Ứng dụng thiết bị FACTS để nâng cao hiệu quả điều khiển ổn định điện áp trong hệ thống điện bai bao nganh dien

5 62 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 19:11

Ứng dụng thiết bị FACTS để nâng cao hiệu điều khiển ổn định điện áp hệ thống điện I Giới thiệu Phân tích điều khiển ổn định điện áp cần thiết hệ thống điện phải vận hành tiệm cận giới hạn ổn định, kể giới hạn ổn định điện áp Một nguyên nhân dẫn đến ổn định điện áp hệ thống điện thiếu công suất phản kháng hổ trợ cho hệ thống Việc cải thiện khả điều khiển công suất phản kháng hệ thống thiết bị FACTS (Flexible AC Transmission System) biện pháp ngăn chặn ổn định điện áp đặc biệt ngăn ngừa khả sụp đổ điện áp Bài viết trình bày mơ hình hệ thống điện có điều khiển FACTS để mơ ổn định điện áp cho hệ thống điện ngơn ngữ lập trình MATLAB II Cơ sở xây dựng mơ hình phân bố cơng suất Phương trình phân bố công suất cho biết trước công suất phát, phụ tải công suất trao đổi chạy qua phần tử đường dây truyền tải kết nối đến phải cộng lại khơng Đó phương trình điều kiện “phương trình độ thay đổi cơng suất” Cơng suất tác dụng phản kháng truyền tải , hàm số điện áp nút, tổng trở tính tốn cách sử dụng phương trình phân bố cơng suất Hình Cân công suất k: (a) công suất tác dụng, (b) cơng suất phản kháng III Mơ hình điều khiển FACTS Trong nghiên cứu ổn định điện áp, người ta thường quan tâm nhiều đến điều khiển bù tĩnh SVC điều khiển bù đồng STATCOM Các mơ hình xây dựng sở phương trình phân bố cơng suất phương pháp phân bố cơng suất Newton-Raphson Trong hình SVC xem cuộn kháng điều chỉnh có góc kích giới hạn tổng trở giới hạn Bằng cách thay đổi góc kích – mở công tắc điều khiển Thyristor để điều chỉnh tổng dẫn song song Bvsc Hình Mơ hình tổng dẫn song song thay đổi SVC Bộ STATCOM trình bày hình bao gồm chuyển đổi nguồn áp (VSC) máy biến áp liên kết kiểu nối shunt Hình Sơ đồ khối bù đồng STATCOM IV Kết mô Xem xét mạng điện gồm nút, tiến hành chạy phần mềm mơ lập trình ngơn ngữ MATLAB cho trường hợp khác nhau, thu kết điện áp nút, trào lưu công suất, công suất bù, góc kích–mở Thyristor, tổn thất cơng suất, điện áp STATCOM Kết phân bố cơng suất có SVC đặt 4, phụ tải tăng 40% so với phụ tải chế độ vận hành thông thường, SVC phát công suất phản kháng cần thiết 49.55 MVAr, ứng với góc kích - mở Thyristor 140.50o để giữ điện áp p.u Hình Sơ đồ phân bố cơng suất phụ tải tăng 40%, có SVC Khi đặt SVC 3, mạng điện vận hành chế độ đặc trưng: Bình thường, tải non tải Bộ điều khiển SVC điều chỉnh góc kích-mở thyristor để phát/hấp thụ lượng cơng suất phản kháng cần thiết giữ điện áp có nối SVC giá trị định mức Khi đặt STATCOM 3, chế độ phụ tải bình thường, phát 20.5 MVAr, điện áp đầu l 1.0205 p.u, để giữ ổn định điện áp giá trị định mức V Kết luận Bài viết giới thiệu mơ hình, mơ phân bố cơng suất mạng điện từ đánh giá điều khiển ổn định điện áp, cho thấy linh hoạt điều khiển góc kích - mở thyristor để giữ ổn định điện áp cho có nối SVC, STATCOM nâng cao ổn định cho hệ thống Hướng phát triển nghiên cứu xây dựng mơ hình để mô điều khiển ổn định điện áp trào lưu cơng suất hệ thống điện Hình So sánh biên độ, góc pha điện áp vận hành chế độ bình thường Hình Cơng suất phản kháng phát/ hấp thụ SVC theo phụ tải hệ thống điện ... hoạt điều khiển góc kích - mở thyristor để giữ ổn định điện áp cho có nối SVC, STATCOM nâng cao ổn định cho hệ thống Hướng phát triển nghiên cứu xây dựng mơ hình để mơ điều khiển ổn định điện áp. .. 20.5 MVAr, điện áp đầu l 1.0205 p.u, để giữ ổn định điện áp giá trị định mức V Kết luận Bài viết giới thiệu mơ hình, mơ phân bố cơng suất mạng điện từ đánh giá điều khiển ổn định điện áp, cho thấy... trưng: Bình thường, tải non tải Bộ điều khiển SVC điều chỉnh góc kích-mở thyristor để phát/hấp thụ lượng công suất phản kháng cần thiết giữ điện áp có nối SVC giá trị định mức Khi đặt STATCOM 3, chế
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng thiết bị FACTS để nâng cao hiệu quả điều khiển ổn định điện áp trong hệ thống điện bai bao nganh dien , Ứng dụng thiết bị FACTS để nâng cao hiệu quả điều khiển ổn định điện áp trong hệ thống điện bai bao nganh dien

Từ khóa liên quan