Show and tell 3 Unit 1 worksheet

15 106 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 15:50

Show and Tell là một trong những chương trình học được nhiều trung tâm tại Việt Nam dùng hiện nay. Bên cạnh Student Book, học sinh có thể dùng thêm worksheet tại nhà ở lớp để củng cố thêm kiến thức.Để mua trọn bộ worksheet của Show and Tell 1 2 3, mọi người có thể comment xuống bên dưới. Vocabulary Exercise 1: Match: door sink light Exercise 2: Choose the correct pictures: a ceiling b floor ceiling floor window c sink d window Exercise 3: Choose the correct answer: Sink / floor ceiling / door Door / window floor / light Exercise 4: Choose the correct answer: Where is the fan? A It’s on the door B It’s on the ceiling C It’s on the sink Where is the box? A It’s on the floor B It’s on the window C It’s on the light Where is the blue butterfly? A It’s on the sink B It’s on the ceiling C It’s on the window Exercise 5: Choose: Are you pointing to the light? A.Yes, I am B No, I am not Are you pointing to the sink? A.Yes, I am B No, I am not Are you pointing to the ceiling? A.Yes, I am B No, I am not Story and Tell Exercise 1: Fill in the box with the correct answer: stairs snore light book door Exercise 2: Choose the correct answer: Sleep / light book / window Stairs / door sleep / snore sleep Exercise 3: Write open or close …………………… the book …………………… the door …………………… the book …………………… the door Exercise 4: Choose the correct answer: Are you sleeping? A.Yes, I am B No, I am not Is she listening to her mother? A.Yes, she is B No, she is not Is she dancing? A.Yes, she is B No, she is not Is he playing with his cat? A.Yes, he is B No, he is not Exercsie 5: Match: • • • Don’t stand! Turn on the light Come in! Phonics Exercise 1: Match: tape wave cake Exercise 2: Choose the correct pictures: a cake b tape c wave game gate cape d game Exercise 3: Choose the correct answer: What is this? A It’s a red cape B It’s a blue cape C It’s a yellow cape What is this? A It’s a red cape B It’s a blue cape C It’s a yellow cape What are you pointing to? A I’m pointing to the cake B I’m pointing to the wave Exercise 4: Match and write: C I’m pointing to the gate pcea • gate awve • tape gtea • game epat • cape mgae • cake aekc • wave Explore Exercise 1: Fill in the box with the correct number: classroom schoolyard art room computer room Exercise 2: Tick  or  Classroom schoolyard Art room computer room Exercise 3: Write: Where is Lan? She is in the …………………… Where is Harry? He is in the …………………… Where are Kate and Sam? They are in the …………………… Where are you? I am in the …………………… Exercise 4: Choose the correct answer: Where they read books? A They read books in the classroom B They read books in the schoolyard C They read books in the art room Where students learn English? A They learn English in the art room B They learn English in the computer room C They learn English in the schoolyard Where students play games? A They play games in the art room B They play games in the computer room C They play games in the schoolyard Exercise 5: Color Show and Tell Exercise 1: Fill in the box with the correct numbers: floor sink window ceiling door light Exercise 2: Choose the correct answer: Black / purple blue / orange White / yellow red / pink Exercise 3: Match: • Turn on the light • Close the book • Come in • Close the door Exercise 4: Write: on under behind He is ………………… the door next to She is ………………… the chair He is ………………… the table The fan is ………………… the ceiling Exercise 5: Choose the correct answer: Are you pointing to the sink? A.Yes, I am B No, I am not Are you pointing to the window? A.Yes, I am B No, I am not ... play games in the computer room C They play games in the schoolyard Exercise 5: Color Show and Tell Exercise 1: Fill in the box with the correct numbers: floor sink window ceiling door light Exercise... • • Don’t stand! Turn on the light Come in! Phonics Exercise 1: Match: tape wave cake Exercise 2: Choose the correct pictures: a cake b tape c wave game gate cape d game Exercise 3: Choose the... I am B No, I am not Are you pointing to the ceiling? A.Yes, I am B No, I am not Story and Tell Exercise 1: Fill in the box with the correct answer: stairs snore light book door Exercise 2: Choose
- Xem thêm -

Xem thêm: Show and tell 3 Unit 1 worksheet, Show and tell 3 Unit 1 worksheet