Kế hoạch dạy học môn hóa sinh các khối theo chuẩn 2019 2020

49 51 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 15:20

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HÓA SINH KHỐI 6,8,9Đây là bản kế hoạch mới của sở giáo dục đào tạo thành phố Hà Nội ban hành. Soạn theo từng chủ đề, đầy đủ, cẩn thận.Có đủ kế hoạch giáo dục bộ môn sinh, bộ môn hóa 8,9. Quý thầy cô có thể xem và tham khảo. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN SINH KHỐI NĂM HỌC 2019– 2020 Cả năm: 37 tuần (74 tiết) Học kỳ I: 19 tuần (38 tiết) Học kỳ II: 18 tun (36 tit) I.Đặc điểm: Sĩ số: Lớp 9A1 cã 33 häc sinh Líp 9A2 cã 29 häc sinh Líp 9A3 cã 33 häc sinh Líp 9ª4 cã 27 học sinh Kt năm 2018 - 2019 Lp 9A1 9A2 SÜ số Giỏi TB Khá Yếu SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% 18 52.9 16 47.1 0 0 9.1 23 69.7 21.2 0 33 29 23.5 21 61.7 14.7 0 9A3 33 9A4 27 12 35.3 20 58.8 5.9 0 C¬ së vËt chÊt: - Sách giáo khoa: đầy đủ - Sách tập: Đầy đủ - Sách nâng nâng cao: - Đồ dùng dạy học : thiếu II.Yêu cầu giảng dạy môn: Kiến thức: - Nắm đợc tri thức sở vật chất, chế, quy luật tợng di truyền biến dị - Hiểu đợc mqh Di truyền học với ngời ứng dụng lĩnh vực công nghệ sinh học, y học chon giốn - Giải thích đợc mqh cá thể với môi trờng thông qua tơng tác nhân tố sinh thái sinh vật - Hiểu đợc chất KN quần thể, quần xã, hệ sinh thái đặc điểm, tính chất chúng, đặc biệt trình chuyển hóa vật chất lợng hệ sinh thái Kĩ : - Kĩ sinh học: Phát triển kĩ quan sát, thí nghiệm - Kĩ t duy: Phát triển kĩ t thực nghiệp quy lạp, trú trọng phát triển t lí luận (phân tích, so sán, tổng hợp, khái quát hóa - Kĩ học tập: Phát triển kĩ thu thập, sử lí thông tin, lập bảng biểu, sơ đồ, làm việc cá nhân , làm việc theo nhóm, làm báo cáo nhỏ, trình bày tríc tỉ líp 3.Gi¸o dơc: - Cã ý thøc vËn dụng tri thức, kĩ học đợc vào sống, lao động, học tập - Xây dựng ý thức tự giacsvaf thói quen bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trờng sống, có thái độ hành vi đắn sách Đảng nhà nớc dân số môi trờng II Chỉ tiêu cần ®¹t Lớp 9A1 9A2 9A3 9A4 SÜ số Giỏi Khá TB Yếu SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% 23 78 10 22 0 0 15 54 13 44 0 25 81 19 0 0 14 52 13 48 0 0 33 29 33 27 III PHÇn II : Cơ thĨ: HỌC KỲ I Tuần Tiết Chương/Phần/Chủ Chuẩn kiến thức cần đạt Tích hợp Ghi thứ đề/Tên giảng CHƯƠNG I: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MEN ĐEN VÀ MOCGAN Menđen Di truyền học (Câu hỏi trang 7: Không yêu cầu HS trả lời) Lai cặp tính trạng Câu hỏi trang 10: Không yêu cầu HS trả lời  Nêu nhiệm vụ, nội dung vai trò di truyền học  Giới thiệu Menđen người đặt móng cho di truyền học  Nêu phương pháp nghiên cu di truyn ca Menen - HS hiểu đợc công lao trình bày đợc phơng pháp phân tích hệ lai Men Đen - Hiểu nêu đợc số thuật ngữ, ký hiệu di truyền häc  Nêu thí nghiệm Menđen rút nhận xét  Phát biểu nội dung quy luật phân li phân li độc lập  Nêu ý nghĩa quy luật phân li quy luật phân ly độc lập  Nhận biết biến dị tổ hợp xuất phép