Mô hình hóa tính toán vỏ chống đường hầm nhiều lớp, xây dựng trong khối đất đá không đồng nhất

9 55 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 18:12

Dgc truc tuydn tai: http://tapchi.humg.edu.vn TAp CHi KHOA HQC Kv THU4T t{t 5e, xV +, tHAttc n',ro ' DIA CHAr oB - 2017 MUc LUC (UAV) 01 Nghien cr?u xay dqng m6 hinh 3D tu dfr lieu 6nh m6y bay kh6ng ngudi l6i Bii Nggc Quf, Pham Vdn Hi€P c6ng tiic 02 Ednh gi6 kh6 ning r?ng dgng m6y qu6t laser m{t tldt GeoMax Zoom 300 hinh 3D m6 lQ thi6n ViQt Nam Nguy6n Vi6t Nghia, Nguy6n Qudc Long, Vff Qudc LAp thinh lip m6 dd khong tlbng nhdt 03, M6 hinh h6a tinh todn v6 chdng dudng hbm nhi6u ldp, xAy dqng khdi alet A S' N', Sammal A Nguy6n Duyen Phong, Ding Trung ThAnh, Nguy6n XuAn Mln, Pakratrenl
- Xem thêm -

Xem thêm: Mô hình hóa tính toán vỏ chống đường hầm nhiều lớp, xây dựng trong khối đất đá không đồng nhất, Mô hình hóa tính toán vỏ chống đường hầm nhiều lớp, xây dựng trong khối đất đá không đồng nhất