TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5671 2012 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG -HỒ SƠ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC System of building design documents -Documents for architectural design

11 80 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 18:35

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5671:2012 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG - HỒ SƠ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC System of building design documents - Documents for architectural design Lời nói đầu TCVN 5671:2012 thay TCVN 5671:1992 TCVN 5671:2012 chuyển đổi từ TCVN 5671:1992 theo quy định khoản Điều 59 Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật điểm b khoản Điều Nghị định số 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành số điều Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn Kỹ thuật TCVN 5671:2012 Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị Nông thôn - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học Công nghệ công bố HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG - HỒ SƠ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC System of building design documents - Documents for architectural design Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn quy định thành phần, nội dung, yêu cầu kỹ thuật ký hiệu vẽ hồ sơ thiết kế kiến trúc nhà cơng trình 1.2 Tiêu chuẩn không áp dụng cho vẽ phối cảnh tổng thể, nội thất đồ án dự thi Quy định chung 2.1 Các vẽ kiến trúc ký hiệu chữ KT, sau ghi chữ số Ả Rập số thứ tự vẽ phân số (tử số số thứ tự, mẫu số tổng số tờ vẽ) Ví dụ: KT - 04 KT - 1/18 Đối với hồ sơ thiết kế vẽ thi cơng cần có thêm bảng tổng hợp yêu cầu cấu kiện, trang thiết bị, nguyên liệu trang trí hồn thiện đặc biệt 2.2 Kích thước khổ vẽ quy định thống lấy bội số khổ giấy A4 2.3 Quy cách vẽ, ký hiệu, tên, số thứ tự, số trang vẽ, nét vẽ, ký hiệu chữ, ký hiệu vật liệu xây dựng, cách đánh trục ký hiệu trục, tuân theo quy định có liên quan 2.4 Vị trí đường dóng kích thước phải đặt phía nét vẽ tường rào cơng trình (nếu có) dọc theo bên ngồi nét vẽ tường ngơi nhà Khi cơng trình có tường rào bao quanh kích thước tường phận tổng kích thước nhà cơng trình ghi phía ngồi tường rào Ngồi yêu cầu trên, quy cách ghi kích thước cần tuân theo quy định có liên quan 2.5 Hệ đo lường áp dụng hồ sơ thiết kế kiến trúc hệ mét - Kích thước chiều ghi mm - Cao độ ghi m - Diện tích ghi m2 Trong trường hợp bắt buộc phải áp dụng hệ đo lường khác phải ghi rõ vẽ 2.6 Các vẽ thiết kế kiến trúc thể với tỷ lệ sau: 1:1, 1:3, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, 1:1 000 CHÚ THÍCH: 1) Các vẽ sơ đồ (sơ đồ mạng lưới, sơ đồ dây chuyền hoạt động, sơ đồ quy trình cơng nghệ sản xuất…) hình vẽ phối cảnh khơng dùng tỷ lệ kích thước 2) Trong vẽ có nhiều hình vẽ tỷ lệ khác bên cạnh hình vẽ phải ghi rõ tỷ lệ hình trừ trường hợp hình vẽ thiết kế điển hình, hình vẽ không theo tỷ lệ 2.7 Cách ghi cao độ quy định sau: - Cao độ gốc cơng trình ± 0.000 đường giao chân tường mặt vỉa hè lối vào nhà - Bên cạnh hay phía cao độ ± 0.000 cơng trình cần ghi cao độ tương ứng với cao độ mặt biển theo hệ thống cao độ quốc gia, tùy thuộc yêu cầu loại vẽ Ví dụ:  0.000 (  0.00 : 4.15)  4.15 - Trong trường hợp khơng có số liệu cao độ tương ứng với cao độ mặt biển theo hệ thống cao độ quốc gia cao độ ± 0.000 cơng trình cần so sánh với điểm xác định cho trước quan cấp phép xây dựng - Cao độ ± 0.000 phải thống tất vẽ hồ sơ thiết kế cơng trình 2.8 Trong vẽ mặt bằng, tên ký hiệu áp dụng sau: - Các buồng, phòng nhà cơng trình cần đánh số thứ tự Nếu nhà cơng trình có nhiều tầng, số thứ tự buồng, phòng tầng ghi từ trái sang phải, tầng ghi từ phải sang trái, tầng sau lại từ trái sang phải… - Tên buồng, phòng ghi vị trí buồng phòng Trong vẽ hồ sơ thiết kế kiến trúc, tên phòng, buồng ký hiệu chữ in hoa CHÚ THÍCH: Cách đánh dấu số phòng tên phòng tham khảo TCVN 60032:2012 - Cần ghi ký hiệu, chất lượng vật liệu dùng để xây trát ốp tường bao quanh buồng, phòng Có thể ghi ký hiệu ghi thích bên ngồi hình vẽ 2.9 Trên hình vẽ mặt mặt chi tiết cấu tạo kiến trúc phải ghi rõ vị trí thể mặt cắt Ở chỗ mặt cắt gấp khúc thiết phải thể vị trí mặt cắt Mặt cắt phải thể nét đặc trưng nhà (cửa sổ, cầu thang…) Mặt phẳng cắt phải thể nét gạch dài - chấm đậm 2.10 Các vẽ thiết kế phải thể rõ nét đảm bảo chụp nhiều Mặt 3.1 Mặt trạng mặt tổng thể 3.1.1 Mặt trạng mặt tổng thể thường thể với tỷ lệ 1:1 000 Trong trường hợp buộc phải thể tỷ lệ khác thể phải đảm bảo đầy đủ quy định 3.1 3.2.1 Mặt trạng phải thể yêu cầu: - Mối liên hệ ngơi nhà hay cơng trình thiết kế môi trường xung quanh; - Ký hiệu mũi tên hướng Bắc; - Ít phải ghi rõ cao độ điểm xác định hệ thống cao độ tồn quốc; - Cao độ trung bình mặt trạng 3.3.1 Xung quanh cơng trình cần thể hiện: - Nhà hay cơng trình kể phần xây dựng tạm thời khu đất; - Hệ thống đường dây, hệ thống ống dẫn, mạng lưới giao thơng (sắt bộ, ống dẫn nước, khí đốt, dẫn điện…); - Cần ghi rõ, xác yếu tố đặc biệt nước, điện cao độ mạch nước ngầm vẽ; - Những yếu tố khơng thể thiếu là; + Vị trí kiểm tra, xác định mực nước ngầm; + Vị trí (cây lớn) giếng nước, cột điện có; + Cổng vào nhà hay cơng trình, số tầng; + Cao độ ± 0.000 cơng trình giá trị tương ứng hệ thống cao độ toàn quốc hay giá trị tương ứng điểm xác định, lấy cao độ mái đua cơng trình bên cạnh làm mốc; + Vị trí cao độ điểm góc nhà hay cơng trình, giá trị thực tế điểm hệ thống cao độ toàn quốc hay với điểm cố định có cao độ xác định 3.4.1 Cần ghi kích thước ngơi nhà hay cơng trình, khoảng cách nhà hay cơng trình, khoảng cách từ nhà hay cơng trình thiết nhà hay cơng trình có Các khoảng cách từ mặt ngồi phận cơng trình đến đường đỏ hay ranh giới hệ thống đường giao thông kế cận 3.5.1 Khi dùng ký hiệu chưa có quy định để thể vẽ phải có thích Được phép tơ đậm dùng đường nét để tạo dáng cho cơng trình khơng làm ảnh hưởng tới việc ghi đọc số, chữ, ký hiệu vẽ 3.6.1 Trên vẽ mặt