hội d Giữ vững tăng cường vai trò lãnh đạo Đảng; nâng cao vai trò quản lý Nhà nước 55 Theo tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng khơng thực tốt ngun tắc Đảng bị rệu rã, bè phái Đó nguyên tắc: Chọn câu trả lời: c Đoàn kết thống Đảng Đáp án là: Đoàn kết thống Đảng Vì: Đồn kết thống Đảng là; nguyên tắc, yếu tố làm nên sức mạnh Đảng ta,…, Đảng không thực tốt nguyên tắc Đảng bị rệu rã, bè phái 56 Hồ Chí Minh coi nguyên tắc qui luật phát triển Đảng? Chọn câu trả lời: d Tự phê bình phê bình Đáp án là: Tự phê bình phê bình Vì: Tự phê bình phê bình là; làm cho phần tốt người phát triển hơn, phần xấu dần đi… 57 Hồ Chí Minh rời bến cảng Nhà Rồng tìm đường cứu nước vào thời gian nào? Chọn câu trả lời: a 5/6/1911 Đáp án là: 5/6/1911 58 Hồ Chí Minh tham dự Đại hội Tua, tán thành Quốc tế 3, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp nào? Chọn câu trả lời: d 12/1920 Đáp án là: 12/1920 59 Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đồn kết dân tộc là: Chọn câu trả lời: b Đại đoàn kết toàn dân Đáp án là: Đại đồn kết tồn dân Vì: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc là: Đại đoàn kết toàn dân 60 Nguyên tắc hoạt động Mặt trận dân tộc thống là: Chọn câu trả lời: d Hiệp thương dân chủ Đáp án là: Hiệp thương dân chủ Vì: Mặt trận hoạt động theo nguyên tắc hiệp thương, dân chủ là; lấy việc thống lợi ích tối cao dân tộc với lợi ích tầng lớp nhân dân làm sở để củng cố mở rộng 61 Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chất giai cấp cơng nhân nhà nước thể ở: Chọn câu trả lời: a Nhà nước lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm tảng b Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chất giai cấp cơng nhân nhà nước thể ở: Nhà nước giai cấp công nhân lãnh đạo, Nhà nước lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm tảng,… c Nhà nước giai cấp công nhân lãnh đạo d Nhà nước đảng giai cấp công nhân lãnh đạo 62 Sức mạnh thời đại theo tư tưởng Hồ Chí Minh là: Chọn câu trả lời: a Sức mạnh dòng thác cách mạng tiến khoa học công nghệ b Sức mạnh giai cấp vô sản, cách mạng vô sản Đảng Cộng sản c Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì: Sức mạnh thời đại theo tư tưởng Hồ Chí Minh là: sức mạnh liên minh chiến đấu lao động thuộc địa lao động thuộc địa với vơ sản quốc, sức mạnh giai cấp vô sản, cách mạng vô sản Đảng Cộng sản, sức mạnh dòng thác cách mạng tiến khoa học công nghệ d Sức mạnh liên minh chiến đấu lao động thuộc địa lao động thuộc địa với vô sản quốc 63 Tư tưởng đại đồn kết dân tộc Hồ Chí Minh hình thành sở: Chọn câu trả lời: a Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì: Từ truyền thống yêu nước, nhân ái, tinh thần cố kết cộng đồng dân tộc Việt Nam Và quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin coi cách mạng nghiệp quần chúng Cũng từ tổng kết kinh nghiệm thành công thất bại phong trào yêu nước, phong trào cách mạng Việt Nam giới b Từ truyền thống yêu nước, nhân ái, tinh thần cố kết cộng đồng dân tộc Việt Nam c Từ tổng kết kinh nghiệm thành công thất bại phong trào yêu nước, phong trào cách mạng Việt Nam giới d Quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin coi cách mạng nghiệp quần chúng 64 Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Mặt trận dân tộc thống là: Chọn câu trả lời: a Tổ chức giai cấp cơng nhân, nơng dân, lao động trí óc Đáp án là: Tổ chức giai cấp cơng nhân, nơng dân, lao động trí óc Vì: từ mở rộng Mặt trận, làm cho Mặt trận thực quy tụ dân tộc thành khối vững 65 Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhà nước dân là: Chọn câu trả lời: c Nhà nước dân xây dựng, tổ chức, ủng hộ Đáp án là: Nhà nước dân xây dựng, tổ chức, ủng hộ Vì: theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà nước dân là: Nhà nước dân xây dựng, tổ chức, ủng hộ Nhân dân người tổ chức nên quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương thông qua thực chế độ tổng tuyển cử phổ thông, trực tiếp, bỏ phiếu kín bầu đại biểu xứng đáng vào quan quyền lực nhà nước 66 Chọn phương án theo tư tuởng Hồ Chí Minh, lực luợng chủ yếu khối đại đoàn kết dân tộc là: Chọn câu trả lời: b Công nhân, nông dân, lao động trí óc Đáp án là: Cơng nhân, nơng dân, lao động trí óc Vì: theo tư tuởng Hồ Chí Minh, lực luợng chủ yếu khối đại đồn kết dân tộc là: Cơng nhân, nơng dân, lao động trí óc 67 Điểm đặc sắc tư tưởng Hồ Chí Minh nhà nước pháp quyền là: Chọn câu trả lời: b Tăng cường tính nghiêm minh pháp luật đôi với đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng Đáp án là: Tăng cường tính nghiêm minh pháp luật đơi với đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng Vì: điểm đặc sắc tư tưởng Hồ Chí Minh nhà nước pháp quyền là: kết hợp pháp luật đạo đức 68 Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng nhà nước sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu thể hiện: Chọn câu trả lời: b Tăng cường pháp luật đôi với việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng Đáp án là: Tăng cường pháp luật đôi với việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng Vì: theo tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng nhà nước sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu thể hiện: tăng cường pháp luật đôi với việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng 69 Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhà nước dân là: Chọn câu trả lời: a Nhà nước dân chủ, dân làm chủ Đáp án là: Nhà nước dân chủ, dân làm chủ Vì: tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà nước dân Nhà nước dân chủ; dân người có địa vị cao nhất, có quyền định vấn đề quan trọng đất nước Trong Nhà nước ta, dân chủ thể quyền lực người cầm quyền, cán công chức nhà nước người ủy quyền, nhân dân trao quyền để gánh vác, giải công việc chung đất nước 70 Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ phải Nhà nước: Chọn câu trả lời: b Hợp hiến Đáp án là: Hợp hiến Vì: theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ phải Nhà nước: Hợp hiến Nhà nước nhân dân tổ chức nên thông qua bầu cử, ứng cử tự dân chủ, theo ý nguyện nhân dân; Nhà nước xây dựng hoạt động theo chuẩn mực quy định Hiến pháp - đạo luật cao quốc gia 71 Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhà nước dân là: Chọn câu trả lời: b Nhà nước phục vụ nguyện vọng lợi ích đáng nhân dân Đáp án là: Nhà nước phục vụ nguyện vọng lợi ích đáng nhân dân Vì: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhà nước dân là: Nhà nước phục vụ nguyện vọng lợi ích đáng nhân dân… Điều đặc biệt quan trọng mà Hồ Chí Minh thường nhấn mạnh để phục vụ tốt nhân dân, dân, Nhà nước phải thực liêm khiết, sạch, tránh quan liêu, tham nhũng, đặc quyền, đặc lợi, phải biết loại hết "các ông quan cách mạng" khỏi máy nhà nước ... cứu môn học tư tưởng Hồ Chí Minh là: Chọn câu trả lời: a Vai trò tảng tư tưởng, kim nam hành động tư tưởng Hồ Chí Minh cách mạng Việt nam Đáp án là: Vai trò tảng tư tưởng, kim nam hành động tư tưởng. .. tiếp định chất cách mạng khoa học tư tưởng Hồ Chí Minh c Học tập mơn học tư tưởng Hồ Chí Minh cần nắm vững kiến thức nguyên lý chủ Mác- Lênin d Tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần làm phong phú, bổ sung,... động tư tưởng Hồ Chí Minh cách mạng Việt nam Vì: Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp vận dụng để phát triển cách mạng Việt Nam Phương pháp nghiên cứu môn học tư tưởng Hồ Chí Minh: Chọn câu trả lời: a
- Xem thêm -

Xem thêm: 71 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn tư tưởng hồ chí minh (chương trình học EHOU), 71 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn tư tưởng hồ chí minh (chương trình học EHOU)

Từ khóa liên quan