Trắc nghiệm toán 12 luyện thi 2020 vip

194 54 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 18:30

Trắc nghiệm toán 12 luyện thi 2020 vip GV TRẦN QUỐC NGHĨA – sưu tầm biên tập Chương ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM Vấn đề SỰ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ Câu Cho hàm số y  f  x  xác định có đạo hàm K Nếu hàm số y  f  x  đồng biến khoảng K … Điền vào chỗ chấm chấm để mệnh đề A f   x   0, x  K B f   x   0, x  K C f   x   0, x  K D Nếu f   x   0, x  K f   x   số hữu hạn điểm Câu Cho hàm số y  f  x  xác định có đạo hàm K Nếu hàm số y  f  x  nghịch biến khoảng K … Điền vào chỗ chấm chấm để mệnh đề A f   x   0, x  K B f   x   0, x  K C f   x   0, x  K D Nếu f   x   0, x  K f   x   số hữu hạn điểm Câu Cho hàm số f  x  xác định  a; b  , với x1 , x2 thuộc  a; b  Hàm số f  x  đồng biến  a; b  Điền vào chỗ chấm chấm để mệnh đề Câu A x1  x2  f  x1   f  x2  B x1  x2  f  x1   f  x2  C x1  x2  f  x1   f  x2  D x1  x2  f  x1   f  x2  Cho hàm số f  x  xác định  a; b  , với x1 , x2 thuộc  a; b  Hàm số f  x  nghịch biến  a; b  Điền vào chỗ chấm chấm để mệnh đề A x1  x2  f  x1   f  x2  B x1  x2  f  x1   f  x2  C x1  x2  f  x1   f  x2  D x1  x2  f  x1   f  x2  Câu Hàm số f  x  đồng biến  a; b  Điền vào chỗ chấm chấm để mệnh đề f  x2   f  x1  A  với x1 , x2   a; b  x1  x2 x1  x2 f  x2   f  x1  B  với x1 , x2   a; b  x1  x2 x1  x2 f  x2   f  x1  C  với x1 , x2   a; b  x1  x2 x1  x2 f  x2   f  x1  D  với x1 , x2   a; b  x1  x2 x1  x2 Câu Hàm số f  x  nghịch biến  a; b  Điền vào chỗ chấm chấm để mệnh đề f  x2   f  x1  A  với x1 , x2   a; b  x1  x2 x1  x2 f  x2   f  x1  B  với x1 , x2   a; b  x1  x2 x1  x2 f  x2   f  x1  C  với x1 , x2   a; b  x1  x2 x1  x2 f  x2   f  x1  D  với x1 , x2   a; b  x1  x2 x1  x2 TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 12 – TRẮC NGHIỆM HỌC KÌ I Câu Hàm số f  x  đồng biến  a; b  Điền vào chỗ chấm chấm để mệnh đề A đồ thị lên từ trái sang phải  a; b  B đồ thị xuống từ trái sang phải tập xác định C đồ thị lên từ trái sang phải  c;b  a  c  D đồ thị xuống từ trái sang phải  a; b  Câu Hàm số f  x  nghịch biến  a; b  Điền vào chỗ chấm chấm để mệnh đề A đồ thị lên từ trái sang phải  a; b  B đồ thị lên từ trái sang phải tập xác định C đồ thị lên từ trái sang phải  a; b  D đồ thị xuống từ trái sang phải  a; b  Câu Điền vào chỗ chấm chấm để mệnh đề A đồng biến  a; b  B nghịch biến  a; b  C hàm số hàng  a; b  D chưa kết luận tính đơn điệu  a; b  Câu 10 Nếu hàm số f  x  , g  x  nghịch biến  a; b  hàm số f  x   g  x  … Điền vào chỗ chấm chấm để mệnh đề A đồng biến  a; b  B nghịch biến  a; b  C hàm số hàng  a; b  D chưa kết luận tính đơn điệu  a; b  Câu 11 Nếu hàm số f  x  , g  x  đồng biến  a; b  hàm số f  x  g  x  … Điền vào chỗ chấm chấm để mệnh đề A đồng biến  a; b  B nghịch biến  a; b  C hàm số hàng  a; b  D chưa kết luận tính đơn điệu  a; b  Câu 12 Nếu hàm số f  x  , g  x  nghịch biến  a; b  hàm số f  x  g  x  Điền vào chỗ chấm chấm để mệnh đề A đồng biến  a; b  B nghịch biến  a; b  C hàm số hàng  a; b  D chưa kết luận tính đơn điệu  a; b  Câu 13 Nếu hàm số f  x  , g  x  đồng biến  a; b  g  x   hàm số f  x … Điền vào g  x chỗ chấm chấm để mệnh đề A đồng biến  a; b  B nghịch biến  a; b  C hàm số hàng  a; b  D chưa kết luận tính đơn điệu  a; b  Câu 14 Nếu hàm số f  x  , g  x  nghịch biến  a; b  g  x   hàm số f  x … Điền g  x vào chỗ chấm chấm để mệnh đề A đồng biến  a; b  B nghịch biến  a; b  C hàm số hàng  a; b  D chưa kết luận tính đơn điệu  a; b  GV TRẦN QUỐC NGHĨA – sưu tầm biên tập Câu 15 Nếu hàm số f  x  đồng biến  a; b  hàm số  f  x  … Điền vào chỗ chấm chấm để mệnh đề A đồng biến  a; b  B nghịch biến  a; b  C hàm số hàng  a; b  D chưa kết luận tính đơn điệu  a; b  Câu 16 Nếu hàm số f  x  nghịch biến  a; b  hàm số  f  x  … Điền vào chỗ chấm chấm để mệnh đề A đồng biến  a; b  B nghịch biến  a; b  C hàm số hàng  a; b  D chưa kết luận tính đơn điệu  a; b  Câu 17 Nếu hàm số f  x  đồng biến  a; b  hàm số Điền vào chỗ chấm chấm để f  x mệnh đề A đồng biến  a; b  B nghịch biến  a; b  C hàm số hàng  a; b  D chưa kết luận tính đơn điệu  a; b  Câu 18 Nếu hàm số f  x  nghịch biến  a; b  hàm số Điền vào chỗ chấm chấm để f  x mệnh đề A đồng biến  a; b  B nghịch biến  a; b  C hàm số hàng  a; b  D chưa kết luận tính đơn điệu  a; b  Câu 19 Nếu hàm số f  x  đồng biến  a; b  hàm số f  x   2018 … Điền vào chỗ chấm chấm để mệnh đề A đồng biến  a; b  B nghịch biến  a; b  C hàm số hàng  a; b  D chưa kết luận tính đơn điệu  a; b  Câu 20 Nếu hàm số f  x  nghịch biến  a; b  hàm số f  x   2018 … Điền vào chỗ chấm chấm để mệnh đề A đồng biến  a; b  B nghịch biến  a; b  C hàm số hàng  a; b  D chưa kết luận tính đơn điệu  a; b  Câu 21 Nếu hàm số f  x  đồng biến  a; b  hàm số  f  x   2019 … Điền vào chỗ chấm chấm để mệnh đề A đồng biến  a; b  B nghịch biến  a; b  C hàm số hàng  a; b  D chưa kết luận tính đơn điệu  a; b  Câu 22 Nếu hàm số f  x  nghịch biến  a; b  hàm số  f  x   2019 … Điền vào chỗ chấm chấm để mệnh đề A đồng biến  a; b  B nghịch biến  a; b  C hàm số hàng  a; b  D chưa kết luận tính đơn điệu  a; b  Câu 23 Cho hàm số y  f  x  hàm số đơn điệu khoảng  a; b  Trong khẳng định sau, khẳng định đúng? A f   