lai hai cặp tính trạng Menđen  Nêu ứng dụng quy luật phân li sản xuất đời sống Lai cặp tính trạng (tiếp theo) (V Trội khơng hồn tồn: Khơng dạy (vì vượt q u cầu) Câu hỏi trang 13: Không yêu cầu HS trả lời ) Lai hai cặp tính trạng Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo) - HS nắm đợc KN kiểu gen, thể đồng hợp trội,lặn - Trình bày đợc nội dung mục đích, ứng dụng phép lai phân tích - Hiểu & giải thích đợc quy luật phân tích nghiệm trờng hợp định - Nêu đợc ý nghĩa quy luật phân li lĩnh vực khoa học sản xuất - Hiểu phân biệt đợc DT trội không hoàn toàn (DT trung gian) với DT trội hoàn toàn - Mô tả đợc TNo lai cặp TT M.Đen - Biết phân tích kết TNo lai cặp TT M.Đen - Hiểu phát biểu đợc ND qui luật phân li độc lập - Giải thích đợc khái niệm biến dị tổ hợp - Giải thích đợc kết TNo lai cặp TT theo quan niệm MĐ - Trình bày đợc qui luật phân li độc lập - Phân tích đợc ý nghĩa qui luật phân li độc lập đối víi chän gièng & tiÕn ho¸ - HS biÕt cách xác định xác suất & s kiện đồng thời xảy thông qua Thc hnh: Tớnh xỏc sut xut việc gieo đồng kim loại hin mặt đồng kim loại - HS biÕt vËn dụng xác suất để hiểu đợc tỉ lệ loại G & tØ lƯ c¸c kiĨu gen lai cỈp TT Bài tập Bài tập chương I - Cđng cố, khắc sâu mở rộng nhận (Bi trang 22: Khơng u thøc vỊ c¸c qui lt DT cầu HS làm) - BiÕt vËn dơng lÝ thut vµo giải tập CH : C SỞ VẬT CHẤT - CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Ở CẤP ĐỘ PHÂN TỬ Nhiễm sắc thể Nguyên phân (Câu trang 30: Không yêu cầu HS tr li) - Nêu đợc tính đặc trng NST - Mô tả đợc cấu trúc hiển vi điển hình NST kì nguyên phân - Hiểu đợc chức NST di truyền tính trạng - Học sinh trình bày đợc biến đổi hình thái NST ( chủ yếu đóng, duỗi xoắn) chu kì tế bào - Trình bày đợc diễn biến NST qua kì nguyên phân - Phân tích đợc ý nghĩa nguyên phân sinh sản sinh trởng thĨ Giảm phân (Câu trang 33: Khơng u cu HS tr li) 10 - HS trình bày đợc diễn biến NST qua kì giảm phân I giảm phân II - Nêu đợc điểm khác kì giảm phân I giảm phân II - Phân tích đợc kiện quan trọng có liên quan tới cặp NST tơng đồng Phỏt sinh giao t v th - HS nắm đợc chế phát sinh giao tử tinh động vật Nêu đợc điểm giống khác tạo tinh tạo noãn - HS xác định đợc thực chất tạo tinh - Phân tích đợc ý nghĩa giảm phân thụ tinh mặt di truyền biến dị 11 - HS nêu đợc số đặc điểm NST giới tính vai trò xác định giới tính - Trình bày đợc chế xác định giới tính ngời giải thích nhiều loài sinh vật số cá thể đực sinh 1:1 - Phân tích đợc ảnh hởng yếu tố môi trờng ảnh hởng đến phân hoá giới tính Di truyn liờn kt - HS hiểu đợc u ruồi giấm ®èi víi (Câu 2, câu trang 43: nghiªn cøu di trun Khơng u cầu HS trả lời) - Nªu đợc TN0 Moóc Gan nhận xét kết thí nghiệm - Nêu đợc ý nghĩa di truyền liên kết, đặc biệt lĩnh vực chọn giống Cơ chế xác định giới tính 12 13 14 Thc hnh: Quan sỏt - HS nhận dạng đợc NST kì hỡnh thỏi nhim sc th 15 - HS phân tích đợc thành phần hoá học ADN, đặc biệt tính đặc thù đa dạng cđa nã ADN (Câu 5,6 trang 47: Khơng - M« tả đợc cấu