trạng cần có hình vẽ sơ phác mặt tổng thể trạng khu vực xây dựng cơng trình bao gồm vị trí xây dựng cơng trình trạng khu vực xung quanh (trích từ sơ đồ quy hoạch) với tỷ lệ từ 1:25 000 đến 1:1 000 3.2 Mặt tầng 3.2.1 Mặt tầng thường thể với tỷ lệ từ 1:200 đến 1:50 3.2.2 Nhà hay cơng trình thiết kế có nhiều tầng, tầng có khác bố cục, kết cấu phải thể tất mặt tầng Nếu mặt tầng giống bố cục, kết cấu cần thể mặt điển hình 3.2.3 Mặt tầng hình cắt ngơi nhà hay cơng trình dùng mặt phẳng cắt nằm ngang cao độ cách mặt sàn khoảng cách 1/3 chiều cao tầng (hoặc cao độ m mặt sàn) cắt qua nhà hay cơng trình Trong trường hợp cửa sổ thiết kế cao cao độ quy ước trên, mặt cắt ngang lấy cao độ ngang qua cửa sổ 3.2.4 Bản vẽ mặt cơng trình thiết kế kiến trúc cần thể hiện: - Bố cục mặt với kích thước phòng; - Các tường, vách, cột; - Cửa (có vẽ hướng cửa mở), cửa sổ, lỗ tường, cầu thang… - Diện tích phòng tính m2, ghi vào góc phòng có gạch dưới; - Xung quanh mặt có ghi kích thước mảng tường, trục tường tổng chiều dài (hay rộng) ngơi nhà hay cơng trình; - Độ cao tầng (nếu cần) so với cao độ ± 0.000 cơng trình 3.2.5 Tường chịu lực, vẽ mặt thiết kế kiến trúc, thể hiện: - Thể đen toàn gạch chéo; - Nếu theo cách trên, phần tường bị cắt qua vẽ nét liền đậm, phần xa mặt phẳng cắt vẽ nét liền mảnh - Sàn nhà phép thể trường hợp lát vật liệu đặc biệt, khơng làm ảnh hưởng tới việc thể làm rối vẽ mặt 3.2.6 Ngoài yêu cầu quy định 3.2.4 3.2.5 vẽ mặt hồ sơ thiết kế kỹ thuật cần thể thêm: - Những lỗ trống trần sàn nhà; - Ống khói, lò sưởi, ống thơng gió, ống dẫn với đầy đủ kích thước; - Các loại trang thiết bị bố trí cố định nhà (bể tắm, bệ xí, chậu rửa, tủ tường, bệ bếp…) 3.2.7 Bản vẽ mặt cơng trình hồ sơ thiết kế kỹ thuật cần ghi đầy đủ: - Bên hình vẽ: Các kích thước hai chiều phận buồng, phòng, tên, số thứ tự, diện tích sử dụng chúng (trong trường hợp cần thiết ghi ký hiệu vật liệu lát nền) kích thước chiều rộng, chiều cao bên cửa sổ, cao độ sàn tầng so với cao độ ± 0.000 cơng trình; - Bên ngồi hình vẽ: Kích thước mảng tường, lỗ cửa, khoảng cách trục cửa đi, cửa sổ, khoảng cách trục bước cột cơng trình có kết cấu khung; - Tổng kích thước tồn cơng trình phận chính; - Mặt tầng hầm cần ghi rõ cao độ so với cao độ ± 0.000 cơng trình, phía ghi giá trị tương ứng hệ thống cao độ toàn quốc hay cao độ tương ứng xác định điểm cố định 3.2.8 Bản vẽ mặt hồ sơ thiết kế vẽ thi công cần thể thêm: - Khn cấu tạo cửa; - Các kích thước liên quan đến việc lắp ráp trang thiết bị cố định; - Các vật liệu ốp tường, chân tường vật liệu chống thấm tất kết cấu cần thiết phải thể phù hợp với u cầu tỷ lệ kích thước hình vẽ 3.2.9 Kích thước vẽ mặt hồ sơ thiết kế vẽ thi công cần ghi đầy đủ: - Số thứ tự, kích thước chiều rộng, chiều cao bên cửa; - Khoảng cách bên trục cửa với tường gần song song với trục; - Cao độ, vị trí liên kết, kích thước lỗ, ống thơng gió, đường ống khói kích thước cần thiết cho việc xác định vị trí thi cơng; - Chiều rộng cầu thang, đường trục cầu