TỰ NHIÊN xã hội các THẾ hệ TRONG một GIA ĐÌNH copy

18 65 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 19:42

- Gia đình em có người? - Ai người nhiều tuổi ? - Ai người tuổi ? Ơng bà Minh người Hãynhiều giớituổi thiệu người gia đình Minh, từ Bốngười mẹ Minh nhiều tuổi nhất, đến người tuổi nhất? Minh em Minh người tuổi Gia đình bạn Minh Ơng bà Minh → Thế hệ thứ Bố mẹ Minh → Thế hệ thứ hai Em Minh Minh → Thế hệ thứ ba Gia đình bạn Minh Gia đình bạn Minh Gia đình bạn Lan + Gia đình bạn Minh có hệ chung sống? Đó hệ ? + Thế hệ thứ gia đình bạn Minh ? + Bố mẹ bạn Minh hệ thứ gia đình bạn Minh ? + Minh em Minh hệ thứ gia đình Minh ? + Bố mẹ bạn Lan hệ thứ gia đình bạn Lan? + Lan em Lan hệ thứ gia đình Lan ? Ơng bà Minh → Thế hệ thứ Bố mẹ Minh → Thế hệ thứ hai Em Minh Minh → Thế hệ thứ ba Gia đình bạn Minh gia đình hệ: Bố mẹ Lan → Thế hệ thứ Lan em Lan → Thế hệ thứ hai Gia đình bạn Lan gia đình hệ + Dựa vào nội dung vừa tìm hiểu, em nêu điểm khác gia đình hệ gia đình hệ? Gia đình hệ Gia đình hệ Ông, bà Bố, mẹ Bố, mẹ Các Các + Vậy gia đình có hai vợ chồng trẻ, chưa có gọi gia đình hệ ? Gia đình Hoa Giới thiệu hệ thành viên gia đình + Gia đình em có hệ? + Các hệ gồm có ai? + Ai người nhiều tuổi nhất? + Ai người tuổi nhất? + Mọi thành viên gia đình em sống với nào ? + Em nêu điểm khác gia đình hệ gia đình hệ? Gia đình hệ Gia đình hệ Ông, bà Bố, mẹ Bố, mẹ Các Các * BVMT: Mỗi người gia đình cần làm để mơi trường ln đẹp? ... gia đình hệ gia đình hệ? Gia đình hệ Gia đình hệ Ông, bà Bố, mẹ Bố, mẹ Các Các + Vậy gia đình có hai vợ chồng trẻ, chưa có gọi gia đình hệ ? Gia đình Hoa Giới thiệu hệ thành viên gia đình + Gia. .. Minh → Thế hệ thứ Bố mẹ Minh → Thế hệ thứ hai Em Minh Minh → Thế hệ thứ ba Gia đình bạn Minh gia đình hệ: Bố mẹ Lan → Thế hệ thứ Lan em Lan → Thế hệ thứ hai Gia đình bạn Lan gia đình hệ + Dựa... người tuổi Gia đình bạn Minh Ơng bà Minh → Thế hệ thứ Bố mẹ Minh → Thế hệ thứ hai Em Minh Minh → Thế hệ thứ ba Gia đình bạn Minh Gia đình bạn Minh Gia đình bạn Lan + Gia đình bạn Minh có hệ chung
- Xem thêm -

Xem thêm: TỰ NHIÊN xã hội các THẾ hệ TRONG một GIA ĐÌNH copy, TỰ NHIÊN xã hội các THẾ hệ TRONG một GIA ĐÌNH copy

Từ khóa liên quan