trúc không gian ADN yờu cầu HS trả lời) ADN chất gen 16 17 17 - HS trình bày đợc nguyên tắc trình tự nhân đôi ADN - Nêu đợc chất hoá học gen - Phân tích đợc chức ADN Mi quan h gia gen v - HS phải mô tả đợc cấu tạo sơ chức ARN ARN - Biết xác định điểm giống khác ARN ADN - Trình bày đợc trình tổng hợp ARN đặc biệt nêu đợc nguyên tắc trình Thc hnh: Quan sỏt - Qua tranh ảnh mẫu vật HS phân biệt thng bin nhận biết đợc số thờng biến phát sinh số đối tợng thờng gặp - HS phân biệt đợc khác thờng biến đột biến - HS rút đợc: Tính trạng chất lợng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen, không chịu tác động môi trờng tính trạng số lợng thờng chịu ảnh hởng nhiỊu cđa m«i trêng 18 19 10 20 21 11 12 22 23 - HS nêu đợc thành phần hoá học, tính đặc thù đa dạng prôtêin - Nêu đợc bậc cấu trúc vai trò chúng - Trình bày đợc chức prôtêin Mi quan h gia gen v - HS hiểu đợc mối quan hệ ARN tớnh trng prôtêin thông qua việc trình bày đợc (Lnh trang 58: Khụng hình thành chuỗi aa yờu cu HS tr li ) - Giải thích đợc mối quan hệ sơ ®å SGK Thực hành: Quan sát - Cñng cè kiÕn thøc vỊ cÊu tróc ph©n tư lắp mơ hình ADN ADN Prôtêin (Lệnh ▼ cuối trang 55: Không yêu cu HS tr li ) (Lấy điểm thực hành (Hệ Sè 2)) Ơn tập Cđng cè ND kiÕn thøc cđa chương II , III Kiểm tra tiết - Cđng cè néi dung kiÕn thøc ch¬ng I, Ch¬ng II, Ch¬ng III - KiĨm tra nhËn thøc cđa häc sinh - Đánh giá kết học tập học sinh Thc hnh: Nhn bit - HS nhận biết đợc số đột biến hình mt vi dng t bin thái động vật phân biệt đợc sai khác hình thái thân, lá, hoa, quả, hạt thể lỡng bội thể đa bội tranh ảnh - Phân biệt đợc tợng đoạn NST tranh ¶nh chơp kÝnh hiĨn vi Thực hành: Nhận bit - HS nhận biết đợc số đột biến hình mt vi dng bin d thái động vật phân biệt đợc sai 24 t bin gen 13 13 25 26 27 14 28 khác hình thái thân, lá, hoa, quả, hạt thể lỡng bội thể đa bội tranh ảnh - Phân biệt đợc tợng đoạn NST tranh ảnh chụp kính hiển vi - Nờu c khái niệm đột biến gen - Xác định đợc nguyên nhân phát sinh ®ét biÕn gen - HiĨu ®ỵc ý nghÜa cđa ®ét biến gen sinh vật ngời t bin cu trỳc nhim - HS trình bày đợc khái niệm số sc th dạng đột biến cấu trúc NST - Giải thích nắm đợc nguyên nhân nêu đợc vai trò đột biến cấu trúc NST t bin s lng nhim - HS trình bày đợc biến đổi số lợng thsc th ờng thấy cặp NST, chế hình (Lnh trang 67: Khơng thµnh thĨ (2n +1) vµ thĨ (2n – 1) yờu cu HS tr li lnh) - Nêu đợc hậu biến đổi số lợng cặp NST? Đột biến số lượng nhiễm - HS tr¶ lêi đợc thể đa bội gì? sc th (tip theo) - Trình bày đợc hình thành thể đa bội (IV.S hỡnh thnh th a nguyên phân, giảm phân phân biệt bi: Khụng dy) khác hai trờng hợp - Nhận biết đợc số thể đa bội mắt thờng qua tranh ảnh có đợc ý niệm sử dụng đặc điểm thể đa bội chọn giống Thng bin 15 29 - HS trình bày đợc khái niệm thờng biến, khác thờng biến với đột biến hai phơng diện: Khả di truyền biểu kiểu hình - Trình bày đợc khái niệm mức phản ứng ý nghĩa chăn nuôi, trồng trọt - Trình bày đợc ảnh hởng môi trờng tính trạng số lợng mức phản