x   0, x   a; b  B f   x   0, x   a; b  C f   x   0, x   a; b  D f   x  không đổi dấu  a; b  TÀI LIỆU HỌC TẬP TỐN 12 – TRẮC NGHIỆM HỌC KÌ I Câu 24 Phát biểu sau sai tính đơn điệu hàm số? A Hàm số y  f  x  gọi đồng biến miền D  x1 , x2  D x1  x2 , ta có: f  x1   f  x2  B Hàm số y  f  x  gọi đồng biến miền D  x1 , x2  D x1  x2 , ta có: f  x1   f  x2  C Nếu f   x   0, x   a; b  hàm số f  x  đồng biến  a; b  D Hàm số f  x  đồng biến  a; b  f   x   0, x   a; b  Câu 25 Cho hàm số y  f  x  xác định khoảng  a; b  Phát biểu sau đúng? A Hàm số y  f  x  gọi đồng biến  a; b  x1 , x2   a; b  : x1  x2  f  x1   f  x2  B Hàm số y  f  x  gọi nghịch biến  a; b  x1 , x2   a; b  : x1  x2  f  x1   f  x2  C Hàm số y  f  x  gọi đồng biến  a; b  x1 , x2   a; b  : x1  x2  f  x1   f  x2  D Hàm số y  f  x  gọi nghịch biến  a; b  x1 , x2   a; b  : x1  x2  f  x1   f  x2  Câu 26 Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm  a; b  Phát biểu sau đúng? A Hàm số y  f  x  gọi đồng biến  a; b  f   x   0, x   a; b  B Hàm số y  f  x  gọi đồng biến  a; b  f   x   0, x   a; b  C Hàm số y  f  x  gọi đồng biến  a; b  f   x   0, x   a; b  D Hàm số y  f  x  gọi đồng biến  a; b  f   x   0, x   a; b  f   x   hữu hạn giá trị x   a; b  Câu 27 Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm  a; b  Phát biểu sau đúng? A Hàm số y  f  x  gọi nghịch biến  a; b  f   x   0, x   a; b  B Hàm số y  f  x  gọi nghịch biến  a; b  f   x   0, x   a; b  C Hàm số y  f  x  gọi nghịch biến  a; b  f   x   0, x   a; b  D Hàm số y  f  x  gọi nghịch biến  a; b  f   x   0, x   a; b  f   x   hữu hạn giá trị x   a; b  Câu 28 Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm  a; b  Phát biểu sau sai? A Hàm số y  f  x  gọi đồng biến  a; b  x1 , x2   a; b  : x1  x2  f  x1   f  x2  B Hàm số y  f  x  gọi đồng biến  a; b  x1 , x2   a; b  , x1  x2 : f  x1   f  x2   x2  x1 C Hàm số y  f  x  gọi đồng biến  a; b  f   x   0, x   a; b  D Hàm số y  f  x  gọi đồng biến  a; b  f   x   0, x   a; b  f   x   hữu hạn giá trị x   a; b  GV TRẦN QUỐC NGHĨA – sưu tầm biên tập Câu 29 Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm  a; b  Phát biểu sau sai? A Hàm số y  f  x  gọi nghịch biến  a; b  x1 , x2   a; b  : x1  x2  f  x1   f  x2  B Hàm số y  f  x  gọi nghịch biến  a; b  f   x   0, x   a; b  C Hàm số y  f  x  gọi nghịch biến  a; b  f   x   0, x   a; b  D Hàm số y  f  x  gọi nghịch biến  a; b  f   x   0, x   a; b  f   x   hữu hạn giá trị x   a; b  Câu 30 Nếu hàm số y  f  x  liên tục đồng biến khoảng  1;  hàm số y  f  x   đồng biến khoảng nào? A  1;  B 1;  C  3;  D  2;  Câu 31 Nếu hàm số y  f  x  liên tục đồng biến khoảng  0;  hàm số y  f  x  đồng biến khoảng nào? A  0;  B  0;  C  0;1 D  2;0  Câu 32 Cho hàm số y  f  x  đồng biến khoảng  a; b  Mệnh đề sau sai? A Hàm số y  f  x  1 đồng biến  a; b  B Hàm số y   f  x   nghịch biến  a; b  C Hàm số y   f  x  nghịch biến  a; b  D Hàm số y  f  x   đồng biến  a; b  Câu 33 Hàm số y  A  x3  x  x đồng biến khoảng nào? B  ;1 C 1;   D  ;1 1;   Câu 34 Chỉ khoảng nghịch biến hàm số y  x3  3x  x  m khoảng đây: A  1;3 B  ; 3  1;   C  D  ; 1  3;   Câu 35 Hàm số sau nghịch biến toàn trục số? A y  x  3x B y   x3  3x  x  C y   x  3x  D y  x3 Câu 36 Hàm số y  ax3  bx  cx  d đồng biến  khi:  a  b  0; c  a  b  c  A  B  b  3ac   a  0; b  3ac   a  b  0; c   a  b  0; c  C  D  2  a  0; b  3ac   a  0; b  3ac  Câu 37 Hàm số y  x  mx đồng biến  khi: A Chỉ m  B Chỉ m  D Với m x  mx   4m  3 x  2017 đồng biến  ? B m  C Đáp án khác C D m  Câu 38 Tìm m lớn để hàm số y  A m  C Chỉ m  TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 12 – TRẮC NGHIỆM HỌC KÌ I m x  x   m  3 x  m ln đống biến  giá trị m nhỏ A m  4 B m  C m  2 D m  Câu 39 Hàm số y  Câu 40 Hàm số y   x   m  1 x  nghịch biến  điều kiện m A m  B m  C m  D m  Câu 41 Hàm số y   m   A m  2 Câu 42 x3   m   x   m   x  m  nghịch biến  thì: B m  2 C m  2 D m  2 Cho hàm số y  x   m  1 x   2m2  3m   x  2m  2m  1 Khẳng định sau đúng? A Hàm số nghịch biến C Hàm số không đơn điệu  B Hàm số đồng biến D Các khẳng định A, B, C sai Câu 43 Hàm số y  x   m  1 x   2m2  3m   x  2m  2m  1 đồng biến miền  2;   khi: 3 A m  B 2  m  C m  2 D m  2 Câu 44 Tập tất giá trị m để hàm số y   x   m  1 x   m  3 x  10 đồng biến khoảng  0;3 A m  Câu 45 Biết hàm số y  B m  12 C m  12 D m tùy ý x   m  1 x  x  nghịch biến  x1 ; x2  đồng biến khoảng lại tập xác định Nếu x1  x2  giá trị m A 1 Câu 46 B C 3 D 1 Giá trị m để hàm số y  x  3x  mx  m giảm đoạn có độ dài 9 A m   B m  C m  D m  4 Câu 47 Hàm số y  x  đồng biến khoảng nào? 1  A  ;   B  0;   C 2      ;     D  ;  Câu 48 Cho y  x  x Hãy chọn mệnh đề sai bốn phát biểu sau: A Hàm số nghịch biến khoảng  ; 1  0;1 B Hàm số đồng biến khoảng  ; 1 1;   C Trên khoảng  ; 1  0;1 , y   nên hàm số nghịch biến D Trên khoảng  1;0  1;   , y   nên hàm số đồng biến Câu 49 Hàm số sau nghịch biến  : A y  x  3x  C y   x  x  B y   x  x  x  D y  x  3x  Câu 50 Hàm số y  x   m  1 x  m  đồng biến 1;3 khi: A m   5;  B m   ; 2 C m   ; 5 D m   2;   GV TRẦN QUỐC NGHĨA – sưu tầm biên tập Câu 51 Hàm số y  x  2mx nghịch biến  ;  đồng biến  0;   khi: A m  B m  C m  D m  2x 1 x 1 B  ;1  1;   C  ;1 1;   D 1;   Câu 52 Các khoảng nghịch biến hàm số y  A  \ 