thang, tổng kích thước cầu thang, số bậc thang theo thứ tự từ lên; - Chất lượng gạch vữa xây tường; - Vật liệu ốp chân tường lát sàn nhà (có thể ghi với tên, diện tích phận, tường); - Cao độ mặt tầng so với cao độ ± 0.000 nhà; - Khe lún, cửa để làm vệ sinh ống khói (nếu có); - Hệ thống máy điều hòa nhiệt độ, sưởi, trang trí, thiết bị vệ sinh nhà 3.2.10 Trong vẽ mặt mái thể hiện: - Khe lún cơng trình (nếu có); - Vị trí ống khói, ống thơng hơi, lỗ nước mưa phận cơng trình có mái; - Kích thước định vị phận với so với điểm cố định; - Hướng thoát nước, độ cao rãnh thoát nước, đường phân thủy 3.2.11 Trên vẽ mặt mái dốc cần thể hiện: - Tất phận kết cấu nằm ngang; - Nóc nhà vị trí kèo chính; - Các kèo thể nét đứt; - Vị trí cột, trụ, ống khói, máng dẫn nước mưa, ống thơng gió, tường bảo vệ lan can… kết cấu thuộc công việc nề phạm vi tầng áp mái (gác xếp hay không gian trần mái); - Các cột, trụ, tường chịu lực phía sàn tầng áp mái thể nét đứt; - Vị trí lỗ trống lấy ánh sáng, cửa sổ phần nhỏ mái dốc 3.2.12 Các cấu kiện đúc sẵn (panen sàn, tường…) cần thể với yêu cầu hồ sơ kỹ thuật riêng Trên vẽ thi công phải dùng ký hiệu thống cho tất cấu kiện toàn hồ sơ thiết kế Nhất thiết phải ghi đầy đủ kích thước cần thiết cho việc lắp đặt cấu kiện 3.2.13 Trên vẽ thiết kế thi cơng mặt tầng cần có: - Bản liệt kê cửa sổ, cửa đi, cổng, cánh cửa; - Bản liệt kê chi tiết kim loại cần cho việc lắp ráp; - Bản liệt kê trang thiết bị 3.2.14 Trên vẽ thiết kế thi công mặt tầng cần thể hiện: - Trục tọa độ nhà cơng trình (trục phần ngồi, khe lún, ranh giới chỗ có kiểu sàn khác); - Khoảng cách trục cùng; - Tường, vách ngăn nhà; - Cổng vào; - Đường sắt, đường ray công nghệ; - Ranh giới chỗ sàn có kết cấu khác nhau; - Các kiểu sàn phòng cơng trình; - Kích thước chỗ nối: Đường ống, rãnh thoát nước, phễu thu nước mà bị che lấp kết cấu sàn; - Chỗ giao trục đường chạy cần cẩu với trục tọa độ nhà cơng trình Trong trường hợp cần thiết phải thể vùng làm việc cần cẩu; - Đánh dấu vùng chỗ sinh nổ, cháy; - Vẽ riêng chi tiết liên kết sàn với kết cấu nhà, chi tiết phận sàn mà chỗ liên kết với sàn có kết cấu khác (chỗ khó làm…) 3.2.15 Sơ đồ lắp đặt cấu kiện hồ sơ thiết kế vẽ thi công cần thể hiện: - Vị trí cấu kiện với đầy đủ ký hiệu kích thước lắp đặt; - Đường chạy cần cẩu, phạm vi làm việc chúng Mặt cắt 4.1 Mặt cắt hồ sơ thiết kế kiến trúc thể với tỷ lệ 1:100 phải ghi rõ; - Cao độ phận, ghi theo phương thẳng đứng cơng trình thiết kế; - Cao độ tầng, mái so với cao độ ± 0.000 cơng trình Trên mặt cắt khơng cần ghi ký hiệu kết cấu cơng trình 4.2 Mặt cắt hồ sơ thiết kế kỹ thuật thể với tỷ lệ 1:100 1:50 phải thể hiện: - Khơng gian bên cơng trình, chỗ đặc trưng nhất; - Độ cao kết cấu phận cơng trình 4.2.1 Bên hình vẽ mặt cắt phải ghi đầy đủ: - Kích thước chiều cao bên cao độ kết cấu phòng; - Cao độ độ dày bậu cửa sổ; - Độ cao tường lửng; - Cao độ tầng so với cao độ ± 0.000 cơng trình; - Tên tầng 4.2.2 Bên ngồi hình vẽ mặt cắt cần ghi đầy đủ: - Chiều cao cửa; - Kích