ứng chúng để ứng dụng việc nâng cao xuất vật nuôi trồng CHNG V DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI Phương pháp nghiên cứu - HS sử dụng đợc phơng pháp nghiên cứu di truyn ngi phả hệ để phân tích di truyền vài 15 16 30 31 tính trạng hay đột biến ngời - Phân biệt đợc hai trờng hợp: sinh đôi trứng sinh đôi khác trứng - Hiểu đợc ý nghĩa phơng pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh nghiên cứu di truyền, từ giải thích đợc số trờng hợp thờng gặp Bnh v tt di truyn - HS nhận biết đợc bệnh nhân đao ngi bệnh nhân Tớc Nơ qua đặc điểm hình thái - Trình bày đợc đặc điểm di truyền bệnh Bạch Tạng, bệnh câm điếc bẩm sinh tật ngón tay - Trình bày đợc nguyên nhân bệnh tật di truyền đề xuất số biện pháp hạn chế phát sinh chúng III Chỉ tiêu cần đạt Lp Sĩ s 6A2 42 6A3 42 6A4 42 IV Cơ thĨ Giỏi Khá TB Yếu Kém SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL 32 25 22 73 69 59.9 10 16 18 27 29 37,1 2 0 0 0 0 0 0 HỌC KỲ I Tuần Tiết thứ Chương/Phần/ Chủ đề/Tên Chuẩn kiến thức cần đạt giảng Đặc điểm thể sống Nhiệm vụ Sinh học Đặc điểm chung thực vật Có phải tất thực vật có hoa? Thực hành: Kính lúp, kính hiển vi cách sử dụng Thực hành: Quan sát tế bào thực vật Cấu tạo tế bào thực vật Sự lớn lên phân chia tế bào MỞ ĐẦU SINH HỌC - Nêu đặc điểm chủ yếu thể sống - Phân biệt vật sống vật không sống - Nêu vài ví dụ cho thấy đa dạng sinh vật, kể tên nhóm sinh vật Biết nhiệm vụ mơn sinh học - Nêu vài ví dụ cho biết đa dạng sinh vật với mặt, lợi hại chúng - Kể tên bốn nhóm sinh vật chính: Động vật, thực vật, vi khuẩn, nấm - Hiểu sinh học nói chung thực vật học nói riêng - Biết quan sát so sánh để phân biệtcây có hoa khơng có hoa dựa vào đặc điểm quan simh sản CHƯƠNG I TẾ BÀO THỰC VẬT - Nhận biết phận kính lúp kính hiển vi - Biết cách sử dụng kính lúp kính hiển vi, nhớ bước sử dụng - Tự làm tiêu tế bào thực vật (vảy hành, thịt cà chua) - Nêu thành phần chủ yếu cuả tế bào thực vật - Xác định quan cuả thực vật cấu tạo tế bào - Nêu khái niệm mô - Giải thích tế bào lớn lên nào? Tế bào phân chia nào? Tích hợp Ghi - Các loại rễ, miền rễ - 10 11 12 - Cấu tạo miền hút rễ (Cấu tạo phần rễ bảng trang 32.=> Không dạy chi tiết phận mà cần liệt kê tên phận nêu chức chính) Sự hút nước muối khoáng rễ - Hiểu ý nghĩa lớn lên phân chia tế bào CHỦ ĐỂ RỄ Nhận biết phân biệt hai loại rễ chính: rễ cọc rễ chùm, Phân biệt cấu tạo chức miền rễ Nêu cấu tạo chức phận miền hút rễ Qua quan sát nhận thấy đặc điểm cấu tạo phù hợp chức chúng HS qs n/c KQ TNo để tự XĐ đợc vai trò nớc & số muối khoáng - XĐ đợc đờng rễ hút & muối khoáng hòa tan - Hiểu đợc nhu cầu nớc & MK phụ thuộc vào điều kiện - Tập thiết kế TNo đơn giản nhằm CM cho MĐ n/c SGK đề S hỳt nc muối khống - Xác định trình bày đường rễ hút rễ (Tiếp theo) nước, muối khống hồ tan - Giải thích vai trò điều kiện bên ảnh hưởng đến hút nước muối khoáng rễ Thực hành: Quan sát bin dng - HS phân biẹt đợc loại rễ biÕn d¹ng: RƠ rễ cđ , rƠ mãc , giác mút , rễ thở Hiểu đợc đặc