1 2x 1 luôn: x 1 A Đồng biến  C Đồng biến khoảng xác định Câu 53 Hàm số y  B Nghịch biến  D Nghịch biến khoảng xác định Câu 54 Hàm số sau nghịch biến khoảng xác định nó? x2 x  x2 A y  B y  C y  x2 x2 x  Câu 55 Nếu hàm số y  A m  Câu 57 Hàm số y  nghịch biến giá trị m 2x  m B  2;   C  \ 2 D  1;  x 1 nghịch biến khoảng  ;  khi: xm B m  C m  D m   m  1 x  2m  xm A m  Câu 58 Hàm số y  A m  x2 x   m  1 x  A  ;  Câu 56 Hàm số y  D y  nghịch biến  1;   khi: B m  C  m  D 1  m  x  mx  nghịch biến khoảng xác định khi: 1 x B m  C m  D m   Câu 59 Tìm điều kiện a, b để hàm số y  x  a sin x  b cos x luôn đồng biến  A a  b  B a  b  C a  b  D a  b  Câu 60 Giá trị b để hàm số f  x   sin x  bx  c nghịch biến toàn trục số A b  Câu 61 B b  D b  tan x  đồng biến khoảng tan x  m B m  D m  Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y  A m   m  C  m  Câu 62 C b     0;   4 Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y  sin x  cos x  mx đồng biến  A   m  B m   Câu 63 Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm liên tục  Bảng biến thiên hàm số y  f   x  cho hình vẽ bên Hàm C   m  x 1 B  0;  f  x  x số y  f     x nghịch biến khoảng  2 A  2;4  D m  2 1 C  2;0  D  4; 2  TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 12 – TRẮC NGHIỆM HỌC KÌ I Câu 64 Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y   2m  1 x   3m   cos x nghịch biến  A 3  m   B 3  m   D m   C m  3 Câu 65 Cho hàm số y   x Chọn phát biểu phát biểu sau: A Hàm số đồng biến  0;1 B Hàm số đồng biến toàn tập xác định C Hàm số nghịch biến  0;1 D Hàm số nghịch biến toàn tập xác định Câu 66 Cho hàm số y  x  x Hàm số nghịch biến khoảng đây? A  0;  B  0;1 C 1;  D  1;1 Câu 67 Cho hàm số y  x3  3x Hãy chọn Câu đúng:  A Tập xác định D    3; 0   3;  B Hàm số nghịch biến  1;1 C Hàm số nghịch biến khoảng  1;0   0;1    D Hàm số đồng biến khoảng ;  3;  Câu 68 Hàm số sau đồng biến  ? 2x 1 A y  B y  x  cos x  C y  x  x  x  D y  x  x  x 1 Câu 69 Hàm số sau hàm số đồng biến  ? x x A y   x  1  x  B y  C y  x 1 x2  D y  tan x Câu 70 Khẳng định sau sai? A Hàm số y  x  cos x đồng biến  B Hàm số y   x  3x  nghịch biến  2x 1 đồng biến khoảng xác định x 1 D Hàm số y  x  x  nghịch biến  ;  C Hàm số y  Vấn đề CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ Câu 71 Phát biểu sau đúng? A Nếu f   x  đổi dấu từ dương sang âm x qua điểm x0 f  x  liên tục x0 hàm số y  f  x  đạt cực đại điểm x0 B Hàm số y  f  x  đạt cực trị x0 x0 nghiệm đạo hàm C Nếu f   x0   f   x0   x0 cực trị hàm số y  f  x  cho D Nếu f   x0   f   x0   hàm số đạt cực đại x0 Câu 72 Cho khoảng  a; b  chứa điểm x0 , hàm số f  x  có đạo hàm khoảng  a; b  (có thể từ điểm x0 ) Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A Nếu f  x  khơng có đạo hàm x0 f  x  không đạt cực trị x0 B Nếu f   x   f  x  đạt cực trị điểm x0 C Nếu f   x   f   x0   f  x  không đạt cực trị điểm x0 D Nếu f   x   f   x   f  x  đạt cực trị điểm x0 GV TRẦN QUỐC NGHĨA – sưu tầm biên tập Câu 73 Phát biểu sai? A Nếu tồn số h cho f  x   f  x0  với x   x0  h; x0  h  x  x0 , ta nói hàm số f  x  đạt cực đại điểm x0 B Giả sử y  f  x  liên tục khoảng K   x0  h; x0  h  có đạo hàm K K \  x0  , với h  Khi f   x    x0  h; x0  f '  x   khoảng  x0 ; x0  h  x0 điểm cực tiểu hàm số f  x  C x  a hoành độ điểm cực tiểu y   a   ; y   a   D Nếu M  x0 ; f  x0   điểm cực trị đồ thị hàm số y0  f  x0  gọi giá trị cực trị hàm số Câu 74 Cho hàm số f  x  xác định liên tục khoảng  a; b  Tìm mệnh đề sai? A Nếu f  x  đồng biến khoảng  a; b  hàm số khơng có cực trị khoảng  a; b  B Nếu f  x  nghịch biến khoảng  a; b  hàm số khơng có cực trị khoảng  a; b  C Nếu f  x  đạt cực trị điểm x0   a; b  tiếp tuyến đồ thị hàm số điểm M  x0 ; f  x0   song song trùng với trục hoành D Nếu f  x  đạt cực đại x0   a; b  f  x  đồng biến  a; x0  nghịch biến  x0 ; b  Câu 75 Cho khoảng  a; b  chứa m Hàm số y  f  x  xác định liên tục khoảng  a; b  Có phát biểu sau đây: 1 m điểm cực trị hàm số f   m    2 f  x   f  m  , x   a; b  x  m điểm cực tiểu hàm số  3 f  x   f  m  , x   a; b  \ m x  m điểm cực đại hàm số  4 f  x   M , x   a; b  M gọi giá trị nhỏ hàm số khoảng  a; b  Số phát biểu A B C D C yCĐ  D yCĐ  1 x  C   x   10  x  D  x   Câu 76 Giá trị cực đại yCĐ hàm số y  x  3x  ? A yCĐ  B yCĐ  Câu 77 Hàm số y  x3  x  3x  đạt cực trị khi:  x  3 A  x    x  B   x  10  Câu 78 Đồ thị hàm số y  x  3x có hai điểm cực trị A  0;  1; 2  B  0;   2;  C  0;   2; 4  D  0;   2; 4  Câu 79 Hàm số y  x  x  x  đạt cực tiểu xCT Kết luận sau ? A xCT  B xCT  3 C xCT   D xCT  GV TRẦN QUỐC NGHĨA (Sưu tầm & biên tập) 179 Câu 263 Một miếng tơn hình chữ nhật có chiều dài 10, dm , chiều rộng 2 dm uốn lại thành mặt xung quanh thùng đựng nước có chiều cao 2 dm (như hình vẽ) Biết chỗ ghép cm Hỏi thùng đựng lít nước? 2 dm 2 dm A 50 lít B 100 lít C 20, lít D 20 lít Câu 264 Trong tất hình chóp tứ giác nội tiếp mặt cầu có bán kính , tính thể tích V khối chóp tích lớn A V  144 B V  576 C V  576 D V  144 Câu 265 Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a , tam giác SAB nằm mặt phẳng vng góc với đáy Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp khối chóp SABCD A 21 a 54 B 21 a 162 C 21 a 216 D 49 21 a 36 Câu 266 Một hình thang cân ABCD có