CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ TRONG ĐÓNG TÀU

3 87 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 21:53

LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY Học phần: CƠNG ƯỚC QUỐC TẾ TRONG ĐĨNG TÀU Mã học phần: 23121 Nhóm: N01 Giảng viên: PGS TS LÊ HỒNG BANG Học kỳ: I Năm học: 2018-2019 Thứ tự tuần lễ Tuần Từ: 24/9 đến:28/9 Tuần Từ: 01/10 đến: 05/10 Tuần Từ: 08/10 đến:12/10 Nội dung giảng dạy Số tiết Phần Mở đầu: Giới thiệu chung hệ thống CUQT áp dụng thiết kế đóng tàu Phần I: Giới thiệu CUQT đảm bảo an toàn sinh mạng người biển SOLAS74 01 1.1 Giới thiệu chung SOLAS 1.2 Giới thiệu tóm tắt nội dung chương II-2 chương V 1.2.1 Giới thiệu Chương II-2 Kết cấu – Phòng cháy, phát cháy dập cháy 1.2.1 (tiếp) 1,0 7,0 1.2.1 (tiếp) Tuần Từ: 15/10 đến:19/10 Tuần Từ:22/10 đến:26/10 Tuần Từ:29/10 đến:02/11 Tuần Từ:05/11 đến:09/11 Tuần Từ:12/11 đến:16/11 Tuần Từ:13/11 đến:17/11 Số tuần: 15 Số tiết lý thuyết: 29 Số tiết tập: 03 Số tiết TH, XMN: Kiêm tra: 1,0 Tổng số tiết: 30 10 2,0 2,0 2,0 Bài tập thực hành xác định cấp chống cháy 1.2.2 Giới thiệu chương V An toàn hàng hải 1,0 1,0 Tiếp 1.2.2 Phần II: Công ước quốc tế ngăn ngừa ô nhiễm tàu gây 2.1 Giới thiệu chung CUQT ngăn ngừa ô nhiễm tàu gây 2.2 Giới thiệu tóm tắt nội dung Phụ lục MARPOL73/78 2.2.1 Phụ lục I: Các quy định ngăn ngừa ô nhiễm dầu 1,0 07 2.2.1 (Tiếp) 2.2.1 (Tiếp) 2.2.2 Phụ lục IV Các quy định ngăn ngừa ô nhiễm nước thải từ tàu 2.2.3 Phụ lục V Các quy định ngăn ngừa ô NBH: 01/01/2014-REV:01 Thời gian thực 19/10 1,0 6,0 2,0 2,0 1,0 0,5 0,5 BM.08-QT.PDT.03 Học phần: CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ TRONG ĐÓNG TÀU Mã học phần: 23121 Nhóm: N01 Giảng viên: PGS TS LÊ HỒNG BANG Học kỳ: I Năm học: 2018-2019 Số tuần: 15 Số tiết lý thuyết: 29 Số tiết tập: 03 Số tiết TH, XMN: Kiêm tra: 1,0 Tổng số tiết: 30 nhiễm rác thải từ tàu Tuần 10 Từ:20/11 đến:24/11 Tuần 11 Từ:19/11 đến:23/11 Phần III: Công ước quốc tế mạn khô tàu biển 3.1 Giới thiệu chung LOAD LINE 3.2 Nội dung LOAD LINE 66 3.2.1 Phạm vi áp dụng LOAD LINE 66 9,0 1,0 6,0 1,0 3.2.2 Điều kiện ấn định mạn khô cho tàu 2,0 3.2.2 (tiếp) Tuần 12 Từ:26/11 đến:30/11 3.2.2 (tiếp) Tuần 13 Từ:03/12 đến:07/12 Tuần 14 Từ:10/12 đến:14/12 Tuần 15 Từ:17/12 đến:21/12 Kiểm tra định kỳ 2,0 1,0 1,0 3.3 Hướng dẫn tính tốn mạn khơ tối thiểu theo LOAD LINE 66 2,0 Phần IV: Công ước quốc tế đo dung tích tàu biển 1969 (TONNAGE 69) 2,0 4.1 Lịch sử việc đo dung tích quy định đo dung tích 4.2 Mục đích sử dụng trị số dung tích 4.3 Nội dung Cơng ước TONNAGE 69 Tuần 16 Từ:24/12 đến:28/12 0,5 0,5 1,0 Dự trữ Ghi chú: Đầu học kỳ Trưởng Bộ môn kiểm tra lịch trình giảng dạy dự kiến giảng viên, thống lịch trình giảng dạy học phần Bộ môn Bộ môn photo làm 03 lưu: Khoa, Bộ môn Giảng viên Trong học kỳ, giảng viên ghi thời gian thực thực tế nội dung giảng dạy Cuối học kỳ, Trưởng Bộ môn kiểm tra tình hình thực thực tế ký xác nhận lưu Bộ môn NBH: 01/01/2014-REV:01 BM.08-QT.PDT.03 Hải Phòng, ngày 15 tháng năm 2018 TRƯỞNG BỘ MÔN (Ký ghi rõ họ tên) GIẢNG VIÊN (Ký ghi rõ họ tên) PGS.TS Lê Hồng Bang NBH: 01/01/2014-REV:01 BM.08-QT.PDT.03 ... 2,0 Phần IV: Công ước quốc tế đo dung tích tàu biển 1969 (TONNAGE 69) 2,0 4.1 Lịch sử việc đo dung tích quy định đo dung tích 4.2 Mục đích sử dụng trị số dung tích 4.3 Nội dung Công ước TONNAGE... Kiêm tra: 1,0 Tổng số tiết: 30 nhiễm rác thải từ tàu Tuần 10 Từ:20/11 đến:24/11 Tuần 11 Từ:19/11 đến:23/11 Phần III: Công ước quốc tế mạn khô tàu biển 3.1 Giới thiệu chung LOAD LINE 3.2 Nội dung...Học phần: CƠNG ƯỚC QUỐC TẾ TRONG ĐĨNG TÀU Mã học phần: 23121 Nhóm: N01 Giảng viên: PGS TS LÊ HỒNG BANG Học kỳ: I Năm học:
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ TRONG ĐÓNG TÀU, CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ TRONG ĐÓNG TÀU

Từ khóa liên quan