điểm loại rễ biến dạng phù hợp với c/n chúng - HS nhận dạng đợc số loại rễ biến dạng đơn giả thờng gặp - HS giải thích đợc phải thu hoạch có rƠ cđ tríc c©y hoa Chủ đề : THẦN 13 14 15 16 17 18 19 10 20 - HS nắm đợc c.tạo thân gồm : Thân , cành , chồi , chồi nách , phân biệt đợc loại chồi , chåi hoa - HS nhËn biÕt , ph©n biƯt loại thân : Thân đứng , thân bò , th©n leo Thân dài đâu ? - Hiểu thân gỗ to đâu? - Tập xác định tuổi dựa vòng gỗ hàng năm - Phân biệt dác ròng - HS nắm đợc cấu tạo thân Cu to thân non (Cấu tạo phận thân - Nêu đợc đặc điểm cấu tạo vỏ , bảng trang 49 => Khơng trơ gi÷a phï hợp với chức chúng dy: (ch cn HS lưu ý phần bó mạch gồm mạch gỗ mạch rõy)) - HS TL đợc CH thân to ®©u ? Thân to đâu? - Ph©n biƯt đợc dạc & ròng >Tập XĐ tuổi qua việc đếm vòng gỗ hàng năm Cu to ngoi ca thõn Vn chuyn cỏc cht Biết đợc cách vận chuyển chất hữu thõn nh nớc muối khoáng hoà tan thân nh nào? - Học sinh nắm đợc tên loại thân biến Thc hnh: Quan sỏt bin dng ca thõn dạng nh đặc điểm thích nghi loại thân - Học sinh nắm đợc chức loại thân biến dạng Ôn tập - Nhằm giúp hs củng cố hệ thống kiến thức học tế bào thực vật, rễ, thân - Biết cấu tạo chức rễ, thân Phân biệt loại rễ, thân biến dạng Kiểm tra tiết - Đánh giá kết học tập hs kiến thức, kỹ vận dụng - Qua kiểm tra, hs Gv rút kinh nghiệm cải tiến phương pháp học tập phương pháp giảng dạy 11 21 Đặc điểm bên 22 Cấu tạo phiến (- Mục 2: Thịt =>Phần cấu tạo ý đến tế bào chứa lục lạp, lỗ khí biểu bì chức chúng - Câu hỏi 4, trang 67.=> Không y/cầu HS trả lời ) Quang hợp 23 12 24 25 13 CHƯƠNG IV L - Nêu đợc đặc điểm bên cách xếp phù hợp với chức thu nhận ánh sáng cần thiết cho việc chế tạo chất hữu - Phân biệt đợc kiểu gân lá, đơn kép kiểu xếp thân : - Nhn bit đặc điểm cấu tạo bên phù hợp với chức phiến - Giải thích đượcđặc điểm màu sắc mặt phiến - Häc sinh tù t×m hiểu phân tích thí nghiệm để rút kết luận, có ánh sáng thể chế tạo đợc tinh bột nhả khí Oxi - Giải thích đợc tợng thực tế nh: Vì phải trồng nơi đủ ánh sáng? Vì nên thả thêm bể cá cảnh Quang hp (tip theo) - Học sinh tự tìm hiểu phân tích thí nghiƯm ®Ĩ rót kÕt ln -VËn dơng kiÕn thøc học kỷ phân tích thí nghiệm để biết đợc chất cần sử dụng để chế tạo tinh bột -Phát biểu đợc khái niệm đơn giản quang hợp, viết đợc sơ đồ tóm tắt tỵng quang hỵp Ảnh hưởng điều kiện - Nêu điều kiện bên ảnh hưởng đến bên đến quang hợp, ý quang hợp nghĩa quang hợp - Vận dụng kiến thức, giải thích ý nghĩa vài biện pháp kỹ thuật trồng trọt - Tìm VD thực tế chứng tỏ ý nghĩa quan trọng quang hợp 26 13 27 14 28 15 29 30 15 16 31 Cây có hơ hấp khơng? - Ph©n tÝch TNo tham gia thiÕt kÕ TNo (-Câu hỏi 4, trang 79 => đơin giản , hs phát biểu đợc có tợng hô hấp ko Khụng y/cu HS tr li) - Nhớ đợc KN đơn giản tợng hô hấp hiểu đợc ý nghĩa hô hấp đời sống xanh - Giải thích đợc vài ứng dụng trồng trọt liên quan đén tợng hô hÊp Phần lớn nước vào đâu? HS lùa chän c¸ch thiÕt kÕ TNo chøng minh cho kÕt luận : Phần lớn nớc rễ hút vào đợc thải thoát nớc - Nêu đợc ý nghĩa quan trọng thoát nớc qua - Nắm đợc điều kiện bên ảnh hởng tới thoát nớc qua - Giải thích ý nghĩa số biện ph¸p kÜ thuËt trång trät Thực hành: Biến dạng ca lỏ - Nêu đợc đặc điểm hình thái chức số biến dạng , từ hiểu đợc ý nghĩa biến dạng Bi (cha bi v - HS đợc củng cố , khắc sâu , & mở rộng bi sinh học 6) nhËn biÕt kiÕn thøc - BiÕt vËn dụng kiến thức vào giải tập CHNG V SINH SẢN SINH DƯỠNG Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên - Học sinh nắm đợc KN sinh sản sinh dỡng TN - Tìm hiểu số khái niệm đơn giản sinh sản sinh dỡng TN - Tìm đực số VD sinh sản sinh dỡng TN - Nắm đợc biện pháp tiêu diệt cỏ dại hay trồng giải thích sở khoa học biện pháp Sinh sn sinh dng ngi - Học sinh hiểu đợc giâm cành , (Mc Nhõn ging vụ tớnh chiết cành , ghép cây, nhân giống vô tính ống nghiệm - Biết đợc u việt hình thức nhân giống vô tính ống nghiệm CHNG VI HOA VÀ SINH SẢN HỮU TÍNH Cấu tạo chức nng ca hoa - Phân biệt phận hoa , đặc điểm cấu tạo chức tờng phận - HS giải thích đợc nhị nhụy phận sinh sản chđ u cđa hoa Các loại hoa - Ph©n biƯt đợc loại hoa đơn tính hoa lỡng tính - HS phân biệt đợc cách xếp hoa , biết đợc ý nghĩa sinh học cách xếp hoa thành cụm Th phn - HS phát biểu đợc khái niệm thụ phấn - Nêu đợc đặc ®iĨm chÝnh cđa hoa tù thơ phÊn , ph©n biƯt đợc hoa tự thụ phấn hoa giao phấn - Nhận biết đợc đặc điểm hoa thích hợp với nối thụ phấn nhờ sâu bọ ễn học kỳ I - Cđng cè ND kiÕn thøc ®· học : TBTV, quan TV : Rễ, thân , lá, hoa sinh sản sinh dỡng Kim tra học kỳ I - Cđng cè néi dung ®· học - Đánh giá nhận thức học sinh Ơn tập - Cđng cè néi dung ®· häc - Cđng cè néi dung ®· häc Ơn tập ống nghiệm =>Không dạy Câu hỏi =>Không yêu cầu HS trả lời) 32 16 33 17 34 35 18 36 19 37 38 HỌC KỲ II Tuần Tiết thứ Tên giảng Chuẩn kiến thức cần đạt Giảm tải/ Tích hợp Ghi Thụ phấn (tiếp theo) 39 20 Thụ tinh, kết tạo hạt 40 41 21 42 43 44 22 - HS giải thích đợc tác dụng đặc điểm có hoa thụ phấn nhờ gió - Hiểu đợc tợng giao phấn (Phn ny in nghiờng) - Biết đợc vai trß cđa ngêi tù thơ phÊn cho hoa gãp phần nâng cao xuất phẩm chất trồng - HS nắm đợc thụ tinh kết hạt tạo - Phân biệt đợc tợng thụ phấn thụ tinh , mqh chúng CH QUẢ VÀ HẠT Các loại - HS biÕt c¸ch phân chia thàn nhóm khác - Dựa vào đặc điểm vỏ để chia thành nhóm khô thịt Ht phận hạt - HS kĨ tªn đợc phận hạt - Phân biệt đợc hạt mầm hạt mầm - Biết cách nhận biết hạt thực tế Phỏt tỏn ca qu v ht - HS phân biệt đợc cách phát tán hạt - Tìm đặc điểm hạt phù hợp với cách phát tán Nhng iu kin cn cho ht - Hs tự làm TNo n/c Tno phát ny mm điều kiện cần cho hạt nảy mầm - HS biết đợc nguyên tắc để thiết kế TNo XĐ yếu tố cần cho hạt nẩy mầm - Giải thích đợc sở khoa học số biện pháp kĩ thuật gieo trồng bảo quản hạt giông 45 Tổng kết có hoa 46 Tổng kết có hoa (Tiếp) 47 Tảo 48 Rêu - Cây rêu 49 Quyết - Cây dương xỉ 23 24 25 (- Mục 1: Cấu tạo tảo mục 2: Một vài tảo khác thường gặp => -Chỉ giới thiệu đại diện h/ảnh mà không sâu vào c/tạo -Câu 1,2,4 => -Không yêu cầu trả