đáy nhỏ AB  , đáy lớn CD  , cạnh bên BC  AD  Cho hình thang ABCD quay quanh AB ta khối tròn xoay tích A V  3 B V   C V   D V  2 Câu 267 Cho hình chóp S ABC có đáy tam giác ABC vuông B , AB  , BC  Hai mặt phẳng  SAB  ,  SAC  vng góc với mặt phẳng đáy, đường thẳng SC hợp với mặt phẳng đáy góc 45 Thể tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S ABC A V  5 B V  25 C V  125 D V  125 Câu 268 Trong tất hình chóp tứ giác nội tiếp hình cầu có bán kính Tính thể tích V khối chóp tích lớn A 576 B 576 C 144 D 144 Câu 269 Cho hình nón  N  có đường cao SO  h bán kính đáy R , gọi M điểm đoạn SO , đặt OM  x ,  x  h  C  thiết diện mặt phẳng  P  vng góc với trục SO M , với hình nón  N  Tìm x để thể tích khối nón đỉnh O đáy  C  lớn A h B h C h D h Câu 270 Cho lục giác ABCDEF có cạnh Quay lục giác quanh đường thẳng AD Tính thể tích V khối tròn xoay sinh A V  16 B V  128 C V  32 D V  64 Câu 271 Từ thép phẳng hình chữ nhật, người ta muốn làm thùng đựng dầu hình trụ cách cắt hai hình tròn hình chữ nhật (phần tơ đậm) sau hàn kín lại, hình vẽ Hai hình tròn làm hai mặt đáy, hình chữ nhật làm thành mặt xung quanh thùng đựng dầu (vừa đủ) Biết thùng đựng dầu tích 50, 24 lít(các mối ghép nối gò hàn chiếm diện tích khơng đáng kể Lấy   3,14 ) Tính diện tích thép hình chữ nhật ban đầu   A 1,8 m   B 2, m   C 1, m   D 1, m TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 12 – TRẮC NGHIỆM HỌC KÌ I 180 Câu 272 Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình thoi cạnh a ,  ABC  60 Mặt bên SAB tam giác nằm mặt phẳng vng góc với mặt phẳng đáy Tính diện tích S mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S ABCD 13 a 5 a 13 a 5 a A S  B S  C S  D S  12 36 Câu 273 Từ tôn hình chữ nhật kích thước 50 cm 240 cm , người ta làm thùng đựng nước hình trụ có chiều cao 50 cm , theo hai cách sau (xem hình minh họa đây): - Cách 1: Gò tơn ban đầu thành mặt xung quanh thùng - Cách 2: Cắt tôn ban đầu thành hai nhau, gò thành mặt xung quanh thùng Kí hiệu V1 thể tích thùng gò theo cách V2 tổng thể tích hai thùng gò V theo cách Tính tỉ số V2 V V V V A  B  C  D  V2 V2 V2 V2 Câu 274 Cho hình trụ T  có  C   C  hai đường tròn đáy nội tiếp hai mặt đối diện hình lập phương Biết rằng, tam giác cong tạo đường tròn  C  hình vng ngoại tiếp C  có hình chữ nhật kích thước a  2a (như hình vẽ đây) Tính thể tích V khối trụ T  theo a A 100 a B 250 a C 250 a3 D 100 a Câu 275 Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, AB  3a, AD  a, SAB tam giác nằm mặt phẳng vng góc với đáy Tính theo a diện tích S mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S ABCD A S  5 a B S  10 a C S  4 a D S  2 a Câu 276 Cho hình nón  N  có bán kính đáy r  20 cm , chiều cao h  60 cm hình trụ T  nội tiếp hình nón  N  (hình trụ T  có đáy thuộc đáy hình nón đáy nằm mặt xung quanh hình nón) Tính thể tích V hình trụ T  có diện tích xung quanh lớn nhất? A V  3000 (cm3 ) B V  32000  (cm3 ) C V  3600 (cm3 ) D V  4000 (cm ) Câu 277 Cho hình nón có chiều cao h Tính chiều cao x khối trụ tích lớn nội tiếp hình nón theo h h h h 2h A x  B x  C x  D x  3 Câu 278 Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác cạnh , mặt bên SAB tam giác cân S nằm mặt phẳng vng góc với mặt phẳng đáy Tính thể tích V khối cầu ngoại tiếp hình chóp cho biết  ASB  120 A V  15 54 B V  3 27 C V  5 D V  13 78 27 GV TRẦN QUỐC NGHĨA (Sưu tầm & biên tập) 181 Câu 279 Một hình trụ có bán kính đáy r  5cm khoảng cách hai đáy h  cm Cắt khối trụ mặt phẳng song song với trục cách trục 3cm Diện tích thiết diện tạo thành A S  56  cm  B S  55  cm  C S  53  cm  D S  46  cm  Câu 280 Một kẽm hình vng ABCD có cạnh 30 cm Người ta gập kẽm theo hai cạnh EF GH AD BC trùng hình vẽ bên để hình lăng trụ khuyết hai đáy A G E B G E A B F D H x C x F H D 30 cm C Giá trị x để thể tích khối lăng trụ lớn A x   cm  B x   cm  C x   cm  D x  10  cm  Câu 281 Khối cầu nội tiếp hình tứ diện có cạnh a thể tích khối cầu A a3 216 B a 3 144 C a 3 96 D a3 124 Câu 282 Cho đường tròn tâm O có đường kính AB  2a nằm mặt phẳng  P  Gọi I điểm đối xứng với O qua A Lấy điểm S cho SI   P  SI  2a Tính bán kính R mặt cầu qua đường tròn cho điểm S A R  a 65 B R  a 65 16 C R  a 65 D R  7a Câu 283 Cho hình trụ đứng có hai đáy hai đường tròn tâm O tâm O , bán kính a , chiều cao hình trụ 2a Mặt phẳng qua trung điểm OO tạo với OO góc 30 , cắt đường tròn đáy tâm O theo dây cung AB Độ dài đoạn AB A a B 2a C a D a Câu 284 Cho mặt cầu đường kính AB  R Mặt phẳng  P  vng góc AB I ( I thuộc đoạn AB ), cắt mặt cầu theo đường tròn  C  Tính h  AI theo R để hình nón đỉnh A , đáy hình tròn  C  tích lớn nhất? A h  R B h  R C h  4R D h  2R Câu 285 Trong tất hình chóp tam giác nội tiếp mặt cầu bán kính , thể tích lớn khối chóp A Vmax  32 B Vmax  64 C Vmax  72 D Vmax  81 TÀI LIỆU HỌC TẬP TỐN 12 – TRẮC NGHIỆM HỌC KÌ I 182 Câu 286 Cho mặt trụ  T  điểm S cố định nằm bên  T  Một đường thẳng  thay đổi qua S cắt  T  hai điểm A , B ( A , B trùng nhau) Gọi M trung điểm đoạn thẳng AB Tập hợp điểm M A Một phần mặt phẳng qua S B Một phần mặt cầu qua S C Một phần mặt nón có đỉnh S D Một phần mặt trụ Câu 287 Tính thể tích V khối cầu tiếp xúc với tất cạnh tứ diện ABCD cạnh 2 2 2 2 A V  B V  C V  D V  24 12 Câu 288 Một