thước phận tổng kích thước cơng trình; - Cao độ ống khói, nhà, mái đua so với cao độ ± 0.000 cơng trình; - Cao độ mực nước ngầm xác định; - Đất nguyên thổ đất tơn nền; - Cao độ ± 0.000 cơng trình so với cao độ thực theo hệ thống độ cao toàn quốc, hay so với cao độ điểm cố định đó; - Vật liệu lát hè bao quanh cơng trình, vật liệu chống thấm cấu tạo sàn 4.3 Mặt cắt hồ sơ thiết kế vẽ thi công thực với tỷ lệ 1:100 1:50 phải thể thêm yêu cầu hồ sơ kỹ thuật - Những ký hiệu quy định vật liệu phận kết cấu cắt qua; - Cấu tạo cầu thang bao gồm: + Kích thước chiều cao, chiều dài vế thang; + Kích thước bậc thang; + Vật liệu lát - Chiều cao lan can, tay vịn; - Các kích thước vật liệu lan can, tay vịn; - Các kích thước độ sâu phần móng cơng trình; - Tổng kích thước chiều rộng mái 4.3.1 Bên hình vẽ cần ghi thêm ngồi yêu cầu vẽ mặt cắt: - Các kích thước chiều cao cửa, dầm, lan can, bậu cửa sổ so với sàn trần nhà; - Kích thước chiều cao kết cấu bên phận nằm tường chịu lực; - Cao độ sàn trần tầng; - Các lớp cấu tạo sàn mái 4.3.2 Bên ngồi hình vẽ cần ghi thêm yêu cầu vẽ mặt cắt: - Cao độ bên cửa, lan can, mái đua so với cao độ ± 0.000 cơng trình - Độ cao phận tồn cơng trình; - Kích thước chiều ngang đặc trưng tồn cơng trình 4.3.3 Trong trường hợp mái dốc cần thể hiện: - Tất mặt cắt đặc trưng kết cấu mái; - Mọi kích thước kết cấu mặt cắt phận; - Các kích thước, vị trí, cao độ khoảng cách phận Mặt đứng 5.1 Mặt đứng thiết kế kiến trúc thể với tỷ lệ 1:200 5.1.1 Trong hồ sơ thiết kế cần thể hiện: - Mặt đứng cơng trình; - Những mặt đứng đặc trưng cơng trình 5.1.2 Trong vẽ mặt đứng cần thể hiện: - Cao độ ± 0.000 cơng trình, cao độ đỉnh mái mái đua; - Cửa đi, cửa sổ cần phải chia khoảng cách xác, khơng cần thể nét chi tiết; - Ống khói, ống thơng hay phận xây dựng mái nhìn thấy mặt đứng; - Một phần hay tồn cơng trình tiếp giáp có 5.1.3 Trong trường hợp hồ sơ thiết kế nêu thể tỷ lệ kích thước lớn hơn, áp dụng quy định 5.1 5.2 Mặt đứng thiết kế kỹ thuật thể với tỷ lệ 1:100 1:50 5.2.1 Trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật cần thể tất mặt đứng công trình 5.2.2 Trong vẽ mặt đứng cần thể hiện: - Những phận bên tác động, liên quan tới ý đồ kiến trúc, diện tích tường cơng trình (kích thước chia cửa đi, cửa sổ, hình thù tạo dáng nghệ thuật kiến trúc, ống dẫn nước, tường chịu lửa, ống khói…); - Một phần mặt đứng cơng trình tiếp giáp (nếu có) Trong trường hợp cơng trình tiếp giáp di tích lịch sử, đài kỷ niệm phải thể tồn (có thể dùng hình ảnh để thể hiện); - Cao độ tầng, nhà, mái đua, ống khói so với cao độ ± 0.000 cơng trình 5.3 Mặt đứng thiết kế vẽ thi công thể với tỷ lệ 1:100 1:50 5.3.1 Hồ sơ thiết kế mặt đứng cho vẽ thi công bao gồm tất mặt đứng cơng trình Trong trường hợp mặt đứng bị che khuất thể kết hợp với mặt cắt 5.3.2 Trong vẽ mặt đứng cần thể hiện: - Các chi tiết, phận ảnh hưởng tới bề ngồi mặt đứng cơng trình (mảng tường, kích thước chia cửa sổ, hình tượng tạo dáng nghệ thuật, ống dẫn nước, lan can, bậu