lời -Câu => -Không yêu cầu trả lời phần cấu tạo) - Hệ thống hóa cấu tạo chức quan xanh có hoa - Tìm đợc mối quan hệ chặt chẽ quan phận tọa thành thể toàn vẹn - HS nắm đợc sống môi trờng khác có đặc điểm hình thái, cấu tạo phù hợp với môi trờng sống CHNG VIII: CC NHểM THC VT - Nêu rõ đợc MT sống, thể tảo TV bậc thấp - Tập nhận biết số tảo thờng gặp - Hiểu rõ lợi ích thực tế tảo - Nắm đợc cấu tạo rêu, phân biệt rêu với tảo xanh có hoa - Hiểu đợc quan sinh sản ? có túi bảo tử quan sinh sản - Thấy rõ đợc vai trò rêu TN - Qua bi dy giúp học sinh nắm cấu tạo quan sinh dưỡng ,cơ quan sinh sản dương xỉ hình thành than đá từ dương xỉ 50 Ơn tập 51 Kiểm tra kì II 52 Hạt trần - Cây thông (Mục quan sinh sản => Không bắt buộc so sánh hoa hạt kín với nón hạt trần.) Hạt kín - Đặc điểm thực vật Hạt kín (Câu hỏi => Khơng y/cầu HS trả lời) Lớp Hai mầm lớp Một mầm 26 53 54 27 - Qua dạy giúp học sinh nắm kiến thức trọng tâm chương tạo điều kiện cho học sinh tiếp tục n¾m kiến thức đồng thời giúp học sinh nắm mối quan hệ kiến thức - Qua dạy giúp học sinh nắm kiến thức trọng tâm chương tạo điều kiện cho học sinh tiếp tục năm kiến thức đồng thời giúp học sinh nắm mối quan hệ kiến thức - Qua dạy giúp học sinh nắm cấu tạo quan sinh dưỡng sinh sản thơng vai trò hạt kín - Qua dạy giúp học sinh nắm quan sinh dưỡng quan sinh sản thực vật hạt kín so sánh với thực vật hạt trần - Giúp học sinh phân biệt số đặc điểm hình thái thuộc lớp hai mầm lớp mầm (Kiểu rễ, gâ lá, số lượng cành hoa) - Căn vào số đặc điểm để nhận dạng nhanh thuộc lớp mầm hai mầm (Qua mẫu thật hình vẽ) 55 28 56 57 29 58 29 Khái niệm sơ lược phân loại thực vật (Khái niệm sơ lược phân loại thực vật => Không dạy chi tiết, dạy hiểu biết chung p/loại thực vật.) Ôn tập (Sự phát triển giới Thực vật=> Không dạy) - Biết phân loại thực vật gì? - Nêu tên bậc phân loại thực vật đặc điểm chủ yếu ngành - Qua dạy giúp học sinh nắm kiến thức trọng tâm chương tạo điều kiện cho học sinh tiếp tục n¾m kiến thức đồng thời giúp học sinh nắm mối quan hệ kiến thức Nguồn gốc trồng - Xác định dạng trồng ngày kết trình chọn lọc từ dại người tiến hành -Phân biệt khác dại trồng giải thích lí - Nêu biện pháp nhằm cải tạo trồng - Thấy khả to lớn người việc cải tạo tự nhiên (cải tạo thực vật) CHƯƠNG IX VAI TRỊ CỦA THỰC VẬT Thực vật góp phần điều hồ khí - Giải thích thực vật, thực rừng hậu có vai trò quan trọngtrong việc giữ cân lượng khí cacbonic oxi - Giải thích nguyên nhân sâu xa tượng xảy tự nhiên(xói mòn, hạn hán, lũ lụt…) 59 30 60 61 62 31 Thực vật bảo vệ đất nguồn - Giúp HS giải thích nguyên nhân gây nước tượng xảy tự nhiên (xói mòn, hạn hán, lũ lụt) từ thấy vai trò thực vật việc giữ đất, bảo vệ nguồn nước Vai trò t/vật đ/vật - Nêu số ví dụ khác chơ thấy thực đời sống người vật nguồn cung cấp thức ăn nơi cho động vật - Hiểu vai trò gián tiếp thực vật việc cung cấp thức ăn cho người thơng qua ví dụ cụ thể dây chuyền thức ăn (Thực vật → Động vật → Con người) Vai trò thực vật động - Hiểu