khúc gỗ có dạng khối nón có bán kính đáy r  30 cm , chiều cao h  120 cm Anh thợ mộc chế tác khúc gỗ thành khúc gỗ có dạng khối trụ hình vẽ Gọi V thể tích lớn khúc gỗ dạng khối trụ chế tác Tính V A V  0,16  m3  B V  0, 024  m3  C V  0,36  m3  D V  0, 016  m3  Câu 289 Trong tất khối chóp tứ giác ngoại tiếp mặt cầu bán kính a , thể tích V khối chóp tích nhỏ 8a 10a 32a 3 A V  B V  C V  2a D V  3 Câu 290 Ban đầu ta có tam giác cạnh (hình ) Tiếp ta chia cạnh tam giác thành đoạn thay đoạn hai đoạn cho chúng tạo với đoạn bỏ tam giác phía bên ngồi ta hình Khi quay hình xung quanh d trục d ta khối tròn xoay Tính thể tích khối tròn xoay 5 A 9 B 5 C 5 D Hình Hình 2 Câu 291 Cho hình tứ diện ABCD có AD   ABC  , ABC tam giác vuông B Biết BC  a , AB  a , AD  3a Quay tam giác ABC ABD (Bao gồm điểm bên tam giác) xung quanh đường thẳng AB ta khối tròn xoay Thể tích phần chung khối tròn xoay A 3 a 16 B 3 a C 3 a3 16 D 3 a 16 D Câu 292 Có viên bi hình cầu có bán kính cm Người ta đặt viên bi tiếp xúc tiếp xúc với mặt bàn Sau đai chặt viên bi lại đặt viên bi thứ tiếp xúc với viên bi hình vẽ bên Gọi O điểm thuộc bề mặt viên bi thứ tư có khoảng cách đến mặt bàn lớn Khoảng cách từ O đến mặt bàn A 6 B C 3 GV TRẦN QUỐC NGHĨA (Sưu tầm & biên tập) 183 Câu 293 Cho hình chóp S ABCD có  ABC   ADC  90 , cạnh bên SA vng góc với  ABCD  , góc a2 tạo SC đáy ABCD 60 , CD  a tam giác ADC có diện tích Diện tích mặt cầu S mc ngoại tiếp hình chóp S ABCD A S mc  16 a B S mc  4 a C S mc  32 a D S mc  8 a Câu 294 Trong không gian mặt cầu  S  tiếp xúc với mặt hình lập phương cạnh a , thể tích khối cầu  S   a3 A 24  a3 B  a3 C 4 a3 D Câu 295 Cho khối chóp S ABCD có đáy hình vng, tam giác SAB nằm mặt phẳng vng góc với đáy Mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S ABCD có diện tích 84  cm  Khoảng cách hai đường thẳng SA BD 21 21 A B  cm   cm  7 C 21  cm  D 21  cm  Câu 296 Cho hình chóp S ABC có SA  SB  SC  2a tam giác ABC có góc A 120 BC  2a Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp theo a a 2a a a A B C D Câu 297 Cho hình trụ có đáy hai đường tròn tâm O O , bán kính đáy chiều cao 2a Trên đường tròn đáy có tâm O lấy điểm A , đường tròn tâm O lấy điểm B Đặt  góc AB đáy Biết thể tích khối tứ diện OOAB đạt giá trị lớn Khẳng định sau đúng? 1 A tan   B tan   C tan   D tan   2 Câu 298 Cho hình nón  N  có góc đỉnh 60o , độ dài đường sinh a Dãy hình cầu  S1  ,  S2  ,  S3  , ,  S n  , thỏa mãn:  S1  tiếp xúc với mặt đáy đường sinh hình nón  N  ;  S2  tiếp xúc với  S1  tiếp xúc với đường sinh hình nón  N  ;  S3  tiếp xúc với  S2  tiếp xúc với đường sinh hình nón  N  Tính tổng thể tích khối cầu  S1  ,  S2  ,  S3  , ,  S n  , theo a A  a3 52 B 27 a 3 52 C  a3 48 D 9 a 3 16 Câu 299 Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy Gọi B1 , C1 hình chiếu A SB , SC Tính theo a bán kính R mặt cầu qua năm điểm A , B , C , B1 , C1 A R  a B R  a C R  a D R  a Câu 300 Cho cốc có dạng hình nón cụt viên bi có đường kính chiều cao cốc Đổ đầy nước vào cốc thả viên bi vào, ta thấy lượng nước tràn nửa lượng nước đổ vào cốc lúc ban đầu Biết viên bi tiếp xúc với đáy cốc thành cốc Tìm tỉ số bán kính miệng cốc đáy cốc (bỏ qua độ dày cốc) A B C 3 D 1 TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 12 – TRẮC NGHIỆM HỌC KÌ I 184 Câu 301 Cho mặt cầu  S  bán kính R Hình nón  N  thay đổi có đỉnh đường tròn đáy thuộc mặt cầu  S  Thể tích lớn khối nón  N  A 32 R3 81 B 32 R 81 C 32 R 27 D 32 R 27 Câu 302 Cho mặt cầu  S  có bán kính R khơng đổi, hình nón  H  nội tiếp mặt cầu  S  Thể tích khối nón  H  V1 ; thể tích phần lại khối cầu V2 Giá trị lớn A 81 32 B 76 32 C 32 81 Câu 303 Một mũ vải nhà ảo thuật với kích thước hình vẽ Hãy tính tổng diện tích vải cần có để làm nên mũ (khơng kể viền, mép, phần thừa) A 750, 25 (cm ) B 700 (cm ) C 756, 25 (cm2 ) D 754, 25 (cm2 ) D V1 V2 32 76 30cm O 10cm r 35cm Câu 304 Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác ABC đều, đường cao SH với H nằm  ABC 2SH=BC,  SBC  tạo với mặt phẳng  ABC  góc 60 Biết có điểm O nằm đường cao SH cho d  O ; AB   d  O ; AC   d  O;  SBC    Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp cho 256 125 500 343 A B C D 81 162 81 48 Câu 305 Cắt khối nón tròn xoay có bán kính đáy R, đường sinh 2R mặt phẳng   qua tâm đáy tạo với mặt đáy góc 60 tính tỷ số thể tích hai phần khối nón chia mặt phẳng   ? A  B    1 C 3 D 3  6 Câu 306 Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD biết AB  CD  a , BC  AD  b , AC  BD  c A C a  b2  c2 2 a  b2  c B D  a2  b2  c  a  b2  c Câu 307 Có bể hình hộp chữ nhật chứa đầy nước Người ta cho ba khối nón giống có thiết diện qua trục tam giác vuông cân vào bể cho ba đường tròn đáy ba khối nón tiếp xúc với nhau, khối nón có đường tròn đáy tiếp xúc với cạnh đáy bể hai khối nón lại có đường tròn đáy tiếp xúc với hai cạnh đáy bể Sau người ta đặt lên đỉnh ba khối nón khối cầu có bán kính lần bán kính đáy khối nón Biết khối cầu vừa đủ 337 ngập nước lượng nước trào cm3  Tính thể tích  nước ban đầu bể A  885,  cm3  B  1209,  cm3  C  1106,  cm3  D  1174,  cm3  GV TRẦN QUỐC NGHĨA (Sưu tầm & biên tập) 185 Câu 308 Trong không gian cho tam giác ABC cạnh cố định, M điểm thỏa mãn MA2  MB  MC  12 Khẳng định sau