cửa, ống khói…); - Một phần mặt đứng cơng trình tiếp giáp, trường hợp cơng trình tiếp giáp di tích lịch sử, đài kỷ niệm phải thể tồn (có thể dùng hình ảnh); - Cao độ ống khói, nhà mái đua so với cao độ ± 0.000 cơng trình; - Chú thích vật liệu tạo dáng, trang trí mảng tường (nếu có) Chi tiết cấu tạo kiến trúc 6.1 Nội dung vẽ chi tiết cần thể hiện: - Các chi tiết cấu tạo đặc trưng phận kết cấu; - Vật liệu sử dụng, kích thước chi tiết, số thứ tự chi tiết; - Trong vẽ chi tiết thể tỷ lệ khác bên cạnh hình vẽ phải ghi tỷ lệ kích thước sử dụng 6.2 Trong hình vẽ chi tiết tỷ lệ 1:5, 1:2 tùy thuộc vào mật độ nét vẽ ghi tên lớp cấu tạo chi tiết phần cắt bên ngồi, hình vẽ 6.3 Trong hình vẽ chi tiết tỷ lệ 1:1 cần thể vật liệu sử dụng, đường kích thước số kích thước 6.4 Các vẽ chi tiết dùng để đặt sản xuất trước thường thể với tỷ lệ 1:20 đến 1:1 Có thể tham khảo tỷ lệ đây: - Khuôn cửa, chi tiết ốp chân tường, tỷ lệ 1:5, 1:2, 1:1; - Khung mái đua, khuôn cửa, vật liệu ốp chân tường, tỷ lệ 1:20, 1:10, 1:5, 1:2, 1:1; - Thiết bị ống khói, tỷ lệ 1:10; - Bộ phận ống khói kéo dài, tỷ lệ 1:50, 1:20; - Cầu thang, tỷ lệ 1:20, 1:10 1:1; - Lan can, tay vịn, tỷ lệ 1:20 1:2; - Các phận cấu tạo kim loại mỏng, tỷ lệ 1:5, 1:2 1:1; - Các cấu tạo mái bằng, tỷ lệ 1:5, 1:2 1:1; - Cấu tạo khe lún, tỷ lệ 1:2 1:1; - Những cấu tạo kết cấu mái gỗ, cửa cống, cửa sổ, tỷ lệ 1:20, 1:10, 1:5; - Những vẽ chi tiết đá hoa, đá rửa, tỷ lệ 1:10, 1:10, 1:5, 1:2, 1:1; - Hàng rào, tỷ lệ 1:20, 1:5; - Mặt đứng cửa, tỷ lệ 1:20, 1:10; - Chi tiết, tỷ lệ 1:5, 1:2, 1:1 THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TCVN 6003-2:2012, Bản vẽ xây dựng - Hệ thống ký hiệu - Phần 2: Tên phòng số phòng MỤC LỤC Phạm vi áp dụng Quy định chung Mặt 3.1 Mặt trạng mặt tổng thể 3.1 Mặt tầng Mặt cắt Mặt đứng Các chi tiết cấu tạo kiến trúc 11 ... Trong vẽ hồ sơ thiết kế kiến trúc, tên phòng, buồng ký hiệu chữ in hoa CHÚ THÍCH: Cách đánh dấu số phòng tên phòng tham khảo TCVN 60032 :2012 - Cần ghi ký hiệu, chất lượng vật liệu dùng để xây trát... trưng kết cấu mái; - Mọi kích thước kết cấu mặt cắt phận; - Các kích thước, vị trí, cao độ khoảng cách phận Mặt đứng 5.1 Mặt đứng thiết kế kiến trúc thể với tỷ lệ 1:200 5.1.1 Trong hồ sơ thiết kế. .. có số liệu cao độ tương ứng với cao độ mặt biển theo hệ thống cao độ quốc gia cao độ ± 0.000 cơng trình cần so sánh với điểm xác định cho trước quan cấp phép xây dựng - Cao độ ± 0.000 phải thống
- Xem thêm -

Xem thêm: TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5671 2012 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG -HỒ SƠ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC System of building design documents -Documents for architectural design, TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5671 2012 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG -HỒ SƠ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC System of building design documents -Documents for architectural design

Từ khóa liên quan