tác dụng hai mặt thực vật vật đời sống người người thơng qua việc tìm số ví dụ (tiếp theo) có ích số có hại Bảo vệ đa dạng thực vật - Phát biểu đa dạng thực vật gì? - Hiểu thực vật quý kể tên vài loại thực vật quý - Hiểu hậu việc tàn phá rừng, khai thác rừng bừa bãi - Nêu biện pháp để bảo vệ đa dạng thực vật CHƯƠNG X VI KHUẨN - NẤM - ĐỊA Y 63 32 64 65 33 66 - Mô tả đợc đặc điểm vi khuẩn về: hình dạng,kích thớc,thành phần cấu tạo cấu tạo, dinh dỡng, phân bố, sinh sản - Kể đợc vai trò vi khuẩn xanh, tự nhiên đời sống ngời - Nắm đợc nét đại cơng virut Mc trng v nm rm - Nắm đợc đặc điểm cấu tạo dinh dỡng mốc trắng - Nêu đợc đặc điểm chủ yếu nấm nói chung (về cấu tạo, dinh dỡng, sinh sản) c im sinh hc v tm quan - Biết đợc vài điều kiện thích hợp trng ca nm cho phát triển nấm, từ liên hệ áp dụng cần thiết - Nêu đợc tầm quan trọng nấm tự nhiên, thực vật đời sống ngời - Nêu đợc số VD nấm có ích nấm có hại a y - Nhận biết đợc địa y tự nhiên qua đặc điểm hình dạng, màu sắc nơi mọc - Nêu đợc đợc thành phần cấu tạo địa y chức thành phần - Nêu đợc vai trò địa y Vi khun 34 67 Bài tập 68 Ôn tập học kỳ II 69 Kiểm tra học kỳ II 70 Tham quan thiên nhiên 71 Tham quan thiên nhiên 72 Tham quan thiên nhiên 73 74 Ơn tập Ơn tập 35 36 37 - Gióp Hs nhớ lại kiến thức, củng cố kiến thức thiếu, hổng - Giải đáp đợc thắc mắc, điều cha hiểu, cha biết - Củng cố, ôn tập kiến thức học - Nhận biết rõ đặc điểm có tranh liên quan đến thùc tÕ - Häc sinh thùc hiƯn néi dung kiĨm tra theo yêu cầu - Xác định đợc nơi sống, phân bố nhóm thực vật - Quan sát đặc điểm hình thái để nhận biết đại diện số ngành thực vật - Củng cố mở rộng kiến thức tính đa dạng thích nghi thực vật điều kiện sèng thĨ - Xác định nơi sống, phân bố nhóm TV - Quan sát đặc điểm hình thái để nhận biết đại diện số ngành TV - Củng cố mở rộng kiến thức tính đa dạng thích nghi TV đk sống cụ thể - Xác định nơi sống, phân bố nhóm TV - Quan sát đặc điểm hình thái để nhận biết đại diện số ngành TV - Củng cố mở rộng kiến thức tính đa dạng thích nghi TV đk sống cụ thể - Cđng cè néi dung ®· häc - Cđng cè néi dung ®· häc ... phản ứng hóa học biểu đồ chất phản ứng hóa học + KN biểu diễn định tính, định lượng chất phản ứng hóa học cơng thức hóa học, phương trình hóa học, mol thể tích mol chất khí + KT hóa trị + Các KN... thức học để tính theo PTHH CTHH -Học sinh ôn lại kiến thức c bn, quan trng Ôn Tập Học Kỳ I học kỳ I -Củng cố cách lập cơng thức hố học, phương trình hố học, hố trị, cơng thức chuyển đổi, tỷ khối. .. đề/Tên Chuẩn kiến thức cần đạt giảng Học sinh hệ thống hóa lại kiến thức học học kì I về: - Phương trình phản ứng, Mol - Làm tập tính theo phương trình hóa học áp dụng cơng thức chuyển đổi khối
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch dạy học môn hóa sinh các khối theo chuẩn 2019 2020, Kế hoạch dạy học môn hóa sinh các khối theo chuẩn 2019 2020, (ChÊt cã trong c¸c vËt thÓ xung quanh ta. Chñ yÕu lµ tÝnh chÊt vËt lÝ, +Khối lượng dung môi. Thể tích dung môi.