đúng? A Tập hợp điểm M mặt cầu có bán kính R  B Tập hợp điểm M mặt cầu có bán kính R  C Tập hợp điểm M mặt cầu có bán kính R  D Tập hợp điểm M mặt cầu có bán kính R  Câu 309 Cho hình chóp S ABCD có đáy hình vng cạnh a , SAD tam giác nằm mặt phẳng vuông góc với đáy Gọi M , N trung điểm BC CD Tính bán kính R khối cầu ngoại tiếp khối chóp S CMN A R  a 29 B R  a 93 12 C R  a 37 Câu 310 Cho hình chóp S ABCD có đáy hình vng cạnh a, SAD tam giác nằm mặt phẳng vng góc với đáy Gọi M N trung điểm BC CD (tham khảo hình vẽ bên) Tính bán kính R khối cầu ngoại tiếp hình chóp S CMN A R  a 93 12 B R  a 37 C R  a 29 D R  S 5a 12 A B M N C 5a D R  12 D Câu 311 Cho tứ diện ABCD có AB  BC  CD  , AC  BD  , AD  Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện cho A B C 39 D Câu 312 Trong không gian cho hai đường thẳng chéo d  , vng góc với nhận AB  a làm đoạn vng góc chung A  d , B   Trên d lấy điểm M ,  lấy điểm N cho AM  2a , BN  4a Gọi I tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABMN Khoảng cách hai đường thẳng AM BI 4a 2a 4a A B a C D 17 Câu 313 Cho tứ diện ABCD có mặt cầu nội tiếp  S1  mặt cầu ngoại tiếp  S2  , hình lập phương ngoại tiếp  S2  nội tiếp mặt cầu  S3  Gọi r1 , r2 , r3 bán kính mặt cầu  S1  ,  S2  ,  S3  Khẳng định sau đúng? r1 r   r2 r3 r r C   r2 r3 r1 r   r2 r3 r r D   r2 r3 3 A B Câu 314 Cho khối trụ có chiều cao h  16 hai đáy hai đường tròn tâm O , O với bán kính R  12 Gọi I trung điểm OO AB dây cung đường tròn  O  cho AB  12 Tính diện tích thiết diện khối trụ với mặt phẳng  IAB  A 120  80π B 48π  24 C 60  40π D 120 TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 12 – TRẮC NGHIỆM HỌC KÌ I 186 Câu 315 Một khối gỗ có hình trụ với bán kính đáy chiều cao Trên đường tròn đáy ta lấy hai điểm A , B cho cung AB có số đo 120 Người ta cắt khúc gỗ mặt phẳng qua A , B tâm hình trụ (tâm hình trụ trung điểm đoạn nối tâm hai đáy) để thiết diện hình vẽ Biết diện tích S thiết diện thu có dạng S  aπ  b Tính P  a  b A P  60 B P  30 Câu 316 Có bìa hình tam giác vng cân ABC có cạnh huyền BC a Người ta muốn cắt bìa thành hình chữ nhật MNPQ cuộn lại thành hình trụ khơng đáy hình vẽ Diện tích hình chữ nhật để diện tích xung quanh hình trụ lớn nhất? A a2 B a2 C P  50 A B D P  45 A B C M N Q P a2 12 D C a2 Vấn đề TRÍCH 12 ĐỀ THI CỦA BGD NĂM 2017+ 2018 Câu 317 [2H2-1-MH1-2017] Trong không gian, cho tam giác ABC vuông A , AB  a AC  a Tính độ dài đường sinh l hình nón, nhận quay tam giác ABC xung quanh trục AB A l  a B l  2a C l  3a D l  2a Câu 318 [2H2-1-MH2-2017] Cho hình lăng trụ tam giác ABC.ABC  có độ dài cạnh đáy a chiều cao h Tính thể tích V khối trụ ngoại tiếp lăng trụ cho  a2h  a2h A V  B V  C V  3 a h D V   a h Câu 319 [2H2-1-MH3-2017] Cho hình nón có diện tích xung quanh 3 a bán kính a Tính độ dài đường sinh hình nón cho 3a 5a A l  B l  2a C l  D l  3a 2 Câu 320 [1H2-1-MH3-2017] Tính thể tích V khối trụ ngoại tiếp hình lập phương có cạnh a  a3  a3  a3 A V  B V   a C V  D V  Câu 321 [2H2-1-101-2017] Tính thể tích V khối trụ có bán kính đáy r  chiều cao h  Khẳng định sau khẳng định đúng? A V  128 B V  64 2 C V  32 D V  32 2 Câu 322 [2H2-1-102-2017] Cho khối nón có bán kính đáy r  chiều cao h  Tính thể tích V khối nón cho 16 A V  B V  4 C V  16 D V  12 Câu 323 [2H2-1-104-2017] Cho hình nón có bán kính đáy r  độ dài đường sinh l  Tính diện tích xung quanh hình nón cho A S xq  12 B S xq  3 C S xq  39 D S xq  3 GV TRẦN QUỐC NGHĨA (Sưu tầm & biên tập) 187 Câu 324 [2H3-2-104-2017] Cho mặt cầu  S  tâm O , bán kính R  Mặt phẳng  P  cách O khoảng cắt  S  theo giao tuyến đường tròn  C  có tâm H Gọi T giao điểm tia HO với  S  , tính thể tích V khối nón có đỉnh T đáy hình tròn  C  A V  32 B V  16 C V  16 D V  32 Câu 325 [2H2-2-MH1-2017] Trong không gian, cho hình chữ nhật ABCD có AB  AD  Gọi M , N trung điểm AD BC Quay hình chữ nhật xung quanh trục MN , ta hình trụ Tính diện tích tồn phần Stp hình trụ A Stp  4 B Stp  2 C Stp  6 D Stp  10 Câu 326 [1H2-2-MH2-2017] Cho khối  N  có bán kính đáy diện tích xung quanh 15 Tính thể tích V khối nón  N  A V  12 B V  20 C V  36 D V  60 Câu 327 [2H2-2-MH2-2017] Cho hình hộp chữ nhật ABCD ABC D có AB  a , AD  2a AA  2a Tính bán kính R mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABBC  3a 3a A R  3a B R  C R  D R  2a Câu 328 [1H2-2-MH3-2017] Cho hình chóp tứ giác S ABCD có cạnh đáy 2a, cạnh bên 5a Tính bán kính R mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S ABCD 25a A R  3a B R  2a C R  D R  2a Câu 329 [2H2-2-101-2017] Tính bán kính R mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương có cạnh 2a a A R  B R  a C R  3a D R  3a Câu 330 [2H2-2-101-2017] Cho hình chóp tứ giác S ABCD có cạnh a Tính thể tích V khối nón có đỉnh S đường tròn đáy đường tròn nội tiếp tứ giác ABCD  a3 A V  2 a B V   a3 C V  2 a D V  Câu 331 [2H2-2-102-2017] Cho mặt cầu bán kính R ngoại tiếp hình lập phương cạnh a Mệnh đề đúng? A a  3R B a  3R C a  R D a  3R Câu 332 [2H2-2-102-2017] Cho tứ diện ABCD có cạnh 3a Hình nón  N  có đỉnh A đường tròn đáy đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD Tính diện tích xung quanh S xq  N  A S xq  6 a B S xq  3 a C S xq  12 a D S xq  3 a Câu 333 [2H2-2-102-2017] Cho mặt cầu  S  có bán kính , hình trụ  H  có chiều cao hai đường tròn đáy nằm  S  Gọi V1 thể tích khối trụ  H  V2 thể tích khối cầu  S  Tính tỉ số A V1  V2 16 V1 V2 B V1  V2 C V1  V2 16 D V1  V2 TÀI LIỆU HỌC TẬP TỐN 12 – TRẮC NGHIỆM HỌC KÌ I 188 Câu 334 [2H2-2-103-2017] Cho tứ diện ABCD có tam giác BCD vng C , AB vng góc với mặt phẳng  BCD  , AB  5a , BC  3a CD  4a Tính bán kính R mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD 5a A R  B R  5a C R  5a D R  5a Câu 335 [2H2-2-103-2017] Cho hình trụ có diện tích xung quanh 50 độ dài đường sinh đường kính đường tròn đáy Tính bán kính r đường tròn đáy 2 A r  B r  C r   D r  2 Câu 336 [2H2-2-103-2017] Trong không gian cho tam giác ABC vuông A, AB  a  ACB  30 Tính thể tích V khối nón nhận quay tam giác ABC quanh cạnh AC 3 a 3 a A V  B V  3 a3 C V  D V   a Câu 337 [2H2-2-104-2017] Cho hình chóp S ABCD có đáy hình chữ nhật với AB  3a , BC  4a , SA  12a SA vng góc với đáy Tính bán kính R mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S ABCD 5a 17a 13a A R  B R  C R  D R  6a 2 Câu 338 [2H2-3-MH1-2017] Từ tơn hình chữ nhật kích thước 50 cm  240 cm , người ta làm thùng đựng nước hình trụ có chiều cao 50 cm , theo hai cách sau (xem hình minh họa bên dưới): Cách Gò tơn ban đầu thành mặt xung quanh thùng Cách Cắt tôn ban đầu thành hai nhau, gò thành mặt xung quanh thùng Ký hiệu V1 thể tích thùng gò theo cách thứ V2 tổng thể tích hai thùng V gò theo cách thứ hai Tính tỉ số V2 V V V V A  B  C  D  V2 V2 V2 V2 Câu 339 [2H2-3-MH1-2017] Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác cạnh 1, mặt bên SAB tam giác nằm mặt phẳng vng góc với đáy Tính thể tích V khối cầu ngoại tiếp hình chóp cho 15 15 3 5 A V  B V  C V  D V  18 54 27 Câu 340 [2H2-3-101-2017] Cho hình nón S có chiều cao h  a bán kính đáy r  2a Mặt phẳng  P  qua S , cắt đường tròn đáy A, B cho AB  3a Tính khoảng cách d từ tâm đường tròn đáy đến  P  A d  a B d  a C d  a D d  a GV TRẦN QUỐC NGHĨA (Sưu tầm & biên tập) 189 Câu 341 [2H2-3-103-2017] Cho hình nón  N  có đường sinh tạo với đáy góc 60 Mặt phẳng qua trục  N  thiết diện tam giác có bán kính đường tròn nội tiếp Tính thể tích V khối nón giới hạn  N  A V  3 B V  9 C V  3 D V  3 Câu 342 [2H2-3-104-2017] Cho hình hộp chữ nhật ABCD ABC D có AD  , CD  , AC   12 Tính diện tích tồn phần Stp hình trụ có hai đường tròn đáy hai đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật ABCD ABC D     11    A Stp  576 B Stp  10 11   B Stp  26 D Stp Câu 343 [2H2-4-MH2-2017] Cho hai hình vng có cạnh xếp chồng lên cho đỉnh X hình vng tâm hình vng lại (như hình vẽ) Tính thể tích V vật thể tròn xoay quay mơ hình xung quanh trục XY   125   A V    125   C V  24   125  2  B V  X 12   125   D V  Y Câu 344 [2H1-4-104-2017] Trong tất hình chóp tứ giác nội tiếp mặt cầu có bán kính 9, tính thể tích V khối chóp tích lớn A V  144 B V  576 C V  576 D V  144 Câu 345 [2H2-2-MH-2018] Cho hình nón có diện tích xung quanh 3 a bán kính đáy a Độ dài đường sinh hình nón cho 3a A 2a B 3a C 2a D Câu 346 [2H2-3-MH-2018] Cho tứ diện ABCD có cạnh Tính diện tích xung quanh S xq hình trụ có đường tròn đáy đường tròn nội tiếp tam giác BCD chiều cao chiều cao tứ diện ABCD 16 2 16 3 B S xq  2 C S xq  3 Câu 347 [2H2-1-MĐ101-2018] Diện tích mặt cầu bán kính R A  R B 2 R C 4 R Câu 348 [2H2-1-MĐ102-2018] Thể tích khối cầu bán kính R A  R3 B 4 R C 2 R A S xq  D S xq  3 D  R D  R3 Câu 349 [2H2-1-MĐ103-2018] Khối trụ tròn xoay có bán kính đáy r chiều cao h tích A 2 rh B  r h C  r h D  r h 3 TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 12 – TRẮC NGHIỆM HỌC KÌ I 190 Câu 350 [2H2-1-MĐ104-2018] Diện tích xung quanh hình trụ tròn xoay có bán kính đáy r độ dài đường sinh l A  rl B 4 rl C 2 rl D  rl Câu 351 [2H2-2-MĐ101-2018] Một bút chì khối lăng trụ lục giác có cạnh đáy mm chiều cao 200 mm Thân bút chì làm gỗ phần lõi làm than chì Phần lõi có dạng khối trụ có ciều cao chiều dài bút chì đáy hình tròn bán kính mm Giả định m3 gỗ có giá trị a (triệu đồng), m3 than chì có giá trị 8a (triệu đồng) giá nguyên vật liệu làm bút chì gần với kết sau đây? A 9, 7.a (đồng) B 97, 03.a (đồng) C 90, 7.a (đồng) D 9, 07.a (đồng) Câu 352 [2H2-2-MĐ102-2018] Một bút chì có dạng khối trụ lục giác có cạnh đáy mm chiều cao 200 mm Thân bút chì làm gỗ phần lõi làm than chì Phần lõi có dạng khối trụ có chiều cao chiều cao chiều dài bút đáy hình tròn có bán kính mm Giả định m3 gỗ có giá a triệu đồng, m3 than chì có giá 6a triệu đồng Khi giá nguyên vật liệu làm bút chì gần với kết đây? A 84,5.a đồng B 78, 2.a đồng C 8, 45.a đồng D 7,82.a đồng Câu 353 [2H2-3-MĐ103-2018] Một bút chì có dạng khối lăng trụ lục giác có cạnh đáy mm chiều cao 200 mm Thân bút chì làm gỗ phần lõi làm than chì Phần lõi có dạng khối trụ có chiều cao chiều dài bút đáy hình tròn có bán kính mm Giả định 1m3 gỗ có giá a ( triệu đồng), 1m3 than chì có giá 9a (triệu đồng) Khi giá ngun vật liệu làm bút chì gần với kết đây? A 10, 33.a (đồng) B 97, 03.a (đồng) B 103,3.a (đồng) D 9, 7.a (đồng) Câu 354 [2H2-2-MĐ104-2018] Một bút chì khối lăng trụ lục giác có cạnh đáy mm chiều cao 200 mm Thân bút chì làm gỗ phần lõi làm than chì Phần lõi có dạng khối trụ có chiều cao chiều dài bút chì đáy hình tròn bán kính mm Giả định m3 gỗ có giá trị a (triệu đồng), m3 than chì có giá trị 7a (triệu đồng) Khi giá nguyên vật liệu làm bút chì gần với kết sau đây? A 84,5.a (đồng) B 90, 07.a (đồng) C 8, 45.a (đồng) D 9, 07.a (đồng) Câu 355 [2H2-1-2-MH19] Cho khối nón có độ dài đường sinh 2a bán kính đáy a Thể tích khối nón cho A 3 a B 3 a C 2 a3 Câu 356 [2H2.3-2-MH19] Một khối đồ chơi gồm hai khối trụ D  H1  ,  H   a3 xếp chồng lên nhau, có bán kính đáy chiều cao tương ứng r1 , h1 , r1 , h2  2h1 (tham khảo hình vẽ) Biết thể tích tồn khối đồ chơi 30 (cm3 ) , thể tích khối trụ  H1  r2 , h2 thỏa mãn r2  A 24  cm3  B 15  cm3  C 20  cm3  D 10  cm3  GV TRẦN QUỐC NGHĨA (Sưu tầm & biên tập) 191 ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM D 21 A 41 B 61 C 81 B 101 D 121 B 141 B 161 B 181 A 201 D 221 B 241 D 261 A 281 A 301 A 321 B 341 D A 22 C 42 A 62 D 82 C 102 D 122 B 142 D 162 D 182 C 202 D 222 C 242 B 262 C 282 A 302 D 322 B 342 B B 23 A 43 A 63 A 83 A 103 D 123 A 143 B 163 A 183 B 203 B 223 A 243 D 263 A 283 D 303 C 323 B 343 C B 24 C 44 A 64 D 84 C 104 D 124 A 144 D 164 B 184 C 204 D 224 A 244 C 264 C 284 C 304 D 324 A 344 B A 25 A 45 A 65 C 85 A 105 A 125 B 145 B 165 B 185 A 205 B 225 C 245 A 265 A 285 B 305 D 325 A 345 B A 26 C 46 B 66 A 86 D 106 D 126 C 146 B 166 C 186 D 206 C 226 C 246 D 266 C 286 D 306 C 326 A 346 A B 27 A 47 A 67 D 87 D 107 A 127 B 147 A 167 A 187 A 207 A 227 D 247 C 267 D 287 A 307 B 327 C 347 C D 28 D 48 D 68 D 88 A 108 D 128 B 148 C 168 A 188 A 208 C 228 B 248 D 268 B 288 D 308 C 328 C 348 A C 29 D 49 A 69 B 89 A 109 A 129 B 149 B 169 C 189 D 209 C 229 A 249 A 269 D 289 D 309 B 329 D 349 D 10 A 30 A 50 C 70 D 90 B 110 C 130 A 150 B 170 A 190 B 210 B 230 D 250 C 270 D 290 A 310 A 330 C 350 C 11 A 31 C 51 A 71 D 91 B 111 D 131 B 151 B 171 A 191 D 211 A 231 A 251 C 271 C 291 A 311 C 331 D 351 D 12 C 32 C 52 C 72 D 92 B 112 D 132 C 152 D 172 A 192 A 212 C 232 C 252 C 272 B 292 A 312 A 332 B 352 D 13 A 33 A 53 A 73 A 93 D 113 D 133 C 153 C 173 A 193 C 213 A 233 A 253 A 273 B 293 A 313 C 333 C 353 D 14 A 34 B 54 A 74 B 94 B 114 D 134 B 154 B 174 A 194 B 214 C 234 A 254 B 274 B 294 B 314 A 334 C 354 C 15 A 35 A 55 A 75 B 95 D 115 A 135 A 155 B 175 D 195 A 215 B 235 B 255 B 275 A 295 D 315 C 335 D 355 A 16 B 36 B 56 D 76 D 96 A 116 D 136 C 156 D 176 B 196 A 216 A 236 C 256 A 276 A 296 D 316 D 336 A 356 C 17 B 37 D 57 A 77 C 97 D 117 C 137 C 157 C 177 B 197 B 217 A 237 A 257 D 277 B 297 B 317 D 337 C 18 A 38 D 58 C 78 C 98 B 118 B 138 A 158 B 178 A 198 B 218 D 238 C 258 A 278 A 298 A 318 B 338 C 19 C 39 B 59 C 79 D 99 B 119 A 139 A 159 A 179 D 199 A 219 D 239 C 259 B 279 A 299 D 319 D 339 B 20 D 40 A 60 A 80 B 100 A 120 B 140 C 160 A 180 A 200 C 220 D 240 A 260 D 280 D 300 C 320 D 340 D TÀI LIỆU HỌC TẬP TỐN 12 – TRẮC NGHIỆM HỌC KÌ I 192 MỤC LỤC Chương ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM Vấn đề SỰ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ Vấn đề CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ Vấn đề GIÁ TRỊ LỚN NHẤT – GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ 15 Vấn đề ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ 24 Vấn đề ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ VÀ PHÉP BIẾN ĐỔI ĐỒ THỊ 30 Vấn đề TƯƠNG GIAO GIỮA HAI ĐỒ THỊ 42 Vấn đề TỔNG HỢP 48 Vấn đề TRÍCH ĐỀ THI NĂM 2017, 2018, MH2019 BGD 55 Chủ đề MŨ LOGARIT Vấn đề LŨY THỪA 71 Vấn đề LOGARIT 79 Vấn đề HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LOGARIT – HÀM SỐ LŨY THỪA 86 Vấn đề PHƯƠNG TRÌNH – BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ 91 Vấn đề PHƯƠNG TRÌNH – BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT 95 Vấn đề TRÍCH ĐỀ THI NĂM 2017, 2018, MH2019 BGD 102 Chủ đề KHỐI ĐA DIỆN A - NHẬN DẠNG KHỐI ĐA DIỆN 115 B - NHẬN BIẾT VỀ CÁC KHỐI ĐA DIỆN LỒI, ĐỀU 121 C -TÍNH THỂ TÍCH 123 D - KHOẢNG CÁCH TỪ ĐIỂM ĐẾN MẶT PHẲNG 130 E - KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU 132 F - GÓC GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG 134 G - GÓC GIỮA HAI MẶT PHẲNG 136 H - TỈ SỐ THỂ TÍCH 137 I - BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP CHỦ ĐỀ 138 J - TRÍCH ĐỀ THI NĂM 2017, 2018, MH2019 BGD 143 Chủ đề NÓN - TRỤ - CẦU Vấn đề HÌNH NĨN MẶT NĨN KHỐI NĨN 151 Vấn đề HÌNH TRỤ MẶT TRỤ KHỐI TRỤ 154 Vấn đề MẶT CẦU KHỐI CẦU 156 Vấn đề TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP 158 Vấn đề TRÍCH ĐỀ THI NĂM 2017, 2018, MH2019 BGD 186 ... B m  x  mx   m   x có hai điểm cực trị C m  D  m  TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 12 – TRẮC NGHIỆM HỌC KÌ I 12 Câu 104 Với giá trị m hàm số y  x  x  3mx  có điểm cực trị nhỏ ? m  A m... ;b  TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 12 – TRẮC NGHIỆM HỌC KÌ I 16 Câu 145 Cho hàm số y  f  x  liên tục, đồng biến đoạn  a; b Khẳng định sau đúng? A Phương trình f  x   có nghiệm thuộc đoạn  a;... Khơng có giá trị nhỏ Câu 158 Cho hàm số y  x  TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 12 – TRẮC NGHIỆM HỌC KÌ I 18 với x  3;5 x  38 142   29 127  B  ; C  ;  3    Câu 159 Tập giá trị hàm số y 
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm toán 12 luyện thi 2020 vip, Trắc nghiệm toán 12 luyện thi 2020 vip